Anda di halaman 1dari 11

APRESIASI SENI

DEFINISI

Apresiasi bolehlah didefinisikan sebagai kajian mengenai pelukis-pelukis atau pandai


tukang mengenai hasil-hasil seni mereka, faktor yang mempengaruhi mereka, cara
mereka bekerja, bagaimana mereka memilih tema dan ‘subject matter’ serta gaya dan
stail mereka .Semua ini berkait rapat dengan aspek pemahaman mereka dari aspek-
aspek kognitif.

Ianya juga sebagai satu penghargaan terhadap penilaian dan perasaan terhadap
sesuatu hasil seni itu. Ia boleh dikatakan sebagai pembentukan sikap, minat dan
kebolehan membuat pilihan dan ini berkait rapat dengan aspek-aspek afektif.

Menurut Smith (1966), apresiasi seni ini memerlukan

“logical operation such as defining, valuing and explaining”

Pendidikan seni harus dilihat dalam skop yang lebih luas. Umumya, para pendidik seni
beranggapan Pendidikan Seni di sekolah bukan sekadar meningkatkan kemahiran dan
teknik menghasilkan karya seni sahaja.

Menurut Chapman (1978)

“if treatart ifit were only a matter of learning acts an mastering technique, we deny its
value and character”

Kebanyakan pendidik seni percaya bahawa melalui apresiasi karya seni, pelajar-
pelajar dapat memahami adat, tradisi dan nilai sesuatu masyarakat.
Macfee (1961) menegaskan bahawa

“…every culture, differences in value and belief are expressed through language an art
forms such as dress, architecture an decoration…”

Apresiasi seni melibatkan sepenuhnya deria rasa/sentuh dan deria pandang. Karya
seni seperti catan, lukisan, cetakan dipandang sementara acra dan binaan disentuh.
Apresiasi seni secara aktif melibatkan penggunaan bahasa untuk berkomunikasi
dengan orang lain apa yang difikirkan dan dirasakan. Dalam konteks ini pengetahuan
mengenai seni serta perbendaharaan kata yang cukup mengenai seni yang diperlukan.

OBJEKTIF APRESIASI

a) Memahami dan bertindak terhadap aspek seni


b) Mengetahui pentingnya nilai seni dalam kehidupan
c) Menghasilkan karya (produk seni)
d) Memahami seni dan hubungannya
e) Membuat dan menggunakan pertimbangan estetik dan kualiti karya seni

TUJUAN APRESIASI DAN KRITIKAN SENI

Apresiasi seni membolehkan pelajar memahami aspek-aspek nilai estetika, pengertian


unsur-unsur seni dan nilai-nilai sosio budaya yang terkandung dalam hasil seni dan
kraf. Ianya juga dapat menghubungkaitkan diri dan hasil sendiri dengan hasil-hasil lain
berdasarkan persepsi visual.

Begitu juga dengan aktiviti apresiasi seni, kita dapat melihat perhubungan antara kerja
sendiri dengan kerja-kerja orang lain di mana kita dapat membentuk keyakinan dan
kefahaman penghargaan terhadap bidang seni

Pendekatan apresiasi dan kritikan seni:


Mengikut John A. Michael dalam bukunya “art and adolescence” ada dua pendekatan
dalam apresiasi seni iaitu:

a) Pendekatan secara logik


b) Pendekatan secara psiklogi

PENDEKATAN SECARA LOGIK

Pendekatan ini adalah berbentuk tradisional dan memerlukan pemahaman intelek


semata-mata dan banyak berfaktakan kepada aspek andaian dan munasabah pada
yang melihat sesuatu karya seni tersebut:

Cadangan aktiviti pendekatan secara logik:

Secara penerangan Membaca, mengkaji, bila dihasilkan,


tujuan/teknik pelukis, media, proses, nilai-
nilai estetika dan pengaruh
Secara pemerhatian Balai seni, pameran, filem, slaid,
mengumpul dan menyusun gambar-
gambar
Secara perbandingan Analisa, penilaian, perbandingan antara
satu dengan yang lain serta menimbulkan
kesedaran
Secara penghasilan Membuat mengikut gaya artis/stail,
menimbulkan kefahaman masalah nilai-
nilai khas, kepuasan, menghubungkan diri
dengan pelukis/pandai tukang gaya
konsep dan zaman

PENDEKATAN SECARA PSIKOLOGI


Pendekatan ini merangkumi perkara-perkara yang lebih menjurus kepada perasaan
peribadi, lebih bersifat emosi dan perasaan dalaman kepada penghasilan dan
penghayatan sesuati karya seni.

Pendekatan ini akan dapat meninggalkan satu pengalaman yang amat berkesan dan
mendalam. Secara ini akan lebih realistik dan dapat menerima ‘response’ dan pendapat
orang lain. Kesan tindakbalas akan lebih terserlah terhadap bahan serta alat yang
digunakan.

Cadangan aktiviti pendekatan secara psikologi:

1. Secara perbincangan dan perbandingan


2. Secara proses inkuiri penemuan (discovery)
3. Secara kritikan mengenai lukisan/hasil kerja seni
4. Secara menyediakansetting/set induksi
5. Secara membesarkan gambar
6. Secara mengolah bahan-bahan sebenar
7. Secara aktiviti permainan seni
8. Secara lawatan/pameran
9. Secara koleksi buku-buku skrap dan lakaran

KAEDAH MELIHAT SENI

Kaedah-kaedah melihat seni terdiri daripada kaedah:

a) Hedonistic
b) Kontekstualistik
c) Organistik
d) Normistik
e) Elektik

a. KAEDAH HEDONISTIC

Kaedah ini hanya satu luahann perasaan secara spontan seperti kesukaan, pernyataan
perasaan, gemar, menarik dan benci.

Penilaian dibuat secara serta merta iaitu:

 Suka/tidak
 Tertarik/tidak
 Pernyataan spontan

Kaedah ini tidak sealiran dengan isme pengkritik dan ahli psikologi menyatakan kaedah
ini tidak diterjemahkan oleh otak (pemikiran) Cuma berdasarkan maklumat kendiri.
Ianya tidak dapat di ukur bilangan sebenar dan terdapat pelgabai citarasa.

b. KAEDAH KONTEKSTUALISTIK

Kaedah ini lebih praktikat di mana pemerhatian dibuat secara lebih ilmiah, sistematik
dan kefahaman serta kejelasan. Ianya berkait dengan pengetahuan sejarah, falsafah
dan prinsip rekaan.

Lebih rujuk kepada perincian/spesifikasi dari aspek persoalan fahaman, rentak


pengkaryaan, interaksi pemerhati, konsepsi, hujah dan penilai karya.

Ianya akan menyediakan pengetahuan mantap dalam pengamata karya, kefahaman


konsep, kepelbagaian bandingan dan seni akan menjadi suatu pendekatan yang
menarik oleh pemerhati.
c. KAEDAH ORGANISTIK

Kaedah ini menjurus kepada aturan yang mempunyai satu sistem yang teratur dan
terancang. Penilaian dibuat serata melihat konteks seni secara harmoni, menentuh
intuisi dan menyenangkan. Penekanan kriteria kapada aspek tata letak, tata atur, ruang
dan penataan cahaya.

Ini akan dapat membentuk kesatuan cara melihat sesuatu karya dari segi warna,
jalinan, unsur-unsur seni , imbangan, perulangan, kesinambungan serta kepelbagaian.

d. KAEDAH NORMISTIK

Kaedah ini merujuk kepada kriteria dan norma sesuatu karya dari aspek nilai
masyarakat, agama dan budaya. Ia seakan-akan ada kaitan dengan pendekatan diri
kepada Allah, rasa takwa, tidak ada unsure sensasi. Cntohnya lukisan agama Kristian
yang berkaitan unsur ikonografi, naratif dan nilai-nilai akhlak.

Kaedah ini menolak peradaban moden di mana pelukis telah melampaui batas yang
dibenar dalam budaya dan agama.

e. KAEDAH ELEKTIK

Kaedah ini lebih berbentuk cara bersepadu dan holistic, ianya aalah gabungan persepsi
penilai seni tentang tanggapan positif dan negatif. kriteria penilai menekankan unsur
asas prinsip, struktur organisasi dan alat dan bahan.

Kaedah ini untuk pemerhatian secara rawak, tidak menjurus kepada aspek
kronologinya. Wajaran hanya secara baik, sederhana dan kurang baik.

PROSES APRESIASI SENI


Terdapat berbagai cadangan oleh beberapa pakar pendidikan seni mengenai proses
apresiasi

Feldman (1967) dan smith (1967) mencadangkan aktiviti-aktiviti apresiasi seni


berasaskan kepada proses persepsi dan intelektual melalui empat tahap:

a) Menggambarkan

b) Menganalisa

c) Tafsiran

d) Penilaian

A. MENGGAMBARKAN

Mengamati hasil seni dan menggambarkab sifat-sifat tampak seperti warna, garisan,
bentuk, rupa, jalinan dan elemen-elemen gubahan iaitu prinsip dan struktur

B. MENGANALISA

i. Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak seperti unsure-unsur seni, prinsip


dan stuktur

ii. Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana

iii. Menghauraikan stail sesuatu karya

C. TAFSIRAN

i. Mencari makna-makna yang tedapat pada sifat-sifat tampak seperti subjek,


symbol, unsure-unsur seni, prinsip, strktur, corak dan bahan
ii. Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) an analogi-analogi (persamaan) untuk
menjelaskan makna tersebut

D. PENILAIAN

i. Membuat penilaian berdasarkan kepada criteria yang bersesuaian seperti


keaslian, gubahan, teknik dan fungsi

ii. Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya dari segi individu, social,
keaagamaan dan kepercayaan, sejarah serta keseniaannya.

ASPEK NILAI MELALUI APRESIASI SENI


Ianya akan dapat menanam dan memupuk nilai-nilai murni seperti saling faham
memahami, ramah mesra, menghargai hasilan seni, sayang kepada alam sekeliling,
cinta kepada Negara, kebersihan dan kesabaran, tekun, kesungguhan, berterima kasih,
boleh membuat pertimbangan, peka kepada isu-isu sosial dalam masyarakat,
bersemangat patriotik, berusaha dan produktif serta berfikiran positif.

BUTIRAN BIDANG

Bidang Objektif

Seni Dalam Kehidupan a) Memahami tentang kepelbagaian kegunaan dan kesan seni dalam

kegiatan ekonomi, pendidikan dan budaya

b) Membincangkan isu berhubung dengan pengaruh teknologi dalam


penghasilan barangan seni

c) Memahami peranan seni dalam mempertingkatkan aspek estetik


dalam persekitaran dan kehidupan serta kerjaya

d) Mempertingkatkan pengetahuan tentang aspek budaya dan nilai


dalam hasil seni

Seni Dalam Komunikasi a) Mengenalpasti cara mesej disampaikan melalui lukisan, catan, arca,
(Seni Halus) cetakan dan sebagainya

Reka Bentuk Rumah a) Memahami beberapa cirri yang mencerminkan budaya tempatan pada
Tradisional reka bentuk rumah di Negara ini.

Perkembangan Seni a) Menambah pengetahuan dan penghargaan tentang:


Dalam Budaya
i. Sejarah perkembangan seni dalam Negara
Kebangsaan
ii. Keistimewaan ciri-ciri estetik dan fungsi

iii. Sumbangan dalam konteks warisan dan budaya dan


iv. Sumbangan institusi, kumpulan dan tokoh terhadap perkembangan
seni serta budaya

b) Membolehkan pelajar mempunyai daya tkritikan yang lebih rasional


tentang seni budaya kebangsaan

Hasil Seni Rakyat a) Mengetahui keistimewaan keris dari sudut estetik dan fungsi

 Peralatan b) Mengetahui peranan keris dalam konteks budaya melayu

 Kraf tekat c) Memahami jenis seni tekat dari aspek estetiknya dalam konteks
budaya kebangsaan
 Tenunan
d) Memahai jenis seni tenunan dari aspek estetiknya dalam konteks
 Bangunan budaya kebangsaan dan

 Alat permainan e) Memahami reka bentuk, fungsi dan makna rumah tradisional dan alat
permainan

Perkembangan Seni a) Meningkatkan pengetahuan daya kritikan dan penghargaan tentang:


Lukis Moden Malaysia
I. Sejarah perkembangan seni lukis dan perkembangan seni dalam
Negara

II. Keistimewaan ciri estetik dan fungsi

III. Sumbangan dalam konteks warisan budaya dan

IV. Sumbangan institusi, kumpulan dan tokoh terhadap perkembangan


seni dan budaya

Seni Dalam Budaya a) Menyedari beberapa aspek persamaan dan kelainan kraf tanah air
Lain: dengan krafluar Negara
Kraf Dan Seni Halus
b) Memperkembangkan pengetahuan dan penghargaan tentang:

i. Hasil katya seni halus dalam budaya lain dari segi persamaan dan
kelainannya dan

ii. Garakan seni halus dalam budaya lain dari segi persamaan dan
kelainannya dengan seni halus tempatan

Anda mungkin juga menyukai