Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN PAGINATAN, PETI SURAT 73, 89308 RANAU, SABAH.

Ruj : Tarikh : 15 Mei 2012 Kepada : ___________________ Kg. Paginatan, Ranau Tuan MEMOHON KEBENARAN MENGGUNAKAN TAPAK TANAH UNTUK MELETAK KEN ERAAN SEMPENA KARNI!AL SUKAN PRASEKOLAH "ON TIMUR #0$# Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 02. Suka ita dimaklumkan !aha"a Karni#al Sukan $rasekolah $eringkat %on Timur akan diadakan seperti ketetapan !erikut :& Ta%i&' ( T*,/at( Ma-a ( #) M*i #0$# + K'a,i- . Pa0ang S*&. K*1. Paginatan, Ranau 8.30 Pagi

0'. (leh itu) pihak sekolah memohon ke!enaran daripada pihak tuan untuk menggunakan tapak tanah tuan yang !erhadapan dengan klinik desa se!agai tempat untuk meletak kenderaan !agi para peserta yang datang dari sekolah lain. Tempoh masa penggunaan adalah !ermula dari a"al pagi hingga selesai majlis. 0*. Keprihatinan dan kerjasama yang di!erikan amatlah dihargai dan didahului dengan u apan ri!uan terima kasih. Sekian) terima kasih. 2 BERKHI MAT UNTUK NEGARA3 Saya yang menurut perintah)

MAHIKI LUBAK $engerusi $engelola) Karni#al Sukan $rasekolah) %on Timur Tahun 2012.