Anda di halaman 1dari 22

PRAKATA Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha memastikan setiap anggota masyarakat tanpa mengira latar belakang

mahu pun warna kulit mendapat akses dan ekuiti pendidikan yang menyeluruh dan berkualiti. Seiring hasrat ini, KPM telah melaksanakan pelbagai program dan aktiviti serta merancang pelan tindakan bagi mempertingkatkan perkembangan kanak kanak berkeperluan khas dari pelbagai aspek khususnya dalam bidang pembelajaran sejajar dengan !alsa"ah Pendidikan #egara. Penguasaan kemahiran $ahasa Melayu Kod %angan ($MK%) menentukan pencapaian pembelajaran dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (&M) yang merupakan masalah utama murid bermasalah pendengaran. Murid murid bermasalah pendengaran yang tidak menguasai kemahiran asas &M akan ditempatkan dalam Program Pemulihan Khas yang memerlukan pengajaran dan pembelajaran yang lebih terancang dan komprehensi". $uku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas $agi Murid $ermasalah Pendengaran ini diterbitkan bagi membantu guru guru pemulihan khas bermasalah pendengaran menjalankan Program Pemulihan Khas secara teratur dan seragam berdasarkan garis panduan yang dirangka dalam buku panduan ini. Menyedari bahawa hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara merupakan satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan oleh semua pihak, maka kecemerlangan pencapaian pembelajaran murid murid bermasalah pendengaran perlu diberi perhatian dan tindakan sewajarnya melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan.

KATA ALU-ALUAN P'#()*)+ $)+)(,)# P'#-,-,K)# K+)S K'M'#%'*,)# P'.)/)*)# M).)0S,)

1saha 1nit Pemulihan Khas, $ahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia menerbitkan buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas $ermasalah Pendengaran ini amat dialu alukan. $uku ini bertujuan untuk membantu guru guru pemulihan khas masalah pendengaran melaksanakan Program Pemulihan Khas di Sekolah Pendidikan Khas Masalah Pendengaran (SKPK) dan Program Pendidikan Khas ,ntegrasi Masalah Pendengaran (PPK,). Saya yakin bahawa dalam usaha menerbitkan buku panduan ini memerlukan komitmen, kesungguhan dan kesabaran yang amat tinggi. 2leh itu, saya ingin mengucapkan setinggi tinggi penghargaan dan syabas kepada panel yang terlibat dalam menghasilkan buku panduan ini. Semoga segala usaha dan pengorbanan kita bagi mencapai hasrat melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara yang merupakan satu agenda nasional yang perlu dikongsi dan dijayakan akan diberkati %uhan. Murid

Bung Muk Shin Pengarah, Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia ii

KANDUN AN
B!L 3 4 & 5 6 5 6 P"RKARA Prakata Kata )lu aluan Pengenalan Matlamat 2bjekti" -e"inisi 5.3 Murid Pemulihan Khas (Pendengaran) 5.4 Pulih %atacara Pelaksanaan Program Pemulihan Khas (Pendengaran) 6.3 Pencalonan Murid 6.4 Pengumpulan Maklumat 6.& Penilaian 6.&.3 1jian Saringan 6.&.4 1jian -iagnostik 6.&.& 1jian Pencapaian 1jian Pencapaian $ahasa Melayu 1jian Pencapaian Matematik 6.5 Pengajaran -an Pembelajaran 6.6 %indakan Susulan %atacara Pengurusan Kelas Pemulihan Khas Pendengaran 7.3 /adual 8 aktu 7.3.3 )gihan 8 aktu Mengajar 7.3.4 8 aktu Persediaan 7.3.& !aktor Penting -alam Pengurusan /adual 8 aktu 7.4 Pengurusan !ail 7.4.3 !ail ,ndividu Murid 7.4.4 !ail .embaran Kerja 7.4.& !ail /awatankuasa 7.4.5 !ail -ata Murid 7.4.6 !ail Perancangan Program 7.4.7 !ail Surat Menyurat 7.& *ekod Kedatangan Murid %anggungjawab Pentadbir 9.3 Peranan Kementerian Pelajaran Malaysia 9.4 Peranan (uru $esar ;arta )lir Program Pemulihan Khas (Pendengaran) MUKA SURAT i ii 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 & & & & & 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 <

iii

.ampiran $orang *ujukan $orang Pencalonan Pro"il Murid Pemulihan Khas $orang Pengumpulan Maklumat

.)MP,*)# .)MP,*)# .)MP,*)# .)MP,*)#

) $ ; -

iv

PR# RAM P"MUL!$AN K$AS MUR!D B"RMASALA$ P"ND"N ARAN %&' Pengenalan Program Pemulihan Khas Murid $ermasalah Pendengaran merupakan satu program untuk murid murid yang dikenalpasti tidak menguasai kemahiran asas &M (membaca, menulis dan mengira) menerusi penguasaan $ahasa Melayu Kod %angan ($MK%). Program ini dijalankan oleh guru pemulihan khas melalui sistem withdrawal. (&' Matlamat Memastikan murid bermasalah pendengaran menguasai kemahiran asas &M. Keutamaan kepada murid tahap 3. )&' #*jekti+ Setelah mengikuti program ini murid dapat= a) Menguasai kemahiran asas &M. b) Meneruskan pembelajaran di kelas biasa. c) Membina keyakinan diri yang positi" terhadap pembelajaran. ,&' De+inisi ,&% Murid Pemulihan Khas -Pendengaran. Murid murid bermasalah pendengaran yang mengalami kesukaran dalam menguasai kemahiran asas &M. Murid murid tersebut tidak mengalami masalah kogniti" dan tingkahlaku. ,&( Pulih a) Murid yang telah menguasai kemahiran asas &M. b) Murid boleh membaca dengan betul dan menjawab soalan pemahaman yang mudah. c) Murid boleh memahami konsep nombor dan membuat pengiraan. d) Murid yang telah melepasi 1jian Pencapaian $ahasa Melayu dan Matematik.

/&'

Tata0ara Pelaksanaan Pr1gram Pemulihan Khas -Pendengaran. /&% Pen0al1nan Murid 6.3.3 Pencalonan murid boleh dibuat oleh= a) (uru mata pelajaran> guru kelas b) ,bubapa>penjaga c) Pentadbir 6.3.4 Pencalonan berdasarkan murid yang tidak melepasi saringan $ahasa Melayu dan Matematik Pemulihan Khas. /&( Pengum2ulan Maklumat 6.4.3 $orang Pengumpulan Maklumat mengandungi maklumat penting seperti kesihatan dan tara" sosio ekonomi keluarga. (*ujuk .ampiran )). 6.4.4 $utiran dan prestasi pembelajaran murid akan membantu (uru Pemulihan Khas memahami dan mengenali murid yang dicalonkan. /&) Penilaian 6.&.3 Saringan Saringan Kod %angan Murid murid yang telah dicalonkan ke Program Pemulihan Khas akan menjalani Saringan Kod %angan secara praktik oleh guru pemulihan khas bagi menentukan kesahan mengikuti program tersebut. /ika melepasi wajaran, mereka akan meneruskan pembelajaran di kelas biasa. Murid yang gagal melepasi wajaran akan mengikuti pembelajaran di Kelas Pemulihan Khas. Saringan Kod %angan dilaksanakan secara individu tanpa had tempoh masa. 6.&.4 1jian -iagnostik 1jian -iagnostik $ahasa Melayu 1jian -iagnostik Matematik Murid wajib menjalani 1jian -iagnostik $ahasa Melayu dan Matematik yang bertujuan untuk mengenalpasti tahap kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid. 1jian ini dilaksanakan secara individu. (uru perlu menganalisis dan menyimpan rekod 1jian -iagnostik untuk membina rancangan pelajaran. 2

6.&.& 1jian Pencapaian 1jian Pencapaian $ahasa Melayu Pemulihan Khas Pendengaran (1P$M) 1jian Pencapaian Matematik Pemulihan Khas Pendengaran(1PMat) /&, Pengajaran dan Pem*elajaran 6.5.3 Proses pengajaran dan pembelajaran Program Pemulihan Khas melibatkan kemahiran menggunakan $MK% bagi murid menguasai kemahiran asas &M. (uru membina *ancangan Pelajaran berdasarkan analisis 1jian -iagnostik yang telah dilakukan. 6.5.4 Murid menduduki 1jian Pencapaian untuk menilai penguasaan kemahiran asas &M sebelum mereka layak mengikuti pembelajaran di kelas biasa. $agi murid yang masih tidak melepasi 1jian Pencapaian akan meneruskan pembelajaran di Kelas Pemulihan Khas. /&/ Tindakan Susulan Murid murid yang telah melepasi 1jian Pencapaian akan meneruskan pembelajaran di kelas biasa. 8alau bagaimanapun, guru pemulihan khas perlu mengikuti perkembangan murid tersebut. Keberkesanan tindakan susulan dapat dinilai melalui= a) *ekod pencapaian murid. b) Pemerhatian khusus yang dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pemulihan khas. $agi memastikan pembelajaran dilaksanakan dengan berkesan, penyimpanan rekod kemajuan murid adalah sangat penting. .

3&'

TATA4ARA P"N URUSAN K"LAS P"MUL!$AN K$AS P"ND"N ARAN 3&% 5adual 6aktu 7.3.3 ;ontoh agihan waktu mengajar Mata Pelajaran 8aktu Panduan dan Penyediaan $ahasa Melayu Matematik /umlah Pengajaran %idak %ermasuk 8aktu Panduan -an Penyediaan &@@ minit &@@ minit &@@ minit 7'' minit

%ahun

3 4 & 5umlah

7 ? &@ minit A 3:@ 5 ? &@ minit 7 ? &@ minit A 34@ A 3:@ 7 ? &@ minit A 3:@ %(' minit /,' minit

5 ? &@ minit A 34@ 5 ? &@ minit A 34@ 5 ? &@ minit A 34@ )3' minit

/umlah waktu mengajar tidak kurang daripada <@@ minit dan tidak melebihi 3@4@ minit seminggu T!DAK termasuk waktu perhimpunan. 7.3.4 8aktu Persediaan 6aktu 2anduan dan 2ersediaan -, 8 )' minit 9 %(' minit. hendaklah dimasukkan dalam jadual :aktu dan dinyatakan akti;itinya dalam Buku Rek1d Mengajar. )ktiviti aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam waktu panduan dan persediaan Bdalah seperti berikut= a) Perbincangan bersama ibu bapa atau penjaga murid. b) Menyediakan bahan bantu mengajar dan sudut sudut pembelajaran. c) Mengemaskini "ail. d) Perbincangan dengan guru kelas atau guru mata pelajaran tentang perkembangan pembelajaran murid. e) Perbincangan dengan guru besar untuk meningkatkan pencapaian murid. ") Menyediakan perancangan program dan pelan tindakan Program Pemulihan Khas. g) Menjalankan aktiviti keceriaan kelas.

7.3.& !aktor penting dalam pengurusan jadual waktu= a) %entukan masa yang diperlukan mengikut keperluan kelas berpandukan jadual waktu induk sekolah. b) Selaraskan dengan mata pelajaran $ahasa Melayu dan Matematik. c) ;atatkan waktu panduan dan persediaan. d) /adual waktu mestilah dipamerkan di ruang pengurusan dalam bilik darjah. e) -apatkan kerjasama daripada /awatankuasa Pembentukan /adual 8aktu Sekolah. 3&( Pengurusan <ail Penyediaan dan pengurusan "ail perlu disediakan dan sentiasa dikemaskini. !ail "ail tersebut adalah seperti berikut = 7.4.3 !ail ,ndividu Murid yang mengandungi = a) $orang Pencalonan dan Maklumat Murid b) Pro"il Murid c) Saringan dan 1jian -iagnostik d) *ekod )nalisis 1jian -iagnostik e) Maklumat lain yang berkaitan dengan murid. 7.4.4 !ail ,ndividu .embaran Kerja a) $ahasa Melayu b) Matematik c) Pengamatan 7.4.& !ail /awatankuasa Pemulihan Khas Peringkat Sekolah 7.4.5 !ail -ata Murid 7.4.6 !ail Pengurusan dan Perancangan Program Pemulihan Khas= a) Pelan %indakan Program b) %akwim Program c) ;arta (antt aktiviti sepanjang tahun d) /adual 8aktu e) $orang %indakan Susulan " ) Surat menyurat 7.4.7 !ail .,#1S Pendidikan Khas $ermasalah Pendengaran.

3&) Rek1d Kedatangan Murid 7.&.3 *ekod Kedatangan Murid ke kelas Pemulihan Khas perlu disediakan oleh guru pemulihan khas. =&' TAN UN 5A6AB P"NTADB!R

=&% Peranan Kementerian Pelajaran Malaysia 9.3.3 Memastikan semua Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas $ermasalah Pendengaran diperuntukkan satu jawatan (uru Pemulihan Khas ((P Khas) di luar norma. 9.3.4 Memastikan guru guru pemulihan khas bermasalah pendengaran melaksanakan Program Pemulihan Khas berpandukan (aris Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas $ermasalah Pendengaran. 9.3.& Memastikan guru besar>pentadbir memahami prosedur pelaksanaan Program Pemulihan Khas $ermasalah Pendengaran. 9.3.5 Memberi penekanan agar guru besar memastikan pengajaran dan pembelajaran pemulihan dalam kelas biasa dijalankan di sekolah masing masing. 9.3.6 Menjalankan pemantauan secara berkala di Program Pemulihan Khas $ermasalah Pendengaran. 9.3.7 Merancang dan menyediakan kursus latihan untuk guru pemulihan khas bermasalah pendengaran. 9.3.9 Memastikan guru pemulihan khas dilantik oleh Pengarah $ahagian Pendidikan Khas. =&( Peranan uru Besar&

9.4.3 Memastikan /awatankuasa Pemulihan Khas sekolah ditubuhkan dan berperanan sebagai pengerusi. 9.4.4 Mengenalpasti dan mencalonkan guru pemulihan khas yang terdiri daripada guru terlatih yang mempunyai sekurang kurangnya kursus pendedahan dalam bidang pemulihan khas.

9.4.& Memastikan (uru Pemulihan Khas dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 9.4.5 Sekiranya tiada guru pemulihan khas, guru besar perlu melantik guru biasa sebagai (uru Pemulihan Khas. 9.4.6 Sekiranya berlaku kekosongan jawatan (uru Pemulihan Khas (seperti melanjutkan pelajaran, cuti bersalin dan menunaikan haji) (uru $esar perlu melantik seorang guru terlatih sebagai guru pemulihan khas. 9.4.7 Sebarang urusan pertukaran (uru Pemulihan Khas (opsyen>sekolah) mestilah mendapat persetujuan Kementerian Pelajaran Malaysia terlebih dahulu. 9.4.9 (uru Sandaran %idak %erlatih ((S%%), guru bermasalah kesihatan yang kronik, guru bermasalah disiplin, guru kontrak dan guru pool tidak boleh dilantik sebagai (uru Pemulihan Khas. 9.4.: (uru Pemulihan Khas berkhidmat sepenuh masa melaksanakan Program Pemulihan Khas sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Siaran KPM.KP($S) :6@4>6>PK>/ld.C (&5). #leh itu amalan melantik uru Pemulihan Khas se*agai guru ganti >mengajar se*ahagian mata 2elajaran di kelas *iasa adalah T!DAK D!B"NARKAN& 9.4.< (uru $esar hendaklah memberi pertimbangan sewajarnya agar (uru Pemulihan Khas tidak dibebani dengan tugas tugas yang boleh menjejaskan pengendalian kelas pemulihan khas (seperti Pengerusi $uku %eks, Pengerusi *M%, Setiausaha Sukan, (uru -ata, Setiausaha Peperiksaan, (uru $imbingan). 9.4.3@ Kelas Pemulihan Khas T!DAK B#L"$ D!TUTUP oleh pihak sekolah tanpa mendapat kebenaran bertulis dari pihak Kementerian Pelajaran Malaysia berdasarkan Surat Siaran KPM.KP($S) :6@4>6>PK>jld.C (&5). 9.4.33 Menjadikan Program Pemulihan Khas sebagai salah satu agenda dalam Sasaran Kerja %ahunan (SK%) sekolah. 9.4.34 Memastikan semua guru memahami prosedur pelaksanaan Program Pemulihan Khas.

9.4.3& Membuat unjuran untuk mengurangkan murid yang belum menguasai kemahiran asas &M. 9.4.35 $ertanggungjawab mewujudkan /awatankuasa Permua"akatan ,bubapa. 9.4.36 Memastikan data dikemukakan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia pada waktu yang ditetapkan. 9.4.37 Memastikan semua peralatan> bahan yang dibekalkan untuk kelas pemulihan khas ditempatkan dalam kelas pemulihan khas. 9.4.39 Memantau dan mencerap guru pemulihan khas secara berkala. 9.4.3: Menyediakan kemudahan "iDikal seperti bilik darjah yang sesuai untuk Program Pemulihan Khas.

4ARTA AL!R P"LAKSANAAN PR# RAM P"MUL!$AN K$AS - B"RMASALA$ P"ND"N ARAN .

Kelas $iasa

Pen0al1nan Dan Pengum2ulan Maklumat

Kelas $iasa

Saringan K1d Tangan -Praktik. Dan Analisis

Ujian Diagn1stik -Bahasa Melayu ? Matematik. ? Analisis

Pengajaran Dan Pem*elajaran

Belum Mele2asi 6ajaran

Ujian Pen0a2aian Bahasa Melayu ? Matematik

Mele2asi 6ajaran

.)MP,*)# )

B#RAN

RU5UKAN

K'.)S P'M1.,+)# K+)S $)(, M1*,- $'*M)S).)+ P'#-'#()*)#

#B5"KT!< Program Pemulihan Khas ini bertujuan membantu murid murid yang mengalami masalah pembelajaran dalam mata pelajaran $ahasa Melayu atau Matematik. Pen0al1nan Anda Sila calonkan murid murid yang anda "ikir= a. perlu kepada pemulihan khas b. boleh mendapat man"aat daripada program pemulihan khas jika setiap hari diberi latihan kerja dalam kemahiran kemahiran asas bahasa dan matematik Sila isikan borang di bawah ini mengenai murid yang anda calonkan untuk program pemulihan khas=

#ama Murid = )lamat *umah /antina 1mur %ahap Kepekakan = = =

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEE Kelas = EEEEEEE

EEE (uru Kelas = EEEEEEEEEEEEEEEE

=EEEEEEEEEEEEEEEEEE.EEEEEEEE.. (sertakan surat pengesahan doktor)

Sila bulatkan @a atau Tidak A& K"MA$!RAN K#D TAN AN ;atatan a b Murid boleh kenal kod tangan huru" abjad. Murid boleh mengkod perkataan sehari hari seperti baju, emak, adik, ayam, kedai dan lain lain. Murid boleh membaca (mengkod) ayat ayat mudah serta menunjukkan "ahaman dengan membuat apa yang terkandung dalam ayat seperti= 3. Saya baca buku 4. -ia buka pintu $oleh membaca dan memahami cerita cerita sesuai dengan %ahun 3, 4 dan & B& K"MA$!RAN M"N !RA ;atatan a b c d e " g h i j $oleh mengisyaratkan angka 3 3@ $oleh mengisyaratkan angka 33 F << $oleh mengenal angka 3 F 3@ $oleh mengenal angka 33 F << $oleh mengenal nilai angka 3 3@ $oleh mengenal nilai angka 33 F << $oleh menambah angka 3 digit dengan 3 digit $oleh menolak angka 3 digit dengan 3 digit $oleh mendarab operasi yang mudah $oleh membahagi operasi yang mudah Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Ya Tidak Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

4& T!N KA$ LAKU DALAM K"LAS ;atatan a b c d e " Menumpukan perhatian ,kut arahan Selalu mengacau ketenteraman kelas Selalu tidak hadir ke sekolah $erkawan $oleh mengeluarkan suara > bunyi Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak

.)MP,*)# $ B#RAN P"N4AL#NAN

K'M)S1K)# K' P*2(*)M P'M1.,+)# K+)S S'S, (4@E..) 3 #ama 4 Sekolah & #ama Murid 5 Kelas 6 1mur 7 /antina = EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

: /umlah = EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Kedatangan Ke Sekolah %ahun .alu. < Se*a*-se*a* di0al1nkan ke Pr1gram Pemulihan Khas <.3 $ahasa Melayu = EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <.4 Matematik = EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <.& Masalah kesihatan = EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <.5 <.6 <.7 <.9 ;adangan guru mata pelajaran Permintaan ibu bapa ;adangan (uru $esar .ain lain #yatakan= EEEEEEEEEE %arikh= EEEEEEEEEE

%andatangan (uru Kelas= EEEEEEE

PR#<!L MUR!D P"MUL!$AN K$AS A LATAR B"LAKAN 3 4 & 5 6 7 9 : < 3@ 33 34 3& 35 36 #ama 1mur %arikh .ahir %empat dilahirkan /antina )gama %arikh Masuk Sekolah #ombor -a"tar 2K1 /enis )lat $antuan Pendengaran )lamat *umah $andar>.uar $andar /auh -ari Sekolah ;ara Ke Sekolah %inggal -engan Siapa $ilangan Kanak Kanak -i *umah 37 39 3< 3< $ilangan Penghuni -alam *umah Kedudukan -alam Keluarga $ilangan 0ang Sudah $ersekolah $antuan $elajar -i *umah UMUM

.)MP,*)# ;

= EEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. = EEEE.%ahun EE..bulan = EEEEEEEEEEEEEEEEEE..... = EEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. = EEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. = EEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. = EEEEEEEEEEEEEEEEEEE. = EEEEEEEEEEEEEEEEEEE. = EEEEEEEEEEEEEEEEEEE. = EEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEEEE.. = EEEEEEEEEEEEEEEEEEE. = EEEEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEEEE. = EEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEE Perempuan EEEEE .aki .aki = EEEEEEEEEEEEEEEE. = EEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEE

4@ 43 44

Pengalaman Prasekolah Sejarah kelahiran /umlah Keluarga 0ang Mengalami Masalah Pendengaran (#yatakan)

= EEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEE

B&

LATAR B"LAKAN 3 4 & 5 6 7 9 : < 3@ 33 #ama $apa

!BU>BAPA>P"N5A A = EEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEE = 0a > %idak = EEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEE = 0a > %idak = EEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEE = EEEEEEEEEEEEEEEEE

Pekerjaan $apa .atar $elakang Pendidikan $apa Mengalami Masalah Pendengaran #ama ,bu Pekerjaan ,bu .atar $elakang Pendidikan ,bu Mengalami Masalah Pendengaran #ama Penjaga .atar $elakang Pendidikan Penjaga +ubungan Penjaga -engan Murid

4&

MAKANAN D! RUMA$ 3 Sarapan & Makan Malam )da > %iada )da > %idak

4 Makan %engahari )da > %iada

D&

P"N UNAAN MASA LAPAN RUMA$ Permainan

S"RTA P"ND!D!KAN UMUM D!

3. .uar *umah = EEEEEEEEEEEEE.. 4. -alam *umah = EEEEEEEEEEEEE

3 %C 4 Cideo & Komputer 5 Surat Khabar 6 $uku buku 7 ,nternet

)da > %iada )da > %iada )da > %iada )da > %iada )da > %iada )da>%iada

"& RUMA$ > P"RAB#T 3 'lektrik 4 $ekalan )ir & Kerusi 5 Meja 6 /umlah $ilik 7 /enis *umah )da > %iada )da > %iada )da > %iada )da > %iada EEEEE.. EEEEE..

EEEEEEEEEEEEEEEE %andatangan (uru Pemulihan Khas

EEEEEEEE.. %arikh

.)MP,*)# -

B#RAN

P"N UMPULAN MAKLUMAT

K'.)S P'M1.,+)# K+)S $)(, M1*,- $'*M)S).)+ P'#-'#()*)# #ama Murid = EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Kelas = EEEEEEEEEEEE %ahun =EEEEEEE.

MAKLUMAT D!R! 3 *'K2- *'K2- S'K2.)+ a. Peribadi b. Prestasi termasuk rumusan dari $orang *ujukan c. 4 Kesihatan P'*$,#;)#()# -'#()# (1*1 $'S)* EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE & 5 6 7 P'*$,#;)#()# -'#()# (1*1 K'.)S EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE P'*$,#;)#()# -'#()# ,$1 $)P) EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE $2*)#( *1/1K)# EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE P'M'*+)%,)# (1*1 P'M1.,+)# K+)S EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE -iterima %idak diterima )

(Pada kotak yang sesuai tandakan

%andatangan (uru Pemulihan Khas= EEEEEEEEEEEEE.. #ama = EEEEEEEEEEEEEE.. %arikh = EEEEEEEEEEEEEE.