Anda di halaman 1dari 2

ABSTRAK PENGARUH PENAMBAHAN NUTRISI MAGNESIUM (Mg) DARI MAGNESIUM SULFAT (MgSO4.

7H2O) DAN KALSIUM (Ca) DARI KALSIUM KARBONAT (CaCO3) PADA KULTIVASI Nannochloropsis oculata UNTUK MENDAPATKAN KANDUNGAN LIPID MAKSIMUM Ol ! " N#$%a Ha%&'(# Sa!)*+%a Penelitian ini membahas pengaruh penambahan nutrisi Magnesium dari Magnesium Sulfat (MgSO4.7H2O) dan Kalsium dari Kalsium Karbonat (CaCO ) pada pemanfaatan Nannochloropsis oculata untu! mendapat!an !andungan lipid ma!simum. "u#uan penelitian adalah menentu!an penambahan nutrisi MgSO4.7H2O optimum dan nutrisi CaCO optimum dengan tu#uan mendapat!an lipid ma!simum pada Nannochloropsis oculata. Penelitian dila!u!an dengan mengguna!an sembilan ($) %ariasi& 'aitu ( gr MgSO4.7H2O dan ( gr CaCO & ( gr MgSO4.7H2O dan ) gr CaCO & ( gr MgSO4.7H2O dan gr CaCO & (&2 gr MgSO4.7H2O dan ( gr CaCO & (&2 gr MgSO4.7H2O dan ) gr CaCO & (&2 gr MgSO4.7H2O dan gr CaCO & 2 gr MgSO4.7H2O dan ( gr CaCO & 2 gr MgSO4.7H2O dan ) gr CaCO & 2 gr MgSO4.7H2O dan gr CaCO . Penelitian ini mengguna!an fotobiorea!tor 'ang diisi dengan 2 * !ultur mi!roalga dengan perbandingan air laut dan mi!roalga 4+) dan salinitas , ppt. -ari penelitian 'ang telah dila!u!an belum ditemu!an pengaruh penambahan nutrisi Magnesium Sulfat dan Kalsium Karbonat untu! mendapat!an !andungan lipid ma!simum. Hal ini di!arena!an belum adan'a !orelasi 'ang menun#u!!an !esesuaian antar parameter 'ang ditin#au& .ontohn'a penambahan nutrisi MgSO4.7H2O mampu mening!at!an massa mi!roalga !eringn'a massa lipid dan persentase lipidn'a& tetapi memberi!an respon negatif terhadap !epadatan seln'a. Pada !ondisi lain& penambahan MgSO4.7H2O memberi!an respon positif terhadap !epadatan sel dan massa mi!roalga !eringn'a tetapi memberi!an respon negatif terhadap massa lipid dan persentase lipid 'ang diperoleh. Contoh lain& penambahan CaCO mampu mening!at!an massa mi!roalga !ering 'ang diperoleh tetapi memberi!an respon negatif terhadap massa lipid dan persentase lipidn'a. Selain itu& pada !ondisi tanpa penambahan CaCO & penambahan MgSO4.7H2O pada range ( gr / (&2 gr memberi!an respon positif terhadap !epadatan sel& massa mi!roalga !ering& massa lipid& persentase lipidn'a. "etapi& !uantitas 'ang diperoleh sangat rendah dibanding!an %ariasi lainn'a.

Ka+a K*,-'" Nannochloropsis oculata& Magnesium Sulfat& Kalsium Karbonat& lipid ma!simum