Anda di halaman 1dari 2

Rencana - Langkah-langkah untuk Mengatasi Pencemaran Alam

Masalah pencemaran alam semakin meruncing sejak akhir-akhir ini. Anda ingin menulis rencana tentang langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Tulis rencana anda selengkapnya. Langkah-langkah untuk Mengatasi Pencemaran Alam Oleh Hamzani Hamzah Pencemaran alam merupakan isu yang sering menjadi buah mulut masyarakat sejak belakangan ini. Setiap hari terdapat lap ran media tentang gejala pencemaran alam. Hal ini telah menyebabkan pelbagai pihak berasa bimbang akan gejala tersebut. Pihak kerajaan dengan pertubuhan bukan kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk memastikan alam sekitar terpelihara. !alau bagaimanapun" gejala pencemaran alam masih lagi berleluasa se lah- lah tidak ada penghujungnya. #ika ditinjau dengan mendalam" terdapat beberapa langkah yang k nkrit untuk menangani gejala ini. Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran alam ialah pihak ber$ajib menghukum indi%idu atau rganisasi yang telah didapati bersalah mencemarkan alam sekitar. Pihak ber$ajib seperti &ementerian Sains" Tekn l gi" dan Alam Sekitar $ajar menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan. Hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit mencemarkan alam. Selain itu tindakan penguatkuasaan undang-undang hendaklah dilaksanakan tanpa sikap memilih bulu dan dilakukan secara tekal dan tidak seperti melepaskan batuk di tangga. 'ndi%idu dan rganisasi yang mencemarkan alam biasanya tidak serik dengan hukuman yang dikenakan. Mereka akan mengulangi perbuatan keji ini jika hukuman yang dikenakan terhadap mereka tidak begitu berat. Malahan ada yang sanggup membayar denda kerana mencemarkan alam sekitar kerana mereka tahu denda tersebut hanya sekali sahaja. Mereka bebas melakukan kesalahan setelah menjelaskan denda yang dikenakan. Oleh itu pihak ber$ajib mestilah lebih tegas dalam mengenakan hukuman terhadap pihak yang melakukan pencemaran. Selain itu pihak sek lah hendaklah memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada muridmurid sek lah. Pendidikan alam sekitar melibatkan pelbagai aspek yang menjurus ke arah pengekalan alam yang sejahtera. Satu kurikulum yang khusus perlu digubal agar pendedahan yang sistematik dapat dilaksanakan. &urikulum ini b leh diselitkan dalam mata-mata pelajaran lain dan b leh juga dijadikan mata pelajaran khusus. Hal ini bertujuan untuk menyemaikan kesedaran secara lebih berkesan. Murid sek lah khususnya yang belajar di sek lah rendah $ajar didedahkan dengan pengetahuan tentang alam sekitar dengan lebih sistematik. #ika sejak kecil mereka diberikan pendedahan sedemikian" mereka akan berasa lebih bertanggungja$ab terhadap alam sekitar apabila mereka de$asa nanti. Langkah ini akan mengatasi gejala pencemaran alam pada masa akan datang" bak kata pepatah melentur bulu biarlah dari rebungnya. #adi" pengenalan pendidikan alam sekitar di peringkat sek lah merupakan satu langkah untuk mengatasi pencemaran alam.

Langkah untuk mengatasi pencemaran alam seterusnya ialah pihak kerajaan perlu melaksanakan kempen dengan lebih berkesan. &empen merupakan kaedah yang paling berkesan untuk menyampaikan sesuatu maklumat tentang pelbagai perkara. Pelbagai media massa dapat digunakan untuk menjadi $adah penyampaian maklumat melalui kempen. ( nt hnya" tele%isyen merupakan media yang paling dekat dengan masyarakat. Pada umumnya setiap rumah di negara kita mempunyai set tele%isyen. Oleh itu tele%isyen $ajar digunakan sebaik-baiknya untuk menyalurkan maklumat tentang langkah-langkah mengatasi pencemaran alam. Media-media lain seperti surat khabar dan radi juga $ajar digunakan sepenuhnya untuk menjadi $adah kempen penjagaan alam sekitar. Selama ini kempen yang dilaksanakan tidak begitu berkesan. Pihak yang terbabit hanya melaksanakan kempen tidak ubah seperti pahat dengan penukul. Adakalannya kempen yang dilaksanakan bersi)at akti%iti bermusim. Oleh yang demikian" kempen yang lebih berkesan dan dijalankan dengan bersungguh-sungguh dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. &esimpulannya" terdapat pelbagai langkah yang dikenal pasti dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar jika dilaksanakan dengan penuh iltizam. *alam hal ini" semua pihak perlulah bekerjasama untuk memastikan langkah-langkah yang dirancangkan dapat dilaksanakan dengan berkesan kerana alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. #ika alam sekitar terus terabai" generasi akan datang pasti menghadapi masalah alam sekitar yang lebih buruk. &erjasama dan kesungguhan semua pihak menyelesaikan masalah ini diharapkan dapat mengatasi gejala pencemaran alam dengan lebih berkesan.

+,,- perkataan.

Anda mungkin juga menyukai