Anda di halaman 1dari 15

Teori Kematangan Arnold

Gesell dan Robert


Havighurst
Arnold Gesell

 Baka merupakan pencetus utama


perkembangan individu
 Perkembangan juga berlaku secara dalaman
mengikut pola urutan tertentu yang dikawal
oleh kematangan.
 Perkembangan individu ini dapat dilihat pada
jadual waktu yang tetap, urutan dan pola
tertentu.
 Kadar perkembangan adalah berbeza bagi
setiap individu.
 Beliau berpendapat kanak-kanak
perlu diberikan peluang
berkembang pada kadar sendiri
dan tidak dipaksa melakukan
sesuatu.
 Menurut teori ini, individu
menyumbang secara aktif kepada
perkembangan intelektual
mereka.
 Hal ini kerana seseorang individu
akan berusaha menyelesaikan
masalah atau percanggahan dalam
cara pemikiran mereka dan mencari
cara baru untuk memahami
persekitaran mereka.

 Kanak-kanak juga dikatakan bersifat


unik dan perlu dihormati.
Robert Havighurst

 Perkembangan kanak-kanak adalah


berpaksikan teori sosiobudaya dan
antropologi.
 menekankan konsep tugas dalam
teori perkembangannya.
 Hal ini bermaksud pada setiap
peringkat perkembangan, setiap
manusia ada tugas yang perlu
dicapai.
 Keupayaan menyempurnakan tugas
tersebut dengan jayanya akan
membawa kebahagian manakala
kegagalan dalam menyempurnakan
tugas tersebut akan menyebabkan
individu mengalami masalah dalam
tugasan-tugasan berikutnya.
 Selain itu juga, perkembangan
manusia turut dipengaruhi oleh
persekitarannya, nilai-nilai, norma
dan budaya masyarakat.
Model Motor Persepsi - Piaget

 Dapat dibahagikan kepada


empat peringkat iaitu :
(i) Sensorimotor (lahir hingga 2
tahun)
(ii) Pra operasi (2-7 tahun)
(iii) Operasi konkrit (7-11 tahun)
(iv) Operasi formal (11 tahun ke
atas).
Kebolehan fizikal kanak-kanak
peringkat sensimotor (0-2
tahun)
 Mula perkembangan otot halus :
menggenggam dan mengkoordinasi
antara tangan dan mata.
 Gigi susu pada gusi bawah mula
kelihatan (6-8 bulan).
 Menunjukkan autonomi dan
kekuatan pergerakan.
 Saiz dan kompleksiti otak
bertambah.
 Daripada aksi refleks kepada aktiviti
bermatlamat.
Kebolehan kognitif kanak-
kanak peringkat sensimotor
(0-2 tahun).
- Kepuasan mengenakan tindakan
terhadap objek. Mengkoordinasi
maklumat deria dengan
pergerakan motor.
- Permulaan pemikiran logik dengan
aktiviti-aktiviti mudah.
- Mula menggunakan imitasi,
memori dan pemikiran.
- Konsep pengekakalan objek.
Perkembangan fizikal kanak-
kanak peringkat pra operasi (2-
7 tahun)

 Memegang objek-objek besar


dan memanipulasi objek-objek
kecil.
 Menunggang basikal roda tiga.
 Melompat dan berlari.
 Menulis huruf-huruf dan
perkataan-perkataan mudah
Perkembangan kognitif kanak-
kanak peringkat pra operasi (2-
7 tahun)
 Mula menggambar dan merancang skema.
 Mewakili sesuatu dengan simbol mental
iaitu dengan bahasa, gambar atau isyarat.
 Berupaya mengingat semula peristiwa
yang sudah berlaku dan boleh
membanding dua peristiwa yang berlaku.
 Permainan membayangkan (pretend play).
 Pemahaman kanak-kanak mengenai objek
bergantung pada ciri-ciri yang nampak
jelas dan nyata.
Perkembangan fizikal kanak-
kanak peringkat operasi
konkrit.
 Pertumbuhan dan perkembangan
kemahiran-kemahiran psikomotor.
(psikomotor halus lebih baik,
psikomotor kasar lebih cekap).
 Pertumbuhan gigi kekal bermula.
 Kanak-kanak menghampiri akil
baligh.
Perkembangan kognitif kanak-
kanak peringkat operasi konkrit
 boleh berfikir secara logik walaupun
pemikiran mereka masih terikat
dengan situasi konkrit.
 Boleh menguasai konsep pengekalan.
 Dapat menguasai proses pengelasan.
 Mula bersosial dan menerima
pandangan rakan-rakan ketika
bermain atau melakukan aktiviti.
Perkembangan fizikal kanak-
kanak peringkat operasi formal.
 kadar perkembangan yang pesat.
(perubahan fizikal mula ke arah
dewasa).
 Mencapai akil baligh.
 Perubahan dan akil baligh berlaku
pada remaja perempuan terlebih
dahulu, namun tempoh
pertumbuhan lelaki semasa akil
baligh lebih lama.
Perkembangan kognitif kanak-
kanak peringkat operasi formal.
 Boleh melakukan proses mental ke
atas idea-idea dan membuat jangkaan
atau andaian berdasarkan fakta.
 Berfikir secara abstrak.
 Boleh berfikir secara sistematik.
 Boleh membuat hipotesis dan mencari
alternatif penyelesaian masalah.
 Egosentrik remaja muncul dalam
peringkat ini.