Anda di halaman 1dari 3

Bahaskan isu dan cabaran pengurusan aktiviti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia dan bagaimana ianya

dapat di terapkan di sekolah? Konsep sukan sepanjang hayat secara rasminya telah mula diperkenalkan di Malaysia mulai tahun 1983 melalui pelancaran program Malaysia Cergas. Melalui program ini, pihak kerajaan melalui jabatan kerajaan serta badan bukan kerajaan ( !"# telah melaksanakan pelbagai akti$iti sukan massa seperti sukan kecergasan, sukan rekreasi, sukan dalaman dan sukan riadah yang merupakan medium pembentukan kecergasan, pemupukan gaya hidup sihat serta membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. %alaupun diakui tentang sumbangan serta kepentingnya, namun pelaksanaan akti$iti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia sebenarnya masih berdepan dengan pelbagai cabaran dan rintangan. &akyat Malaysia ternyata malas bersenam atau beriadah. Kajian mendapati hanya '( peratus rakyat negara ini terbabit dalam akti$iti senaman. Mereka lebih suka bermalas) malas serta enggan bersenam *alaupun untuk tempoh masa setengah jam sehari serta tiga minggu sekali. %alaupun rata)rata mereka menggemari sukan, tetapi ianya hanya diterjemahkan dengan menonton perla*anan +iga ,ola -epak .nggeris (/0+# sambil makan di kedai mamak atau di rumah. Minat mereka terhadap sukan tidak pula diimbangi dengan amalan bersukan. Kita juga harus menerima hakikat, baha*a Malaysia bukanlah negara sukan atau sporting nation. &akyat negara kita ternyata mempunyai banyak keutamaan lain selain memberikan perhatian serius pada soal sukan. Maka itu, tidaklah menghairankan mutu sukan kita masih tidak boleh dibanggakan. Kita juga malas bergerak, kalau boleh kita ingin meletakkan kenderaan kita di hadapan pintu pasar raya. 0ergerakan kita terbatas hanya dengan turun naik li1 dan bergerak sekadar ke kantin atau ke pejabat sahaja. Cabaran dalam akti$iti sukan sepanjang hayat dan rekreasi di Malaysia turut terkesan oleh 1aktor keme*ahan dan gaya hidup moden masyarakat. %alaupun cara hidup kita telah berubah tetapi amalan pemakanan kita tidak berubah. Mungkin nenek moyang kita makan makanan yang sama dengan apa yang kita makan hari ini tetapi mereka bekerja di ladang dan mengeluarkan peluh, sedangkan kita pula masuk ke pejabat berha*a dingin, malas bergerak dan tidak berminat mengeluarkan peluh yang dianggap

punca kekotoran badan dan pakaian. 2usteru, tidak hairanlah rakyat negara kita hari ini terdedah kepada pelbagai penyakit yang membunuh secara senyap seperti penyakit yang membabitkan jantung serta obesiti. Menanam budaya minat bersukan pula seolah)olah semakin jauh dari pencapaian. 3aktor harga barangan sukan umpamanya dilihat langsung tidak menyebelahi para pengemar sukan. Kerajaan sering dituduh sebagai terlepas pandang serta tidak prihatin untuk memberikan sedikit keselesaan kepada pengemar sukan dengan cara menga*al harga barangan sukan. -ukan paling murah seperti larian umpamanya turut memerlukan perbelanjaan sekurang)kurang &M1(4 dan keatas bagi mendapatkan sepasang kasut. ,agi sukan rekreasi seperti paintball pula, kosnya ternyata jauh lebih mahal. egara kita juga sebenarnya masih kekurangan kemudahan sukan berbanding dengan negara)negara yang maju industri sukannya. %alaupun telah banyak diusahakan, namun kita sebenarnya masih memerlukan lebih banyak kemudahan sukan)sukan tertentu seperti gelanggan tenis, badminton, bola keranjang serta padang bola sepak yang boleh digunakan untuk kegunaan a*am. Kekurangan kemudahan sukan seumpama ini telah menyebabkan rakyat tidak berpeluang untuk bermain permainan tertentu yang mereka minati. 0elaksanaan akti$iti sukan dan rekreasi yang tertentu pula dilihat telah meninggalkan kesan negati1 terhadap alam sekitar. 5kti$iti)akti$iti rekreasi air, kenderaan pacuan empat roda, penjelajahan hutan, perkhemahan, basikal lasak, menunggang kuda dan penjelajahan gua umpamanya telah menjadi punca terhadap kerosakan biodi$ersiti disebabkan oleh kelalaian dan kurangnya kesedaran ketika menjalankan akti$iti dan selepas meninggalkan ka*asan tersebut. 6erdapat kes menggunakan api secara tidak berhati)hati hingga menyebabkan kebakaran hutan secara tidak langsung. 6erdapat juga kegiatan penebangan pokok dengan sengaja hingga mengakibatkan banyak pokok)pokok muda terhapus dan struktur umum komuniti pokok di ka*asan tersebut akan berubah. -elain itu, kegiatan pembuangan sampah secara berlebihan pula mengakibatkan kerosakan hidupan biodi$ersiti dengan cara menyekat kemasukan udara dan cahaya di persekitaran tersebut.

,udaya mengamalkan akti$iti sukan sepanjang hayat dan rekreasi diyakini dapat diterapkan di sekolah menerusi pelaksanaan kurikulum 0endidikan 2asmani serta akti$iti kokurikulum sukan. 0endidikan 2asmani diakui merupakan satu proses pembelajaran yang menyeluruh, merangkumi semua aspek domain seperti psikomotor, kogniti1, a1ekti1, sosial dan emosi. Melalui 0endidikan 2asmani pelajar akan diberi ruang untuknya mencuba dan mengalami sendiri pengalaman semua akti$iti 1i7ikal yang dijalaninya. 0endidikan 2asmani juga berupaya menyediakan kanak)kanak untuk mengamalkan gaya hidup akti1 dan sihat dengan menyediakan skop pengalaman) pengalaman pembelajaran yang rapi dan berturutan. -ebagai pendidik, kita boleh menjadikan matapelajaran 0endidikan 2asmani sebagai instrumen untuk memupuk kemahiran mempelajari cara melaksanakan sesuatu akti$iti yang hendak dilakukan dari segi teknik dan disiplin. 0engetahuan tentang disiplin pendidikan luar ini penting bagi menjadikan akti$iti 02K yang diceburi itu menarik, ber1aedah dan bermakna. Melalui 0endidikan jasmani, aspek 1i7ikal dan psikomotor yang memberi tumpuan kepada perihal kuantiti pergerakan akan mampu dipamerkan. 0sikomotor ini juga melibatkan beberapa prinsip asas seperti kekuatan, kelenturan, daya tahan kardio$askular dan otot, ketangkasan, kepantasan dan kelajuan. Menurut &addick (198'# 0endidikan 2asmani adalah sebahagian daripada pendidikan seseorang yang menggunakan akti$iti 1i7ikal sebagai medium pendidikan. .anya menekankan tentang pembentukkan sikap, pengetahuan dan kemahiran yang berhubung dengan kesihatan, kecergasan dan rekreasi dengan cara yang unik sehingga cara hidup dan kualiti seseorang ditingkatkan. 6anpa penekanan pada kepentingan sukan dan riadah, kita melahirkan generasi yang malas dan tidak peduli pada riadah. 5pabila sistem sekolah tidak memberikan perhatian pada akti$iti sukan dan kualiti ahli sukan, sukan negara tidak akan ke mana. Kesihatan rakyat banyak bergantung pada sikap kita terhadap sukan dan riadah.