Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN


1.1 IRAMA 1.1.1 Detik Detik berkala

PENGGAL 1

MINGGU 1 2.1.2014 hingga 3.1.2014

TAJUK
ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i'

OBJEKTIF PELAJARAN KEMAHIRAN


Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang dua belas frasa atau lebih dalam pelbagai meter .

PENERAPAN NILAI
Bekerjasama Prihatin

STRATEGI
Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.

2 (.1.2014 hingga 10.1.2014

ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

2.1 P !" #A$%A! DA&AM # '!I' 2.1.1 #eknik dalam n(an(ian Aplikasi teknik) Postur* +ebutan* Pernafasan* Penghasilan ton* kspresi -.1 P ! R.'AA! Pengalaman menemui Meneroka pelbagai bun(i ) Perkusi badan / Bahan impro0isasi

Mengamalkan teknik n(an(ian (ang baik semasa men(an(i.

Displin #olong, menolong

Membuat latihan,latihan n(an(ian dengan memberi tumpuan kepada teknik,teknik (ang ditetapkan.

3 13.1.2014 hingga 1*.1.2014

ASPEK 3 EKSPRESI KREATIF

Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bun(i menggunakan sumber bun(i (ang ditetapkan dengan bimbingan guru.

$ormat menghormati

Meneroka dan menemui pelbagai kesan bun(i secara tidak kon0ensional daripada sumber bun(i seperti suara* alat mu1ik* alat impro0isasi* perkusi badan. Memainkan alat mu1ik secara tidak kon0ensional.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014


STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.1 !3A!3IA! Memberi respon) 4arna ton #ekstur #empo 1.1 IRAMA 1.1.2 Meter 2 / - / 2/6 2 2 2 7

PENGGAL 1

MINGGU 4 20.1.2014 hingga 24.1.2014

TAJUK
ASPEK 4 PENGHARGAAN ESTETIK

OBJEKTIF PELAJARAN KEMAHIRAN


Mencirikan elemen mu1ik dan memberi respon secara gerakan dalam lagu (ang diperdengar dengan betul.

PENERAPAN NILAI
5ujur Mendengar arahan guru

STRATEGI
Memberi respon secara gerakan .

+ 2*.1.2014 hingga 30.1.2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK ,P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i' ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

Men(atakan meter lagu,lagu (ang diperdengar dengan betul.

Bekerjasama Perihatin

Mendengar dan men(an(ikan lagu dalam meter 2 * 2 *2 2 2 Memainkan detik berdasarkan meter 2 * 2 2 2 &atihan mengendalikan dan memainkan dram getar* dram tenor dan alat perkusi lain. Memainkan alat mu1ik mengiringi n(an(ian dan mu1ik instrumental . +kor untuk) perkusi tiga alat perkusi empat alat perkusi dua alat

( 3.2.2014 hingga *.2.2014

2.2 P !"A&AMA! A&A# P R'%+I 2.2.- Permainan perkusi Memegang Mengendalikan Memainkan

Memainkan dram getar* dram tenor dan alat perkusi lain dengan betul mengikut skor dan tanpa skor.

Displin #olong menolong

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014


STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN
-.2 IMPR.8I+A+I Pengalaman kreatif, Mengimpro0isasi melodi

PENGGAL 1

MINGGU * 10.2.2014 hingga 14.2.2014

TAJUK
ASPEK 3 EKSPRESI KREATIF

OBJEKTIF PELAJARAN KEMAHIRAN


Mengubahsuai 1 frasa melodi mudah (ang diperdengar dengan baik menggunakan suara atau alat mu1ik bermelodi dengan bimbingan guru.

PENERAPAN NILAI
$ormat menghormati

STRATEGI
%rutan ga(a kodal( dalam n(an(ian solfa) ,la*so*mi*re*do ,la*so*fa*mi*re*do Media akti0iti) ,suara *rekoder*alat mu1ik

1*.2.2014 hingga 21.2.2014

ASPEK 4 PENGHARGAAN ESTETIK

2.1 !3A!3IA! Memberi respon) Mud Bentuk Rentak 1.1 IRAMA 1.1.- #empo) &ambat / 9epat / +ederhana 2.- P RMAI!A! R '.D R 2.-.1 Memainkan rekoder Aplikasi teknik) Postur Penjarian Pernafasan mbouchure Penglidahan Penghasilan ton

Mencirikan elemen mu1ik dan memberi respon secara gerakan dalam lagu (ang diperdengar dengan betul.

5ujur Mendengar arahan guru

Memberi respon secara gerakan dalam lagu

. 24.2.2014 hingga 2-.2.2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK ,P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i' ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

Men(atakan perbe1aan dan perubahan tempo pada lagu (ang diperdengar* dengan betul.

Bekerjasama Perihatin

Mendengar dan men(an(ikan lagu dalam pelbagai tempo.

10 3.3.2014 hingga *.3.2014

+entiasa mengamalkan teknik bermain rekoder (ang betul semasa bermain rekoder.

Displin #olong menolong

&atihan teknik bermain rekoder.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014


STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.- P RMAI!A! R '.D R 2.-.1 Memainkan rekoder Aplikasi teknik) Postur Penjarian Pernafasan mbouchure Penglidahan Penghasilan ton 1.1 IRAMA 1.1.- Perubahan tempo) beransur cepat * beransur lambat

PENGGAL 1

MINGGU 11 10.3.2014 hingga 14.3.2014

TAJUK
ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

OBJEKTIF PELAJARAN KEMAHIRAN


+entiasa mengamalkan teknik bermain rekoder (ang betul semasa bermain rekoder.

PENERAPAN NILAI
$ormat menghormati

STRATEGI
&atihan teknik bermain rekoder.

12 1*.3.2014 hingga 21.3.2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i' ASPEK 3 EKSPRESI KREATIF

Men(atakan perbe1aan dan perubahan tempo pada lagu (ang diperdengar* dengan betul.

5ujur Mendengar arahan guru

Mendengar dan men(an(ikan lagu dalam pelbagai tempo.

13 31.3.2014 hingga 4.4.2014

-.- R 'A 9IP#A Pengalaman kreatif Mereka cipta ostinato irama

Membina 2 ostinato irama (ang betul notasin(a (ang sesuai untuk iringan 2 buah lagu (ang berlainan meter menggunakan nilai nota dan tanda rehat (ang dipelajari. Mengecam nilai not dan tanda rehat (ang dimainkan *dengan betul

Bekerjasama Perihatin

Mencipta corak irama dalam 2 dan 2 2

14 *.4.2014 hingga 11.4.2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i'

1.1 IRAMA 1.1.2 !ilai not dan nilai tanda rehat .

Displin #olong menolong

Memadankan nilai not (ang diperdengar dengan memilih kad imbasan (ang disediakan.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014


STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 IRAMA 1.1.: 9orak irama Rentak 5oget ;apin

PENGGAL 1

MINGGU 1+ 14.4.2014 hingga 1-.4.2014

TAJUK
ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i' ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

OBJEKTIF PELAJARAN KEMAHIRAN


Mengecam lagu berentak joget dan suma1au daripada sekumpulan lagu (ang diperdengar dengan betul.

PENERAPAN NILAI
$ormat menghormati

STRATEGI
Mendengar dan men(an(ikan lagu,lagu berentak 5oget dan ;apin

1( 21.4.2014 hingga 2+.4.2014

2.2 'RI# RIA P R+ MBA$A! 'esepaduan 'eseimbangan

Menga<al kesepaduan* keseimbangan kordinasi suara dengan baik semasa persembahan dengan bimbangan guru. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu (ang diperdengar dengan betul.

5ujur Mendengar arahan guru

Men(an(ikan pelbagai jenis lagu secara berkumpulan.

1* 2-.4.2014 hingga 2.+.2014 1+.+.2014 hingga ..+.2014

ASPEK 4 PENGHARGAAN ESTETIK

1.1 IRAMA 1.1.: 9orak irama .stinato irama

Bekerjasama Perihatin

Mendengar *men(ebut dan memainkan pelbagai jenis ostinato irama .

ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

2.2 Pengalaman Mu1ikal 2.2.1 Men(an(i secara mu1ikal 'emahiran men(an(i

Men(an(ikan pelbagai lagu dengan baik dengan tempo* pic dan dinamik secara berpandu

Displin #olong menolong

Men(an(ikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 - 2 6 2 2 2 7 secara solo dan berkumpulan tempo pic dan dinamik

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014


STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.2 Pengalaman Mu1ikal 2.1.2 Men(an(i secara mu1ikal 'emahiran men(an(i

PENGGAL 1

MINGGU 1. 12.+.2014 hingga 1(.+.2014

TAJUK
ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

OBJEKTIF PELAJARAN KEMAHIRAN


Men(an(ikan pelbagai lagu dengan baik dengan tempo* pic dan dinamik secara berpandu

PENERAPAN NILAI
$ormat menghormati

STRATEGI
Men(an(ikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 - 2 6 2 2 2 7 secara solo dan berkumpulan tempo pic dan dinamik Mendengar* membun(ikan pic tinggi rendah*tengah*tertinggi *terendah dalam lagu (ang din(an(ikan . Mengecam aras pic dalam siri bun(i (ang dimainkan .

20 1..+.2014 hingga 23.+.2014 2(.+.2014 hingga 2*.+.2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK ,P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i'

1.2. M &.DI 1.2.1 Pic Aras pic #inggi Rendah #engah #ertinggi #erendah 2.2 Pengalama Mu1ikal 2.2.2 Men(an(i solfa

Mengenal pasti aras pic (ang diperdengar dengan betul.

5ujur Mendengar arahan guru

21 1(.(.2014 hingga 20.(.2014

ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

Men(an(i melodi secara solfa dengan betul .

Bekerjasama Perihatin

&atihan solfa dengan pic do *re*me*fa*so*la*ti*do tanpa dan dengan is(arat tangan kodal( =cur<en Men(an(ikan lagu dengan solfa. Mendengar*membun(ikan memainkan pic menaik *menurun *melompat *mendatar. ,Membuat gerakan menunjukkan pergerakan pic (ang dimainkan.

22 23.(.2014 hingga 2*.(.2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK ,P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i'

1.2. M &.DI 1.2.1 Pic Pergerakan pic Melompat Mendatar

Mengecam jenis pergerakan pic dengan betul berdasarkan kumpulan,kumpulan not (ang diperdengar

Displin #olong menolong

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014


STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF PELAJARAN KEMAHIRAN PENERAPAN NILAI

PENGGAL

MINGGU

TAJUK

STRATEGI
,Mengecam pic menaik dan menurun dalam lagu diperdengarkan din(an(ikan dan dimainkan.

23 30.(.2014 hingga 4.*.2014

ASPEK 4 PENGHARGAAN ESTETIK

2.2 M%;I' I!+#R%M !#A& Memberi respon 4arna ton #ekstur #empo

Mencirikan elemen >elemen mu1ik dalam mu1ik diperdengar dengan betul.

$ormat menghormati

Mengklasifikasikan <arna ton alat mu1ik.

24 *.*.2014 hingga 11.*.2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i' ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

1.2. M &.DI 1.2.- $armoni

Mengenal pasti harmoni (ang diperdengar dengan betul.

5ujur Mendengar arahan guru

&atihan mendengar lagu harmoni

2+ 14.*.2014 hingga 1-.*.2014

2.2 P !"A&AMA! M%;I'A& 2.2.2 Bermain alat perkusi secara mu1ikal. 9orak irama #empo Meter Dinamik

Memainkan corak irama sepanjang 2 bar dalam pelbagai meter dengan betul dari segi detik *tekanan*tempo *dan dinamik dengan alat perkusi.

Bekerjasama Perihatin

Men(an(i dan memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 - 2 secara solo 222 dan berkumpulan. Membaca notasi dan memainkan ostinato irama. Memainkan alat perkusi secara ensembel.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014


STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.- B RMAI! R '.D R 2.-.2 Bermain rekoder secara mu1ikal Memainkan not 'emahiran bermain dan membaca notasi 1.2. M &.DI 1.2.- $armoni &apisan suara Melodi kuanter Dron .stinato 2.- B RMAI! R '.D R 2.-.2 Memainkan rekoder bagi mengiringi n(an(ian atau mu1ik instrumental.

PENGGAL 2

MINGGU 2( 21.*.2014 hingga 2+.*.2014

TAJUK
ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

OBJEKTIF PELAJARAN KEMAHIRAN


Memainkan semua not (ang dipelajari secara menaik*menurun dan melompat dengan lancar dan betul mengikut notasi.

PENERAPAN NILAI
Displin #olong menolong

STRATEGI
&atihan penjarian tanpa tiupan. &atihan tiupan) ,#eknik pernafasan ,#eknik penglidahan.

2* 30.*.2014 hingga 1.-.2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i'

Mengenal pasti jenis >jenis lapisan suara dalam lagu dengan betul.

$ormat menghormati

Mendengar dan men(an(ikan dron dan lagu secara berkumpulan. Men(an(ikan lagu=memainkan melodi kaunter dan ostinato melodi secara berkumpulan.

24.-.2014 hingga -.-.2014

ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

Memainkan pelbagai lagu dalam pelbagai meter corak irama dan ekspresi mengikut skor dengan betul.

5ujur Mendengar arahan guru

Memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 - 2 secara solo dan 2 2 2 dan berkumpulan. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. Bermain rekoder untuk mengiringi n(an(ian dan mu1ik instrumental. Mendengar* men(an(ikan dan memainkan pelbagai mu1ik n(an(ian dan instrumental secara solo dan berkumpulan.

2. 11.-.2014 hingga 1+.-.2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i'

1.2 M &.DI 1.2.2 #ekstur Diskripsi tekstur #ebal !ipis

Mengenal pasti dengan betul tekstur mu1ik n(an(ian dan instrumental (ang diperdengar.

Bekerjasama Perihatin

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014


STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN
1.2 M &.DI 1.2.: Bentuk +truktur AB ABA

PENGGAL

MINGGU

TAJUK

OBJEKTIF PELAJARAN KEMAHIRAN

PENERAPAN NILAI

STRATEGI

30 1-.-.2014 hingga 22.-.2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i'

Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan lagu,lagu (ang diperdengar.

Displin #olong menolong

Mendengar* men(an(ikan dan memainkan pelbagai lagu berbentuk AB ) ABA. Membuat gerakan kreatif berdasarkan lagu,lagu berbentuk AB dan ABA.

31 2+.-.2014 hingga 2..-.2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i'

1.- '+PR +I 1.-.1 Dinamik Aras dinamik , 'uat lembut

Men(atakan jenis dinamik pada lagu,lagu (ang diperdengar dengan betul.

$ormat menghormati

Memainkan dinamik dengan alat perkusi .

32 1...2014 hingga +...2014

ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

2.- B RMAI! R '.D R 2.-.1 Bermain rekoder secara mu1ikal Memainkan rekoder bagi mengiringi n(an(ian atau mu1ik instrumental. Irama Meter ) 2 - 2 2 2 2 1.- '+PR +I 1.-.1 Dinamik Perubahan dinamik Beransur lembut Beransur kuat

Mengiringi lagu sepanjang 7 bar dengan harmoni (ang ditetapkan dengan baik secara berpandu.

5ujur Mendengar arahan guru

Memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 - 2 6 2227 berkumpulan. Memainkan lagu atau keratan lagu dengan rekoder mengikut skor.

33 -...2014 hingga 12...2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK ,P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i'

Men(atakan jenis dinamik pada lagu,lagu (ang diperdengar dengan betul.

Bekerjasama Perihatin

Memainkan dinamik dengan rekoder.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014


STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN
1. - '+PR +I 1.-.2.Mud Diskripsi mud dalam mu1ik riang* sedih* bersemangat* cemas* takut* tenang. 2.- B RMAI! R '.D R 2.-.1.Bermain rekoder secara mu1ikal Memainkan rekoder bagi mengiringi n(an(ian atau mu1ik instrumental. kspresi Dinamik

PENGGAL

MINGGU

TAJUK

OBJEKTIF PELAJARAN KEMAHIRAN

PENERAPAN NILAI

STRATEGI

34 22...2014 hingga 2(...2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i'

Men(atakan dengan betul mud lagu,lagu (ang diperdengar.

Displin #olong menolong

Mendengar dan men(an(ikan pelbagai jenis lagu.

3+ 2....2014 HINGGA 3.10.2014

ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

Mengiringi lagu sepanjang 7 bar dengan harmoni (ang ditetapkan dengan baik secara berpandu.

$ormat menghormati

Memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 - 2 222 berkumpulan. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. Bermain rekoder untuk mengiringi n(an(ian dan mu1ik instrumental. Membaca dan menulis notasi mu1ik. Membaca notasi* men(an(i dan memainkan melodi mudah.

3( (.10.2014 HINGGA 10.10.2014

ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i' ASPEK 4 PENGHARGAAN ESTETIK

1.2 !.#A+I 1.2.1 &ambang not mu1ik dan tanda rehat 1.2.2 #anda Is(arat dan Istilah

Mengenal pasti semua tanda is(arat dan istilah mu1ik dengan betul.

5ujur Mendengar arahan guru

3* 13.10.2014 HINGGA

2.2.Mu1ik Instrumental Mud Bentuk

Mencirikan elemen,elemen mu1ik dalam mu1ik diperdengar dengan betul.

Bekerjasama Perihatin

Mengklasifikasikan <arna ton alat mu1ik.

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014


STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN
Rentak ASPEK 1 PERSEPSI ESTETIK P ng !ah"an Dan K #aha$an Baha%a M"&i' ASPEK 4 PENGHARGAAN ESTETIK 1.2 !.#A+I 1.2.1 &ambang not mu1ik dan tanda rehat 1.2.2 #anda Is(arat dan Istilah Mengenal pasti semua tanda is(arat dan istilah mu1ik dengan betul. Displin #olong menolong Membaca dan menulis notasi mu1ik. Membaca notasi* men(an(i dan memainkan melodi mudah.

PENGGAL

MINGGU 1*.10.2014

TAJUK

OBJEKTIF PELAJARAN KEMAHIRAN

PENERAPAN NILAI

STRATEGI

320.10.2014 HINGGA 24.10.2014

3. 2*.10.2014 HINGGA 31.10.2014

2.-.Mu1ik mas(arakat Mala(sia Mencirikan konsep mu1ik Meneliti mu1ik mas(arakat dalam mu1ik mas(arakat Mala(sia (ang Mala(sia diperdengar dengan betul. ?ungsi 'onsep mu1ik 2.- B RMAI! R '.D R 2.-.2.Bermain rekoder secara mu1ikal Memainkan rekoder bagi mengiringi n(an(ian atau mu1ik instrumental. kspresi Dinamik Mengiringi lagu sepanjang 7 bar dengan harmoni (ang ditetapkan dengan baik secara berpandu.

$ormat menghormati

Menguhuraikan konsep mu1ik dalam pelbagai mu1ik mas(arakat Mala(sia

40 3.11.2014 HINGGA *.11.2014

ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

5ujur Mendengar arahan guru

Memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 - 2 6 2227 dan berkumpulan. Memainkan lagu atau keratan lagu dengan rekoder mengikut skor.

41 10.11.2014 HINGGA 14.11.2014

ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

2.- B RMAI! R '.D R 2.-.2.Bermain rekoder secara mu1ikal Memainkan rekoder bagi mengiringi n(an(ian atau mu1ik instrumental. kspresi

Mengiringi lagu sepanjang 7 bar dengan harmoni (ang ditetapkan dengan baik secara berpandu.

Bekerjasama Perihatin

&atihan disiplin dan tatacara persembahan dan latihan

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6/2014


STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN
Dinamik

PENGGAL

MINGGU

TAJUK

OBJEKTIF PELAJARAN KEMAHIRAN

PENERAPAN NILAI

STRATEGI

42 1*.11.2014 HINGGA 21.11.2014

ASPEK 2 PENGALAMAN MU)IKAL

2.- B RMAI! R '.D R 2.-.2.Bermain rekoder secara mu1ikal Memainkan rekoder bagi mengiringi n(an(ian atau mu1ik instrumental. kspresi Dinamik

Mengiringi lagu sepanjang 7 bar dengan harmoni (ang ditetapkan dengan baik secara berpandu.

Displin #olong menolong

Memainkan pelbagai jenis lagu dalam meter 2 - 2 6 222 7 berkumpulan. Memainkan lagu atau keratan lagu mengikut skor. Bermain rekoder untuk mengiringi n(an(ian dan mu1ik instrumental.

DISEDIAKAN OLEH: .................................. KETUA PANITIA MUZIK

DISEMAK OLEH: .........................................

DISAHKAN OLEH: ......................................

Anda mungkin juga menyukai