Anda di halaman 1dari 11

PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Tarikh .
BAB 1 : PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN

BAHAGIAN A 1 Bezakan antara sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam.[8 markah] Perbezaan antara sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam ialah: Sistem Perbankan Konvensional en!amalkan dasar pernia!aan berlandaskan pemberian "aedah Berlandaskan Akta Perbankan Islam 1#8$ dan memat%hi h%k%m s&arak 'etiap pelab%ran bebas dari %ns%r ketidakpastian(!harar) dan per*%dian(maisir) Penasihat terdiri daripada mereka &an! pakar dalam %r%san perbankan saha*a Sistem Perbankan Islam

'enaraikan em at "%n!si bank p%sat. (i) (ii)

[, markah]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(iii) ------------------------------------------------------------------(iv) ------------------------------------------------------------------$ 'elain daripada menerima deposit. teran!kan perkhidmatan &an! dita/arkan oleh bank sa%da!ar. ('P +00,) [8 markah] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, Berdasarkan "%n!si berik%t. n&atakan sama ada ia mer%*%k kepada bank perda!an!an. bank p%sat. bank sa%da!ar dan bank badan berkan%n. [1 markah] !"n#si (a) (b) (2) elaksanakan dasar ke/an!an kera*aan emberi pin*aman kepada s&arikat dan badan korporat 3it%b%hkan oleh kera*aan %nt%k men!!alakkan tabiat ber*imat 2ermat dan menab%n! di kalan!an
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP

$enis bank

PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Tarikh .
(d) (e) (") rak&at emberi khidmat nasihat kepada s&arikat berkaitan den!an pen!ambilalihan dan pen!!ab%n!an s&arikat embia&ai pelba!ai pro*ek perda!an!an dan perind%strian den!an memberi pembia&aan seperti pin*aman dan overdra" emp%n&ai k%asa %nt%k menerbitkan dan men!edarkan mata /an! dalam ne!ara

Padankan perkhidmatan bank perda!an!an den!an pern&ataan &an! diberi. Perk&i'matan Pern%ataan bank er'a#an#an en&ediakan kem%dahan pemba&aran den!an Arahan tetap (a) 2ek (b) en&impan se*%mlah /an! &an! ban&ak %nt%k Perbankan sat% tempoh tertent% elektronik (2) Pendah%l%an &an! diberi oleh bank kepada pelan!!an &an! memp%n&ai aka%n semasa dan Peti simpanan membenarkan pelan!!an memba&ar melebihi baki selamat simpanan di dalam aka%nn&a (d) eran!k%mi se!ala transaksi &an! melibatkan Aka%n mesin A5 . mesin deposit t%nai. mesin deposit simpanan tetap 2ek. telebank dan perbankan internet (e) Arahan bert%lis &an! diberikan oleh peme!an! aka%n kepada bank %nt%k menerima ata% 6verdra" memb%at ba&aran ber%lan! ata% berkala pada tarikh tertent% (") Peti &an! dise/akan kepada pelan!!an %nt%k men&impan baran! bernilai seperti baran! kemas 3ra" bank ata% dok%men pentin! (!) Arahan bert%lis ata% 2ek &an! dikel%arkan oleh seb%ah bank kepada bank lain atas permintaan Aka%n semasa pelan!!an %nt%k memb%at se*%mlah ba&aran tertent% kepada penerima &an! dinamakan Pern&ataan berik%t berkaitan den!an seoran! pen!!%na kad kredit. ('P +004)

Puan Fairuz ialah seorang perunding imej yang berjaya di Kuala Lumpur dan sering menghadiri persidangan di luar negara Beliau memilih menggunakan kad kredit untuk membuat pembayaran dalam urusan harian.
en!apakah P%an 7air%z men!!%nakan kaedah pemba&aran terseb%t8 P%an 7air%z men!!%nakan kad kredit kerana :9 9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[1 markah]

Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP

PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Tarikh .
9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba!aimanakah pen!!%naan kad kredit oleh pelan!!an dapat membant% seseoran! penia!a. ('P +00+) [1 markah] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyatakan prinsip sistem perbankan Islam berikut


Konse (a) (b) (2) ;onsep *%alan se2ara tertan!!%h termas%k ke%nt%n!an ;onsep pin*aman ikhlas &an! diberi tanpa "aedah '%at% konsep simpanan keselamatan antara pen&impan den!an pihak bank Aset berhar!a di*adikan 2a!aran %nt%k mendapatkan pin*aman '%at% sistem praba&ar '%at% konsep perkon!sian %nt%n! di mana s%at% pihak men&%mban!kan ker*a dan sat% pihak la!i mena/arkan s%mber modal ;onsep se/a beli Prinsi

(d) (e) (")

(!)

(i)

Apakah 2ek8

[+ markah]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ii)

<en!kapkan 2ek &an! berik%t.


Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP

PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Tarikh .

10

Berik%t men%n*%kkan se*enis 2ek.

Berdasarkan 2ek terseb%t : (i) 'iapakah si diba&ar8 [1 markah] ---------------------------------------------------------------(ii) N&atakan tarikh 2ek dikel%arkan dan nombor 2ek terseb%t. 5arikh : ------------------------------------------Nombor 2ek : -------------------------------------(ii) Apakah *enis 2ek &an! diba&ar kepada =n2ik >akaria8 [1 markah] [+ markah]

----------------------------------------------------------

Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP

PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Tarikh .
11 Berik%t pern&ataan men!enai s%at% pemba&aran. ('P +00+)

Encik asni !lias ialah pemilik "yarikat "# #acation yang menyediakan pelbagai perkhidmatan pelancongan. Pada $% &ac $%%'( Encik asni telah diarah untuk membayar sejumlah )ang *&+ ,%% oleh pengusaha Bay Eagle( Langka)i sebagai bayaran kos penginapan pelancong yang diuruskan oleh syarikatny! !kaun semasa syarikat ialah Bank -armoni( ohor Bahru( ohor. Pihak hotel meminta Encik asni membayar dengan cek palang akaun penerima sahaja
(i) <akarkan 2ek &an! dikel%arkan oleh =n2ik ?asni. [8 markah]

(ii)

?elaskan kesan palan!an pada 2ek terseb%t.

[, markah]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1+

5eran!kan kebaikan pemba&aran men!!%nakan 2ek 8 9 9 9 9 9

[8 markah]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------@ek mer%pakan 2ara pemba&aran &an! selamat %nt%k memb%at pemba&aran. Nam%n be!it% ada kalan&a oran! ramai menolak pemba&aran den!an 2ara ini. ('P +001) 5eran!kan men!apa keadaan ini berlak%. [10 markah] ;eb%r%kan 2ek ialah :
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP

1$

PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Tarikh .
9 9 9 9 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!"

Namakan #enis $ek ber%asarkan pernyataan berikut


Pern%ataan (a) (b) (2) (d) (e) @ek &an! telah tamat tempohn&a dan tidak diterima oleh bank @ek &an! diberi *aminan ba&aran oleh bank pen&%r%hba&ar sama ada atas permintaan pen&%r%hba&ar sendiri ata% penerima @ek &an! ditandatan!ani oleh pen&%r%hba&ar tetapi b%tiran *%mlah ditin!!alkan %nt%k diisi oleh sidiba&ar @ek ini dit%lis den!an tarikh akan datan! dan penerima boleh men!em%kakan 2ek terseb%t %nt%k ba&aran apabila tiba tarikhn&a @ek &an! diba&ar oleh pen&%r%hba&ar kepada penerima &an! memp%n&ai aka%n di bank &an! sama

&' marka()
$enis (ek

BAHAGIAN B 1 Antara berik%t. &an! manakah 2iri perbankan Islam8 I Amalan riba diharamkan II Bebas dari %ns%r maisir III ;onsep kon!si %nt%n!
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP

PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Tarikh .
IA A B + emberi "aedah atas simpanan I. II dan III I. II dan IA @ 3 II. III dan IA I. III dan IA

Antara &an! berik%t. &an! manakah mer%pakan 2iri perbankan konvensional8 I ;e%nt%n!an maksim%m dari pelab%ran II 7edah dikenakan kepadda pemin*am III 7aedah diberi kepada pemin*am IA en!amalkan prinsip keadilan A I. II dan III @ II. III dan IA B I. II dan IA 3 I. III dan IA

Apakah perbezaan antara Bank Islam dan Bank Perda!an!an8 Bank Islam Bank Perda!an!an I Biba dan "aedah 7aedah men*adi amalan tidak dibenarkan biasa II 3ilesenkan dan 3ilesenkan dan dika/al dika/al oleh Akta oleh Akta Bank 1#:$ Bank Islam 1#8$ III en*alankan aktiviti en*alankan %r%san berdasarkan prinsip men!ik%t %ndan!9%ndan! dan h%k%m Islam Akta '&arikat dan perat%ran a/am IA 5idak men!ambil en!ambil baha!ian baha!ian dalam dalam pernia!aan pernia!aan A I. II dan III B I. II dan IA @ II. III dan IA 3 I.II. III dan IA + Aka%n pelab%ran &an! disediakan oleh Bank Islam adalah berdasarkan h%k%mCCCCC. A Al Dadiah B Al %dharabah @ Al %rabahah 3 Al %s&arakah

$ Perbankan Islam berbeza daripada sistem perbankan konvensional kerana perbankan Islam mementin!kan .CC A ked%d%kan ke/an!an pemin*am. B pemba&aran balik pin*aman. @ keadilan sosial dan kesamarataan. 3 keba*ikan peme!an!9peme!an! s&er

Bank ini %itubu(kan *le( kera#aan Bank ini bertan++un+#a,ab men+a%akan kemu%a(an Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid perbankan kepa%a *ran+ ramai ba+i sekt*r-sekt*r yan+ kuran+ %iberi per(atian *le( Bank Per%a+an+an

SMKTP

PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Tarikh .

Apakah *enis bank &an! din&atakan di atas8 A Bank sa%da!ar B Bank P%sat @ Bank ;operasi 3 Bank Badan Berkan%n 4 Apakah 2iri %tama &an! membezakan Bank Islam den!an Bank Perda!an!an &an! lain8 A Perbankan tanpa "aedah. B ;em%dahan simpanan /an!. @ ;em%dahan pemba&aran. 3 ;em%dahan overdara".
KERAJAAN TELAH MENURUNKAN KADAR FAEDAH BAGI MENGGALAKKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Apakah peranan Bank Ne!ara &an! di*elaskan oleh pern&ataan di atas8 A Bertindak seba!ai *%r%bank kepada kera*aan. B Bertindak men!a/al dan men!el%arkan mata /an!. @ Bertindak seba!ai *%r%bank kepada Bank Perda!an!an. 3 Bertindak seba!ai pelaksana dasar ke/an!an kera*aan. : '&arikat Antomi Berhad ber2adan! %nt%k men&enaraikan s&ern&a di B%rsa 'aham ala&sia Bank apakah &an! dapat membant% '&arikat. Antomi Berhad8 A Bank Ne!ara ala&sia B a&bank Berhad @ Bank 'impanan Nasioanal 3 Arab ala&sian er2hant Berhad Pada setiap 4 harib%lan. 7aroE memba&ar se/a r%mahn&a kepada pemilik r%mah ber*%mlah B 440. Apakah 2ara pemba&aran &an! disediakan oleh bank %nt%k t%*%an ini8 A 3ebit ter%s B Pindahan kredit @ Perintah sedia ada 3 Pindahan tele!ra" Apakah kem%dahan pemba&aran &an! di!%nakan %nt%k memb%at ba&aran b%tan! &an! tidak tetap dan tarikh pemba&aran &an! ber%bah9%bah8 A Pindahan kredit B Perintah sedia ada @ '%rat kredit 3 3ebit lan!s%n!

10

Antara berik%t &an! manakah kelebihan aka%n simpanan tetap8 A ;adar "aedah lebih tin!!i daripada simpanan biasa B Pen&impan dapat men!el%arkan /an! pada bila9bila masa @ Pelan!!an dapat kem%dahan pen!!%naan 2ek 3 ?%mlah minima simpanan adalah lebih rendah daripada simpanan biasa

Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP

PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Tarikh .
11 P%an Habibah dita/arkan kem%dahan overdra" seban&ak B 10 000. Belia% memp%n&ai simpanan seban&ak B + 400 di dalam aka%n semasA P%an Habibah telah men!el%arkan sekepin! 2ek bernilai B , 800. Berapakah *%mlah pin*aman overdra" P%an Habibah8 A B + $00 @ B + 400 B B , 800 3 B 4 000 Apakah keistime/aan &an! diterima oleh peme!an! aka%n semasa8 A "aedah &an! tin!!i B ;em%dahan overdra" @ b%k% aka%n 3 kem%dahan kad kredit Peranan bank perda!an!an terdiri daripada &an! berik%t ke("ali A menerima simpanan oran! ramai B membia&ai penia!a dalam bent%k pin*aman dan overdra" @ memberi khidmat nasihat kepada penia!a dalam pen!ambilalihan dan per2ant%man pernia!aan 3 men&ediakan kem%dahan pindahan /an! Apakah kelebihan overdra" bank berbandin! pin*aman bank8 A Ama%n pin*aman adalah tin!!i B Pemin*am tidak perl%kan aka%n semasa @ ;adar "aedah &an! dikenakan adalah rendah 3 7aedah dikenakan ba!i ama%n &an! di!%nakan saha*a P%an =lizaberth seoran! pemboron!. Permohonan overdra" seban&ak B 10.000 dil%l%skan oleh bank. Baki aka%n semasan&a ialah B ,40.00. Pada $ a2. P%an =lizaberth telah men!el%arkan 2ek92ek &an! bernilai B 800. B + 480 dan B $ +40. Berdasarkan makl%mat di atas. bank akan men!enakan "aedah ke atas *%mlah overdra" iait%CCCCC. A B 1.8+0 @ B 1.180 B B +.+10 3 B 1.1,0 Apakah "%n!si Biro akl%mat @ek8 A embant% bank9bank Perda!an!an men*elaskan 2ek B embant% Bank P%sat men!a/asi pen!el%aran mata /an! @ embant% pelan!!an men!etah%i baki dalam aka%n semasa 3 en!a/asi pen!el%aran 2ek tak lak% oleh peme!an! aka%n semasa

1+

1$

1,

14

11 A B @ 3 = 1:

18

@ek boleh men*adi 2ek tak lak% atas sebab9sebab berik%t ke("ali A *%mlah &an! tert%lis dalam an!ka dan perkataan berbeza B 2ek &an! ditandatan!ani oleh pen&%r%h ba&ar @ pen&%r%h ba&ar tidak memp%n&ai /an! &an! 2%k%p di dalam aka%n semasan&a 3 aka%n semasa pen&%r%h ba&ar telah dit%t%p Antara berik%t. &an! manakah pindaan ke atas 2ek &an! memerl%kan tandatan!an pen&%r%hba&ar8 A eminda tarikh B emalan!kan 2ek @ en!%bah 2ek pemba/a kepada 2ek perintah 3 en*adikan 2ek palan! am kepada 2ek palan! khas

1#

Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP

PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Tarikh .
+0 Apakah maks%d 2ek palan! am den!an perkataan FTak bole& nia#aG 8 A Han&a sidiba&ar &an! memp%n&ai hak ke atas 2ek ini. B @ek ini tidak boleh dipindahmilik melal%i pen!endorsan. @ @ek ini mesti dimas%kkan ke dalam aka%n sidiba&ar saha*a 3 @ek ini mesti dimas%kkan ke dalam aka%n bank penerima akl%mat berik%t berkaitan den!an =n2ik Imran. Pada 1 ?an%ari +001. =n2ik Imran membeli seb%ah pemain A@3 den!an har!a B $ 000. Dan! pendah%l%an B 400 telah di*elaskan. Bakin&a diba&ar ans%ran den!an tempoh ba&aran balik 1+ b%lan. ;adar "aedah 8 H setah%n dikenakan oleh pembia&A Berapakah ans%ran b%lanan &an! perl% di*elaskan oleh =n2ik Imran8 A B +14 B B ++4 @ B +:0 3 B +:4 ++ Penia!a selal% men!!%nakan 2ek %nt%k memb%at pemba&aran kerana A 2ek mer%pakan /an! sah B b%tiran dalam 2ek m%dah dipinda @ di*amin pemba&arann&a oleh bank 3 2ek boleh di*adikan b%kti pemba&aran akl%mat berik%t berkaitan den!an perkhidmatan se*enis instit%si ke/an!an. I I I menerima simpanan daripada oran! ramai membia&ai se/a beli dan pro*ek ind%stri memberi pin*aman dan men!%r%skan pelab%ran

+1

+$

Apakah instit%si ke/an!an terseb%t8 A '&arikat Pema*akan B '&arikat ;e/an!an @ '&arikat Pem"aktoran 3 '&arikat ?aminan ;redit

+,

Ba*ah 1 men%n*%kkan sekepin! 2ek.

3i bank manakah 2ek ini sepat%tn&a dikem%kakan8


Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP

PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Tarikh .
A B @ 3 +4 'em%a 2a/an!an Bank Garden Bhd. 'em%a 2a/an!an N=6 Bank Bhd. Bank Garden Bhd.. ;%antan N=6 Bank Bhd.. ;a*an!

akl%mat berik%t berkaitan b%tiran pemba&aran &an! perl% di*elaskan oleh =n2ik Azman setiap b%lan. B B B B A B 100 440 +00 40 9 9 9 9 Ans%ran pin*aman kereta Ans%ran pin*aman per%mahan Ans%ran se/a beli set hi9"i J%ran keba*ikan kelab !ol"

anakah perkhidmatan bank &an! mem%dahkan %r%san pemba&aran =n2ik Azman8 @ek bank @ 3ebit lan!s%n! 3ra" bank 3 Perintah sedia ada

+1

=n2ik Bamli membeli seb%ah r%mah den!an kem%dahan pembia&aan se2ara Islam. Pemba&aran dilak%kan se2ara ans%ran setiap b%lan berasaskan *%alan den!an ba&aran tertan!!%h. Apakah kem%dahan pembia&aan it%8 A I*arah B ;a"alah @ Al9Bahn% 3 Bai9 Bithaman9A*il +:

+8

Ahmad mah% memb%at pin*aman di bank. Apakah "aktor &an! perl% dipertimban!kan oleh pe!a/ai bank %nt%k mel%l%skan pin*aman. A 3asar bank p%sat B Nilai aset di2a!arkan @ ;ed%d%kan ke/an!an 3 Pen!alaman seoran! penia!a Apakah kelebihan men!!%nakan 2ek kepada penia!a8 I 'elamat di!%nakan II Ada b%kti pemba&aran III Pelba!ai ke!%naan IA 'em%a oran! boleh meneriman&a A I. II dan III B I. II dan IA @ 3 II. III dan IA I. III dan IA

+#

$0

Antara berik%t. &an! manakah 2ontoh bank koperasi8 A Bank 'impanan Nasional B Bank a&bank @ Bank Bak&at 3 Bank Ne!ara

Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP