Anda di halaman 1dari 54

Undangan

Manaqib Kepada Yth Bapak/Saudara . di Tempat

Demak,

Oktober 2011

Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta memohon rahmat, hidayah dan inayah-Nya, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada : Hari Tanggal Waktu Tempat Keperluan Keterangan : Senin malam Selasa Kliwon : 03 Oktober 2011 : 19.15 WIB (Badal Isya) : Rumah Bp. Nur Achmad Dukoh Botorejo : Manaqib Selapanan : Membawa iuran rutin Rp. 3.000

Demikian undangan kami, atas kehadiran bapak/Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat kami, Ketua

H. Musleh

UNDANGAN
S Selametan 4 Bulan Kehamilan ( Ngapati)

Sofiyulloh
Palong RT. 03 RW. 06

Kepada Yth Bapak/Saudara di

Palong, 25 Januari 2014

Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada : Hari Tanggal Waktu Tempat Keperluan : Sabtu Wage malam Ahad Kliwon : 25 Januari 2014 M / 24 Robiul Awal 1435 H : 18.30 WIB (Badal Maghrib) : Di rumah Bpk. Ahmad Suyadi : Selametan 4 bulan kehamilan (Ngapati)

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadiran bapak/Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Hormat kami,

Sofiyulloh

UNDANGAN
Tasyakuran Selapanan Kelahiran ( Aqiqah )

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, Oktober 2011

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada : Hari Tanggal Waktu Tempat Keperluan pertama : Minggu : 16 Oktober 2011 : 11.00 WIB : Kp. Tembiring RT. 06 RW. III Demak : Tasyakuran (Aqiqah) Kelahiran putri kami yang

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan doa bapak/Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Hormat kami,

V irdaus & Ida

Tasyakuran Pernikahan
Rabu, 9 Nopember 2011

Undangan

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, Nopember 2011

Menikah :

Riyanto
Putra Bp. D oko Budiono

Den!an

Khafidhotun Nafiah
Putri Bp. "bdu# Ma#ik $"#m%

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Den!an meman atkan pu i &'ukur kehadirat "##ah S(), &erta memohon rahmat dan ridho*N'a, kami men!harap kehadiran Bapak/Saudara pada a+ara Tasyakuran pernikahan anak kami 'an! in&'a "##ah di#ak&anakan be&ok pada : ,ari )an!!a# (aktu )empat : -abu .e!i : 0/ Nopember 2011 : 10.00 (1B. $Ba2da# Ma!hrib% : Kp. Kemban!an -t. 03 / 04 Bintoro Demak

Sun!!uh merupakan &uatu kehormatan dan kebaha!iaan ba!i kami apabi#a Bapak/Saudara berkenan hadir dan memberi#an do2a re&tu "ta& kehadiran dan do2a re&tun'a kami men!u+apkan terima ka&ih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. ,ormat kami,

Bpk. Djoko Budiyono

Walimatus Safar Haji Senin, 3 Oktober 2011

Undangan
Kepada Yth Bapak/Ibu/Saudara .. di Tempat
!". #. S$T%&O ' ( $ S(T( "HO)(*AH #ojo+emak , Wonosalam

Demak, Oktober 2011

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memanjatkan puji syukur serta memohon rahmat serta ridho Allah SWT, kami mengharap atas kehadiran Bapak/ Ibu/Saudara besok pada : Hari, tanggal : Senin, 3 Oktober 2011 Waktu : 15.00 WIB (Badal Ashar) Tempat : Makam Mojo Demong - SokoKidul Acara : Ziarah Kubur Bpk. H. Nur Hadi, Bpk. H. Sugiyarto, Bpk. KH. Nur Khosim Demikian undangan kami, atas kehadiran dan doa bapak/ Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih. Kemudian apabila istri kami ada kesalahan dan kekhilafan kami mohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Hormat kami,

Bpk. M. Sutejo

Undangan
WALIMATUL URS
Se!asa ma!am Rabu, 0" Nopember 2011

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, Nopember 2011

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta memohon rahmat dan ridho-Nya, perkenankan kami mengharap kehadiran Bapak/Saudara pada acara pada acara Waliamatul Ursy Pernikahan anak kami yang insya Allah dilaksanakan pada : Hari Tanggal Waktu Tempat : Selasa malam Rabu : 08 Nopember 2011 : 19.00 WIB. (Badal Isya) : Kp. Domenggalan No. 14 Demak

Sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak/Saudara berkenan hadir dan memberikan doa restu. Atas kehadiran dan doa restu bapak/Saudara, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Turut Mengundang

Hormat Saya

Keluarga Bpk. Karmani

Ida Mariyanti

Mendak Ke 4 Meninggalnya Almarhum Bpk M. Kasah

Undangan
Ibu Rondiyah

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Kendal Doyong, RT 07/02

Demak, Januari 2013 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon rahmat ridho dan maghfiroh Allah Swt, kami bermaksud memperingati mendak ke 4 atas Meninggalnya Almarhum Bpk M. Kasah Bin Karyadi, yang insya Allah akan kami selenggarakan besok pada : Hari Tanggal Waktu Tempat : Rabu malam Kamis : 16 Januari 2013 M : 18.15 WIB (Badal Sholat Maghrib) : Rumah Ibu Rondiyah Kendal Doyong, RT 07/02 Keperluan : Doa & Tahlil Keterangan : Mendak ke - 4 atas meninggalnya bpk M. Kasah

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan doa Bapak / Saudara di ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Hormat kami,

UNDANGAN
Memperin#a$i % hari Menin##a!nya Ibu Sau&ah

Kagem Yth. Bpk/Ibu/Sdr di Tempat

Demak, 17 Agustus 2008 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Kanthi nyadong ridlo soho rochmat Allah SWT, kulo sakeluwargo badhe ngleksanaaken wilujengan HAUL Almarhumah Ibu Hj. Siti Rochmah kaping 23, ingkang fainsya Allah benjang :: Dinten Suryo kaping Wanci/Tabuh Sasono Wigatosan : Seloso Kliwon : 5 Agustus 2008 M / 3 Syaban 1429 H : 02 Siang (Bada Dhihur) : Masjid Jami Al-Edris Dusun Raji : Semaan Al-Qur'an sinareng KH. Munier Hisyam saking Kudus

Minongko pakurmatan ingkang tanpo upami kagem kulo sakeluwargo, bilih panjenenganipun Bapak/Saudara kerso rawuh andedereaken adicoro kasebat. Wusono kulo sakeluwargo mboten wonten atur ingkang sakalangkung edi kejawi kalam Jazaakumullah ahsanal jazaa amin ............ Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Nuwun, a/n Keluarga Almarhumah

Nderek ngajeng-ajeng rawuhipun

UNDANGAN
P'M('NTU)AN P'N*URUS

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, Nopember 2010

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah Swt, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada : Hari Tanggal Waktu Tempat Keperluan : Ahad (Siang) : 7 Nopember 2010 : 12.30 WIB. : Rumah Gus Ashar Kembangan : Pembentukan Pengurus Ikatan Alumni

Demikian undangan kami, atas kehadirannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Hormat kami, Ketua Penyelenggara

K.H. Abu Manshur

PANITIA HAFLAH KHOTMIL QURAN DAN AKHIR SANAH PONDOK KHUFFADH PUTRA PUTRI

NURUL FURQON
ONOSALAM D!MAK Alamat 8 /l5 P5 Diponegoro Wonosalam Demak >1>2. /awa )engah )elp5 @0-1.A B==2>1 omor 8 0./*H%/PH $/CII/-001 #amp 8 9 Hal 8 Pemberitahuan Wonosalam7 . /uni -001 *epada Dth5 Bapak/Ibu Wali Santri EEEEEEEEEEEEE Dari anak EEEEEEEEE Di 9 7tempat

Assalamualaikum Wr. Wb. Diberitahukan dengan hormat kepada Bapak / Ibu Wali Santri bahwa insya Allah Pondok Huffadh !"!# $!"%& ' Wonosalam Demak akan diselenggarakan penga(ian umum dalam rangka )asyakuran *hotmil %ur+an , dan Akhir Sanah besok pada hari Selasa malam "abu tanggal -. /uni -001 / -2 /umadil Akhir .340 H5 di

Demi terselenggaranya a6ara tersebut7 maka kami atas nama panitia penyelenggara mohon dengan segala hormat kepada Bapak/Ibu Wali Santri untuk untuk memberikan Sumbangan Wa(ib dengan ketentuan sebagai berikut 8 .5 -5 45 35 >5 *hotimin / *hotimat Sab+ah *hotimin / *hotimat Bil :hoib *hotimin / *hotimat Bin adhor *hotimin / *hotimat /u;+ <Amma on *hotimin / *hotimat "p5 "p5 "p5 "p5 "p5 "p5 .5300500079 .5300500079 400500079 =>500079 30500079 -0500079

a5 Santri Pondok b5 Santri kampung

Adapun ketentuan batas akhir pembayaran tanggal 3 /uni -001 / .0 /umadil Akhir .340H5 Demikian pemberitahuan kami7 atas perhatian dan sumbangannya kami haturkan banyak terima kasih seiring do+a /a;aakumullah *hoiron'5 Amin5 Assalamualaikum Wr. Wb. Panitia Haflah *etua Sekretaris

(A. MARUF KAMIL, AH.) ?engetahui Pengasuh Pondok

(M. SYAMSUL FUAD)

(KH. SYAROFUDDIN ALHAFIDH)

K LU!R"! # $!R !L%&!LIL


D!SA ONOSALAM K!". ONOSALAM KA#. D!MAK
(ono&a#am, 20 6anuari 2011 Kepada Yth. * 1bu (a#i Santri )P: "#*6a#i# * Santri )P: "#*6a#i# * "n!!ota 6am2i'ah 7#*Banat * "n!!ota 6am2i'ah 7n*Nahd#i'ah

PEMBERITAH A!

Assalamualaikum Wr. Wb. Sa#am &i#aturrahim kami &ampaikan, &emo!a kita &enantia&a da#am #indun!an "##ah &5t, &ehin!!a ma&ih tetap men a#ankan ibadah dan per uan!an &eba!ai ke5a iban hamba. Seba!aimana pro!ram tahunan 'an! bia&a ber a#an di #in!kun!an ".*6".1. 'akni : P7N8"61"N 9M9M ,"9. M"SS". D"N (1S9D" )P:;. Maka demi ke&uk&e&an dan #a un'a pro!ram ter&ebut, kami minta bantuan tena!a Bapak/1bu/Saudara, untuk ikh#a& men adi Panitia. Sehubun!an den!an ha# Bapak/1bu/Saudara be&ok pada : ,ari / )an!!a# (aktu/)empat Keper#uan Keteran!an ter&ebut di ata&, maka kami harap kehadiran

: Se#a&a, / 6uni 200/ : 10.<0 = Se#e&ai / di "#*6a#i# : -apat Pembentukan Panitia Pan!a ian 200/ : 1. Berhubun! ke!iatan pen!a ian di#ak&anakan ma#am hari maka kepanitiaan diambi# dari : * Para a#umni &antri Pondok "#*6a#i# * Bapak / 1bu (a#i Santri )P: 'an! dipandan! &iap, mau dan mampu * Per5aki#an 6am2i''ah Ke#uar!a a#*6a#i# * Simpati&an 2. Dimohon hadir tepat <. Ba!i 'an! dirin'a &iap, apabi#a pada 5aktu rapat a5a#, ada ud>ur, kami mohon ada pemberitahuan.

Demikian undan!an kami, ata& ke&ediaan hadir dan ke&an!!upann'a &an!at kami u+apkan terima ka&ih. Wassalamualaikum Wr. Wb. A.n. Keluarga 1. K. "bd. ,ari& 2. Mu&abihah $ % $ % $ %

<. De5an )P:/Ke#uar!a "#*6a#i#

UNDANGAN
)irim +o,a -Ru.ahan/

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Kendaldoyong, 12 Juli 2011

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon rahmat ridho dan maghfiroh Allah Swt, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada : Hari Tanggal Waktu Tempat : Kamis malam Jumat : 15 Juli 2011 : 18.30 WIB. (Badal Maghrib) : Rumah Bapak Kasran Kendaldoyong Rt. 07 Rw. 02 Keperluan : Kirim Doa Ibu Siti Taslimah Demikian undangan kami, atas kehadiran dan doa bapak/Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Hormat kami,

Bapak Kasran Sekeluarga

UNDANGAN
)IRIM +0,A

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, Nopember 2011

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Swt, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada : Hari Tanggal Waktu Tempat Keperluan : Kamis : 10 Nopember 2011 : 19.30 Wib (Badal Isya) : Rumah Bpk. H. Asrori (Kp. Sempalwadak Bintoro Demak) : Kirim Doa

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan bantuan doa bapak/Saudara, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Hormat kami,

H. Asrori
Sekeluarga

UNDANGAN
Syukuran )e!ahiran Pu$ra kami yan# ke12

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, September 2011

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt, atas semua anugerah dan karunia-Nya kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada : Hari Tanggal Waktu Tempat : Selasa malam Rabu : 20 September 2011 : 18.00 WIB. (Badal Maghrib) : Rumah Bpk. Kanafi Rt. 02 Rw. 03 Wonosalam Demak Keperluan : Syukuran Kelahiran (putra kami yang kedua) Demikian undangan kami, atas kehadiran dan doa bapak/Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Hormat kami,

Bpk. Kanafi

Tasyakuran Anak Kami $S%ifa&l Ki'()$


P&t'a #*+ K&,-n(Al)) . I/& M&nafiah UNDANGAN
Walimatul Khitan Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, Juni 2012

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Salam silaturrahim kami haturkan, semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT, amin. Kami keluarga Kusen(Alm) Munafiah bermaksud menyelenggarakan tasyakuran khitan Syifaul Kirom yang insya Allah dilaksanakan besok pada : Hari Tanggal Waktu Tempat Keperluan : Selasa malam Rabu : 26 Juni 2012 : 20.00 WIB. (Badal Isya) : Rumah kami, Kusen(Alm) Munafiah : Menghadliri Walimatul Khitan Anak Kami

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan doa bapak/Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Hormat kami,

UNDANGAN
Se!ama$an % bu!an )ehami!an - Mi$oni /

Kepada Yth Ibu ..... Kp. Stasiun Gang I Demak di Tempat

Demak, Juni 2011 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon Rahmat, taufiq, dan hidayah Allah SWT, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran apak!Saudara "esok pada# $ari Tanggal Waktu Tempat -eperluan # Selasa malam Ra"u # 2% Juni 2011 # 1%&'0 W( ) a*dal +aghri", # Rumah ("u -armini # Selamatan . ulan kehamilan )+itoni,

Atas kehadiran dan do*a apak!Saudara, kami haturkan "anyak terima kasih& Seiring do*a /Ja0aakumullah khoirol 1a0aa* 1a0aa*an katsiiroo, Allahumma Amin& Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

$ormat kami,

Ibu Karmini / Khafidhi


Sekeluarga

UNDANGAN
Wa!ima$u! 2am!i -N#apa$i/

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, Agustus 2011 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon Rahmat, taufiq, dan hidayah Allah SWT, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran apak!Saudara "esok pada# $ari Tanggal Waktu Tempat # Selasa Wage # 02 Agustus 2011 + ! 02 Romadhon 13'2 $ # 4k& 15&'0 W( ) a*dal Sholat Ashar, # Rumah pk& $& +asduqi Shiddiq -p& Domenggalan 6o& 3 RT& 01!((( Demak -eperluan # Walimatul $amli ! Selamatan 6gapati kehamilan istri kami TR( RA$A78 S89(7AT( Atas kehadiran dan do*a apak!Saudara, kami sampaikan "anyak terima kasih& Seiring do*a /Ja0aakumullah khoirol 1a0aa* 1a0aa*an katsiiroo, Allahumma Amin& Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

$ormat kami,

Joko Susilo

PANITIA P!NGA0IAN UMUM DALAM RANGKA T!MU ALUMNUS PONDOK P!SANTR!N

NURUL F!L!'
KAUMAN SUKODONO #ONANG D!MAK Sukodono7 /uli -001 Hal 8 UNDANGAN *epada Dth5 Bapak/Ibu /Sdr/i EEEEEEEEEEEEE Di 9 7tempat

Assalamualaikum Wr. Wb. Dengan segala hormat kami sampaikan bahwa kami salaku Panitia Penga(ian !mum dalam rangka )emu Alumnus Pon Pes urul falah Ds5 *auman Sukodono Bonang Demak mengharap dengan sangat kehadirannya demi untuk mensukseskan a6ara Penga(ian tersebut yang insya Allah akan kami selenggarakan besok pada 8 Hari )anggal /am )empat *eperluan 8 Ahad Sinag 8 .1 "o(ab .340 H 8 01500 WIB s/d selesai 8 Halaman ?as(id Bahrul Huda Ds5 *auman Sukudono Bonang 8 yirami (erone awak7 ngepena+ake awak7 ketemu kon6o9kon6o kawak &ra lali mangan9mangan enak

Dengan susunan a6ara sebagai berikut 8 .5 -5 45 35 Pembukaan Pemba6aan ayat9ayat su6i Al9%ur+an Prakata Panitia Sambutan9sambutan 8 a5 Wakil Alumni b5 *etua Alumni >5 Pemba6aan Al9%ur+an F )ahlil B5 Istirahat 25 ?au+idhoh Hasanah =5 Inti/Do+a Demikian pemberitahuan kami7 atas kehadiyran dan partisipasinya kami haturkan u6apkan beribu9ribu terima kasih seiring do+a Jazaakumullah ahsanal jazaa jzaaan katsiro. Wassalamualaikum Wr. Wb.

*etua

Sekretaris

( A. SHO#IRIN )

( MASRONI )

MALAM TASYAKURAN KHOTMIL QURAN

(U$'OLL! !L%IFTIT!'
RT. 12 R . 3 D!SA KARANGR!0O ONOSALAM D!MAK

UNDANGAN

*epada Dth5 Bapak/Saudara EEEEEEEEEEEEE Di 9 7tempat

Assalamualaikum Wr. Wb. Sa#am ta2dhim kami haturkan kepada Bapak / Saudara &emo!a &enantia&a mendapat rahmat dan hida'ah dari "##ah S() : Se#an utn'a kami men!harap ata& kehadiran Bapak / Saudara be&ok pada : ,ari )an!!a# 6am )empat Keper#uan : Sabtu K#i5on ma#am "had .e!i : 20 "!u&tu& 2011 : 20.00 (1B $Ba2da Sho#at )aro5ih% : Mo&ho##a ;"#*1?titah Dk. -o5obatok Karan!re o (ono&a#am Demak : )ah#i# @ do2a Ber&ama

Demikian undan!an kami, ata& kehadirann'a kami haturkan terima ka&ih &eirin! do2a AJazaakumullah ahsanal jazaa jzaaan katsiro. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Karan!re o, 13 "!u&tu& 2011 ,ormat kami Ma&' Mu& A"#*1?titah;

K. Ma"mun Dja#adi

UNDANGAN
Se!ama$an )irim +o,a 30 2ari Menin##a!nya (p4 )arsa&i A!m4

Kepada : Yth. Bpk/Saudara di Tempat

Demak, Nopember 2011 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon rahmat ridho dan maghfiroh Allah Swt, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada : Hari Tanggal Waktu Tempat : Senin malam Selasa : 28 / 29 Nopember 2011 : 18.15 WIB (Badal Maghrib) : Rumah Ibu Rondiyah Ds. Botorejo RT. 02 RW. 03 Keperluan : Selamatan Kirim Doa 40 hari meninggalnya

Alm. Bpk, Karsadi

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan doa bapak/Saudara, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Hormat kami,

Ibu Rondiyah - Sekeluarga

K LU!R"! # $!R #!NU !#DUL QODIR K!DIL!N"U D (!K

UNDANGAN

A!A! "I

A!A!
Kepada Yth. Bapak/1bu . di = )empat

+ela,an( A,ad( -. %eptember /-00

Assalamualaikum Wr. Wb. Sa#am &i#aturrahim kami &ampaikan, &emo!a kita &enantia&a da#am #indun!an "##ah &5t, da#am men a#ankan akti?ita& &ehari*hari. Men!harap den!an hormat at& kehadiran Bapak/1bu/Saudara da#am a+ara HA-A- ( HA-A- "%-$A).A %SA) A/$ 0O1() be&ok pada : ,ari / )an!!a# (aktu )empat "+ara 1uran Keteran!an anak : "had, 0B S'a5a# 14<2 , $04 September 2011 M% : 00.00 (1B = &e#e&ai : +i rumah #bah "asri2ah De&a (e#ahan Ke+. (e#ahan Kab. 6epara : ,a#a# Bi ,a#a# Ke#uar!a Banu :odir : Sebe&ar -p. <0.000,* $)i!a pu#uh ribu rupiah% Di&etor ,*3 me#a#ui koordinator ma&in!*ma&in! : Ba!i 'an! berkenan kami mohon bin!ki&an Doorpri>e untuk anak* &eikh#a&n'a

Demikian undan!an kami, ata& perhatian dan kehadirann'a kami &ampaikan ban'ak terima ka&ih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Ketua PE!$ R % BA! &'DIR %ekretari)

MA%R R( %.Ag( M.Pd.I

A. MAKHA*I( %E

UNDANGAN
Tah!i! 100 hari menin##a!nya Ibu Sa,&iyah

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, Juni 2011 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon rahmat, ridho dan maghfiroh Allah S:t, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran apak!Saudara "esok pada # $ari Tanggal Waktu Tempat # Senin # 20 Juni l2011 # 1%&15 W( ) a*dal +aghri", # 4loso -erep -adilangu Demak )Rumah pk Sumedi, -eperluan # -irim Do*a )Tahlil, 100 hari atas meninggalnya Almh& ("u SA*D(7A$ Demikian undangan kami, atas kehadiran "apak!Saudara, kami sampaikan "anyak terima kasih& Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. dan do*a

$ormat -ami,

S U # $ D I

UNDANGAN
)irim &o,a Men&ak 2 A!m4 (pk4 S!ame$ Suyono

Kepada Yth Bapak/Saudara ........ di Tempat

Demak, Oktober 2011 Assalamualaikum Warohmat ullohi Wabarokat uh. Dengan memohon rahmat, ridho dan maghf iroh Allah SWT, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/ Saudara besok pada !ari Tanggal Waktu Tempat ,eperluan Senin malam Selasa 2" Oktober 2011 1#$1% W& B 'Ba(dal )aghrib* & bu +atimah ,p$ Sa-unggaling .t$ 0/ .-$ 10 ,irim Do(a )endak 2 Alm$ Bpk$ Slamet Su0ono

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan do(a bapak/ Saudara, kami sampaikan terima kasih$ Wassalamualaikum Warohmat ullohi Wabarokat uh.

!ormat kam i, I bu Fat imah

P'N*A5IAN ARWA2 5AMA, 6 ISTI*20TSA2

( N)ON"$ON" #UL!N RO'!(D'ON *+,0 '


0AMAAH TAHLIL4YASINAN 5 P!NGURUS RANTING NU SARIMULYO

!DA!$A!

Sarimu#'o, Senin, 10 "!u&tu& 200/ Kepada Yth. Bapak/1bu/Saudara .. di = ..

P!NGURUS RANTING NU SARIMULYO


Assalamualaikum Wr. Wb.

0AMIYYAH TAHLIL4 YASINAN

Den!an rahmat dan ridho "##ah S(), kami pen!uru& -antin! N9 Sarimu#'o beker a &ama den!an 6ama2ah )ah#i#/Ya&inan men!harap kera5uhan Bapak/1bu/Saudara, ma&'a'ikh, k'ai, &e&epuh pini&epuh dan mu&#imin mu&#imat da#am a+ara : PE!$A1IA! AR+AH 1AMA" DA! I%TI$H'T%AH ME!2'!$%'!$ B *A! R'MADH'! 0.3- H Yan! in&'a "##ah di#ak&anakan be&ok pada : ,ari )an!!a# (aktu )empat : Senin ma#am Se#a&a : 10 "!u&tu& 200/ / 2B*23 -u5ah 14<0 ,. : 6am 1/.<0 $Ba2da# 1&'a2% : Mu&ho##a Bp. K. Ba&ori N!a'on Sarimu#'o

Demikian undan!an ini kami &ampaikan, ata& perhatian dan kehadirann'a di&ampaikan ban'ak terima ka&ih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Ketua Pen!uru& -antin! N9 Sarimu#'o )a2mir Mu&ho#a

Amin Dedy( K%%

Bpk. K. Ba),ori
Dicetak oleh : PW4 )R'ASI A(A+I Ngayon Rt. 03 Rw. 01 Sarimulyo Amin Dedi Kasnadi, SS 0 1 3!0 "01 # #

Undangan
Syukuran Wa!ima$us Sa7ar 2a8i
SUP0M0 9 SITI :UARIN
$l. %ringgodani No. 3" &angun'iwan ( Demak

Kepada Yth Bapak/Saudara .. di Tempat GK GRST Q GNXKO] ZX[\ J KO] WXYKO U J V PGHI J K GK GRST Q GHI J K PGHI JK L J MNKO GHI JK

Demak, Oktober 2010

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta memohon rahmat dan ridho-Nya, bersamaan keberangkatan kami menunaikan ibadah haji, dan mohon doa restu serta mohon maaf segala kesalahan, kami mengharap kehadiran Bapak/Saudara besok pada : Hari Tanggal Waktu Tempat Acara : Sabtu : 16 Oktober 2010 : 19.00 WIB (Badal Isya) : Rumah Bp. Supomo Jl. Pringgodani No. 34 Mangunjiwan Demak : Syukuran Walimatus Safar Haji

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan doa bapak/Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih. Jazaakumullah ahsanal jazaa jazaaan katsiiroo. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Hormat kami,

Bpk. Supomo Ibu Siti Zuarin

%AN)*)A %+N,A$)AN DA-A& RAN,KA HAUL K. YAHMAN BIN SYARIF YANG KE-31
D+SA ./N/SA-A& K+0. ./N/SA-A& KA1. D+&AK

UNDANGAN
0% 0k$ober 2011 M ; 10 +<u! =o,&ah 13>2 2

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, 10 September 2011 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Salam silaturrahmi kami sampaikan, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dalam men2 alankan aktif itas sehari3hari$ )engarap dengan hormat atas kehadiran Bapak/ & bu/ Sadara dalam a4ara PENGAJ I AN UMUM DALAM ANG!A "AUL !. #A"MAN $I N %#A I F !E& '( besok pada !ari 5 um(at malam Sabtu Tanggal 6 Oktober 2011 ) / 10 D7ul 8o(dah 1"12 ! Waktu 5 am 19$10 W& B 'Ba(dal & s0a(* Tempat di !alaman )usholla )if tahut Tholab A4ara :embukaan :emba4aan A0at Su4i Al 8ur(an :rakata :anitia Sambutan3sambutan Tahlil & stirahat )auidhoh !asanah oleh $)k. !". Makin Al !ha* id dari J +)ara Do(a/ :enutup A,ara -iarah kubur di makam !. #A"MAN $I N %#A I F Pada . !ari/ Tanggal 5 um(at, 6 Oktoner 2011 / 9 D7ul 8o(dah 1"12 ! Waktu 5 am 11$10 W& B ' Ba(dal 5 um(atan* Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirann0a kami sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum Warohmat ullohi Wabarokat uh. Panit ia ,etua

Sekretaris

HAFLAH HAUL K!67 AL MAGHFUR LAH

MA%UDI

KH. SYARQO
0(8(l(%(

I #IN AHMAD ISHAQ


(n(,ala) D-)a+
-epada 7th& apak!Saudara >>>>>>>>>>>>> Di ; tempat

UNDANGAN
22 Sya:al 13'2 $

Demak, Septem"er 2011 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. 4u1i syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia rahmat dan hidayah;6ya& Shola:at dan salam atas 6a"i +uhammad SAW, -eluarga, Saha"at dan para pengikutnya& +engharap dengan hormat atas kehadiran apak!Saudara dalam a<ara $aflah $aul Al +aghfurlah -$& Syarqo:i in Ahmad (shaq yang ke 2 yang insya Allah dilaksanakan pada # $ari Tanggal Waktu Tempat -eperluan # # # # # Selasa legi 20 Septem"er 2011 15&'0 W( ) a*dal Ashar, +aq"aroh Desa Jogoloyo D0ikir Tahlil dan -irim Do*a

-emudian atas kehadiran apak!Saudara, kami haturkan terima kasih& Seiring do*a /Ja0aakumullah khoiron katsiro Wa ahsanal 1a0a, Allahumma Amin& Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Jogoloyo, 1= Septem"er 2011 $ormat kami,

Keluraga Al%#aghfurlah

Undangan
1> 5anuari 2010

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak7 .. /anuari -0.0 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Alhamdulillahi "obbil <Alamin pu(i syukur marilah kita pan(atkan kehadirat Allah SW) yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah9 ya kepada kita semua5 Sholawat serta salam semoga selalu ter6urahkan keharibaan abi ?uhammad SAW5 Amin Dengan hormat kami memohon kehadiran Bapak/Saudara dalam a6ara )ahlil dan do+a dalam rangka .00 hari wafatnya Bapak K.H.M.THOHA DARSHO yang Insya Allah akan kami laksanakan pada8 Hari 8 "abu malam *amis )anggal 8 .4 /anuari -0.0 Waktu 8 .1540 WIB5 @Ba+dal Isya+A )empat 8 "umah kami /l5 *5 )urmud;i o5 .4 Demikian undangan kami7 atas kehadiran serta do+a Bapak/Saudara kami sampaikan banyak terima kasih5 Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Hormat kami SHOHI#UL MUSHI#AH

UNDANGAN
P'N*A5IAN UMUM S U)URAN I(A+A2 2A5I

Kepada Yth Bapak/Ibu .......... ........ di Tempat

Demak7 /anuari -0..

Dengan meman(atkan pu(i dan syukur kehadirat Allah Swt7 atas semua anugerah dan karunia9 ya kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada 8 Hari 8 Senin malam Selasa )anggal 8 -3 /anuari -0.. Waktu 8 .1540 WIB @Ba+dal Isya+A )empat 8 Halaman "umah Bp5 H5 Sari(an *ebondalem Botore(o Wonosalam Demak A6ara 8 M-n8i+&ti P-n8a9ian U)&) :ala) 'an8+a Ta,%a+&'an +-*&lan8an i/a:ah Ha9i #*+. H. Sa'i9an . I/& H9. Ka',i*ah Pembi6ara 8 Bpk5 *5H5 Abdul Hamid dari *arangawen Demikian undangan kami7 atas kehadiran bapak/Ibu7 kami sampaikan banyak terima kasih5

Hormat kami7

#*+. H. Sa'i9an . I/& H9. Ka',i*ah

UNDANGAN
Ki'i) D(a

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, 5 uni 2011

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Saudara besok pada !ari Tanggal Waktu Tem pat ,eperluan ,am is m alam 5 um (at 21 5 uni 2011 1#$10 W& B 'Ba(dal maghrib* .umah & bu Sudarsih / Sutrisno Sekeluarga ,p$ Si-alan ;o$ 2/ Demak ,irim Do(a 1000 hari -af atn0a Alm$ Bp$ )A<!)=D& bin S=,AD&

,emudian atas kehadiran dan do(a Bapak / Saudara, kami haturkan ban0ak terima kasih$ Seiring do(a >5 a7aakumullah khoiron katsiro Wa ahsanal 2 a7a, Allahumma Am in$
Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

!orm at kami,

I bu %udarsi / %ut risno %+k+luarga

kirim Doa di MAQBAROH

UNDANGAN

!+)ada #th $a)ak/%audara 6666666 di 2+m)at

Demak, 26 Juni 2013


Assalamualaikum Wr. Wb.
Pu0i s1ukur k+hadirat allah %W2 1ang t+lah m+lim)ahkan rahmat hida1ah s+rta ina1ahn1a k+)ada kita s+mua. %hola3at s+rta salam kita haturkan k+)ada 0un0ungan kita Nabi Agung Muhammad %AW. !ami m+mohon k+hadiran ba)ak / %audara b+sok )ada. ari (anggal Waktu & 'abu !egi & )* Juni )+,& +..-+ WI" /"adal Subuh0

M+ru)akan suatu k+hormatan dan k+bahagiaan bagi kami a)abila ba)ak/ saudara b+rk+nan hadir dan m+mb+rikan doa r+stun1a kami u,a)kan t+rima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb "ormat kami4

$a)ak o*i5 As1hari / Ibu !holi*ah %+k+luarga

Un:an8an
Kepada Yth Panjenenganipun .......... di Tempat

Demak, ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ Assalamualaikum Warohmat ullohi Wabarokat uh. Dengan mem an2 atkan pu2 i s0ukur kehadirat Allah S-t serta memohon rahmat, hida0ah dan ina0ah3;0a, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran pan2 enengan besok pada !ari Tanggal Waktu Tempat ,eperluan $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Demikian undangan kami, atas kehadiran pan2 enenan, kami sampaikan ban0ak terima kasih$ Wassalamualaikum Warohmat ullohi Wabarokat uh.

!ormat kam i,

'

UNDANGAN
Memperin#a$i % hari Wa7a$nya (p4 )24 Su7yan

Sabtu malam Ahad, 7 R. Awal 1431 H 20 Pebruari 2010 Wonosalam Demak

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak7 $ebruari -0.0

K.H. SUFYAN
Lahi' ; 27<7 afat ; Aha: P(n =1 Sh(fa' 2>=2 H 4 2> P-/'&a'i <121 P+l. 1?.=@ I# Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon rahmat7 ridho dan maghfiroh Allah Swt7 kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada 8 Hari )anggal Waktu )empat *eperluan 8 Sabtu malam Ahad 8 2 "5 Awal .34. H / -0 Pebruari -0.0 ? 8 Ba+dal Isya+ 8 di rumah Ibu H(5 *hu;aimah Shofyan Wonosalam Demak 8 *irim Do+a @)ahlilA memperingati 2 hari Wafatnya K.H. S&f%an

Demikian undangan kami7 atas kehadiran dan do+a bapak/Saudara7 kami sampaikan banyak terima kasih5 a,,ala)&alai+&) a'(h)at&ll(hi a/a'(+at&h.

Hormat kami7

K-l&a'8a #-,a' K.H. S&f%an

UNDANGAN
+A*IMAH AR %2 %ela)a malam Rabu( /5 1uli /-00

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, 6u#i 2011

Menikah :

Imam Sunanto
Piutra Bp. Muna5ar Kra an Man!un i5an Demak Den!an

Dewi Farida

Putri Bp. N!ar&ani Kripik )ridonore o Bonan! Demak Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Den!an meman atkan pu i &'ukur kehadirat "##ah S(), &erta memohon rahmat dan ridho*N'a, perkenankan kami men!harap kehadiran Bapak/Saudara pada a+ara Walimatul Arusy !ernikahan putra*putri kami 'an! in&'a "##ah di#ak&anakan be&ok pada : ,ari )an!!a# (aktu )empat : Se#a&a ma#am -abu : 2B 6u#i 2011 : 1/.<0 (1B. $Ba2da# 1&'a2% : -umah Bp. Muna5ar Kra an Man!un i5an Demak

Sun!!uh merupakan &uatu kehormatan dan kebaha!iaan ba!i kami apabi#a bapak/Saudara berkenan hadir dan memberikan do2a re&tu kepada kami. "ta& kehadirann'a kami u+apkan ban'ak terima ka&ih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. ,ormat kami, Bp. Muna4ar

UNDANGAN
P'N*A5IAN UMUM Min##u ma!am Senin, 11 Apri! 2010

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak,

"pri# 2010

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Den!an meman atkan pu i &'ukur kehadirat "##ah S(), &erta memohon rahmat dan ridho*N'a, perkenankan kami men!harap kehadiran Bapak/Saudara pada a+ara : !%/.A&(A/ $#$# 1alam )an3ka #A$-(1 /A ( #$HA##A1 SAW 1 TAH$/ "%-AH()A/ SA)(S#A A!)(-(A/( 4 TAH$/ "%-AH()A/ A/(/1*A $-* .HA/(/.T*AS 'an! in&'a "##ah di#ak&anakan be&ok pada : ,ari )an!!a# (aktu )empat Keper#uan Pembi+ara : Min!!u ma#am Senin : 11 "pri# 2010 : 1/.<0 (1B. $Ba2da# 1&'a2% : -umah Bp. K. ,a&an Bi&ri Betokan Demak : Men!ikuti Pen!a ian 9mum : K. Sonha i dari (e#ahan

Demikian undan!an kami, "ta& kehadirann'a kami men!u+apkan ban'ak terima ka&ih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

,ormat kami, Bp. K. HA%A! BI%RI

UNDANGAN
Ta)yakuran +alimatul K,itan Kepada Yth Bapak/Saudara ............. di Tempat

Demak, Mei 201<

"hitan

Muhammad Sobri
Putra Bp. Ki&5anto = 1bu Mur&idah D&. 6o!o#o'o (ono&a#am Demak

Assalamualaikum Wr. Wb. Den!an memohon rahmat hida'ah dan ina'ah "##ah S(), kami men!harap kehadiran Bapak/Saudara pada a+ara Walimatul "hitan putra kami 'an! in&'a "##ah di#ak&anakan be&ok pada : ,ari )an!!a# (aktu )empat : Se#a&a ma#am -abu : 21 Mei 201</11 -a ab 14<4 , : 1/.1C (1B $Ba2da# 1&'a2% : D&. 6o!o#o'o -t. 01 -5. 0B (ono&a#am Demak

Demikian undan!an ini kami &ampaikan, ata& kehadiran dan do2a re&tu Bapak/Saudara kami &ampaikan ban'ak terima ka&ih. Wassalamualaikum Wr. Wb. ,ormat kami, Bpk. Ki)4anto 6 Ibu Mur)ida,

UNDANGAN
Memperin#a$i 1 $ahun -men&ak 1/ Wa7a$nya (p4 )24 +8auhar Maknun

Kamis, 26 Agustus 2010 Bada Sholat Ashar Lempuyang Wonosalam Demak

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

K.H. D0AUHAR MAKNUN


Lahi' ; Ra/& P(n, 21 0&ni 27@A afat ; S-nin P(n, 2B R()a:h(n 2>=1 H Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon rahmat7 ridho dan maghfiroh Allah Swt7 kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada 8 Hari )anggal Waktu )empat *eperluan 8 *amis Sore 8 .B "omadhon .34. H / -B Agustus -0.0 ? 8 Ba+dal Sholat Ashar 8 di ?akbaroh )logo dilan(utkan di rumah Ibu H(5 Dewi ?ufarikhah 8 *irim Do+a @)ahlilA memperingati . tahun @?endak .A Wafatnya K.H. D9a&ha' Ma+n&n

Demikian undangan kami7 atas kehadiran dan do+a bapak/Saudara7 kami sampaikan banyak terima kasih5 a,,ala)&alai+&) a'(h)at&ll(hi a/a'(+at&h.

Hormat kami7

H9. D-Ci M&fa'i+hah . K.H. Ha,%i) Ah)a:, AH

UNDANGAN
WALIMATUL URUS )amis Pahin# ma!am 5um,a$ Pon, " 5u!i 2010

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, 6u#i 2010

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Den!an meman atkan pu i &'ukur kehadirat "##ah S(), &erta memohon rahmat dan ridho*N'a, perkenankan kami men!harap kehadiran Bapak/Saudara be&ok pada : 1. ,ari )an!!a# (aktu )empat "+ara ,ari )an!!a# (aktu )empat "+ara : : : : : : : : : : Kami& Pahin! ma#am 6um2at Pon 0 6u#i 2010 20.00 (1B. $Ba2da# 1&'a2% Kp. Ka#i Su&ukan No. 13 Demak (a#imatu# 9ru&' 6um2at / 6u#i 2010 10.00 = 14.00 (1B Kp. Ka#i Su&ukan No. 13 Demak S'ukuran Pernikahan anak kami

2.

Sun!!uh merupakan &uatu kehormatan dan kebaha!iaan ba!i kami apabi#a bapak/Saudara berkenan hadir dan memberikan do2a re&tu, ata& kehadirann'a kami men!u+apkan ban'ak terima ka&ih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

)urut men!undan! : Dr&. ,. M. "&'iD

Se!enap Ke#uar!a Kami 'an! berbaha!ia, Kel. % 1ADI 6 % +AR%IH %ekeluarga

P!NGURUS MUSHOLLA DAN MA0LIS TALIM

$AL6MUTTAQIN$

Un:an8an

+esa )en&a!&oyon# Wonosa!am +emak

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Kenda#do'on!, <0 "!u&tu& 2010 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Pu i &'ukur kehadirat "##ah S5t ata& &e!a#a karunia 'an! te#ah diberikan kepada kita. Sho#a5at &erta &a#am tetap ter+urahkan kepada un un!an Nabi Muhammad S"(, ke#uar!a, &ahabat*&ahabt dan pera pen!ikutn'a. Den!an ini kami men!harap den!an hormat ata& kehadiran Bapak/Saudara be&ok pada : ,ari )an!!a# (aktu )empat "+ara : -abu ma#am Kami& : 1 September 2010 / 2< -omadhon 14<1 , : 20.1C (1B $Ba2da Sho#at )aro5ih% : Mu&ho##a "#*MuttaDin -). 0B*03 -(. 11 Kenda#do'on! : Se#amatan ma#am 2< -omadhon 14<1 ,

Demikian undan!an kami, ata& perhatian dan kehadiran Bapak/Saudara, kami &ampaikan ban'ak terima ka&ih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

PE!$ R % M %H'**A DA! MA1*I% TA"*IM A*7M TTA&I! Ketua

1A!

R Sekretari&

M H. M KHAR'M Men!etahui Nad>ir Mu&ho##a "#*MuttaDin 7 K. Turmud#i 7 %,olikin

PENGURUS TAMIR MUSHOLLA

'Al;(stiqlal'
+esa )en&a!&oyon# Wonosa!am +emak

Un:an8an

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

*endaldoyong7 Agustus -0.. Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Pu(i syukur kehadirat Allah Swt atas semua karunia yang telah diberikan kepada kita5 Sholawat serta salam tetap ter6urahkan kepada (un(ungan abi ?uhammad SAW7 keluarga7 para sahabat dan para pengikutnya5 Selan(utnya kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada 8 Hari )anggal Waktu )empat A6ara 8 /um+at malam Sabtu 8 -2 "omadhon .34- H 8 Ba+da Sholat )arowih 8 ?usholla Al9Isti^lal *endaldoyong Wonosalam Demak 8 Selamatan malam 27 omadhon !4"! #

Demikian undangan kami7 atas perhatian dan kehadiran Bapak/Saudara7 kami sampaikan banyak terima kasih5 Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

H(')at +a)i, P-n8&'&, Ta)i' :an S-8-na* 0a)aah MUSHOLLA AL6ISTIQLAL

PAN ! A P"NGAJ AN UMUM

MAULID NABI MUAHAMMAD SAW


D!SA NGAYON SARIMULYO K!". K!#ONANGUNG KA#. D!MAK

UNDANGAN
08 Rob. A4al 0.3/ H 9 /- :ebruari /-00

"e2a+a *th. a2ak6(bu6Sau+ara BBBBBBBBBBBBBBB. +i ' BBBBBBBBB..BB..

/3ayon Sarimulyo, 5ebruari 2011

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam silaturrahim kami sam2aikan, semo3a kita senantiasa +alam lin+un3an Allah SWT, +alam menjalankan aktifitas sehari,hari. #en3hara2 +en3an hormat atas keha+iran a2ak6(bu6Sau+ara +alam a7ara !%/.A&(A/ $#$# 1A-A# )A/."A !%)(/.ATA/ #A$-(1 /A ( #$HA##A1 SAW besok 2a+a8 Hari Tan33al Waktu Tem2at A7ara Totok 8 #in33u malam Senin 8 19 )ob. A:al 1;32 H 6 20 5ebruari 2011 # 8 &am 1<. 30 W( = a+al (sya> 8 #asji+ aitur )ohim /3ayon Sarimulyo 8 !ra A7ara 8 Shola:at /abi oleh .rou2 )ebana Al,(khlas +ari .o+on3 !ur:o+a+i 1. !embukaan 2. !emba7aan Ayat Su7i Al?uran 0ori 8 $st #ansur #aliki +ari .o+on3 !:+ 3. !rakata !anitia ;. Sambutan,sambutan 4. Tahlil @. (stirahat 9. #aui+hoh Hasanah oleh 8 2k. "H. #una:ir +ari Semaran3 A. 1oa6!enutu2 1emikian un+an3an kami, atas 2erhatian +an keha+irannya kami sam2aikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

"etua !anitia

". Ab+ul "holi?

K LU!R"! # $!R !L%&!LIL


D!SA ONOSALAM K!". ONOSALAM KA#. D!MAK
(ono&a#am, 20 6anuari 2011 Kepada Yth. * 1bu (a#i Santri )P: "#*6a#i# * Santri )P: "#*6a#i# * "n!!ota 6am2i'ah 7#*Banat * "n!!ota 6am2i'ah 7n*Nahd#i'ah

Pemberita,uan

Assalamualaikum Wr. Wb. Pu i &'ukur kita &ampaikan kepada "##ah S5t 'an! ma&ih memberi pe#uan! hidup 'an! penuh #impahan ri>Di, ke&ehatan dan bertambahn'a u&ia 'an! barokah, maka den!an men'i&ihkan u&ia berkah, mari kita tin!katkan ibadah ber&ama den!an men'iarkan ke!iatan 1&#am #e5at ibadah memperin!ati hari AKe#ahiran -o&u#u##ah Muhammad Sa5; Maka kami bermak&ud men'e#en!!arakan a+ara ter&ebut be&ok pada : ,ari / )an!!a# : -abu, 1B Eebruari 2011 M 12 -. "5a# 14<1 , (aktu/)empat : 1C.<0 tepat = Se#e&ai / di "#*6a#i# "+ara : Mau#id Nabi ber&ama Keteran!an : 1. Ba5a d#iba2 2. Dimohon hadir tepat <. Khu&u& penerban! / 7n*Nahd#i'ah beran!kat !a&ik 4. Dimohon keikh#a&an dan ke&adarann'a iuran &eba!ai !anti kon&um&i -p. C.000,* terakhir : "had, 1< Eebruari 2011 kepada petu!a& ma&in!*ma&in!. Demikian harap diperhatikan &epenuhn'a. Wassalamualaikum Wr. Wb. )td Mu)abi,a,

UNDANGAN
Ki'i) D(a (Tahlil)

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

5 ogolo0o, 5 uli 2011 Assalam u(alaikum Wr$ Wb Dengan mengu4ap s0ukur kehadirat & lahi .obbi atas karunia, rahm at dan hida0ah3;0a$ Shola-at dan salam atas ;abi )uhammad SAW, ,eluarga, Sahabat dan para pengikutn0a$ ,ami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Saudara besok pada !ari Tanggal Waktu Tempat ,eperluan Sabtu 10 5 uli 2011 11$10 W& B 'Ba(dal Dhuhur* di )akbaroh )erto2 o0o :along D7ikir Tahlil ',irim Do(a*

Demikian undangan kami, atas keikhlasan Bapak/ Saudara, kam i sampaikan terima kasih$ Wassalamu(alaikum Wr$ Wb

!ormat kam i,

Bpk$ !$ Daerobi

UNDANGAN
S!LAMATAN K!LAHIRAN ANAK DAN AQIQAH

Kepada Yth Bapak/Saudara ........................................................... di Tempat

Demak, Assalam u(alaikum Wr$ Wb

)aret 2011

Dengan meman2 atkan pu2 i s0ukur kehadirat & lahi .obbi atas karunia, rahm at dan hida0ah3;0a, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/ Saudara besok pada !ari Tanggal Waktu Tempat ,eperluan ,amis 11 )aret 2011 1#$10 W& B 'Ba(dal )aghrib* .um ah kami :erum Bintoro Asri Blok < 10 Demak Selamatan ,elahiran/ A@i@ah anak kami 0ang ke32

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/ Saudara, kam i sampaikan terima kasih$ Wassalamu(alaikum Wr$ Wb !ormat kam i,

E WI N AP I LLI AN27
Sekeluarga

UNDANGAN
Dala) 'an8+a P-n8i'i)an D(a 2 tah&n )-nin88aln%a #*. K. S&f%an /in Ka't( 0alil (n(,ala) D-)a+

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, 5 anuari 2011


Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Teriring do(a dan ridho serta rahmat Allah s-t, kami keluarga Bp$,$Suf 0an 'Alm* bermaksud men0elenggarakan do(a satu tahun meninggaln0a Bapak$ )aka kam i mohon dengan ikhlas dan ridlon0a Bapak/ Saudara bila tidak ada ud7ur untuk mengikuti a4ara pengiriman do(a Bapak 0ang ins0a Allah besok pada !ari 5 um(at :on Tanggal " +ebruari 2011 / 10 Shof ar 1"12 Waktu 11$10 W& B 'Setelah sholat 5 um (at* Tempat Di )a@baroh Wonosalam Demikian undangan kami, sem ua atas kesediaan, keikhlasan dan bantuan Bapak/ Saudara, sangat diu4apkan ban0ak terima kasih$ ,ami sekeluarga tidak bisa membalas budi baik Bapak/ Saudara han0a do(a, m udah3mudahan Allah3lah 0ang akan mem balasn0a$
Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Atas nama keluarga

(. I bu "0 . "u-aimah %u* 1an 8. Put ra& Putri

UNDANGAN
UDa*an T-'i)a Ka,ih

Kepada Yth Bapak/Ibu/ Saudara di Tempat

Demak, 2# +ebruari 2011


Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Atas ridho dan rahmat Allah SWT, serta bantuan Bapak/ & bu/ Saudara, telah berlangsung pernikahan anak kam i dengan sukses$ =ntuk itu kami m ohon kehadiran Bapak/ & bu/ Saudara pada !ari Tanggal Waktu A4ara Tempat Senin 2# +ebruari 2011 19$1% W& B 'Ba(dal & s0a(* Tas0akuran 5 l$ ,enanga A& & & Blok B$12 .T$ 02 .W$ 01 :erum Wiku & & ,atonsari Dem ak

Atas kehadiran Bapak/ & bu/ Saudara kam i u4apkan terima kasih$
Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

!ormat kam i, Ttd

". $ambang "adi Pus)it o 9 !+luarga

UNDANGAN
D(a /-',a)a 4 Ta,%a+&'an Dth

*epada Bpk /Ibu /sdr 555555555555555555555555555555 .5 Perangkat Desa -5 Anggota BPD 45 *etua ")/"W IC 35 Pemuka Agama >5 )okoh masyarakat Di N8an8+'an8

Demak7 2 &ktober -0..


Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Dengan ini kami mengharap dengan hormat atas kehadirannya besok pada 8 Hari )anggal /am )empat A6ara 8 ?inggu *liwon 8 1 &ktober -0.. 8 .B500 WIB @ _mpat Sore A 8 "umah *ami *adus 8 )asyakuran / Do+a bersama dalam "angka Apitan )ahun -0..

Demikian atas kehadirannya kami haturkan banyak terima kasih5


Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

*epala Dusun gangkrang7

( SURATMIN )

PANITIA MU0AHADAH S!LAPANAN

ALUMNI MT, NU D!MAK


Sekretariat 8 *rapyak ")5 02 "W5 .. Bintoro Demak >1>.. `P5 0=> --> -03 >B3 @I6hwanA Hal 8 Pemberitahuan a !ndangan *epada Dth5 Bapak/Ibu/Saudara/i EEEEEEEEEEEEE Di 9 tempat

Assalamualaikum Wr. Wb. Diberitahukan dengan hormat kepada Bapak / Ibu /Saudara/i bahwa ?u(ahadah Selapanan Alumni ?)s ! Demak putaran ke CI insya Allah di selenggarakan pada 8 Hari/)anggal /am )empat 8 Ahad *liwon7 -- ?ei -0.. 8 .-540 WIB @Ba+da DhuhurA 8 Bapak Ali ?ahmudi Betokan *ra(an "t5 0B "w5 0. Demak

Demi terselenggaranya a6ara tersebut7 maka kami atas nama panitia penyelenggara mohon dengan segala hormat kepada Bapak / Ibu /Saudara/i untuk memberikan iuran dengan peri6ian sebagai berikut 8 .5 *as "p5 >500079/keluarga -5 *onsumsi "p5 >500079/orang Pembayaran diserahkan pada saat a6ara atau dititipkan panitia yang bertugas5 Demikian pemberitahuan sekaligus sebagai undangan7 atas perhatian kehadirannya kami haturkan banyak terima kasih seiring do+a /a;aakumullah *hoiron'5 Amin5 Wassalamualaikum Wr. Wb. *etua )td ( ANSORI ) PANITIA Sekretaris Bendahara

( M. I"H AN )

I#O O )

UNDANGAN
WALIMATUL )2ITAN

Se!asa, 12 5u!i 2011

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, 3 6u#i 2011

"hitan

Afif Amrullah Fatihin


Putra Bp. ,. -id#5an Assalamualaikum Wr. Wb. Den!an memohon rahmat dan ridho "##ah S(), kami men!harap kehadiran Bapak/Saudara pada a+ara Walimatul "hitan putra kami 'an! in&'a "##ah di#ak&anakan be&ok pada : ,ari )an!!a# (aktu )empat : Se#a&a : 12 6u#i 2011 : 10.1C (1B $Ba2da# Ma!hrib% : -umah Bp. ,. -id#5an Perum (iku 11 -). 02 -(. 0< Katon&ari Demak dan do2a re&tu

Demikian undan!an kami, ata& kehadiran Bapak/Saudara kami &ampaikan ban'ak terima ka&ih. Wassalamualaikum Wr. Wb. ,ormat kami,

H. Ridl4an( %.Pd.I

UNDANGAN
Se!ama$an 3 (u!an )ehami!an -N#apa$i/

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, Oktober 2011

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Saudara besok pada : Hari Tanggal Waktu Tempat Keperluan : Jumat malam Sabtu : 21 Oktober 2011 : 18.15 WIB (Badal Maghrib) : Di rumah Bpk. Jumadi Klawean Botorejo Demak : Selametan 4 bulan kehamilan (Ngapati)

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan doa bapak/Saudara, kami sekeluarga menyampaikan banyak terima kasih. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Hormat kami,

UNDANGAN
Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, 6u#i 2011

"hitan

Wafiq Priyaghinanto Habibie


Putra Bp. Purkanto, S, Assalamualaikum Wr. Wb. Den!an memohon rahmat dan ridho "##ah S(), kami men!harap kehadiran Bapak/Saudara be&ok pada : ,ari )an!!a# (aktu )empat "+ara Pembi+ara : 6um2at : 00 6u#i 2011 : 10.1C (1B $Ba2da# Ma!hrib% : -umah kami, Perum 8ri'a Bhakti Pra a B#ok 8 No. 3 -). 0< -(. 03 Man!un i5an Demak : (a#imatu# Khitan, Khataman "#*:ur2an dan Pen!a ian 9mum : K. Sho?i'u##ah Mu&tho?a $K'ai )ombo "ti dari "mbara5a% dan do2a re&tu

Demikian undan!an kami, ata& kehadiran Bapak/Saudara kami &ampaikan ban'ak terima ka&ih. Wassalamualaikum Wr. Wb. ,ormat kami,

Purkanto( %H

UNDANGAN
KIRIM D'"A ; TAH*I* < HA * KE700 IB %H'*EKHAH ;A*MH<

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, Nopember 2011 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon rahmat, ridho dan maghfiroh llah !"#, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran $apak%!audara besok pada& 'ari & !elasa #anggal & 1 Nopember 2011 "aktu& 1(.1) "*$ +$adal ,aghrib#empat & di .umah $p. !holeh +/p. !empal0adak 1g. ** .#. 0) .". *** $intoro Demak/eperluan & ,ohon bantuan /irim Doa +#ahlil- 'aul ke211 lmh. *bu !'345/' ' /emudian atas kehadiran dan doa $apak %!audara, kami haturkan ban6ak terima kasih. !eiring doa Jazaakumullah khoiron katsiro "a ahsanal jaza, llahumma min. Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

'ormat kami,

Bp. Sholeh
Sekeluarga

UNDANGAN
Se!ama$an )irim +o,a 1000 2ari Menin##a!nya (apak A&!an (in Muna.i

Kepada Yth Bapak/Saudara di Tempat

Demak, 6opem"er 2011 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memohon rahmat, ridho dan maghfiroh Allah S:t, kami mengharap dengan hormat atas kehadiran apak!Saudara "esok pada # $ari Tanggal Waktu Tempat Selasa malam Ra"u 01 6opem"er 2011 ! 5 D0ulhi11ah 13'2 $ 12&'0 W( ) a*dal (sya*, di Rumah ("u Sukinah 4along Jogoloyo -eperluan # Selamatan ! -irim do*a 1000 hari +eninggalnya p& Adlan in +una:i Demikian undangan kami, atas kehadiran "apak!Saudara, kami sampaikan "anyak terima kasih& Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. dan do*a # # # #

$ormat -ami,

Ibu Sukinah

Undangan
Walimatus Safar Haji Senin malam Selasa, 03 Oktober 2011

Kepada Yth Bapak/Ibu/Saudara di

Tempat

#. S$T%&O, SH ' S(T( "HO()(*AH, S.!+.( #ojo+emak Wonosalam 1emak

Demak, Oktober 2011

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Dengan memanjatkan puji syukur serta memohon rahmat serta ridho Allah SWT, kami mengharap atas kehadiran Bapak/ Ibu/Saudara besok pada : Hari, Tanggal Waktu Tempat Acara : Senin malam Selasa, : 03 Oktober 2011 / 06 Dzulqodah 1432 : 20.00 WIB (Badal Isya) : Rumah Bpk. M. Sutejo, SH, Ibu Siti Khoiriyah, S.Pd.I : - Walimatus Safar ibadah haji ke tanah suci Mekkah - Mauidloh Hasanah oleh : Bpk. K. Abdul Syukur, S.Ag

Demikian undangan kami, atas kehadiran dan doa bapak/ Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih. Kemudian apabila kami ada kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Hormat kami,

M. Sutejo, SH Siti Khoiriyah, S.Pd.I


N#.