Anda di halaman 1dari 27

NAMA:.. .

Kemahiran Hidup Tahun4

TAHUN 4:

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4 SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU . ). ,. 4. Ker!a" "#a$an ini men%andun%i 4& "#a$an. Ja'a( semua "#a$an. Ja'a( den%an men%hi!am*an ruan%an pada *er!a" +a'apan. Ba%i "e!iap "#a$an hi!am*an satu ruan%an "aha+a. Ji*a *amu henda* menu*ar +a'apan- padam*an !anda .an% !e$ah di(ua!.Kemudian hitamka +a'apan .an% (aru.

Jawab semua soalan berikut di dalam kertas jawapan objektif.

1.

Murid yang disenaraikan berkemungkinan sukar untuk mengalami kecederaan dalam bengkel kecuali a) murid yang berkasut getah. b) murid yang patuh kepada peraturan keselamatan. c) murid yang merancang kerja yang akan dilakukan. d) murid yang ingin menyiapkan projek dengan cepat. Gergaji besi digunakan untuk memotong bahan daripada ___________. a) getah c) kayu b) plastik d) besi pakah yang perlu dilakukan sekiranya alatan tangan di dalam bengkel hilang! a) Mendiamkan diri. b) Menggantikan dengan alatan yang baru. c) Melaporkan kehilangan alatan itu kepada guru. d) Menyiasat siapa yang mengambil alatan itu. latan tangan yang digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan nat dan bol. a) sepana hujung terbuka c) tukul besi b) pemutar skru rata d) playar gabung $ang berikut adalah tujuan organisasi bengkel% kecuali a) mengelakkan kemalangan. b) menyiapkan kerja dengan cepat. c) menentukan alatan tangan tersusun. d) memastikan bengkel dalam keadaan bersih. pakah yang perlu dilakukan oleh murid sebelum memasuki bengkel! a) 'eratur dan bersedia untuk berebut masuk. b) Masuk tanpa mendapat kebenaran. c) 'eratur di luar bengkel dengan senyap. )layar muncung tirus digunakan untuk ______________. a) mencengkam benda kerja b) memutarkan skru c) memegang benda*benda kecil d) mengetuk paku ______________ adalah alat yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. a) ,ampu suluh c) -ipas angin b) .ele/isyen d) ,oceng elektrik 1ikap suka mengubahsuaikan sesuatu objek yang sedia ada agar menjadi lebih baik dinamakan _________________.

2.

3.

".

#.

&.

(.

+.

0.

a) pandai b) rajin 13.

c) kreati2 d) ino/ati2

pakah yang tidak terdapat dalam peti pertolongan cemas! a) kain anduh c) makanan b) ubat iodin d) gunting latan tangan yang digunakan untuk membuat tanda titik sebelum menggerudi. a) paku c) tukul kuku kambing b) pen d) penanda pusat ,angkah pertama yang harus dilakukan apabila menggunakan alatan tangan ialah a) melabelkan nama alatan. b) merancang dan memilih alatan. c) menggunakan alatan dengan betul d) membersihkan dan meminyakkan alatan. latan yang digunakan untuk mengetuk permukaan kepingan logam ialah ___________. a) gandin getah c) tukul besi b) kayu d) besi pakah punca utama berlakunya kemalangan di dalam bengkel! a) -ecuaian murid. b) -esalahan susunan perabot. c) kerosakan perkakas dan alatan. d) 'anyak terdapat alatan yang tajam. $ang manakah bentuk asas tiga dimensi 435)! a) bulat c) silinder b) segi tiga 1egi tiga sama merupakan salah satu contoh bentuk asas dalam ___________________. a) satu dimensi b) dua dimensi c) tiga dimensi .ele/isyen direka daripada bentuk asas ___________________. a) kuboid c) s2era b) silinder -ubus merupakan bentuk asas tiga dimensi 435) bagi ____________________. a) cawan c) kasut

11.

12.

13.

1".

1#.

1&.

1(.

1+.

b) bola tampar 10.

d) dadu

'entuk asas dua dimensi 425) yang mempunyai kesemua sisinya sama ialah _______________. a) bulat b) segi empat tepat c) segi tiga sama 'erapakah jumlah bucu yang terdapat pada sebuah kuboid! a) & b) ( c) + ___________ digunakan untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik. a) 1uis c) Mentol b) 'ateri Mentol ber2ungsi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga ___________. a) kimia c) bunyi b) kinetik d) cahaya ntara berikut adalah jenis*jenis suis kecuali a) suis pisau c) suis tekan b) suis picit 'ateri digunakan membekalkan tenaga ____________. a) kimia c) elektrik b) cahaya ,itar _________ adalah litar yang membolehkan arus elektrik mengalir melalui satu laluan sahaja. a) siri c) siri dan selari b) selari ,itar _________ digunakan untuk pendawaian elektrik di rumah. a) siri c) siri dan selari b) selari Menjalur wayar adalah membuang _____________ pada wayar. a) kulit c) plastik b) getah d) penebat 'ateri mempunyai kekutuban ___________ dan negati2. a) utara c) barat b) positi2 )emotong sisi digunakan untuk ____________ wayar dalam projek elektrik.

23.

21.

22.

23.

2".

2#.

2&.

2(.

2+.

20.

a) menjalur b) memotong 33.

c) mengerat d) memutuskan

,ukisan kerja yang menggunakan simbol dinamakan lukisan __________. a) kejuruteraan c) skematik b) simbol 'erikut adalah alatan perkebunan kecuali a) skop c) pemutar skru b) penapis d) cangkul ____________ digunakan untuk memotong bahagian tumbuhan kecil yang tidak dikehendaki. a) 1ekateur c) Gergaji b) )arang latan yang digunakan untuk mengubah anak pokok ialah ____________. a) serampang tangan c) skop b) cangkul d) sudip tangan 'erikut bahan utama medium semaian kecuali a) tanah loam c) pasir sungai b) bahan organik d) batu ___________ ialah orang yang membeli sesuatu barang dan menjualnya pada harga yang lebih tinggi. a) )embeli c) )enyewa b) )eniaga Maklumat dapat dikumpulkan melalui cara berikut kecuali a) pemerhatian c) soal selidik b) temu bual d) pertanyaan ntara berikut ialah kumpulan sasaran di sekolah kecuali a) guru c) murid b) ibu bapa )eniaga mendapatkan sumber bekalan daripada ___________. a) pengilang c) pembekal b) pasaraya

31.

32.

33.

3".

3#.

3&.

3(.

3+.

30.

1umber modal boleh diperolehi melalui cara berikut kecuali a) wang simpanan c) pinjaman bank

b) rakan kongsi "3.

d) merompak

'erikut adalah layanan peniaga terhadap pelanggan kecuali a) jujur c) peramah b) sombong d) menghormati

40
~~ SELAMAT MENJAWAB ~~

NAMA:.. . Kemahiran Hidup Tahun/

TAHUN /:

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN / SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU . ). ,. 4. Ker!a" "#a$an ini men%andun%i 4& "#a$an. Ja'a( semua "#a$an. Ja'a( den%an men%hi!am*an ruan%an pada *er!a" +a'apan. Ba%i "e!iap "#a$an hi!am*an satu ruan%an "aha+a. Ji*a *amu henda* menu*ar +a'apan- padam*an !anda .an% !e$ah di(ua!.Kemudian hitamka +a'apan .an% (aru.

1.

ntara berikut alatan tangan yang manakah digunakan untuk mengetuk paku kecil ! . '. 7. 5. Gandin getah .ukul 6arrington .ukul kuku kambing 1epana boleh laras

2. Merupakan rujukan dan panduan penggunaan% pemasangan% dan penyenggaraan sesuatu peralatan.

ntara berikut perkara yang manakah benar tentang pernyataan di atas ! . '. 7. 5. 'uku 8ujukan -ad -erja Manual 'uku 9dea

3.

pakah nama alatan tangan yang ditunjukkan di atas ! . '. 7. 5. Gergaji tangan Gergaji puting Gergaji kecil Gergaji besi

".

ntara berikut alatan tangan yang manakah tidak digunakan untuk mengukur dan menanda ! . '. 7. 5. 1esiku , )embaris keluli )isau penanda Gergaji puting

#.

pakah nama bahagian komponen yang dilabelkan dengan huru2 P dalam rajah di atas ! . nod '. -atod 7. -etod 5. 1tom

&. 8ajah di atas menunjukkan litar . '. 7. 5. skematik bergambar bersimbol bersambung

(.

pakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan di atas ! . '. 7. 5. Memotong wayar atau dawai Menjalur dan memotong wayar Mengetat atau melonggarkan skru Menebuk lubang pada papan

+.

ntara berikut bahagian bangunan yang manakah boleh diselenggara sendiri ! 9. 7ermin tingkap 99. :ngsel pintu 999. )enghawa dingin 9;. -erangka tingkap . '. 7. 5. 9% 99% dan 999 9% 99% dan 9; 9% 999% dan 9; 99% 999% dan 9;

0.

ntara berikut bahan pembersih yang manakah sesuai digunakan untuk membersihkan cermin tingkap yang kotor ! . '. 7. 5. 'ulu keluli -ertas las Minyak 1abun

13. pakah nama alatan jahitan yang ditunjukkan dalam rajah di atas ! . '. 7. 5. Gunting 2abrik 'enang Jarum tangan )enetas jahitan

11. pakah 2ungsi alatan jahitan yang ditunjukkan dalam rajah di atas ! . '. 7. 5. Menetapkan kedudukan 2abrik Mengambil ukuran 2abrik Menggunting 2abrik Membuka jahitan

12. 'erdasarkan rajah di atas% namakan bahagian ikan yang berlabel X. . '. 7. 5. Mulut Mata 1irip 1isik

13. ntara berikut% pasangan yang 9. 99. 999. 9;. . '. 7. 5. 9 dan 99 99 dan 999 999 dan 9; 9 dan 9; Huruf ) < 8 1

manakah yang benar tentang rajah di atas ! Bahagian Mulut Mata 1irip 1isik

1". 'erkedai membawa maksud . '. 7. 5. menjalankan perniagaan secara besar*besaran di pasar raya menjalankan perniagaan di tempat yang tetap secara kecil*kecilan menjalankan perniagaan di tempat khas yang lebih besar daripada gerai menjalankan perniagaan secara bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain

1#. .ujuan promosi adalah untuk . '. 7. 5. menaikkan nama peniaga melariskan sesuatu jenis barang menyaingi barang keluaran syarikat lain menggalakkan pembeli datang ke kedai

CEND ! N "#$EN" %E" $ Jika anda berminat, sila hubungi kami : 0&'(()4*(& 1&. 9klan di atas menunjukkan bahawa kedai makanan segera tersebut menerima tempahan melalui...... . '. 7. 5. e*mel tele2on majalah borang pesanan

1(. )esanan melalui e*mel mestilah menggunakan...... . '. 7. 5. tele2on majalah komputer borang pesanan

1+. 6ang masuk atau hasil pendapatan terdiri daripada..... 9. sedekah 99. wang saku 999. upah 9;. rasuah . '. 7. 5. 9 dan 99 99 dan 999 99 dan 9; 999 dan 9;

10. $ang berikut adalah benar mengenai tujuan menyediakan rekod pendapatan dan perbelanjaan% kecuali... . '. 7. 5. untuk menambah pendapatan untuk mengetahui cara berbelanja untuk mengetahui jumlah pendapatan dan puncanya untuk mengetahui jumlah perbelanjaan dan cara wang dibelanjakan

23. 8ekod pendapatan dan perbelanjaan perlu disediakan untuk tujuan.... . '. 7. 5. merekod pemba=iran merekod keuntungan merekod simpanan wang di bank merekod aliran wang masuk dan wang keluar

21. ntara berikut peralatan yang manakah menggunakan sistem takal dalam sistem pergerakannya ! 9. -ereta kabel 99. Mesin jahit 999. Mesin rumput 9;. -asut beroda . '. 7. 5. 22. Membaca lukisan projek 9% 99% dan 999 9% 99% dan 9; 9% 999% dan 9; 99% 999% dan 9;

Menentukan jenis bahan dan kuantiti X

Mengukur% menanda% dan memotong bahan projek Memasang komponen projek

Membuat kemasan projek

8ajah di atas menunjukkan langkah*langkah membuat projek daripada bahan terbuang. ,angkah X ialah . '. 7. 5. mereka bentuk projek mengenal pasti alatan melukis gambar rajah projek mengukur dan menanda projek

23. ntara berikut yang manakah kebaikan menggunakan bahan kitar semula sebagai bahan projek rekacipta ! 9. Mengurangkan kos 99. Mengekalkan sumber alam 999. 'ahan kitar semula adalah terbaik 9;. Mengelakkan pemba=iran . '. 7. 5. 9% 99% dan 999 9% 99% dan 9; 9% 999% dan 9; 99% 999% dan 9;

2". ,itar skematik ialah lukisan yang menunjukkan sambungan komponen*komponen dalam litar yang digambarkan oleh . '. 7. 5. alatan simbol komponen gambar

2#. ntara berikut pernyataan yang manakah benar tentang alatan tangan di atas ! 9. Memotong dan menjalur wayar 99. Memegang dan membentuk dawai 999. Memegang benda*benda kecil 9;. Memotong wayar berlebihan pada tamatan . '. 7. 5. 9 dan 99 9 dan 9; 99 dan 9; 999 dan 9;

2&. pabila menjahit butang tanpa tangkai% apakah kegunaan jarum peniti yang diletakkan di atas butang ! . '. 7. 5. 2(. .erdapat dihujung kaki seluar% hujung lengan bawah blaus% dan tepi artikel. -eterangan di atas menerangkan tentang . '. 7. 5. kelepet kelim kancing 2abrik >ntuk membuat gelung bagi tangkai butang >ntuk mencantikkan jahitan benang >ntuk mengurangkan jumlah lilitan >ntuk menyenangkan kerja menjahit

2+. ntara berikut mata jahitan yang manakah sesuai digunakan untuk menjahit kelepet baju kemeja yang meretas ! 9. Jahitan kia 99. Jahitan mesin 999. Jahitan sembat susup 9;. Jahitan silang pangkah . '. 7. 5. 9 dan 99 99 dan 999 999 dan 9; 9 dan 9;

20. ntara berikut yang manakah kepentingan tumbuhan akuatik dalam akuarium ! 9. Menyerap bahan toksik yang dihasilkan daripada perkumuhan ikan 99. 1ebagai tempat perlindungan ikan kecil daripada ikan besar 999. Membekalkan keperluan oksigen terlarut kepada ikan 9;. Mengurangkan nilai p? dalam akuarium . '. 7. 5. 9 dan 99 99 dan 999 999 dan 9; 9 dan 9;

33. ntara barang*barang yang berikut% manakah yang dapat diubahsuai oleh peniaga untuk dijual kepada pembeli ! . '. 7. 5. 31. 'aju 'uku 1abun @enas

pakah jenis maklumat penting yang tidak tercatat dalam poster di atas ! . '. 7. 5. 32. A A A A Jenis barang jualan -emudahan sedia ada X ,okasi perniagaan ?arga barang Jenis barang 'erat barang Jenama barang

Maklumat di atas merupakan empat aspek utama dalam menentukan cara untuk mendapatkan pesanan. X ialah . '. 7. 5. harga perniagaan masa perniagaan kualiti perniagaan kuantiti perniagaan

33. pakah sistem pergerakan yang mungkin sekali digunakan oleh kereta mainan yang ditunjukkan di atas ! . '. 7. 5. )ergerakan menggunakan gandal )ergerakan menggunakan takal dan tali sawat )ergerakan menggunakan rantai )ergerakan menggunakan gear

3". ntara berikut bahan*bahan logam yang manakah sering digunakan kerana ia mudah dibentuk dan tahan karat ! . -eluli '. Bink 7. )lat timah 5. luminium 3#. 9kan yang memakan benda*benda hidup seperti ikan kecil atau haiwan lain dikenali sebagai . '. 7. 5. 9kan herbi/or 9kan karni/or 9kan omni/or 9kan pemakan plankton

3&. Mengapakah peniaga sukar untuk mendapat pelanggan apabila terdapat pesaing ! . '. 7. 5. -erana pesaing banyak mendapat bekalan -erana pesaing mempunyai pembekal -erana pesaing akan berusaha mengatasi jualannya -erana pesaing mengenali pembekal atau pemborong

3(. )erbelanjaan ini boleh ditinggalkan jika wang yang ada tidak mencukupi. )erbelanjaan yang dimaksudkan ialah . '. 7. 5. )erbelanjaan tetap )erbelanjaan terhad )erbelanjaan tambahan )erbelanjaan sampingan

3+. hiasan

ntara yang berikut yang manakah merupakan ciri istimewa pada ikan

9;. . '. 7. 5.

9. 6arna 99. 1isik 999. 'entuk badan Jenis makanan 9% 99% dan 999 9% 99% dan 9; 9% 999% dan 9; 99% 999% dan 9; 30. 'intik*bintik putih wujud pada badan dan sirip ikan.

'erdasarkan pernyataan di atas% apakah jenis penyakit yang mungkin sekali dijangkiti oleh ikan ! . '. 7. 5. )enyakit bintik putih )enyakit kutu insang )enyakit kulat )enyakit bakteria

"3. ntara berikut% yang manakah merupakan cara promosi melalui media elektronik ! . '. 7. 5. 9nternet 8isalah Majalah 1urat khabar

NAMA:.. . Kemahiran Hidup Tahun0

TAHUN 0:

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KULAI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011

KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 0 SATU JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU . ). ,. 4. Ker!a" "#a$an ini men%andun%i 4& "#a$an. Ja'a( semua "#a$an. Ja'a( den%an men%hi!am*an ruan%an pada *er!a" +a'apan. Ba%i "e!iap "#a$an hi!am*an satu ruan%an "aha+a. Ji*a *amu henda* menu*ar +a'apan- padam*an !anda .an% !e$ah di(ua!.Kemudian hitamka +a'apan .an% (aru

1. )ilih kaedah yang tidak benar mengenai cara mengumpulkan maklumat untuk menyelesaikan masalah. Melayari internet ' Mengunjungi pameran yang berkaitan 7 Melakukan temubual 5 'erdiam diri tanpa mengambil apa*apa tindakan 2. )roses mengubah suai semula produk sedia ada menjadi produk baharu dinamakan proses reka cipta ' ino/asi 7 kreati/iti 5 prototaip 3. Gerudi tangan digunakan untuk menebuk lubang ' memotong wayar 7 menjalur wayar 5 mengesan kebocoran elektrik ". ntara berikut% bahan manakah bukan penebat! -ayu ' -aca 7 Getah 5 luminium

#. __________ merupakan pengalir elektrik yang baik. -aca ' )lastik 7 -uprum 5 -ayu &. -erja penyenggaraan mesti dilakukan setiap masa ' setiap hari 7 dari semasa ke semasa 5 setiap tahun (. ______________ digunakan untuk menggantikan komponen yang rosak.

-omponen baharu ' lat ganti 7 )engganti 5 latan tangan +. @ayatakan 2ungsi tiub pada tayar basikal. >ntuk menghentikan putaran tayar ' >ntuk mengetatkan tayar pada rim 7 >ntuk menampung udara yang dipam 5 >ntuk mengalirkan udara melaluinya 0. latan yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengukur tinggi almari! 1esiku , ' )ita pengukur 7 )embaris keluli 5 Jangka lukis

13. ,angkah pertama menghasilkan artikel ialah membuat pola ' membeli 2abrik 7 menjahit hiasan 5 menggunting 2abrik 11. 'ahan ___________ ialah bahan yang digunakan untuk mencantikkan dan menambah nilai sesuatu artikel. buangan ' pelincir 7 hiasan 5 belian 12. 'ahan yang berikut merupakan alatan jahitan asas% kecuali jarum peniti ' gunting 2abrik 7 playar 5 pita ukur 13. ntara berikut% yang manakah bukan alatan berkebun! 7angkul ' 1epana hujung terbuka 7 1udip tangan 5 )enyiram

1". ntara akti/iti penjagaan tanaman sayuran berikut% yang manakah perlu dilakukan setiap hari! Membaja ' Merumput 7 Menyiram 5 Menggembur 1#. ntara berikut% pernyataan manakah yang tidak menerangkan kebaikan sayuran yang ditanam sendiri berbanding sayuran yang dibeli! menjimatkan belanja ' Mendapatkan sayuran yang baharu dan segar 7 Mengelakkan serangan haiwan perosak 5 Menggunakan tanah yang terbiar 1&. ntara sayuran yang berikut% manakah bukan sayuran jenis akar! 1engkuang ' )etola 7 'awang 5 ?alia 1(. )ilih alatan tangan yang digunakan untuk akti/iti mengukur dan menanda projek. 9 Gergaji tangan 99 1esiku , 999 )ita pengukur 9; -ikir logam 9 dan 99 ' 9 dan 9; 7 99 dan 999 5 999 dan 9; 1+. 'ahan penebat yang sesuai digunakan dalam pembuatan penebat untuk menghalang aliran arus elektrik ialah kayu ' plastik 7 kaca 5 asbestos

10. ntara berikut% komponen basikal yang manakah ber2ungsi untuk mengawal% mengurangkan% dan menghentikan putaran roda! :ngkol ' ?endal 7 'rek 5 8antai 23. pakah jenis bahan yang sesuai digunakan untuk meminyakkan bahagian gear dan pengetuk dalam loceng basikal! Minyak tanah ' Minyak pelincir 7 .hinner 5 -erosin 21. pakah yang dimaksudkan dengan komisen! 'arangan yang diterima oleh pengguna ' 'ayaran yang dibayar kepada peniaga oleh pembeli 7 'ayaran yang dibuat oleh peniaga kepada pemborong 5 'ayaran yang diterima oleh peniaga kerana menjual barang milik pembekal berdasarkan kadar yang telah dipersetujui oleh kedua*dua pihak 22. pakah bentuk bayaran komisen yang diterima oleh peniaga! )eratus ' Caedah 7 -euntungan 5 8iba 23. )ilih padanan yang tidak benar mengenai maklumat barangan jualan yang dijual secara komisen. +enis Contoh -uih*muih -uih donat ' Makanan 8oti ?igh " 'erbungkus 7 'ahan bacaan -atalog barangan kosmetik 5 lat tulis )ensil warna

2".

5iletakkan di atas rak. 'oleh dicuba pakai untuk memuaskan hati pelanggan. pakah barangan jualan yang mempunyai ciri*ciri jualan seperti di atas! ,ampu tidur ' -asut 7 5ompet 5 Minyak wangi

2#. pakah tindakan pengguna jika telah tersalah beli barang jualan yang telah tamat tarikh luputnya! Memulangkan kembali barang tersebut kepada peniaga ' Mendiamkan perkara tersebut 7 Membuat laporan polis 5 Membeli barangan yang baharu 2&. pakah sebab tanda harga perlu diletakkan pada setiap jenis barang jualan 1upaya pembeli mengetahui harga barangan ' >ntuk mendorong pembeli membeli barang dalam kuantiti yang banyak 7 >ntuk meningkatkan kualiti barangan 5 >ntuk memenuhkan ruang kosong yang ada 2(.

)ada tahun 100(% ramai pekerja telah kehilangan pekerjaan akibat keadaan ekonomi @egara yang tidak menentu. pakah jenis risiko yang berlaku pada tahun tersebut sehingga mempengaruhi keadaan sesebuah perniagaan! )ersaingan ' -emalangan 7 'encana alam 5 -egawatan ekonomi

2+. pakah sikap yang perlu ada pada setiap peniaga jika menghadapi masalah persaingan di kawasan perniagaan! Mudah berputus asa ' -reati2 mencari idea untuk memperkembangkan perniagaan 7 Mencari tapak kawasan perniagaan baharu 5 Menyewakan kedai kepada orang lain

20. ntara berikut% kesan buruk manakah tergolong dalam risiko yang berpunca daripada alam! 9 Gempa bumi 99 )etir 999 ?akisan 9; 'anir kilat 9% 99% dan 999 ' 9% 99% dan 9; 7 9% 999% dan 9; 5 99% 999% dan 9; 33. 'erikut adalah kesan buruk daripada kejadian gempa bumi% kecuali kehilangan tempat tinggal ' bangunan premis ternakan dan nyawa terkoban 7 banyak binatang ternakan dan nyawa terkoban 5 nama premis perniagaan menjadi terkenal 31. pakah yang harus dilakukan oleh peniaga semasa melayan pelanggan di kedainya! 'ercakap dengan sopan dan lemah lembut ' 'ermasam muka dengan pelanggan 7 Meletakkan harga yang tinggi 5 Menghalau pelanggan yang datang 32.

'er2ikiran kreati2 dan ino/ati2 dalam mereka cipta sesuatu produk.. ntara berikut% yang manakah menerangkan ciri di atas! )asi2 ' 'etanggungjawab 7 8eka 7ipta 5 'erani

33. 'erikut adalah tujuan perlunya rekacipta kepada setiap murid% kecuali, menyemai nilai dan sikap kerja yang baik ' mempu berdaya saing dengan rakan*rakan 7 rajin dan bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab yang diberi 5 menciplak idea rakan untuk menyiapkan projek yang dibuat

3". pakah ciri*ciri 2i=ikal bagi mengenal pasti barang jualan yang masih boleh digunakan oleh pengguna! 9 8upa 99 'au 999 ?arga 9; .ekstur 9% 99% dan 999 ' 9% 99% dan 9; 7 9% 999% dan 9; 5 99% 999% dan 9; 3#. 'erikut adalah barang*barang jualan yang mempunyai tarikh luput% kecuali makanan ' minuman 7 ubat*ubatan 5 peralatan elektrik 3&. ntara berikut% yang manakah ciri*ciri barang yang telah rosak! 9 .elah berkulat 99 'erubah menjadi warna gelap 999 8asa masam 9; 'au wangi dan segar 9% 99% dan 999 ' 9% 99% dan 9; 7 9% 999% dan 9; 5 99% 999% dan 9; 3(. pakah maklumat yamg biasa terdapat pada label barang! 9 -andungan 99 .arikh luput 999 -eburukan barang 9; 'erat kandungan 9% 99% dan 999 ' 9% 99% dan 9; 7 9% 999% dan 9; 5 99% 999% dan 9; 3+. ntara berikut% alatan manakah yang tidak digunakan untuk akti/iti memotong dan menebuk! Gergaji puting ' Gerudi tangan 7 Gergaji lengkuas halus 5 -ikir logam

30. Cungsi penjalur wayar ialah untuk memotong dan menjalur wayar. ' untuk menjalur penebat wayar dan memotong wayar 7 untuk memegang bahan kerja 5 untuk memasang skru

"3.

Menjadikan permukaan kayu lebih menarik% cantik dan berkilat.

)ernyataan di atas adalah berkaitan dengan kerosin ' kertas las 7 turpentine 5 syelek