Anda di halaman 1dari 9

Nama :_________________ Tarikh :________________

B1D1E1

Aktiviti Menyanyi lagu dengan berlainan tempo 1. Guru membimbing murid-murid menyanyi pelbagai lagu dengan tempo yang berlainan untuk merasakan perbezaan tempo. Contoh : Lagu : Lenggang Kangkung a!"usingan pertama : guru memainkan lagu dengan tempo lambat dan membimbing murid-murid menyanyi mengikut tempo yang dimainkan. b!"usingan kedua : guru membimbing murid-murid menyanyi lagu dengan tempo #epat. #! "usingan ketiga : menyanyi dengan tempo yang berlainan seperti #adangan berikut :

Lenggang-lenggang kangkung Kangkung tepi telaga

lambat

$alik dari menyabung %akanlah nasi saha&a

#epat

Pencapaian :
%urid %enguasai %urid Tidak %enguasai
B1D1E1- Mengenal pasti tempo cepat dan lambat

Nama :_________________

B1D1E2

Tarikh :________________

In trumen : Pemer!atian
Aktiviti : "e pon antara pic tinggi# renda! dan eder!ana
1.Guru membunyikan satu not dengan alat muzik bermelodi dan guru memberitahu baha'a not yang dibunyi itu ialah sol(a )la*+ iaitu pi# tinggi. ,. %urid-murid men#uba member respon pi# sederhana so! dan pi# rendah mi!. -. Langkah 1 dan , menun&ukkan penge#aman dari pi# tinggi ke sederhana dan akhirnya ke pi# rendah. .. /kti0iti ini diulangi dari pi# rendah ke sederhana dank e pi# tinggi. Contohnya guru membunyikan satu not dan memberitahu ini ialah sol(a )mi* pi# rendah! dan membantu murid-murid membalas dengan sol(a*so* dan )la*. $A%I&A' (uaikan
"ukulan tin diisi beras "ukulan tin kosong

"i# tinggi

Geseran tali kasar 0iola Geseran tali halus 0iola

"i# rendah

Pencapaian :
%urid %enguasai %urid Tidak %enguasai
B1D1E2- Mengenal pasti pic rendah dan pic tinggi

Nama :_________________ Tarikh :________________

B1D1E)

/kti0iti : %urid menepuk detik lagu yang diperdengarkan dengan betul 1. Guru memperdengarkan lagu ,. Guru menepuk detik lagu yang dimainkan -. %urid menepuk detik bersama-sama guru.

Contoh : $agu *Mari Bergerak+


Tepuk tangan petik &ari Goyang pinggul dan pusing kiri Cari ka'an hulur tangan $eri salam dan pusing kanan Ke depan ke blakang "impin tangan dan pusing ka'an Ke depan ke blakang "impin tangan dan pusing ka'an

Pencapaian :
%urid %enguasai %urid Tidak %enguasai
B1D1E)- Mengenal pasti detik

Nama :_________________ Tarikh :________________

B1D1E,

Aktiviti: -uru membimbing murid menyanyi pelbagai lagu dengan dinamik lembut dan kuat. 1.Guru menerangkan tentang dinamik kuat dan lembut. ,. %urid menghasilkan bunyi kuat dan lembut berdasarkan kad gambar yang ditun&ukkan. Contoh : kad bergambar harimau dan kad gambar kan#il+ yang me'akili dinamik kuat dan dinamik lembut.

$ati!an 1uaikan
2arimau mengaum 3am dinding bergerak Kereta terlanggar dinding Kanak-kanak ber&alan $unyi kuat

$unyi lembut

Pencapaian :
%urid %enguasai %urid Tidak %enguasai
B1D1E,- Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

Nama :_________________ Tarikh :________________

B1D1E/

Aktiviti : Murid dapat meng!a ilkan bunyi yang menun0ukkan tek tur tebal dan nipi . 1. Guru menerangkan tentang tekstur. ,.Guru meminta murid menyanyi se#ara berkumpulan tekstur tebal!. -. Guru meminta murid menyanyi lagu se#ara solo tekstur nipis!.

Pencapaian :
%urid %enguasai %urid Tidak %enguasai
B1D1E/- Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal

Nama :_________________ Tarikh :________________

B1D1E1

/kti0iti : %embuat pergerakan berdasarkan lirik dan mud muzik lagu aksi dan permainan nyanyian! 1.Guru memperdengarkan lagu berbagai &enis mengikut mud sedih+ mud riang dan mud takut. ,. %urid membuat mimik muka berdasarkan lagu-lagu yang diperdengar. -. Lagu-lagu pilihan mengikut mud seperti : a. )/ku $urung* 4 mud sedih b. )5asa 1ayang* 4 mud riang #. )$urung Tukang* 4 mud takut .. Contoh mimik muka :

%ud 5iang %ud takut

%ud sedih

Pencapaian :
%urid %enguasai %urid Tidak %enguasai
B1D1E1- Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut

Nama :_________________ Tarikh :________________

B1D1E2

Aktiviti : Mendemon tra ikan 3arna %on (uara Manu ia dengan Betul 1.Guru membantu murid 4murid mengimbas kembali 'arna ton suara manusia yang telah dipela&ari semasa dalam Tahun 1. ,. %urid membuat bunyi-bunyi binatang yang menun&ukkan pelbagai ton suara mengikut arahan guru. -. Guru memanggil murid dan murid menga&ukkan bunyi atau suara manusia mengikut pilihan guru. 4onto! : $unyi nyaring 4 #engkerik $unyi halus 4 burung pipit $unyi kasar 4 katak $unyi kerin#ing 4 bunyi nipis

Pencapaian :
%urid %enguasai %urid Tidak %enguasai
B1D1E2- Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi

Nama :_________________ Tarikh :________________

B1D1E5

Aktiviti : Murid menyatakan bunyi detik pan0ang dan pendek dalam lagu yang diperdengarkan 1. Guru memperdengarkan bunyi mengikut detik pan&ang dan pendek ,.%urid menyatakan bunyi pan&ang dan pendek berdasarkan bunyi yang diperdengarkan. $ati!an
Nam a:. Tah un: . Tand akan ( ) pada haiwan yan g berbunyi panjang d an (X) pada h aiwan yang berbunyi pendek .

Pencapaian :
%urid %enguasai %urid Tidak %enguasai
B1D1E5- Menyatakan bunyi detik panjang dan pendek

Nama :_________________ Tarikh :________________

B1D2E1

In trumen : Pemer!atian Aktiviti : -uru menilai a! ia! murid daripada nilai-nilai berikut: 6 ekurang-kurangnya 1 nilai 7 1. &u&ur ,. ra&in -. bersyukur .. beker&asama 6. kasih saying 7. tolak ansur 8. hormat menghormati 9. menyan&ung budaya :. menghargai alam sekitar 1;. tolong menolong 11. kebersihan 1,. berdisiplin

Pencapaian :
%urid %enguasai %urid Tidak %enguasai

B1D2E1- Menunjukkan penghayatan 1 nilai daripada nilai-nilai di atas.