Anda di halaman 1dari 12

ASUHAN KEBIDANAN PADA KELUARGA BPK DI RT RW KELURAHAN TRI RENGGO KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA Laporan Kelompok

Praktek Ker a Lapan!an " PKL#

D$%&%&n ole'(

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN )ENDERAL AHMAD YANI YOGYAKARTA PROGRAM STUDI ILMU KEBIDANAN YOGYAKARTA *+,+

LAPORAN PENGESAHAN RT RW KELURAHAN YOGYAKARTA

ASUHAN KEBIDANAN PADA KELUARGA BAPAK----KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

Laporan Kelompok RT Praktek ker a Lapan!an "PKL# Tela' Memen&'$ Per%.aratan /an D$%et& &$

Tan!!al

Men.et& &$ /an Men!e%a'kan Koor/$nator PKL

Eka0at$1 S2ST

PEMBIMBING

Tr$ S&nar%$' SST Men!eta'&$1 Ket&a Pro!ram St&/$ Ilm& Ke3$/anan STIKES )en/eral A'ma/ Yan$ Yo!.akarta

Tr$ S&nar%$'1 S2ST

LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR DA4TAR ISI DA4TAR LAMPIRAN BAB I 2 PENDAHULUAN A2 Latar 3elakan! ma%ala' B2 T& &an &m&m /an k'&%&% C2 Man5aat BAB II2 TIN)AUAN TEORI A2 Bata%an kel&ar!a B2 Str&kt&r kel&ar!a C2 Mana emen 6a%&a'an ke3$/anan pa/a kel&ar!a BAB III2 ASUHAN 6MANA)EMEN KEBIDANAN PADA KOMUNITAS BAB I72 PEMBAHASAN KASUS BAB 72 PENUTUP A2 Ke%$mp&lan B2 Saran DA4TAR PUSTAKA LAMPIRAN8LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN A2 Latar Belakan! Ter0& &/n.a kea/aan %e'at a/ala' ke'en/ak %em&a p$'ak1 3a$k $n/$9$/& ma&p&n kelompok2 Kel&ar!a mer&pakan &n$t terke:$l /ar$ ma%.arakat .an! ter/$r$ ata% kepala kel&ar!a /an 3e3erapa oran! .an! 3erk&mp&l /an t$n!!al /$ %&at& tempat1 /$ 3a0a' %&at& atap /alam kea/aan %al$n! keter!annt&n!an " Depke% RI1,;;<# Pem3an!&nan kel&ar!a /an ma%.akat mer&pakan 3a!$an /ar$ pem3an!&nan na%$onal2 D$mana kel&ar!a %e3a!a$ &n$t terke:$l /ar$ ma%.arakat1 maka &nt&k mem3$na ma%.arakat %erta /alam pem3$naan .an! /$m&la$ /an /$t& &kan kepa/a kel&ar!a8 kel&ar!a .an!mer&pakan &n%&re /ar$ ma%.arakat1karena /$ /alam kel&ar!a ter/apat pr$lak& .an! men/&k&n! ke%e'atan ma&p&n .an! 3ertolak 3elakan! /ar$ ke%e'atan2 )$ka pr$lak& ke%e'atan ter%e3&t men/&k&n! ke%e'atan maka akan ter:$pta %&at& ma%.arakat .an! %e'at1 tetap$ %e3al$kn.a $ka t$/ak /$tanamkan pen/$/$kan tentan! ke%e'atan maka poten%$al pa/a kea/aan t$/ak %e'at pa/a ma%.arakat akan t$n!!$2 U%a'a &nt&k men$n!katkan %&ata& ke%e'atan pa/a kel&ar!a /$ perl&kan %&at& 3ent&k mana emen .an! /$t&n &kkan k'&%&% pa/a kel&ar!a1a!ar kel&ar!a 3$%a men$n!katkan m&t& pela.anan /an men/ekat$ pela.anan kepa/a ma%.arakat2 Sela$n le3$' 3$%a menekankan &pa.a promot$5 /an pre9ent$51 mana emen ke3$/anan kel&ar!a &!a le3$' :epat /an m&/a' /alam melak&kan /etek%$ /$n$ 'al8'al .an! men!ara' pa/a patolo!$2

B2

T& &an

,2 T& &an &m&m Pen&l$% mamp& mem3er$kan a%&'an ke3$/anan pa/a kel&ar!a *2 T& &an k'&%&% Pa/a ak'$r penel$t$an $lm& ke%e'atan ma%.arakat1 ma'a%$%0$ mamp& ( a2 Melak&kan pen!ka $an pa/a kel&ar!a 32 Men!anal$%a /ata :2 Mem3&at peren:anaan %e%&a$ ke3&t&'an kel&ar!a /2 Melak%anakan a%&'an kel&ar!a e2 Melak&kan e9al&a%$ ter'a/ap a%&'an ke3$/anan .an! tela' /$lak%anakan C2 Man5aat ,2 Ba!$ kel&ar!a 3apak =22 = Men$n!katkan pen!eta'&an kel&ar!a tentan! pent$n!n.a pola '$/&p %e'at /an men$n!katkan tara5 ke%e'atan2 *2 Ba!$ ma'a%$%0a Men$n!katkan keteramp$lan /an pen!eta'&an /alam melak&kan a%&'an ke3$/anan ter'a/ap kel&ar!a %erta menam3a' 0a0a%an /alam pem3&atan laporan prakt$k2

BAB II TIN)AUAN TEORI A2 Bata%an Kel&ar!a Kel&ar!a a/ala' &n$t terke:$l /ar$ ma%.arakat .an! ter/$r$ ata% kepala kel&ar!a /an 3e3erapa oran! .an! 3erk&mp&l /an t$n!!al /$ %&at& tempat /$ 3a0a' %at& atap /alam kea/aan %al$n! keter!ant&n!an2 B2 Str&kt&r Kel&ar!a E55en/$ " ,;;># men.e3&tkan 3a'0a %tr&kt&r kel&ar!a a/ala' %e3a!a$ 3er$k&t( ,2 Ma:am8ma:am %tr&kt&r kel&ar!a a/ala'( a2 Patr$l$neal A/ala' kel&ar!a %e/ara' .an! ter/$r$ /ar$ %anak kel&ar!a %e/ara' /alam 3e3erapa !enera%$ '&3&n!an $t& /$%&%&n melal&$ al&r !ar$% a.a' 32 Matr$l$neal A/ala' kel&ar!a %e/ara' .an! ter/$r$ /ar$ %anak %a&/ara %e/ara' /alam 3e3erapa

!enera%$ /$mana '&3&n!an $t& /$%&%&n mela&$ !ar$% $3&2 :2 Matr$ lo:al A/ala' %epa%an! %&am$ $%tr$ .an! t$n!!al 3er%ama kel&ar!a %e/ara' $%tr$2 /2 Patr$ lo:al A/ala' %epa%an! %&am$ $%tr$ .an! t$n!!al 3er%ama kel&ar!a %e/ara' %&am$2 e2 Kel&ar!a ka0$nan A/ala' '&3&n!an %&am$ $%tr$ %e3a!a$ /a%ar pem3$naan kel&ar!a /an 3e3erapa %anak %a&/ara .an! men a/$ 3a!$an kel&ar!a karena a/an.a '&3&n!an /ara' /en!an %&am$ ata& $%tr$2 *2 Bent&k kel&ar!a Kel&ar!a ter/$r$ /ar$ 3er3a!a$ ma:am 3ent&k .a$t&( a2 Kel&ar!a $nt$ " N&:lear 4am$l.# A/ala' klel&ar!a .an! ter/$r$ /ar$ a.a'1 $3& /an anak8anak 32 Kel&ar!a 3e%ar " E?tente/ 4am$l.# A/ala' kel&ar!a $nt$ /$tam3a' %anak %a&/ara m$%%al nenek1 kakek1keponakan1%a&/ara %ep&p& 1paman13$3$1/%3 :2 Kel&ar!a 3arantar " Ser$al 4am$l.# A/ala' kel&ar!a .an! ter/$r$ /ar$ 0an$ta /an pr$a le3$' /ar$ %at& ta'&n /an mer&pakan %at&8%at& kel&ar!a $nt$2 /2 Kel&ar!a /&/a ata& an/a A/ala' kel&ar!a .an! ter a/$ karena per:era$an ata& kemat$an e2 Kel&ar!a .an! 3erkompo%$%$ " :ompo%$t 4am$l.# A/ala' kel&ar!a perka0$nann.a 3erpol$!am$ /an '$/&p %e:ara 3er%ama 52 Kel&ar!a ka3$t&% " Co'a3$t$tat$on 4am$l.# @2 Peme!an! kek&a%aan kel&ar!a a2 Patr$akal Peme!an! kek&a%aan /an .an! /om$nan /alam kel&ar!a a/ala' /$p$'ak a.a' 32 Matr$kal Peme!an! kek&%aan /an .an! /om$nan /alam kel&ar!a a/ala' /$p$'ak $3&2 :2 Ek&al$tar$an Peme!an! kek&a%aan a/ala' kel&ar!a a.a' /an $3&2 A2 Peren:anaan kel&ar!a Ber3a!a$ peranan .an! ter/apat /alam kel&ar!a a/ala' %e3a!a 3er$k&t ( a2 Peranan a.a' A.a' a/ala' %e3a!a$ %&am$ /an $%tr$ /an a.a' 3a!$ anak8anak 3erperan %e3a!a pen:ar$ na5ka' 1pen/$/$k1pel$n/&n! /an pem3er ra%a aman %e3a!a$ kepala kel&ar!a1 %e3a!a an!!ota /ar kelompok %o:$aln.a %erta an!!ota ma%.arakat /alam l$n!k&n!ann.a2 32 Peranan $3& :2 I3& %e3a!a$ $%tr$ /an $3& /ar$ anak8anakn.a1 $3& memp&n.a$ peranan &nt&k men!&r&% r&ma' tan!!a2 Se3a!a$ pen!a%&' /an pen/$/$k anak8anakn.a1 pel$n/&n!1 /an %e3a!a$ %ala' %at& kelompok /ar$ peranan %o:$al1 %erta %e3a!a$ an!!ota ma%.arakat /an l$n!k&n!ann.a /$%amp$n! $t& &!a $3& /apat peranan %e3a!a$ pen:ar$ na5ka' tam3a'an /alam kel&ar!a2 /2 Peranan anak Anak8anak melk%anakan peranan p%$ko1 %o:$al %e%&a$ /en!an t$n!kat perkem3an!an 3a$k 5$%$k1 %o:$al /an %p$r$t&al2 >2 4&n!%$ Kel&ar!a a/ala' 3e3erapa 5&n!%$ .an! /apat /$ alankan kel&ar!a %e3a!a$ 3er$k&t ( a2 4&n!%$ kel&ar!a ,# Unt&k mener&%kan ket&r&nan *# Memel$'ara /an mem3e%arkan anak @# Memen&'$ ke3&t&'an kel&ar!a A# Memel$'ra /an mera0at kel&ar!a 32 4&n!%$ p%$kolo!$% ,# Mem3er$kan ka%$' %a.$n! /an ra%a aman *# Mem3er$kan per'at$an /$antara an!!ota kel&ar!a2

@# Mem3er$kan ke/e0a%aan kepr$3a/$an an!!ota kel&ar!a A# Mem3er$kan $/entta% kel&ar!a :2 4&n!%$ %o:$al ,# Mem3$na %o%$al$%a%$ pa/a anak8anak *# Mem3ent&k norma8norma tn!ka' lak& %e%&a$ /en!an t$n!ka' lak& perkem3an!an anak @# Mener&%kan n$la$8n$la$ 3&/a.a kel&ar!a /2 4&n!%$ ekonom$ ,# Men:ar$ %&m3er8%&m3er pen!'a%$lan kel&ar!a &nt&k memen&' ke3&t&'an kel&ar!a *# Pen!at&ran pen!!&naan pen!'a%$lan kel&ar!a &nt&k memen&' ke3&t&'an kel&ar!a /$ ma%a .an! akan /atan!2 e2 4&n!%$ pen/$/$kan ,# Men.ekola'kan anak &nt&k mem3er$kan pe!eta'&an1 keteramp$lan /an mem3ent&k per$lak& anak %e%&a$ /en!an 3akat /an m$nat .an! /$m$l$k$n.a2 *# Memper%$apkan anak &nt&k memper%$apkan ke'$/&pan /e0a%a .a! akan /atan! /en!an memen&'$ peranann.a %e3a!a$ oran! /e0a%a2 @# Men/$/$k anak %e%&a$ /en!an t$n!kat perkem3an!ann.a2 C2 Mana!ement A%&'an Ke3$/anan pa/a kom&n$ta% ,2 I/ent$5$ka%$ ma%ala' B$/an .an! 3eker a /$ /e%a mem3er$kan pela.anan KIA /an KB /$ ma%.arakat .an! a/a /$ /e%an.a2 Se3a!a$ pem3er$ pela.aan ke%e'atan1 3$/an melk&kan $/ent$5ka%$ &nt&k men!ata%$ kea/aan /an ma%ala' ke%e'atan ma%.arakat /$ /e%an.a1 ter&tama ke%e'atan $3& /an anak2 Unt&k t& 3$/an melak&akan pen!&mp&lan /ata2 Ber/a%arkan %&m3er /ata1 pen!&mp&lan /$lak%anakan %e:ara lan!%&n! ke ma%.arakat " /ata %&3 ekt$5# /an t$/ak lan!%&n! " /ata o3 ekt5#2 a2 Data %&3 ekt$5 Data %&3 ekt$5 /$/apat /ar$ norma%$ lan!%&n! .a! /$ter$am /ar$ ma%.arakat melal&$ 0a0an:ara 32 Data o3 ekt$5 Data o3 ekt$5 /ala' /ata .an! /$perole' /ar$ 'a%$l o3%er9a%$1 pemer$k%aan /an penelaa'an :atatan kel&ar!a1 ma%.arakat /an l$n!k&n!ann.a2 *2 Anal$%a /ata Sel&r&' /ata .an! /$ k&mp&lkan rele5an1 /$!&nakan %e3a!$ 3a'an &nt&k anal$%a2 Dar$ /ata .an! terk&mp&l /$perole' $n5orma%$ tentan!( a2 H&3&n!an antara pen.ak$t ata& %tat&% ke%e'atan /en!an l$n!k&n!an1 kea/aan %o:$al 3&/a.a " perlak&#1 pela.anan ke%e'atn .an! a/a1 %erta 5a:tor85aktor ket&r&nan .an! 3erpen!ar&' ter'a/ap ke%e'atan2 32 Ma%ala'8ma%ala' ke%e'atan "terma%&k pen.ak$t# $3& /an anak 3al$ta2 :2 Ma%ala' &tama ke%e'atan $3& /an anak %erta pen.e3a3n.a2 /2 4a:tor85aktor pen/&k&n! /an pen!'am3at 3$la &pa.a per3a$kan ke%e'atan $3& /an anak 3al$ta2 @2 Per&m&%an ma%ala' Setela' /ata /$anal$%a %elan &tn.a /$ r&m&%kan ma%ala' ke%e'atan ma%.arakat2 R&m&%an ma%ala' ke%e'atan ma%.rakat /apat men!!am3arkan kea/aan ke%e'atan /an %tat&% ke%e'atan ma%.arakat karena mer&pakan 'a%$l /aro pem$k$ran /an pert$m3an!an .an! men/alam tentan! %$t&a%$ ke%e'atan1 l$n!k&n!an1 norma1 n$la1 k&lt&r .an! /$an&t ole' ma%.arakat ter%e3&t2 Dalam pen.&%&nan ma%ala' ke%e'atan1 %eoran! 3$/an 'ar&% %elal& men!a:& kepa/a t$polo!$ ma%ala' ke%e'atan2 Dalam t$polo!$ ma%ala' ke%e'atan ma%.arakat a/a @ kelompok ma%ala' 3e%ar .a$t& ( a2 An:aman ke%e'atan A/ala' kea/aan .an! /apat menn!katkan ter a/$ pen.ak$t ke:elakaan /an ke!a!alan /alam men:apa$ poten%$ ke%e'atan2 Terma%&k /alam an:aman ke%e'atan( ,# Pen.akt ket&r&nan %epert$ ( /$a3ete% mell$t&%1 a%ma1 3ro:'$al1 /an la$n8la$n *# Ma%.arakat .an!9 men/er$ta pen.ak$t men&lar %epert$ TBC /an !onorea @# )&mla' ma%.arakat .an! terlal& 3e%ar /an t$/ak %e%&a$ /en!a kemamp&an /an

%&m3er /a.a kel&ar!a2 A# Re%$ko ter a/$n.a ke:elakaan /alam ma%.arakat2 ># Kek&ran!an ata& kela$nan !$B$ /alam ma%.arakat C# Kea/aan .an! /apat men$m3&lkan %tre%%2 D# Santa%$ l$n!k&n!a .an! k&ran! <# Ke3$a%aan .a! mer&!kan ke%e'atan %epert$ merokok1 m$n&m8m&man kera%2 ;# S$5at kepr$3a/$an .an! melekat1 m$%aln.a pemara' ,+# R$0a.at per%alnan .a! %&l$t 32 K&ran! /an t$/ak %e'at A/ala' ke!a!alan /alam meetapka ke%e'ata Terma%&k /$/alamn.a( ,# Ke:elakaan %ak$t *# Ke!a!alan pert&m3&a'n /an perkem3an!a anak2 :2 S$t&a%$ kr$%$% A/ala' %aat8%aat .an! 3an.ak men&nt&t $n/$9$/& ata& kel&ar!a /alam men.e%&a$ka /$r$2 Terma%&k /$ /alamn.a( ,# Perka0$an *# Ke'am$lan @# Per%al$nan A# Ma%a n$5a% ># Men a/$ oran! t&a C# A3ort&% D# Anak ma%&k %ekola' <# Ke'$lan!an peker aan ;# Kemat$an ,+# P$n/a' r&ma' ,,# Rema a A2 Peren:anaan Lan!ka' %elan &tn.a %etela' pen!ka $an /ata a/ala' men.&%&n peren:anaan ke%e'atan kel&ar!a2 Ren:ana ke%e'atan kel&ar!a a/ala' %ek&mp&lant$n/akan .an! /$tent&kan 3/an &nt&k /$lak%anankan /alam meme:a'kanma%ala' ke%e'atan .an! tela' ter$/ent$5$ka%$2 Lan!ka'8lan!ka' /alam pen!em3an!a ren:ana ( a2 Pen!ka $an Den!an melak&kan pen!ka an 1 3$/an akan /apat menent&kan ( ,# Ma%ala'8ma%ala' ke%e'atan kel&ar!a *# Ke3&t&'an E ke3&t&'an ke%e'atan kel&ar!a 32 Penent&an %a%aran Sa%aran a/ala' kea/aan ata& %$t&a%$ .an! /$'arapkan %etela'3 t$n/akan /$ lak%anakan2 Sa%aran mer&pakan t& &an /$mana %e!ala &%a'a /$ara'kan2 :2 Per&m&%an t& &an T& &an mer&pakan peren:anaan .an! le3' terper$n:$ tentan! 'a%$l2 T& &an akan menent&kan kr$ter$a .an! akan /$paka$ &nt&k men$la$ ke3er'a%$lan t$n/akan2 Se/an!kan %tan%/ar a/ala' %&at& tn/akan pela.anan .an! /$$n!$nkan %e%&a$ /en!an :r$ter$a .an! tela' /$tent&kan2 A/a /&a :r$ter$a 1.a$t& :r$ter$a 9er3al ata& :r$ter$a .an! /$&:apkan ole' kel&ar!a /an :r$ter$a non 9er3al .a$t& :r$ter$a .an! /apat /$amat$ ata& /$l$'at2 Ran:ana peren:anaan men:ak&p( ,# Pemel$'araan ke%e'atan .an! /$3er$akan /an per3akan !$B$ .an! /$lak%anakan /an /$lak&kan *# Pen.&l&'an .a! /3erkan kepa/a kelompok $3& k'&%&% &nt&k men a!a ke%e'atan $n/$9/& /ar$ $3& /an 3a.$2 @# Pen.&l&'an .an! /$%ampa$kan kepa/a kel&ar!a .an! terka$t /en!an per3a$kan l$n!k&n!an2 A# D&k&n!an .an! /$'arapkan /ar %e:tor 6 $n%tan%$ la$n terma%&k p$mpnan /an toko' ma%.arakat %erta or!an$%a%$ ma%.arakat1 ka/er ke%e'atan2 >2 Ke!$atan Ke!atan .an! /$lak&kan 3$/an /$ kom&nta% men:ak&p ren:ana pelak%anaan .an! %e%&a$ /en!an t& &an .an! akan /$:apa$2 Dlam pelak%anaann.a1 3$/an memon$tor perkem3an!a /an per&3a'an .an! ter a/$ pa/a $3&1 anak /an l$n!k&n!an2 T$/ak %em&a &pa.a .an!

/lak&kan akan men:apa 'a%$l .an! /$'arapkan 1 karena /alam pelak%anaan t$n/akan aran! /$tem&kan ma%ala' /an 'am3atan2 Hal8'al .a! perl& /$per'at$kan /alam mem3er$kan a%&'an ke3$/anan( a2 Meran!%an! kel&ar!a &nt&k men!enal /an mener$ma ma%ala' /an ke3&t&'an ke%e'atan mereka 1 melal&$ ( ,# Memperl&a% pen!eta'&an ma%.arakat melal&$ pen.&l&'an ke%e'atan *# Mem3ant& kel&ar!a mel'at %t&a%$ /an ak$3at /ar$ %$t&a%$ ter%e3&t @# Men!ka$tkan ke3&t&'an kel&ar!a /alam %a%aran ma%.arakat A# Men!em3an!kan %$kap po%$t$5 /alam ma%.arakat2 32 Menolon! kel&ar!a &nt&k menent&kan t$n/akan ,# Mer&n/$n!kan /en!a ma%.arakat men!ena$ ak3at8ak$3at $ka mereka t/ak men!am3$l ke!$atan2 *# Memperkenalkan kepa/a ma%.arakat tenta! alternat$5 .an! /apat /$p$l' /an %&m3er .an! /$perl&kan /alam melak&kan t$n/akan2 @# Mem3an/$n!ka /en!an ma%.arakat ak3at /ar$ t$n/akan /an kem&!k$nan e5ek %amp$n! .an! m&!k$n t$m3&l :2 Men&m3&'kan keper:a.aan ma%.araka ter'a/ap 3$/an2 ,# Mem3er$ka a%&'an kepa/a an!!ota kel&ar!a .a! %ak$t2 *# Men:ar$ /ata &nt&k men!&ran!$ a:aman ke%e'ata /an perkem3an!an kepr$3a/an an!!otan.a2 @# Mem3ant& memper3ak$ 5a%$l$ta% 5$%$k r&ma' /en!an menolon! kel&ar!a memper3a$k .an! %&/a' a/a2 A# Men!em3an!kan pola kom&nka%$ /en!an kel&ar!aF a!ar ter a/$ %al$n! pen!ert$an .an! men/alam2 ># Mem3ant& kel&ar!a men!em3an!ka ke%an!!&pan mereka /alam memen&' ke3&t&'an p%$ko%o%$a C# Men:e!a' r$ntn!an /alam men!a/akan r& &kan D# B$/an 'ar&% memp&n.a pen!eta'&an .a! l&a% tentan! %&m3er/a.a .an! a/a /$ma%.arakat /e%a /an 3a!$an :ara meman5aatkann.a2 C2 E9al&a%$ T& &an e9al&a%$ a/ala' &nt&k men!eta'&$ ketetapan /an ke%emp&rnaan antara 'a%l .an! /$:apa$ /en!an t& &an .an! /$tetapkan %e3el&mn.a2 S&at& ke!$atan /$katakan 3er'a%$l apa3la e9al&a%$ men&n &kkan /ata .an! %e%&a$ /en!an t& &an .an! /:apa$1 3&kan 3erart$ t$/ak /$perl&kan pen!ka $an le3$' lan &t2 B$la ke!atan 3er'a%$l men:apa$ t& &an1 maka $/ent$5$ka%$ /$lak&kan /alam men!ant%$pa%$ kem&n!k$nan ter a/$ ma%ala' la$n .an! t$m3&l ak$3at ke3er'a%$lan ter%e3&t2 Meto/e e9al&a%$ .an! /$!&nakan /alam pen&l$%an laporan a/ala' meto/e e9al&a%$ 5ormat SOAP %e3a!a$ 3er$k&t ( S ( S&3 ekt$5 a/ala' n5orma%$ .an! /$/apat /ar$ Kl$en2 O( O3 ekt$5 a/ala' n5orma%$ .an! /$/apat /ar$ pen!amatan2 A( A%%e%ment a/ala' anal$%a ma%ala' kl$en /an kel&ar!a2 P ( Plannn! a/ala' ren:ana t$n/akan .an! akan /$am3$l2

BAB III ASUHAN KEBIDANAN PADA KELUARGA BAPAK = KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL I2 A2 ,2 a2 32 :2 /2 e2 52 !2 '2 $2 2 PENGKA)IAN Str&kt&r /an %$5at kel&ar!a Str&kt&r kel&ar!a Nama /an kepala kel&ar!a Um&r )en$% kelam$n A!ama Pen/$/$kan Peker aan Pen/apatan Alamat S&k&6 3an!%a Da5tar an!!ota kel&ar!a

= DI RT

DUKUH CEPOKO DESA TRI RENGGO

No

Nama H&32kel $m&n$%a%$

L6P

Um&r

P//kn A!ama BCG

Peker aan Pol$o HIB DPT DT

k2 l2 m2 *2 a2 32 :2 /2 e2 52 !2 B2 ,2

T$pe kel&ar!a Geno!ram H&3&n!an antar kel&ar!a S$5at kel&ar!a Ke3$a%aan makan Ke3$a%aan $%t$ra'at /an t$/&r kel&ar!a Sarana '3&ran kel&ar!a Peman5aatan 0akt& %en!!a! Elem$na%$ H.!$ene peroran!an 6 kel&ar!a Ke3$a%aan .an! mer&!$kan 4a:tor ekonom$ %o:$al /an 3&/a.a Pen!'a%$lan kel&ar!a

*2 C2 ,2 *2 @2 A2 >2 C2 D2 <2 ;2 ,+2 ,,2 ,*2 ,@2 ,A2 ,>2 ,C2 ,D2

Kea/aan r&ma' 4a:tor ke%e'atan l$n!k&n!an Kon/$%$ r&ma' Pera3otan r&ma' S&m3er a$r Penamp&n!an a$r m$n&m )am3an kel&ar!a Pem3&an!an a$r l$m3a' Kan/an! ternak Peman5aatan 'alaman Kamar man/$ L$n!k&n!an r&ma' 4a%$l$ta% pen/$/$kan 4a%$l$ta% per/a!an!an 4a%$l$ta% ke%e'atan 4a%$l$ta% per$3a/a'an Sarana '$3&ran 4a%$l$ta% tran%porta%$ kel&ar!a 4a%$l$ta% alan

D2 R$0a.at ke%e'atan kel&ar!a ,2 *2 @2 Ke%e'atan $3& /an anak a2 R$0a.at ke'am$lan .an! lal& 32 R0a.at per%al$nan : Ta'&n per%al$nan ke'am$lan Penolon! per%al$nan BB )K H6M )en$% per%al$nan 3a.$ Um&r

/2 I3& 'am$l e2 I3& n$5a% 52 I3& men.&%&$ Pemer$k%aan $3& men.&%&$( ,# BB ( *# TB ( @# TT7 ( TD ( Na/$ ( S&'& ( Re%p$ra%$ ( A# Kepala ( ># M&ka ( C# H$/&n! D# Tel$n!a <# Le'er ;# Da/a ,+# A3/omen !2 Kel&ar!a 3eren:ana '2 Pemer$k%aan 3a.$ /an 3al$ta E2 Stat&% ke%e'atan kel&ar!a ,2 * D$are @2 Stat&% ke%e'atan 3alta la$nnn.a A2 Ke%e'atan lan%$a >2 R$0a.at ke%e'atan an!!ota kel&ar!a

C2 D2 <2 ;2 ,+2 ,,2 ,*2 42 ,2 *2

Pen!eta'&an kel&ar!a tentan! 3a'a.a HI76AIDS Tan!!apan Kel&ar!a ter'a/ap pela.anan %o%al Ma%ala'8ma%ala' pen.ak$t kron$% Dana %e'at6 )PKM U%a'a ke%e'atan pemel$'araan ke%e'atan man/$r$ Demam 3er/ara' Apaka' kel&ar!a a/a .an! men$n!!al Per%ep%$ /an tan!!apan kel&ar!a ter'a/ap ma%ala' Per%ep%$ kel&ar!a ter'a/ap ma%ala' .an! /$'a/ap$ Tan!!apan mekan$%me :opp$n! kel&ar!a ter'a/ap ma%ala'

II2 Anal$%a Data A2 Pen a akan Ke%e'atan ta'ap I ,2 An:aman ke%e'atan a2 32 :2 /2 *2 An!!ota kel&ar!a .an! %ak$t @2 Kr$%$%

B2 No , * @ A

Pen a akan ke%e'atan Ta'ap II Data Ma%ala' ke%e'atan

BAB I7 PEMBAHASAN A2 PENGKA)IAN ,2 Ta'ap pen a akan I

*2

Ta'ap Pen a akan II

B2

Peren:anaan

C2

Pelak%anaan

D2

E9al&a%$

BAB I7 PENUTUP A2 Ke%$mp&lan

B2

Saran