Anda di halaman 1dari 29

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK1)

BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1. Matlamat Sukatan Peperiksaan

1.1 Tahap Kecekapan 1 (TK 1)

i. Mengetahui dan memahami konsep-konsep Amalan


penjagaan farmasi, Regulatori, Penguatkuasaan dan
Pendakwaan.

ii. Mengetahui dan memahami konsep-konsep dan peraturan


pengurusan sumber dan arahan pentadbiran dalam
melaksanakan bidang tugas jawatannya.

2. Tujuan Peperiksaan

Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu


syarat anjakan gaji.

3. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini.

Pegawai Farmasi Gred U41 yang telah disahkan dalam perkhidmatan.

4. Kompetensi

Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan


Kompetensi Khusus.

1
BAHAGIAN I

4.1 KOMPETENSI UMUM

4.1.1. PENGURUSAN PERSONEL

i. Pengetahuan tentang peraturan dan urusan tatakelakuan


dan tindakan tatatertib.

ii. Pengetahuan tentang tatacara pengurusan kemudahan


pegawai awam seperti kemudahan perjalanan, pertukaran,
kursus, cuti, rumah kerajaan, rawatan dan perubatan.

4.1.2. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI

i. Pengetahuan tentang pengurusan program ke arah


penambah-baikan dan pemantapan pembangunan
sesebuah organisasi. Ini meliputi penambahbaikan sistem
pengurusan dan pembangunan kemahiran di sektor awam.
Ia merangkumi aspek-aspek berikut :-

a) Panduan mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam


Perkhidmatan Awam – PKPA Bil. 6/91.

b) Panduan mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)


– Bil. 7/91.

c) Panduan Mengenai Prosedur Kerja Dan Fail Meja – PKPA


Bil. 8/91.

d) Panduan Mengenai Piagam Pelanggan – PKPA Bil. 3/93.

2
4.1.3. DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Pengetahuan tentang tujuan, rasional, konsep, pelaksanaan dan


kesan-kesan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan
seperti:-

• Dasar Pembangunan Nasional

• Dasar Sains dan Teknologi

• Dasar Bersih, Cekap dan Amanah

• Dasar Wawasan 2020

4.1.4. KEUTUHAN PERIBADI

Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke


arah meningkatkan kualiti dan produktivi perkhidmatan awam
seperti:-

• Nilai-nilai Utama dalam Perkhidmatan Awam

• Tonggak 12

• Etika Perkhidmatan Awam

• Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia

3
4.1.5. KOMUNIKASI

• Ciri dan jenis komunikasi, sehala dan dua hala, menegak,


mendatar, grapevine (rahsia dan khabar angin/informal)

• Kemahiran berkomunikasi

• Komunikasi Interpersonal

4.1.6. KEWANGAN

• Sistem Belanjawan Negara

• Tatacara Pungutan Hasil

4.1.7. ICT

• Word

• Excel

• Access

• Power Point

4
4.1.8. PENTADBIRAN ORGANISASI DALAM PENGURUSAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

• Visi Kementerian Kesihatan Malaysia

• Misi Kementerian Kesihatan Malaysia

• Fungsi asas Bahagian dan Jabatan di Kementerian Kesihatan


Malaysia

• Struktur Organisasi Kementerian Kesihatan Malaysia

4.1.9. PENGETAHUAN AM BERKAITAN BIDANG KESIHATAN DAN


PERUBATAN

i Kempen Cara Hidup Sihat

a) Kebersihan Dan Keselamatan Kediaman

b) Promosi Makan Untuk Kesihatan (1997)

c) Promosi Kesihatan Mental

d) Promosi Sihat Sepanjang Hayat

e) Kempen TAK NAK

ii Isu-isu semasa berkaitan kesihatan dan Pembangunan


Kesihatan

5
Bahan Rujukan

1. Arahan Perkhidmatan.
2. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/91 – Garis Panduan Bagi
Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 1992.
3. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/80 – Pindaan ke atas Arahan
Perbendaharaan 280 (A) (1) dan 326 (B) (II) Acara Hapuskira.
4. Arahan Keselamatan
5. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA)

a) Panduan mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan


Awam – PKPA Bil. 6/91.

b) Panduan mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) – Bil.


7/91.

c) Panduan Mengenai Prosedur Kerja Dan Fail Meja – PKPA Bil.


8/91.

d) Panduan Mengenai Piagam Pelanggan – PKPA Bil. 3/93.

6. Perintah Am Bab A, B , C, E , F , dan G


7. Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
8. Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam
(P.U.A 151 tahun 1986)
9. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/93 – Peraturan Mengenai Pemangkuan
dan Penanggungan Kerja dan Surat Pekelilling Perkhidmatan
berkaitan.
10. Arahan Perbendaharaan.
11. Tonggak 12.
12. Buku Nilai dan Etika – INTAN Citra Karya.
13. Panduan Perkhidmatan Cemerlang – Etika Perkhidmatan Awam.
14. Malaysia Kita.

6
BAHAGIAN II

4.2 KOMPETENSI KHUSUS

4.2.1. BERPENGETAHUAN DAN BERKEBOLEHAN


MENJALANKAN FUNGSI AMALAN PENJAGAAN
FARMASI TERUTAMANYA DALAM BIDANG-BIDANG:

i. Proses perkhidmatan kaunter Farmasi

ii. Pengurusan proses pendispensan ubatan

iii. Farmakoterapi

iv. Perolehan Ubat-Ubatan

v. Aturcara Umum Stor

vi. Pengeluaran Sediaan Steril dan Bukan Steril

vii. Sistem Bekalan Ubat-Ubatan

4.2.2 BERPENGETAHUAN DAN BERKEBOLEHAN


MENJALANKAN AKTIVITI REGULATORI
FARMASEUTIKAL, TRADISIONAL DAN KOSMETIK:

i. Pendaftaran produk farmaseutikal, tradisional


dan kosmetik.

ii. Amalan Pengilangan Baik (APB) dan


Perlesenan

iii. Pemantauan produk berdaftar di pasaran.

Pengujian makmal

7
4.2.3 BERPENGETAHUAN DAN BERKEBOLEHAN
MELAKSANAKAN AKTIVITI PENGUATKUASAAN
FARMASI

i. Akta-akta dan Peraturan berkaitan


Farmasi

ii. Asas-asas penguatkuasaan Farmasi

5. MODUL PEPERIKSAAN

5.2 KOMPETENSI KHUSUS

5.2.1. AMALAN PENJAGAAN FARMASI

4.2.1.1 Perlaksanaan Amalan penjagaan farmasi


(Pharmaceutical Care)

i. Proses perkhidmatan kaunter Farmasi

• Konsep piagam pelanggan


• Waktu menunggu
• Konsep pekhidmatan mesra pelanggan

ii. Pengurusan proses pendispensan ubatan

• Penyaringan dan intervensi preskripsi


• Pematuhan keperluan perundangan
• Prosedur pendispensan

iii. Farmakoterapi

• Konsep farmakoterapi dalam Amalan


penjagaan farmasi
• Peranan penjagaan farmasi dalam
rondaan wad

8
iv. Perolehan Ubat-Ubatan

• Pengurusan perolehan ubatan-ubatan


• Prosedur perolehan ubatan APPL
(Approved Purchase Product List) dan
Bukan APPL.
• Kawalan Ubatan melalui Senarai
Ubatan Kementerian Kesihatan.
• Prosedur Perlupusan Ubat-Ubatan

v. Aturcara Umum Stor

• Re-order quantity (ROQ) dan re-order


level (ROL)
• Good Storage Practice
• Konsep dan perlaksanaan Cold Chain

vi. Pengeluaran Sediaan Steril dan Bukan Steril

• Penyediaan tempat kerja, peralatan dan


personel
• Prosedur Aseptik dalam penyediaan
Ubat-ubatan khusus.

vii. Sistem Bekalan Ubat-Ubatan

• Sistem tradisional
• Unit Of Use/Dose
• Sistem Imprest
• Sistem Bekalan Ubat Bersepadu
(SPUB)

5.2.2 Regulatori Farmaseutikal Dan Kosmetik

i. Pendaftaran produk farmaseutikal, tradisional


an kosmetik.

ii. Amalan Pengilangan Baik (APB) dan


Perlesenan
Keperluan APB dan konsep asas.
o Keperluan Amalan Penstoran Baik
o Pengeluaran lesen

9
iii. Pemantauan produk berdaftar di pasaran.

• Pengendalian aduan
• Aduan kesan advers (ADR)
• Panggilbalik
• Penyebaran maklumat

iv. Pengujian makmal


produk farmaseutikal ,
tradisional dan
kosmetik
Amalan makmal yang baik

v. Perundangan berkaitan aktiviti


regulatori (Peraturan-peraturan Kawalan
Dadah dan Kosmetik 1984).

5.2.3 Penguatkuasaan Farmasi

i. Akta-akta dan Peraturan berkaitan


i. Farmasi

• Akta Pendaftaran Ahli Farmasi


1951
• Akta Racun 1952
• Akta Dadah Berbahaya 1952
• Akta Ubat (Iklan & Jualan) 1956
• Akta Jualan Dadah 1952
• Akta Paten 1983
• Peraturan- Peraturan Kawalan
Dadah dan Kosmetik 1984
• Perintah Kastam (Larangan
Mengenai Import) 1988
• Perintah Kastam (Larangan
Mengenai Eksport) 1988

10
i. Asas-asas penguatkuasaan Farmasi

• Aktiviti
pelesenan dan permit
• Perse
diaan sebelum dan selepas operasi
penguatkuasaan
• Prose
dur penyiasatan
• Prose
dur pendakwaan
• Pemer
iksaan Premis
• Pemer
iksaan di pintu masuk kastam

11
6. Soalan : Bahagian I (Kompetensi Umum)
8 Soalan jawab 5 soalan.
Bentuk peperiksaan : Esei

Bahagian II (Kompetensi Khusus)


10 soalan merangkumi semua bidang
(4 Soalan Amalan penjagaan farmasi, 3
Soalan Regulatori dan 3 Soalan
Penguatkuasaan); Jawab 5 Soalan
Bentuk peperiksaan : Esei

7. Masa : Bahagian I : 2 ½ jam


Bahagian II : 2 ½ jam
8. Tahap kesukaran : Pengetahuan dan Kefahaman

9. Rujukan Bahan : Calon tidak dibenarkan merujuk bahan-


bahan bacaan/rujukan semasa
peperiksaan dijalankan.

10. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus mana-


mana bahagian adalah dikecualikan
daripada mengambil bahagian tersebut.

11. Keputusan : Aras I, II, III dan IV

12. Pemeriksa dilantik oleh : Jawatankuasa Peperiksaan ,


Kementerian Kesihatan Malaysia

13. Bahasa Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris


(Soalan dan Jawapan) Soalan : Bahasa Melayu
Jawapan : B.Melayu / B.Inggeris

14. Permohonan dikemukakan : Urusetia Peperiksaan, Bhg. Kompetensi


kepada Kementerian Kesihatan Malaysia

15. Pusat peperiksaan : Urusetia Peperiksaan, Bhg. Kompetensi

12
ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia

16. Kekerapan : Sekurang-kurangnya sekali setahun


Peperiksaan

17. Tarikh akhir mengemukakan : 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan


permohonan

BAHAN RUJUKAN

1. Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951


2. Akta Racun 1952
3. Akta Dadah Berbahaya 1952
4. Akta Ubat (Iklan & Jualan) 1956
5. Akta Jualan Dadah 1952
6. Akta Paten 1983
7. Peraturan- Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984
8. Guidelines on the Handling and Management of clinical
wastes in Malaysia. Department of Environment, Ministry of
Science , Technology and Environment Malaysia, 1st ed.
August 2002
9. Clinical Pharmacy Practice in the Malaysian Health Service,
Pharmaceuitcal Services Division, Ministry of Health.
Malaysia 1984
10. Requirements for the development of a pharmacy
department in hospitals and community polyclinics within the
Ministry of Health, Malaysia. December 2003
11. Guidelines towards centres of excellence in clinical
pharmacy practice. Clinical Pharmacy Working Committee,
Minstry of health Malaysia. July 2001
12. Dasar, operasi dan amalan farmasi hospital, Bahagian
Perkhidmatan Farmasi, Kementerina Kesihatan Malaysia,
November 1996

13
13. Clinical Pharmacy Practice in the Malaysian Health Service :
concept and manual. Clinical Pharmacy Working Committee,
Ministry of Health Malaysia. June 1996
14. Garispanduan penggunaan senarai Ubat-ubatan KKM,
Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM. Januari 1999
15. Senarai ubat-ubatan KKM 2005
16. Guidelines for application for registration of pharmaceutical
products (containing scheduled poisons and non-scheduled
products). BPFK/P/GP/01
17. Garispanduan permohonan pendaftaran keluaran ubat
tradisional. Cetakan kedua Disember 1998. BPFK/P/GP/08
18. Malaysian Guidleines for the reporting and monitoring of
adverse drug reaction, Biro Pengawalan Farmaseutikal
Kebangsaan, KKM 2002
19. Garispanduan amalan perkilangan baik (APB) bagi ubat-
ubatan tradisional. Biro Pengawalan Farmaseutikal
Kebangsaan, KKM, Edisi Kedua 2003
20. Drug registration guidance document. Biro Pengawalan
Farmaseutikal Kebangsaan, KKM April 2004
21. Malaysian kosmetik GMP guidelines. 2004
22. Guide to Good Manufacturing Practice for medicinal
products, Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan,
KKM 2003
23. Good Storage Practice, Biro Pengawalan Farmaseutikal
Kebangsaan, KKM 1995. BPFK/P/GP/07
24. laman web Bahagian Perkhidmatan Farmasi
http://www.pharmacy.gov.my
25. laman web Biro Pengawalan Farmaseutikal
Kebangsaan,http://www.bpfk.gov.my
26. laman web Malaysian Adverse Drug Reaction Committee
http://www.madrac.gov.my/madrac

14
27. garispanduan untuk pegawai farmasi penguatkuasa:
tindakan penyiasatan pendakwaan. Bahagian Perkhidmatan
Farmasi, KKM., BPK(K)4/2002
28. mengesan pengedaran haram prekursor dan makmal haram
dadah. United Nation
29. Prekursor dan bahan-bahan kimia terkawal. November
2000. Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM.
30. Garispanduan kawalan ke atas bahan-bahan psikotropik,
2000. Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM.
31. Garispanduan pemarkaan pemeriksaan premis Edisi 1
BPF(K)6/2004. Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM.
32. Garispanduan untuk pegawai farmasi penguatkuasa: nAudit
bahan-bahan terkawal. BPF(K)3/20001. Bahagian
Perkhidmatan Farmasi, KKM.
33. Garispanduan untuk pegawai farmasi penguatkuasa:
tindakan risikan & operasi pendakwaan ke atas kesalahan di
bawah Akjta Jualan Dadah 1952. BPF(K)1/2001 . Bahagian
Perkhidmatan Farmasi, KKM.
34. Garispanduan untuk pegawai farmasi penguatkuasa: risikan.
BPF(K)2/2001. Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM.
35. Garispanduan pengkuatkuaasaan Farmasi, 1998. Bahagian
Perkhidmatan Farmasi, KKM.

15
SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN (TK2)
BAGI PEGAWAI FARMASI GRED U41
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

2. Matlamat Sukatan Peperiksaan

1.1 Tahap Kecekapan 2 (TK2)

iii. Memahami dan mengapliksi konsep-konsep Amalan


penjagaan farmasi, Regulatori, dan Penguatkuasaan dan
Pendakwaan.

iv. Memahami dan mengaplikasi konsep-konsep dan peraturan


pengurusan sumber dan arahan pentadbiran dalam
melaksanakan bidang tugas jawatannya.

2. Tujuan Peperiksaan

Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah satu


syarat anjakan gaji dan pertimbangan kenaikan pangkat.

3. Pegawai Yang Layak Menduduki Peperiksaan Ini.

Pegawai Farmasi Gred U41 yang berada di P2 sekurang-kurangnya 1


tahun .

16
4. Kompetensi

Bidang sukatan peperiksaan adalah merangkumi Kompetensi Umum dan


Kompetensi Khusus.

BAHAGIAN I

4.1 KOMPETENSI UMUM

4.1.1. PENGURUSAN PERSONEL

i. Pengetahuan tentang peraturan dan urusan tatakelakuan


dan tindakan tatatertib.

iii. Pengetahuan tentang tatacara pengurusan kemudahan


pegawai awam seperti kemudahan perjalanan, pertukaran,
kursus, cuti, rumah kerajaan, rawatan dan perubatan.

4.1.2. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI

i. Pengetahuan tentang pengurusan program ke arah


penambah-baikan dan pemantapan pembangunan
sesebuah organisasi. Ini meliputi penambahbaikan sistem
pengurusan dan pembangunan kemahiran di sektor awam.
Ia merangkumi aspek-aspek berikut :-

e) Panduan mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam


Perkhidmatan Awam – PKPA Bil. 6/91.

17
f) Panduan mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK)
– Bil. 7/91.

g) Panduan Mengenai Prosedur Kerja Dan Fail Meja – PKPA


Bil. 8/91.

h) Panduan Mengenai Piagam Pelanggan – PKPA Bil. 3/93.

4.1.3. DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

Pengetahuan tentang tujuan, rasional, konsep, pelaksanaan dan


kesan-kesan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan
seperti:-

• Dasar Pembangunan Nasional

• Dasar Sains dan Teknologi

• Dasar Bersih, Cekap dan Amanah

• Dasar Wawasan 2020

4.1.4. KEUTUHAN PERIBADI

Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan oleh kakitangan awam ke


arah meningkatkan kualiti dan produktivi perkhidmatan awam
seperti:-

• Nilai-nilai Utama dalam Perkhidmatan Awam

• Tonggak 12

• Etika Perkhidmatan Awam

18
• Budaya Korporat Kementerian Kesihatan Malaysia

4.1.5. KOMUNIKASI

• Ciri dan jenis komunikasi, sehala dan dua hala, menegak,


mendatar, grapevine (rahsia dan khabar angin/informal)

• Kemahiran berkomunikasi

• Komunikasi Interpersonal

• Menghadapi halangan komunikasi

4.1.6. KEWANGAN

• Sistem Belanjawan Negara

• Tatacara Pungutan Hasil

• Penyediaan / pengurusan bajet

4.1.7. ICT

• Word

• Excel

• Access

• Power Point

19
4.1.9. PENTADBIRAN ORGANISASI DALAM PENGURUSAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

• Visi Kementerian Kesihatan Malaysia

• Misi Kementerian Kesihatan Malaysia

• Fungsi asas Bahagian dan Jabatan di Kementerian Kesihatan


Malaysia

• Struktur Organisasi Kementerian Kesihatan Malaysia

4.1.9. PENGETAHUAN AM BERKAITAN BIDANG PERUBATAN DAN


KESIHATAN

i Kempen Cara Hidup Sihat

f) Kebersihan Dan Keselamatan Kediaman

g) Promosi Makan Untuk Kesihatan (1997)

h) Promosi Kesihatan Mental

i) Promosi Sihat Sepanjang Hayat

j) Kempen TAK NAK

ii Isu-isu semasa berkaitan Pembangunan Kesihatan

20
Bahan Rujukan

6. Arahan Perkhidmatan.
7. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/91 – Garis Panduan Bagi
Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 1992.
8. Surat Pekeliling Perbendaharaan 2/80 – Pindaan ke atas Arahan
Perbendaharaan 280 (A) (1) dan 326 (B) (II) Acara Hapuskira.
9. Arahan Keselamatan
10. Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA)

e) Panduan mengenai Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan


Awam – PKPA Bil. 6/91.

f) Panduan mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) – Bil.


7/91.

g) Panduan Mengenai Prosedur Kerja Dan Fail Meja – PKPA Bil.


8/91.

h) Panduan Mengenai Piagam Pelanggan – PKPA Bil. 3/93.

6. Perintah Am Bab A, B , C, E , F , dan G


7. Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
8. Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam
(P.U.A 151 tahun 1986)

21
9. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/93 – Peraturan Mengenai Pemangkuan
dan Penanggungan Kerja dan Surat Pekelilling Perkhidmatan
berkaitan.
10. Arahan Perbendaharaan.
11. Tonggak 12.
12. Buku Nilai dan Etika – INTAN Citra Karya.
13. Panduan Perkhidmatan Cemerlang – Etika Perkhidmatan Awam.
14. Malaysia Kita.
BAHAGIAN II

4.2 KOMPETENSI KHUSUS

5.2.1. BERKEBOLEHAN MENJALANKAN FUNGSI AMALAN


PENJAGAAN FARMASI TERUTAMANYA DALAM
BIDANG-BIDANG YANG MEMERLUKAN FAKULTI
KOGNITIF DALAM BIDANG-BIDANG:

iii. Proses perkhidmatan kaunter Farmasi

iv. Pengurusan proses pendispensan ubatan

iii. Farmakoterapi

iv. Perolehan Ubat-Ubatan

v. Aturcara Umum Stor

vi. Pengeluaran Sediaan Steril dan Bukan Steril

vii. Sistem Bekalan Ubat-Ubatan

4.2.4 BERKEBOLEHAN MENJALANKAN AKTIVITI


REGULATORI FARMASEUTIKAL, TRADISIONAL DAN
KOSMETIK SERTA BERUPAYA MENYELESAIKAN
MASALAH:

22
i. Pendaftaran produk farmaseutikal, tradisional
dan kosmetik.

ii. Amalan Pengilangan Baik (APB) dan


Perlesenan

iii. Pemantauan produk berdaftar di pasaran.

Pengujian makmal

4.2.5 BERKEBOLEHAN MELAKSANAKAN AKTIVITI


PENGUATKUASAAN FARMASI DAN BEUPAYA
MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM SITUASI
OPERASIONAL, MERANGKUMI ASPEK-ASPEK:

iii. Akta-akta dan Peraturan berkaitan


Farmasi

iv. Asas-asas penguatkuasaan Farmasi

5.2 KOMPETENSI KHUSUS

5.2.1. AMALAN PENJAGAAN FARMASI

4.2.1.1 Perlaksanaan Amalan penjagaan farmasi


(Pharmaceutical Care)

ii. Proses perkhidmatan kaunter Farmasi

• Konsep piagam pelanggan


• Waktu menunggu
• Konsep pekhidmatan mesra pelanggan

ii. Pengurusan proses pendispensan ubatan

23
• Penyaringan dan intervensi preskripsi
• Pematuhan keperluan perundangan
• Prosedur pendispensan

iii. Farmakoterapi

• Konsep farmakoterapi dalam Amalan


penjagaan farmasi
• Peranan penjagaan farmasi dalam
rondaan wad

iv. Perolehan Ubat-Ubatan

• Pengurusan perolehan ubatan-ubatan


• Prosedur perolehan ubatan APPL
(Approved Purchase Product List) dan
Bukan APPL.
• Kawalan Ubatan melalui Senarai
Ubatan Kementerian Kesihatan.
• Prosedur Perlupusan Ubat-Ubatan

v. Aturcara Umum Stor

• Re-order quantity (ROQ) dan re-order


level (ROL)
• Good Storage Practice
• Konsep dan perlaksanaan Cold Chain

vi. Pengeluaran Sediaan Steril dan Bukan Steril

• Penyediaan tempat kerja, peralatan dan


personel
• Prosedur Aseptik dalam penyediaan
Ubat-ubatan khusus.

vii. Sistem Bekalan Ubat-Ubatan

• Sistem tradisional
• Unit Of Use/Dose
• Sistem Imprest
• Sistem Bekalan Ubat Bersepadu
(SPUB)

24
5.2.2 Regulatori Farmaseutikal Dan Kosmetik

i. Pendaftaran produk farmaseutikal, tradisional


an kosmetik.

ii. Amalan Pengilangan Baik (APB) dan


Perlesenan
Keperluan APB dan konsep asas.
o Keperluan Amalan Penstoran Baik
o Pengeluaran lesen

iii. Pemantauan produk berdaftar di pasaran.

• Pengendalian aduan
• Aduan kesan advers (ADR)
• Panggilbalik
• Penyebaran maklumat

iv. Pengujian makmal


produk farmaseutikal ,
tradisional dan
kosmetik
Amalan makmal yang baik

v. Perundangan berkaitan aktiviti


regulatori (Peraturan-peraturan Kawalan
Dadah dan Kosmetik 1984).

5.2.3 Penguatkuasaan Farmasi

ii. Akta-akta dan Peraturan berkaitan


i. Farmasi

• Akta Pendaftaran Ahli Farmasi


1951
• Akta Racun 1952
• Akta Dadah Berbahaya 1952
• Akta Ubat (Iklan & Jualan) 1956
• Akta Jualan Dadah 1952
• Akta Paten 1983
• Peraturan- Peraturan Kawalan
Dadah dan Kosmetik 1984

25
• Perintah Kastam (Larangan
Mengenai Import) 1988
• Perintah Kastam (Larangan
Mengenai Eksport) 1988

ii. Asas-asas penguatkuasaan Farmasi


• Aktiviti
pelesenan dan permit
• Persediaan sebelum dan selepas
operasi penguatkuasaan
• Prosedur penyiasatan
• Prosedur pendakwaan
• Pemeriksaan Premis
• Pemeriksaan di pintu masuk kastam
6. Soalan : Bahagian I (Kompetensi Umum)
8 Soalan jawab 5 soalan.
Bentuk peperiksaan : Esei

Bahagian II (Kompetensi Khusus)


10 soalan merangkumi semua bidang
(4 Soalan Amalan penjagaan farmasi, 3
Soalan Regulatori dan 3 Soalan
Penguatkuasaan); Jawab 5 Soalan
Bentuk peperiksaan : Esei

7. Masa : Bahagian I : 2 ½ jam


Bahagian II : 2 ½ jam
8. Tahap kesukaran : Kefahaman dan Aplikasi

9. Rujukan Bahan : Calon tidak dibenarkan merujuk bahan-


bahan bacaan/rujukan semasa
peperiksaan dijalankan.

10. Pengecualian : Calon-calon yang telah lulus mana-


mana bahagian adalah dikecualikan
daripada mengambil bahagian tersebut.

11. Keputusan : Aras I, II, III dan IV

12. Pemeriksa dilantik oleh : Jawatankuasa Peperiksaan ,


Kementerian Kesihatan Malaysia

13. Bahasa Bahasa Melayu / Bahasa Inggeris


(Soalan dan Jawapan) Soalan : Bahasa Melayu
Jawapan : B.Melayu / B.Inggeris

26
14. Permohonan dikemukakan : Urusetia Peperiksaan, Bhg. Kompetensi
kepada Kementerian Kesihatan Malaysia

15. Pusat peperiksaan : Urusetia Peperiksaan, Bhg. Kompetensi


ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia

16. Kekerapan : Sekurang-kurangnya sekali setahun


Peperiksaan

17. Tarikh akhir mengemukakan : 1 bulan sebelum tarikh peperiksaan


permohonan

BAHAN RUJUKAN

36. Akta Pendaftaran Ahli Farmasi 1951


37. Akta Racun 1952
38. Akta Dadah Berbahaya 1952
39. Akta Ubat (Iklan & Jualan) 1956
40. Akta Jualan Dadah 1952
41. Akta Paten 1983
42. Peraturan- Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984
43. Guidelines on the Handling and Management of clinical
wastes in Malaysia. Department of Environment, Ministry of
Science , Technology and Environment Malaysia, 1st ed.
August 2002
44. Clinical Pharmacy Practice in the Malaysian Health Service,
Pharmaceuitcal Services Division, Ministry of Health.
Malaysia 1984
45. Requirements for the development of a pharmacy
department in hospitals and community polyclinics within the
Ministry of Health, Malaysia. December 2003
46. Guidelines towards centres of excellence in clinical
pharmacy practice. Clinical Pharmacy Working Committee,
Minstry of health Malaysia. July 2001

27
47. Dasar, operasi dan amalan farmasi hospital, Bahagian
Perkhidmatan Farmasi, Kementerina Kesihatan Malaysia,
November 1996
48. Clinical Pharmacy Practice in the Malaysian Health Service :
concept and manual. Clinical Pharmacy Working Committee,
Ministry of Health Malaysia. June 1996
49. Garispanduan penggunaan senarai Ubat-ubatan KKM,
Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM. Januari 1999
50. Senarai ubat-ubatan KKM 2005
51. Guidelines for application for registration of pharmaceutical
products (containing scheduled poisons and non-scheduled
products). BPFK/P/GP/01
52. Garispanduan permohonan pendaftaran keluaran ubat
tradisional. Cetakan kedua Disember 1998. BPFK/P/GP/08
53. Malaysian Guidleines for the reporting and monitoring of
adverse drug reaction, Biro Pengawalan Farmaseutikal
Kebangsaan, KKM 2002
54. Garispanduan amalan perkilangan baik (APB) bagi ubat-
ubatan tradisional. Biro Pengawalan Farmaseutikal
Kebangsaan, KKM, Edisi Kedua 2003
55. Drug registration guidance document. Biro Pengawalan
Farmaseutikal Kebangsaan, KKM April 2004
56. Malaysian kosmetik GMP guidelines. 2004
57. Guide to Good Manufacturing Practice for medicinal
products, Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan,
KKM 2003
58. Good Storage Practice, Biro Pengawalan Farmaseutikal
Kebangsaan, KKM 1995. BPFK/P/GP/07
59. laman web Bahagian Perkhidmatan Farmasi
http://www.pharmacy.gov.my

28
60. laman web Biro Pengawalan Farmaseutikal
Kebangsaan,http://www.bpfk.gov.my
61. laman web Malaysian Adverse Drug Reaction Committee
http://www.madrac.gov.my/madrac
62. garispanduan untuk pegawai farmasi penguatkuasa:
tindakan penyiasatan pendakwaan. Bahagian Perkhidmatan
Farmasi, KKM., BPK(K)4/2002
63. mengesan pengedaran haram prekursor dan makmal haram
dadah. United Nation
64. Prekursor dan bahan-bahan kimia terkawal. November
2000. Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM.
65. Garispanduan kawalan ke atas bahan-bahan psikotropik,
2000. Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM.
66. Garispanduan pemarkaan pemeriksaan premis Edisi 1
BPF(K)6/2004. Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM.
67. Garispanduan untuk pegawai farmasi penguatkuasa: nAudit
bahan-bahan terkawal. BPF(K)3/20001. Bahagian
Perkhidmatan Farmasi, KKM.
68. Garispanduan untuk pegawai farmasi penguatkuasa:
tindakan risikan & operasi pendakwaan ke atas kesalahan di
bawah Akjta Jualan Dadah 1952. BPF(K)1/2001 . Bahagian
Perkhidmatan Farmasi, KKM.
69. Garispanduan untuk pegawai farmasi penguatkuasa: risikan.
BPF(K)2/2001. Bahagian Perkhidmatan Farmasi, KKM.
70. Garispanduan pengkuatkuaasaan Farmasi, 1998. Bahagian
Perkhidmatan Farmasi, KKM.

29