Anda di halaman 1dari 12

SUI,IT

2280/l Nama:
Geografi
Kertas I No. Kad Pensenalan :
Oktt{ov
2008
l %i z m
"lingkatan
:
Angka G i l i ran :,........,...........
2280/1
JABATAN PELAJARAN TERNNGGANU
PEPERIKSAAN
AKHIR TAHUN 2OO8
TINGKATAN
EMPAT
GEOGRAFI
KERTAS 1
Satu
jam
lima belas minit
JANGAN BUKA KTRTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Tandakan jawapan
anda pada
kertas yang disediakan.
Kertas soalan ini mengandungi l4 halaman trercetak
I
Li hat sebel ah
SULIT
2280/l
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SULIT
Arahan : Tiap-tiap soalan diikuti oleh eupat p ihan jawapan
yang berhuruf A,B,c dan D.pilih
slluiawap:tn
terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ,uangoiyong ,upadon pada kertas
.i
awapan obj ektif anda.
Antara berikut lapisan atmosfera manakah yang penting
dalam perkembangan
tel ekomuni kasi ?
+
Manusi a
*
Hai wan
i
Tumbuh-tumbuhan
'
Hidupan seni
Sfera trumi yang
didiami oleh komponen hidup di atas ialah
atmosfera
biosfera
h idrosfera
I itosfera
Troposfera
Stratosfera
Termosfera
Eksosfera
Antara berikut kombinasi manakah benar ientang kepentingan batuan?
Jenis Batuan
Kepentingan Batuan
I Batu kapur Membuat simen
I I Batu
pasir
Membuat kaca
i l l Arang batu Membuat besi dan keluli
l v Batu marmar
Membuat mata pengi sar
I , l l dan l l l
I, l l dan IV
I, III dan l V
l l , I l l dan I V
B
D
FT
t -
D
B
D
2280t1
I
Lihat sbelah
SULIT
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SUI,IT
4 Kejadian gempa bumi yang kuat di dasar laut boleh menyebabkan bedakunya
taufan
el -Ni no
j erebu
tsunaml
Bentuk muka bumi yang wujud kesan daripada proses pergerakan plat percapahan ialah
arka pul au
lurah gelinciran
permatang tengah lautan
banjaran gunung lipat
I dan Il
I I dan l l l
I l l dan I V
I dan IV
2280tr
B
C
D
I
I I
I I I
I V
B
C
D
Proses yang manakah melibatkan perubahan
batuan A ke B seperti dalam raiah di atas?
Proses larut resap
Tindakan beku cair fros
Perubahan suhu yang ekstrem
Pembasahan dan pengeringan
B
C
D
2280/r
I
Lihat sebelah
SULIT
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SULIT
2280t1
I
Lihat sebelah
SULIT
Antara kesan keiadian tanah runtuh ialah
kesuburan tanih meningkat
kemusnahan harta benda
kerosakan jalanraya
nyawa manusla terancam
I , l l dan I l l
I , I I dan I V
I , l l l dan I V
l l , l l l dan I V
t0 Bentuk nruka trumi yang terhasil oleh tindakan mendapan ombak ialah
tanjung
gerbang laut
beting pasir
batu tunggul
Berdasarkan mjah di atas,tindakat ombak yang berterusan di kawasan pesisir pantai akan
menghasi l kan bentuk muka bumi
geo dan gloup
tanjung dan teluk
gua dan gerbang laut
cenuram dan pentas hakisan ombak
I
l l
I
I V
B
C
D
B
C
D
l l
B
c
D
22Wl
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SULIT
t
Batuan yang besar dan berat
I
Berlaku di bahagian dasar sungai
12 Pernyataan di atas menerangkan proses pengangkutan
sungai yang berlaku secara
A apungan
B larutan
C lompatan
D seretan
2280/r
kej adi an bentuk muka bumi
t3 Antara berikut yang manakah susunan yang betul mengenai proses
d i atas?
B
(l
D
l V, I I , I l l dan I
I V, I I , I dan I I I
l l , l V, I dan l l l
II, I, l l l dan IV
22EOtl
I
Lihat sebelah
SULIT
I
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SULIT
2280/l
1 4 Ketiga-tiga bentuk muka bumi di atas terhasil akibat
proses
pemendapan
sungai
pemendapan ombak
haki san sungai
haki san ombak
15 Antara brikut, apakah usaha-usaha yang dapat mengurangkan gerakan
jisim
di bahagian permukaan cerun yang terdedah?
I Tanam tanaman tutup bumi
Il Membi na gabi on
Ill Rangka konkrit tetulang
l V Kuatkuasaundang-undang
A I , I I , dan l l l
B I, II, dan l V
C I, Il l dan IV
D Il , III dan l V
l6 Kcrajaan Malaysia telah mewartakan taman laut contohnya di Pulau Redang dan Pulau Tioman.
la adalah benuiuan untuk
memajukan sektor perikanan
men gurangkan pencemaran laut
memelihara dan melindungi hidupan laut
menggalakkan kegiatan pembangunan
B
C
D
B
C
D
2280t1
I
Lihat sbelf,h
SULIT
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SULIT 22aUr
I
Li hat sebel ah
SULIT
t 7
2280/l
I
I I
I I I
I V
B
C
D
Arar lart
II
Kcratan rentas dasar laut
Rajah di atas menunjukkan bentuk muka bumi di dasar laut. Antara berikut
yang manakah benar tentang rajah di atas?.
Pentas benua
Jurang lautan
Cangkat benua
Pi nggi r l aut
I dan l l
I I dan l l l
l l l dan l V
I dan IV
Penyataan manakah yang benar mengenai terumbu karang?
I Terumbu karang sejenis karang laut.
II Tumbuh di kawasan air laut kedalamannya kurang 55 metel.
Ill Terdapat di Lautan Pasifik dan l,autan Hindi.
lV Makanan utamanya ialah tiram, polip-polip dan kalkaria.
A I dan II
B I l dan I I I
C l l l dan IV
D I danl V
Kawasan laut dan lautan di negara-negara yang mengalami iklim gurun berpotensi sebagai
A kawasan
pelancongan
B sumber air tawar
C aktiviti pertanian
D pengangkutan dan perhubuugan
t 8
l 9
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
STJLIT 2280/l
20 Berapakah min suhu di Stesen X
A 15. 4. C
B 16. 4' C
c 1' 7 .4" C
D t 8. 4. C
Penyataan manakah benar mengenai maklumat Mawar Angin dalam rajah di atas?
I Arah angin pada 2 haribulan ialah barat daya
II Angin lazim bergerak dari arah tenggara
lll Angka 6 menunjukkan bilangan hari tanpa angin.
lV Sebelas hari angin datang dari arah baxat
A I , I l dan I I I
B l , Il dan l V
C l . Il l dan l V
D l l , l l l dan I V
21
2280t1
I
Lihat sebelah
SULIT
Bul an Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept okt Nov Di s
Suhu 24 23 20
' t 4
l 3 l 0 l 5 1 8 22 z>
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SULIT
2280/r
22 Pemyataan berikut yang manakah benar mengenai Pulau Haba?
I Berlaku kerana terdapat banyak permukaan bersimen dan bertar
ll Merendahkan suhu mikro di sesuatu kawasan
lll l,azimnya berlaku pada waktu malam
IV Berlaku disebabkan penggunaan kenderaan bermotor dan alat penghawa
di ngi n.
A I dan II
B I I dan I l l
C I I I dan l V
D I dan IV
23 Antara berikut yang manakah punca berlakunya banj ir kilat di sesuaru kawasan?.
I Hujan turun dengan lebat selama beberapajam
ll Sistem perparitan yang kurang dan sempit.
lll Pembinaan bangunan danjalan raya tanpa perancangan
lV Bentuk muka bumi tanah pamah
A I , I I dan l l l
B I, Il dan IV
C l , I l l dan l V
D I l , l l l dan I V
24 Antara berikut yang manakah kesan utama peredaran bumi?
A Kejadian siang dan malam
B Kejadian air pasang surut
C Kejadian empat. musim
D Kejadian pergerakan plat tektonik
25 Kejadian empat musim serta waktu malam dan siang tidak sama panjang
di pengaruhi ol eh.
A peredaran bulan mengelilingi matahari.
B peredaran bumi mengelilingi matahari
C peredaran bulan mengelilingi matahari.
D putaran bulan mengelilingi matahari
2280/l
I
Li hat sebel ah
SULIT
10
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SULIT
26 Kawasan trayang separa gelap di dalam kejadian gerhana bulan dikenali sebagai.
A umbra
B penumbra
C orbi t
D satah
2280t1
I
Lihat sblah
SULIT
! Diletakkan di kawasan lapang
)> Sebahagian ditanam
D Data diambil seliap hari
2'1 Antara berikut alat kaji cuaca manakah yang dihuraikan dalam pernyataan di atas?
A Anemometer
B Tolok hujan
C Termometer
D Penunj uk arah angi n
pH air hujan kurang daripada
5. 6
Pemyataan di atas dapat dikaitkan dengan kesan
A penyakit mata dan paru-paru
B pencairan ais di kutub
C suhu tinggi di bandar
D memusnahkan tanaman
Antara berikut manakah langkah yang dapat meningkatkan kualiti udara di Lembah Kelang?
I Menambahkan kawasan hijau di bandar
ll Menggunakan alat penapis asap
lll Membina lebih banyak bangunan tinggi
lV Meningkatkan penggunaan keretapi elektrik
A l , l l dan I I I
B l , Il dan IV
C I , l l l dan l V
D II, III dan l V
28
29
2280t1
11
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SULIT
2280tr
. musim panas
sederhana sejuk
. musim dingin sangat sejuk dan panlang
. hujan tahunan 380 hingga 630 mm
30 Ci ri i kl i m i ni meruj uk kepada i kl i m
A sederhana sejuk kebenuaan
B sederhana sejuk
jenis
Siberia
C monsun Tropika
D khatul i sti wa
3l Antara berikut yang manakah komponen abiotik?
A Tani h
B Serangga
C Bakteria
f) Tumbuh-tumbuharr
Rumput
+
Belalang
-+
Burung
----l
Helang
32 Msnakah pernyataan yang benar tentang komponen hidup daram ekosistem seperti dalam
rajah di atas?
A Belalang ialah pengeluar
B Burung i al ah herbi vor
C Helang ialah pengguna
tertier
D Burung i al ah pengguna pri mer
33 Antars berikut, kepntingan tumbuh-tumbuhan
semulajadi daram ekosistem hutan hujan tropika
tanah pamah ialah
I tempat pembiakan
hidupan laut
ll kawasan ladahan air
Ill mencegah hakisan
lV surnber nutrien
A I , I I dan l l l
B I , l l l dan I V
C I, Il l dan IV
D I I , l l l dan I V
2280t1
I
Lihat sebelsh
SULIT
t2
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m
SULIT
F Sepilok
) Semonggok
40 Kedua-dua lokasi di atas sangat penting
bagi pemeliharaan
A Seladang
B Orang Utan
C Badak sumbu
D Badak Sumatera
SOALANTAMAT
2280t1
22Wtl
38 Menerusi Sistem Pengurusan Terpilih (SMS), langkah yang dijalankan ialah
A tbangan kedua hanya.dalam tempoh 25 hingga 30 tahun selepas tebangan pertama
B menjalankan penyelidikan
dan kajian tentang perhutanan
di Malaysia
'
C mengenalpasti dan merawat pokok
berpenyakit
D tanam semula dan menubuhkan ladane hutan
39 Silvikultur merujuk kepada
A pnebangan hutan secara terpilih
B merawat pokok-pokok yang berpenyakit
C mengharamkanpenjualantumbuh-tumbuhaneksotik
D mengawal aktiviti pmbalakan
dan pembersihan
kawasan hutan
SULIT
l 4
D
a
p
a
t
k
a
n

S
k
e
m
a

j
a
w
a
p
a
n

d
i

w
w
w
.
b
a
n
k
s
o
a
l
a
n
s
p
m
.
c
o
m

Anda mungkin juga menyukai