Anda di halaman 1dari 6

****************READ ME**********************

Agar Pengoperasian Program Dapat Dijalankan Maka Lakukan Perintah Ini : 1. Copykan Isi Cd Ke Dalam Direktori My Documents . !uka Direktory "Program# Lalu !lock $eluruh Isi Pada Directori Program% Klik Kanan Mouse Lalu Pilih Properties Dan &ilangkan 'anda (ead )nly Pada Menu Propertiesnya *. +ntuk Menjalankan Aplikasi Pilih ,ile Lat1-../e 0ang Dapat Dijalankan Langsung )leh Menu (un Pada 1indo2s. 3. 'erima kasih atas kerjasamanya.

****************BUAT DATABASE **************

Klick Add-Ins% Lalu Pilih Visual Data Manager

maka akan keluar menu Vis data seperti di atas pilih ,ile lalu ikuti gam4ar di 4a2ah ini

lalu 4eri nama data4ase anda dan ikuti gam4ar selanjutnya

klik kanan properties pilih ne2 ta4le maka akan muncul menu seerti di 4a2ah ini

isi nama ta4el dengan nama ta4el yang anda inginkan lalu isi 5ield list dengan menekan tom4ol add 5ield lalu akan meneluarkan menu seperti di4a2ah ini

isi name dengan nama 5ield atau kolom yang anada se4utkan misal 6ama Alamat 6o telp

6ama% Alamat % 6o telp termasuk 5ield7kolom sedangkan ta4el terse4ut adalah data4ase Apa4ila telah selesai memasukan 5ield / maka klik ok +LA68I +6'+K 'A!.L 'A!.L 0A68 LAI6