Anda di halaman 1dari 51

PENDIDIKAN JASMANI PPISMP SEMESTER 2

PEMBENTUKAN KURIKULUM
RASIONAL , KRITERIA DAN CIRI CIRI PEMBENTUKAN KURIKULUM KEPENTINGAN PJ DALAM KBSR PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN J ASMANI

RASIONAL, KRITERIA DAN CIRI-CIRI PEMBENTUKAN KURIKULUM


KRITERIA PEMBENTUKAN KURIKULUM

BERPUSATKAN PELAJAR BERPUSATKAN MASALAH BERPUSATKAN MATAPELAJARA

RASIONAL, KRITERIA DAN CIRI-CIRI PEMBENTUKAN KURIKULUM

REKA BENTUK PELAJAR

Menganggap pemikiran ini akan berkembang jika diberi pe !ang berda"arkan kegemaran dan keper !an#

E emen $!mani"%ik&

Sepad!kan k'gni%i( dan a(ek%i( Tekan pemikiran, pera"aan dan ama an# Pen%ingkan k'n"ep kendiri# Penekanan "i ib!" dan penga aman#

RASIONAL, KRITERIA DAN CIRI-CIRI PEMBENTUKAN KURIKULUM

REKA BENTUK MASALAH

Me iba%kan&

Si%!a"i Ke$id!pan Ma")araka% vA"pek S'"ia P' i%ik ek'n'mi

RASIONAL, KRITERIA DAN CIRI-CIRI PEMBENTUKAN KURIKULUM


REKA BENTUK MATAPELAJARAN

Ciri * +iri&

Pendeka%an )ang "ering dig!nakan# Berkai%an dengan "i ib!" b!k! %ek"# Berm! a dari "e"!a%! )ang ringka" kepada )ang k'mp ek"#

M!da$ diinga%i dan mema$ami ,%ek"'n'mi b ''m-

KEPENTIN1AN P2 DALAM KURIKULUM KBSR

Memper%ingka%kan . mengeka kan ke+erga"an bera"a"kan ke"i$a%an dan per ak!an m'%'r#

Meng!a"ai kema$iran a"a" pergerakan dan permainan ik!% kemamp!an diri#

Me ak!kan "enaman dan ak%i/i%i (i0ika "ebagai r!%in $arian# Ap ika"ikan penge%a$!an ke"i$a%an dan ke"e ama%an "ema"a men)er%ai kegia%an (i0ika #

Memben%!k "a$"ia$ dan di"ip in# Memb!a% kep!%!"an bijak da am ke$id!pan#

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 2ASMANI

Pr'"e" menge"an&

Perkembangan Keb' e$an Kemaj!an Pen+apaian

Seba$agian pr'"e" P . P )ang dija ankan "e+ara ber%er!"an# Diran+ang dan dikenda ikan ' e$ g!r! di peringka% "ek' a$#

PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN 2ASMANI

B' e$ dib!a% "e+ara&


Pemer$a%ian Pen! i"an i"an

3a"i n)a dig!nakan !n%!k %indakan "!"! an bagi meningka%kan pembe ajaran m!rid dan membaiki pengajaran g!r!#

DE 4 INISI KECER1ASAN
KECERGASAN

am ke adaan Be rke c e rgas upayaan dari se me gilaksanakan fizikal dan me tugas ntal. harian de ngan e fisye n tanpa me r

adah di samping itu masih me miliki te naga untuk me nghadapi saat-saat yang ti

KECER1ASAN 4 I 5 IKAL
KECERGASAN FIZIKAL

BERLANDASKAN KESIHATAN
1. Daya tahan kardiovaskular 2. Daya tahan otot 3. Kekuatan otot 4. Fleksibiliti 5. Komposisi badan

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR


1. Kepantasan 2. Kuasa 3. Koordinasi 4. Keseimbangan 5. Ketangkasan 6. Masa tindak balas

BERLANDASKAN KESI3ATAN
DAYA TAHAN KARDIOVASKULAR

te rutama o ksige n, ke o to t-o to t yang be ke rja dan me ngangkut ke luar hasil buang

Ko mpo ne n ini me libatkan e fisie nsi jantung, salur darah dan paru-paru.

gan siste m re spirato ri untuk me me nuhi ke pe rluan o ksige n dalam tubuh badan su

BERLANDASKAN KESI3ATAN

dibina de ngan me lakukan latihan atau ge rakke rja fizikal se cara be rpanjangan se a) J o gg ing se jauh 5 km b) Be rbasikal se jauh 20 km c ) Be re nang se jauh 600 me te r d) Se namro bik se lama 60 minit

at be be rapa ujian yang mampu me nguji dayatahan kardio vaskular antaranya ad a) Co o pe r te st (lari se lama 12 minit) b) Lari 2.4 km c ) Ujian Ble e p (Pac e Run) d) Re nang 600 me te r.

BERLANDASKAN KESI3ATAN
DAYA TAHAN OTOT

m yang be rulang-ulang me ngatasi rintangan atau me nge kalkan ko ntraksi o to t be

rangkumi aktiviti yang me libatkan suatu jangka masa yang panjang pada inte ns

hasilkan daya ke rja se c ara be rulang-ulang bagi satu masa te rte ntu atau pe ngun

BERLANDASKAN KESI3ATAN

Oto t bo le h dibe ntuk me lalui latihan fizikal te rhadap o to t atau kumpulan o to t te rte a) latihan bebanan (beban kurang, ulangan banyak) b) Latihan rintangan (rintangan yang rendah, masa yang panjang) c) Ulangan perlakuan sehingga lesu.

ayatahan o to t bo le h diuji me lalui be be rapa ujian yang te lah dike nalpasti se pe rti a) T e kan tubi tanpa he nti se lama 1 minit b) Harvard ste p up de ngan me ngikut re ntak me tro no me c) Dan lain-lain lagi.

Ber anda"kan ke"i$a%an


KEKUATAN OTOT

n se suatu o to t atau kumpulan o to t me nghasilkan daya maksimum me ngatasi rin

e rangkumi aktiviti yang me libatkan suatu jangka masa yang pe nde k pada inte n

Ke upayaan o to t untuk me ngatasi rintangan bagi me nghasilkan daya (ke rja).

BERLANDASKAN KESI3ATAN
Ke kuatan o to t bo le h ditingkatkan me lalui latihan be banan dan rintangan a) Iso to nik b) Iso me trik c ) Iso kine tik Be ban me stilah be rkadaran de ngan ke rja dan me ngikut o bje ktif latihan: a) Ujian Ke kuatan Oto t b) Bangkit tubi be rvariasi c ) Dyno me te r te st d) Se t ujian ke kuatan.

BERLANDASKAN KESI3ATAN
FLEKSIBILITI

erakan sepenuhnya. Fleksibiliti perlu bagi pergerakan yang lancar dan efisien, juga dapat mencegah

e narkan pe rge rakan be rlaku me lalui satu julat atau sudut yang se luas mungkin d

pe rge rakan dite ntukan o le h ke bo le han o to t, ligame n dan te ndo n untuk me manj

BERLANDASKAN KESI3ATAN

dalah ke ke rapan untuk me lakukan se naman re gangan o to t, ligame n dan te ndo n

Ujian Ke le nturan rdapat banyak ujian ke le nturan namun yang paling po po lar ialah duduk dan jang Flexo me te r adalah alat yang dire ka untuk me ngukur tahap ke le nturan se se o ran

BERLANDASKAN KESI3ATAN
KOMPOSISI BADAN

mpo sisi badan me rujuk pe rkadaran jumlah le mak badan de ngan be rat tanpa le m

n le mak badan adalah pe ngukuran ke ge mukan yang le bih baik be rbanding be ra

e bihan le mak dalam badan amat be rkaitan de ng an pe lbagai je nis pe nyakit kro n

BERLANDASKAN KESI3ATAN

r pe ratusan le mak dalam badan be rbanding de ngan be rat badan (o to t dan tulan

6 Latihan Pembakaran Lemak Pembakaran lemak melalui kegiatan fi ikal. !enga " al kadar pengambilan kalori dengan kadar pembakaran kalori. !eningkatkan kadar metabolisme. Ujian #omposisi $adan Ukur lilit pinggul $erat % tinggi

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR


KEPANTASAN

se bagai ke upayaan me lakukan pe rge rakan dalam suatu jan

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR


KUASA

Kuasa be rkait rapat de ngan kadar me lakukan se suatu ke rja.

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR


KOORDINASI

rti pe ng lihatan dan pe nde ngaran be rsama de ngan anggo ta b

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR


KESEIMBANGAN

rapat dengan keupayaan mengekalkan keseimbangan ketika dalam keadaan

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR


KETANGKASAN

an ke upayaan me ngubah haluan atau pe rge rakan de ng an p

BERLANDASKAN LAKUAN MOTOR


MASA TINDAK BALAS

ait rapat dengan masa antara suatu stimulus dengan permulaan tindakan kep

OLA3RA1A
OLAHRAGA ACARA

BALAPAN Lari pecut Lari berganti - ganti

PADANG Lompat jauh Lompat tinggi Lontar peluru

OLA3RA1A
ACARA BALAPAN Lari pe cut o P'"i"i 7ke gari"an8 9# Ked!a * d!a be a$ kaki men)en%!$ perm!kaan %rek# :# L!%!% kaki be akang men)en%!$ perm!kaan %rek# ;# Ked!a * d!a %angan dib!ka me ebi$i ke !a"an ba$! dan di e%akkan di a%a" %rek# 2ari dikembangkan berben%!k gerbang# <# Ked!d!kan kepa a ada a$ "epara dengan ba$agian be akang badan dan ma%a memandang ke ba=a$#

OLA3RA1A

P'"i"i 7ber"edia8

9# Ked!a * d!a %!mi% di%ekan ke be akang# :# L!%!% pada kaki $adapan dibengk'kkan pada ked!d!kan >? darja$# ;# L!%!% pada kaki be akang berada pada ked!d!kan 9:? ke9<? darja$# <# Ked!d!kan pingg! ada a$ ebi$ %inggi "ediki% dari ked!d!kan ba$! manaka a ba$agian be akang badan di$a a ke $adapan# @# Ked!d!kan ba$! ada a$ ke $adapan me ebi$i ked!d!kan %angan#

OLA3RA1A

4a"a 'njakan

9# Dada menegak dan %erangka% "ema"a ked!a * d!a kaki menekan dengan k!a% pada b 'k# :# Ked!a * d!a %angan diangka% dari perm!kaan "ambi di$a)!nkan "e+ara ber"i ang# ;# Anjakan dari kaki be akang ada a$ k!a% dan pendek# Anjakan kaki $adapan ada a$ k!rang k!a% %e%api ebi$ panjang# <# Kaki be akang di$a)!nkan ke $adapan "ambi badan +'nd'ng ke $adapan# @# L!%!% dan pingg! di !nj!rkan "epen!$n)a pada ak$ir pe+!%an#

OLA3RA1A

4a"a peme+!%an

9# Kaki $adapan dengan +epa% di e%akkan di a%a" beb' a kaki !n%!k mem! akan angka$ per%ama# :# Badan ma"i$ +'nd'ng ke $adapan# ;# Kaki ba=a$ ada a$ "e ari dengan perm!kaan %rek "ema"a perm! aan# <# 2arak dan (rek!en"i angka$ meningka% pada "e%iap angka$# @# Dada di%egakkan "e epa" :? * ;? angka$#

OLA3RA1A

An"!r maj!

9# Ber ari da am ka=a"an %er$ad dan men)en%!$ 'bjek )ang dimak !mkan# :# Ber ari dengan angka$ panjang# ;# Ber ari dengan !%!% %inggi# <# Ber ari "kip dengan ba$agian ba=a$ kaki di !r!"kan# @# Ber ari dengan men)epak ke be akang# A# Me 'njak dan me angka$ me epa"i $a angan# B# Lari pe+!% pada jarak :?, ;?, <?, me%er# C# Me ak!kan par%- par%-=$' e#

OLA3RA1A
Lari be rg anti-g anti

La%i$an an"!r maj! ari bergan%i-gan%i

9# Ber ari da am ka=a"an )ang di%e%apkan dan +!ba men)en%!$ pingg! ka=an )ang ber ari di $adapan# :# Ber ari berpa"angan depan be akang# Pe ari $adapan $! !r %angan ke ba=a$ dan ke be akang# Pe ari be akang menep!k %apak %angan pe ari $adapan#

OLA3RA1A

La%i$an $an%aran ba%'n "e+ara "a%a%ik

9# Da am k!mp! an < 'rang, berdiri 9 me%er an%ara pe ari# Pe ari be akang m! a dengan memberi i")ara% 7!p8# Bi a i")ara% diberi pe ari $adapan meng$! !rkan %angan ,%apak %angan ke a%a"- !n%!k di"en%!$# Pe ari ke : meng$! !rkan %angan kiri, pe ari ke ; meng$! !rkan %angan kanan dan pe ari ke < %angan kiri# :# U ang a%i$an per%ama mengg!nakan ba%'n#

OLA3RA1A

B!%iran pembe ajaran bagi ari bergan%i * gan%i Cara memegang ba%'n 1!na %iga jari 1!na d!a jari 1!na "a%! jari Ked!d!kan pe ari per%ama "ema"a perm! aan arian P'"i"i badan "eper%i ari pe+!% 1a)a * ga)a pen)era$an ba%'n 1a)a dari ba=a$ ke a%a" 1a)a dari a%a" ke ba=a$ 5'n per%!karan ba%'n Panjangn)a :? me%er Tanda a%a! 7+$e+k mark8 @-B me%er dari gari" m! a pe+!%an

OLA3RA1A
ACARA PADANG Lompat jauh 1a)a 9# 1a)a :# 1a)a ;# 1a)a

'mpa% ja!$ a)ar gan%!ng %endang ka)!$

4a"a 9# 4a"a :# 4a"a ;# 4a"a <# 4a"a

'mpa% ja!$ pen!j!an 'njakan penerbanganD a)angan pendara%an

OLA3RA1A

4a"a pen!j!an

9# Terdapa% beberapa +ara !n%!k mem! akan (a"a ini iai%! (a"a ber ari dari %empa% perm! aan ke papan 'njak# :# Berdiri dengan kaki "egari" a%a! kaki depan be akang# ;# Langka$ per%ama dari %i%k perm! aan me"%i a$ dengan kaki me 'njak# <# Bi angan angka$ ke papan 'njak berbe0a, 99-9@ angka$ !n%!k pe 'mpa% n'/i", 9B-9> angka$ !n%!k pe 'mpa% =ani%a pakar dan :; angka$ !n%!k pe 'mpa% e aki pakar#

OLA3RA1A

4a"a 'njakan

9# Se%iban)a di paapn 'njak, pe 'mpa% "e$ar!"n)a men+apai ke aj!an arian mak"im!m# :# Bi a kaki memijak papan 'njak, badan direnda$kan "ediki% !n%!k memberi keanja an dari papan 'njakan i%!# ;# Kem!dian badan di%egakkan dengan mengangka% dada ke a%a"#

4a"a penerbangan

9# Menggerakkan kaki dan %angan ke be akang# :# Un%!k ga)a %endang ka)!$, kaki digerakkan "eper%i menga)!$ ba"ika #

OLA3RA1A

4a"a pendara%an

9# Apabi a badan m! a ja%!$, %angan dan kaki dirapa%kanE %angan dan kaki digerakkan ke $adapan# :# Bi a %!mi% m! a men+e+a$ %ana$, %angan digerakkan ke be akang dan kem!dian ke $adapan#

OLA3RA1A

La%i$an an"!r maj!

9# Ber ari dan me 'njak dengan mengangka% !%!% kaki )ang me 'njak "eberapa %inggi )ang b' e$# :# Ber ari ; dan @ angka$ dan me 'mpa%# ;# Ber ari dan menand!k 'bjek )ang digan%!ng# <# L'mpa% ja!$ berdiri ke ka=a"an mendara% mengg!nakan kaki 'njakan# @# L'mpa% berdiri me epa"i $a angan

OLA3RA1A
Lompat ting g i

1a)a g!n%ing Pen!j!an darja$#

9# Pe 'mpa% men!j! ke pa ang "e+ara ber"!d!% kira * kira ;? :# Pe 'mpa% mengg!nakan B * > angka$# ;# Pe 'mpa% )ang me 'njak dengan kaki kanan akan ber ari dari "ebe a$ kiri, mem! akan arian dengan kaki kanan# <# Pe 'mpa% )ang me 'njak dengan kaki kiri akan ber ari dari "ebe a$ kanan, mem! akan arian dengan kaki kiri#

OLA3RA1A

L'njakan

9# Pe 'njak me 'njak dengan kaki !ar# :# Sema"a me 'njak, kaki me 'njak di depan pingg! dan pingg! di $adapan ba$! !n%!k men+'nd'ngkan badan "ema"a memb!a% 'njakan#

La)angan

9# Kaki beba" di$a)!n k!a% ke a%a", "e ari dengan pa ang# :# Ba$! ber$ampiran pa ang dikeka %inggi dan %idak +'nd'ng ke ara$ pa ang# ;# Kaki 'njak di$a)!n ke a%a"#

OLA3RA1A

Pendara%an

9# Pe 'mpa% mendara% di a%a" p!ngg!ng a%a! dengan d!a be a$ kaki#


1a)a ('"b!r) ( 'p Pen!j!an

9# Larian akan di ak!kan dengan +epa% dan beri%ma# :# 1!na arian @- > angka$ dengan ; angka$ %erak$ir "e+ara me engk!ng# ;# B!%iran ain "eper%i ga)a g!n%ing#

OLA3RA1A

L'njakan

9# Me 'njak dengan +epa% dan k!a% mengg!nakan kaki !ar pa ang# :# Kaki di $adapan badan# ;# Badan di%egakkan a%a! +'nd'ng "ediki% ke be akang# <# Kaki beba" diangka% %inggi dengan !%!% dibengk'kkan# @# Tangan )ang dibengk'kkan j!ga di$a)!n ke a%a"# A# L!%!% digerak me in%ang badan !n%!k memban%! p!"ingan badan#

OLA3RA1A

La)angan

9# Di !dara pe 'mpa% memandang pa ang "ambi me en%ikkan badan# :# Ked!a-d!a be a$ %angan di "i"i badan# ;# Ked!a-d!a !%!% dibengk'kkan# <# Se%e a$ badan me epa"i pa ang, !r!"kan ked!a be a$ kaki dan gerakkan ke a%a" "ambi mengangka% kepa a ke a%a"#

Pendara%an

9# Pe 'mpa% mendara% di a%a" ba$agian be akang badann)a#

OLA3RA1A

La%i$an an"!r maj!

9# Berja an dan ber ari dengan !%!% %inggi# :# Ber ari da am b! a%an# ;# Me 'njak !n%!k men)en%!$ b' a )ang digan%!ng# <# Me 'mpa% di a%a" pa ang ka)! "e%inggi para" !%!%# @# Me 'mpa% mengg!nakan %a i ge%a$ "ebagai pa ang "ambi ke%inggian di%inggikan "ediki% demi "ediki%#

OLA3RA1A
Lontar pe luru

4a"a * (a"a 'n%ar pe !r!

Pegangan pe !r!

9# Memegang dengan %iga jari %enga$# :# Pe !r! %idak b' e$ mengenai ba$agian %enga$ %apak %angan # ;# Ib! jari dan jari ke ingking men)angga pe !r!#

<#

Lak!an "edia 'n%aran#

9# Berdiri di ba$agian be akang b! a%an, membe akangkan ka=a"an :# Pe !r! di e%akkan $ampir e$er dan di ba=a$ %e inga ;# Lengan %angan diangka% $ampir menda%ar dan "ik! ke !ar#

OLA3RA1A

L!ng"!ran di%endang ke ba$agian $adapan b! a%an #

9# Da am keadaan badan +'nd'ng, kaki kanan dibengk'kkan dan kaki kiri :# Kaki kanan bergerak ke %enga$ b! a%an#

;#

L'n%aran

9# Renda$kan kaki kanan# :# Ki a"kan pinggang ;# Men' ak dengan %angan kanan ke $adapan men)i ang badan# <# Se+ara "eren%ak %arik %angan kiri ke ba=a$ dan !r!"kan ked!a be a$ kaki# @# Tangan kanan mengik!% ara$ 'n%aran, "ik! "en%ia"a di !ar dan ja!$ dari badan#

A#

OLA3RA1A

P! i$an "ama kaki $adapan diba=a ke be akang

9# Kaki be akang diba=a ke $adapan b! a%an dan pada ma"a )ang La%i$an kema$iran 'n%ar pe !r!

9# La%i$an +ara memegang pe !r! :# La%i$an men)e"!aikan diri dengan kebera%an pe !r! ;# Me 'n%ar ke$adapan "e+ara berdiri <# Me angka$, men+'nd'ng, mengi a" dan me 'n%ar @# Me amb!ng me epa"i pa ang g' dan men)amb!% A# Meniarap dan mengangka% beban B# Tekan %!bi

OLA3RA1A

An"!r maj! 'n%ar pe !r!

9# Me 'n%ar b' a i"!% dengan ga)a berdiri mengadap $adapan :# Me 'n%ar b' a i"!% "e+ara berpa"angan ;# Me 'n%ar b' a i"!% !n%!k jarak %er%en%! <# Mengadap ara$ 'n%aran dan me 'n%ar pe !r! a%i$an @# Mengadap "i"i dan me 'n%ar A# Membe akangkan ka=a"an 'n%aran dan me 'n%ar B# Me !ng"!r dengan ban%!an C# Me !ng"!r %anpa ban%!an ># Me !ng"!r pendek dan me 'n%ar 9?#Me !ng"!r dan me 'n%ar dengan p! i$an Parr) O8 Brien 99#Mem!"ing dan me 'n%ar

9:#