Anda di halaman 1dari 35

JABATAN IKHTISAS PENDIDIKAN FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA BATU PAHAT,

JOHOR.
SEMESTER 1 SESI 2012/2013 BBR 23203 (ASAS BENTUK DAN RUANG) NAMA PENSYARAH !IK A"ILA BINTI MD. SUDIN TAJUK TUGASAN KUMPULAN KONSEP BIDANG BENTUK DAN RUANG (P!K) AHLI KUMPULAN NORHAYATI BTE ABDULLAH (DB110#$$) A"IMAH%ATI BTE ABD KADIR (DB110&'3) IRDA%ATI BTE KAMARU"AMAN (DB1100(') LUA SE% SING (DB1101#&) YAP RUEY !HEE (DB110#2#) HAIRULANUAR BIN YAA!OB (DB110('') PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) ELEKTIF MATEMATIK SEKSYEN 1 TARIKH HANTAR 22 DISEMBER 2012

ISI KANDUNGAN
BI L PERKARA / MAKLUMAT

1. Pengenalan 2. Miskonsepsi dan Cara Mengatasinya . Ran!angan Persediaan Menga"ar #arian.

$. %ota Penga"aran / %ota Edaran M&rid '. (oalan Lati)an. *. (ke+a ,a-apan (oalan Lati)an. .. R&"&kan

PENGENALAN Matematik adalah salah satu bidang ilmu yang sangat menyeluruh sifatnya. Ia merangkumi semua aspek kehidupan, seperti membuat perhitungan, membuat penilaian dan seterusnya membuat keputusan. Melalui proses penyelesaian masalah seharian, manusia dikerah untuk mengeluarkan pendapat seterusnya memberikan hujah terhadap keputusan atau langkah penyelesaian yang diambil. Maka disinilah peranan berfikir secara matematik dapat membantu manusia membuat pertimbangan yang wajar sebelum memilih sesuatu jalan penyelesaian. Bagi memperkembangkan potensi pemikiran matematik di dalam akal manusia, ia seharusnya bermula dari peringkat kanak-kanak. Konsep matematik terhadap alam sekeliling sebenarnya telah wujud di dalam akal kanak-kanak sejak dari peringkat bayi lagi. Ini merujuk kepada sifat ingin tahu kanak-kanak terhadap objek, terutama melalui deria sentuhan. Pendedahan awal kepada banyak bentuk konkrit di sekeliling kanakkanak sebenarnya mencetuskan pelbagai persepsi terhadap alam sekeliling. Pelbagai konsep terbentuk di dalam minda kanak-kanak, yang boleh bersifat betul dari segi konsepnya, ataupun yang bersifat miskonsepsi. Konsep eometri dan hubungannya dengan kanak-kanak tidak dapat dipisahkan.

!eperti yang telah dijelaskan, penerokaan kanak-kanak terhadap bentuk, terutama bentuk " dimensi telah berlaku sejak bayi. Mereka didedahkan dengan pelbagai objek permainan yang mempunyai pelbagai bentuk, sai#, warna dan tekstur. Pendedahan awal inilah yang membantu kanak-kanak membentuk pemikiran terhadap geometri. $pabila kanak-kanak memasuki alam persekolahan, rancangan pengajaran dan pembelajaran kemahiran geometri mestilah berdasarkan prakonsep yang telah terbentuk di dalam pemikiran kanak-kanak ini. Peranan guru adalah sangat kritikal supaya konsep-konsep yang terbentuk dapat dikembang atau diperbetulkan bagi membolehkan kanak-kanak memahami serta dapat menyelesaikan masalah yang berkait dengan geometri, seterusnya menghargai keindahan yang terdapat di dalam unsur-unsur geometri.

APAKAH GEOMETRI Ilmu geometri telah wujud dan berkembang sejak dari #aman mesir purba, walaupun ia lebih lama daripada itu. Pandangan cendikiawan hanya merujuk bermulanya ilmu geometri pada #aman %amadun Mesir, kerana bermula pada #aman inilah, ilmu geometri direkodkan secara bertulis. &nsur perkembangan geometri adalah disebabkan akti'iti menyukat semula kawasan milik penduduk mesir yang sering di landa banjir akibat limpahan sungai (il. eometri berasal daripada perkataan latin iaitu ) eo* yang bermaksud tanah, dan )metri* yang bermaksud ukur. !ecara umumnya, ilmu geometri adalah cabang ilmu matematik yang mengambil berat persoalanan mengenai sai#, bentuk, dan kedudukan relatif dari rajah dan sifat ruang. eometri ialah salah satu dari sains yang tertua. Permulaan eometri awal adalah koleksi dari empirikal yang geometri terawal yang direkodkan boleh dijejak ke Mesopotamia purba, Mesir, dan +embah Indus dari sekitar ",,, !M. dijumpai yang mengambil berat jarak, sudut, luas, dan isipadu, yang telah berkembang untuk menemukan sesetengah keperluan praktikal dalam tinjauan, pembinaan, astronomi, dan berbagai kraf. %eks terawal yang dikenali pada geometri ialah Papirus Papirus Mesir, dan Papirus Moscow, Batu bersurat tanah liat Babylonia, dan Shulba Sutras India, manakala orang -ina mempunyai karya Mo#i, .hang /eng, dan Sembilan Bab pada Seni Matematik, ditulis oleh +iu /ui.

eometri 0uclid merupakan sebuah sistem matematik yang disumbangkan oleh seorang ahli matematik 1unani bernama 0uclid dari $le2andria. %eks 0uclid, Elements merupakan sebuah kajian sistematik yang terawal mengenai geometri. Ia sudah menjadi salah satu buku-buku yang paling berpengarh di dalam sejarah, sama banyaknya dengan kaedahnya yang mempunyai isi kandungan matematik. Kaedah cara yang mengandungi andaian satu set aksiom secara intuitif yang sangat menarik, dan kemudiannya membuktikan banyak usul 3teorem-teorem4 daripada aksiom-aksiom berkenaan. 5alaupun banyak daripada keputusan-keputusan oleh 0uclid sudah dinyatakan oleh ahli-ahli matematik 1unani sebelumnya, 0uclid merupakan orang yang pertama untuk menunjukkan bagaimana usul-usul ini diletakkan secara sempurna membentuk satu deduksi dan sistem logik yang komprehensif. Buku Elements ini

bermula dengan geometri satah, yang masih lagi diajar di sekolah menengah sebagai satu sistem aksioman dan contoh-contoh pembuktian formal yang pertama. Kemudiannya, Elements merangkumi geometri pepejal dalam tiga dimensi, dan seterusnya geometri 0uclid telah dipanjangkan kepada satu bilangan dimensi yang terhingga. Kebanyakan daripada Elements menyatakan keputusan-keputusan dalam apa yang kini disebut sebagai teori nombor, yang boleh dibuktikan menerusi kaedah geometri.

RASIONAL ILMU GEOMETRI eometri menghubungkan manusia dengan dunia seharian. !emua aspek praktikal dan estetik geomteri boleh ditemui dalam bidang seni dan pembinaan, penerokaan ruang, perancangan perumahan, serta rekaan fesyen dan kenderaan. %opik-topik ini sebenarnya memberikan persepsi yang berbe#a kepada kanak-kanak dan akan menarik minat mereka untuk melibatkan diri dengan ilmu geomteri. /ubungan yang terbentuk dengan alam sekeliling dengan ilmu geomteri akan membentuk dan mengembangkan pengetahuan dan kemhiran geometri, kemahiran mem'isualisasi ruang, atau boleh ditakrifkan sebagai celik ruang 3spatial sense4, serta keupayaan menyelesai masalah. 6el
a b c d e f g

rande dan Morrow 378984, menyenaraikan : kemahiran yang menyumbang Koordinasi motor-mata Persepsi latar-bentuk Ketetapan persepsi Position-in <space perception Persepsi hubungan antara ruang 6iskriminasi 'isual Memori 'isual

kepada kemahiran celik ruang iaitu;

!emua kemahiran ini boleh dikuasai dan dikembangkan dengan akti'iti yang dilakukan dengan meneroka bentuk dua dimensi dan tiga dimensi oleh kanak-kanak.

SISTEM DAN KONSEP GEOMETRI 6isebabkan geometri adalah sebahagian daripada kehidupan manusia, ahli-ahli matematik telah membangunkan beberapa system geometri. !istem-sistem tersebut adalah eometri %opologi, eometri 0uclidean, eometri Koordinat dan eometri %ransformasi. eometri %opologi adalah ilmu geometri yang berkait dengan kedudukan objek seperti dekat, jauh, dalam, luar dan sebagainya. Konsep-konsep yang perlu kanak-kanak didedahkan adalah seperti konsep )pro2imity*, kedudukan relatif, susunan serta pengasingan dan juga konsep )enclosure*.. eometri Koordinat adalah juga geometri kedudukan tetapi dalam bentuk grid grid dan biasanya meliibatkan titik-titik atau paksi. eometri %ransformasi pula merujuk kepada geometri berubah seperti pusingan, terbalik, pantulan dan sebagainya. %eselasi adalah konsep penting yang perlu dikembangkan di dalam eometri %ransformasi. eometri 0uclidean adalah system geometri yang paling luas dipelajari, iaitu ilmu geometri asas yakni bentuk, sama ada = dimensi atau " dimensi. 6alam geometri 0uclidean inilah kanak-kanak malahan seluruh manusia belajar mengenai bentuk serta elemen-elemen di dalamnya. 5alaupun sistem ini wujud dalam bentuk yang terasing, tetapi dari aspek praktikalnya masing-masing saling bertindan. /anya istilah yang boleh membe#akan setiap jenis geometri ini. urulah yang berperanan mendedahkan kepada murid ilmu geometri agar mereka dapat menguasai kemahiran geometri serta celik ruang.

ELEMEN-ELEMEN GEOMETRI Plane Figures


1

Points > ialah titik iaitu lokasi dalam ruang,pada permukaan atau dalam system koordinat. %itik tidak mempunyai dimensi dan ditakrifkan hanya oleh kedudukannya sahaja. Ianya mengandungi lebar dan ketebalan.

Lines > ialah sambungan diantara dua titik dalam ruang atau pada suatu permukaan. arisan merupakan satu siri set titik. Ianya mempunyai panjang tetapi aris lurus ialah jarak tidak ada lebar,iaitu mempunyai satu dimensi sahaja. terpendek diantara dua titik pada permukaan yang rata.

Planes > ialah sebarang lokus titik < titik yang diperluaskan dalam dua dimensi. Ia ditakrifkan sebagai satu luas. Permukaan boleh menjadi rata 3permukaan satah4 atau melengkung, terhingga atau tak terhingga. Ianya mempunyai panjang dan lebar tetapi tiada tinggi.

Angles > iaitu ruang diantara dua garisan atau permukaan yang bertemu. ?ika dua garis selari,maka sudut diantaranya ialah sifar. !udut diukur dalam @darjah* atau dalam @radian*. !atu kitaran lengkap ialah "A, darjah. sudut 79, darjah dan sudut tegak ialah 8, darjah. aris lurus membentuk

Curves an !onve" sets > !urves > ialah set titik < titik yang membentuk atau boleh disambungkan oleh satu garis selanjar pada graf atau permukaan yang lain. %erdapat beberapa jenis lengkung3cur'es4 antaranya ialah > #.74 si$%le !urve > iaitu titik mula dan titik akhir tidak bertindih antara satu sama lain atau tidak bertemu di penghujungnya. #.=4 si$%le !lose !urve > iaitu lengkung mudah yang mana titik mula dan titik akhirnya bertemu di satu titik yang sama. #."4 !lose !urve > iaitu lengkung yang bertindih diatasnya sendiri tetapi titik mula dan titik akhir bertemu disatu titik yang sama. Conve" sets > iaitu penyatuan diantara @simple closed cur'e* didalamnya dipanggil kawasan permukaan 3plane region4. Ianya boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu con'e2 dan noncon'e2 > Conve" > iaitu garisan lurus dan lengkung yang bersatu diantara dua titik. Non!onve" > iaitu garisan yang merentasi lengkung atau garis lurus yang merentasi suatu permukaan sempadan yang berada diluar kawasannya.

Pol&gons ' iaitu @simple closed cur'e* yang mana penyatuan diantara garis-garis lurus. Penyatuan garis lurus didalam polygon disebut sebagai kawasan bersudut3polygonal region4. Polygon boleh diklasifikasikan kepada beberapa jenis berdasarkan kepada bilangan sisi garis lurus yang terdapat padanya. lurus pada polygon arisan disebut sisi3sides4,titik akhir yang bertemu disebut

bucu3'ertices4. 6ua sisi adalah sisi bersebelahan jika berkongsi bucu yang sama dan dua bucu adalah bucu yang bersebelahan jika berkongsi garis lurus sisi yang sama. Mana < mana garis lurus yang menyambungkan dari satu bucu ke bucu yang tidak bersebelahan di panggil pepenjuru3diagonal4. Polygons and tessellations
1

Angles in %ol&gons > sudut diukur dalah @darjah* atau dalam @radian*. !atu kitaran lengkap ialah "A, darjah. aris lurus membentuk sudut 79, darjah manakala suatu sudut tegak ialah 8, darjah. !udut diantara satu garis lurus dan satu satahBpermukaan ialah sudut diantara garis itu dengan unjuran ortogonnya pada satah itu. !udut diantara dua satah atau permukaan ialah sudut diantara garis < garis yang dilukis bercabang dengan menggunakan titik yang sama. %erdapat beberapa jenis sudut dalam polygon diantaranya ialah >
) * + , -

Su ut tirus su ut lurus su ut tega( su ut re)le(s su ut !a(a*

Congruen!e ' adalah suatu keadaan dimana menunjukkan dua atau lebih banyak rajah yang sama dalam sai# dan bentuk. !uatu rajah apabila diletakkan didalam satu rajah yang lain,bentuknya menjadi sama. Ianya juga boleh digerakkan tanpa mengubah sai#nya. dua garis lurus adalah kongruen jika kedua < duanya adalah sama panjang dan dua sudut adalah kongruen jika ukurannya adalah sama.

Regular %ol&gons > polygon disebut sebagai +regular %ol&gon, jika ianya memenuhi kedua < dua criteria berikut >
a b

!emua sudut adalah kongruen !emua sisinya adalah kongruen 0Cuilateral triangle

$ntara jenis < jenis @regular polygon* ialah >


a

b c d e 4

!Cuare Degular pentagon Degular he2agon Degular heptagon

Tessellations -it* %ol&gons > ialah suatu keadaan dimana penyusunan bentuk < bentuk polygon tanpa ada pertindihan rajah diatasnya dan ada jurang yang berlaku diantaranya untuk menutup sesuatu ruang. Conto*n&a seperti )loors and !eilings. %iga jenis polygon iaitu + regular *e"agons, , +s.uare, and + e.uilateral triangles, adalah @regular polygons* yang tessellated3menyerupai mo#ek4.

Space figures
1

Planes > didalam bentuk =-6 seperti 3lines,angles,polygons4 hanya terdapat pada satu permukaan 3plane4. 6alam "-6 pula ianya terbentuk daripada sejumlah permukaan yang dicantumkan menjadi bongkah. $pabila dua permukaan3plane4yang selari diletakkan secara bersilang maka terdapat sudut tegak iaitu perpendicular.

Pol&*e ra > adalah bentuk < bentuk "-6 yang terdiri daripada beberapa permukaan rata. !etiap garis lurus sisi terbentuk secara semulajadi. !etiap permukaan yang ada pada bongkah itu dipanggil @polygonal region*,yang apabila digabungkan menjadi polyhedral. Permukaan yang terdapat pada polyhedra dipanggil permukaan3faces4,permukaan bersilang pada sisiBtepi dan bucu. Penyatuan polyhedron dan bahagian didalamnya dipanggil solid3pepejal4. Polyhedron dipanggil con'e23cembung4 apabila garis lurus bersambung dengan titik yang berada didalam ataupun pada permukaannya.

Regular %ol&*e ra > ialah @con'e2 polyhedron* yang mana permukaannya sama dengan @regular polygons*. Bilangan yang sama apabila bertemu pada setiap bucu. %erdapat E @regular polyhedra* diantaranya >
) * + , -

Tetra*e ron > F triangles for faces Cu/e > F sCuare faces O!ta*e ron > 9 triangular faces Do e!a*e ron > 7= pentagons for faces I!osa*e rons > =, triangular faces

Se$iregular %ol&*e ral > yang mana permukaannya mempunyai dua atau lebih @regular polygons* dengan susunan yang sama pada keseluruhan bucu-bucunya bertemu.
4

P&ra$i s an %ris$s ' P&ra$i s > iaitu rajah yang mana tapaknya ialah sebarang polygon dan permukaannya mestilah beberntuk segitiga dengan bucu yang sama. Pyramid dinamakan berdasarkan bentuk tapaknya. Pyramid juga mempunyai puncak3ape24. Pris$s ' iaitu rajah yang mempunyai dua permukaan yang selari diatas dan dibawah yang disebut sebagai tapak,ianya juga merupakan polygon kongruen. !epertimana pyramid,prisma juga dinamakan berdasarkan bentuk tapaknya.

Cones an !&lin ers ' Cones ' ialah sebuah bentuk dimana ianya menyerupai pyramid dan prisma tetapi mempunyai tapak yang berbentuk bulat,manakala sisiBtepinya melengkung dan mencondong ke arah bucu3ape24. C&lin ers ' mempunyai dua tapak yang berbentuk bulat yang sama sai#. Ianya mempunyai bahagian sisi yang melengkung yang menghubungkan dua tapak itu tadi.

S%*eres an $a%s ' S%*eres ' adalah satu siri set titik dalam ruang yang mempunyai jarak yang sama dari titik pusat. Penyatuan semua sfera dalamannya membentuk @solid sphere*. 0e1ari ' jarak dari pusat bulatan ke seberang titik pada lilitannya atau dari pusat sfera ke permukaannya. Dia$eter ' jarak yang melintangi suatu rajah satah atau satu bulatan pada titik yang paling lebar. 6iameter bulatan atau sfera adalah dua kali jejarinya. Ma%s ' iaitu peta yang diambil atau di lukis daripada bumi yang berbentuk sfera yang dapat menterjemahkan keseluruhan kedudukan dan jarak pada bumi. -ara penyalinan semula ini dipanggil @ map projections*. $da tiga cara untuk tujuan ini antaranya ialah >
) * +

C&lin ri!al %ro1e!tion Coni! %ro1e!tion Plane %ro1e!tion

Symmetric figures
1

Re)le!tion s&$$etr& )or %lane )igures ' transformasi geometri bagi suatu titik atau set titik dari sebelah suatu titik ,garis atau satah ke suatu kedudukan bersimetri disebelah yang lain. !atu garisan dilukis melalui sesuatu bentuk. !etiap titik asal bentuk tersebut mempunyai jarak yang sama dari garis itu tetapi disebelah yang lain pula. Manakala reflection yang menggunakan cermin rajah yang terbentuk didalam cermin mempunyai bentuk yang dan dikenali sebagai image.

Rotation s&$$etr& )or %lane )igures ' transformasi geometri dimana suatu rajah digerakkan secara kekal di sekitar suatu titik tetap. ?ika titik tersebut,pusat putaran dilabelkan sebagai G,maka untuk sebarang titik P pada rajah tersebut yang bergerak ke titik P* setelah diputarkan.

Re)le!tion s&$$etr& )or s%a!e )igures ' transformasi geometri "-6 dimana image akan terbentuk seperti pantulan didalam cermin dimana paksi simetri yang akan memisahkan bentuk tersebut.

Rotation s&$$etr& )or s%!e )igures ' transformasi geometri "-6 dimana objek yang diputarkan akan berada pada tempat asalnya ,walaupun putaran dilakukan tetapi kedudukannya adalah sama berdasarkan darjah putaran yang telah ditetapkan.

T*e van Hiele T*eor& 2T*eor& in Develo%$ent o) Learning Geo$etr&3 %eori perkembangan pembelajaran Gel o) eometri ini telah dicipta oleh Dina van Hielean Pierre Marie van Hiele , sepasang suami isteri dari Belanda yang telah

banyak tahun mengkaji bagaimana kanak-kanak membentuk pemahaman terhadap eometri 0uclid. Mereka telah menamakan lima peringkat pemahaman geometri> +e'el , 3recognition4-peringkat mengenal dan menamakan bentuk +e'el 7 3analysis4- peringkat menggambarkan cirri-ciri bentuk +e'el = 3Delationships4-peringkat mengelas dan membuat generalisasi terhadap ciri-ciri bentuk +e'el " 36eduction4-peringkat pengkelasan +e'el F 3 $2iomatics4-peringkat meneroka pelbagai system geometri membentuk pembuktian dan definisi berdasarkan

%iga peringkat pertama adalah peringkat yang perlu diterokai semasa pendidikan rendah. Pada peringkat pertama, kanak-kanak belajar mengenal jenis bentuk dan menamakan bentuk-bentuk yang ada di sekeliling mereka. Mereka mengenalpasti bentuk-bentuk ringkas seperti bulat, kon, segiempat, kiub dan sebagainya. Pengetahuan mengenai bentuk ini terbina sebelum alam persekolahan bermula lagi. Peringkat kedua adalah keupayaan kanak-kanak untuk menggunakan perkataan-perkataan yang lebih spesifik terhadap ciri yang ada pada bentuk tersebut seperti segitiga ada tiga sisi, tiga bucu, segiempat ada enam permukaan dan sebagainya. Peringkat ketiga adalah peringkat di mana kanak-kanak berupaya membuat pengkelasan terhadap ciri-ciri bentuk yang telah diketahui serta memperkembangkannya ke dalam istilah-istilah yang lebih spesifik seperti sekata, tak sekata, bersudut tegak, condong, capah dan sebagainya.

MISKONSEPSI DAN CARA MENGATASIN4A PENGENALAN Matlamat pendidikan Matematik adalah untuk memperkembangkan pemikiran analitis, bersistem dan kritis, Kemahiran penyelesaian masalah serta kebolehan menggunakan ilmu pengetahuan matematik adalah penting supaya indi'idu dapat berfungsi dalam kehidupan seharian dengan berkesan. Bagi mencapai matlamat ini, maka proses pengajaran dan pembelajaran Matematik di sekolah perlu dipertingkatkan. Gleh itu, kemahiran guru dalam aspek strategi dan perancangan semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran matematik dalam bilik darjah adalah sangat penting. %erdapat banyak miskonsepsi murid-murid hadapi dalam tajuk bentuk dan ruang 3shape and space4 boleh dihalang dengan perancangan pengajaran yang baik dan akti'iti-akti'iti pengajaran dan pembelajaran yang mendorong penerokaan di dalam kelas juga bagaimana sesuatu maklumat disampaikan guru dengan berkesan. Mengambil kira teori kecerdasan pelbagai oleh /oward ardner sudah tentu persepsi dan pemahaman muridmurid terhadap bentuk dan ruang adalah sangat berbe#a.

MISKONSEPSI DALAM MEM5E6AKAN 7 DEMENSI DAN 8 DEMENSI Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan dengan mengajar murid tahun F dan E, didapati bahawa kebanyakan murid terutama murid darjah F, masih tidak dapat membe#akan bentuk = dimensi dan " dimensi. Miskonsepsi ini terbukti apabila murid tersebut ditanya tentang apakah bentuk bola dan apa jawapan yang diberikan berdasarkan pemahaman murid ialah bola berbentuk bulat, walhal bola sebenarnya berbentuk sfera. Gleh yang demikian, dapat disimpulkan dengan jelas bahawa murid-murid tidak dapat membe#akan di antara bentuk = dimensi dan " dimensi. Pada hemah saya, hal seperti ini berlaku kerana murid tidak didedahkan dengan contoh objek-objek konkrit atau bahan-bahan maujud semasa akti'iti pengajaran dan pembelajaran. Ketika murid-murid ini belajar tajuk bentuk dan ruang sewaktu tahun ", mereka hanya diperkenalkan dengan bentuk = dimensi dan " dimensi dengan hanya melihat gambar di kertas lembaran kerja. Murid-murid ini tidak boleh merasai, menyentuh dan memegang bentuk " dimensi seperti silinder, kubus, kuboid, sfera, kon, prisma dan lain-lain lagi. Gleh sebab itulah mereka tidak dapat membe#akan bentuk = dimensi dan " dimensi. !ebagai langkah penambahbaikannya, cadangan yang sesuai supaya guru-guru menggunakan bahan-bahan maujud ataupun objek-objek konkrit ini sewaktu menjalankan akti'iti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. $ntara bahanbahan maujud untuk objek " dimensi yang guru boleh sediakan di antaranya adalah kerangka 3skeleton4 yang boleh dibina daripada lidi, net objek " dimensi seperti kubus, kiub, sfera dan sebagainya. Murid-murid akan berpeluang untuk menyentuh, memegang dan memanipulasikan setiap objek ini. uru akan membimbing murid-murid untuk membe#akan bentuk " dimensi dan = dimensi melalui bahan-bahan maujud ini.

Pengalaman menggunakan bahan-bahan maujud sangat penting supaya muridmurid dapat memperolehi pengalaman konkrit dahulu sebelum pengalaman konkrit itu dibawa kepada konsep yang abstrak. Pandangan ini juga turut disokong oleh Mok !oon !ang 3789A4 yang menyatakan bahawa mengajar daripada perkara maujud kepada perkara abstrak merupakan prinsip pengajaran matematik yang amat penting dan penggunaan alat bantu mengajar dapat membina konsep matematik, di samping mengurangkan kesempatan murid-murid daripada hanya menghafal bahan-bahan pembelajaran mereka secara membuta tuli sahaja tanpa memahami konsep.

MISKONSEPSI UNTUK MENGIRA UKUR LILIT 2PERIMETER3 SESUATU 5ENTUK 7 DEMENSI Berdasarkan kepada capaian tinjauan dari guru Matematik tahun E, beliau memberitahu sewaktu murid membuat latih tubi bagi soalan mencari perimeter sesuatu gambarajah = dimensi, mereka telah memberikan jawapan yang salah. Pada kajian saya, miskonsepsi seperti ini berlaku kerana mereka tidak memahami konsep perimeter yang sebenar. Murid-murid beranggapan perimeter sesuatu rajah itu adalah hasil tambah bagi kesemua batas dalam lingkaran sesuatu bantuk = dimensi tersebut, sedangkan perimeter sesuatu gambarajah adalah merupakan ukur lilit luar lingkaran sesuatu bentuk = dimensi dan bukannya ukuran semua garisan. Gleh itu, jawapan yang telah diberikan oleh murid adalah salah Bukan itu sahaja, menurut guru Matematik lain juga, mereka tetap membuat silap walaupun telah beberapa kali diberitahu tentang konsep perimeter yang sebenar dan bagaimana mencari jawapan yang betul, tetapi sebahagian daripada mereka masih tidak dapat memberikan jalan kerja yang betul untuk mencari perimeter bagi bentuk = dimensi ini. ?usteru itu, sebagai seorang guru, kita perlu mencari penyelesaian kepada permasalahan tersebut agar segala kesulitan dapat diatasi bersama. Pada pendapat saya, interaksi secara berkumpulan merupakan cara yang terbaik bagi membantu murid-murid yang lemah dalam memahami sesuatu perkara yang memerlukan daya imaginasi yang baik. Bagi bilik darjah. mengatasi cabaran tersebut, guru perlu menstrukturkan akti'iti

berkumpulan sewaktu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam uru perlu memastikan kumpulan yang dibentuk itu terdiri daripada murid pelbagai kebolehan 3mi2ed abilities4 supaya murid yang lebih pandai dapat membantu rakan mereka yang lemah. Pendekatan tersebut secara tidak langsungnya dapat memberi impak di mana komunikasi yang berlaku di antara rakan sebaya ini sedikit sebanyak dapat membantu murid yang lemah apabila murid yang lemah ini dapat dibimbing oleh rakan mereka yang lebih pandai dan mereka dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan seterusnya dapat membantu mereka memahami konsep mencari perimeter dengan betul selain dipandu dan dipantau oleh guru.

Pandangan ini telah di sokong oleh ?ohnson H ?ohnson 378984 dengan menyatakan bahawa murid-murid yang bekerja dalam akti'iti kumpulan memberikan prestasi yang lebih baik di dalam ujian, dengan memberikan sebab (reasoning) dan berjaya menyelesaikan sesuatu soalan tersebut dengan menggunakan pemikiran kritis (critical thinking) mereka berbanding dengan murid yang kurang membuat akti'iti secara berkolaboratif dengan rakan sebaya mereka di dalam sesebuah kelas.

PENUTUP !ecara konklusinya, peranan guru sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran memainkan satu peranan yang amat penting dalam membantu kanak-kanak membina pengetahuan matematik mereka. Melalui penggunaan bahan-bahan maujud, ianya dapat membantu kanak-kanak membina pengetahuan matematik yang sering dikaitkan sebagai abstrak. Interaksi di antara rakan sebaya memainkan peranan utama dalam membantu kanak-kanak memahami konsep untuk mencari perimeter sesuatu gambarajah dengan betul. !ebenarnya, tidak terlalu sukar untuk mengajar kanak-kanak itu tentang sesuatu konsep matematik, tetapi seorang guru itu haruslah menggunakan teknik dan kaedah yang betul. Gleh itu, sebagai seorang guru matematik, adalah sangat mustahak untuk kita mempelajari dan mengaplikasikan teknik-teknik di atas bagi meningkatkan kefamahan anak-anak murid kita terhadap sesuatu konsep matematik itu.

RANCANGAN PENGA0ARAN HARIAN


MATA PELA0ARAN > Matematik TARIKH KELAS 5IL PELA0AR TEMPAT MASA 5IDANG TA0UK > = (o'emberber =,7= > " Perdana > "9 orang murid > Bilik 6arjah " Perdana > :.FE < 9.FE pagi > !ukatan dan > Duang eometri

STANDARD KANDUNGAN > Murid dibimbing untuk > 7F.7 Mengenal pelbagai jenis prisma. STANDARD PEM5ELA0ARAN > Murid berupaya untuk >

3i4 3ii4

Mengenal jenis prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian prisma> permukaan, tapak, bucu dan sisi.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 2EMK3 > Kreati'iti dan Ino'asi %eknologi Matlumat dan Komunikasi 3%MK4

O50EKTI9 > Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat > i. ii. iii. Menamakan tiga jenis prisma iaitu prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. Mengenal dan mencirikan bahagian permukaan, tapak, bucu dan sisi pada prisma. Mengenalpasti dan mengetahui bentangan atau bukaan sesuatu prisma dengan baik.

PENGETAHUAN SEDIA ADA > Murid telah mengenali pelbagai bentuk dan bongkah serta dapat membe#akannya. Murid selalu terdedah kepada bongkah di kawasan persekitaran masing-masing. 5AHAN 5ANTU MENGA0AR > Bahan maujud; meja, almari, epal, oren, tin susu, air kotak, bola, kotak, bongkah prisma, sampul surat, Kad (ombor, Kad Perkataan, laptop, projector +-6 3multimedia4 dan lembaran kerja. PENGURUSAN KELAS : LANGKAH KESELAMATAN ' %ingkap kelas dibuka untuk pengudaraan, menyusun meja mengikut barisan yang betul. PENERAPAN NILAI MURNI > Berdikari, bersikap adil, toleransi, mendengar arahan, teliti, cermat, jujur dan berhemah tinggi.

MASA

ISI PELA0ARAN Pengenalan:Pra Penga1aran

HASIL PEM5ELA0ARAN 2Stan ar Pe$/ela1aran3

AKTI;ITI PEM5ELA0ARAN DAN PENGA0ARAN


7. Murid memberi salam dan membaca doa. =. uru mengarahkan murid supaya membersihkan kelas . ". uru mengambil dan mencatat kehadiran murid ke dalam buku audit PHP. F. Murid bersedia untuk memulakan dan menerima PHP dari guru.

CATATAN Nilai $urni > Menghormati guru, menjaga kebersihan.

# $init

# $init

Set In u(si : Perse iaan

Memerhati dan menganalisis !oalan> Bentuk apa yang awak lihatI Bongkah apa yang cikgu pegangI Bagaimana caranya membe#akan bongkah dengan bentukI ?awapan> kaedah = demensi dengan " demensi.

1. Murid ditayangkan dengan 'ideo

=. ". F. E.

A. :.

mu#ik lagu Bentuk dan 5arna. Murid diminta memberi dapatan masing-masing dengan panduan guru. Murid diminta menyebut nama bentuk-bentuk yang mereka tahu. Murid menamakan dengan baik. Murid diminta meneka bentuk benda maujud yang dibawa oleh guru dan murid dapat meneka dengan betul. Murid diberi peluang memegang bongkah yang di bawa oleh guru. Murid diminta membandingkan antara bentuk dengan bongkah yang ditunjukkan oleh guru.

EMK > Kreatif dan Ino'asi, %MK -Menghasilkan idea dari pemerhatian dan menilai idea secara kritis. Nilai $urni > Mendengar arahan, 55M > +aptop 3+agu Bentuk dan 5arna4, projector +-6 55M >

-ontoh > uru menyebut bentuk segiempat sama manakala murid mengambil bongkah kiub

9. Murid menyebut alatan yang berada di dalam kelas berdasarkan arahan guru. 8. uru mengaitkan benda dengan prisma yang ingin dipelajari murid. 7,. uru meminta murid menunjukkan bongkah berdasarkan bentuk yang disebut oleh guru. 77. Murid dapat menunjukkan bongkah dengan baik berdasarkan apa yang dimaksudkan oleh guru. 7=. Murid dikenalkan dengan prisma oleh guru dengan betul. 7". uru mengenalkan bentuk-bentuk prisma satu persatu kepada murid.

-Benda maujud; 0pal, oren, kotak, bekas pensil, tin susu dan almari -Kad; Bentuk segitiga, segiempat sama dan segiempat tepat.

<= $init

Pen&a$%aian isi : I$aginasi 2Stan ar Kan ungan3

- Pemerhatian. - Penjanaan idea dan !intesis idea.

7. =. ". F. E.

uru menyebut nama prisma satu persatu. Murid diminta mengenal setiap bentuk dan kemudian murid menyebutnya bersama-sama. Murid diminta memerhatikan ketiga-tiga prisma dengan baik. Beberapa murid diminta memegang prisma kemudian menamakannya. Murid dapat memilih dan menamakan jenis prisma dengan baik serta bimbingan dari guru.

EMK > Kreatif dan Ino'asi -Membuat perkaitan dan analisis idea.

Nilai $urni > Bersikap adil

Prisma segiempat sama

Prisma segiempat tepat

Prisma segitiga

A. Murid ditegaskan prisma terdapat tiga jenis sahaja iaitu prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. :. Beberapa murid dipanggil ke hadapan. 9. Murid disediakan beberapa bahan maujud yang berbentuk ketiga-tiga jenis prisma ke dalam sebuah kotak kepada setiap kumpulan oleh guru. 8. Murid diminta memerhatikan bentuk prisma di dalam kotak dengan baik. 7,. Murid diminta mengasingkan mengikut jenis prisma. 77. Murid dapat melakukan dengan baik. 7=. Permainan kecil, semua murid dibahagikan kepada empat kumpulan. 7". !etiap kumpulan dibekalkan dengan satu kotak berisi prisma. 7F. $kti'iti 9 hingga 7, diulang dengan pemantauan guru. 7E. !etiap kumpulan dapat melakukan dengan baik 7A. uru memberi pujian kepada semua murid.

55M > -Prisma; !egiempat sama, segiempat tepat dan segitiga -Benda maujud; bekas pensel, pemadam, kotak tisu, buku, coklat tobleron, bumbung rumah mainan

<# $init

Pen&a$%aian isi : I$aginasi 2Stan ar Kan ungan3

- Pemerhatian -Penjanaan idea dan !intesis idea

Kad perkataan
Pris$a Segie$%at Sa$a

Pris$a Segie$%at Te%at

Pris$a Segitiga

7:. Murid ditanyakan berapakah jenis prisma yang diasingkan dan apakah nama prisma tersebut. 79. Murid menjawab tiga jenis iaitu prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat dan prisma segitiga.. 78. Murid diterangkan bahawa prisma segiempat sama juga dipanggil kubus manakala prisma segiempat tepat dipanggil kuboid oleh guru. =,. Kemudian guru mengedarkan kad perkataan prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat dan prisma segitiga kepada setiap kumpulan. =7. Murid mengambil kad perkataan dan dapat meletakkan kad perkataan pada jenis bahan yang telah diasingkan tadi dengan baik. ==. Murid menyebut bahan yang diasingkan mengikut jenis prisma. =". uru dan murid berbincang hasil dapatan mereka. =F. uru memuji semua murid dan setiap kumpulan diberikan coklat tobleron sebagai token.

EMK > Membuat perkaitan dan analisis idea.

Nilai $urni > Bersikap adil 55M > Prisma, Kad Perkataan

7= $init

Per(e$/angan : A%li(asi I ea

- Penambahbaikan

!ebutkan bentuk prisma yang kamu perolehi.

Prisma segiempat sama

Prisma segiempat tepat

Prisma segitiga

7. Murid diedarkan dengan nota edaran dan diajak menyanyi bersama-sama guru dengan iringan 'ideo mu#ik. 2. uru menayangkan 'ideo mu#ik lagu Mari Mengenal Prisma. ". !umbangsaran di antara murid dan guru berkaitan 'ideo. F. Murid dipecahkan kepada enam kumpulan kecil. E. !etiap kumpulan dibekalkan satu jenis model prisma dan satu sampul surat yang mengandungi nombor 7, =, ", F. A. !etiap dua kumpulan mendapat satu jenis prisma yang sama. :. !emua murid diterangkan bahawa prisma mempunyai bahagianbahagian yang tertentu oleh guru. 9. uru menerangkan maksud permukaan dengan baik. 8. Murid diminta melabelkan prisma dengan melekatkan simbol pada permukaan dengan nombor 7. 7,. Murid dibimbing untuk melabelkan bahagian permukaan dengan betul. 77. Murid dapat memahami dan kenal bahagian permukaan.

EMK > Menghasilkan idea dari pemerhatian dan membuat penilaian. Nilai $urni > Mendengar arahan, teliti,cermat dan yakin, bekerjasama. 55M > (ota edaran. +aptop 3+agu Mari Mengenal Prisma4, projector +-6 -Benda maujud; Meja dan almari. Prisma

!ila labelkan bahagian berdasarkan nombor


<

Permukaan

%apak

Bucu

>

!isi

- Menilai

7=. $kti'iti 9 hingga 7, diulang dengan guru mengenalkan tapak, bucu dan sisi dengan baik. 7". uru dan murid mengulang akti'iti untuk melabelkan tapak 3nombor =4, bucu 3nombor "4 dan sisi 3nombor F4. 7F. !umbangsaran di antara murid dan guru berkaitan bahagian pada prisma. 7E. %iga orang murid dipanggil ke hadapan. 7A. !etiap murid diberikan prisma yang berbe#a. 7:. uru menyebut bahagian secara rawak dan murid diminta melabelkan pada bahagian yang betul. 79. Murid dapat melabel dengan betul. 78. Permainan kecil; pop kui# siapa cepat dia dapat =,. uru menyebut bahagian secara rawak dan murid dikehendaki melabel dengan betul. =7. Beberapa murid dapat menjawab dengan betul. ==. uru menghadiahkan kismis kepada semua murid yang mencuba sebagai token.

55M > !ampul berisi Kad (ombor, pelekat

=". +embaran kerja 7 diedarkan oleh guru kepada semua murid. =F. Murid-murid diminta untuk menjawab semua soalan. 2'. Perbincangan hasil kerja murid dengan bimbingan guru dan rujukan Mari Mengenal Prisma. =A. Murid dapat menjawab dengan sehabis baik.
# $init Penutu% : Tin a(an - Penilaian - Pelaksanaan - $malan berterusan

55M > +embaran kerja 7 (ota edaran. +aptop 3+agu Mari Mengenal Prisma4, projector +-6

7. =.

". F. E. A. :.

uru mengedarkan lembaran kerja = kepada semua murid. Murid diminta menjawab dan menyatakan pilihan berdasarkan pemerhatian dengan bimbingan dan panduan dari guru. Murid dapat memberi jawapan yang baik. 6ua orang murid merumus hasil pengajaran dan pembelajaran dengan baik uru merumuskan kemahiran yang telah dipelajari dengan betul. (yanyian lagu Mari Mengenal Prisma bersama-sama. Murid diberitahu topik pengajaran dan pembelajaran akan datang sebagai persediaan.

Nilai $urni > Bersungguhsungguh, jujur 55M > +embaran kerja = +aptop 3+agu Mari Mengenal Prisma4, projector +-6

NOTA PENGA0ARAN:EDARAN MURID


Pris$a 5entu( 5u(aan

Tapak

Tapak

Tapa

Tapa

Tapa

Tapak

6alam geometri, %ris$a adalah bentuk ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh tapak dan tutup identiti berbentuk segiempat atau segitiga dan sisi-sisi tegak berbentuk segiempat. 6engan kata lain prisma adalah bentuk ruang yang mempunyai penutup dan tapak yang selalu sama dalam bentuk dan ukuran.

LAGU MARI MENGENAL PRISMA Melo i Lagu Keti%ang Pa&ung dipetik dari filem (ujum Pak Belalang J -horus Marilah kawan-kawan mari semua. Mari mengenal hai bentuk prisma. Ingat ciri-cirinya janganlah lupa. !upaya kenal asas bentuknya. Prisma segi tiga diberilah nama. Punyai tapak bersisi tiga Berbucu enam dan juga bersisi sembilan. Muka ratanya lima semua. &lang -horus Prisma segi empat tepat namanya. Bersisi empat tapak dibina. Bucunya lapan sisinya pula dua belas. 0nam muka rata jumlah semuanya. &lang -horus Prisma berciri sehampirlah sama. ?uga bersisi empat tapaknya. Bucu pun lapan sisinya pula dua belas. Itulah prisma segi empat sama. &lang -horus

SOALAN LATIHAN

Lembaran kerja 1

(ama> KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Kelas> KKKKKKKKKKKKK Leng(a%(an 1a ual /eri(ut an lu(is(an /entu( ta%a(? Pris$a Mu(a 5ilangan 5u!u Sisi

5entu( Ta%a(

Lembaran kerja 2

(ama> KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Kelas> KKKKKKKKKKKKK 5ulat(an /entu( %ris$a?

SKEMA 0A@APAN
Lembaran kerja 1

(ama> KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Kelas> KKKKKKKKKKKKK Leng(a%(an 1a ual /eri(ut an lu(is(an /entu( ta%a(? Pris$a Mu(a 5ilangan 5u!u Sisi

5entu( Ta%a(

<7

<7

Lembaran kerja 2

(ama> KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Kelas> KKKKKKKKKKKKK

5ulat(an /entu( %ris$a?

RU0UKAN

?ohnson H ?ohnson 378984.

hy !se "ooperati#e Learning$ Detrie'ed $ugust

=,77 from the 5orld 5ide 5eb> http>BBserc.carleton.eduBintrogeoBcooperati'eBwhyuse.html http>BBid.wikipedia.orgBwikiBPrismaKL=9geometriL=8 Mok !oon !ang, !iew Mook -heong. 3789A4. Pengajaran dan Pembelajaran Matematik% Kuala +umpur> !un & Book -o !dn. Bhd.

Anda mungkin juga menyukai