Anda di halaman 1dari 12

LAPORAN TIM VERIFIKASI GBKP RG. DELITUA TAHUN BUKU 2013 PADA SIDANG NGAWAN GBKP RG.

DELITUA TAHUN 2014

LAPORAN TIM VERIFIKASI TENTANG TK ELKANA DELITUA 1. Ada kwitansi berikut tapi tidak tercatat : Tgl. 07-05-2013 : Rp. 358.000.Tgl. 21-05-2013 : Rp. 18.000.Tgl. 28-05-2013 : Rp. 209.000.engeluaran di !uku "as #ang tercatat tetapi tidak ada kwitansi : Tgl. $$$$$$ Anak %ekter & %ekter !esar Rp. 30.000.2. 'ap(ran-lap(ran "euangan #ang terdapat di !uku "as lengkap dengan kwitansi. LAPORAN TIM VERIFIKASI TENTANG SD MASEHI DELITUA (Tidak dilakukan pemeriksaan oleh Tim Verifikasi) LAPORAN TIM VERIFIKASI TENTANG SMP MASEHI DELITUA Catatan / Kesimpulan Umum 1. )u*ber +ana ), ,ase-i berasal dari: - +ana !.) /!ia#a .perasi(nal )ek(la-0 e*erinta- +ana !), /!antuan )iswa ,iskin0 e*erinta- +ana 1 " usat 2!" 1ang se*uan#a *asuk ke dala* rekening !ank )3,3T atas na*a sek(la- ), ,ase-i +elitua. Ti* 4eri5ikasi tidak *e*eriksa buku rekening ini. 2. +ana #ang *asuk ke ), ,ase-i Ta-un 2012 #ang *asuk tercatat sebagai beirkut : Tgl. 16 7 02 7 2013 ,asuk +ana !.) / eri(de : 8an 7 ,ar 20130 Rp. 65.300.000.Tgl. 29 7 06 7 2013 ,asuk +ana !.) / eri(de : Apr 7 8uni 20130 Rp. 52.550.000.Tgl. 20 7 05 7 2013 ,asuk +ana !), Rp. 2.675.000.Tgl. 21 7 05 7 2013 ,asuk +ana 3: Rp. 1.500.000.Tgl. 09 7 09 7 2012 +ana !.) / eri(de : 8ul 7 )ept0 & +ana 3A) Rp. 69.600.000.Tgl. 31 7 10 7 2012 +ana !), dari 1 " usat Rp. 1.000.000.3. %a*pir se*ua kwitansi ditandatangani (le- kepala sek(la-; saran ka*i sebaikn#a #ang *enandatangi kwitansi adala- (rang #ang bersangkutan /#ang *eneri*a uang0. 6. e*bagian -(n(r guru tiap bulann#a sebaikn#a dibuat lap(rann#a tersendiri berikut dengan perinciann#a /sesuai dengan tugas; 5ungsi dan <abatann#a0 dan sebaikn#a diberikan )" )ta55 = 2uru #ang didala*n#a tercatat secara tertulis ga<i #ang diper(le- guru sesuai dengan tugas; 5ungsi dan <abatann#a tersebut. 5. +ala* pe*eriksaan ini ka*i tidak *elakukan pengecekan = >eri5ikasi ter-adap buku rekening sek(la-; buku peneri*aan ga<i guru = sta55; in>entaris dikarenakan !ete"#atasan $a!tu. Temuan lain ,enurut penga*atan ka*i ba-wa ada terdapat siswa tingkat ),3 di lingkungan ), ,ase-i +elitua dan bersek(la- di te*pat tersebut. ertan#aann#a : Apaka- 1a#asan ,ase-i tela- *e*buka sek(la- tingkat ),3. +an bagai*ana *engenai ad*inistrasi /(perasi(nal0 dari sek(la- tersebut?

LAPORAN TIM VERIFIKASI TENTANG P%%


P%% Se!t&" Temuan Tgl. 7 8uli 2013 )et(ren "(lekte 90A di "witansi tertulis Rp.175.200.-; di !uku "as tertulis Rp.172.200.)ald( ak-ir tertulis Rp. 1.981.000.)e-arusn#a Rp. 1.978.000.Tutup buku -an#a ditandatangani "etua )ekt(r +iak(ni )ekt(r 2 8anuari : )ald( Ak-ir Rp. 1.671.500.Tertulis : Rp. 1.675.500.)elisi- Rp.6000. 8uni : )ald( Ak-ir Rp. 3.979.900.Tertulis : Rp. 6.029.900.)elisi- : Rp. 50.000. )ekt(r @@ 8uli : )ald( Ak-ir Rp. 2.998.500.Tertulis Rp. 2.998.100.)elisi- : Rp.600.)ept : )ald( Ak-ir Rp. 1.252.500.Tertulis Rp. 1.253.100.)elisi- : Rp.900.7 7 Tan''apan Kete"an'an / Sa"an

)ekt(r @

)ekt(r @@@

:i-il

)ekt(r @4

Tidak ada tutup buku setiap bulan

)ekt(r 4

"witansi pengeluaran tidak ada Tidak ada tutup buku setiap bulan

)ekt(r 4@

:i-il

)ekt(r 4@@

!elu* ada lap(ran

LAPORAN TIM VERIFIKASI TENTANG RUNGGUN DAN LEM(AGA KATEGORIAL


Lem#a'a Kate'&"ial Temuan
7=6=2013 : "(lekte @=@@ kl. 7.30 bas buku tertulis Rp.1.030.000;tapi bas *(*( tertulis Rp.1.003.000.- /Apai sibenar?0 16=6=2013 : "(lekte "A"R bas buku kas ertulis Rp.169.000.-; tapi bas ,(*( Rp.161.000.- /Apai sibenar?0 16=6=2013 : 'ak(n peridin Rp.57.000.- lalit tertulis bas *(*(; bas buku kas lit tertulis 2 kali 25=6=2013 : +iba#ar kepada /diba#ar untuk apaC?0 t=+k=B* sebesar Rp.19.500.000.-

Tan''apan
)ibenar ras riil Rp. 1.030.000.)ibenar Rp.169.000.Bnda d(uble pe*bukuan /kelebi-an pe*bukuan0 "as t=+k=B* e sen t=+k=B* sini pepulung !end. Runggun )ibenar Rp.1.999.500.)etiap *ala* ke-7 "eb. ekan-pekan isediaken snack *an <e*aat sire- 'it kelebi-an pengeluaran Rp.1.000.000- enda engg( i ralat bas 'ap(ren - Bngkai *aka ibuat ibas "as Runggun erkiteken eikin kewa<iben runggun. Adi sen Rp.19.500.000.enda untuk sen pribadi t=+k=B*. - )en runggun tadi Rp.7.000.000.kin bas !ank e*aka genduari "as Runggun lanai lit i !ank )u*ut

Kete"an'an / Sa"an

29=5=2013 : "(lekte @=@@ kl. 7.30 ibas buku kas tertulis Rp.1.999.500.- tapi bas *(*( tertulis Rp.1.995.000.- /*(-(n i cek0 23=9=2013 : !eli )nack ekan "eluarga %ari ke-7

"as Runggun

9=11=2013 an<ar +ana "ebaktian adang )era#aan Tu-an Rp.1.000.000.9=11=2013 Aula ="e#b(ard Rp.1.200.000; Rins( =ADua = R(ti Rp.17.000.9=11=2013 %(n(r endeta A adang )era#aan Tu-an Rp.1.000.000.12=11=2013 +ana "(nsu*si "ebaktian A adang )era#an Tu-an Rp.2.858.000.Bngka *aka bia#a = dana A adang )era#an Tu-an enda ibuat bas "as Runggun se*entara )ald( "as t=+k=B* buena Rp.2.100.000.-; ras ibas tanggal 25=6=2013 lit iba#arken *an t=+k=B* sen buena Rp.19.500.000

7=11=2013 : +ia*bil uang dari Rek. "as Runggun buena Rp.7.000.000.- berdasarkan sienda lit denga "as Runggun selain "as=)ald( Runggun si tertulis ibas buku "as Runggun

,(ria

:i-il

,a*re

Tidak ada kwitansi berikut : - 3 April 2013 'ua- lelang-lelang 2!" )arilaba Rp. 50.000.- 30 April 2013 !ia#a *akan bersa*a dala* rangka lati-an ,(ri*al di 8a*burtaras Rp.996.000.- 7 Agst. 2013 Transp(rt pengk-(tba- / dt. !arus0 Rp. 200.000.- 20 Agst 2013 +iak(nia :d. ia- 2inting Rp. 50.000./kenapa tidak Rp.100.000.- seperti angg(ta #ang lain0 - 29 Agst. 2013 'ua- per<abun :ell# br !ukit /)ekt(r 30 Rp.25.000.- 8u*la- )t(rting A ,a*re )ekt(r tidak sesuai dengan <u*la- presentase sebenarn#a /li-at la*piran0

:i-il 'ansia

er*ata -

)iste* pe*bukuan tidak sesuai dengan #ang se*estin#a )etiap ak-ir bulan tidak ditandatangani (le- ")!

"A"R

:i-il

"as e*bangunan

:i-il

+iak(nia

:i-il

Kesimpulan Umum 1. )i*e-ulina !uku "as itandatangani "etua = !enda-ara setiap bulan /setiap tutup buku0 bagi si lenga erba-ansa. 2. :ginget perluna pengeta-uan = ketra*pilan ibas pencatatan !uku "as; saran ka*i cukup perlu siakap siba-an kursus = pelati-en *engenai pe*bukuan kas /!enda-ara0 sekaligus pelati-an Ti* 4eri5ikasi guna ta-un-ta-un sire-. 3. "as Titipan ersekutuan "ateg(rial /,(ria; ,a*re; er*ata0 #ang dikel(la !enda-ara Runggun sebaikn#a isera-ken sa<a *an !enda-ara kateg(rial *asing-*asing. 6. Ti* 4eri5ikasi *engapresiasi pe*bukuan 88 )ekt(r @@@ #ang ka*i nilai baik.

!agenda *e lap(ren ibas ka*i Ti* 4eri5ikas 2!" Rg. +elitua ipese-ken ka*i; lebi- kurangna ersentabi ka*i *an bandu. %arapen ka*i gela- ras-rasla- kita pekenakenasa sebab ka*i pe lab( luput ibas kekurangen ras kesilapen e*aka ibas lap(ren ka*i si *ungkin kurang berkenan ula ta*a sangkut ibas pusu-ta tapi <adi pela<aren *an banta gela- ras-ras kita *uat si*e-ulina *an kiniulin gere<anta ibas *asa *endatang. Tu-an si*asu-*asu ktia kerina. A*in. +elitua; April 2016 %(r*at ka*i; Tim Ve"i)i!asi G(KP R'* Delitua Ta+un ,-./

Tua+ Tanisius0 SP

T+&mas Sem#i"in'0 ST

An1"eas Timan1& Ta"i'an0 SP

+iketa-ui = +isetu<ui .le- : (P G(KP Run''un Delitua Ketua0 Se!"eta"is0

P1t* Neni T"iana Sitepu0 M*Di2

Pt* R* H* Sitepu

LAPORAN TIM VERIFIKASI DAN TANGGAPAN SMP MASEHI TAHUN ,-.3 N&* 1. 2. 3. Temuan !ulan 8anuari di beli Tenis ,e<a -arga Rp.1.500.000;!ulan 8anuari di beli A*pli %. R(ck -arga Rp.1.950.000;Tgl 15=3 3ang %(n(r en<aga )ek(la- Rp. 650.000.Pe"tan4aan Eek Fisik Eek Fisik "enapa -an#a ditandatangani (le- "epala )ek(la-? A*pl(p lura- untuk apa? /tidak di<elaskan di buku kas0 Eek Fisik "enapa -an#a ditandatangani (le- "epala )ek(la-? Eek Fisik %an#a kwitansi #ang ditandatangani kepala sek(la- /tidak ada b(n pangl(ng0 )panduk untuk apa? Eek Fisik Eek Fisik Eek Fisik Tan''apan Ada Ada "arena pen#era-an langsung (le"epala )ek(la- kepada #bs. +ana "((rdinasi e*bangunan )ek(laAda "arena pen#era-an langsung (le"epala )ek(la- kepada #bs. Ada )egera diberikan lap(rann#a /kwitansi dan b(n-b(n #ang ada0 )! / eneri*aan )iswa !aru0 Ada Ada Ada Kete"an'an / Sa"an Ada Ada )ebaikn#a ditandatangani (le#bs. atau #ang bertanggung <awab *e*berikan )ebaikn#a dibuat kali*at #ang lebi- dapat dipa-a*i Ada )ebaikn#a ditandatangani (le#bs. atau #ang bertanggung <awab *e*berikan Ada )uda- diberikan Ada Ada Ada

6. 5. 9.

Tgl. 17=3 A*pl(p 'ura- Rp. 100.000.Tgl. 17=6 : ,esin !abat Tgl. 12=5 : 3ang %(n(r en<aga )ek(la- /8an 7 8un 20120 Rp. 900.000.Tgl 30=5 : an<ar agar Ta*an !esi Tgl 31=5 : !(n angl(ng Rp.1.993.000.Tgl. 2=9 : )panduk "ecil 20 b- Rp.200.000.Tgl. 9=9 : elunasan agar Ta*an dengan "elas Rp. 1.171.000.Tgl 12=9 : elunasan +aun intu ,, 2arasi /Tukar Ta*ba-0; 1 set pintu -ar*(nika /Rusak0 Tgl. 13=9 : 9 +aun pintu ,, 2arasi Rp.3.900.000;/tukar ta*ba-0G 1 set pintu -ar*(nika /rusak0 Rp.900.000.- <u*la- Rp.3.000.000.Tgl 13=9 : ,asuk dana !), /!easiswa )iswa ,iskin0 A !: Rp. Rp.3.300.000.Tgl 19=9 : elunasan %(n(r 2uru 8uni 2012 Rp.8.690.000;Tgl. 2=7 : Transp(rt ke "aban<a-e "ant(r

7. 8. 10. 11. 12. 13.

16. 15. 19.

Tanda teri*a pe*asukan tidak tercatat di buku untuk berapa (rang dan pe*bagiann#a tidak terinci )erti5ikat tana- apa dan untuk keperluan

"arena langsung dibagikan ke #bs. Ada lap(rann#a tersendiri di !uku e*bagian %(n(r per 2uru "eperluan kasus bangunan tanpa

)ebaikn#a dibuat lap(rann#a setiap kali pe*bagian -

,(dera*en untuk *e*buat )urat "uasa dan 'eges )erti5ikat Tana17. 18. 19. 20. Tgl. 7=7 : !eli 60 b- *e<a = 80 kursi *urid Rp.20.000.000;Tgl. 7=7 : :gangkut *e<a kursi Rp.1.650.000;Tgl. 10 = 7 : Transp(rt ke "ant(r ,(dera*en Tgl. 21=7 : ,asuk uang guru serti5ikasi Rp.500.000;-

apa??? Rinciann#a bagai*ana dan cek 5isik +ari *ana *enu<u *ana? "wintasi=Tanda teri*a? 3ntuk apa? /Tidak ditulis dala* buku kas0 Tidak ada kwitansi = tanda teri*a

iHin di sek(laAda lap(rann#a tersendiri +ari A*plas *enu<u ke sek(la- ,ase-i "eperluan *enga*bil surat leges tanaAdala- su*bangan /k(ntribusi0 dari guru ), ,ase-i #ang telaserti5ikasi Ada lap(rann#a tersendiri di !uku e*bagian %(n(r per 2uru 3ang 'ela- & ,akan & Transp(rt wartawan #ang datang 1a#asan ,ase-i Rusak dan perlu diperbaiki ,asuk ke rekening !ank )3,3T +ipin<a* untuk keperluan pengadaan Fasilitas )ek(la/,e<a & "ursi0 +ipin<a* untuk keperluan penun<ang (perasi(nal sek(laAda lap(rann#a tersendiri di !uku e*bagian %(n(r per 2uru ,asi- rusak; belu* siap diperbaiki ,enga*bil speaker #ang teladiperbaiki 'ap(ran dan "witansi teladisera-kan ke Ti* 4eri5ikasi -

22.

Tgl. 31=7 : elunasan %(n(r 2uru bulan 8uli 2012 Rp. 9.750.000;Tgl. 8=8 : "un<ungan wartawan ke sek(la- atas suru-an )i-(tang /!p. +esi0 Tgl 6=9 : erbaikan )peaker Rp.100.000 Tgl 9=9 : ,asuk dana !.) ke !ank )u*ut +elitua Rp. 9.730.000.Tgl. 9=9 : e*ba#aran in<a*an kepada ak B2 Rp.20.000.000;Tgl. 9=9 : e*ba#aran in<a*an kepada "epala )ek(la- Rp.1.000.000;Tgl. 1=10 : elunasan -(n(r guru Rp.9.730.000;-

untuk berapa (rang dan pe*bagiann#a tidak terinci 3ntuk keperluan apa??

)ebaikn#a <uga dibuat lap(rann#a setiap kali pe*bagian )ebaikn#a ditulis dala* lap(ran #ang baik dan <elas. -

26.

25 29. 27.

Eek Fisik Eek Fisik "apan dipin<a* dan untuk keperluan apa? "apan dipin<a* dan untuk keperluan apa? Rincian pe*bagian = tanda teri*an#a tidak ada? Eek Fisik Eek Fisik

28. 29.

)ebaikn#a <uga dibuat lap(rann#a setiap kali pe*bagian -

30. 33.

Tgl. 19=10 : Transp(rt perbaiki speaker ke <alan Asia Rp.100.000;Tgl. 29=10 : Transp(rt perbaiki speaker ke <alan Asia Rp.100.000;-

36. 35. 39. 37. 38. 39. 60.

Tgl. 31=10 : ,asuk dana !.) peri(de .kt.-+es. 2012 Rp.65.290.000;Tgl. 31=10 : elunasan -(n(r bulan .kt(ber 2012 Rp. 10.770.000;Tgl. 31=10 : )tabiliHer Tgl. 30=11 : Transp(rt guru 2 (rg ke kant(r klasis Rp.60.000;Tgl. 30=11 : elunasan -(n(r :(>. 2012 Rp.10.770.000;Tgl. 13=12 : e*ba#aran buku !)B !. @nd( 3; !.@nggris 1;3; @ A 1;3; ,, 2 Rp.2.835.171;Tgl. 21=12 : ,asuk dana dari 1 " usat Rp. 500.000;-

Tanda peneri*aan Rincian = pe*bagian Eek Fisik 3ntuk keperluan apa? Rincian = pe*bagian Eek Fisik Tanpa kwitansi = tanda bukti peneri*aan /*asuk ke *ana?0

,asuk ke rekening !ank )3,3T Ada lap(rann#a tersendiri di !uku e*bagian %(n(r per 2uru Ada engurusan surat tana- sek(la,ase-i Ada lap(rann#a tersendiri di !uku e*bagian %(n(r per 2uru Ada ,asuk ke rekening !ank )3,3T

)ebaikn#a dibuat lap(rann#a setiap kali pe*bagian Ada )ebaikn#a dibuat lap(rann#a setiap kali pe*bagian Ada -