Anda di halaman 1dari 11

Forum 1 Terdapat pelbagai definisi yang diberikan oleh para pakar untuk menjelaskan maksud membaca.

Harris dan Sipay (1990) menyifatkan proses membaca sebagai proses untuk memperoleh tafsiran yang bermakna tentang lambang lambang bercetak atau bertulis. !anakala "enedy (19#1) pula mendefinisikan bacaan sebagai keupayaan seseorang untuk mengecam bentuk $isual (lambang lambang grafik yang me%akili bahasa atau perkataan)& menghubungkan bentuk itu dengan bunyi atau makna yang telah diketahui& dan seterusnya berasaskan pengalaman lalu& memahami dan mentafsirkan maksudnya (!arohaini 'usoff& 1990). (enarkan membaca melibatkan proses berfikir) !enurut *umfrey (19++)& membaca bukanlah hanya setakat bersifat mekanik& iaitu membunyikan huruf huruf yang dicetak dan menja%ab beberapa soalan tentang apa yang dibaca& tetapi membaca adalah satu proses pemikiran yang membina. !elalui pembacaan& seseorang itu harus dapat membina kebolehan menilai& mengulas dan mengkritik apa yang dibaca dengan tepat& memahami kehendak situasi dan aspirasi masyarakat di sekeliling& membina sikap dan cita cita serta fikiran yang terbuka dan positif. Sesungguhnya& membaca bukan hanya melibatkan proses mekanisme tetapi juga melibatkan proses kognitif atau berfikir pada semua peringkat. ,leh itu& kecerdasan seseorang akan mempengaruhi kemajuannya dalam membaca. !embaca sememangnya diakui melibatkan proses berfikir secara aktif& analitis dan kritis. -atijahnya& apabila kita membaca& otak akan berfikir untuk memahami isi kandungan bahan yang dibaca. !enurut Stauffer (19.9)& seseorang yang melakukan pembacaan tanpa pemahaman& bererti dia belum boleh dikira sebagai berkebolehan membaca. /ni kerana membaca ialah proses berfikir untuk pemahaman yang memerlukan pembaca menterjemah& mengaplikasi& menganalisis& meramal& mengkritik dan membentuk imaginasi. 0ika ada dalam kalangan kita membaca sambil merasa mengantuk& mereka mungkin tidak berfikir. 0ika mereka membaca tetapi langsung khayal dan tidak sedar tentang apa yang dibaca& mereka sebenarnya tidak berfikir pada ketika itu. Harris dan Hodge (19#1) menganggap pemahaman membaca adalah satu kebolehan atau kemampuan memahamkan sepenuhnya apa yang dibaca. la

merupakan satu proses yang berlaku dalam otak untuk mendapatkan maklumat daripada satu komunikasi& sama ada komunikasi itu dilakukan melalui lisan& tulisan& atau melalui penggunaan simbol simbol tertentu. la adalah satu proses menta/ yang kompleks. 0usteru itu. kenyataan baha%a membaca adalah suatu proses berfikir& sebenarnya tidak boleh disangkal sama sekali. /ni kerana membaca ialah satu tindakan komunikasi& iaitu satu proses berfikir yang melibatkan idea& kenyataan dan perasaan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui perantaraan lambang lambang bahasa. ,leh itu& pembaca yang baik bukanlah seorang penerima yang pasif. Sebaliknya& dia harus mampu merasa& menimbang& menyoal dan menyingkir serta memahami bahan yang dibaca. Seseorang itu dikatakan terlibat dalam bacaan apabila ia mampu mengikuti dan mentafsirkan pemikiran yang bertulis. *emahaman dalam bacaan adalah penting kerana ia merupakan dorongan yang kuat untuk seseorang itu meningkatkan keupayaan berfikir& merangsangkan operasi mental dan penjanaan pemikiran. Sekiranya pelajar membaca tanpa dapat menggerakkan pemikirannya ke arah apa yang dibaca& maka dia masih dianggap belum sampai ke peringkat pemahaman membaca yang sebenarnya (1urkin 19++). Terima kasih.2pakah yang anda faham tentang bacaan meluas) (e3tensi$e reading). 2pakah tujuan nya. *ilih salah satu teknik bacaan meluas dan huraikan bagaimana anda boleh gunakan teknik untuk mengajar murid.

Forum 2 !embaca diakui para pakar sebagai suatu proses kompleks yang terdiri daripada gabungan beberapa proses seperti proses sensori (kederiaan)& proses pengamatan& proses bahasa (linguistik) dan proses kognitif. 1ua deria yang terlibat secara aktif dalam proses membaca adalah penglihatan dan pendengaran. *roses membaca berlaku apabila lambang lambang yang dilihat dapat disalurkan ke otak untuk diproses bagi mendapat makna sebenar. *endengaran yang baik juga sangat diperlukan bagi membolehkan seseorang membaca. !anakala pengamatan pula adalah satu proses

berfikir untuk menimbulkan makna kepada tugas tugas panca indera berdasarkan pengalaman lalu. !embaca mempunyai dua tujuan iaitu tujuan serta merta dan tujuan lanjut. Tujuan serta merta mempunyai tujuan muktamad iaitu untuk membolehkan murid murid membaca dan memahami. 4(oleh membaca4 bermaksud boleh membaca dengan cepat& tidak teragak agak& boleh membaca dengan serta merta dan tidak payah mengambil masa yang amat panjang. 4(oleh membaca4 juga bererti murid murid boleh membaca bersendirian tanpa bergantung kepada pertolongan dan bantuan guru. /ni bermakna prestasinya baik& kemas dan kukuh. 4(oleh memahami4 pula bererti boleh menangkap dengan pantas makna atau maksud yang dibaca. 1alam hal ini& murid murid boleh memberi fikirannya sendiri& boleh menggunakan perkataannya sendiri untuk menyatakan apa yang dibacanya. 1an sekiranya pimpinan gurunya baik& murid murid akan boleh pula menilai dan menimbang hasil bacaannya sendiri. Tujuan lanjut pula ialah menggunakan kebolehan membaca sebagai mekanisma untuk membolehkan mereka mengutip pelbagai kha5anah ilmu dan mendapatkan pelbagai fikiran daripada buku buku untuk dijadikan panduan hidup mereka. 1engan kebolehannya membaca itu mereka akan dapat membetulkan fahaman fahamannya yang salah& membandingkan fikiran dan pengalaman orang lain untuk menyelesaikan masalah masalah hidupnya sendiri& !ereka dijangka boleh berfikir dan melahirkan fikirannya dengan cara yang teratur. 2pabila mereka boleh membaca maka dapatlah mereka menambah satu lagi alat perhubungannya dengan membolehkan mereka merapatkan diri mereka dengan orang lain yang ada di sekeliling mereka. Terdapat peringkat peringkat tertentu yang perlu dilalui ke arah menguasai kemahiran membaca. *eringkat kesediaan membaca merupakan peringkat a%al dalam proses tersebut. *eringkat ini merupakan peringkat untuk membuat ujian atau penilaian bagi menentukan kebolehan sedia ada dalam membaca. 1ari perspektif pengajaran membaca& guru harus menyedari baha%a murid yang memasuki tahun satu terdiri daripada murid yang datangnya daripada latar belakang keluarga serta sosioekonomi yang berbe5a. ,leh itu& kebolehan dan kemahiran membaca dalam kalangan mereka kemungkinan tidak sama. Sebahagian besar murid khususnya yang tinggal di bandar

telah memasuki tadika dan boleh membaca dengan baik. Sebaliknya& bagi murid di luar bandar yang tidak berpeluang memasuki tadika& mereka mungkin akan menghadapi masalah membaca apabila mereka berada di sekolah. *eringkat pra bacaan pula merupakan peringkat persediaan a%al untuk murid belajar mengenali perkataan dan tulisan. (eberapa cara untuk memupuk minat membaca boleh dilaksanakan bagi bayi sejak mereka dilahirkan. 2ntaranya& jadikan akti$iti bercerita sebagai akti$iti harian bayi. !asa yang sesuai untuk melakukan akti$iti ini adalah selepas memandikan bayi pada %aktu pagi dan semasa %aktu makan. (ercerita menggunakan rima semasa menyusukan bayi. (ayi suka mendengar suara anda semasa menyusu dan ini dapat menanamkan semangat mendengar cerita. *eringkat mekanis pula merupakan peringkat untuk melatih diri bagi membolehkan murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. *ada peringkat ini juga& murid diperkenalkan dengan tanda tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat berhenti yang betul.

Forum 3 6jian diagnostik merupakan satu instrumen yang digunakan untuk mengukur daerah kelemahan murid secara terperinci. !elalui ujian ini guru dapat mengenal pasti apakah masalah sebenar murid di peringkat a%al. Hal ini secara tidak langsung akan memudahkan guru merancang kejayaan program *emulihan kelak. Sebagai seorang guru& kita perlu menjalankan ujian diagnostik untuk membantu kita mengenalpasti secara khusus kesulitan kesulitan yang dihadapi oleh murid. Selain itu& ia juga membantu kita mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran. 6jian diagnostik juga dapat membantu kita untuk mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan daerah daerah kesukaran yang dihadapi oleh murid. 6jian diagnostik juga membolehkan kita merancang satu program pengajaran yang khusus pada indi$idu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. 6jian diagnostik boleh dibina dan dilaksanakan berdasarkan beberapa kriteria. 1iagnostik *engamatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengesan kelemahan dan

keupayaan murid seperti gerak mata& koordinasi mata tangan dan kecekapan saraf. Sebahagian soalan mengandungi arahan arahan yang perlu disebut oleh guru dan dilakukan oleh murid. 1iagnostik 7isan pula dijalankan untuk mengesan kelemahan keupayaan murid seperti pertuturan& gagap& gerak mata& membaca& menyebut& mengeja& membatang perkataan. Sebahagian soalan akan meminta murid memberikan pendapat mengenai sesuatu gambar yang ditunjukkan. !anakala 1iagnostik Tulisan pula bertujuan untuk mengesan kelemahan dan keupayaan murid dari segi pergerakan tangan dan mata. !urid diuji secara langsung berdasarkan soalan dalam aspek koordinasi mata dan tangan& kekemasan menulis& menulis dengan cermat& tulisan yang boleh dibaca& setara dan berstruktur. Sebahagian soalan akan menyerlahkan kesilapan murid semasa menulis seperti menulis terbalik& menulis tidak mengikut susunan& tulisan comot& struktur ayat yang bercampur aduk hufur besar dan kecil. Setelah selesai pelaksanaan ujian diagnostik& guru bolehlah membuat analisa untuk mengetahui daerah kelemahan murid. 1i sini& guru perlu mengasingkan murid mengikut daerah kelemahan masing masing. sekiranya murid 2& ( dan 8 tidak boleh mengeja suku kata "9:"9""& guru perlu meletakkan mereka dalam satu kumpulan. 0ika murid ;& < dan H tidak boleh membina ayat& mereka perlu diasingkan dalam satu kumpulan yang lain. ;ara ini akan memudahkan guru untuk merancang persediaan mengajar berdasarkan =ranking> murid. "eputusan ujian diagnostik juga dapat memberi panduan kepada guru untuk menyusun satu program pengajaran yang sesuai kepada semua murid yang menjadi tanggungja%abnya. !arkah uijan yang diberi tidak penting& tetapi yang penting ialah keterangan keterangan atau data data yang diberi cara mana murid belajar. Semua ja%apan hendaklah diteliti oleh guru supaya guru tahu apa yang murid tidak tahu dan di mana kesilapan mereka. Setiap kesalahan dan kesilapan murid hendaklah direkodkan untuk menjadi panduan kepada guru pada satu masa yang lain.

Forum 4 (acaan meluas atau extensive reading adalah kaedah atau pendekatan untuk mendedahkan murid murid dengan kemahiran membaca dengan lebih mendalam dan meluas. !elalui bacaan meluas& kanak kanak didedahkan bagaimana untuk mengaplikasikan membaca kuat& menyebut perkataan perkataan dengan jelas dan tepat& menggunakan intonasi& gaya dan tekanan yang betul serta memahami dengan baik apa sahaja yang dibaca. (acaan meluas menekankan akti$iti akti$iti membaca yang dilakukan di luar kelas dengan menitikberatkan aspek menambah kemahiran memaham dan manaakul isi bacaan& meningkatkan kepantasan membaca& membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi isi penting. !elalui bacaan meluas& murid murid diyakini akan mendapat kepuasan dan keseronokan di samping berpeluang menimba ilmu pengetahuan. Secara umumnya tujuan bacaan meluas adalah untuk membolehkan murid murid membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. /a juga bertujuan agar murid murid fasih dalam bahasa yang dipelajari sambil mendapat pengetahuan serta menghiburkan. !urid murid juga dapat memperkaya bahasa dan perbendaharaan kata serta struktur ayat sambil membina daya kreati$iti& daya fikir dan sikap yang baik dalam kalangan mereka. !urid murid juga dapat membentuk tabiat gemar membaca& suka membuat rujukan dan mendedahkan murid murid kepada berbagai bagai laras bahasa. Teknik S?@A adalah salah satu teknik bacaan meluas yang boleh digunakan guru untuk mengajar murid murid mereka. Teknik S?@A ialah teknik membaca kritis yang telah diperkenalkan oleh Aobinson (19.1). /a merupakan satu kaedah membaca yang memerlukan seseorang mempersoal kesesuaian maklumat yang terdapat dalam suatu bahan yang dibaca dengan tugasan yang perlu diselesaikan. S?@A adalah singkatan bagi S untuk survey atau tinjau& ? untuk question atau soal& A untuk read iaitu baca& A untuk recite atau imbas kembali dan A untuk review atau baca semula. Teknik membaca S?@A diakui para pakar sebagai teknik pengajaran membaca yang sangat berkesan. Teknik ini diakui sangat berguna semasa membaca buku atau ketika

mengulangkaji. Teknik ini dapat membantu murid murid membaca dalam masa yang singkat dan ingat serta faham lebih banyak maklumat. Sesuatu yang menarik dalam penggunaan teknik ini ialah sebelum membaca sesuatu teks atau buku& murid murid perlu tahu terlebih dahulu tentang apa yang ingin mereka cari melalui pembacaan berkenaan& atau maklumat berhubung apa yang diperlukan dan apa yang akan dijumpai semasa pembacaan tersebut. 0ika mrid murid berada dalam situasi berfikir sebegini& minda mereka akan jadi lebih fokus. Teknik membaca S?@A diakui para pakar sebagai teknik bacaan meluas yang sangat berkesan untuk membantu mengatasi masalah murid memahami tentang apa yang mereka baca. !enerusi teknik ini& apabila mereka membaca& mereka akan berfikir. 0ika selama ini ada dalam kalangan murid membaca sambil merasa mengantuk& mereka mungkin tidak berfikir. 0ika mereka membaca tetapi langsung khayal dan tidak sedar tentang apa yang dibaca& mereka sebenarnya tidak berfikir ketika itu. 0usteru& teknik membaca S?@A ini dapat membantu murid murid bagaimana mahu berfikir. /a dilakukan dengan cara mengingat kembali soalan soalan yang telah dikemukakan pada proses a%al agar minda mereka akan aktif berfikir sambil mencari ja%apan kepada soalan soalan tersebut ketika mereka membaca. 2pabila murid murid aktif berfikir untuk mencari ja%apan& minda mereka akan fokus dan mampu menumpukan sepenuh perhatian dan minat untuk terus mambaca. Setelah murid habis membaca& mereka akan melihat semula semua soalan yang telah mereka fikirkan tadi. Seterus mereka akan menja%ab semua persoalan persoalan tentang apa yang dibaca dengan menulisnya di atas kertas.

Forum 5 (acaan /ntensif dan berfokus adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dalam meneliti& memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. 1i samping itu& ia memberi penekanan kepada kajian kajian terhadap ciri ciri tatabahasa& meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan& serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. 25man Ban ;hik

(19#9) menyebut baha%a bacaan intensif bermaksud bacaan yang dilakukan secara bersungguh sungguh& bukan sebagai kerja sampingan sahaja. Setiap yang dibaca itu dapat difahami secara mendalam. "amarudin Hj. Husin (19##) pula menyatakan baha%a bacaan intensif ialah bacaan yang pada asasnya bertujuan untuk memperkembangkan kebolehan dalam meneliti& memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca secara tepat. 1isamping itu& ia memberi penekanan pada kajian terhadap ciri ciri tatabahasa& meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Aobert 7ado (19+9) pula mendak%a bacaan intensif sebagai peringkat membaca untuk mendapatkan maklumat. *ada peringkat ini& pelajar bukan lagi belajar membaca tetapi membaca untuk mendapatkan maklumat bagi tujuan pembelajaran. Tujuan bacaan intensif adalah untuk membolehkan murid murid membaca dengan baik dari segi sebutan dan intonasi& lancar dan tahu menggunakan tanda tanda bacaan dengan betul. (acaan intensif juga bertujuan untuk mengembangkan kebolehan mentafsir bahan yang dibaca dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertiannya dalam kamus. *enguasaan terhadap bacaan intensif akan membolehkan murid murid membaca secara senyap dengan kepantasan yang sesuai sambil menilai& mengulas& mengesan dan memahami isi isi yang diperoleh serta menikmati unsur unsur estetik dalam bahasa. !urid juga dapat mengenal pasti laras bahasa yang berbagai bagai serta membuat rumusan atau kesimpulan daripada apa yang dibacanya. Salah satu teknik yang boleh digunakan oleh guru untuk mengaplikasikan bacaan intensif dan berfokus adalah menerusi teknik skimming dan scanning. Teknik ini sesuai digunakan kerana teknik ini hanya memberikan perhatian kepada idea penting setiap perengan untuk mendapat gambaram umum dalam petikan teks yang dibaca. /dea idea khusus pula sengaja diabaikan. 1alam pembacaan sesebuah buku& fokus hanya diberikan kepada bahagian bahagian tertentu di dalam buku tersebut seperti pengenalan& prakata& isi kandungan& tajuk utama& rumusan pada akhir bab dan rujukan indeks untuk mendapat gambaran umum tentang perkara yang dibaca. Scanning ialah pembacaan cepat untuk mendapat maklumat yang khusus dan bukan untuk mendapat

gambaran keseluruhan sesuatu bahan bacaan. *embacaan cara ini boleh melangkau bahagian bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting. "etika kita membaca& kita akan menggerakkan mata kita dari atas ke ba%ah dengan pantas mengikut muka surat petikan yang dibaca sambil menberi tumpuan kepada maklumat yang dicari. ,leh yang demikian& penggunaan teknik bacaan ini adalah bertepatan dengan tujuan bacaan intensif dan berfokus yang memang berfokuskan untuk memperkembangkan kebolehan dalam meneliti& memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca serta mendapatkan maklumat dengan pantas melalui pembacaan.