Anda di halaman 1dari 4

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik ( Kuat dan lembut) B3D1E3 Pentaksiran : Secara akti iti (murid) dan !

emer"atian (guru) #ra"an: Murid melakukan !ergerakan yang b$le" membe%akan dinamik yang terda!at dalam lagu &'ergasi( BBM : )D * +rack ,1 #kti iti : 1. 'uru men!erdengarkan lagu 'ergasi ke!ada murid. *. 'uru menun-uk cara !ergerakan ke!ada murid. 3. Murid menga-uk kembali !ergerakan yang tela" dilakukan $le" guru.

B3D1E3 Pentaksiran : Secara akti iti (murid) dan !emer"atian (guru) #ra"an : Murid menun-ukkan aksi dinamik kuat dan lembut BBM: )D 1 track ,3 #kti iti : 1. Murid mendengar lagu &See.Sa/( *. Murid mengenal!asti dinamik kuat dan lembut yang terda!at dalam lagu tersebut dengan: . berdiri untuk dinamik lembut . duduk untuk dinamik kuat B3D*E3 Pentaksiran : Secara akti iti (murid) dan !emer"atian (guru) #ra"an : Menyanyikan lagu dinamik kuat dan lembut #kti iti: 1. 'uru mem!erdengarkan lagu dinamik kuat dan lembut. *. Murid menyanyikan lagu mengikut dinamik kuat dan lembut.

B0D1E3 Pentaksiran : Secara akti iti (murid) dan !emer"atian (guru) #ra"an: +un-ukkan kad ik$n (l$ceng) untuk dinamik kuat dan kad ik$n (kastanet) untuk dinamik lembut dengan betul. BBM 1agu: )D1 +rack ,5 2Bunyi !erkusi Kastanet 1$ceng #kti iti: 1. Murid di!erdengarkan lagu &Bunyi Perkusi3 *. Murid diberikan kad ik$n untuk menun-ukkan dinamik kuat 3. Murid diberikan kad ik$n lain untuk menun-ukkkan dinamik lembut 0. 'uru mem!engarkan lagu sambil murid menun-ukkan kad ik$n dinamik kuat dan lembut

B0D1E3 Pentaksiran : Secara akti iti (murid) dan !emer"atian (guru) #ra"an: Murid duduk atau berdiri dalam satu bulatan besar dan memberi res!$n ter"ada! mu%ik yang di!erdengarkan. BBM Mu%ik (c$nt$" mu%ik)4 audi$ #kti iti: 1. Murid menutu! muka menggunakan kedua.dua ta!ak tangan bila mendengar mu%ik lembut. *. Murid mende!akan kedua.dua tangan bila mendengar mu%ik kuat.

B5D1E3(mengenal !asti dinamik kuat dan lembut) Pentaksiran : Secara akti iti (murid) dan !emer"atian (guru) #ra"an: 'uru mem!erdengarkan lagu untuk menun-ukkan dinamik kuat dan lembut. Murid membuat gerakan yang bersesuaian.( lagu5Singa dan +ikus3 )D 1 track 1,) #kti iti : 1. Mem!erdengarkan lagu 5'a-a" dan +ikus3 yang suda" di!ela-ari . *. 'antikan ga-a" (dinamik kuat) dan tikus(dinamik lembut) dengan binatang lain yang bersesuaian. 3. 'uru menggantikan lirik lagu mengikuti /atak dari segi: . cara bergerak . bunyi yang di"asilkan semasa binatang tersebut bergerak B5D1E3 Pentaksiran : Secara akti iti (murid) dan !emer"atian (guru) #ra"an: Mengenal !asti dinamik kuat dan lembut #kti iti: 1. 'uru mem!erdengarkan sebua" lagu *. Murid melakukan gerakan mengikut dinamik kuat dan lembut 3. 1akukan gerakan mengikut dinamik kuat dan lembut.

B6 D1 E3 Pentaksiran : Secara akti iti (murid) dan !emer"atian (guru) #ra"an: Murid melakukan akti iti kreati7 dalam kum!ulan mengikut dinamik kuat dan lembut. #kti iti: 1. 'uru mem!erdengarkan lagu Mari Bergerak *. Murid diminta menyanyikan lagu mengikut dinamik kuat dan lembut. 3.Murid diminta membuat gerakan kreati7 ber!andukan dinamik kuat dan lembut dalam kum!ulan. 0.Murid diminta menyanyikan lagu dalam kum!ulan dan membuat gerakan kreati7 dinamik kuat dan lembut.

B6D1E3 (Mengenal !asti dinamik kuat dan lembut ) #ra"an: Murid membuat !ersemba"an menggunakan !erkusi badan #ra"an: