Anda di halaman 1dari 12

SULIT 455y3

Biologi Nama Pelajar


Kertas 3
September Trngkatan
2009
l%jam

JABATAN PELAJARAN KELANTAN


DENGAN KERJASAMA
PERSIDAN GAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH M ENENGAH MALAYSIA
CAWANGANKELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OO9

BIOLOGY
KERTAS3
Masa: SatuJamTigaPuluhMinit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI Pemeriksa


UntukKequnaan
SEHINGGA DIBERITAHU SOALAN Markah Markah
penuh diperolehi
Arahan:
1 33
I Kertassoalanini adalalidalam
dwibahasa.
Respons
2 4E,
IJ

2. Calondikehendakimembaca
maklumatdihalaman2.
Laporan
2

JUMLAH

11halamanbercetak.
Keftassoalanini mengandungi
Lihat Sebelah
SULIT

hl+p: lf sci-"1 tlclspct- cor,,r


srr rT (2) 4551/3
MAKLUMATUNTUKSOALAN ;
\

1. 2 soalan.Jawabsem ua soalan.
Ke rta sso a l a ni n i me n g a ndungi

2. ditulisdalamr uangyangdisediakan
Ja w a p a na n d ah e n d a kl ah dalam
kertassoalan.

3. Se ki ra n ya a n d ah e n d a kmenukar kan jawapanyang


jawapan,batalkan
t e l a hd i b u a t.K e mu d i a n jawapanyangbar u.
tuliskan

4. R a j a hya n gme n g i ri n gsoalan


i untukmemberm
dimaksudkan i aklum at
soalan.Rajahtidakdilukism engikutskala
ya n gb e rg u n ab a g ime n j awab
ke cu a ldi i n ya ta ka n .

5. bagisetiapsoalandan cer aiansoalan


Ma rka hya n gd i p e ru n tu kkan
di tu n j u kkadna l a mku ru ngan.

6. An d ad i b e n a rkame
n n g gunakan yangtidakboleh
saintifik
kalkulator
di p ro g ra mka n .

7. K e rta sso a l a ni n i h e n d a klah di akhirpeper iksaan.


diser ahkan

Pemberianmarkah:

Ma rka h Pener angan

3 Cemer lang: Responsyangpalingbaik

z M emuaskan: Responsyangseder hana

1 Lemah . Responsyang kurangtePat.

U Tiadaresponsatau resPonssalah

I Lihat Sebelah
Sll t' IT
pERcuBMN spN/(2009)-BtoLocr{EBLs3

i r | ll
h l f p| : ,ltl s c i - 1 [lcqspcf " corv-)
V ) |
SULIT (3) 455r13
l. carried out an experimentto investigatethe eff-ectof runtriug otr tlre rate of
A gror-rpof str.rdents
heartbeat.A school athlete was askedto rur-raround the school field once. Imrnediatelyaller the
studenthad finished running, the time for makirrg30 heart beatswas taken .
The whole experimentwas repeatedby the same studentrunning around the school field 2 tintes,
. h e r e s u l t sa r e s h o w n i n t h e T a b l e l . l
3 t i r n e sa n d 4 t i m e s a t t h e s a m es p e e d T
SektmpLtlahpelajar telah menjulankan ,suatuekspet"imentrntuk mengka.iike'sunbcrlori tcrhudup
kacltrr clenytrtunjqntung Seorung uhli sukan sekolah clisuruh herluri mengelilingi ltudung
sckolalt. Scjurtts selepus pelujctr ter.sebul tumut herluri, ma,sajantungny(I herden.r'ttt'scbutt,vuk-10
kali diambildan direkodkan .
Ekperimcn tersebLrtditrlangi tlengan pela.jar vang sanla herluri mengelilingi putltrng 'teholuh
sebanyok 2 kuti, 3 kuli clan 4 kali puda kelu.juanveng s{tma . Jacltral LI nterturtiukkunkeltuttr's'trn
eksp er i ntttn I ers e.bt tt.

rau
Numberof ror"rnds takeu for making 30 heartbeats(s)

Bi langan pu,singan berIcrr i Musu untukjanlung berdcnyttt -10ktli 1,:t

One
Satu

Two

Dua

Three

Tiga

Four
Empot

Tablel.l I Jucluall.l

Lihat Sebelah
SULIT
SPM(2009)- BIOLOGIr€pK1
PERCUBAAN

hlfp:ff sci-T tl c qJsl Poi Cor n


SULIT (4) 4551t3
a. Recordthe time takenfor making 30 heartbeatsby the studentin the spacesprovided
i n T a b l e1 . 1.
Rekodkanmesa untttkjanttutg untuk berclen))utsebanyak30 kali padu ruang yang
disediakandalam Jcrduol L L

[3marks]f3murl;ahJ

b. (i) Statetwo differentobservations


madefrom Table 1.1.
Nyatakan dua pemerhatian yang berbezayang dibuat daripuclu Jadual L l .

ObservationI Pemerhatianl:

ObservationI Pemerhotiun2:

[3 marks] [3 rnut'l;rthf
in (l) (b) (i).
(ii) Statethe inferencesfrom the observations
Nyatakan inferens daripada pemerhatictndi (1) (b)(i).
Inferencellnfbrens l:

lnferenceI Inferens2:

[3 marks] [3 markuhl

I Lihat Sebelah
PERCUBMNSPM(2009)-BIOLOGIKERTAS3
STJLTT

hf.fp : lf sci-'L tlo<1sf.,f " con't


SULIT (s) 455113
c. (i) CompleteTable1.2basedon this experiment
LengkapkanJaduol 1.2 berdaserkankeputusaneksperimenini.
Methodto handlethe variable
Curu nrengendalikan p embolehubah

Controlledvariable
PemboI ehubah yang d i ma larken :

Table 1.2I Jadual1.2 [3 marks] [3 markahJ

(ii). The following list of apparatusandmaterialsareusedby anotherstudent.


radqs dan bahan 'sunakanoleh luin.
Berikut ialah senarai

Stopwatch,staircasc, J-tube,sodiumhydroxidesolution,potassiumpyrogalatc
solution.
Jam randik, tangga, tiub-J, lanttan nalrium hidrot<sida,larutan kalium pirogalat'

Cl^*tfy th. -"t*t"ls and apparatusaccordingto their functionsin the experiment.


Kelaskan bahan dqn radas di atas mengikut./ungsinyadalam eksperimen.
f3 marksl [3 markah]

I Lihat Sebelah
SULIT
PERCUBMNSPM(2009).BIOLOG|.@rrc

hlf p
I
; rll l s c i - ' 1 b l c q s p| o t " c o r ' , " )
l. .)
SULIT (6) 4ssrt3
d. Statethe hypothesisfor this experiment.
Nyatakan hipotesis bagi eksperimenini.

[3 marks] [3 murkrhJ

e. (i) Constructa tableand recordall the datacollectedin this experimentwhich includethe

followingaspects:
e The numberof roundran
o The time taken for making 30 heartbeats
o The rateof heartbeatin a minute
Bina sutu.iadualdan rekodkan.\emuedata yung dikurnpulkandalam eksperimenirti

))ang mengandungi aspek-aspek berikut:


o Bilangan puingan berlari
c Mqsa untukjantung berdenyut 30 kali
o Kadev denyutanjantung dalam scttuminit

[3 marks] [3 markohJ

againstthe number
ii) Using the datain (l) (e) (i), draw the graphof the rateof heartbeats
ofround ran
Menggunakan dcttadi (t) (e) (i), lukis satu graf bagi kadar denyutanjantung melou'un
bilanganpusingan berlari.. [3 marks] [3 mt' kuhJ

I Lihat Sebelah
SULIT
pERcuBMNspM (2009)- BtoLoct(E'ras:L

hlfp : lf sci-l tlclsf.:t " cor',"\


SULIT (7 ) 4551/3

lr

I Lihat Sebelah
SULIT
PERCuBMN sPM (2ooe)- BloLocl l-

i r I ll
h l l p| : ,ltl s c i - " t blcqsP
I
. : f" c o r " l
, J
(8) 455113
SULTT
of roundran
f. Basedon the graphin ( 1) (e) ( ii), explainthe relationshipbetweenthe number
andthe rateofheartbeat.
pusingan berlari
Berdasqrkangraf cli (l) (e)(ii), terctngkunperhthungan anlu'ct bilangctn
dengan don kadctr clenltutan i ant Ltng'

[3 nrarks][3 morkuhJ

From this experiment.whatcan you deduceabout the rateof the lreartbeat'


ini, apakerhycrngdapat clinunuskantentLngk(rdarclenwrlttniatllLtt'tg"
Duripada ek,sperinten

[3 rnarks][3 murkuhJ

h . As the studentis running,he is chasedby fiercedog.Predictthe


rateof his heartbeat'

Explainyour prediction.
gurang' Rumulkon kudor
Semasapeta.jctrilu seclangberlctri, tliu dikeiar oleh seekor crniing
tlenvtrtanj antttngnya.Terangkanramalan anda'

f3 nrarksl[3 murkoh]

Lihat Sebelah
SULIT
SPM(2009)- BloLoGl
PERCUBAAN

hlf p
I
; lt lt s c i - " l b l c q s pI o f " c o r ' , " \
L .J
SULIT (e) 4s51t3
2 which canbe foundin all living cells.Enzyre's
Enzymeis an organicsubstances
and
pH, substrateconcentration
activityis influencedby severalfactorssuchas temperature,
enzylneconcentration.
Basedon the aboveinforrnation,designa laboratoryexperintentto investigatethe e{'fectsof
.
on the enzymepepsin'sreactiott.
albumenconcentration
rnustincludethe followingaspect:
Your investigation

clijumpuiditlulum santtruselhidup.Aktivili
Enzimiuluh sejcnisbuhunorgunik.J,attgboleh
enzintdipengaruhi oleh bcberaltu.falitrtr,sqrcrtisuhu,pH, kepckalun,;trh,slruldun hapckaton
enzim.
rekubentuksuht elisperimenmuhnurlunlulr ntenyiusutkcsun
maklumul di ctte..s,
Berdctsarkcrn
enzim pepsin. Peruncattgonak'sparitnan
kepekotunulbrtmen terhodap tindakberltrs
hendakluh merangktrnti aspek-uspek heri kLtt:

o Problemstatement
Penltaluunmasuluh
o Aiurol'investigation
Ob.iektifkajiun
o Hypothesis
Hipotesis
o Variables
Pemholehuhah
o List of apparatusand tnaterials
Senoretiradas dun behun
o Techniclueused
Teknilcyang digunokun
o Experimentalprocedureor method
Prosedur ulau Kaedcrheksperimen
o Presentation ofdata
Persenthcthan delu
o Conclusion.
KesimpLrleut

END OF QUESTION

I Lihat Sebelah
- BloLoGr
STJLIT
SPM(2009)
PERCUBMN rERrAS._3

hlf p
I
: tltl s c i - ' 1 b l c q 5 pI o i " c o r " " )
v J
SULIT ( t0 ) 4551t3
RT]ANGUNTTIK.IAWAPAN/ SPACEFOR I /nlult
Kaguttuttrt
B a h a g i a n i S e c t i.o. .n.:. . . . . . . . . . No. Soalan/Question Itetttcril;sa

I L i h a t Sebelah
.--.-- SULIT
SPM(2009)- BIOLOGI
PERCUBAAN

hI f p
I
: tllt sci -'t [lcqspci
l
" cor'.
u )
ST]LIT ( 1i ) 4551l3
RTIANGUNTTIK JAWAPAN/ SPACEFOR ANSWERS I irttttk
Kegtttttttttt
B a h a g i a n / S e c t i o. .n. :. . . . . . . t . \ o .S o a l a n / Q u e s t iN
ono: ........... l)c tnt'r i ksu

I Lihat Sebelalt
(2009)-BIOLOGIkERra3
SPN4
SULIT
PERCUBAAN

i r | ll
ht t p " .tltl s Lt - ' 1 blcqs P<:t" Cor "l
I l. | .)
SULIT ( 12 ) 455u3
RTTANGUNTUK JAWAPAN / SPACE FOR ANSWERS (lrtluk
Kegttttrttttt
I l a h a s i a n r ' s e c t i o. .n. .:. . . . . . N o . S o a l a n / Q u e s t iN
ono: ........... Ite nteri ksa

pERCUBAAN
SIILIT
SP[4(2009)- BIOLOc.-*-^

i rt ll-,- - ' r | -r
http: LrlcqsPoT " corv"\
I tl tl S L t - l I
L )