Anda di halaman 1dari 4

Gimnastik ialah pergerakan, latihan fizikal dan senaman yang meningkatkan kekuatan otot.

Gimnastik terdiri daripada pergerakan yang senang seperti berlari, berjalan, melompat dan pergerakan yang kompleks seperti hambur tangan (handspring), putar roda (cartwheel), salto hadapan dan belakang. Pergerakan gimnastik juga terdiri daripada posisi statik yang mudah seperti berdiri, menyokong dan yang kompleks seperti dirian tangan buka kaki serta dirian kepala. Pergerakan gimnastik boleh dilakukan dengan menggunakan alatan, di atas peralatan dan tanpa alatan. Pergerakan gimnastik juga perlulah menunjukkan ketepatan, kejituan dan kesempurnaan. Bagi menguasai akti iti gimnastik, konsep asas yang perlu dikuasai terlebih dahulu ialah konsep imbangan, kelenturan dan koordinasi. !i negara kita, gimnastik telah pun diajar di sekolah"sekolah melalui mata pelajar Pendidikan #asmani sejak zaman penjajahan lagi. $elain itu, gimnastik juga turut diperkenalkan sebagai sebahagian akti iti kokurikulum melalui kelab gimnastik sekolah seperti yang disarankan melalui !asar % &urid % $ukan (%&%$) yang diperkenalkan 'ementerian Pendidikan &alaysia. 'ini sukan gimnastik dikatakan telah berkembang dengan baik sehingga kesemua negeri di &alaysia telah mengambil bahagian dalam kejohanan gimnastik anjuran &ajlis $ukan $ekolah"sekolah &alaysia pada setiap tahun. (amun, kejayaan merealisasikan penerapan akti iti gimnastik dalam kalangan murid" murid secara majoriti, sebenarnya masih dianggap agak terbatas kerana ia tidak mewakili penglibatan keseluruhan murid"murid di sekolah"sekolah. )ntara punca kelemahan dalam usaha penerapan tersebut adalah kerana mata pelajaran Pendidikan #asmani dan kesihatan (P#') itu sendiri tidak diletakkan sebagai mata pelajaran teras di sekolah"sekolah. !isebabkan situasi tersebut, maka subjek ini bukan sahaja tidak dianggap penting, malah sering pula dianggap sebagai subjek penggangu. *antaran itu, usaha untuk menerapkan kemahiran gimnastik melalui P#' juga turut gagal mencapai matlamatnya. +leman kegagalan turut disebabkan oleh faktor guru sendiri tiada kemahiran dalam sukan gimnastik apatah lagi untuk mengajar subjek berkenaan. Guru Pendidikan #asmani adalah guru yang menyebarkan pengetahuan awal kepada pelajar tentang

sesuatu kemahiran baru tentang sukan. &ereka adalah pencetus kepada minat pelajar terhadap sukan dan seterusnya pelajar akan memilih sukan kegemarannya sebagai kegiatan riadah. (amun, kegagalan proses ini sering terjadi kerana guru yang mengajar Pendidikan #asmani kurang ilmu pengetahuan dalam bidang yang diajarnya. ,ambahan pula, guru merasakan tiada keperluan dan kepentingan untuk bersungguh"sungguh mengajar kemahiran tersebut kerana ia tidak melibatkan penilaian dan akauntabiliti. $elain itu, kos pembelian dan baik pulih peralatan gimnastik pula adalah sangat mahal. #usteru, sekolah"sekolah kecil di luar bandar pada kebiasaannya tidak memiliki kelengkapan asas sukan ini. !i sekolah"sekolah tertentu pula, peralatan yang dibekalkan 'ementerian Pendidikan &alaysia hanya terbiar usang kerana tidak digunakan. &enurut *aporan 'etua )udit (egara -../, terdapat peralatan sukan khususnya gimnastik terbiar dan tidak digunakan disebabkan peralatan itu kurang sesuai dengan keperluan jurulatih dan atlet, tiada jurulatih atau atlet, peralatan dibekalkan melebihi keperluan atau tidak berpeluang menggunakan peralatan itu disebabkan ketiadaan atau kekurangan kemudahan ruang untuk dijadikan tempat latihan di sekolah. Berbeza dengan sukan"sukan lain yang lebih popular seperti bola sepak, sukan gimnastik pula sering disalah anggap dan dilabelkan sebagai sukan yang merbahaya. Pergerakan akrobatik yang diterapkan dalam sukan ini kadangkala menjadi punca akti iti ini dijauhi oleh murid"murid. $alah anggapan ini terus menghantui para ibu bapa serta murid"murid kerana pihak sekolah serta guru"guru sendiri tidak bertindak untuk memperbetulkannya, apatah lagi untuk mempromosinya sebagai kegiatan yang seronok dan selamat. $esungguhnya, akti iti gimnastik sememangnya wajar diterapkan dalam kalangan murid"murid, kerana, apabila mereka dapat melakukan pergerakan gimnastik yang ditunjukkan oleh guru, mereka akan dapat menyelesaikan masalah" masalah pergerakan yang dihadapi mereka. 0al ini kerana, tubuh badan tidak dapat mengetahui sama ada dapat melakukan sesuatu pergerakan atau tidak melainkan dengan membuat pergerakan itu terlebih dahulu. 'esimpulannya, menerapkan akti iti gimnastik dalam kalangan kanak"kanak patut lebih dilipatgandakan kerana ia dapat memberi ruang dan peluang kepada seseorang

indi idu mempertingkatkan kecerdasan dan potensi yang ada dalam diri mereka tanpa mereka sedari. $etiap indi idu yang dilahirkan sememangnya memiliki kelebihan dan kecenderungan masing"masing. 1leh itu, pengaplikasian jenis"jenis gimnastik amatlah wajar untuk diaplikasikan ekoran pelbagai manfaat yang dapat diperoleh.