Anda di halaman 1dari 2

STT

Ch

Ch 1

Bi ton phn cm v hc c gim st

Ch 2

My tm kim v phn tch lin kt

Yu cu ni dung: - Dch + Demo - Cc k thut phn cm - Mt s thut ton phn cm: Phn cm phn cp, k-means, CURE - Phn cm trong khng gian phi Euclid - Phn cm trong mi trng song song - Dch bo co l thuyt - Kin trc ca my tm kim - K thut crawling v nh ch mc (indexing) - Phn tch lin kt (link analysis) - Cc thut ton xp hng trang (ranking algorithms)

- Dch bo co l thuyt - nh ngha mng x hi: mng x hi v mng x hi trc tuyn - Cc tnh cht ca mng x hi - o v phn tch mng x hi - Cc bi ton v thut ton trn mng x hi Ch 3 Phn tch cu trc v mng x hi - Dch bo co l thuyt - Khi nim, cc thut ton , vn matching - Cc phng php tnh cc - Cc phng thc u gi t kha - Mng qung co, Google AdWords v Google AdSense - Qung co trc tuyn Vit Nam - Dch bo co l thuyt - Cc h thng file quy m ln, v d Google File System (GFS) - Kin trc MapReduce: kin trc, cch thc hot ng, cc thut ton - D n Apache Hadoop: kin trc, thnh phn, cch vn hnh, cc - M hnh h thng khuyn ngh - Khuyn ngh da trn ni dung - Khuyn ngh da trn lc cng tc - Gim s chiu - Dch bo co l thuyt - Mt s phng php hc my vi d liu ln

Ch 4

Qung co trc tuyn

Ch 5

H thng tnh ton v d liu ln

Ch 6

H thng khuyn ngh

Ch 7

Hc my quy m ln

Ti liu tham kho

Mc im ti a

- Chng 7 quyn "Mining of Massive Datasets"

10 (c demo)

- Chng 19, 20, 21 quyn Introduction to information retrieval - Chng 3, 5, 6 quyn Modeling the Internet and the Web: Probabilistic Methods and Algorithms - Chng 5 quyn Mining of Massive Datasets - Cc ngun thng tin khc t tp ch chuyn ngnh, Google v Wikipedia

- Chng 10 quyn Mining of Massive Datasets - Chng 16, 17, 18, 19, 20 quyn Networks, Crowds, and Markets - http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network - Measurement and analysis of online social networks http://conferences.sigcomm.org/imc/2007/papers/imc170.pdf - Cc bi bo nghin cu ti http://cs.stanford.edu/people/jure/pubs/index.html - Chng 8 quyn Mining of Massive Datasets - Chng 15 quyn Networks, Crowds, and Markets - - Lun vn tt nghip v Qung co trc tuyn ca L Diu Thu: http://uet.vnu.edu.vn/~thuyhq/Student_Thesis/K49_Le_Dieu_Thu_Thesis_ English.pdf - Cc ti liu trn Internet v Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/AdWords - http://en.wikipedia.org/wiki/AdSense - Chng 2 quyn Mining of Massive Datasets - MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters [PDF] In Proceedings of OSDI 2004, San Francisco, CA, 2004. Jeffrey Dean and Sanjay Ghemawat - Wikipedia v cc ti liu cp trong Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/MapReduce - http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Hadoop

- Chng 9 quyn "Mining of Massive Datasets"

10 (c demo)

- Chng 12 quyn "Mining of Massive Datasets"