Anda di halaman 1dari 2

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y COMUNICACION LECTURA MENSUAL NB23 3 BSICO

NOTA

Profesora: Karem Florido

CONTROL DE LECT R! "ENS !L: #Las a$e%&'ras de (er)er&*


NOMBRE 3 BSICO FECHA PUNTAJE

I. SELECCI+N ",LTIPLE- Lee atentamente las sig ientes !"eg ntas # ma"$a la alte"nati%a $&""e$ta. '. (P&" ) * el !a+"e +e He",e"t n n$a 5. (6 i*n 1 e el !e"s&na0e ) e a$&m!a7a en "eg"es- a $asa. s s a%ent "as a He",e"t. A/ P&") e +e$i+i- i" en , s$a +e n n e%& A/ El se7&" Ben0am8n 9ats&n. t"a,a0& le0&s +e $asa. B/ La se7&"ita :illie Lem s. B/ P&") e s 1"i- n te""i,le a$$i+ente2 se C/ La ma"i!&sa Emil#. $a#- !&" n ,a""an$&. C/ P&") e l&s 3an$ +&s 4an2 4in # 4&n l& asalta"&n # l eg& l& mata"&n. 3. Seg;n la le$t "a He",e"t e"a< A/ Una =&"miga %aliente2 "es!&nsa,le2 $a"i7&s& # el !e"s&na0e !"in$i!al +e la =ist&"ia. B/ Un sa!& t"a%ies&2 a""iesga+&2 m # %ani+&s& # +es&,e+iente. C/ Una l $i*"naga ">!i+a2 m # =>,il2 g"a$i&s& # el !e"s&na0e !"in$i!al +el $ ent&. ?. (P&" ) * m&ti%& el m&n&!at8n +e He",e"t +e +est" #-. A/ P&") e se en$&nt"a,a en malas $&n+i$i&nes # al salta" !&" na !en+iente se +esa"m-. B/ P&") e L&s 3an$ +&s l& t&ma"&n # l& lan3a"&n $&n 1 e"3a $&nt"a n >",&l. C/ 4e,i+& a ) e *l # :illie t"&!e3a"&n $&n na !ie+"a g"an+e ) e esta,a en el $amin&. A. :illie le ense7- a He",e"t< A/ Se" m>s &!timista2 n n$a "en+i"se # esta" siem!"e aleg"e. B/ N& $&n1ia" en na+ie2 a +e1en+e"se +e l&s enemig&s # !elea". C/ A se" m>s a""iesga+&2 t&ma" , enas +e$isi&nes # n& se" teme"&s&.

@. (6 * s $e+i- 1inalmente $&n He",e"t # s 1amilia. A/ He",e"t # s 1amilia se 1 e"&n a %i%i" al ! e,l& !a"a $&men3a" na n e%a %i+a. B/ He",e"t en$&nt"- n t"a,a0& # a %e$es %ia0a,a !a"a %e" a s 1amilia. C/ He",e"t se ) e+- a %i%i" $&n el &$ lista # le !i+i- a :illie ) e $ i+a"a +e s 1amilia.

II- DES!RROLLORes.o%de si/'ie%&es .re/'%&as e% forma 0om.le&a1 res.e&a%do or&o/raf2a1 Es$"i,e en las la l8nea el n&m,"e +el !e"s&na0e ) e "eali3a la a$$i-n. .'%&'a0i3% 4 le&raa/ Se en&0a $a+a %e3 ) e n& l& +e0an =a$e" l& ) e ) ie"eBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ,/ C&nst" #e n m&nta$a"gas $&n el !a"ag as BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB $/ Les en%8a n&s $a"amel&s +e "egal&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB +/ P"e!a"a !asteles en la $&$inaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB e/ C"ea l&s $-+ig&s !a"a tili3a" la linte"na BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'. EC!li$a (C >l 1 e el !lan ) e i+e- Ben0am8n 9ats&n !a"a at"a!a" a l&s 3an$ +&s. (6 * !e"s&na0es a# +a"&n.

5. EC!li$a (P&" ) * He",e"t ) e"8a se" &$ lista. D () * $&sas s $e+ie"&n $ an+& se en$ ent"a $&n Sig1"i+& Ma"tin.

3. 4e las a%ent "as %i%i+as !&" He",e"t (C >l 1 e la ) e m>s te g st-. C *ntala # +es$"8,ela tili3an+& estas l8neas.