Anda di halaman 1dari 13

Nama : Nik Mohd Afiq Hazim Bin Nik Zainal No Pendaftaran : 04DUB11F2014 Kelas : DUB4B Tajuk : Kaedah Pengiraan

Bayaran Interim

Merupakan bayaran yang dibayar kepada kontraktor dan dibuat mengikut prestasi pembinaan nilai kerja dilaksanakan.Bayaran interim dibuat dengan menolak harga asal kontrak. Untuk tujuan penilaian interim, item bagi kerja awalan atau perkara-perkara am mestilah di kategorikan sama ada ianya perlu di bayar secara progresif semasa pelaksanaan kerja atau dibayar selepas siap kerja. Nilai kerja yang di laksanakan oleh kontraktor mestilah mengambil kira bukan sahaja kerja yang termasuk di dalam kontrak tetapi mestilah juga mengambil kira kerja perubahan yang di laksanakan.

Dibuat berdasarkan penilaian nilai kerja siap ditapak bina dan persetujuan antara consultant dan kontraktor. Ia juga dinilai berdasarkan bukti-bukti yang kukuh seperti semakan Delivery order. Kontraktor perlulah membuat tuntutan bayaran interim 1 bulan sekali dengan syarat amaun (RM) kerja yang telah dilaksanakan mestilah 1000 ke atas. Peratus nilai kerja dilaksanakan = Nilai kerja dilaksanakan / harga kontrak x 100%

Description

Amount (RM) BQ 7,400.00 500.00 24,693.00 4,540.00 37,133.00 8,485.00 (10%) 37,133.00 2.85% 7,826.85

Previous Work Done (%)

Current Work Done (%)

Total (RM)

EXTERNAL WORKS Demolition Works Site Clearance Road Works Drainage Works Total + Material On-Site Total Work Done - Retention Fund Contract Sum Progress Works Payment

0.00 0.00 0.00 0.00

7.57 100.00 0.00 0.00 2.85 90.00

560.00 500.00 1,060.00 7,636.50 8,696.50 869.65 7,826.85

5% = 1,856.65

Material On-Site - JKR 90% dari harga kontrak material on site diambil PAM 75% dari harga kontrak diambil dan dijumlahkan.

Jika harga yang diletakkan oleh kontraktor (BQ atau LS) untuk nilai kerja dapati lebih tinggi daripada amaun premium sebenar yang di bayar, amaun premium sebenar hendaklah dibayar di dalam penilaian yang pertama dan bakinya di bayar secara progresif semasa kerja di laksanakan.

Retention Fund - Wang jaminan perlaksanaan (10% dari bayaran disyorkan sehingga 5% harga kontrak) - Bayaran Pendahuluan ( 25% dari harga kontrak max 10 juta).Pihak kerajaan/klient akan membuat tuntutan semula atas Advanced Payment tersebut melalui bayaran interim apabila kemajuan kerja telah mencapai kemajuan sebanyak 25%. (3bln dari tarikh milik tapak) Contoh: Maklumat 1. Harga kontrak 2. Wang kos prima 3. Wang peruntukan sementara RM10,000,000.00 RM1,500,000.00 RM500,000.00

Nilai kerja = RM10,000,000.00 - (RM1,500,000.00 + RM500,000.00) = RM8,000,000.00 Jumlah bayaran pendahuluan = 25/100 X RM8,000,000.0 = RM2,000,000.00

Pengiraan bayaran baik wang pendahuluan D = 2 X AP / (CS-(PC+PS) X WD - 0.25(CS (PC + PS))

Dinamakan :

D AP WD CS PC PS

= Jumlah tolakan terkumpul pada setiap bayaran interim = Jumlah bayaran pendahuluan = Nilai kerja dilaksanakan termasuk 90% bahan ditapak bina = Jumlah harga kontrak = Jumlah wang kos prima = Jumlah wang peruntukan sementara

Maklumat Contoh:

1.Jumlah harga kontrak 2.Wang kos prima 3. Wang perutukan sementara 4. Jumlah bayaran pendahuluan 5. Nilai kerja dilaksanakan

RM10,000,000.00 RM1,500,000.00 RM500,000.00 RM2,000,000.00 RM3,000,000.00

D = = =

2 X AP / CS (PC + PS) X WD 0.25 (CS (PC + PS) 2 X 2.0 / 10.0 - (1.5+0.5) X 3.0 0.25 (10.0 (1.5+0.5)) 4 / 8.0 X 1.0

= 0.5 @ RM 500,000.00 - (akan ditambah dengan bayaran balik interim seterusnya dan ditolak dengan harga kontrak sehingga mencapai 25% dari harga kontrak).

Description

Amount (RM) BQ 7,400.00 500.00 24,693.00 4,540.00 37,133.00 0.00 (10%) 37,133.00 39.07% 4,824

Previous Work Done (%)

Current Work Done (%)

Total (RM)

EXTERNAL WORKS Demolition Works Site Clearance Road Works Drainage Works Total + Material On-Site Total Work Done - Retention Fund Contract Sum Progress Works Payment

7.57 100.00 0.00 0.00 2.85

17.70 100.00 50.00 7.73 39.07 90.00

1,310.00 500.00 12,346.50 351.00 14,507.50 14,507.50 1,856.65

Payment 2 ddt payment 1

12,650.85 7,826.85

Bayaran Interim juga disediakan kepada NSC,NS,Penerima Hak dan Pegawai penyelia (borang khas) untuk kerja-kerja kepakaran seperti kerjakerja mekanikal,elektrikal dan tangki air. Kontraktor boleh menuntut profit (1-5%) & attendance (Lump Sump) bagi bayaran interim bagi NSC. Profit & attendance dari bayaran interim NSC akan dimasukkan ke dalam bayaran interim kontraktor.

Bayaran interim untuk kerja variation order,wang kos prima dan peruntukkan sementara juga perlu diambil kira (jika ada).
Bayaran interim dikira berdasarkan senarai kuantiti atau Lump Sump (anggaran).

Description

Amount (RM) BQ 7,400.00 500.00 24,693.00 4,540.00 37,133.00 14,472.00 (10%) 37,133.00 100.00% 37,097.50

Previous Work Done (%)

Current Work Done (%)

Total (RM)

EXTERNAL WORKS Demolition Works Site Clearance Road Works Drainage Works Total + Variation Order Total Work Done - Retention Fund Contract Sum Progress Works Payment

17.70 100.00 50.00 7.73 39.07 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

7,400.00 500.00 24,693.00 4,450.00 37,133.00 14,472.00 51,605.00 1,856.65

Penultimate 1 ddt previous payment 1 & 2

49,748.35 7,826.85 4,824

Bayaran Penultimate adalah nilai kerja dilaksanakan atau bayaran yang dikeluarkan kepada kontraktor selepas keluarnya perakuan siap kerja (CFC) tetapi perlulah dituntut sebelum DMG (kecacatan). Bayaran penultimate hanya boleh dituntut sekali sahaja. Nilai bayaran interim akan dimasukkan ke dalam akaun akhir bagi tujuan pelarasan harga kontrak.

Di dalam bayaran muktamad, bayaran penultimate tidak diperlukan kerana bayaran interim boleh terus dibuat dengan syarat tarikh penilaian mestilah dalam tempoh kontrak.

Perkara-perkara yang diambil kira dalam penilaian interim bagi tujuan bayaran adalah seperti berikut :

Kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor utama (termasuk kerja-kerja awalan dan kerja-kerja pembinaan). Bahan-bahan ditapak bina . Kerja-kerja yang dilaksanakan oleh sub-kontraktor dinamakan. Bahan-bahan yang dibekalkan oleh pembekal dinamakan. Pelarasan turun naik harga bahan-bahan binaan. Gantirugi tertentu dan ditetapkan. Bayaran balik bon pelaksanaan. Bayaran balik pendahuluan. Bayaran interim adalah penting untuk mengetahui nilai kerja dan harga kontrak sebenar yang dikeluarkan sepanjang tempoh projek serta untuk kontraktor mendapat tuntutan sewajarnya.Ia juga diperlukan untuk penyediaan akaun akhir.