Anda di halaman 1dari 185

Bruno Bettelheim

A MESE BVLETE S A BONTAKOZ GYERMEKI LLEK Gondolat Budapest, 1985 A fordts az albbi kiads alapjn kszlt: Bruno Bettel ei!: " e uses of en# ant!ent$ " e !eanin% and i!portan#e of fair& tales$ Alfred A$ 'nopf, (n#$ )e* +ork, 19,.ordtotta 'unos /szl0 A fordtst az eredeti1el e%&be1etette s szak!aila% ellen2rizte 'un 3ikl0s (4B) 9-5 681 578 1 9 Bruno Bettel ei!, 19,5, 19,All ri% ts reser1ed under (nternational and :an;A!eri#an <op&ri% t <on1entions$ 9 'unos /szl0, 1985$ =un%arian translation

TARTALOM '>sz>netn&il1nts Be1ezet2 =ar# az let rtel!rt

?/4@ AB4C ?G+ 3AAB' DAAEC4/A"

A llekben rlel2d2 j>12 FA alsz s az ifritG 3ese s tan!ese A !ese s a !tosz Hpti!iz!us s pesszi!iz!us FA ro! kis!ala#G Ir>!el1 s 1al0s%el1 A %&er!ek 1arzslati%n&e =el&ettest2 kiel%ls s tudatos felis!ers Az eJternaliz#i0 fontoss%a 'pzelt alakok s kpzelt ese!n&ek Et1ltozsok A kpzeletbeli %onosz !osto a Aend a koszban FA ! kirl&n2G Az inte%r#i0 ki11sa Az F@ztest1rG "er!szetnk kett2ss%nek !e%szntetse FA ten%erjr0 4zindbd s a te er ord0 4zindbdG

'pzelet s 1al0s% Az Ezeregyjszaka kerett>rtnete A kt test1rr2l sz0l0 !esk FA ro! n&el1G Az inte%r#i0 felptse FA ro! tollG A le%kisebb %&er!ek !int ">kfilk0 Idiplis konfliktusok s !e%oldsok A fn&es pn#lK lo1a% s a szo!orK sorsK er#e%kisasszon& .lele! a fantzit0l 3irt sz!Lztk a !esketM A fantzia szerepe a #se#se!2kor !e% aladsban FA libapsztorln&G Az auton0!ia !e%szerzse .antzia, fel%&0%&uls, !enekls s 1i%asztal0ds =o%&an !ondjunk !estM

3E4HN(' AB4C$ "O)NBAHA4CEGBA)

FPan#si s PuliskaG F:iroska s a farkasG FAz %i% r2 paszul&G A fltken& kirl&n a F=0fe rkG;ben s az Hidipusz;!tosz F=0fe rkeG FAran&frt>#ske s a ro! !ed1eG F<sipker0zsikaG F=a!upip2keG

A tndr!esk llat12le%n&;#iklusa 'zdele! az retts%rt

A fordt0 !e%je%&zse Pe%&zetek (rodalo!

KSZNETNYILV N!T S

A !esket sok e!ber alkotta$ 4okan jrultak ozz ennek a k>n&1nek a !e%rs oz is$ ?ls2sorban a %&er!ekek, akik reak#i0ikkal 1il%oss tettk sz!o!ra, !enn&ire fontosak a !esk az letkbenQ azutn a pszi# oanalzis, a!el& !e%n&itotta el2tte! az utat ezeknek a t>rtneteknek a !l&ebb jelentsi%$ An&! 1olt az, aki a !esk #sodlatos 1il%t feltrta el2tte!Q az 2 atsa nlkl ez a k>n&1 ne! szlet etett 1olna !e%$ rs k>zben a !unk! irnt rdekl2d2 bartai!t0l sok j0 >tletet kapta!$ ?zek k>z a se%t2ksz bartok k>z tartozik 3arjorie s Al .lars ei!, .ran#es Gitelson, ?lizabet Goldner, Aobert Gottlieb, Po&#e Pa#k, :aul 'ra!er, Aut 3arRuis, Pa#Rui 4anders, /innea Da##a s !% sokan !sok$ A kziratot Po&#e Pa#k szerkesztetteQ az 2 trel!nek s ozzrtsnek k>sz>n et2 a k>n&1 jelen for!jnak kialaktsa$ Aobert Gottlieb sze!l&ben e%& ol&an ritka kiad0i szake!berrel ozott >ssze a sors, akiben a !e%rts s btorts prosul az 2szinte kritik1al, e%&sz01al: ol&an szerkeszt21el, akinl jobbat e%&etlen r0 se! k1n at !a%nak$ D%l, de ne! utols0sorban, szeretnk k>sz>netet !ondani a 4pen#er .oundation b2kezL t!o%atsrt, a!el& le et21 tette, o%& !e%rja! ezt a k>n&1et$ Az alapt1n& eln>knek, =$ " o!as Pa!esnek a prtfo%sa s barts%a !ind1%i% j0les2 btortst n&Kjtott e 1llalkozso! 1% ez1itel ez$

BEVEZET" #$r% $& 'let 'rtelm''rt Aki ne! #supn a pillanatnak szeretne lni, ane! tudatosan 1llalja az e!beri ltet, le%ele!ibb szks%letnek s le%ne ezebb feladatnak azt tekinti, o%& !e%tallja lete rtel!t$ '>ztudott, o%& sokan, akiknek ez ne! sikerl, el1esztik letked1ket, s le!ondanak a keressr2l is$ Az let rtel!nek felis!erse ne! irtelen k>1etkezik be e%& bizon&os letkorban, s ne! is az 1ek sz!n alapul0 retts% ozza !a%1al$ ?llenkez2le%: pp az let le ets%es 1a%& k1natos rtel!nek biztos felis!erse az, a!i az e!ber lelki retts%nek !e%ltt bizon&tja$ ?z pedi% osszK fejl2ds ered!n&e: !inden letkorban keressk, s !inden letkorban !e% is tallunk 1ala!it az let rtel!b2l S szelle!i kpess%eink !indenkori fejletts%nek !e%felel2en$ Az antik !itol0%ia felfo%s1al ellenttben, a b>l#sess% ne! K%& pattan ki az e!berb2l, !int At n Ceusz o!lokb0l, 1a%&is ne! teljesen kifejlett llapotban j>n 1il%ra, ane! irra#ionlis kezdetekb2l alakul ki, aprnknt, fokr0l fokra$ A 1il%ban szerzett tapasztalatok alapjn #sak a feln2ttkorban alakul at ki az e!berben az let rtel!nek !l&ebb felfo%sa$ 4ajnos tKls%osan sok az ol&an szl2, aki azt szeretn, o%& %&er!eke u%&anK%& %ondolkoz0n, !int 2 S !int a ne! tudnk, o%& az >n!a%unkr0l, a 1il%r0l s az let rtel!r2l alkotott nzeteink ppol& lassan fejl2dnek, int testnk s szelle!nk$ 3a is, akr#sak r%en, a %&er!ekne1els le%fontosabb s e%&ben le%ne ezebb feladata a se%ts%n&Kjts, o%& a %&er!ek !e%tallja az let rtel!t$ ? ez sok tapasztalatra 1an szks%e$ A n>1eked2 %&er!ek aprnknt, fokozatosan tanulja !e%, o%&an kell >n!a%t jobban !e%rtenieQ ek>zben kifejl2dik az a kpess%e, o%& !sokat is !e%rtsen, s %& jut el 1%l az e!beri rintkezs !indenkit kiel%t2 s tartal!as for!i oz$ =a az let !l&ebb rtel!t keressk, ki kell t%tanunk >nk>zpontK ltnk szLk atrait, s innnk kell abban, o%& fontos feladataink 1annak az letben S a ne! !ost azonnal, t 1ala!ikor a j>12ben$ ?rre az rzsre felttlenl szks%e 1an !indenkinek, aki el%edett akar lenni >n!a%1al s a !unkj1al$ =a ne! akarjuk !a%unkat kiszol%ltatni az let szeszl&einek, ki kell fejlesztennk bels2 er2forrsainkatQ rzel!einknek, kpzeletnknek s intellektusunknak t!o%atniuk s %azda%taniuk kell e%&!st$ Brtel!nk fejleszts ez pozit1 rzseinkb2l !ert etnk er2t, az el2ttnk ll0 elkerl etetlen 1iszonta%s%ok sorn pedi% #sak a j>12be 1etett itnkre t!aszkod atunk$ 3int lelkile% sKl&osan srlt %&er!ekek ne1el2je s terapeutja, le%fontosabb feladato!nak azt tekintette!, o%&

Kjra rtel!et adjak bete%ei! letnek$ ?z a !unka tette sz!o!ra n&il1n1al01, o%& a %&er!ekeknek so a ne! 1olna szks%k se!!ifle kl>nle%es se%ts%re, a K%& ne1elnk 2ket, o%& rtel!t lssk letknek$ ?ls2sorban arra a krdsre kellett 1laszt keresne!, o%& az let !el& tapasztalatai fejlesztik ki a %&er!ekben a kpess%et, o%& !e%tallja lete rtel!t, s ltalban t>bb rtel!et lsson az letben$ ?bb2l a sze!pontb0l a szl2k s e%&b %ond1isel2k atsa a le%jelent2sebbQ fontoss%ban ezutn k>1etkezik a %&er!eknek !e%felel2 !0don tadott kulturlis >r>ks%$ A ki#sin& %&er!ek ez ezt a tudst, az irodalo! k>z1etti le%jobban$ ?nnek tudatban !l&en #sal0dta! a %&er!ek rtel!nek s e%&nis%nek fejlesztsre sznt irodalo! le%na%&obb rszben, !ert ne! >szt>n>zte s ne! tpllta a bels2 probl!k !e%olds oz le%inkbb szks%es er2forrsokat$ Az els2 b#sk>n&1ek, !el&ekb2l a %&er!ek az iskolban ol1asni tanul, #sak a k1nt kszs%et tantjk, a jelentssel ne! fo%lalkoznak$ Az K%&ne1ezett F%&er!ekirodalo!G ter!keinek tKln&o!0 t>bbs%e pedi% 1a%& sz0rakoztat, 1a%& is!ereteket k>z>l, 1a%& !indkett21el e%&szerre pr0blkozik, de szn1onaluk ol&an ala#son&, o%& ne! sok fontosat le et bel2lk !e%tudni$ A kszs%ek !e%szerzse, belert1e az ol1asst is, rtkt 1eszti, a annak, a!it ol1asunk, nin#s jelent2s%e letnkben$ Dala!el& te1ken&s% j>12beli rtkt ltalban annak alapjn szoktuk fel!rni, a!it az a jelenben n&Kjt$ ?z ki1ltkpp i%az a %&er!ek esetben, aki a feln2ttnl j01al na%&obb !rtkben a jelenben l, s no a tart a j>12t2l, !%is le%feljebb al1n& fo%al!ai le etnek arr0l, o%& az !it k1n at t2le, 1a%& e%&ltaln !il&en lesz$ Az, o%& az ol1ass kpess%e ks2bb !ajd %azda%tani fo%ja lett, res %retnek an%zik #supn, a az ppen allott 1a%& ol1asott t>rtnet lapos s se!!it!ond0$ Az il&en %&er!ekk>n&1ben az a le%rosszabb, o%& ppen att0l fosztja !e% ol1as0jt, a!it az i%azi irodal!i l!n& n&Kjtana neki: a !l&ebb s a sajt fejl2dsi fokn sz!ra fontos tartal!ak !e%rtst2l$ A %&er!ek fi%&el!t az ol&an t>rtnet k>ti le le%jobban, a!el&ik sz0rakoztatja s felkelti a k1n#sis%t$ Ne lett #sak akkor %azda%tja, a !oz%sba ozza kpzelett, a fejleszti intellektust, a eli%aztja rzel!eiben, a !e%bkti flel!ei1el s 1%&ai1al, a elis!eri ne zs%eit, s u%&anakkor !e%oldsokat is ja1asol knz0 probl!ira$ A>1iden: a e%&szerre rea%l sze!l&is%nek !inden !e%n&il1nulsra$ Bs te%&k ozz: so ase! leki#sin&l2en, ane! ellenkez2le%: teljes !rtkben elis!er1e a %&er!ek probl!inak ko!ol&s%t, ! e%&ben er2st1e a %&er!ek bizal!t >n!a%ban s j>12jben$ 3indezt s sok !s sze!pontot is fi%&ele!be 11e azt ltjuk, o%& az e%sz F%&er!ekirodalo!banG S n n& ki1telt2l eltekint1e S nin#s ol&an %azda% s tartal!as, %&er!eket s feln2ttet e%&arnt kiel%t2 ol1as!n&, !int a np!ese$ (%az, a !esk ltsz0la% ne! sokat !ondanak a !odern trsadalo! spe#ilis letk>rl!n&eir2l, iszen j01al r%ebben j>ttek ltre$ Ne t>bb se%ts%et n&Kjtanak az e!ber bels2 probl!inak !e%rts ez s !e%olds oz, br!il&en trsadalo!ban ljen is, !int a %&er!ek ez sz0l0 !inden e%&b irodalo!$ Bs !int o%& a %&er!ek lete !inden pillanatban rintkezik azzal a trsadalo!!al, a!el&ben l, !inden bizonn&al !e% fo%ja tanulni, o%&an alkal!azkodjon k>rl!n&ei ez, felt1e a bels2 er2forrsai ezt sz!ra le et21 teszik, A %&er!ek %&akran rzi lett kusznak, s ezrt kl>n>sen r 1an szorul1a arra, o%& !e%rtse, !i a el&e ebben a bon&olult 1il%ban, a ol neki 1ala o%& boldo%ulnia kell$ 4e%teni kell neki, o%& >sszef%%seket talljon s eli%azodjon rzsei labirintusban$ 4e%ts% kell a oz is, o%& rendet tere!t essen lelki ztartsban, !ajd erre t!aszkod1a e%sz letben$ 4zks%e 1an to1bb T s ezt !anaps% ali% a kell kl>n an%sKl&ozni S erk>l#si ne1elsre, a!el& fino! eszk>z>kkel, !indi% #sak burkoltan jelzi sz!ra az erk>l#s>s 1iselkeds el2n&eit, ne! asznl fel el1ont etikai fo%al!akat, #sak ol&as!it, a!i kzzelfo% at0, s ezrt jelent is sz!ra 1ala!it$ Az il&en kzzelfo% at0 !ondani1al0t a %&er!ek a !esben tallja !e%$ 3int a !odern pszi# ol0%ia sok !s felfedezst, a k>lt2k ezt is r%en !e%sejtettk$ 4# iller ezt rta: F3l&ebb az rtele! %&er!ek!esi!ben, !int a ride% 1al0ban, !el&et letnk tant,G (A kt Piccolomini, ((($ 8$ S Epril& /ajos fordtsa$U A sok 1szzados S a ne! 1ezredes S szj a%&o!n& a !esket addi% fino!totta, !% e%&arnt alkal!ass 1ltak n&il1n1al0 s rejtett jelentsek k>zlsre S e%&szerre tudtak sz0lni az e!beri sze!l&is% kl>nfle bels2 rte%ei ez, s ppK%& befrk2ztek a pallrozatlan %&er!eki szjrsba, !int a feln2tt rn&alt %ondolkodsba$ =a az e!beri sze!l&is% pszi# oanalitikus !odelljb2l indulunk ki, a !esk fontos !ondani1al0t ordoznak a tudatos, a tudatel2ttes s a tudattalan tartal!ak sz!ra, br!il&en szinten !Lk>djenek is az adott id2ben$ 3int o%& e%&ete!es e!beri probl!kat 1etnek fel, !%pedi% f2knt ol&anokat, !el&ek a %&er!eket fo%lalkoztatjk, a !esk a %&er!ek bi!b0z0 nj ez sz0lnak, btortjk fejl2dsben, s u%&anakkor en& tenek a tudatel2ttes s tudattalan

feszlts%eken$ A!int a t>rtnetek kibo!lanak, a tudattalan feszlts%ek a tudat sz!ra iteless 1lnak s testet >ltenek, s fel!erl, o%& k>zlk esetle% ki is le et el%teni azokat, !el&ek >ssz an%ban 1annak az n s a felettes n k1nal!ai1al$ Brdekl2dse! a !ese irnt azonban ne! az rtkek il&esfle szraz analzisb2l fakad$ Bppen ellenkez2le%: a tapasztalatai! alapjn kereste! a 1laszt arra a krdsre, !i le et az oka, o%& a %&er!ekekS f%%etlenl el!ellapotukt0l s rtel!i kpess%eikt2l S a np!esket jobban szeretik !inden !s ozzjuk sz0l0 irodal!i !Lnl$ 3inl jobban !e% akarta! rteni a !ese sikernek titkt, a %&er!eki llekre at0 !e%ter!ken&t2 erejt, annl inkbb rbredte!, o%& a !ese, !inden !s ol1as!n&nl !l&ebbre atol1a, !indi% a %&er!ek 1al0s%os lelki s rzel!i szn1onaln fejti ki atst$ V%& tud beszlni a sKl&os bels2 feszlts%ekr2l, o%& a %&er!ek >ntudatlanul is !e%rti, s S a n>1ekedssel e%&tt jr0 ko!ol& lelki konfliktusok lebe#slse nlkl S pldkat is felsorakoztat a n&o!aszt0 %ondok t!eneti 1a%& 1%le%es !e%oldsra$ A!ikor a 4pen#er;alapt1n& >szt>ndja le et21 tette sz!o!ra a pszi# oanalzis szerepnek tanul!n&ozst a %&er!ekne1elsben S s !i1el az ol1ass s a felol1ass a ne1els fontos eszk>zei S, fel asznlta! a knlkoz0 le et2s%et, s rszletesebben s !l&ebben is !e%1izs%lta! a np!esk szerepnek rtkt a ne1elsi fol&a!atban$ Ae!le!, o%& a szl2k s tanrok !e%rtik e !Lfaj kl>nle%es jelent2s%t, s k>zre!Lk>dskkel a !esk is!t elfo%lal atjk azt a k>zponti el&et a %&er!ek letben, a!el&et 1szzadokon t bet>lt>ttek$

A me(') '( $ *$l+ 'let A feln>1s sorn a %&er!eknek j0 n n& pszi# ol0%iai probl!t kell !e%oldania$ /e kell %&2znie nr#isztikus #sal0dsait, >diplis konfliktusait, test1rfltken&s%tQ !e% kell tanulnia eltpni a %&er!eki f%%2s% szlaitQ ki kell alaktania !a%ban 1ala!ifle >ntudatot, >nrtkelst s erk>l#si k>teless%rzst$ =o%& !e%birk0z asson azonban azzal, a!i a tudattalanjban t>rtnik, rtenie kell, o%& !i !e%& 1%be a tudatos njben$ ? ez a !e%rts ez S s ezltal a sze!benzs kpess% ez S ne! tudattalanja !ibenltnek s tartal!nak ra#ionlis !e%rtsn keresztl jut at el, ane! brndok sz>1>%ets1el, !el&nek sorn t>rtnetfoszln&ok kitalls1al, is!tel%ets1el, rendez%ets1el pr0bl rea%lni a tudattalan feszlts%ekre$ A %&er!ek ezzel a tudattalan tartal!akat tudatos kpzel2dss alaktja, te t kpes fo%lalkozni ezekkel a tartal!akkal$ Bppen ez az, a!iben a !esk jelent2s%e felbe#sl etetlen: ol&an Kj terleteket n&itnak !e% a %&er!eki kpzel2er2 el2tt, !el&eket !a%t0l ne! fedez etett 1olna fel$ "aln !% ennl is fontosabb, o%& a !esk for!ja s szerkezete !intul szol%l at a %&er!ek l!odozs oz, s ezek se%ts%1el 1%l lett is jobb irn&ba terel eti$ A tudattalan a %&er!ek s a feln2tt 1iselkedst e%&arnt er2teljesen befol&solja$ =a a tudattalant elfojtjuk, s tartal!a ne! n&er bebo#stst a tudatos nbe, akkor a tudattalan ele!ek szr!azkai el2bb;ut0bb el>ntik a tudatot, a pedi% na%& er2fesztssel kordban tartjuk 2ket, a kn&szeres, szi%orK fe%&ele! sKl&osan krost atja a sze!l&is%et$ =a 1iszont a tudattalan bizon&os foki% !%is bejut at a tudatba, s a kpzelet !e%!unkl atja, a 1eszl&, o%& krt okoz at S akr !a%unkban, akr !soknak S, jelent2sen #s>kkenQ erejnek e%& rsze ebben az esetben pozit1 #lokra fordt at0$ A szl2k tKln&o!0 t>bbs%e !%is azt iszi, o%& a %&er!ekt2l t1ol kell tartani tulajdon %&>tr2 %ondjait: !e%fo% atatlan, tartal!atlan szoron%sait, kaotikus, 1ad, s2t ke%&etlen kpzel%seit$ 4ok szl2 1allja, o%& a %&er!eket #sak 1al0s%os, kelle!es, a 1%&akat kiel%t2 kpzetekkel S az let napos oldal1al szabad !e%is!ertetni$ Ne az e%&skK tpllkt0l e%&skK lesz a llek S s a 1al0 let korntse! #supa napfn&$ A %&er!ekekkel ltalban ne! szoktk k>z>lni, o%& a rossz dol%okrt az letben t>bbn&ire !a%unkat kell okolnunk: o%& az e!ber d ben s flel!ben bizon& ajla!os a%ressz1, aszo#ilis, >nz2 tettek elk>1etsre$ (nkbb azt szeretnnk el itetni %&er!ekeinkkel, o%& eredend2en !inden e!ber j0$ <sak o%& a %&er!ekek tudjk, o%& ez ne! %& 1an, o%& k maguk se! !indi% j0k, de !% a j0k is, %&akran szeretnnek inkbb ne! azok lenni$ ?z sze!ben ll azzal, a!it szleik !ondanak nekik, s ezrt a %&er!ek sz>rn&ete%nek ltja !a%t$ A kultKrnkban uralkod0 felfo%s S ki1lt a %&er!ekek el2tt ;le%sz1esebben tudo!st se! 1esz az e!beri ter!szet rn&oldalr0l, s opti!ista aladsel!letet irdet$ A pszi# oanalzisr2l is azt tartja, o%& #lja az let

!e%k>nn&tse S #sak o%& a ltre oz0ja ne! %& %ondolta$ Azrt ozta ltre, o%& az e!ber el tudja fo%adni az let proble!atikus ter!szett, o%& a ne zs%ek ne %&2z essk le, s ne futa!t assk !e%$ .reud Kt!utatsa szerint az e!ber #sak K%& #sikar at ki 1ala!i rtel!et az letb2l, a btran sze!beszll a lekzd etetlennek ltsz0 akadl&okkal$ Dltozatos for!ban pontosan ezt a !ondani1al0t k>z1ettik a !esk a %&er!ekeknek: az letben a sKl&os ne zs%eket ne! le et elkerlni, ane! kzdeni kell ellenk, s ez a ar# el1laszt atatlanul ozztartozik az e!beri lt ez S de a az e!ber ne! trl !e%, ane! kitart0an sze!beszll a 1ratlan s %&akran i%azs%talan !e%pr0bltatsokkal, tKljut at !inden akadl&on, s 1%l %&2ztesen kerl et ki a ar#b0l$ A kis%&er!ekek sz!ra rt !ai t>rtnetek ezeket az e%ziszten#ilis probl!kat ltalban !e%kerlik, pedi% ezek alap1et2en fontosak !indann&iunk sz!ra$ A %&er!ekkel !e% ppen szi!bolikus for!ban le et a le%jobban k>z>lni, o%&an birk0zzon !e% ezekkel a ne zs%ekkel, o%&an jut at el biztons%osan a feln2ttkorba$ A Fbiztons%osG t>rtnetek ne! tesznek e!ltst se! >re%edsr2l, se! allr0l, az e!beri lt atrair0l, se! az >r>k let utni 1%&r0l$ A !ese 1iszont, pp ellenkez2le%, n&ltan sze!besti a %&er!eket az alap1et2 e!beri ltfelttelekkel$ 4ok !ese kezd2dik pldul az an&a 1a%& az apa all1al ezekben a szl2 el1esztse jelenti a le%knz0bb probl!t, !int a o%& a 1al0 letben is ezt W1a%& a t2le 1al0 flel!etU a le%ne ezebb el1iselni$ 3s t>rtnetek arr0l sz0lnak, o%& az >re%ed2 szl2 elrkezettnek ltja az id2t, o%& tadja a el&t az Kj %ener#i0nak$ Ne az ut0dnak el2bb be kell bizon&tania, o%& rter!ett, s !lt0 a bizalo!ra$ A Gri!! test1rek F=ro! tollG #!L !esje %& kezd2dik: F=ol 1olt, ol ne! 1olt, 1olt e%&szer e%& kirl& s annak ro! fia$$$ A!ikor a kirl& !e%>re%edett, s rezte, o%& k>zele% az utols0 0rja, ne! tudta, !el&ik fira a%&ja kirl&s%t$G A krds eld>ntse #ljb0l a kirl& ne z pr0ba el lltja !inde%&ik fitQ a!el&ik le%jobban !e%llja el&t, Faz lesz a kirl& allo! utnG$ A !esk az e%ziszten#ilis dile!!kat !indi% t>!>ren s e%&rtel!Len tlaljk$ %& a %&er!ek a krds ln&e%1el sze!besl, !% a bon&olultabb #selek!n& #sak >sszeza1arn sz!ra a dol%okat$ A !ese !inden szitu#i0t lee%&szerLst$ Alakjait atrozott 1onalakkal rajzolja !e%, a rszletek k>zl #sak a le%fontosabbakkal fo%lalkozik$ 4zerepl2iben ke1s az e%&ni 1ons, inkbb tpusokat kp1iselnek$ 4ok !odern %&er!ekt>rtnettel ellenttben, a !eskben a %onoszs% ppK%& !indentt jelen 1an, !int az ern&$ A j0 s a rossz szinte !inden !esben alakot >lt 1ala!el&ik szerepl2ben, s !e%n&il1nul tetteiben, !int a o%& !indkett2 jelen 1an az letben s !inden e!berben is$ ?z a kett2ss% ordozza azt az erk>l#si probl!t, !el&nek !e%oldsrt kzdeni kell$ A %onoszs%nak is 1an bizon&os 1onzereje S ezt szi!bolizlja a na%& atal!K 0ris 1a%& srkn&, a boszorkn& 1arzsereje 1a%& a F=0fe rkeG ra1asz kirl&n2je S, s t!enetile% %&akran fellkerekedik$ 4ok !esben bizon&os idei% bitorl0 fo%lalja el a 2st !e%illet2 el&et S !int pldul a F=a!upip2kbenG a %onosz !osto atest1rek$ A %onosz a t>rtnet 1%n eln&eri bntetst, s j0lle et ennek !e%1an a !a%a szerepe, a !esben !%se! ez jelenti az erk>l#si l!n&t$ A !esben, akr#sak az letben, ne! a bntets 1a%& az att0l 1al0 flele! riasztja el le% at at0sabban az e!bert a bLnt2l, ane! az a !e%%&2z2ds, o%& ne! ri !e%$ ?zrt Kzza a rossz a !esben !indi% a r>1idebbet$ )e! is a j0 1%s2 %&2zel!e fejleszti az erk>l#si tudatot, ane! a 2s sze!l&es 1onzereje, az a 2s, akinek sors1al s kzdel!ei1el a %&er!ek !ind1%i% azonosul$ Az azonosul0 %&er!ek kpzeletben e%&tt szen1edi t a 2ssel a !e%pr0bltatsokat, s e%&tt is %&2zedel!eskedik 1ele, a!ikor a j0 eln&eri a jutal!t$ Az azonosulst a %&er!ek !a%a kezde!n&ezi, s a 2s kls2 s bels2 ar#ai 1sik bele az erk>l#si t>r1n&eket$ A !esealakok ne! a!bi1alensek, ne! e%&szerre j0k s rosszak, !int !inden l2 e!ber$ A !eskben u%&anaz a szls2s%ess% uralkodik, !int a %&er!eki %ondolkodsban$ 3inden e!ber 1a%& j0, 1a%& rossz, nin#s t!enet$ Az e%&ik fi1r buta, a !sik okos$ Az e%&ik n21r ked1es s szor%al!as, a t>bbiek %onoszak s lustk$ Az e%&ik szp, a t>bbi #sKn&a$ Az e%&ik szl2 #supa j0s%, a !sik !er2 %onoszs%$ Az ellenttes jelle!ek sze!belltsa azonban ne! a el&es 1iselkeds fontoss%t an%sKl&ozza, !int a o%& ez a tan!eskben t>rtnik$ WDannak a!orlis !esk is, !el&ekben j0s%nak s %onoszs%nak, szps%nek 1a%& rKts%nak nin#s se!!ifle szerepe$U A 1al0s%os e!berek ez asonl0, bon&olult s letszerL fi%urk se%ts%1el a %&er!ek ne! tudn ol&an k>nn&en !e%rteni a j0 s a rossz k>z>tti kl>nbs%et, !int a szls2s%es jelle!ek pldjn$ Az rn&alatokkal 1rni kell, a!% a pozit1 azonosulsok talajn kialakul a 1iszon&la% stabil sze!l&is%$ Akkor a %&er!ek !r !e% tudja !ajd rteni, o%& az e!berek k>z>tt na%& kl>nbs%ek 1annak, s o%& !indenkinek 1lasztania kell, !il&en akar lenni$ ?zt az alap1et2

el atrozst, !inden ks2bbi sze!l&is%fejl2ds alapjt k>nn&ti !e% a !esk jelle!einek polarizlts%a, A %&er!ek radsul ne! is ann&ira j0 s rossz k>z>tt 1laszt, ane! inkbb annak alapjn, o%& ki kelt benne rokonszen1et 1a%& ellenszen1et$ 3inl e%&szerLbb s rt et2bb a j0 2s, annl k>nn&ebb azonosulnia 1ele, s annl k>nn&ebb elutastania a rosszat$ A %&er!ek ne! a j0s%a !iatt azonosul a 2ssel, ane! azrt, !ert a 2s el&zete s szerepe er2sen 1onzza$ )e! K%& !erl fel benne a krds, o%& Fj0 akarok;e lenniG, ane! K%&, o%& Fkire akarok asonltaniG, A 1laszt azzal adja !e%, o%& teljes !rtkben beleli !a%t 1ala!el&ik 2s szerepbe$ =a ez t>rtnetesen j0 e!ber, el atrozza, o%& 2 is j0 akar lenni$ Az a!orlis !eskben nin#s !e% a j0 s rossz effle sze!belltsa 1a%& polarizlts%a ezeknek a !esknek e%szen !s a #lja$ Az ol&an fi%urk pldul, !int a <siz!s 'andKr, aki #salafintas%%al se%t a %azdjn, 1a%& FAz %i% r2 paszul&G 2se, aki ellopja az 0ris kin#st, ne! K%& fejlesztik a %&er!ek sze!l&is%t, o%& a j0 s a rossz k>z>tti 1laszts el lltjk, ane! re!n&t keltenek benne, o%& az letben a le%%&en%bbek is boldo%ul atnak$ D%l is !irt le%&en 1alaki j0, a k>zben jelentktelennek rzi !a%t, s att0l fl, o%& se!!ire se! 1isziM ?zekben a !eskben ne! a !orlis krdsek a fontosak, ane! a boldo%uls le et2s%nek an%sKl&ozsa$ ?z is alap1et2 e%ziszten#ilis probl!a$ =iszen ne! !inde%&, o%&an 1%unk neki az letnek, ne! !inde%&, o%& az el2ttnk ll0 ne zs%ekkel sze!ben %&2zele!re 1a%& 1eres%re sz!tunk$ A !odern %&er!ekirodalo! ja1a rsze kirekeszti a pri!it1 >szt>n>kb2l s a 1ad indulatokb0l fakad0 !l& bels2 konfliktusokat, s %& a %&er!ek ne! kap se%ts%et, ne! tudja, !it kezdjen 1elk$ :edi% rsze 1an bennk: a !a%n& s az elszakads kts%be ejti, %&akran allos flel!et rez$ ?zeket az rzseit sza1akban le%t>bbsz>r ne! tudja kifejezni, le%feljebb k>z1etett !0don: fl a s>tts%t2l 1a%& 1ala!il&en llatt0l, flti testi ps%t$ A szl2, a szre1eszi %&er!ekben ezeket a flel!eket, kn&el!etlenl rzi !a%t, s !i1el !a%a is szoron%, K%& akarja !e%szntetni %&er!eke flel!eit, o%& se!!ibe 1eszi 1a%& leki#sin&li 2ket$ A !ese 1iszont na%&on ko!ol&an 1eszi ezeket az e%ziszten#ilis flel!eket s dile!!kat, s n1en ne1ezi 2ket, n&ltan ki!ondja, o%& az e!ber i%n&li a szeretetet, s fl att0l, o%& se!!ibe 1eszik, szereti az letet, s fl a allt0l$ Azonk1l !e%oldsokat is ja1asol, ol&an szinten, a!it a %&er!ek is !e%rt$ Az >r>k let utni 1%& krdst pldul n a e%&;e%& zr0!ondatban 1eti fel: F3% !a is lnek, a !e% ne! altakG, 1a%& !s ol: FAtt0l fo%1a boldo%an ltek e%sz letkben$G ?z azonban e%& pillanati% se! ltatja a %&er!eket azzal, o%& >r>kk lni le ets%es$ Diszont jelzi, o%& #supn e%&1ala!i feledtet eti el 1elnk az el!Klst a !aradktalanul boldo% kap#solatot alakt atunk ki e%& !sik e!berrel$ =a ezt ltre oztuk S tantja a !ese S, az rzel!ek s kap#solatok biztons%a s tart0ss%a tekintetben !indent elrtnk, a!it e!ber elr etQ s e%&edl ez oszlat atja el flel!nket a allt0l$ A !ese azt is ki!ondja, o%& annak, aki !e%tallta a feln2ttkori i%az szerel!et, !r ne! kell 1%&akoznia az >r>k let utn$ ?rre utal az il&en tpusK befejez2 !ondat: FAzutn !% soki% ltek, >r>!ben s boldo%s%ban$G Aki az il&en befejezst irrelis 1%& teljestsnek tekinti, t>kletesen flrerti a !esket, s ne! 1eszi szre a %&er!ek ez sz0l0 fontos !ondani1al0t$ ?zek a !esk azt !ondjk a %&er!eknek, o%& a 1alakinek sikerl i%azi interperszonlis kap#solatot kialaktania, !e%szabadul at a knz0 szepar#i0s szoron%st0l Wa!i sok !esben jelen le12, de 1%l !indi% !e%old0d0 alap!ot1u!U$ "o1bb azt is ki!ondjk, o%& ez a befejezs #sak akkor le ets%es, a S ellenttben a %&er!ek elkpzelsei1el s 1%&ai1al S el tud szakadni an&jt0l$ Aki K%& akar !e%!eneklni a szepar#i0s szoron%st0l s a allflele!t2l, o%& %>r#s>sen a szleibe kapaszkodik, azt 1%l k>n&>rtelenl elker%etik, !int Pan#sit s Puliskt$ A !ese 2snek Wa %&er!eknekU ki kell lpnie a 1il%ba, a !e% akarja tallni el&t, s a !e% akarja tallni azt az e!bert, aki1el azontKl boldo%an l et !ajd, 1a%&is K%&, o%& so a t>bb ne! kell tlnie szepar#i0s szoron%st$ A !ese j>12re orientlt, s r1ezeti a %&er!eket S tudata s tudattalanja sz!ra e%&arnt rt et2 n&el1en S, o%& le!ondjon infantilis f%%2s%i 1%&air0l, s >nll0, f%%etlen letet alaktson ki$ A !ai %&er!ekek !r ne! a na%& #sald 1a%& a j0l inte%rlt k>z>ss% biztons%os k>ze%ben n2nek fel$ ?zrt !a !% fontosabb, !int a !esk keletkezsnek idejn, o%& a !odern kor %&er!eke !e%is!erjen ol&an 2s>ket, akik e%&edl 1%nak neki a 1il%nak, s br indulskor !% ne! tudjk 1%s2 #ljukat, bznak !a%ukban, s a el&es utat k>1et1e, !e% is talljk biztos el&ket a 1il%ban$ A !ese 2s e%& idei% !a%n&osan alad az Ktjn, a o%& a !ai %&er!ek is %&akran !a%n&osnak rzi !a%t$ A 2st a

ter!szet e%&szerL dol%ai: fk, llatok stb$, se%tik ar#ban, !int a o%& a %&er!ek kap#solata is szorosabb ezekkel a dol%okkal, !int a le%t>bb feln2tt$ A 2s sorsa plda a %&er!eknek: rez eti !a%t kitasztottnak s el a%&atottnak, !int aki s>ttben botorkl, !%is 01jk !inden lpst, s a kell, se%tenek neki$ 3a sokkal inkbb, !int r%en, a %&er!eknek szks%e 1an a !a%n&os 2s pldjra, aki elszi%etelts%e ellenre is rtel!es s asznos kap#solatokat alakt ki a k>rn&ez2 1il%%al$ A !ese !int sajtos !L1szi for!a A !ese ne!#sak sz0rakozst n&Kjt a %&er!eknek, ane! fejleszti >nis!erett, s el2se%ti sze!l&is%nek fejl2dst$ Hl& sok szinten sz0l ozz, s ol& sokflekppen %azda%tja lett, o%& e%&etlen k>n&1 se! 1llalkoz at e ats teljes spektru!nak fel!rsre$ ?z a k>n&1 !e%ksrli feltrni, o%& a !esk kpzeletbeli for!ban o%&an reprezentljk az e%szs%es e!beri fejl2ds fol&a!att, s o%&an teszik ezt a fejl2dst 1onz01 a %&er!ek sz!ra$ A fol&a!at azzal kezd2dik, o%& a %&er!ek sze!beszll a szlei1el, s fl a feln>1st2lQ s azzal 1%z2dik, o%& a fiatal e!ber !e%tallja >n!a%t, lelkile% f%%etlen s erk>l#sile% rett sze!l&is% lesz, a !sik ne! kp1isel2it t>bb ne! tekinti fen&e%et2, d!onikus ln&eknek, ane! j0 1iszon&t tud 1elk kialaktani$ A>1iden: a k>n&1 kifejti, o%& a !esk pszi# ol0%iaila% !i1el jrulnak ozz a %&er!ek bels2 fejl2ds ez$ A !ese ne! azrt %&>n&>rk>dteti, s ne! azrt 1arzsolja el az e!bert, !ert pszi# ol0%iai i%azs%okat fo%al!az !e% Wbr ats oz ez is ozzjrulU, ane! azrt, !ert irodal!i rtkei 1annak, !ert !Lalkots$ :szi# ol0%iai atst is #sak azrt tudja kifejteni, !ert els2sorban !Lalkots$ A !ese ne!#sak !int irodal!i for!a kl>nle%es, ane! azrt is, !ert a %&er!ek !inden !s !Lalkotsnl jobban !e%rti$ 3int !inden na%& !L1szetnek, kl>n;kl>n !ondani1al0ja 1an !inden e!ber sz!ra, de a kl>nb>z2 letkorokban !st s !st jelent et u%&anannak az e!bernek is$ :illanatn&i rdekl2dsnek s szks%letnek !e%felel2en a %&er!ek e%&azon !esben sokfle rtel!et tall at$ =a le et2s%e 1an r, 1issza; 1isszatr e%&;e%& !es ez, s Kjabb jelentsekkel e%szt eti ki 1a%& el&ettest eti a r%ieket$ A !est !int !Lalkotst sokfle sze!pontb0l is rde!es 1olna tanul!n&ozni, ne! #supn pszi# ol0%iai !e%k>zeltsb2l, a o%&an ez a k>n&1 teszi$ 3e%jelenik benne, s rajta keresztl jut el a %&er!ek ez az e!beris% k>z>s kultKrkin#se is$ 'l>n k>n&1 ele!ez etn a !esk kl>nle%es szerept a %&er!ek erk>l#si fejl2dsbenQ ez a krds az itt k>1etkez2 lapokon #sak rint2le%esen !erl fel$ A folkloristk a !a%uk tudo!n&a sze!pontjb0l 1izs%ljk a !esketQ a n&el1szek s irodal!rok !e%int !s okokb0l$ Brdekes 1%i%nzni pldul, n&flekppen !a%&arzzk azt a !ot1u!ot, o%& :iroskt len&eli a farkas: e%&esek szerint ez azt jelenti, o%& az jszaka bekebelezi a nappalt, !sok szerint azt, o%& a old els>ttti a napot, 1a%& o%& a tl fel1ltja a !ele%ebb 1szakokat, 1a%& o%& az istens% felfalja a tiszteletre !e%>lt ldozatot stb$ Br!il&en rdekesek is ezek az rtel!ezsek, ne! sokat !ondanak a szl2nek 1a%& ne1el2nek, aki inkbb arra k1n#si, !it jelent a !ese a %&er!ek sz!ra$ A %&er!ek u%&anis a !a%a sajtos lettapasztalat1al ne!i%en tud !it kezdeni a f>ldi s az %i istenek te1ken&s%re pl2 1il%!a%&arzatokkal$ A !eskben ren%ete% a 1allsos !ot1u! is: sok bibliai t>rtnet e%& t2r2l fakad a !eskkel$ A !ese all%ats k>zben keletkez2 tudatos s tudattalan asszo#i#i0k !inden e!ber ltalnos szelle!i orizontjnak s sajtos rdekl2dsnek f%%1n&ei$ A 1allsos e!ber te t sok !indent tall at bennk, a!ikr2l e k>n&1ben ne! lesz sz0$ A le%t>bb np!ese ol&an id2szakban keletkezett, a!ikor a 1allsnak i%en fontos szerepe 1olt az e!ber letben, s ennek k>1etkeztben, n&ltan 1a%& tttelesen, 1allsos t!kat 1etnek fel$ Az ezer egy jszaka mesiben lpten; n&o!on utalsokat tallunk az iszl!ra$ P0 n n& eur0pai !esnek is 1allsos tartal!a 1anQ le%t>bbjket azonban a szlesebb ol1as0k>z>ns% ali% 1a%& e%&ltaln ne! is!eri, !%pedi% azrt ne!, !ert ezek a 1allsos t!k !r ne! bresztenek az e!berben se! ltalnoss%ban 11e, se! sze!l&es skon fontos asszo#i#i0kat$ P0 plda erre a Gri!! test1rek e%&ik le%szebb, feledsbe !erlt !esje, FA 4zLzan&a %&er!ekeG$ :ontosan u%&anK%& kezd2dik, !int a FPan#si s PuliskaG: FBlt e%&szer e%& na%&;na%& erd2 szln e%& fa1%0 a feles%1el$G Akr#sak a FPan#si s PuliskbanG, ol&an sze%n&ek 1oltak, o%& !r a bete12 falatot se! tudtk el2tere!teni, se! !a%uknak, se! ro!1es kisln&uknak$ 4zLz 3rit !e%indtja a na%& n&o!orKs%, !e%jelenik el2ttk, felajnlja, o%& %ondjt

1iseli a kisln&nak, s !indjrt !a%1al is 1iszi a !enn&orsz%ba$ Hdafent a kisln& #sodlatosan l e%szen tizenn%& 1es kori%$ ?kkor S asonl0an a F'kszakllG e%&bknt e%szen !sfle !esj ez$ A 4zLz tizen ro! ajt0 kul#st bzza r, azzal a kik>tssel, o%& #sak tizenkett2t n&it at ki, a tizen ar!adikat ne! szabad$ A kisln& ne! br ellenllni a ksrtsnekQ de azutn tettt leta%adja, 1a%&is azudik, s ezrt bntetsb2l !e%n!ul, s 1issza kell trnie a f>ldre$ 4Kl&os !e%pr0bltatsokon !e%& keresztl, s 1%l !%l&ra akarjk ur#olni$ A!ikor !r #sak az az e%& k1ns%a 1an, o%& !e%1all assa bLnt, 1isszan&eri a an%jt, a 4zLzan&a !e%bo#st neki, s boldo%% teszi, Fa!% #sak lG$ A !ese tanuls%a az, o%& a azu% beszd az e!ber 1esztt okozza, s ennl !% az is jobb, a az e!ber n!a, akr a !ese 2sn2je$ Ne a !e%bnjuk bLneinket, beis!erjk ibinkat, s !indi% i%azat !ondunk, an%unk !e%1lt at bennnket$ A t>bbi Gri!!;!ese k>zl is j0 n n& fo%lalkozik S 1a%& le%albbis kezd2dik T 1allsos !ot1u!okkal$ FAz >re%e!ber, aki 1isszan&erte ifjKs%tG %& kezd2dik: FDala!ikor r%es;r%en, a!ikor az Vr !% itt jrt;kelt a f>ld>n, e%& este 4zent :ter trsas%ban bekopo%tatott e%& ko1#s!ester zba$$$G ?%& !sik !esben, FA sze%n& e!ber s a %azda% e!berG t>rtnetben (sten, !int br!el&ik !ese 2s, elfrad a 1ndorlsban$ A !ese %& kezd2dik: FA%es;r%en, a!ikor az Vristen !% itt jrt;kelt a f>ld>n az e!berek k>z>tt, e%&szer !e%esett 1ele, o%& elfradt, s resteledett, !% !iel2tt fo%ad0t tallt 1olna$ Az Kt kt oldaln kt z llt el2tte, ppen e%&!ssal sze!ben$$$G Br!il&en fontosak s iz%al!asak le%&enek is azonban a !esk 1allsos 1onatkozsai, k1l esnek e k>n&1 1izs%lati terletn, s ezrt ne! fo%lalkozo! 1elk$ X k>n&1ben 1iszon&la% szern& #lt tLzte! !a%a! el: reztetni szeretn!, !irt ol&an fontosak a !esk a %&er!ek sz!ra a n>1ekedssel e%&tt jr0 lelki probl!k !e%oldsban s sze!l&is%e fejl2dsben$ A #l elrse rdekben !%is elkerl etetlenl le kellett !ondano! n n& fontos dolo%r0l$ Az els2 ezek k>zl azzal a tnn&el !a%&arz at0, o%& !anaps% az e!berek ke1s !est is!ernek, 4okkal sznesebben s atsosabban bizon&t atta! 1olna k>n&1e! n n& lltst, a ke1sb is!ert !eskre is i1atkoz atta! 1olna$ Br!il&en j0l is!ertk is ezeket r%ebben, !a !r senki ne! tud r0luk, te t e%sz terjedel!kben k>z>ln>! kellene 2ket, a!i 1iszont a k>n&1et na%&on felduzzasztan$ ?zrt el atrozta!, o%& !ondand0!at n n&, !% !a is npszerL np!esre korltozo!, t>bb;ke1sb feltro! burkolt jelentsket, 1ala!int azt, o%& ezek a jelentsek o%&an 1iszon&ulnak a %&er!ek probl!i oz, o%&an se%tik el2 >n!a%uk s a 1il% jobb !e%rtst$ A k>n&1 !sodik rsze se! t>rekszik ki!ert2 rszletess%re S a!i e%&bknt is elr etetlen S, ane! #sak n n& j0l is!ert s k>zked1elt !est el&ez na%&t0 al, o%& feltrja szps%eit s rtkeit$ =a az e%sz k>n&1et #supn e%& 1a%& kt !ese ele!zsnek szentelte! 1olna, sokkal t>bbet is el!ond atta! 1olna r0luk, j0lle et teljes !l&s%kben akkor se! le etne feltrni 2ket: jelentsknek e ez tKls%osan sok a szintje$ =o%& e%& %&er!eknek e%& adott letkorban !el&ik !ese a le%fontosabb, teljess%%el att0l f%%, o%& ppen ol tart a lelki fejl2dsben, o%& ppen !il&en probl!k fo%lalkoztatjk le%inkbb$ A k>n&1 rsa k>zben sszerLnek ltszott, o%& fi%&el!e!et a le%fontosabb jelentsekre kon#entrlja!$ ?nnek 1iszont az a trn&a, o%& 0 atatlanul el an&a%olta! a !esk !s aspektusait, !el&ek esetenknt sokkal fontosabbak le etnek 1ala!el& sajtos probl!1al kszk>d2 %&er!ek sz!ra, ?z is k>n&1e! szks%szerL korltai k>z tartozik$ A FPan#si s PuliskaG ele!zsnl pldul an%sKl&ozo! a %&er!ek !e%kapaszkodsi 1%&t abban az id2szakban, a!ikor !r le kellene 1lnia szleir2l, 1ala!int a !zeskal#s z %&>n&>rei1el sze!ben az ellenlls fontoss%t, 1a%&is a pri!it1 !oralits !e% aladsnak szks%ess%t$ ?bb2l arra le et k>1etkeztetni, o%& ez a !ese annak a %&er!eknek n&Kjtja a le%t>bbet, aki ppen els2 >nll0 lpseit kszl !e%tenni a 1il%ban$ "estet ad szoron%sainak, de e%&ben !e% is n&u%tatja, !ert flel!ei !% a le%tKlzottabb for!kban is S flele! att0l, o%& !e%eszik S alaptalannak bizon&ulnak: a %&er!ekek 1%l %&2znek, s a le%dzabb ellens% S a boszorkn& S teljes 1eres%et szen1ed$ Hkkal llt atnnk te t, o%& ez a !ese abban az letkorban a le%1onz0bb s le%rtkesebb a %&er!ek sz!ra, a!ikor a !esk elkezdik kifejteni j0tkon& atsukat, 1a%&is n%&;>t 1es korban$ <sak o%& a szepar#i0s szoron%s S az el a%&st0l 1al0 flele! S, 1ala!int az ezst2l 1al0 flele! s az ezzel e%&tt jr0 orlis !o 0s% ne! korltoz0dik e%& !e% atrozott fejl2dsi szakaszra$ (l&en flel!ek a tudattalanban !inden letkorban !e%tall at0k, ez a !ese te t tanuls%%al, btortssal szol%l at j01al id2sebb %&er!ekeknek is$ A!i azt illeti, id2sebb korban sokkal ne ezebb tudatosan beis!erni a szepar#i0s flel!et 1a%& az orlis !o 0s%otQ a%&ni kell te t, o%& a !ese a na%&obb %&er!ek tudattalanj oz is sz0l asson, o%& az 2 tudattalan szoron%sain is en& t essen, !iel2tt azok e%&ltaln tudatoss 1l atnnak$

Y%&anennek a !esnek !s 1onsai az id2sebb %&er!eknek ad atnak biztons%ot s Kt!utatst$ ?%& ln&t serdl2kora elejn i%zett !e% a FPan#si s PuliskaGQ er2t s 1i%aszt !ertett bel2le, Kjra s Kjra elol1asta, belesz2tte l!odozsaiba$ 'is%&er!ek korban 1ala!i1el id2sebb bt&ja 1olt kett2jk k>zl a do!inns$ @ !utatta sz!ra, !ond atni, az utat, akr Pan#si, a!ikor ka1i#sokat sz0rt el, o%& K%1al e%&tt azatalljon$ A ln& serdl2korban is sok !indenben bt&jra a%&atkozott, s !e%n&u%tatta, o%& a !esben is asonl0 a el&zet$ Y%&anakkor azonban tiltakozott is bt&ja do!inan#ija ellen$ Inll0sodsi t>rek1sei akaratlanul is Pan#si alakja k>r fon0dtak$ A !ese e%&rszt azt su%allta tudattalanjnak, o%& a Pan#sit k>1eti, le!arad, s ne! jut el2re, !srszt pedi% azt an%sKl&ozta, o%& eleinte u%&an Pan#si 1olt kett2jk k>zl a 1ezet2 szerep, 1%l !%is Puliska 11ta ki !indkett2jk sz!ra a szabads%ot s f%%etlens%et, iszen 2 %&2zte le a boszorkn&t$ A ln& aztn feln2ttkorban rtette !e%, !il&en sokat se%tett neki ez a !ese abban, o%& !e%szabadul atott a bt&j oz fLz2d2 f%%2s%i 1iszon&t0l, !i1el !e%%&2zte, o%& a korai f%%2 s% ne! ll Ktjban a ks2bbi fellkerekeds le et2s%nek$ %& kis%&er!ek kornak fontos !esje e%szen !s okb0l serdl2korban is asznra 1lt$ A F=0fe rkeG;ben a serdl2 ln& !inden tekintetben fell!Klja %onosz !osto jt, aki fltken&s%b2l ne! en%edi neki, o%& sajt lett lje S a!i a !esben K%& jelenik !e%, o%& a !osto a el akarja ttetni =0fe rkt lb al0l$ )o a a !esnek ez a k>zponti !ot1u!a, s ln&e%ben a puberts probl!it 1eti fel, e%& esetben e%& >t1es kisln& sz!ra e%szen !s !ondani1al0ja 1olt$ Bdesan&ja L1>s ter!szete s !e%k>zelt etetlens%e !iatt a kisln& el a%&ottnak rezte !a%t$ A !ese azonban !e%%&2zte, o%& ne! kell kts%be esnie: =0fe rkt a !osto ja elrulta, de a frfiak !e%!entettk S el2sz>r a t>rpk, azutn a kirl&fi$ )e! is esett te t kts%be an&ja elutast0 !a%atartsa !iatt, ane! bizakodott, o%& a frfiak !ajd !e%!entik$ '>1ette a F=0fe rkeG Kt!utatst, apja fel fordult, s ked1ez2 fo%adtatsra talltQ a szeren#ssen 1%z2d2 !ese se%ts%1el kike1eredett te t abb0l a zskut#b0l, a!el&be an&ja k>z>!b>ss%e tasztotta$ %& t a !ese adott esetben ppol& fontos le et az >t1es %&er!eknek, !int a tizen ro! 1esnek, !% a e%szen !sfle jelentst ol1asnak is ki bel2le$ A F/i%etszpeG #!L !esben a boszorkn& Gala!bbe%&et tizenkt 1es korban bezrta a toron&ba "e t ez is a serdl2 ln& s a fltken& an&a t>rtnete, !el&ben az ut0bbi !e% akarja akadl&ozni ln&t f%%etlens%e ki11sbanQ jelle%zetes pubertskori probl!a, !el& szeren#ss 1%et r, a!ikor Gala!bbe%& s a kirl&fi e%&!sra tall$ ?%&szer e%& >t1es kisfiK azonban e%szen !sfle 1i%aszt !ertett ebb2l a t>rtnetb2l$ An&ja e%sz nap dol%ozott, apja ne! lt 1elk, a nap le%na%&obb rszben na%&an&ja 1iselte a %ondjt$ A!ikor !e%tudta, o%& na%&an&ja sKl&osan !e%bete%edett s k0r zba 1iszik, azt krte, o%& Gala!bbe%& t>rtnett ol1assk fel neki$ Blete e 1ls%os pillanatban kt ol&an !ot1u!ot is tallt a !esben, a!el& i%en fontos 1olt a sz!ra$ Az els2t, az oltal!at s biztons%ot, !el&et az an&t el&ettest2 sze!l& n&Kjtott, ebben a el&zetben na%&on 1onz0nak tallta$ ?z azt !utatja, o%& e%& ltalban rtal!asnak, >nz2nek tekintett 1iselkeds kl>nle%es k>rl!n&ek k>z>tt rendk1l !e%n&u%tat0 atst fejt et ki$ 3% fontosabb 1olt sz!ra a !sik !ot1u!: ne z el&zetben /i%etszpe a !enekls se%deszk>zt S osszK ajt, !el&en a kirl&fi fel!szott ozz a toron&szobba S sajt testben tallta !e%$ A kisfiK ebb2l azt a !e%n&u%tat0 k>1etkeztetst 1onta le, o%& a test let!ent2 le et, s szks% esetn 2 is a sajt testb2l !ert et !ajd biztons%ot$ A !ese te t !indi% a kpzelet skjn s tttelesen sz0l a ln&e%es e!beri probl!kr0l, s !int a plda !utatja, akkor is sokat jelent et e%& kisfiKnak, a a t>rtnet 2sn2je serdl2 len&$ ?zek a pldk taln se%tenek ellensKl&ozni annak a atst, o%& e%&;e%& !ese tr%&alsnl a t>rtnet f2 !ot1u!ainak 1izs%latra fo%ok t>rekedni, s !e%%&2z2en bizon&tjk, o%& a !esk S 2sk ne!t2l s kort0l f%%etlenl S !inden letkorban na%& pszi# ol0%iai se%ts%et n&Kjt atnak ln&oknak s a fiKknak e%&arnt$ Ern&alt, sokoldalK se%ts%et ad atnak !inden Kjabb azonosuls oz, !inden ol&an probl! oz, a!el& a %&er!eket ppen akkor fo%lalkoztatja$ A fent e!ltett kisln& %&er!ekkorban azzal a Pulisk1al azonosult, aki !indenben Pan#sit k>1ette, serdl2korban pedi% azzal, aki le%&2zte a boszorkn&t, s ezrt f%%etlens%re 1al0 t>rek1se a korbbi azonosuls fn&ben !% ered!n&esebbnek s biztosabbnak ltszik$ A kisfiK, aki a toron&b>rt>nt eleinte biztons%os !enedknek tekintette, ks2bb !% na%&obb biztons%ot !ertett abb0l a %ondolatb0l, o%& tulajdon teste le et lete !e%!ent2je$ 3i1el ne! tud atjuk, o%& a %&er!eknek !el&ik letkorban !el&ik !ese jelenti a le%t>bbet, ne! d>nt etjk el, o%& a sok !ese k>zl !el&iket !ikor !ondjuk el neki$ ?zt #sak !a%a a %&er!ek d>nt eti el, !ert #sakis 2 tudja, o%& a !ese !il&en er2s rzel!eket kelt benne, s o%& !it 1 el2 tudatb0l s tudattalanjb0l$ A szl2 persze ltalban azt a !est !esli 1a%& ol1assa fel el2sz>r %&er!eknek, a!el&ik tetszik neki, 1a%& a!el&iket %&er!ekkorban !a%a is szeretett$ =a a %&er!eket ne! k>ti le a t>rtnet, ez azt jelenti, o%& letnek ebben a szakaszban ezek a !ot1u!ok s t!k !% ne! fontosak sz!ra$ (l&enkor az a le%jobb, a !snap este 1ala!i

!st !eslnk neki$ =a!arosan K%&is !e%tudjuk, a 1ala!el&ik !ese fontos lesz sz!ra, !ert spontn reak#i0kat 1lt ki bel2le, s !ert Kjra s Kjra allani szeretn$ =a !inden j0l !e%&, a %&er!ek lelkesedse tra%ad a szl2re is, a !ese neki is fontos lesz, a !srt ne!, akkor azrt, !ert %&er!eke ann&ira szereti$ D%l elj>n az id2, a!ikor ked1en# !esjb2l a %&er!ek !r !indent !a%ba sz1ott, 1a%& !r !s probl!k fo%lalkoztatjk, !el&eket !s !esk fejeznek ki rzkletesebben$ (l&enkor e%& idei% ne! rdekli a r%i !ese, sokkal jobban l1ezi az Kjat$ A !esk ki1lasztsban le%jobb, a !indi% k>1etjk a %&er!ek k1ns%ait$ =a a szl2 r is j>n, o%& %&er!eknek !irt fontos rzel!ile% e%& bizon&os !ese, ezt ajnlatos !a%ban tartania$ A kis%&er!ek le%ln&e%esebb tapasztalatai s reak#i0i tudat alattiak, s %& is kell !aradniuk !indaddi%, a!% a %&er!ek korban s rtel!i fejl2dsben bizon&os retts%et el ne! r$ Brtel!ezni e%& e!ber tudattalan %ondolatait, tudatostani, a!it ne! k1n tudni, !indi% er2szakos betolakods, s kl>n>sen a %&er!ek esetben az$ A!il&en sokat jelent a %&er!eknek, a rzi, o%& szlei osztoznak rzel!eiben, !ert 2k is l1ezik ked1en# !esjt, le%albb ol&an fontos sz!ra, o%& le%bels2 %ondolatait !% szlei is #sak akkor is!er etik !e%, a 2 K%& d>nt, o%& feltrja 2ket el2ttk$ =a a szl2 il&enkor elrulja, o%& !r is!eri 2ket, !e%fosztja %&er!ekt att0l, o%& !e%ajndkoz assa 2t le%bens2bb, le%fltettebb titk1al$ Aadsul, a a szl2 ol1asni tud titkos %ondolataiban, s el2bb is!eri rejtett rzseit, !int 2 !a%a, e%&bknt is na%& atal!a korltlannak, !i t>bb, fen&e%et2en n&o!aszt0nak fo% ltszani %&er!eke sze!ben$ =a pedi% !e%!a%&arznnk a %&er!eknek, o%& a !ese !irt ol&an !a%1al ra%ad0, sztro!bolnnk a !ese 1arzst, a!i na%&rszt ppen abb0l fakad, o%& a %&er!ek ne! e%szen rti, !irt tetszik neki ann&ira$ Darzserejt2l !e%foszt1a a !ese !r ne! kpes se%teni a %&er!eknek abban, o%& !a%a 11ja !e% ar#ait, o%& e%&edl oldja !e% azt a probl!t, a!el&re pp a !esben is!ert r$ A feln2ttek !a%&arzatai, br!il&en el&tll0ak le%&enek is, !e%fosztjk e%& fontos le et2s%t2l, 1a%&is ne! rez eti, o%& sok;sok Kjra all%ats s t>pren%s utn e%&edl birk0zott !e% e%& ne z feladattal$ Az e!ber K%& n2 fel, K%& tallja !e% lete rtel!t s bels2 biztons%t, o%& sze!l&es probl!it !e%rti, s a !a%a erejb2l oldja !e%, s ne! K%&, o%& !sok !a%&arzzk !e% neki$ A !ese!ot1u!ok ne! neurotikus tnetek, !el&eket jobb a !e%rtnk, o%& aztn !e% is szabadul assunk t2lk$ A %&er!ek ezeket a !ot1u!okat #sodsnak tartja, !ert a le%!l&ebb rzsei, re!n&ei s szoron%sai tallnak bennk 1issz an%ra, s ne! kell 2ket zekre szedni e%& sz!ra felfo% atatlan ra#ionalits ide% fn&ben$ A !esk pp azrt %azda%tjk, pp azrt 1onjk bL1k>rbe a %&er!ek lett, !ert az !a%a se! tudja pontosan, o%&an atott r a 1arzs$ ?z a k>n&1 azrt r0dott, o%& a feln2tteknek, s kl>n>sen azoknak, akik %&er!ekeket ne1elnek, se%tsen a !esk fontoss%nak felis!ersben$ 3r e!ltette!, o%& a !esknek sz!talan r1n&es interpret#i0ja le ets%es azon k1l, !el&ek e k>n&1ben szerepelnekQ a !ese is ol&an, !int !inden i%azi !Lalkots: %azda%s%t s !l&s%t a le%alaposabb ele!zs se! !ert eti ki$ '>n&1e!ben ne! t>reksze! !sra, !int o%& pldkat adjak s %ondolatokat bresszek$ =a az ol1as0t ez to1bbi 1izs%l0dsra >szt>nzi, !% t>bb s rn&altabb sze!l&es !ondani1al0t fo% tallni ezekben a !eskben, !el&ek ezltal a %&er!ekeknek is t>bbet fo%nak jelenteni, a el!esli 2ket$ D%l !% a k>n&1 e%& kl>n>sen fontos in&oss%ra kell fel 1no! a fi%&el!et: a !esk i%azi jelentse s atsa, a !esk 1arzsa #sak akkor rzkel et2, a teljes terjedel!kben ol1assuk 2ket$ .ontos 1onsainak sz!ba1tele ppol& ke1eset !ond el r0luk, !int e%& 1ersr2l a tartalo! is!ertetse$ ?%& il&en k>n&1 azonban !%se! 1llalkoz at t>bbre, !int a le%f2bb 1onsok lersra, iszen !a%ukat a !esket ne! k>z>l eti$ 3int o%& azonban ezek a !esk k>nn&en !e%szerez et2k, re!le!, o%& k>n&1e! ol1asst az ol1as0k >sszek>tik !ajd a tr%&alt !esk Kj rol1ass1al$ Akr a F:iroska s a farkasG;r0l, a F=a!upip2kG;r2l, akr br!el&ik !s tndr!esr2l le%&en is sz0, #sakis a !ese !a%a tr atja fel k>lt2i rtkeit, #sakis a !esn keresztl rt etjk !e%, o%&an teszi %azda%abb a fo%kon& lelket$

ELS" RSZ EGY MARK VAR ZSLAT

A LLEKBEN RLEL"," -V"

F?ls2 szerel!e! :iroska 1olt$ V%& rezte!, a feles%l 1e etne!, az !a%a 1olna az d1>ss%$G < arles Ni#kensnek ez a 1allo!sa a F:iroska s a farkasG;r0l elrulja, o%& %&er!ekkorban 2t is ppK%& !e%i%ztk a !esk, !int szerte a 1il%on a %&er!ekek !illi0it !r 1szzadok 0ta$ Dil% rL r0knt is elis!erte, o%& a !esk #sods ese!n&ei s szerepl2i rendk1l na%& !rtkben atottak jelle!nek s k>lt2i kpzeletnek alakulsra$ ">bbsz>r %Kn&osan kikelt azok ellen, akik 1ala!ifle ostoba, szLk lt0k>rL ra#ionalitsra i1atkoz1a, a !esket le%sz1esebben trtk, #enzKrztk 1a%& e%&enesen betiltottk 1olna, s ezzel a %&er!ekeket !e%fosztottk 1olna e%& fontos, letre sz0l0 l!n&t2l$ Ni#kens tudta, o%& a tndr!esk #sods fantzia1il%a !inden !snl na%&obb se%ts%et n&Kjt a %&er!eknek le%ne ezebb, ! e%&ben le%fontosabb feladata !e%oldsban: 1a%&is abban, o%& 1 tudattalanjnak kaotikus feszlts%eit !e%szeldt1e, eljusson a tudatoss% rettebb fokra$ A !esk, ppK%& !int r%en, a te ets%es s az tla%os kpess%L %&er!ekeket e%&arnt !e%tant atjk arra, o%& felis!erjk az let !a%asabb rendL rtkeit, a!inek alapjn ks2bb !r k>nn&en eljut atnak odi%, o%& l1ezni tudjk a le%na%&obb irodal!i s !L1szi alkotsokat$ /ouis 3a#)ei#e k>lt2 pldul ezt rja: FAz i%azi !esk neke!, sze!l& szerint, !indi% sokat jelentettek, !% akkor is, a!ikor !r el2kel2 !a%niskolba jrta!, a ol ezt sz%&en 1olt be1allani$ ?llenttben azzal, a!it !% !a is sokan isznek, a !ese, le%albbis klasszikus np!esei 1ltozatban, sokkal tartal!asabb, !int e%& tla%os naturalista re%n&, a!el& k>rlbell akkora atssal 1an az ol1as0ra, !int e%& Kjs% plet&karo1ata$ Yta! a np!esken, =$ <$ Andersen !esin s az szaki sa%kon t 1ezetett 6 el az Alice k>n&1ek ez s a Vzibabkhoz s tizenkt 1es koro!ban lpte! a T n!rkirlyn fels2bb osztl&ba$G G$ '$ < esterton s <$ 4$ /e*is kritikusok szerint a !ese Fspiritulis felfedez2 KtG, s ennlfo%1a Fa le%letszerLbbG, 5 !i1el K%& trja fel az e!beri letet, Fa o%& lelknk ltja 1a%& rzi, 1a%& rleli !a%banG $ A !ese az e%&etlen irodal!i !Lfaj, a!el& utat !utat a %&er!eknek, o%&an fedezze fel identitst, s o%&an tallja !e% el&t az letbenQ radsul !% azt is el!ondja, !il&en tapasztalatokra 1an szks%e jelle!e to1bbfejleszts ez$ A !ese azt su%allja, o%& a boldo%, tartal!as letet brki elr eti S de #sak akkor, a ne! futa!odik !e% a 1eszl&ek el2l, !ert az i%azi identits oz #sakis rajtuk keresztl 1ezet az Kt$ A !ese to1bb azt %ri, o%& a 1alaki elindul ezen a flel!etes s ko#kzatos Kton, a j0akaratK atal!ak !e%se%tik, s 1%l elri #ljt$ Ne arra is fi%&el!eztet, o%& a %&1kra s kis itLekre, akik 1isszariadnak njk felfedezsnek ko#kzatt0l, si1r let 1r S a u%&an ne! t>rtnik 1ala!i na%&obb bajuk$ 4ok;sok e!ber>lt2n t a !est ol1as0 s szeret2 %&er!ekeket le%feljebb #sak a fafejLek %Kn&oltk ki, !int 3a#)ei#e;t is$ A !ai %&er!ekek jelent2s rsze azonban sokkal rosszabb el&zetben 1an S !ert a !esk !e%is!ersnek a le et2s%t2l is !e% 1annak foszt1a$ /e%inkbb #sak ol&an e%&szerLstett s !e%szeldtett 1ltozatokkal tallkoz atnak, !el&ek a !eskb2l kilK%oznak !inden !l&ebb rtel!et s jelentstS il&enek pldul a felsznes sz0rakoztatst szol%l0 fil!es s tele1zi0s adapt#i0k$ A %&er!ek intellektulis lett !inden korban S a k>z1etlen #saldi l!n&ekt2l eltekint1e S a !itikus s 1allsos t>rtnetek, 1ala!int a !esk atroztk !e%$ ?z a a%&o!n&os irodalo! tpllta s >szt>n>zte a %&er!ek kpzelet1il%t s brndozstQ de e%&idejLle%, !i1el 1laszt adott a %&er!ek sz!ra le%fontosabb krdsekre, a szo#ializ#i0nak is atkon& tn&ez2je 1olt$ A %&er!ek a !toszok s a 1elk k>zeli rokons%ban ll0 1allsos t>rtnetek alapjn alaktotta ki elkpzelst a 1il% eredetr2l, #ljr0l s a trsadal!i e%&ttls k>1etend2 szabl&air0l$ (l&en plda 1olt sz!ra a le%&2z etetlen Ak illeusz s a lele!n&es HdsszeuszQ il&en 1olt =erkules, akinek lett>rtnete azt pldzta, o%& a le%er2sebb e!ber is kitakart atja a le%!o#skosabb istll0t, !lt0s%n akkor se! esik #sorbaQ s il&en 1olt 4zent 3rton, aki k>pen&t !e%osztotta e%& koldussal$ Hidipusz !tosza pedi%

ne!#sak .reud 0ta se%t az e!bernek abban, o%& !e%rtse a szlei irnt tpllt bon&olult s a!bi1alens rzseit s a bel2lk fakad0 2si, de !indi% aktulis probl!kat$ .reud az 0kori t>rtnettel #sak tudatostani akarta, o%& ebben a katlanban ol&an rzel!ek fort&o%nak, !el&ekkel bizon&os letkorban !inden %&er!eknek !e% kell birk0znia$ A indu #i1iliz#i0ban A!a s 4ita t>rtnete Wa "mjana e%&ik fejezeteU, !el&b2l !e%is!erjk btors%ukat s bks ter!szetket, 1ala!int e%&!s irnti szen1edl&es 1onzal!ukat, a szerel!i s a zastrsi 1iszon& prototpusnak szerept t>lti be$ 3i t>bb, a indu kultKra el2 is rja, o%& !indenkinek !e% kell pr0blnia a sajt letben Kjralni a !toszt: !inden indu !en&asszon&nak 4ita a ne1e, s esk12i szertartsn el is jtssza a !tosz n n& epiz0djt$ A !ese bels2 fol&a!atokat eJternalizl, !el&ek a t>rtnet szerepl2i s ese!n&ei r1n 1lnak rt et21$ ?z az oka, o%& a a%&o!n&os indu or1oslsban a lelkile% !e%za1art e!bernek e%& ol&an !est adtak !edit#i0 #ljra, a!el&ben az 2 e%&ni probl!i >ltenek for!t$ ?zzel azt akartk elrni, o%& a !esre pl2 konte!pl#i0 r1n a bete% !e%lssa szen1edseinek !ibenltt s a !e%olds le et2s%t$ A szen1ed2, re!n&ked2 s a sors#sapsokon fellkereked2 e%&szeri e!ber t>rtnetnek, 1a%&is a !esnek a se%ts%1el a bete% ne!#sak a sajt n&o!orKs%b0l ki1ezet2 utat lel ette !e%, ane! S !iknt a !ese 2se S az i%azi nj ez 1ezet2 bels2 utat is$ A n>1eked2 %&er!ek sz!ra a !esk le%f2bb jelent2s%e ne! abban rejlik, o%& el&es 1iselkedsre tantanak S effle b>l#sess%%el b21en elltjk 2t a 1allsos t>rtnetek, a !toszok s a tan!esk$ A !esk senkit ne! ltatnak azzal, o%& a 1il%ot K%& rjk le, a!il&en az 1al0jban, s o%& az e!bernek !e%!ondjk, !it kell #sinlnia$ ?bben az esetben a indu bete% kn&telen 1olna az el2rt 1iselkedsi for!t k>1etni S a!i ne!#sak o%& rossz terpia, ane! ppen az ellenkez2je annak, a!it terpinak ne1eznk$ A !ese azrt %&0%&t0 atsK, !ert a bete%, a t>rtnetet >n!a%ra s pp !e%le12 bels2 konfliktusra 1onatkoztat1a, !e%tallja probl!inak sajt !e%oldst$ A ki1lasztott !ese tartal!nak ltalban nin#s se!!i k>ze a bete% tk>znapi let ez, 1iszont annl t>bb k>ze 1an bels2 probl!i oz, !el&ek !e%fo% atatlannak s ezrt !e%old atatlannak ltszanak$ A !ese, no a realisztikusan kezd2dik, s tS !e% tsz>1ik a !indennapi let ele!ei, e%&rtel!Len ne! a 1al0s%os kls2 1il%r0l sz0l$ (rrealitsnak Wa!it a szLk lt0k>rL ra#ionalistk ann&iszor kifo%solnakU fontos szerepe 1an, !ert n&il1n1al01 teszi, o%& a !esk ne! a kl1il%r0l akarnak asznos is!ereteket k>z>lni, ane! az e!berben lejtsz0d0 bels2 fol&a!atokr0l$ A le%t>bb kultKrban a !tosz s a !ese 1a%& np!ese ne! kl>nl el e%&!st0l lesenQ e%&ttesen alkotjk a ne!zetek rsbelis% el2tti irodal!t$ Az szaki n&el1ek !indkt for!t sagnak ne1ezik$ A n!etben a #age !toszt jelent, a !esk ne1e $%rchen, )e! szeren#ss, o%& a !ese an%ol s fran#ia ne1e & 'airy tale s conte !e 'e S a tndrek szerept an%sKl&ozza, iszen le%t>bbjkben nin#s is tndr$ A !toszok s !esk 1%le%es for!jukat akkor n&ertk el, a!ikor lertk 2ket, s t>bb ne! 1oltak kit1e az lland0 1ltoztats le et2s%nek$ A!% 1szzadokon t szjr0l szjra terjedtek, ol t>!>rebbek, ol terjen%2sebbek lettek, ol&kor pedi% >sszeke1eredtek$ 3indi% att0l f%%2en !0dosultak, o%& a !esl2 szerint !i rdekelte le%inkbb a all%at0it, s o%& !ik 1oltak abban a korban a le%fontosabb sze!l&es s trsadal!i probl!k$ Doltak !esk, !el&ek ki1ltak a !toszokb0l, s 1oltak ol&anok, !el&ek beljk ol1adtak$ 3indkt for!ban e%& e%sz trsadalo! fel al!oz0dott tapasztalatai >ltenek testetQ a r%i id2k b>l#sess%eit az e!berek rszben a !a%uk sz!ra akartk f>lele1enteni, rszben a k>1etkez2 %ener#i0nak akartk to1bbadni$ =osszK s 1iszonta%s%os t>rtnel!e fol&a!n a !esk !l& b>l#sess%b2l az e!ber !indi% ltet2 er2t !ertettQ s ezt az >r>ks%et se!!i !s ne! k>z1etti ol&an e%&szerL, k>z1etlen s rt et2 for!ban a %&er!ek sz!ra, !int ppen !a%a a !ese$ A !toszoknak s a !esknek sok k>z>s 1onsuk 1an$ A !toszok azonban S a !esknl sokkal an%sKl&osabban S 2sket k>1etend2 pldaknt lltjk all%at0s%uk el$ Akr#sak a !ese, a !tosz is !e%jelent et 1ala!il&en bels2 konfliktust szi!bolikus for!ban, a !e%olds le et2s%t is su%all atja S de ne! felttlenl ez a k>zponti krdse$ A !tosz el2ads!0dja !lt0s%teljesQ spiritulis er2 rad bel2le, s isteni jelenlt n&il1nul !e% e!berfeletti 2seiben, akik az e%&szerL aland0k el !induntalan !r#t lltanak$ Br!enn&ire szeretnnk is !i aland0k !a%unkat e 2s>k kpre for!lni, ez n&il1n1al0an so a ne! sikerl et$

A !esk alakjai s ese!n&ei is bels2 konfliktusokat sze!l&estenek !e% 1a%& illusztrlnak, de #sak na%&on fino!an s tttelesen jelzik, o%&an le et !e%oldani e konfliktusokat, s o%&an le et to1bblpni a !a%asabb rendL u!anits fel$ A !ese el2ads!0dja e%&szerL, k>z1etlenQ all%at0i el ne! llt se!!ifle !r#t$ 3% a kis%&er!eknek se! kell K%& reznie, o%& el1rnak t2le 1ala!it, a!inek ne! tud ele%et tenni$ A !ese ne! k>1etel se!!it, ellenkez2le%: biztons%ot s re!n&t n&Kjt, s azt %ri, o%& 1%l !inden j0ra fordul$ ?zrt ne1ezte /e*is <arroll a !est sz1b2l j>12 FajndknakG S a!i a !ondkr0l ali% a !ond at0 el$ 'ts%telen, o%& a !essk>n&1eknek ltalban ne! !inden darabja felel !e% ezeknek a kritriu!oknakQ sok k>ztk a pusztn sz0rakoztat0 t>rtnet, a tan!ese 1a%& fabula$ A tan!esket arr0l is!er etjk fel, o%& sz>1e%kkel, #selek!n&kkel 1a%& ese!n&eikkel S br!il& !eseszerLek le%&enek is S !indi% tudtunkra adjk, !it kell tennnk$ A fabula k>1etel s fen&e%et S 1a%&is !oralizl S, de el2fordul, o%& #supn sz0rakoztat$ =a e%& t>rtnetr2l el akarjuk d>nteni, o%& !ese;e 1a%& se!, pr0bljuk ki, !ond atjuk;e r, o%& sz1b2l j>12 FajndkG a %&er!ek sz!ra$ Hsztl&ozsnak se! rossz$ =o%& !e%rtsk, o%&an lik t a %&er!ekek a !est, %ondoljunk azokra a t>rtnetekre, !el&ekben e%& %&er!ek tKljr az lett fen&e%et2, %onosz 0ris eszn$ A %&er!ekek u%&anis intuit1e tudjk, kik az F0risokG S ezt pldzza e%& >t1es kisfiK albbi spontn reak#i0ja$ A kisfiK an&ja, !iutn sokat allott arr0l, o%& !il&en fontos a %&er!ek sz!ra a !ese, feladta addi%i llspontjt, !iszerint F1res s ijeszt2G t>rtneteket ne! !esl a finak$ 'orbbi beszl%etseikb2l tudta, o%& fit 8 iz%atja az a %ondolat, o%& az e!bert !e%e etik$ ?l!ondta neki az FZris>l2 PnosG;t$ A %&er!ek a !ese 1%n !e%krdezte: F(%azib0l, u%&e, nin#senek 0risokMG 3iel2tt az an&a ki!ond atta 1olna a !e%n&u%tat0 1laszt S a!i1el persze lero!bolta 1olna a !ese atst S, fia %& fol&tatta: F<sak feln2ttek 1annak, akik ol&anok, !int az 0risok$G It1es fejjel pontosan !e%rtette a !a%a btort0 !ondani1al0jt: a feln2ttek ol&kor fen&e%et2 0risoknak ltszanak, n!i ra1aszs%%al azonban a %&er!ek f>lbk kereked et$ ?z a !e%je%&zs r1il%t, !i az e%&ik oka annak, o%& a feln2ttek ne! szeretnek !est !ondani: ne! kelle!es %ondolat, o%& id2nknt, a tetszik, a ne!, fen&e%et2 0risoknak ltszunk %&er!ekeink sze!ben$ Annak se! >rlnk, a azt iszik, o%& k>nn&en tKljr atnak az esznk>n, 1a%& ppens%%el bolondjt jrat atjk 1elnk, s ezt !% !ulats%osnak is tartjk$ Ne akr !eslnk nekik, akr ne!, a kisfiK pldja azt bizon&tja, o%& !indenkpp >nz2 0risoknak ltszunk, akik fltken&en 2rzik atal!uk forrsnak #sods titkait$ A !esk biztostjk a %&er!ekeket, o%& 1%l le%&2z etik az 0rist S 1a%&is o%& 1%l 2k is u%&anol&an na%&ra n2nek, s u%&anol&an 5 atal!asak lesznek$ ?zek azok a bizon&os Fe!berfor!l0, na%&szerL re!n&ekG $ =a !i !a%unk !ondunk %&er!ekeinknek il&en !esket, !i !a%unk n&u%tatjuk !e% 2ket a le%jobban azzal, o%& el&eseljk, a %ondolatban az 0risok le%&2zs1el fo%lalkoznak$ )e! !inde%& azonban, o%& a %&er!ek ol1assa 1a%& allja a !est, !ert a ol1assa, azt %ondol atja, o%& #sak e%& ide%en e!ber S aki a !est rta 1a%& a k>n&1et >sszelltotta S rt 1ele e%&et abban, o%& az 0rist ki kell jtszani, s !e% kell >lni$ Ne a a szl2 !a%a !esli el, a %&er!ek biztos le et abban, o%& szlei ne! bnjk, a kpzeletben el%ttelt 1esz azokrt a flel!ekrt, a!el&eket a feln2tt do!inan#ija breszt benne$

.A #AL SZ S AZ I/RIT0 Me(e '( t$nme(e Az Ezeregyjszaka e%&ik !esje, FA alsz s az ifritG #sakne! a teljes skljt tartal!azza azoknak a !esei !ot1u!oknak, a!el&ek e%& 0ris s e%& aland0 e!ber kzdel!t !ondjk el$ ?z a t!a 1ala!il&en for!ban !inden kultKrban felbukkan, iszen a %&er!ekekben !indentt feszlts%eket okoz a felettk %&akorolt szl2i atalo!$ W?ur0pai n&el1eken ez a t!a FA pala#kba zrt szelle!G #!L Gri!!;!ese 1ltozatban a le%is!ertebb$U A %&er!ekek tudjk, o%& a ne! teljestik a feln2ttek paran#sait, ara%jukt0l e%&flekppen !enekl etnek !e%: a tKljrnak a feln2tt eszn,

FA alsz s az ifritG;ben a sze%n& alsz n%&szer 1eti l0jt a ten%erbe$ ?l2sz>r e%& d>%l>tt sza!arat, !sodszor iszappal teli fazekat, ar!adszor !% ennl is ke1esebbet, 1e%S s #serpdarabokat tall a l0jban$ )e%&edszerre e%& rzedn&t fo% ki a ten%erb2l$ A!ikor kin&itja, atal!as fel 2 szll ki bel2le, a fel 2b2l pedi% e%& 0risi ifjK WdzsinnU alakja bontakozik ki$ =iba k>n&>r>% a alsz, az ifrit !e% akarja >lni$ A alszt ra1aszs%a !enti !e%: felbosszantja az ifritet: ne! iszi el, o%& 0ris ltre belefr a parn&i edn&be, !ire az ifrit bizon&tani akar, s 1isszabKjik a pala#kba$ ?kkor a alsz %&orsan bedu%aszolja s lepe#steli a pala#kot, s 1isszadobja a ten%erbe$ 3s kultKrkban is felbukkan ez a !ot1u!$ ?zekben a 1ltozatokban a %onosz szelle! 1ala!il&en na%&, 1rszo!jas llat alakjt >lti !a%ra, s fel akarja falni a 2st, aki szorult el&zetben #sakis ra1aszs%ban bz at$ .enn an%on !orfondrozni kezd, o%& k>nn&L e%& atal!as szelle!nek na%& llat kpt fel>ltenie, de kis llatt, e%rr 1a%& kis!adrr biztosan ne! tudna t1ltozni$ A iKs%ban srtett szelle! persze a 1esztbe ro an: !e%!utatja, o%& sz!ra se!!i se! le etetlen, s apr0 , llatk1 1ltozik, akit aztn a 2s k>nn&edn le%&2z$ FA alsz s az ifritG t>rtnetben sokkal t>bb rejtett jelents 1an, !int a !ot1u! !s feldol%ozsaibanQ sok fontos rszlete a 1ltozatokban ne! !indi% szerepel$ Az e%&ik il&en rszlet az, o%& el!ondja, !irt akarja az ifrit k>n&>rtelenl elpuszttani szabadt0jtQ a !sik pedi% az, o%& ro! sikertelen ksrlet utn a ne%&edik oz krp0tlst$ A feln2tt lo%ika szerint !inl osszabb a rabs%, annl na%&obb l1al tartozik a fo%ol& a szabadt0jnak$ Az ifrit azonban ezt !s o%& ltja: F4zz 1i% fekdte! a ten%er fenekn, s ez alatt az id2 alatt szntelenl ezt %ondolta!: [Aki en%e! innen kiszabadt, >r>k letre %azda%% tesze!$\ Ne eltelt a szz esztend2, s ne! j>tt senki, o%& ki!entsen$ Aztn Kjabb szz esztend2 szllt el f>l>tte!, !ik>zben azt !ondo%atta! !a%a!ban: [Aki en%e! innen kiszabadt, annak f>ltro! a f>ld 1ala!enn&i kin#st\ S de senki se szabadtott ki$ A!ikor !e% to1bbi n%&szz 1 1onult el felette!, %& sz0lta!: [Aki en%e! kiszabadt a pala#kb0l, annak teljeste! ro! k1ns%t\ S de ne! szabadtott ki senki$ ?kkor na%& ara%ra %erjedte!, s elt>klte! !a%a!ban, o%& aki !ost kiszabadt, azt !e%>l>!$$$G :ontosan ezt li t a kis%&er!ek is, a!ikor Fel a%&jkG$ ?l2sz>r arra %ondol, !il&en boldo% lesz, a!ikor an&ja azaj>nQ 1a%& a bntetsl szobjba kldtk, o%& fo% >rlni, a kij> et, s o%& fo%ja an&ja ked1t keresni$ Ne a o%& !Klik az id2, e%&re d >sebb lesz, s kpzeletben sz>rn&L bosszKt akar llni azokon, akik !e%bntettk$ /e et, o%& a 1al0s%ban na%&on boldo% lesz, a!ikor an&ja 1isszatr 1a%& a bntetst feloldjk, de ez ne! 1ltoztat azon, o%& %ondolatban 2 is jutal!az s bntet$ ?zrt az ifrit fo%adal!ainak 1ltozsa a %&er!ek sz!ra tl et2 pszi# ol0%iai i%azs%$ Az rzel!eknek ezt a 1ltozst lte t e%& ro!1es kisfiK, a!ikor szlei t>bb tre klf>ldre utaztak$ ?zt !e%el2z2le% is !r j0l tudott beszlni, s a szl2k t1ollte alatt %ondoz0n2j1el s !sokkal to1bbra is beszl%etett$ Ne a!ikor a szl2k azatrtek, kt ti% se! ozzjuk, se! !sok oz ne! sz0lt e%&etlen sz0t se!$ Abb0l, a!it a %ondoz0n2j1el beszlt, kiderlt, o%& szlei t1olltnek els2 napjaiban na%& 1rakozssal %ondolt a 1iszontltsra$ Az els2 t 1%n azonban arr0l kezdett beszlni, !enn&ire ara%szik rjuk, o%& el!entek, s o%& fo%ja !ajd nekik ezt 2 1isszaadni$ ?%& t !Kl1a !r !e% se! e!ltette a szleit, s d be %urult, a 1alaki sz0ba ozta 2ket$ A!ikor an&ja s apja 1%l !e%rkezett, a %&er!ek sz0 nlkl elfordult t2lk, s !inden bkt2 ksrletk ellenre ide% s elutast0 !aradt$ =eteki% tartott, a!% a szl2k S a %&er!ek knz0 llapott !l&en trez1e S elrtk, o%& a kisfiK is!t a r%i lett$ )&il1n1al0, o%& az id2 !Kls1al a %&er!ek ara%ja n2tt>n;n2tt, s 1%l !r att0l fl etett, a 1ad, ele!i erejL ara%jnak utat en%ed, elpusztt atja szleit, 1a%& a !e%torls ki 1s1al >n!a%t$ A beszd !e%ta%adsa 1dekezs 1olt: %& 01ta !e% !a%t s szleit to!bol0 ara%ja k>1etkez!n&eit2l$ )e! tudo!, o%& FA alsz s az ifritG eredeti n&el1ben is ltezik;e az an%ol (bottle!)u* 'eeling+; ez asonl0 kifejezs, 1a%&is a!el&ik az elfojtott rzst Fpala#kba zrtG rzsnek ne1ezi$ Ne a pala#kba zrts% kpe ppol& tall0 le etett akkor is, !int !a$ Dala!il&en for!ban !inden %&er!ek tl ol&an l!n&eket, !int az el2bbi ro!1es kisfiK, a ne! is il&en 1%letesen, s ne! is il&en sze!be>tl2 reak#i0kkal$ A %&er!ek ne! rti, !i t>rtnik 1ele, #sak azt tudja, o%& %& s %& kell 1iselkednie$ =a e%& il&en %&er!eken ra#ionlis !a%&arzatokkal pr0blunk se%teni, kudar#ot 1allunk, s #sak fokozzuk elkeseredst, iszen 2 !% ne! %ondolkodik ra#ionlisan$

=a e%& %&er!eknek el!esljk, o%& e%& kisfiK e%&szer ann&ira !e% ara%udott a szleire, o%& kt ti% ne! beszlt ozzjuk, azt fo%ja !ondani, o%& ez Fbutas%G$ =a !% !e% is akarjuk !a%&arzni neki, o%& a kisfiK !irt ne! beszlt kt ti%, !% jobban !e%er2s>dik benne az az rzs, o%& a kisfiK butn 1iselkedett S s !ost !r ne!#sak azrt, !ert !a%t a tettet butas%nak tartja, azrt is, !ert a !a%&arzatot is rtel!etlennek tallja$ A %&er!ek tudatosan ne! lt atja be, o%& a ara% n!1 te eti, 1a%& o%& esetle% azok allt k1n atja, akikt2l sajt lte f%%$ =iszen akkor azt is be kellene ltnia, o%& rzsei ol&kor er2sebbek nla, o%& ne! ura tulajdon rzel!einek S s ez bizon& r!iszt2 %ondolat$ Bs te%&k ozz: ne!#sak a %&er!ek sz!ra fen&e%et2 az a tudat, o%& ol&an er2k lakoz atnak bennnk, !el&eknek ne! 1a%&unk urai$ A %&er!ekben a !e%rts el&t !% a #selek1s fo%lalja el, s ez annl inkbb %& 1an, !inl er2sebbek az rzsei$ /e et, o%& feln2tt atsra !skpp fo%al!az, de 1al0jban ne! azt %ondolja, o%& az e!ber azrt sr, !ert szo!orK, ane! #sak azt, o%& sr$ Az e!ber ne! azrt 1erekszik, t>r;zKz 1a%& n!ul el, !ert d >s, ane! #sak teszi, a!it tesz$ =o%& kien%esztelje a feln2ttet, !e%tanul atja u%&an, o%& #selekedett %& !a%&arzza: Fazrt #sinlta!, !ert d >s 1a%&okG S ez azonban !it se! 1ltoztat azon a tn&en, o%& a %&er!ek a d t ne! d nek li !e%, ane! 1ala!i ksztetsnek arra, o%& ss>n, ro!boljon 1a%& eln!uljon$ <sak a pubertskorban kezd tisztba j>nni rzel!ei1el, #sak akkor jut el oda, o%& ne azonnal #selek1ssel 1a%& annak szndk1al rea%ljon$ A tudattalan fol&a!atokat a %&er!ek sz!ra #sak ol&an kpek te etik rt et21, !el&ek k>z1etlenl a tudattalanj oz sz0lnak$ (l&en kpeket 1nak el2 a !esk$ A %&er!ek ne! azt %ondolja, o%& F a an&a 1isszaj>n, boldo% leszekG, ane! azt, o%& Fadok neki 1ala!i ajndkotG S s %& %ondolkodott az ifrit is: FAki kiszabadt, %azda%% tesze!$G A %&er!ek ne! azt %ondolja, Fol&an !r%es 1a%&ok, o%& !e%>l>! ezt az e!bertG, ane! F a tallkozo! 1ele, !e%>l>!G S s u%&an%& beszlt az ifrit is: Fbrki szabadtson is ki, !e%>l>!G$ =a e%& 1al0s%os sze!l& beszlne 1a%& #selekedne %&, az akkora szoron%st bresztene a %&er!ekben, a!i a !e%rtst le etetlenn tenn$ Az ifritr2l 1iszont tudja, o%& kpzeletbeli alak, te t !ot1u!ait ne! kell k>z1etlenl !a%ra 1onatkoztatnia, k>nn&ebben !e%rt eti, !i !oz%atja$ A o%& a %&er!ek %ondolatban to1bb sz>1>%eti a t>rtnetet S a ne! teszi, el1sz a !ese le%f2bb rtel!e S, e%&szer #sak is!er2snek kezdi rezni, a o%& az ifrit a bezrts%ra s a frusztr#i0ra rea%l, s ez az els2 lps a oz, o%& sajt asonl0 reak#i0it felis!erje$ Bs !i1el ppen e%& !ese, e%& 4e olsin#s orsz%ban jtsz0d0 t>rtnet is!erteti !e% ezekkel a 1iselkedsi !intkkal, %ondolatban szabadon !ozo% at ide;oda az Fi%az, az e!ber %& rez, s %& #selekszikG s a Fne! i%az, ez #sak !eseG 1%letei k>z>tt, att0l f%%2en, !enn&ire tudja !r felis!erni ezeket a fol&a!atokat >n!a%ban is$ A le%fontosabb az, o%& !i1el a !ese %arantlja a szeren#ss befejezst, a %&er!ek btran fantzil at, !ert tudja, br!it talljon is ki S azaz br o%& for!lja is tudattalanja a !ese sz>1ett S, 2 is Fboldo%an l az id2k 1%ezeti%G$ A t>rtnet fantasztikus tKlzsai S pldul a szzadoki% tart0 rabs% a pala#kban S i et21 s elfo%ad at01 teszik azokat a reak#i0kat, a!el&ek e%& realisztikus szitu#i0ban, !int a!il&en a szl2k t1ollte, ne! 1olnnak azok$ :edi% a %&er!eknek a szl2 t1ollte >r>kk1al0s%nak tLnik, iba is bizon&%atja ks2bb az an&ja, o%& #sak fl 0rra !ent el$ A !esnek a fantasztikus tKlzsok adnak pszi# ol0%iaila% i%az #sen%st, !% a realisztikus !a%&arzatok, br!enn&ire i%azak is, pszi# ol0%iaila% a!isan an%zanak$ FA alsz s az ifritG pldjn !e%rt etjk, o%& !irt 1eszti el rtkeit az e%&szerLstett, !e%#sonktott !ese$ A k1lll0 bizon&ra szks%telennek tallja a rszletez2 lerst, o%& !iknt jut #l az ifrit %ondolatban szabadt0jnak !e%jutal!azst0l szabadi;t0jnak !e%bntetsi%$ A !est K%& is el le etne !ondani, o%& a %onosz ifrit !e% akarja >lni szabadt0jt, de az S aland0 e!ber ltre S tKljr a atal!as szelle! eszn$ ?bben az e%&szerLstett for!ban azonban ez #supn e%& ijeszt2 t>rtnet 1olna, !el&nek j0 $ 1%e, s pszi# ol0%iai sze!pontb0l rtktelen$ Bppen az ifrit szndknak 1ltozsa, a o%& 1%l jutal!azs el&ett bntetni akar, teszi le et21 a %&er!ek sz!ra, o%& belelje !a%t a t>rtnetbe$ 4 !int o%& a !ese !e%%&2z2en !ondja el, !i jtsz0dott le az ifritben, i et21 1lik az is, o%& a alsz tKljr at a szelle! eszn$ Az il&en, ltsz0la% jelentktelen rszletek ki a%&sa !e%fosztan a !est !l&ebb jelentseit2l, s %& rdektelenn tenn a %&er!ek sz!ra$ A %&er!ek >ntudatlanul is >r>!t leli a !esben, !ert !e%fen&e%eti !indazokat, akik 2t !a%t is Fpala#kba zr atjkG$ A !odern !eskben sokszor el2fordul, o%& e%& %&er!ek tKljr a feln2tt eszn$ Ne ezek a t>rtnetek

tKls%osan leplezetlenek, s ezrt ne! n&Kjt atnak kpzeletbeli !e%k>nn&ebblst a feln2ttek n&o!aszt0 fenn at0s%a alatt l2 %&er!eknekQ s2t !e% is r!iszt etik, iszen biztons%a !%is#sak azon n&u%szik, o%& a feln2tt okosabb nla, s !e% tudja 1deni$ ?zrt fontos, o%& a !esben ne! e%& feln2tt, ane! e%& szelle! 1a%& e%& 0ris jr p0rul$ A %&er!eknek tetszik, a azt !ondjuk neki, o%& tKljr at a feln2ttek, akr a szlei eszn is, ! ez e%&ben szoron%ssal t>lti el, iszen a ez i%az, !ifle 1del!et n&Kjt atnak neki az il&en k>nn&en rszed et2 e!berek$ Ne !i1el az 0ris kpzeletbeli alak, a %&er!ek btran fantzil at arr0l, o%& le%&2zi, s2t akr !e% is >li, !ert k>zben ne! 1eszl&ezteti j0 kap#solatt az i%azi feln2ttekkel, 1del!ez2i1el$ FA alsz s az ifritG t>bb sze!pontb0l is tartal!asabb az an%ol Pa#k WPnosUS #iklus !esinl W0ris>l2 Pnos, Az B%i%r2 paszul&U, !el&ekben a 2s !e%>li az 0rist, illet1e a srkn&t$ 3i1el a alsz ne! e%&szerLen #sak feln2tt, ane! apa is, a !ese burkoltan azt is k>zli a %&er!ekkel, o%& apjt fen&e%et etik u%&an a feln2ttnl is atal!asabb er2k, de apja ol&an %&es, o%& diadal!askodik felettk$ A !esben a %&er!ek ktfle szerep el2n&eit is kil1ez eti$ A alsz szerepben elkpzel eti, o%& le%&2zi az 0rist$ A szelle! szerepben pedi% S apjra oszt1a a alsz szerept S fen&e%et2 er2knt lp et fel apj1al sze!ben, !ik>zben n&u%odt le et, o%& apja azrt %&2zni fo%$ FA alsz s az ifritG ltsz0la% jelentktelen, ! 1al0jban fontos rszlete az is, o%& a alsz ro! sikertelen pr0blkozs utn Kzza ki a ten%erb2l az ifrit pala#kjt$ Bizon&ra e%&szerLbb 1olna, a a !ese !indjrt a sorsd>nt2 pala#k kifo%s1al kezd2dnek a ro! sikertelen ksrlet azonban !inden !oralizls nlkl azt k>z1etti a %&er!ek sz!ra, o%& az e!ber ne! sz!t at sikerre r>%t>n az els2 1a%& akr a !sodik, 1a%& ar!adik nekiru%aszkodsra$ )e! ol&an k>nn&L 1ala!it elrnnk, !int a o%& elkpzeljk 1a%& szeretnnk$ A alsz ro! ksrlete utn a ke1sb kitart0 e!ber !inden bizonn&al f>l a%&na a pr0blkozssal, iszen a zsk!n& e%&re it1n&abb$ A pr0blkozssal azonban, a kezdeti sikertelens% ellenre, so a ne! szabad f>l a%&ni S s ezt a fontos tanuls%ot j0 n n& !ese s tan!ese k>zli a %&er!ekkel$ ?z a !ondani1al0 akkor atsos, a ne! !orlis paran#sknt 1a%& k>1etelsknt jelenik !e%, ane! #sak !ellkesen, a!i1el !inte%& azt fejezi ki, o%& il&en az let$ 3e% aztn az ifrit le%&2zse se! sikerl et er2feszts s ra1aszs% nlklQ ne! rt te t, a lestjk esznket s kitart0ak 1a%&unk, br!i le%&en is az el2ttnk ll0 feladat$ Dan !% e%& il&en, ltsz0la% jelentktelen, !%is nlkl>z etetlen ele!e e !esnek$ A alsz n%&szer 1eti l0jt a ten%erbe, !% kitartst siker koronzzaQ az ifrit n>1ek12 !r%t is n%& fokozatban !utatja be a !ese$ ?z a pr uza! az apa; alsz retts%t s az ifrit retlens%t lltja sze!be e%&!ssal, s az let e%&ik alap1et2 krdst 1eti fel, a!ell&el !r korn sze!be kell nznnk: !ire all%assunk: rzel!einkre 1a%& rtel!nkreM :szi# oanalitikus !e%fo%al!azsban: a konfliktus azt a ne z ar#ot szi!bolizlja, !el&et !indann&iunknak !e% kell 11nunk: az >r>!el1et k>1etjk;e, a!i k1ns%aink azonnali kiel%tsre, a frusztr#i0k ke%&etlen !e%torlsra t>r, akr rtatlanokkal sze!ben is S 1a%& pedi% a 1al0s%el1 ural!t fo%adjuk;e el, le!ond1a i!pulzusaink azonnali kiel%tsr2l, s el1isel1e j0 n n& frusztr#i0t a tart0sabb ered!n&ek rdekbenM A alsz, a!ikor a sikertelens% ellenre to1bb pr0blkozott, a 1al0s%el1et k>1ette, s 1%l el is n&erte jutal!t$ Az >r>!el11el kap#solatos d>nts fontoss%t !utatja az is, o%& !il&en sok !ese s !tosz fo%lalkozik 1ele$ A !ese k>z1etett, ttteles, 1isszafo%ott s ezrt pszi# ol0%iaila% atsosabb brzols!0dj1al sze!ben a !tosz k>z1etlen, didaktikus !0don jelenti !e% e fontos krdst S !int a o%& ezt a =erkules;!tosz pldjn is 8 tanul!n&oz atjuk$ A !tosz el!ondja, o%& =erkules letben Felk>1etkezett az id2, a!ikor el kellett d2lnie, o%& erejt j0ra 1a%& rosszra fordtja;e$ =erkules el a%&ta a psztorokat, s el1onult, o%& !a%n&ban d>nt essen lete to1bbi sorr0l$ A!int t>pren%1e ld>%lt, szre1ette, o%& kt sudr n2alak k>zeledik fel$ Az e%&ik szp 1olt, ne!es s szern& !e%jelensL$ A !sik telt ido!K, #sbt0 s ki 10 1iselkedsL$G Az el2bbi S k>zli a t>rtnet S az ?rn&, az ut0bbi pedi% a G&>n&>r$ 3indketten a fn&es j>12 %ret1el ke#se%tetik =erkulest, a azt az letutat k>1eti, !el&et 2k !utatnak neki$ A 1laszKt el2tt ll0 =erkules kpe paradi%!atikus, iszen 1ala!enn&inket 1onz az >r>k boldo%s% s a k>nn&L >r>!>k 1il%a, a ol F!i aratjuk le !sok !unkjnak %&!>l#st, s se!!it ne! ta%adunk !e% !a%unkt0l, a!i el2n&nkre szol%l atG S a o%& azt az FIr>k Boldo%s%nak l#zott / a Brzkis%G 1al0ban !e% is %ri$ '>zben

azonban az ?rn& is ke#se%tet, az Fel%edetts% ez 1ezet2 osszK s frads%os utatG ajnlja, a!i azt jelenti, o%& F!indenrt kszk>dnnk s dol%oznunk kellG, s F a azt akarod, o%& tiszteljenek, !e% is kell szol%lnodG, s F a aratni akarsz, 1etned is kellG$ A !tosz s a !ese k>z>tti kl>nbs%et !i se! bizon&tja kesebben, !int o%& a !tosz kertels nlkl ki!ondja: a kt n2, aki =erkules ez beszl, !a%a a / a Brzkis% s az ?rn&$ A !esealakok oz asonl0an, ez a kt n2 is a 2s bels2 konfliktusait, bor%0 %ondolatait testesti !e%$ A !tosz !int alternat1t !utatja be 2ket, olott a t>rtnet e%&rtel!Len jelzi, o%& ne! azok S !ert a / a Brzkis% s az ?rn& k>zl az ut0bbit kell 1lasztanunk$ A !esben so a nin#s il&en k>z1etlen konfront#i0, so a ne! !ondja !e% il&en kereken, o%& !it kell 1lasztanunkQ 1iszont ki ne! !ondott tartal!ai1al 1%&at tud breszteni a %&er!ekben az let !a%asabb dol%ai irnt$ A !ese ezrt !e%%&2z2, !ert 1onz0 a #selek!n&e, s !ert a kpzeletnkre at$

A MESE S A M!TOSZ O1timi&mu( '( 1e((&imi&mu( :lat0n S aki taln jobban rtette, o%& !i alaktja az e!ber lelkt, !int azok a kortrsaink, akik %&er!ekeiknek #sak F1al0s%osG e!berekr2l s tk>znapi ese!n&ekr2l beszlnek S tudta, o%& az intellektulis l!n&ek !it jelentenek az i%azi u!anits sz!ra$ Az 2 idelis lla!ban a j>12 pol%rainak irodal!i ne1else !toszok !esls1el kezd2d>tt 1olna, s ne! puszta tn&ek k>zls1el, ne! az K%&ne1ezett ra#ionlis tantssal$ 3% Arisztotelsz, a tiszta r#i0 at&ja is azt !ondta: FA b>l#sess% bartja a !tosz bartja is$G A !odern %ondolkod0k, akik a !toszokat s a !esket a filoz0fia s a pszi# ol0%ia sze!pontjai alapjn 1izs%ljk, u%&anerre a k>1etkeztetsre jutnak, br!i le%&en is eredeti kiindul0pontjuk$ 3ir#ea ?liade pldul azt rja ezekr2l a t>rtnetekr2l, o%& Faz e!beri 1iselkeds !odelljei, !el&ek, !r pusztn ezrt is, rtel!et s rtket 1isznek az letbeG$ Antropol0%iai pr uza!ok alapjn ?liade s !sok is fel1etik azt a %ondolatot, o%& a !toszok s a !esk bea1atsi rtusokb0l 1a%& e%&b rites !e *assage)okb0l szr!aznak, 1a%& szi!bolikus for!ban ezeket fejezik ki S akr e%& r%i, inadek1t FnG !etaforikus allt, abb0l a #lb0l, o%& a lt !a%asabb szintjn szlet essen Kjj$ ?liade szerint ezrt 1an ol&an n&il1n1al0an na%& szks% a !eskre, s ezrt ordoznak a !esk il&en !l& 9 jelentseket$ A !l&llektan kutat0i kie!elik, o%& a !toszok s !esk fantasztikus ese!n&ei er2sen asonltanak a feln2tt l!ok s l!odozsok ese!n&ei ez S 1%&kiel%ts, 1etl&trsak le%&2zse, ellens%ek elpuszttsa S, s ebb2l arra k>1etkeztetnek, o%& ennek az irodalo!nak a 1onzereje ne! kis rszben a nor!lis k>rl!n&ek k>z>tt ne!; 17 tudatos tartal!ak kifejezsben rejlik$ :ersze !esk s l!ok k>z>tt 1annak ln&e%es kl>nbs%ek is$ Az l!okban pldul a 1%&kiel%ts le%t>bbsz>r rejtett for!ban jelenik !e%, !% a !eskben t>bbn&ire n&ltan kifejezsre jut$ Az l!ok jelent2s rszben bels2 feszlts%ekb2l fakadnak, !el&eket ne! sikerlt feloldani, 1a%& ol&an n&o!aszt0 probl!kb0l, !el&ekre se! az l!od0, se! az lo! ne! tud !e%oldst$ A !esben ez pp fordt1a 1an: !inden feszlts% felold0dik, s a !ese ne!#sak kl>nfle !e%oldsokat ja1asol a probl!kra, ane! 1%s2 !e%oldst, boldo%s%ot is %r$ El!ainknak ne! 1a%&unk urai$ Bels2 #enzKrnk u%&an befol&solja az l!ok !enett, de #sak tudattalan szinten$ A !esben 1iszont tudatosan !e%for!lt k>z>s tartal!ak S tudatosak s tudattalanok S jelennek !e%, s ne! e%&etlen e!ber ad nekik for!t, ane! sokak e%&etrtse abban, o%& !it tekintenek ltalnos e!beri probl!nak, s !it fo%adnak el k1natos !e%oldsnak$ =a !indezek ne! jelennnek !e% a !eskben, a szj a%&o!n& ne! 2rizte 1olna !e% 2ket ann&i e!ber>lt2n t$ <sak akkor !esltk 2ket Kjra s Kjra, #sak akkor all%attk na%& rdekl2dssel, a !e% tudtak felelni a t>bbs% tudatos s tudattalan k1nal!ainak$ ?%&etlen e!ber l!a #sak akkor breszt etett il&en kitart0 rdekl2 dst, a !tossz alakult, !int pldul a .ra0 l!ainak t>rtnete P0zsef rtel!ezsben a Bibliban$ Eltalban !indenki e%&etrt abban, o%& a !esk s !toszok a tudattalan tartal!akat !e%jelent2 szi!b0lu!ok n&el1n sz0lnak ozznkQ !% ozz e%&szerre sz0lnak tudatos s tudattalan nnk !ind ro! S >szt>n;n, n,

felettes n S rte% ez, to1bb befol&soljk nidel;szks%letnket is$ ?zrt aztn rendk1l atsosakQ a !esk tartal!ban pedi% a lelki jelens%ek szi!bolikus for!ban >ltenek testet$ A freudista pszi# oanalitikusok azt kutatjk, o%& !il&en elfojtott 1a%& S !skppen S tudattalan an&a%ok Kz0dnak 11 !e% a !esk s !toszok tterben, s o%& ezek !il&en 1iszon&ban 1annak az l!okkal s brndokkal$ A jun%inus analitikusok ezenk1l an%sKl&ozzk, o%& a !esk s !toszok 2sei s ese!n&ei pontosan !e%felelnek bizon&os ar# etipikus lelki jelens%eknek, te t !e%jelentik 2ket, to1bb szi!bolikus !0don >szt>nzik az n !a%asabb szintre e!elkedsnek szks%ess%t S 1a%&is a bels2 !e%Kjulst, a!el& akkor r et2 el, 16 a az e!ber sz!ra ozzfr et21 1lnak a sze!l&es s a faji tudattalan er2k$ A !ese s a !tosz k>z>tt ne!#sak a asonl0 1onsok ln&e%esek, ane! az eredend2 kl>nbs%ek is$ )o a a pldaad0 alakok s el&zetek, 1ala!int a #sodlatos ese!n&ek !indkett2ben e%&for!n !e%tall at0k, el2ads!0djukban !%is d>nt2en eltrnek e%&!st0l$ 3a%&arn: a !tosz a k>1etkez2 alap1et2 rzseket $ su%allja: rendk1l e%&edi esetr2l 1an sz0Q !ssal s !s k>rl!n&ek k>z>tt ez ne! t>rtn etett 1olna !e%Q il&esfajta na%&szerL s flel!etes ese!n&ekben a !a%unkfajta aland0nak ne! le et rsze$ ?nnek ne! is ann&ira az az oka, o%& az ese!n& !a%a #sodlatos, ane! az, o%& annak tartjk, s K%& adjk el2$ ?zzel sze!ben a !ese #selek!n&t, br!il&en szokatlan s 1al0szerLtlen is, K%& is!erjk !e%, !int 1ala!i tk>znapi ese!n&t, a!el& br!el&iknkkel !e%es et, a !ondjuk, stlni !e%&nk az erd2 be$ A !ese a le%elkpeszt2bb tallkozsokat is fesztelen, tk>znapi stlusban adja el2$ 3% ennl is fontosabb a t>rtnetek befejezsnek kl>nbs%e: a !tosz szinte !indi% tra%ikusan 1%z2dik, !% a !esnek !indi% j0 1%e 1an$ ?zrt n!el&ik !ese%&Ljte!n& le%is!ertebb darabjai ne! is i%azn ne1ez et2k !esknek$ :ldul =ans < ristian Andersen FA kis %&ufarus ln&G s FA rendt etetlen 0lo!katonaG #!L !esi %&>n&>rLek, de na%&on szo!orKakQ e%&ikben sin#s !e% a !esk befejezsre jelle!z2 1i%asztals$ FA 0kirl&n2G 1iszont szinte teljesen ol&an, !int az i%azi !ese, A !tosz pesszi!ista, a !ese pedi% opti!ista, br!il&en flel!etesen ko!ol&ak le%&enek is a t>rtnet e%&es 1onsai$ ?z a d>nt2 kl>nbs% a !ese s a asonl0an fantasztikus ese!n&eket tartal!az0 e%&b t>rtnetek k>z>tt, f%%etlenl att0l, o%& a szeren#ss ki!enetel a 2s ern&einek, a 1letlennek 1a%& ter!szetfeletti er2k bea1atkozsnak k>sz>n et2;e$ A !tosz jelle!z2 1onsa az a konfliktus, a!el& e%&rszt a felettes n k>1etelsei, !srszt az >szt>n;n ltal !oti1lt #selek1s s az n >nfenntart0 1%&a k>z>tt ll fenn$ Az e%&szerL aland0 tKls%osan %&en%e, ne! tud !e%felelni az isteni el1rsoknak, :risz, aki teljesti Ceusz paran#st, !el&et =er!sz k>z1ettett neki, s ele%et tesz a ro! istenn2 krsnek, 1a%&is eld>nti, o%& !el&ike le%&en az al!a, let1el fizet szol%latkszs%rt, s 1%zetes 1laszts1al !a%1al rnt a pusztulsba !% j0 n n& aland0t$ Br!enn&ire er2lk>djnk is, so a ne! felel etnk !e% teljes !rtkben annak az el1rsnak, !el&et S a !toszokban az istenek ltal kp1iselt S a felettes n t!aszt 1elnk sze!ben$ 3inl inkbb ked1t keressk, annl krlel etetlenebb$ A 2s taln ne! is tudja, o%& az >szt>n;n >szt>klsnek en%edett, !%is sz>rn&en !e%bLn 2dik rte$ =a az e%&szerL aland0 K%& 1ja ki az istenek ara%jt, o%& ne! tesz se!!i rosszat, a felettes n e le%f2bb reprezentnsai akkor is eltiporjk$ A !toszok pesszi!iz!ust a pszi# oanalzis paradi%!atikus !tosza, Hidipusz tra%dija jelenti !e% a le%t>kletesebben$ Hidipusz !tosza S ki1lt szn1onalas szn zi el2ads for!jban S a feln2tt nz2b2l er2s rtel!i s rzel!i reak#i0kat 1lt ki ;s2t akr katartikus l!n&t is okoz at, !int Arisztotelsz tantsa szerint !inden tra%dia$ Az Hidipusz nz2je el2sz>r taln ne! is rti, !i okozza benne az er2s felindulstQ a 1iszont !e%fi%&eli sajt rzel!i reak#i0it, a elt>pren% a !tosz ese!n&ein s azon, o%& ezek !it jelentenek sz!ra, esetle% tisztba j> et %ondolatai1al s rzel!ei1el$ ?zltal felold0d atnak benne bizon&os r% el!Klt ese!n&ekb2l fakad0 bels2 feszlts%ek, tudatos feldol%ozs tr%&1 1l atnak a korbban tudattalan an&a%ok$ ?z akkor k>1etkez et be, a a !tosz a nz2t rzel!ile% er2sen felka1arja, s u%&anakkor felkelti benne az intellektulis !e%rts 1%&t$ Hidipusz sorsnak, tetteinek, szen1edseinek k>z1etett tlse taln le et21 teszi a feln2tt sz!ra, o%& a

!indaddi% a tudattalanban elraktrozott, rintetlen s infantilis for!ban konzer1lt %&er!eki szoron%sokat az rett konte!pl#i0 tr%&1 te%&e$ ?z #sak azrt le ets%es, !ert a !tosz ese!n&ei a le et2 le%t1olabbi !Kltban jtsz0dnak, !int a o%& a feln2tt >dipalis 1%&ai s szoron%sai is letnek le% o!l&osabb id2szak oz tartoznak$ =a a !tosz rejtett jelentseit feltrnnk, s a #selek!n&t K%& !utatnnk be, !int a!i akr a tudatos, feln2tt nz21el is !e%es et, #sak 0risira n>1elnnk a nz2 r%i szoron%sait, s to1bb !l&tennk benne az elfojtst$ A !tosz ne! tan!ese, ne! ol&an, !int a fabula, a!el& K%& rettent el a 1eszl&esnek tlt #selekedetekt2l, o%& flel!et breszt bennnk, Hidipusz !toszt so a ne! fo% atjuk fel fi%&el!eztetsnek, a!el& 01a int, ne o%& >dipalis szitu#i0ba kerljnk$ Akit kt szl2 ne1el, ne! kerl eti el az >dipalis konfliktusokat$ Az Idipusz;ko!pleJus a %&er!ekkor k>zponti probl!ja ;felt1e, o%& a %&er!ek ne! fiJl0dik 1ala!el& korbbi fejl2dsi szakaszban, pldul az orlis fzisban$ A kis%&er!ek 0 atatlanul belebon&ol0dik az >dipalis konfliktusokbaQ ez e%&szerLen ozztartozik az let ez$ Az id2sebb %&er!ek S k>rlbell >t1es kort0l kezd1e S !e%pr0blja kiszabadtani !a%t rszben a konfliktus elfojts1al, rszben Kj, ne! a szl2k >z fon0d0 rzel!i kap#solatok kialakts1al, rszben pedi% szubli!lssal$ Az il&en %&er!eknek a le%ke1sb sin#s szks%e arra, o%& e%& effle !tosz akti1izlja >diplis konfliktusait$ "e%&k fel, o%& a %&er!ekben !% !indi% ele1enen 1a%& ali% elfojt1a l az a k1ns%, o%& !e%szabaduljon e%&ik szl2jt2l, #sak azrt, o%& a !sikat kizr0la%osan birtokol assaQ a !r!ost sze!besl azzal S !% a szi!bolikus for!ban is S, o%& az e!ber 1letlenl, tudtn k1l !e%>l eti e%&ik szl2jt s zass%ot k>t et a !sikkal, akkor jtkos, %&er!eki kpzel2dsei e%& #sapsra sz>rn&L 1al0s%nak fo%nak ltszani$ A sze!besls #sak to1bb fokozza benne az >n!a%1al s a 1il%%al kap#solatos flel!eket$ A %&er!ek ne!#sak l!ban 1eszi feles%l az an&jt 1a%& !e%& frj ez az apj ozQ err2l bren is sokat brndozik$ Hidipusz !tosza azt k>zli 1ele, !i t>rtnik, a ebb2l az lo!b0l 1al0s% lesz ;2 azonban !%se! adja fel 1%&l!ait, o%& 1ala!el&ik szl2jnek a j>12ben e%&szer !% zastrsa le et$ Hidipusz !tosznak !e% all%atsa utn #sak arra a k>1etkeztetsre jut at, o%& asonl0 sz>rn&Ls%ek S e%&ik szl2je alla, >n!a%a !e%#sonktsa S t>rtnnek !ajd 1ele is$ )%&1es kort0l a pubertsi% a %&er!eknek le%inkbb S a ne ezen isz is nekik S szi!bolikus kpekre 1an szks%e, !el&ek !e%n&u%tatjk, o%& >diplis probl!ira 1an j0 !e%olds$ ?l2sz>r azonban a j0 !e%olds %rett kell !e%kapnia, !ert #sak ennek birtokban lesz bizal!a s btors%a a oz, o%& >diplis konfliktusait frads%os !unk1al !a%a oldja !e%$ G&er!ekkorban, sokkal inkbb, !int br!el& !s letkorban, !inden illend2$ =a !% ne! 1a%&unk el%% biztosak !a%unkban, #sak akkor 1llalkoz atunk ne z lelki tuskra, a biztosnak %rkezik a %&2zele! S br!il&enek le%&enek is a 1al0s%os esl&ek$ A !ese ol&an an&a%ot szol%ltat a kpzeletnek, a!el& szi!bolikus for!ban jelzi a %&er!eknek, !it is jelent az >n!e%1al0stsrt fol&tatott ar#, s %arantlja a %&2zel!et is$ A !itikus 2s>k ki1l0an jelkpezik a felettes n fejl2dst, de ol&an szi%orK k>1etelseket testestenek !e%, !el&ek btortalann teszik a %&er!eknek a sze!l&is%inte%r#i0 fel tett els2, tto1a lpseit$ 3% a !toszok 2st >r>k %i let 1rja, a !esk 2se itt a f>ld>n, k>z>ttnk li !ajd to1bb boldo% lett$ ?%&ik;!sik !ese befejezsl !% azt is k>zli, o%& a 2s taln !% !a is l, a !e% ne! alt$ A !esben te t a boldo%, de tk>znapi let lesz a nor!lis n>1ekedsi fol&a!at kzdel!einek s !e%pr0bltatsainak jutal!a$ (%az, a n>1ekeds pszi# oszo#ilis 1ls%ai kpzeletdKs k>nt>sben s szi!bolikusan jelennek !e% a !eskben, t>bbn&ire tndrekkel, boszorkn&okkal 1al0 tallkozsok for!jban S de a 2s, br!il&en kl>n>s kalandokon esik is t, e!ber !arad, s erre e!lkeztet !indi% az a kittel, o%& neki is !e% kell !ajd alnia, akr#sak neknk$ A !itikus 2ssel ellenttben, a !ese 2st a !%ol& kl>nle%es l!n&ek se! 1ltoztatjk e!berfeletti1$ (%azi e!ber !i1olta azt rezteti a %&er!ekkel, o%& a !ese, br!i le%&en is a tartal!a, ne! !s, !int az 2 1al0s%os feladatainak, re!n&einek s flel!einek kpzeletbeli eltKlzsa, feldol%ozsa$ P0lle et a !ese fantasztikus s szi!bolikus le et2s%eket knl a fel1et2d>tt probl!k !e%oldsra, a probl!k !a%uk !%is k>znapiak: e%& %&er!ek szen1ed, !ert test1rei fltken&ek r, s rosszul bnnak 1ele, !int pldul =a!upip2ke esetbenQ 1a%& e%& %&er!eket a szlei se!!irekell2nek tartanak, !int sok el&en, pldul FA pala#kba zrt szelle!G #!L Gri!!;!esben is$ A !ese 2s ezeket a probl!kat itt a f>ld>n %&2zi le, s ne! az %ben n&eri

el jutal!t$ ?l!Klt korok llektani b>l#sess%re utal az a tn&, o%& !inden !tosz e%& n1en ne1ezett 2s t>rtnete: " szeusz, =erkules, Beo*ulf, Brn ild$ 3i t>bb, ne!#sak a !tosz f2 2seinek a ne1t is!erjk, ane! a szleikt s a t>bbi fontosabb szerepl2t is$ Ali% a 1olna elkpzel et2, o%& " szeusz !tosznak FA bika;>l2 frfiG #!et adjuk, 1a%& o%& )iob t>rtnete FAz an&a, akinek t fia s t ln&a 1oltG n1en 1ljon is!ertt$ A !ese 1iszont ne! a%& kts%et afel2l, o%& tk>znapi e!berekr2l sz0l, ppol&anokr0l, !int !i !a%unk$ Pelle%zetes !ese#! pldul FA szp len& s a sz>rn&G 1a%& FAki el!ent, o%& !e%is!erje a flel!etG$ Az Kjabb !esk is ezt a !intt k>1etik, !int pldul FA kis er#e%G, FA rKt kiska#saG, FA rendt etetlen 0lo!katonaG$ A !esk 2st e%&szerLen a Fln&G 1a%& a Fle%kisebb test1rG n1en e!le%etik$ =a ne1k 1an, az se! 1al0di, ane! ltalnos 1a%& 1ala!il&en tulajdons%ot r le$ (l&eneket ol1as atunk pldul: F:iszkos is 1olt, poros is 1olt !indi%, ezrt aztn elne1eztk =a!upip2knekG, 1a%& ezt: FA kisln&nak ann&ira tetszett a piros sapka, o%& !indi% #sak ezt ordtaQ el is ne1eztk r0la :irosknak$G W?nnek a !esnek az an%ol #!e: /ittle red ridin% ood, azaz 'is piros sapka$ S A szerk$U =a a 2snek !%is i%azi ne1e 1an, !int pldul a Pa#k WPnosU tpusK !eskben, 1a%& !int a FPan#si s PuliskG;ban, ez a n1 ol&an %&akori, o%& %&Ljt2n1 jelle%et >lt, br!el&ik fiKra 1a%& ln&ra 1onatkoz at$ ?zt a sajts%ot !% jobban kie!eli az a tn&, o%& a !eskben senki !snak nin#s ne1e, !% a 2s>k szlei is n1telenek$ <sak K%& e!ltik 2ket, !int az FapaG, az Fan&aG, a F!osto aG, br ol&kor K%& is, !int a Fsze%n& alszG 1a%& a Fsze%n& fa1%0G$ A Fkirl&G s a Fkirl&n2G n&il1n1al0an apt s an&t takar, !int a o%& a Fkirl&fiG s a Fkirl&kisasszon&G fiKS, illet1e ln&%&er!eket$ )in#s ne1k a tndreknek s boszorkn&oknak, 0risoknak s keresztan&knak se! S ezltal k>nn&ebb a projek#i0 s az azonosuls$ A !itikus 2s>k !retei e!berfelettiekQ ez is ol&an 1ons, a!el& a !toszt elfo%ad at01 teszi a %&er!ek sz!ra$ 3skl>nben el1isel etetlenl n&o!asztan az a ki ne! !ondott el1rs, o%& k>1etnie kell a 2s pldjt$ A !toszoknak ne! az e%sz sze!l&is%, ane! #sak a felettes n for!lsban 1an i%azn asznuk$ A %&er!ek tudja, o%& ne! rendelkezik a 2s ern&ei1el, s ne! 1e eti fel a 1ersen&t a tettei1el se!Q !ind>ssze ann&it te et, o%& e%& ki#sit utnozni pr0bljaQ ezzel elri, o%& az idel na%&s%a s a sajt ki#sin&s%e k>z>tti n&o!aszt0 kl>nbs% ne! %&Lr eti le$ 4okkal inkbb reztetik a %&er!ekkel sajt jelentktelens%t a 1al0di t>rtnel!i 2s>k, iszen 2k ppol&an e!berek 1oltak, !int !iS =a ol&an esz!n&t pr0blunk k>1etni, !el&et e%&etlen e!ber se! 1al0st at !e%, ne! rezzk !a%unkat le%&2z1e S a azonban e%& na%& t>rtnel!i sze!l&is% tettei1el akarunk 1ersen&re kelni, el&zetnk re!n&telennek ltszik, s kisebbs%i rzst kelt bennnk, rszben azrt, !ert tudjuk, o%& ne! brjuk el1%ezni a feladatot, rszben pedi% azrt, !ert flnk, o%& !soknak esetle% !%is sikerl$ A !toszok esz!n&i sze!l&is%et lltanak elnk, akinek #selekedeteit a felettes n k>1etelsei irn&tjkQ a !esk 1iszont az n inte%r#i0jnak fol&a!att !utatjk be, !el&nek sorn az >szt>nn 1%&ai is kell2 !rtkben kiel%lnek$ ?bb2l fakad a !toszok !indent t at0 pesszi!iz!usa s a !esk ln&e%i opti!iz!usa k>z>tt fennll0 sze!betLn2 ellentt$

.A # ROM KISMALA20 r3mel* '( *$l+(45el* o%& !it k>1essen az e!ber az letben: az >r>!el1et 1a%& a 15 1al0s%el1et$ ?rr2l sz0l FA ro! kis!ala#G #!L !ese is$ A %&er!ekek a realisztikus !esknl sokkal jobban ked1elik az ol&anokat, !int FA ro! kis!ala#G, kl>n>sen akkor, a sznesen s tlssel !eslik el nekik$ ?lra%adtatssal all%atjk, a eljtsszuk, o%&an dKl;fKl a farkas a kis!ala#ok ajtaja el2tt$ FA ro! kis!ala#G az 01ods korK %&er!eket l1ezetes s dr!ai for!ban arra tantja, o%& ne le%&nk lustk s k>nn&el!Lek, !ert rajta1eszt etnk$ 'itart0 !unk1al, okos ter1ezssel s el2reltssal =erkules !tosza arr0l a 1lasztsr0l sz0l,

le%&2z etjk le%dzabb ellens%nket is S a farkast] A !ese an%sKl&ozza a n>1ekeds el2n&eit is, !ert a ar!adik, a le%okosabb kis!ala# ltalban a ro! k>zl a le%na%&obb s a le%id2sebb$ A zak, a!el&eket a kis!ala#ok ptenek, az e!beri alads t>rtnett szi!bolizljk: az >sszetkolt kal&ibt0l kezd1e a fa zon t e%szen az er2s t%lapt!n&i%$ /lektanila% a kis!ala#ok te1ken&s%nek fejl2dse azt !utatja !e%, o%&an szorul ttrbe az >szt>n;n do!inan#ija, s o%&an alakul ki a felettes n befol&sa alatt ll0, de ln&e%ile% n;1ezrlsL sze!l&is%$ A le%kisebb !ala# szal!b0l tkolja >ssze a zt, a k>zps2 fb0lQ !indketten an&a%ul s siet2sen, o%& !inl el2bb !e essenek jtszani$ A fiatalabb !ala#ok az >r>!el1 szerint lnek, azonnali kiel%lsre t>rnek, a j>121el s a 1al0s% 1eszl&ei1el ne! t>r2dnek, br a k>zps2 !ala# n!i aladst !utat, !ert ki#sinl 1ala!i1el er2sebb zat pr0bl pteni$ <sak a ar!adik, a le%>re%ebb kis!ala# tud a 1al0s%el1 ez i%azodni: e%& id2re le tud !ondani a jtkr0l, s aszerint #selekszik, a!enn&ire ltja, o%& !it oz at a j>12$ 3% a farkas 1iselkedst is j0l sz!tja ki S az ellens%t, a bennnk lakoz0 is!eretlent, aki szeretne !inket el#sbtani s #sapdba ejteni$ ?zrt kpes arra, o%& a nla er2sebb s 1adabb ellens%et le%&2zze$ Az dz s pusztt0 farkas azokat az aszo#ilis, tudattalan s krtkon& er2ket kp1iseli, a!el&ekkel sze!ben !e% kell tanulnunk 1dekezni, s a!el&ek #sak az n erej1el %&2z et2k le$ FA ro! kis!ala#G sokkal jobban at a %&er!ekekre, !int Aisz0posz asonl0, de n&ltan !oralizl0 tan!esje, FA t#s>k s a an%&aG$ ?bben a fabulban az ez2 t#s>k tlen k>n&>r>% a an%&nak, o%& adjon neki 1ala!i lel!et abb0l, a!it n&ron >ssze%&Ljt>tt$ A an%&a !e%krdi, !it #sinlt n&ron a t#s>k$ =all1n, o%& a t#s>k e%sz n&ron nekelt s ne! dol%ozott, 1isszautastja a krst, s ezt !ondja neki: F=a a n&ron nekeltl, tlen tn#olj$G ?z a befejezs jelle!z2 a fabulkra, !el&ek e%&ben ne!zedkr2l ne!zedkre !e%2rz>tt np!esk is$ FAz i%azi fabula ol&an elbeszls, a!el&ben irra#ionlis, ol&kor lettelen ln&ek e!ber !0dra #selekednek s S erk>l#si #lzattal S e!beri rdekeket s szen1edl&eket sz0laltatnak !e%G W4a!uel Po nsonU$ A fabulk, ol kenetteljesen, ol trfsan, !indi% !e%fo%al!aznak s ki!ondanak 1ala!il&en erk>l#si i%azs%otQ ne! bznak se!!it a kpzeletre, nin#s se!!il&en rejtett jelentsk$ A !ese ezzel sze!ben !inden d>ntst rnk bz, !% azt is, o%& a ne! akarunk, ne d>ntsnk$ Aajtunk !Klik az is, o%& !a%unkra 1onatkoztatunk;e 1ala!it a !esb2l, 1a%& e%&szerLen #sak l1ezzk a #sods ese!n&eket$ ?z az l1ezet a zlo%a annak, o%& letnk sorn a kell2 id2ben !e%rtjk !ajd rejtett jelentst$ =a >ssze asonltjuk FA ro! kis!ala#G;ot FA t#s>k s a an%&i1al, j0l lt atjuk, !i a kl>nbs% a !ese s a fabula k>z>tt$ A t#s>k, akr a kis!ala#ok s !a%a a %&er!ek is, ne! sokat t>r2dik a j>121el, #sak a jtk rdekli$ A %&er!ek !indkt t>rtnetben azonosul az llatokkal Wno a az undok an%&1al #sak e%& lszent strber, a farkassal #sak e%& lelkile% srlt %&er!ek azonosul atUQ de a t#s>kkel azonosul0 %&er!ek sz!ra a fabulban nin#s re!n&$ Az >r>!el1et k>1et2 t#s>k sorsa !e% 1an pe#stel1eQ kt le et2s% k>zl 1laszt at, de a e%&szer d>nt>tt, nin#s 1isszaKt$ A !ese kis!ala#ai1al azonosul0 %&er!ek 1iszont azt szLri le !a%nak, o%& i%enis 1an le et2s% a fejl2dsre, o%& az >r>!el1t2l el le et jutni a 1al0s%el1 ez, iszen ez ut0bbi 1oltakppen #supn az el2bbinek e%& n!ile% !0dostott 1ltozata$ A kis!ala#ok t>rtnete e%& ol&an t1ltozst jelent !e%, !el&nek sorn ne! kell le!ondani !inden >r>!r2l, #sak ezentKl a kiel%lst a 1al0s% k>1etel!n&ei ez alkal!azkod1a kell keresni$ Az okos s jtkos ked1L ar!adik kis!ala# t>bbsz>r is tKljr a farkas eszn: el2sz>r akkor, a!ikor a farkas S bz1a a !ala# orlis !o 0s%ban S fino! falatok %ret1el ro!szor is !e%pr0blja 2t ki#salo%atni a 1del!et jelent2 zb0l$ ?l2sz>r rpalopsra 1ja, !sodszor al!aszedsre, ar!adszor pedi% a 1srba$ 3iutn ezek a ksrletei kudar#ot 1allottak, a farkas el atrozza, o%& 1%ez a !ala#k1al$ ? ez be kellene jutnia a !ala# zba, aki azonban ezKttal is fellkerekedik: a farkas a k!n&en t e%&enesen a forr0 1zbe zu an, s pl&jt f2tt Ksknt 1%zi a !ala#ka asztaln$ Az i%azs%szol%ltats !e%torl0 jelle%L: a farkas !e%ette a kt kisebbik !ala#ot, s a ar!adikat is fel akarta falni S 1%l azonban 2t !a%t eszik !e%$

A %&er!eknek, aki !ind1%i% K%& rzi, o%& azonosulnia kell 1ala!el&ik f2 2ssel, a t>rtnet ne!#sak a re!n&t adja !e%, ane! azt is k>zli 1ele, o%& a fejleszti rtel!t, le%&2z eti a nla sokkal er2sebb ellens%et is$ A pri!it1 Ws a %&er!ekiU i%azs%rzet szerint #sak azok pusztulnak el, akik 1ala!i i%azn rosszat tesznekQ a fabula te t !int a azt tantan, o%& el&telen dolo% l1ezni az letet, a!ikor az szp, pldul n&ron$ 3% ennl is rosszabb, o%& a fabula a %&er!ek el a an%&t lltja k>1etend2 pldul, aki pedi% ebben a t>rtnet ben ellenszen1es, iszen a szen1ed2 t#s>k ne! breszt benne se!!ifle e%&ttrzst$ A farkas 1iszont n&il1n1al0an rossz llat, iszen >lni akar$ A farkas rosszas%t a kis%&er!ek >n!a%ban is felis!er eti: a 1%&at, o%& faljon, s k>1etkez!n&t, a flel!et, o%& 2t is felfal atjk$ A farkas te t a %&er!ek rosszas%nak ki1etlse, eJternalizlt for!ja S s a !ese arra is Kt!utatst ad, o%&an le et ezt a krdst konstrukt1an !e%oldani$ A le%id2sebb kis!ala# di#sretes lele!szerz2 kiru##ansai a !ese k>nn&en feledsbe !erl2, !%is ln&e%es ele!ei, !ert !e%!utatjk, !il&en atal!as kl>nbs% 1an e1s s fals k>z>tt$ A %&er!ek tudat alatt ezt K%& rtel!ezi, !int az >r>!el1 s a 1al0s%el1 k>z>tti kl>nbs%et, a!it e%&fel2l a !indent azonnal eln&elni akar0, a k>1etkez!n&ekkel ne! t>r2d2 falsi szndk, !sfel2l az okosan el2relt0 lele!szerzs kp1isel$ A b>l#s kis!ala# j0 korn felkel, s !iel2tt !% a farkas !e%jelenne a sznen, aza1iszi a fino! falatokat$ 'eres1e se! le etne ennl t>kletesebb pld1al illusztrlni a 1al0s%el1b2l kiindul0 #selek1s jelle%t s rtktQ kis!ala# kora ajnalban kel, o%& biztostsa !a%nak a fino! enni1al0t, s ezzel e%&Kttal t Kzza a farkas %onosz sz!tsait is$ A !esk jelle%zetes 1onsa, o%& 1%l !indi% az a le%kisebb %&er!ek arat %&2zel!et, akit kezdetben #sak szidnak 1a%& se!!ibe 1esznek, FA ro! kis!ala#G eltr ett2l a s!t0l, iszen a le%id2sebb kis!ala# !ind1%i% fell!Klja a kt kisebbet$ ?z azzal !a%&arz at0, o%& !ind ro! !ala# 1oltakppen Fki#siG, 1a%&is retlen, !int !a%a a %&er!ek$ A !est all%at0 %&er!ek sorban !inde%&ikkel azonostja !a%t, s ebben az identifik#i0s fol&a!atban felis!eri a aladst$ FA ro! kis!ala#G !indazonltal i%azi !ese, !ert j0 a 1%e, s !ert a farkas eln&eri !lt0 bntetst$ A %&er!ek i%azs%rzete tiltakozik, a!ikor a sze%n& t#s>knek, aki ne! tett se!!i rosszat, eznie kellQ u%&anakkor 1iszont el%edetten konstatlja a farkas bLn 2dst$ 3int o%& a ro! kis!ala# az e!ber fejl2dsnek ro! kl>nb>z2 fokt kp1iseli, az els2 kett2 eltLnse ne! !e%rz0Q a %&er!ek tudat alatt !e%rti, o%& az ala#son&abb rendL ltfor!knak el kell tLnnik, a a !a%asabb rendLek fel akarunk aladni$ A %&er!ekek FA ro! kis!ala#G;#al kap#solatban #sak arr0l szoktak beszlni, o%& >rlnek a farkas !e%rde!elt bntetsnek s a le%id2sebb !ala# okos %&2zel!nek S s ne! arr0l, o%& bnk0dnnak a kt ki#si sorsa !iatt$ 3int a !% a kisebb %&er!ekek is !e%rtenk, o%& a ro! !ala# 1oltakppen #sak e%& !ala# ro! kl>nb>z2 fejl2dsi stdiu!banQ ezt sejteti az is, o%& !ind r!an u%&anazokkal a sza1akkal 1laszolnak a farkasnak: F)e! eresztlek, esze!be sin#s]G .2 az, o%& identitsunk a !a%a le%!a%asabb for!jban tKllje a 1eszedel!eket$ FA ro! kis!ala#G atsa abban rejlik, o%& a %&er!ek %ondolkodst sajt fejl2dsre irn&tjaQ de a !ese ne! fo%al!azza !e%, !il&en le%&en ez a fejl2ds, ane! a%&ja, o%& a %&er!ek !a%a 1onja le a k>1etkeztetseket$ <sakis ez se%ti el2 a sze!l&is% i%azi rstQ a a %&er!eknek pontosan !e%!ondjuk, o%& !it kell #sinlnia, >nn>n retlens%nek bkl&0jt e%&szerLen #sak fel#serljk a feln2tt dikttu!ok bilin#sei1el$

A GYERMEK VAR ZSLATIGNYE A !toszok s a !esk >r>k krdsekre adnak 1laszt: 3il&en is 1al0jban a 1il%M =o%&an ljek benne nM =o%&an tall ato! !e% i%azi ne!etM A !toszok 1lasza atrozott s e%&rtel!L, a !esk su%allatszerLQ a !eskben benne le etnek a 1laszok, de so a nin#senek ki!ond1a$ A !ese a %&er!ek kpzeletre bzza, o%& !it kezd azzal, a!it a t>rtnet az letr2l s az e!beri ter!szetr2l el!ond, o%& e%&ltaln !a%ra 1onatkoztatja;e, s a i%en, akkor o%&an$ A !ese u%&anK%& ptkezik, a o%& a %&er!ek %ondolkodsa, s a o%& a %&er!ek a 1il%ot !e%is!eri: ezrt is ol&an !e%%&2z2 sz!ra$ A !ese adott esetben sokkal jobban !e%1i%asztalja a %&er!eket, !int a feln2ttek

ra#ionlis r1ei$ A %&er!ek isz a !esnek, !ert 1il%sze!llete ol&an, !int az >1$ Br!il&en id2sek 1a%&unk is, #sak az ol&an t>rtnetet tartjuk !e%%&2z2nek, a!el& >ssz an%ban 1an %ondolkodsunk alapel1ei1el$ =a ez %& 1an 1elnk, feln2ttekkel, akik !r !e%tanultuk, o%& a 1il%ot ne!#sak e%&fle !e%k>zeltsb2l le et !e%rteni S j0lle et e%&ltaln ne!, 1a%& #sak ne ezen tudunk bele el&ezkedni e%& !sfle %ondolatrendszerbe S, akkor ez a le%na%&obb !rtkben %& 1an a %&er!ekekkel$ A %&er!ek %ondolkodsa ani!isztikus$ Az rsos kultKr1al ne! rendelkez2 npek ez asonl0an Wde sok fejlettebb kultKrjK oz asonl0an isU, Fa %&er!ek abban a itben l, o%& kap#solata az lettelen 1il%%al jelle%t illet2en !e%e%&ezik az l2, e!beri 1il% oz fLz2d2 kap#solat1al: a sz!ra ked1es s szp tr%&at pontosan K%& >leli !a% oz, !int az an&jtQ az ajt0t, a!el&ik 18 !e%t>tte, pedi% !e%1eriG $ ? ez !% ozzte etjk, o%& a szp s ked1es tr%&at azrt is >leli, !ert !e%%&2z2dse, o%& az ppK%& szereti, a >lelik, !int 2 !a%aQ az ajt0t pedi% azrt bnteti, !ert biztos abban, o%& az ajt0 szndkosan t>tte !e% 2t, 1a%&is rosszat akart neki$ :ia%et ki!utatta, o%& a %&er!ek %ondolkodsa e%szen a pubertskori% ani!isztikus !arad$ )o a a szl2k s a tant0k azt lltjk, o%& a tr%&ak ne! reznek, s ne! kpesek #selek1sre, s no a a %&er!ek K%& tesz, !int a ezt el is inn, !ert !e% akar felelni az el1rsoknak, s !ert ne! akar ne1ets%es lenni S a sz1e !l&n a %&er!ek !skpp %ondolkodik$ A ra#ionlis tants atsra ezt az Fi%azi tudstG ol&an !l&re te!eti !a%ba, a ol a ra#ionalits !r ne! fr ozzQ a !esk azonban to1bb for!l atjk s %azda%t atjk$ A n&ol#1es %&er!ek szerint W:ia%et e%&ik pldjt idze!U a nap l, !ert fn&t ad Ws te%&k ozz, azrt ad fn&t, !ert neki %& tetszikU$ A %&er!ek ani!isztikus %ondolkodsa szerint a k2 azrt l, !ert a!ikor le%urul a lejt2n, !ozo%$ 3% e%& tizenkt s fl 1es %&er!ek is azt iszi, o%& a patak akarattal rendelkez2 l2ln&, !ert a 1z fol&ik benne$ A napban, a k2ben, a 1zben ezek szerint szelle!ek laknak, !el&ek na%&on asonltanak az 15 e!berek ez, te t e!ber !0dra reznek s #selekszenek is$ A %&er!ek sz!ra tr%&ak s l2ln&ek k>z>tt nin#s les 1laszt01onalQ s a!i l, az na%&jb0l K%& l, !int !i$ =a ne! rtjk a sziklk, a fk, az llatok beszdt, ez azt !utatja, o%& ne! 1a%&unk el%% fo%kon&ak$ A %&er!ek, !ik>zben !e%pr0blja !e%rteni a 1il%ot, sszerLnek tartja, o%& azok a tr%&ak, !el&ek felkeltik a k1n#sis%t, 1laszoljanak is a krdseire$ Bs !i1el a %&er!ek nk>zpontK, el1rja, o%& az llatok a sz!ra fontos dol%okr0l beszljenek, !int a !esben is, s !int a o%& 2 !a%a beszl a sajt 1al0di 1a%& jtk llatai oz$ A %&er!ek szentl iszi, o%& az llat !e%rti 2t, s 1ele rez, !% a ne! !utatja is ki$ 3i1el az llatok !indentt a 1il%on szabadon lnek s !ozo%nak, !i se! ter!szetesebb, !int o%& a !esben 2k kalauzoljk a !esszi tjakra indul0 2s>ket$ 3i1el !inden !ozo% s l, a %&er!ek sz!ra i et2, o%& a szl beszlni tud, s el1iszi a 2st oda, a o1a !ennie kell, !int pldul a F'eletre a napt0l, n&u%atra a 1oldt0lG #!L !esben$ Az ani!isztikus felfo%s szerint ne!#sak az llatok reznek s %ondolkodnak e!ber !0dra, ane! !% a k>1ek is lnekQ a 1alakit te t k21 1ltoztatnak, ez pusztn azt jelenti, o%& e%& idei% n!nak kell !aradnia, s ne! !ozo% at$ Y%&anezen az alapon az is teljesen i et2, a korbban n!a tr%&ak beszlni kezdenek, tan#sokat adnak, s k>1etik a 2st 1ndorKtjn$ Bs !int o%& !indennek lelke 1an, s ezek a lelkek asonltanak e%&!s oz Wle%f2kpp a %&er!ek ez, aki sajt lelkt 1etti bele ezekbe a dol%okbaU, i et2, o%& S az in erens azonoss% alapjn S az e!ber llatt 1ltoz at, 1a%& fordt1a, !int pldul a F4zp len& s a 1, sz>rn&G 1a%& FA bkakirl&G #!L !eskben$ 3i1el nin#s les atr1onal l2k s alottak k>z>tt se!, ez ut0bbiak szintn letre kel etnek$ A!ikor a %&er!ekek, akr a na%& filoz0fusok, az let 1%s2 krdseire keresik a 1laszt S ki 1a%&okM o%&an oldja! !e% az let probl!itM !i lesz bel2le!M S, ani!isztikus elkpzelseikb2l indulnak ki$ Ne !int o%& sajt ltket illet2le% a le%bizon&talanabbak, le%el2sz>r a Fki 1a%&okG krdse !erl fel$ A %&er!ek, !i el&t jrni kezd s felfedez2 Ktra indul, t>pren%eni kezd sajt kiltnek a krdsn$ A!ikor tk>r el ll, ne! tudja, o%& 1ajon >n!a%t ltja;e, 1a%& o%& e%& ozz asonl0 !sik %&er!ek ll;e az 1e%fal !>%>tt$ 3e%pr0blja kin&o!ozni, o%& ez a !sik %&er!ek 1al0ban !inden tekintetben ol&an;e, !int 2$ .intoro%, ide;oda foro%, el!e%& a tk>r el2l, aztn irtelen 1isszau%rik, o%& lssa, 1ajon a !sik is el!ent;e, 1a%& !% ott 1an$ 3%

#sak ro!1es u%&an, de !ris a sze!l&is% identitsnak ne z krds1el ll sze!ben, A %&er!ek azt krdezi >n!a%t0l: 'i 1a%&ok nM =onnan j>tte!M =o%&an keletkezett a 1il%M 'i tere!tette az e!bert s az llatokatM 3i az let #ljaM (%az, ne! el1ontan 1izs%lja ezeket az letfontoss%K krdseket, ane! a o%& sz!ra f>l!erlnek$ )e! az a%%asztja, o%& 1an;e i%azs% a f>ld>n, ane! az, o%& ,ele i%azs%osan bnnak;e$ Az rdekli, o%& ki 1a%& !i sodor atja 2t bajba, s o%& !i !ent eti !e% ett2l$ /teznek;e j0akaratK atal!ak a szlein k1lM Bs 1ajon a szlei j0akaratK atal!ak;eM =o%&an fejlessze >n!a%t s !irtM Dan;e sz!ra !% re!n&, a 1ala!it rosszul #sinlM 3irt t>rtnnek 1ele il&es!ikM 3il&en k>1etkez!n&ei lesznek ennek a j>12benM A !esk 1laszolnak ezekre a n&o!aszt0 krdsekre, !el&ek jelent2s rszben pp a !esk atsra fo%al!az0dnak !e% a %&er!ekben$ A feln2ttek sze!ben s a tudo!n& sze!pontjaib0l a !esk 1laszaiban t>bb a fantasztiku!, !int az i%azs%$ 4ok feln2tt, kinek sz!ra a %&er!ek 1il%felfo%sa !r teljesen ide%en, a !esk !e%oldsait el&telennek tartja, s ellenzi, o%& a %&er!eket il&es!i1el Fflre1ezesskG$ A ra#ionlis !a%&arzatok 1iszont ltalban rt etetlenek a %&er!ek sz!ra, iszen !% ne! kpes az el1ont %ondolkodsra$ A feln2tt azt iszi, o%& a tudo!n&osan el&es 1lasszal tisztzza a dol%okat, olott az il&en !a%&arzatok #sak n&o!asztjk, >sszeza1arjk s szelle!ile% !e%bntjk a %&er!eket$ A %&er!ek #sak abb0l a !e%%&2z2dsb2l !ert et biztons%ot, o%& rti, a!it el2z2le% ne! rtett S s so a ne! abb0l, o%& ol&an tn&eket k>z>lnek 1ele, !el&ek -j bizon&talans%okat szlnek benne$ =a elfo%ad e%& il&en 1laszt, fel!erl benne, o%& taln ne! j0l krdezett$ 3i1el a !a%&arzatot ne! rti, azt iszi, o%& az 1ala!il&en is!eretlen probl!ra 1onatkozik, s ne! arra, a!it 2 krdezett$ 4o a ne felejtsk el te t, o%& a %&er!eknek #sak ol&an !a%&arzatot szabad adni, !el&et tudsa s rzel!i llapota alapjn !e%rt$ =a el!ondjuk neki, o%& a f>ld a 1il%Lrben lebe%, s a t>!e%1onzs atsra a nap k>rl kerin%, de azrt ne! esik bele a napba, !int a o%& az e!ber a f>ldre esik S ezt za1arosnak fo%ja tallni$ "apasztalatb0l tudja, o%& !inden ll 1ala!in, o%& !indent tart 1ala!i$ A f>ld el&zett a 1il%Lrben #sak akkor fo%ja jobban !e%rteni, a a !a%&arzat erre a tapasztalati tudsra alapoz0dik$ 3% fontosabb azonban ennl, o%& biztons%rzet ez szks%e 1an arra az elkpzelsre, o%& a 1il% szilrdan ll a el&n$ ?zrt aztn jobban !e%felel neki a !toszok 1il%!a%&arzata, 1a%&is o%& a f>ld e%& tekn2sbka tn n&u%szik, 1a%& o%& e%& 0ris tartja a 1lln$ =a a %&er!ek isz a szleinek S te t a el iszi, o%& a f>ldet a %ra1it#i0 tartja pl&jn S, akkor azt kell kpzelnie, o%& a %ra1it#i0 1ala!ifle zsin0r$ A szl2k !a%&arzata utn te t a el&zetet ne! rti jobban, s a biztons%rzete se! er2s>dik$ 3e%le et2s szelle!i retts% kell a oz, o%& az e!ber stabilnak tartsa ^az letfeltteleit, !ik>zben a f>ld, a!in jr Wa le%szilrdabb dolo% az e!ber k>rn&ezetben, !inden !snak az alapja, ordoz0jaU, 0risi sebess%%el foro% e%& lt atatlan ten%el&en, radsul !% kerin% is a nap k>rl, s az e%sz naprendszerrel e%&tt robo% a 1il%Lrben$ 4erdl2kor alatt !% so a ne! tallkozta! ol&an %&er!ekkel, aki ezt a bon&olult !oz%srendszert teljes e%szben !e%rtette 1olna, ol&annal azonban i%en, aki el tudta !ondani$ Az il&enek papa%jknt is!telnek ol&an !a%&arzatokat, !el&eket sajt tapasztalataik alapjn azu%s%oknak tartanak, de azrt el iszik 2ket, !ert 1ala!el&ik feln2tt szerint i%azak$ ?nnek az lesz a k>1etkez!n&e, o%& a %&er!ek ne! fo% inni tulajdon tapasztalatainak, s ezltal !e%rendl a bizal!a >n!a%ban s sajt szelle!i kpess%eiben$ 19,5 2szn na%& Kjs% 1olt a 'o outek st>k>s felbukkansa$ ?%& ki1l0 ter!szetrajztanr e%& kis #soport na%&on intelli%ens !sodikos s ar!adikos kisiskolsnak el!a%&arzta, !i az st>k>s$ 3inden %&er!ek %ondosan ki1%ott !a%nak e%& k>r alakK paprt, s rrajzolta a bol&%0k pl&jt a nap k>rlQ e ez a lap oz e%& be1%s se%ts%1el e%& ellipszis alakK paprt er2stettek: ez jelezte az st>k>s pl&jt$ A %&erekek !e%!utattk neke!, o%& az st>k>s !oz%sa !il&en sz>%et zr be a bol&%0k pl&j1al$ ?l!a%&arztk, o%& az st>k>s az az ellipszis alakK papr, a!it a kezkben tartanak$ A!ikor azonban !e%krdezte! t2lk, o%& a kezkben le12 st>k>s o%&an le et u%&anakkor az %ben, ne! tudtak !it 1laszolni$ Ca1arukban tanrjuk oz fordultak, aki szpen el!a%&arzta nekik, o%& a kezkben le12, %ondosan ki1%ott paprok 1oltakppen #sak a bol&%0k s az st>k>s !odelljei$ A %&er!ekek e%&be an%z0an kijelentettk, o%& ezt rtik, s a !e%krdezik t2lk, el is tudjk is!telni$ Diszont a kezkben eddi% bszkn szoron%atott paprlapok irnt el1esztettk az rdekl2dsket$ Dolt, aki >ssze%&Lrte, 1olt, aki e%&szerLen a paprkosrba dobta$ A!% a paprdarab az st>k>st jelentette sz!ukra, aza akartk 1inni, o%& !e%!utassk szleiknek, !ost azonban !r ne! jelentett nekik se!!it$

3ik>zben a szl2k tudo!n&os sze!pontb0l el&es !a%&arzatokat pr0blnak elfo%adtatni a %&er!ekekkel, tKls%osan %&akran !e%feledkeznek azokr0l a szintn tudo!n&os felfedezsekr2l, !el&ek fn&t 1etnek a %&er!ek szelle!nek !Lk>dsre$ A %&er!ek !entlis fol&a!ataira 1onatkoz0 kutatsok S f2knt :ia%et ered!n&ei S !e%%&2z2en bizon&tjk, o%& a kis%&er!ek kt fontos el1ont fo%al!at ne! kpes !e%rteni, ne1ezetesen a !enn&is%ek lland0s%t s a !e%fordt at0s% fo%al!t S pldul azt, o%& e%& adott !enn&is%L 1z a kesken& edn&ben !a%asra e!elkedik, a szles edn&ben pedi% ala#son& szinten !aradQ 1a%& azt, o%& a ki1ons !e%fordtja az >sszeads fol&a!att$ A!% az e ez asonl0 el1ont fo%al!akat ne! kpes !e%rteni, #sak szubjekt1 !0don 18 fo% atja fel a 1il%ot$ A tudo!n&os !a%&arzatok felfo%s oz objekt1 %ondolkodsra 1an szks%$ Az el!leti kutatsok s a ksrletek e%&arnt azt i%azoljk, o%& iskolskor alatt e%&etlen %&er!ek se! rti !e% i%azn a fenti kt fo%al!at, !el&ek nlkl az el1ont %ondolkods elkpzel etetlen$ )&ol#;tz 1es kori% a %&er!ek rendk1l sze!l&es fo%al!akat szLr le az l!n&eib2l$ 3int o%& a f>ld n>1n&zete u%&anK%& tpllja, a o%& szoptatskor an&ja tpllta 2t sajt testb2l, !i se! ter!szetesebb, o%& a f>ldet 1ala!ifle an&nak 1a%& istenn2nek tartja, 1a%& le%albbis az istenn2 lak el&nek$ A kis%&er!ek is tudja 1ala!ikppen, o%& 2t a szlei tere!tettkQ ezrt sszerLnek tartja azt a %ondolatot, o%& ozz asonl0an !inden e!ber s az e!ber k>rn&ezete is 1ala!il&en e!berfeletti ln& tere!tse, 1ala!il&en isten 1a%& istenn2, aki asonl0 le et a szlei ez$ Bs !i1el sajt ott onban a szlei 1i%&znak r, s elltjk !indennel, ter!szetesnek tartja, o%& az e%sz 1il%nak js %ondjt 1iseli 1ala!ifle 2ran%&al, ol&an, !int az 2 szlei, #sak Yi% nluk is atal!asabb, okosabb s !e%bz at0bb$ A %&er!ekben te t a 1il% rendjr2l alkotott kp a szl2k s a #saldi let alapjn alakul ki$ Az 2si e%&ipto!iak S a %&er!ek ez asonl0an S az e%et 1ala!il&en an&afi%urnak kpzeltk W)KtU, aki 010n >leli s beburkolja a f>ldet s 19 lak0it$ Az il&en nzetek e%&ltaln ne! akadl&ozzk !e% az e!bert abban, o%& ks2bb e%& ra#ionlisabb 1il%!a%&arzatot alaktson ki !a%ban, 1iszont biztons%ot n&Kjt neki ott s akkor, a ol s a!ikor arra a le%na%&obb szks%e 1an, !% ozz ol&an biztons%ot, a!el&b2l a kell2 id2ben aztn kisarjad at a 1al0ban ra#ionlis 1il%kp$ Az let a 1%telen Lrben kerin%2 apr0#ska bol&%0n sz>rn&en !a%n&osnak s ide%nek ltszik a %&er!ek sze!ben S pp az ellenkez2je annak, a o%& 2 az letet ltni szeretn$ ?zrt 1olt szks%k az 0koriaknak az 010 s !ele%et ad0 an&aistenre$ =a retlen, %&er!ekded kpzel2dsnek !in2st1e lebe#sljk ezt az oltal!az0 kpzelet1il%ot, !e%fosztjuk a kis%&er!eket tart0s biztons%i%n&nek e%&ik ele!t2l$ (%az, az oltal!az0 %an&a kpzete osszK t1on %tol atja is a fejl2dst$ Az infantilis projek#i0k s a f%%2s% a kpzeletbeli oltal!az0kt0l S !int pldul az 2ran%&alt0l, aki l!ban 1a%& az an&a t1olltben 1i%&z a %&er!ekre S ne! n&Kjtanak i%azi biztons%otQ de a!% az e!ber ezt ne! tudja e%&!a%a !e%tere!teni, a biztons% teljes in&nl !% !indi% jobbak a projek#i0k s a fantziakpek$ ?z a kell2 idei% kitapasztalt Wrszben kpzeltU biztons% teszi le et21, o%& a %&er!ekben kialakuljon az lettel sze!ben 1ala!ifle bizalo!rzs, a!inek alapjn aztn !e%bz at >n!a%ban is, 1a%&is bz at abban, o%& fejl2d2 ra#ionlis %ondolkodsa se%ts%1el !e%tanulja, o%&an kell !e%oldani az let probl!it$ ?l2bb;ut0bb aztn !ajd felis!eri, o%& a!it sz0 szerint i%aznak tartott S a f>ld !int an&a S, 1oltakppen #sak szi!b0lu!$ Az a %&er!ek pldul, aki a !eskb2l !e%tanulja, o%& a kezdeten ellenszen1es, fen&e%et2 fi%urb0l #sodlatos !0don ks2bb se%t2ksz bart le et, azt is el tudja kpzelni, o%& e%& ide%en s kezdetben ijeszt2nek ltsz0 !sik %&er!ek e%&szer !% a ked1es pajtsa lesz$ A !esk Fi%azs%b0lG !ert et btors%ot a oz, o%& ne Kz0djon 1issza a szokatlan ide%ent2l$ .elidz eti, o%& sok !esben a 2s azrt boldo%ult, !ert 1olt btors%a !e%bartkozni e%& ltsz0la% kelle!etlen szerepl21elQ i eti te t, o%& il&en #soda 1ele is !e%es et$ 4okszor tallkozta! !r S f2knt serdl2k k>z>tt S ol&anokkal, akik 1eken t ittek a #sodkban, %& krp0tol1n !a%ukat azrt, o%& %&er!ekkorukban #sodk el&ett a ride% 1al0s%ot kn&szertettk rjuk$ ?zek a fiatal e!berek !int a K%& reztk 1olna, !ost 1an utoljra le et2s%k arra, o%& p0toljanak letkben e%& sKl&os !ulasztstQ a e%& idei% ne! i etnek a #sodkban, ne! fo%nak tudni !e%birk0zni a feln2tt let ne zs%ei1el$ 4ok fiatal e!ber, aki !anaps% e%&szer #sak kbt0szeres l!okba !enekl, 1a%& e%& %uru k>1et2je lesz, 1a%& inni kezd az asztrol0%iban, 1a%& Ffekete !%i1alG fo%lalkozik, 1a%& br!il&en !s !0don el!enekl a 1al0s%b0l az brndok 1il%ba, s 1arzslatos l!n&ekkel pr0blja jobbra fordtani lett, id2nek el2tte arra 1olt kn&szert1e, o%& feln2tt !0dra sze!llje a 1al0s%ot$ Az effle !eneklsi ksrletek !l&ebb okai a korai sze!l&is%for!l0 l!n&ekben rejlenek, !el&ek ne! en%edtk annak a !e%%&2z2dsnek a kifejl2dst, o%& az lettel a !a%a

1al0s%os for!jban is sze!be le et nzni$ Az e%&n sz!ra az 1olna a le%jobb, a sajt letben !e%is!tel etn a tudo!n&os %ondolkods kialakulsnak t>rtnel!i fol&a!att$ Az e!ber osszK id2n t kezdetle%es re!n&eib2l s flel!eib2l szletett rzel!i projek#i0k ./0 pldul az istenek ;se%ts%1el pr0blta !e%!a%&arzni >n!a%t, a trsadal!at, a 1il%otQ s ezekb2l a !a%&arzatokb0l biztons%ot !ertett$ Aztn a trsadal!i, tudo!n&os s te# nikai fejl2ds atsra az e!ber lassan !e%szabadtotta >n!a%t az lland0 e%ziszten#ilis flele!t2l$ Biztons%osabbnak rezte el&t a 1il%ban, !e%n>1ekedett a bels2 biztons%a, s !ost !r kts%be 1on atta azoknak a kpek nek az r1n&ess%t, !el&ekkel a !Kltban a 1il%ot !a%&arzta$ Att0l kezd1e a F%&er!ekesG projek#i0kat e%&re ra#ionlisabb !a%&arzatok 1ltottk fel$ ? ez a fol&a!at oz persze ozztartoznak a 1ar%abetLk is$ A !e%pr0bltatsok korszakaiban s az ns%es id2kben az e!ber Kjra s Kjra abban a F%&er!ekesG %ondolatban keres 1i%asztalst, o%& 2 !a%a s lak el&e a 1il%e%&ete! k>zepe$ Az e!beri 1iselkeds sze!pontjb0l ez azt jelenti, o%& !inl na%&obb biztons%ban rzi !a%t 1alaki a 1il%ban, annl ke1sb 1an szks%e FinfantilisG projek#i0kra S az let >r>k probl!inak !itikus !a%&arzataira 1a%& a !esk !e%oldsaira S, s annl t>bbet tud fo%lalkozni a ra#ionlis !a%&arzatok keress1el$ 3inl biztosabb az e!ber >n!a%ban, annl k>nn&ebben elfo%adja, o%& sajt 1il%nak #sekl& jelent2s%e 1an a 1il%e%&ete!ben$ =a e!beri k>rn&ezetben i%azn fontosnak rez eti !a%t, !r ne! sokat t>r2dik bol&%0ja szerepnek fontoss%1al$ 3sfel2l 1iszont !inl bizon&talanabb >n!a%ban s k>z1etlen k>rn&ezetben, annl jobban fl s !a%ba zrk0zik, 1a%& annl inkbb 0dtani akar, pusztn a 0dts ked1rt$ ?z pp az ellenkez2je annak, a!ikor 1alakit a bels2 biztons%b0l sarjad0 k1n#sis% ajt felfedez2 Ktra$ Y%&anebb2l az okb0l, a!% ne! rzi biztosan, o%& k>z1etlen e!beri k>rn&ezete !e%1del!ezi, a %&er!eknek is szks%e 1an arra a itre, o%& fels2bb atal!ak S pldul 2ran%&alok S 1i%&znak r, s o%& a 1il%nak s benne az 2 el&nek rendk1l fontos szerepe 1an a !indens%ben$ Isszef%%s 1an te t a #sald alap1et2 biztons%tere!t2 kpess%e s a %&er!ek ra#ionlis k1n#sis%nak, kutatsi ked1nek kialakulsa k>z>tt$ A!% a szl2k ittek a Bibliban, a!% a bibliai t>rtnetek !e%oldottk az let s az let #ljnak rejtl&t, addi% a %&er!ekben is k>nn&en !e% le etett tere!teni a biztons% rzst$ A Biblia !inden szoron%at0 krdsre 1laszt adott: !inden benne 1olt, a!i a 1il% !e%rts ez szks%esQ !e%!ondta, o%&an j>tt ltre, s o%&an kell benne 1iselkedni$ A n&u%ati kultKrkban !intkat adott az e!ber kpzelet1il%nak is$ Ne br!il&en %azda% is a Biblia a kl>nb>z2 t>rtnetekben, !% a le%1allsosabb korszakokban se! tudta teljes !rtkben kiel%teni az e!ber lelki szks%leteit$ ?nnek rszben az az oka, o%& az Zsz>1ets%, az Vjsz>1ets% s a szentek t>rtnetei a el&es let1itel le%fontosabb krdsei ez adtak Kt!utatst, de ne! knltak !e%oldst sze!l&is%nk rn&oldalainak probl!ira$ A Biblia a tudattalan aszo#ilis aspektusaira ln&e%ben e%&etlen !e%oldst ja1asol: ezeket az Welfo%ad atatlanU t>rek1seket el kell fojtani$ Ne a %&er!ekeknek, akikben az >szt>n;n !% nin#s tudatos ellen2rzs alatt, szks%k 1an ol&an t>rtnetekre, !el&ek le%albb kpzeletben kiel%tik ezeket a FrosszG 1%&akat, s sajtos pldkat !utatnak a szubli!lsukra is$ )&ltan 1a%& burkoltan, a Biblia azt !ondja el, !it k1n (sten az e!bert2l$ ?l!esli u%&an, o%& az %ben na%&obb >r>! fo%adja a !e%trt bLn>st, !int azt, aki so ase! 1tkezett, de k>zben arra tant, o%& ern&es letet kell lnnk, !e% pldul arra is, o%& ne lljunk bosszKt azon, akit %&Ll>lnk$ 'in s Ebel t>rtnete azt !utatja, o%& a test1rfltken&s% %&>trel!ei irnt a Biblia ne! tanKst !e%rtst, #sak fi%&el!eztet, o%& az ebb2l fakad0 tettek sz>rn&L k>1etkez!n&ekkel jr atnak$ <sak o%& a test1rre fltken& %&er!eknek ppen arra az en%edl&re 1an szks%e, o%& az adott el&zetben jo%a 1an K%& rezni, a o%& rez$ <sak K%& ll atja az iri%&s% ostor#sapsait, a kpzeletben btortst kap, o%& ezt e%&szer !% 1isszafizet etiQ %& t1szel eti a pillanatn&i %&>trel!eket, !ert bz at abban, o%& a j>12 i%azs%ot szol%ltat, /e%f2kppen pedi% !e% kell er2steni abban a !% in%ata% lbon ll0 itben, o%& a feln2, ke!n&en dol%ozik, s rett e!ber lesz, 1%l 2 %&2zedel!eskedik$ =a jelenle%i szen1edsrt a j>12 krp0tlst n&Kjt, fltken&s%e ne! fo%ja azonnal #selek1sre kn&szerteni, !int 'int$ A bibliai t>rtnetek ez s a !toszok oz asonl0an, a !esk is rszei annak az irodalo!nak, a!el& !inden e!ber S

feln2tt s %&er!ek S plst szol%lta az e!beris% szinte e%sz t>rtnel!e fol&a!n$ ?ltekint1e (sten k>zponti alakjt0l, a bibliai t>rtnetek na%&on asonltanak a !esk ez$ P0ns s a #et al t>rtnetben pldul P0ns tulajdon felettes njnek Wlelkiis!eretnekU k>1etelse el2l !enekl, a!el& arra sz0ltja fel, o%& ar#oljon )ini1e npnek %onoszs%a ellen$ ?rk>l#sis%nek pr0battele, !int ann&i !s !esben, e%& 1eszl&es utazs, !el&nek sorn !e% kell !utatnia, !ire kpes$ P0ns a ten%eri Kton 1%l e%& na%& al %&o!rban k>t ki$ (tt, a na%& 1eszl&ben felfedezi jobbik njt, >n!a%a !a%asabb erk>l#sis%tQ #sodlatos !0don Kjjszletik, s !ost !r ksz teljesteni felettes nje szi%orK paran#st$ Ne az Kjjszlets >n!a%ban !% ne! jelenti az i%az e!bers% !e%szerzst: aki i%azi szabads%ra s !a%asabb szintL >n!e%1al0stsra t>r, ne! le et rabszol%ja se! az >szt>n;nnek s az >r>!el1nek Wel!enekl1n a ne z feladatok el2lU, se! a felettes nnek Wa %onosz 1ros pusztulst k1n1nU$ P0ns akkor lesz i%az e!ber, a!ikor lerzza !a%r0l sze!l&is%e kl>nb>z2 rte%einek ural!t, s t>bb ne! en%edel!eskedik 1akon se! az >szt>n; nnek, se! a felettes nnekQ s a!ikor (sten 1%l ne! P0ns k>n&>rtelen felettes njre, ane! )ini1e lak0inak e!beri esend2s%re 1an tekintettel, felis!eri (sten tletnek b>l#sess%t$

#ELYETTES!T" KIELG6LS S T7,ATOS /ELISMERS 3int !inden na%& !L1szet, a !ese is e%&szerre tant s sz0rakoztatQ kl>nle%es rtke abban rejlik, o%& ezt ol&an n&el1en teszi, a!el& k>z1etlenl a %&er!ek ez sz0l$ A !esre le%fo%kon&abb letkorban a %&er!ek f2 probl!ja az, o%& rendet tere!tsen lelknek kaotikus zLrza1arban, o%& jobban !e%rtse >n!a%t, !ert #sak err2l a kiindul0pontr0l tere!t et n!i >ssz an%ot per#ep#i0i s a kl1il% k>z>tt$ A F1al0G 1il%r0l sz0l0 Fi%azG t>rtnetek sok rdekes s asznos is!eretan&a%ot tartal!az atnak$ Ne az il&en t>rtnetek bels2 szerkezete ppol& ide%en a kis%&er!ek %ondolkodsa sz!ra, !int a !ese ter!szetf>l>tti ese!n&ei az rett feln2tt e!ber 1il%felfo%sa sz!ra$ A szi%orKan realista t>rtnetek ellenttben llnak a %&er!ek bels2 l!n&1il%1alQ a %&er!ek !e% all%atja 2ket, s taln ki is !oz bel2lk 1ala!it, ennek azonban a puszta tn&szerLs%en tKl nin#s sok sze!l&es jelent2s%e$ ?zek a t>rtnetek is!ereteket k>z1ettenek, de ne! %azda%tanak, !int a o%& sok esetben sajnos ez a el&zet az iskolai tanan&a%%al is$ A tr%&i tuds #sak akkor %azda%tja az e%sz sze!l&is%et, a talakul Fsze!l&es tudssG$ 4z!Lzni a realisztikus t>rtneteket persze ppol&an !e%%ondolatlans% 1olna, !int betiltani a !esket, iszen a %&er!ek letben !indkett2nek fontos szerepe 1an$ A realisztikus t>rtnetek >n!a%ukban si1rak s e%& an%KakQ s #sak akkor el%t etik ki a %&er!ek bi!b0z0 sze!l&is%nek !indkt S ra#ionlis s e!o#ionlis S rszt, a b2s%esen s pszi# ol0%iaila% !e%felel2 !0don 1e%&tjk 2ket a !eskkel$ A !eskben 1annak bizon&os lo!szerL 1onsok, ezek azonban ne! a %&er!ekek, ane! a serdl2k s a feln2ttek l!aira asonltanak$ A feln2tt l!ai sokszor !e% >kkent2ek s rt etetlenek, az analzis !%is !inden rszletket rtel!ezni tudja, a!ib2l az e!ber !e%rt eti, !i fo%lalkoztatja tudattalanjt$ Az lo!fejts se%ts%1el az e!ber jobban !e%rti >n!a%t, !ert lelki letnek ol&an aspektusai is feltrulnak el2tte, !el&ek korbban elkerltk a fi%&el!t, !el&eket korbban eltorztott, leta%adott 1a%& ne! is!ert fel$ "ekint1e, o%& az il&en tudattalan 1%&aknak, szks%leteknek, ksztetseknek s flel!eknek i%en fontos szerepk 1an a 1iselkedsben, az l!ok r1n szerzett felis!ersek atsra az e!ber sikeresebb te eti az lett$ A %&er!ekek l!ai i%en e%&szerLek: a 1%&ak teljeslnek, a flel!ek kzzelfo% at0 for!t >ltenek$ Azt l!od atjk pldul, o%& e%& llat !e%t!adja 2ket 1a%& o%& felfal 1alakit$ A %&er!ek l!ban ol&an tudattalan tartal!ak jelennek !e%, !el&eket nje %&akorlatila% teljesen feldol%ozatlanul a%&ottQ a !a%asabb szelle!i funk#i0k szinte e%&ltaln ne! 1esznek rszt az l!ok alaktsban$ Bppen ezrt a %&er!ek ne! tudja az l!ait analizlni, s ne! is szabad neki$ Bnje !% ne! alakult ki teljesen, !% %&en%e$ A!% el ne! ri az iskolskort, #sak lland0 kzdele!!el brja !e%akadl&ozni, o%& 1%&ai atal!ukba kertsk e%sz sze!l&is%t ;#satt 11 tudattalan er2i1el, s le%t>bbsz>r alul!arad$ ?z a ar# so a ne! tLnik el e%szen az letnkb2l, s !% a serdl2korban is ktes a ki!enetele, no a a o%& >re%sznk, !e% kell kzdennk felettes nnk irra#ionlis tenden#ii1al is$ A o%& rettebbek lesznk, a sze!l&is%

ro! rte%e S az >szt>n;n, az n s a felettes n S e%&re 1il%osabban kirajzol0dik, e%&re jobban elkl>nl e%&!st0l, s !inde%&ik K%& tud rintkezni a !sik kett21el, o%& k>zben a tudattalan ne! kereked et fell a tudaton$ Az n e%&re 1ltozatosabb eszk>z>ket asznl az >szt>n;nnel s a felettes nnel sze!ben, s k>l#s>n atsukat a szelle!ile% e%szs%es e!ber nor!lis k>rl!n&ek k>z>tt sikeresen ellen2rzse alatt tartja$ A tudattalan a %&er!ekben azonban, !i el&t felbukkan, n&o!ban atal!ba kerti az e%sz sze!l&is%et$ A %&er!ek ne! !ert et er2t abb0l, o%& nje felis!eri tudattalanjnak kaotikus tartal!t, !ert nin#s il&en tapasztalataQ a k>z1etlen kontaktus, ppen ellenkez2le%, n&o!aszt0an at r, njt %&en%bb teszi$ ?zrt 1an az, o%& a %&er!eknek eJternalizlnia kell bels2 fol&a!atait, a 1ala!enn&ire is !e% akar birk0zni 1elk S o%& ellen2rzsr2l !r ne is beszljnk$ ?l kell t1oltania !a%t sajt tudattalanjnak tartal!t0l, K%& kell sze!llnie, !int a!i rajta k1l ll S !ert #sakis %& tart atja kordban$ A jtkban babk s llatfi%urk szoktk !e%testesteni a %&er!ek sze!l&is%nek azokat az aspektusait, a!el&ekkel bon&olults%uk, elfo%ad atatlans%uk s ellent!ondsoss%uk !iatt ne! tud !it kezdeni$ ?zltal a %&er!ek nje 1ala!ikppen fellkereked et rajtuk, !% u%&anezt ne! te etn, a a k>rl!n&ek azt krnk 1a%& k>1etelnk !e% t2le, o%& is!erje fel bennk bels2 fol&a!atainak projek#i0it$ A tudattalan feszlts%ek e%&n!el&ikt a %&er!ek a jtkban feldol%oz atja$ Ne sok ol&an is 1an, a!el&ekkel ezt ne! te eti !e%, !ert tKls%osan bon&olultak s ellent!ondsosak, 1a%& tKls%osan 1eszl&esek s trsadal!ila% elfo%ad atatlanok$ :ldul a !r e!ltett pala#kba zrt ifrit rzsei ann&ira a!bi1alensek, e1esek s le et2s%kben ro!bol0k, o%& a %&er!ek !a%t0l ne! tudja kilni 2ket a jtkaiban, ne! tudja eJternalizlni 2ket, rszben !ert ne! is rti el%% ezeket az rzseket, rszben !ert tKls%osan 1eszl&es k>1etkez!n&ekkel jr atnak$ A !esk ezen a tren na%& se%ts%et n&Kjt atnak a %&er!eknek S ezt bizon&tja az is, o%& sokat eljtszanak S, de #sak akkor, a !r j0l is!erik a !est, a!el&et !a%a so a ne! tudott 1olna kitallni$ A F=a!upip2keG; pldul, !iutn !r beplt kpzelet1il%ukba, a %&er!ekek sz1esen eljtsszk, ki1lt a na%&fokK test1rfltken&s%et felold0 szeren#ss befejezst$ A %&er!ek !a%t0l kptelen arr0l brndozni, o%& !e% fo%jk !enteni, o%& azok, akik uralkodnak f>l>tte s akik 2t !e%1etik, el fo%jk is!erni, o%& 2 a ki1l0bb$ Dannak pillanatok, a!ikor sok ln& ol&an er2sen a rossz W!osto aUan&jban ltja !inden bajnak forrst, o%& >n!a%t0l eszbe se jutna, o%& ez az e%sz irtelen !e%1ltoz at$ Ne a ezt a %ondolatot a F=a!upip2keG 1eti fel sz!ra, i et2nek fo%ja tartani, o%& e%& j0s%os WtndrUan&a br!el&ik pillanatban !e%!ent eti, !ert a !ese !e%%&2z2 !0don ezt lltja$ A %&er!ek k>z1etett !0don is testet ad at !l&r2l fakad0 1%&ainak: >diplis 1%&t pldul, o%& apj1al 1a%& an&j1al neki is sajt %&ereke le%&en, K%& juttatja kifejezsre, o%& #se#se!2knt babus%at i%azi 1a%& jtk llatokat$ A 1%& eJternalizls1al kiel%ti e%& !l&r2l fakad0 szks%lett$ =a tudatostjuk benne, !it kp1isel sz!ra a baba 1a%& az llat, s !it jelent !e% 1elk a jtkban S a o%& a pszi# oanalzis tudatostja a feln2ttben az l!okat S, !l&s%es za1art okozunk, !el&et ebben az letkorban !% ne! rt !e%$ A %&er!eknek u%&anis !% nin#s biztos azonoss%tudata$ Az alakul0flben le12 frfiS 1a%& n2i identitst k>nn&en !e%in%atja 1a%& akr ro!ba is d>nti a bon&olult, a ro!bol0, az >diplis 1%&ak felis!erse$ A %&er!ek, a!ikor bab1al 1a%& llatfi%ur1al jtszik, el&ettest2 !0don kiel%ti azt a 1%&t, o%& kisbabt szlj>n s %ondozzon S a fiK ppK%&, !int a ln&$ A lnn&al ellenttben azonban a fiK #sak addi% !ert pszi# ol0%iai !e%n&u%1st a babs jtkb0l, a!% ne! is!ertetik fel 1ele, o%& ezzel !il&en tudattalan 1%&akat el%t ki$ .el1et et2, o%& esetle% j0t tenne a fiKknak, a tudatosan felis!ernk ezt a %&er!ekszlsi 1%&at$ 4zerinte!, a e%& fiK kpes arra, o%& ezt a tudattalan 1%&at a babkkal 1al0 jtkban el%tse ki, az j0 neki, s ezt pozit1 dolo%nak kell tekinteni$ A tudattalan feszlts%ek effajta eJternaliz#i0jnak !e%1an a !a%a rtke, de 1eszl&es le et, a a 1iselkeds tudattalan tartal!nak tudatos felis!erse a!arabb t>rtnik !e%, !int annak a kell2 retts%nek a kialakulsa, a!el& a 1al0s%ban kiel%t etetlen 1%&akat szubli!lni tudja$ Az id2sebb kisln&ok k>zl sokat na%&on rdekelnek a lo1ak: jtk lo1akkal jtszanak, s ren%ete%et brndoznak r0luk$ A!ikor id2sebbek lesznek, s 1an r le et2s%k, letket szinte kit>ltik az i%azi lo1ak, !el&eket ki1l0an %ondoznak, s szinte el1laszt atatlanok t2lk$ A pszi# oanalitikus kutats feltrta, o%& a lo1ak irnt tanKstott tKlz0 rdekl2ds sokfle rzel!i szks%letet takar, !el&eket a ln&ok !e%pr0blnak kiel%teni$ :ldul az er2s

llat feletti uralo! azt az rzst kelt eti bennk, o%& uralkodnak a frfin 1a%& >n!a%uk ani!alisztikus szeJualitsn$ 'pzeljk el, !i t>rtnne e%& il&en lnn&al, aki a lo1a%lsban >r>!t leli, !i t>rtnne az >r>!1el s >nbe#sls1el, a tudatostannk benne, !ifle 1%&akat el%t ki a lo1a%lssal$ ">nkre 1olna t1e S iszen elraboltunk t2le e%& rtal!atlan s kelle!es szubli!#i0t, s sajt sze!ben rossz e!bernek !in2stettk$ Y%&anakkor sr%2sen keresnie kellene 1ala!it, a!i asonl0kppen le1ezetn bels2 feszlts%eit, !ert !skpp esetle% ne! tudna uralkodni rajtuk$ 3r!ost a!i a !esket illeti, n&u%odtan llt atjuk, o%& a!el&ik %&er!ek ne! all%atja 1a%& ol1assa 2ket, ppol&an rosszul jr, !int az a ln&, aki bels2 feszlts%eit lo1a%lssal 1a%& l0%ondozssal 1ezeti le, s akit !e%fosztanak ett2l az rtatlan sz0rakozst0l$ =a a %&er!ekben tudatostjuk, o%& a !esealakok !il&en lelki aspektusait jelentik !e%, !e%fosztjuk e%& fontos le1ezetsi le et2s%t2l, s a felis!ertetjk 1ele 1%&ait, flel!eit s bosszKszo!jas rzseit, kts%beessbe sodorjuk$ Akr#sak a l0, a !ese is j0 szol%latot te et s tesz is a %&er!eknek, ol&kor az el1isel etetlen letet is el1isel et2nek tnteti fel el2tte S de #sak addi%, a!% a %&er!ek ne! tudja, o%& llektanila% !it jelent neki$ P0lle et a !esben sok lo!szerL 1ons 1an, az lo!!al sze!ben !e%1an az a na%& el2n&e, o%& t>!>r szerkezete 1an, !e% atrozott kezdettel s #selek!nn&el, s a 1%n kiel%t2 !e%oldssal$ A !esnek az e%&ni brndokkal sze!ben is sok fontos el2n&e 1an$ =o%& #sak e%&et e!ltsnk: br!i le%&en is a !ese tartal!a S akr !e% is e%&ez et a %&er!ek fantazils1al, !% akkor is, a ez >diplis, bosszK1%&0an szadista 1a%& a szl2t ki#sin&l2 S, n&ltan !e% le et beszlni, !ert a !esebeli ese!n&ekkel kap#solatban a %&er!eknek ne! kell eltitkolnia rzseit, 1a%& ne! kell bLntudatot reznie, a >r>!t leli il&en %ondolatokban$ A !ese 2s ol&an testi adotts%okkal rendelkezik, !el&ek se%ts%1el #sodlatos tetteket 1i et 1%be$ A 1ele 1al0 azonosuls kpzeletben br!el&ik %&er!eknek krp0tlst n&Kjt at a 1lt 1a%& 1al0s%os testi fo%&atkoss%okrt$ A %&er!ek elbrndoz at arr0l, o%& a 2s >z asonl0an fel!szik az %be, le%&2zi az 0risokat, !e%1ltoztatja a klsejt, 2 lesz a le% atal!asabb 1a%& a le%szebb e!ber S r>1iden: azt #sinl a test1el, a!it #sak akar$ =a a le%na%&rat>r2bb 1%&ait kpzeletben ezen a !0don kiel%t eti, k>nn&ebben kibkl sajt, 1al0s%os test1el$ A !ese !% su%allja is a %&er!eknek a 1al0s%nak ezt a fajta elfo%adst, iszen br!il&en testi 1ltozsokon esik is keresztl a !ese 2se, a t>rtnet 1%n Kjra e%&szerL aland0 lesz bel2le$ A!ikor a !ese 1%et r, !r sz0 sin#s a 2s f>ld>ntKli szps%r2l 1a%& erejr2l$ A !toszok 2s1el ez pp fordt1a 1an: 2k >r>kre !e%tartjk e!berfeletti tulajdons%aikat$ =a a !ese 2se a t>rtnet 1%re !e%szerzi !a%nak az i%azi identitst Ws ;ezzel e%&tt a bels2 biztons%ot >n!a%1al, test1el, let1el, trsadal!i el&zet1el kap#solatbanU, boldo%an belen&u%szik sorsba, s azontKl !r nin#s benne se!!i rendk1li$ A !esk #sak akkor fejt etik ki j0tkon& eJternalizl0 atsukat, a a %&er!ek ne! bred r, !il&en tudattalan feszlts%ek >szt>nzsre teszi !a%1 a !ese !e%oldsait$ A !ese ott kezd2dik, a ol a %&er!ek ppen tart a fejl2dsben, s a onnan, a el an&a%oljk, elutastjk 1a%& lebe#slik, a !ese se%ts%e nlkl ne! tudna to1bblpni$ (l&enkor, a a sajt %ondolkodsra t!aszkodik S a!i ne! azonos a feln2ttra#ionalits sal S, a !ese po!ps t1latokat n&it !e% el2tte, s le et21 teszi sz!ra, o%& le%&2zze a teljes re!n&telens% pillanatn&i rzst$ A %&er!eknek a !est sokszor !e% kell all%atnia a oz, o%& el$ is i%%&e, s opti!ista sze!llett beptse sajt 1il%ltsba$ =a radsul !% el is jtssza, ezzel a !est #sak !% Fi%azabbG s [1al0s%osabbG teszi$ A %&er!ek megrzi, o%& bels2 probl!i sze!pontjb0l W!el&ekkel e%&edl ne! br !e%birk0zniU a sok !ese k>zl pillanatn&ila% !el&ik az Fi%azG, s azt is rzi, o%& a probl!a !e%oldsban !il&en se%ts%et n&Kjt neki a !ese$ ?zt azonban szinte so ase! azonnal, a !ese els2 !e% all%atsakor is!eri fel$ ? ez a !ese bizon&os ele!ei tKls%osan kl>n>sek S iszen kl>n>snek is kell lennik, a e%&szer !l&en elrejtett rzel!ek ez akarnak sz0lni$ A !ese se%ts%et n&Kjt a %&er!eknek abban, o%& jobban !e%rtse >n!a%t s a 1il%ot, a %&er!ek azonban #sak akkor kapja !e% !aradktalanul ezt a se%ts%et, a t>bbsz>r is !e% all%atja a !est, s b2s%esen 1an ideje s le et2s%e arra, o%& el%ondolkozzon rajta$ A !es1el kap#solatos szabad asszo#i#i0k #sak ebben az esetben trjk f>l sz!ra a !ese sze!l&es, #sak neki sz0l0 jelentst, a!i1el azutn se%ts%et n&Kjtanak a n&o!aszt0 probl!k !e%oldsban$ ?ls2 alkalo!!al pldul a %&er!ek ne! tudja belelni !a%t a !sne!L szerepl2 el&zetbe$ Bizon&os t1ols%ra s sze!l&es, bels2 feldol%ozsra 1an a oz szks%, o%& e%& ln& azonosulni tudjon FAz %i% r2 paszul&G 2s1el, 1a%& e%& fiK a Gala!bbe%%&el$

(s!erte! ol&an szl2ket, akik, a %&er!ekknek tetszett az e%&ik !ese, n&o!ban el!ondtak neki e%& !sikat is, abb0l a !e%%ondolsb0l, o%& a !% e%&et all, !% jobban fo% >rlni$ <sak o%& a %&er!ek tetszsn&il1ntsa azt az e%&el2re o!l&os rzst fejezi ki, o%& az illet2 !esben 1an 1ala!i, a!i fontos sz!ra S a!i el1sz, a ne! all%at atja !e% Kjra, a nin#s ideje a t>pren%sre$ =a a %&er!ek %ondolatait tKls%osan %&orsan e%& !sik !esre irn&tjuk, !e%>l etjk az els2 !ese atst, olott akr !% n>1el etnnk is, a ezt #sak ks2bb tesszk !e%$ A!ikor a %&er!ekek 01odban 1a%& k>n&1trban, na%&obb #soportban all%atnak !est, lt at0an na%&on l1ezik$ Ne ltalban nin#s le et2s%k arra, o%& el%ondolkodjanak a !esn 1a%& 1ala o%& rea%ljanak r, !ert 1a%& azonnal 1ala!il&en !sfajta te1ken&s%et #sinltatnak 1elk, 1a%& e%& !sfajta t>rtnetet !ondanak el nekik, a!el& eloszlatja 1a%& lero!bolja a !ese atst$ =a il&enkor beszl%etnk a %&er!ekekkel, kiderl, o%& a !esnek ne! 1olt se!!il&en atsa, akr el is a%& attk 1olna$ Ne a a !ese!ond0 id2t a%& nekik, o%& el%ondolkozzanak a !esn, o%& !e%!rt0zzanak a !ese at!oszfrjban, a ks2bbi beszl%etsb2l, a btortjuk 2ket, kiderl, o%& a !ese rzel!ile% s intellektulisan sokat jelentett nekik, le%albbis n n&uk sz!ra$ A indu or1osok bete%ei ez asonl0an, akiknek e%& !ese konte!pl#i0j1al kellett !e%tallniuk az el!jket fel 2z2 bels2 s>tts%b2l a ki1ezet2 utat, a %&er!eknek is !e% kell adni a le et2s%et, o%& asszo#i#i0i se%ts%1el e%& !est lassan a !a%1 te%&en$ ?z az oka !ellesle% annak, o%& a !ai feln2ttek s %&er!ekek ltal ol&ann&ira ked1elt illusztrlt !esek>n&1ek ne! szol%ljk i%azn a %&er!ek rdekeit$ Az illusztr#i0 t>bbet rt, !int asznl$ Az illusztrlt b#sk>n&1ekkel 1%zett kutatsok azt !utatjk, o%& a kpek ne! serkentik a tanulsi fol&a!atot, ane! inkbb lasstjk, !ert ne! bzzk a %&er!ek kpzeletre, o%& 2 !a%a o%&an ln t a t>rtnetet$ Az illusztrlt t>rtnet el1eszti sze!l&es jelentsnek tekintl&es rszt, !indazt, a!it akkor n&Kjt atna a %&er!eknek, a az a sajt Ws ne! az illusztrtorU 66 1izulis asszo#i#i0i1al k>1et etn a t>rtnetet$ "olkiennek is ez 1olt a 1le!n&e: FBr!il&en j0k le%&enek is >n!a%ukban, az illusztr#i0k ne! tesznek j0t a !esknek$$$ =a a sz>1e%ben ez ll: [.elkapaszkodott a e%&re, s lenn a 1>l%&ben !e%pillantott e%& fol&0t\, az illusztrtor t>bb;ke1esebb sikerrel !e%>r>kt eti sajt lto!st err2l a jelenetr2l, de !indenkinek, aki e sorokat ol1assa, !e%lesz a !a%a sajt kpe, s ezt a kpet azok a e%&ek, fol&0k s 1>l%&ek fo%jk ltre ozni, !el&eket 1ala a ltott, de le%f2kppen az a =e%&, az a .ol&0 s az a D>l%&, a!el& sz!ra el2sz>r testestette !e% !a%t a 65 sz0t$G ?zrt 1sz el a !esk sze!l&es jelentsnek tekintl&es rsze akkor, a alakjainak s ese!n&einek ne! a %&er!ek, ane! az illusztrtor kpzelete ad szubsztan#it$ =a a all%at0 1a%& ol1as0 a tulajdon letb2l 1ett sajtos kpekkel jelenti !e% kpzeletben a t>rtnetet, sokkal sze!l&esebb l!n&ben lesz rsze$ A feln2ttek s a %&er!ekek e%&arnt %&akran 1lasztjk a k>nn&ebb utat, s e%& jelenet elkpzelsnek ne z feladatt sz1esen ten%edik !snak$ <sak o%& kpze letnk 1eszt >nll0s%b0l, a a%&juk, o%& a rajzol0 irn&tsa, s a t>rtnetnek is #s>kken a sze!l&es jelent2s%e$ =a !e%krdezzk a %&er!ekekt2l, o%& pldul !il&en le et a !esben szerepl2 sz>rn&ete%, i%en sokfle !e%jelensi for!t fo%nak lerni: 1a%& e!ber szerL 1a%& llatszerL atal!as fi%urkat, 1a%& e!beri s llati 1onsokat ele%&t2 0risokat stb$ Bs aki elkpzel e%& il&en kpet, annak a kp !inden rszlete na%&on fontos$ ?zt 1esztjk el, a a !L1sz ltal !e%rajzolt sz>rn&et ltjuk !a%unk el2tt, a az 2 kpzeletre a%&atkozunk, a!el& a !i o!l&os s bizon&talan elkpzelsnket fell!Kl0 t>kletes kpet produkl$ 3a%a a sz>rn& is el1eszti sz!unkra fontoss%t, ide%en a%& 1a%& le%feljebb !e%ijeszt S de ebben ki is !erl !inden jelent2s%e$

AZ E8TERNALIZ 2I /ONTOSS GA 'pzelt alakok s kpzelt ese!n&ek A kis%&er!ek fejben lland0an s %&orsan n>1ekszik a %&akran rendezetlen s #sak rszben inte%rlt ben&o!sok t>!e%e: !e%tall at0k k>ztk a 1al0s% el&esen rzkelt aspektusai, de na%&obb rszk felett teljes !rtkben a kpzelet uralkodik$ Gondolkodsnak retlens%e s a !e%felel2 is!eretek in&a !iatt a %&er!ek

fejben, rtel!ben na%& rsek tton%anak, !el&eket a kpzelet t>lt ki$ A t1es elkpzelsek e%& rsze a bels2 feszlts%ekb2l fakad, !el&ek atsra a %&er!ek flrertel!ezi szlelseit$ A nor!lis %&er!eki kpzel2ds kiindul0pontja a 1al0s% 1ala!el& t>bb;ke1sb el&esen !e%fi%&elt t>redke, a!el& ol&an er2s 1%&at 1a%& flel!et breszt a %&er!ekben, o%& a %ondolatait is !a%1al ra%adja$ A dol%ok %&akran ann&ira >sszeke1erednek a fejben, o%& ne! kpes rendet tere!teni k>z>ttk$ Dala!il&en rendre azonban !%is#sak szks%e 1an, a ne! %&en%n s le%&2;z>tten akar 1isszatrni a 1al0s%ba a kpzelet tarto!n&aib0l, ane! felfrissl1e s !e%er2s>d1e$ A !esk u%&anazt az utat jrjk be, !int a %&er!eki %ondolkods, s se%tenek a %&er!eknek, !ert !e%!utatjk, o%&an bontakoz at s bontakozik ki 1ala!il&en !a%asabb fajta 1il%oss% a kpzel2dsb2l$ A %&er!ek kpzel2ds ez asonl0an, a !esk is ltalban realisztikusan kezd2dnek: az an&a azt !ondja a ln&nak, o%& lto%assa !e% a na%&!a!t e%&edl WF:iroska s a farkasGU:Q a sze%n& szl2k ne! tudnak enni adni a %&er!ekeknek WFPan#si s PuliskaGUQ a alsznak ne! akad al a l0jba WFA alsz s az ifritGU$ 3s sz01al: a t>rtnet 1al0s%os, de n!ile% proble!atikus el&zetb2l indul ki$ A za1arba ejt2 tk>znapi probl!kkal s ese!n&ekkel sze!besl2 %&er!eket a ne1eltetse arra >szt>nzi, o%& !e%rtse ezeket a el&zeteket, s !e%oldsokat keressen$ Ne !int o%& ra#ionalitsnak !% ne! sok befol&sa 1an a tudattalanjra, az rzel!ek s a !e%oldatlan konfliktusok n&o!sra a kpzelet k>nn&en !a%1al ra%adja$ Ali% bi!b0z0 okfejt2 kpess%t e%&kett2re !a%uk al te!etik a flel!ek, re!n&ek, 1%&ak, szerel!ek s %&Ll>letek, s ezek az rzsek belesz>12dnek !inden %ondolatba$ A !esk kiindul0pontja !e%e%&ez et te t a %&er!ek lelki llapot1al S pldul a test1rekkel sze!ben a !e%kl>nb>ztetetts%, elutastotts% rzs1el, !int =a!upip2ke esetben S, de so a ne! a %&er!eket k>rl1e12 tr%&i 1al0s%%al$ ?%&etlen %&er!eknek se! kell a!uban ld>%lnie, !int =a!upip2knek, e%&iket se! a%&jk szndkosan e%& sLrL erd2ben, !int Pan#sit s PulisktQ a fizikai asonl0s% na%&on ijeszt2en atna a %&er!ekre, tKls%osan is k>zelr2l rinten a oz, o%& !e%n&u%tassa, !rpedi% a !ese e%&ik #lja ppen a !e%n&u%tats$ A !esk 1il%ban jrtas %&er!ek tudja, o%& a !esk ne! a tk>znapi 1al0s%, ane! a szi!b0lu!ok n&el1n beszlnek ozz, A !ese az elejt2l kezd1e a #selek!n&n t e%szen a 1%i% azt k>zli 1elnk, o%& ne! kzzelfo% at0 dol%okr0l, ne! i%azi e!berekr2l 1a%& el&ekr2l sz0l$ A %&er!ek sz!ra a 1al0s%os ese!n&ek is azltal 1lnak fontoss, o%& szi!bolikus jelentst lt 1a%& tall bennk, F?%&szer 1olt, ol ne! 1oltGQ F=eted t orsz%on is tKlGQ F?zer 1e 1a%& !% r%ebbenGQ F?%&szer, a!ikor az llatok !% beszlni tudtakGQ F?%& sLrL erd2 k>zepn e%&szer, e%& r%i kastl&banG ;az effle kezdetek !r jelzik, o%& a!i ezutn k>1etkezik, ne! Fitt s !ostG fo% t>rtnni$ A !esk kezdetnek ez a szndkos k>d>stse azt szi!bolizlja, o%& ezennel el a%&juk a tk>znapi 1al0s%unk konkrt 1il%t$ A r%i kastl&ok, a s>tt barlan%ok, a szobk, a o1 ne! szabad belpni, az t atol atatlan erd2k !ind arra utalnak, o%& 1ala!i ltalban ne! lt at0, rejtett dolo% fo% feltrulni el2ttnk, a Fr%es;r%enG pedi% azt jelenti, o%& a le%2sibb dol%okr0l fo%unk !e%tudni 1ala!it$ A Gri!! test1rek keres1e se! tall attak 1olna !e%felel2bb !ondatot !ese%&Ljte!n&k elejre annl, !int a!el&ik az els2 !est, FA bkakirl&G;t be1ezeti$ A !ese %& kezd2dik: F=ajdanban, r%es;r%en, a!ikor a k1ns%ok !% teljesltek, lt 1ala ol, 1ala!erre e%& kirl&$ <sudaszp ln&ai 1oltak ennek a kirl&nak, de k>z>ttk is a le%esle%szebb a le%kisebbik 1olt$ Akr iszitek, akr ne!, !% a nap is !e%llt b!ulatban az %en, 1ala n&szor rst>tt, pedi% az #sak sok !inden szpet ltott !r 1il%letben$G A be1ezet2 !ondat a t>rtnetet a kl>nle%es !ese;id2sz!tsban el&ezi el 1 abba az 2si korszakba, a!ikor !% !ind ittk, o%& 2 k1ns%ainkkal, a e%&eket ne! !ozdt atunk is el, de sorsunkat azrt !e%1ltoztat atjukQ a!ikor !% S ani!isztikus 1il%felfo%sunk szerint S a nap ltott !inket, s fi%&ele!!el ksrte az ese!n&eket$ A kirl&ln& f>ld>ntKli szps%e, a k1ns%ok atsoss%a s a nap !ulata !ind a t>rtnet abszolKt kl>nle%ess%t an%sKl&ozza$ ?zek a koordintk a !est ne! a kls2 1al0s% terbe s idejbe el&ezik el, ane! e%& sajtos llekllapotba S a %&er!eki llek llapotba$ ?bb2l a el&zetb2l a !ese jobban !L1el eti a lelket !inden !s irodal!i for!nl$ A !esben a!arosan ol&an ese!n&ek jtsz0dnak le, !el&ekb2l kiderl, o%& itt a !e%szokott lo%ika s

kauzalits ne! r1n&es, akr#sak sajt tudattalanunkban, a ol ol&kor a le%ar# aiku;sabb, a le%kl>nle%esebb s le%!e%lep2bb ese!n&ek jtsz0dnak le$ A tudattalan tartal!a e%&szerre rejtl&es s is!er2s, e%&szerre s>tt s len&L%>z2, e%&szerre kelti bennnk a le%1adabb szoron%st s a le%na%&obb re!n&t$ )in#s !e% atrozott tr ez s id2 >z k>t1e, ra#ionalitsunk ne! kn&szert et az ese!n&ekre oks%i ln#olatot$ "udtunkon k1l a tudattalan 1issza1ezet bennnket letnk le%r%ibb, kezdeti id2szakba$ A !ese kl>n>s, e%szen 2si s t1oli s !%is e%szen is!er2s tjai azt su%alljk, o%& a llek bels2 Ktjain jrunk, a tudatel2tti s a tudattalan birodal!ban$ A !ese a f>ldi s e%&szerL kezdetekt2l a fantasztikus ese!n&ek fel alad$ Br!il&en na%& kitr2k le%&enek is benne, a t>rtnet fonala S sze!ben a %&er!ek nai1 kpzelet1el 1a%& e%& lo!!al S so a ne! 1sz el$ A !ese a #sodk 1il%ban tett utazs 1%n a %&er!eket !e%n&u%tat0 !0don 1issza1ezeti a 1al0s%ba$ ?bb2l a %&er!ek !e%tanulja azt, a!ire jelen fejl2dsi stdiu!ban a le%na%&obb szks%e 1an: o%& se!!i baj ne! szr!azik abb0l, a kpzelete e%& idei% !a%1al ra%adja S de 1al0ban #sak e%& idei%, s ne! lland0an$ A t>rtnet 1%n a 2s 1isszatr a 1al0s%ba S a boldo%, de #sodk nlkli 1al0s%ba$ A o%& az lo!b0l felfrissl1e brednk, s jobban sze!be tudunk nzni 1al0s%os feladatainkkal, u%&anK%& a !ese 2s is, a!ikor a t>rtnet 1%n 1isszatr a 1al0 1il%ba, jobban s sikeresebben sze!be tud nzni az lettel$ A le%Kjabb lo!kutats ki!utatta, o%& a 1alaki al at u%&an, de l!odni ne! en%edik, ke1sb sikeresen birk0zik 68 !e% a 1al0s% probl!i1alQ tudattalan probl!it ne! tudja l!okban feldol%ozni, s ez rzel!ile% !e%za1arja$ ?%&szer taln ksrleti Kton u%&anezt a !eskkel kap#solatban is ki fo%juk tudni !utatni: o%& sokkal rosszabb azoknak a %&er!ekeknek, akik ne! rszeslnek abban, a!it a !esk n&Kjtanak, akiknek a !esk ne! se%tenek, o%& tudattalan feszlts%eiket kpzeletben dol%oz assk fel$ =a a %&er!ekek l!ai ol&an bon&olultak 1olnnak, !int a nor!lis, intelli%ens feln2ttek, !el&ekben a rejtett tartal!ak rszletesen kidol%oz1a jelennek !e%, akkor a %&er!eknek ne! 1olna ol&an na%& szks%e a !eskre$ 3srszt 1iszont, a a feln2tt %&er!ekkorban ne! is!erte 1olna a !esket, l!ainak tartal!a s jelentse sze%n&ebb 1olna, s ke1sb se%tennek neki abban, o%& le tudja %&Lrni lete probl!it$ A %&er!ek sokkal bizon&talanabb, !int a feln2tt, ezrt biztostkokra 1an szks%e, o%& fantziate1ken&s%e, !el&re i%n&e 1an, s !el&nek ne! tud ellenllni, ne! fo%&atkoss%$ A!ikor a szl2 !est !ond %&er!eknek, e%&ben azt is kin&il1ntja, o%& a %&er!eknek a !eskben testet >lt>tt bels2 l!n&eit fontosnak, el&n1al0nak, bizon&os !0don F1al0s%osnakG tekinti$ A %&er!ek ebb2l arra k>1etkeztet, o%& a bels2 l!n&eit a szl2 1al0s%osnak s fontosnak tartja, akkor 2 !a%a is az$ Az il&en %&er!ek feln2ttkorban K%& fo% rezni, !int < esterton, aki ezt rta: F?ls2 s e%&ben 1%s2 letb>l#selete!et, !el&ben t>retlen !e%%&2z2dssel iszek, a %&erekszob!ban tanulta!$$$ A!iben akkor a le%inkbb itte!, s a!inek !ost is a le%inkbb iszek, ne! !s, !int a!it tndr!esnek ne1eznk$G A !eskb2l br!el&ik %&er!ek kiszLr eti !a%nak azt a filoz0fit, !el&et < esterton tanult bel2lk: Faz let ne!#sak >r>!, ane! 1ala!ifle sajtos ki1lts% isG$ ?z az letsze!llet e%szen !s, !int a!el&et a F1al0s% LG t>rtnetek su%allnak, az let ne zs%ei1el sze!ben !%is sokkal er2sebb t!aszt n&Kjt az e!bernek$ A fenti idzetek < esterton 3rtho!o4y #!L k>n&1b2l szr!aznak, a!el&nek F"ndrorsz% etikjaG #!L fejezetben a szerz2 a !esk in erens erk>l#si felfo%st 1il%tja !e%: FAz [Zris>l2 Pnos\ lo1a%iass%ra tant, 1a%&is az 0risokat azrt kell !e%>lni, !ert 0risi na%&ok$ )e! !s ez, !int frfias lzads a bszkes% !int ol&an ellen$$$ A [=a!upip2ke\ u%&anarra tant, !int a 3a%nifi#at S e4alta,it humiles Walzatosokat !a%asztal felU$ [A szp len& s a sz>rn&\ fontos tantsa K%& sz0l, o%& szeretni 1ala!it !r akkor kell, mieltt az szeretetre !lt0$$$ Azt a sajtos letsze!lletet 1izs%lo!, !el&et a !esk plntltak bel!$G A!ikor < esterton azt lltja, o%& a !esk Fteljesen sszerLekG, akkor ne! !int 1al0s%r0l beszl r0luk, ane! !int l!n&ekr2l, bels2 l!n&ek tkreir2lQ 65 %& fo%ja fel 2ket a %&er!ek is$ )a%&jb0l >t1es kor utn S a!ikor a !esk i%azn fontosak lesznek S, e%&etlen nor!lis %&er!ek se! tartja a !esket 1al0s%os t>rtneteknek$ 4ok kisln& szeretne kirl&kisasszon& lenni s palotban lakni, s ezt sokszor s rszletesen el is kpzeli, de a!ikor an&ja 1a#sorzni 1ja, tudja, o%& ne! kirl&kisasszon&$ ?%& park fi is id2nknt titokzatos, sLrL s s>tt ren%ete%nek ltszanak, de a %&er!ek k>zben tudja, o%& ne! az, !int a o%& a kisln&ok is tudjk, o%& a babjuk ne! 1al0s%os #se#se!2, ne! a sajt %&er!ekk, br!enn&ire annak ne1ezik, s K%& bnnak is 1ele$

Azok a t>rtnetek, a!el&ek 1al0s%osabb el&zetekb2l indulnak ki, pldul a %&erekszobban 1a%& a jtsz0tren kezd2dnek, s ne! a sLrL erd2 !ellett, a sze%n& fa1%0 kun& 0jbanQ s a!el&ekben a szerepl2k sokkal inkbb a %&er!ek szleire asonltanak, !int sze%n& fa1%0kra 1a%& kirl&okra s kirl&n2kreQ de a!el&ek ezeket a 1al0s%os !ozzanatokat 1%& teljest2 s fantasztikus ele!ekkel ko!binljk, k>nn&en >sszeza1arjk a %&er!ekben azt, a!i 1al0s%os, azzal, a!i ne! az$ Az il&en t>rtnetek, br!il&en Lek le%&enek is a kls2 1al0s% oz, nin#senek >ssz an%ban a %&er!ek bels2 1al0s%1al, s ezltal #sak szlestik a %&er!ek kls2 s bels2 l!n&1il%a k>z>tt Kz0d0 szakadkot$ ?lt1oltjk a %&er!eket a szleit2l is, !ert azt fo%ja rezni, o%& !sfle szelle!i 1il%ban lnekQ br!il&en k>zel le%&enek is e%&!s oz F1al0G k>rn&ezetkben rzel!ile%, idei%lenesen !int a !s f>ldrszek lak0i 1olnnak$ ?tt2l azutn S szl2nek s %&er!eknek e%&arnt fjdal!as !0don S !e%szakad a fol&a!atoss% a ne!zedkek k>z>tt$ =a a %&er!ek #sak F1al0s% LG W1a%&is a bels2 1al0s% fontos sze!pontjaib0l a!isU t>rtneteket all, arra a k>1etkeztetsre jut at, o%& bels2 1al0s%nak jelent2s rsze szlei sz!ra elfo%ad atatlan$ ?z sok %&er!eket elide%ent tulajdon bens2 lett2l, s ezltal sze%n&ebb tesz$ ?nnek k>1etkeztben a %&er!ek ks2bb, serdl2korban, a!ikor !r ne! r1n&esl a szl2k rzel!i befol&sa, !e%%&Ll>li a ra#ionlis 1il%ot, s teljes e%szben a kpzelet 1il%ba !enekl, !int a %& akarn p0tolni, a!it %&er!ekkorban el1esztett$ 3% id2sebb korban, a a sors K%& ozza, ko!ol& t>rs j> et ltre a 1al0s% oz fLz2d2 1iszon&ban, s ez 1eszl&es k>1etkez!n&ekkel jr at _ ` e%&nre s a trsadalo!ra nz1e is$ 'e1sb sKl&os esetben ez a bens2 tokosods e%& e%sz leten t tart, s az il&en e!ber so a ne! rzi !a%t teljesen el%edettnek, !ert az elide%entett tudattalan fol&a!atokat ne! asznl atja fel lete %azda%tsra$ Az let il&en esetben se ne! F>r>!G, se ne! F1ala!ifle sajtos ki1lts%G, "udattalan szks%leteit !e%felel2 !0don se!!i ne! el%t eti ki, br!i t>rtnjk is 1ele a 1al0s%ban, !ert a szakads t idal atatlan$ D%ered!n&ben az il&en e!ber so ase! rzi teljesnek az letet$ =a a %&er!eket ne! rasztjk el sajt lelki fol&a!atai, s a e%&bknt !inden fontos sze!pontb0l !e%felel2 !0don %ondjt 1iselik, akkor kornak !e%felel2en sze!be tud nzni az lettel, s a fel!erl2 probl!kat !e% tudja oldani$ Ne a elnzzk a %&er!ekeket S pldul a jtsz0tren S, kiderl, o%& ezek az id2szakok na%&on r>1idek$ =a 1iszont a bels2 feszlts%ek fellkerekednek S s ez %&akran el2fordul S, a %&er!eknek #sak e%&etlen re!n&e !arad, o%& 1ala!ikppen !e%birk0zzon 1elk: a eJternalizlja 2ket$ <sak o%& itt az a probl!a, o%& az eJternaliz#i0k is fellkereked etnek rajta$ A %&er!ek rendk1l ne ezen tud #sak rendet tere!teni a 1al0s%os 1il%ban szerzett kl>nfle tapasztalatai k>z>tt, s a ezek a tapasztalatok >sszeke1erednek bels2 l!n&ei1el, se%ts% nlkl kptelen szt1lasztani 2ket$ A bels2 fol&a!atok 1il%ban a !a%a erejb2l ne! tud rendet tere!teni, s ne! is rti 2ket$ A !esealakok se%ts%1el azonban ellen2riz et2 !0don eJternalizl atja lelki fol&a!atait$ A !esk pldt !utatnak neki, o%&an testest eti !e% a ro!bol0 1%&akat az e%&ik szerepl2, o%&an szerez eti !e% az 0 ajtott kiel%lst e%& !sik, o%&an azonosul at e%& ar!adikkal, o%&an 1onz0d at e%& ne%&edik ez s %& to1bb, !indi% a pillanatn&i szks%leteinek !e%felel2en$ =a a %&er!ek !inden 1%&l!a alakot >lt et e%& j0 tndrbenQ !inden destrukt1 1%&a e%& %onosz boszorkn&banQ !inden flel!e e%& falnk farkasbanQ lelkiis!eretnek !inden paran#sa e%& kalandos Kton !e%is!ert b>l#s e!berbenQ !inden fltken& ara%ja e%& llatban, a!el& kikaparja 2si ri1lisa sze!t S akkor a %&er!ek 1%re !e%kezd eti a rend#sinlst bels2 ellent!ondsainak 1il%ban$ Bs a e%&szer !e%kezdte, e%&re ke1sb ra%ad atja !a%1al a kosz$

t*4lto&4(o) A )'1&elet9eli 5ono(& mo(toh$ A n>1ekeds k>zben szerzett e%&es l!n&eknek !e%1an a !a%uk idejeQ a %&er!ekkor az az id2, a!ikor !e% kell tanulni a bels2 l!n&ek s a kl1il% k>z>tt tton%0 atal!as szakadk t idalst$ Az a feln2tt, aki %&er!ekkorban ne! l1ez ette a !esk kpzelet1il%t, 1a%& aki elfojtotta !a%ban ezeket az e!lkeket, k>nn&en rtel!etlennek, fantasztikusnak, ijeszt2nek s teljesen i etetlennek tartja a !esket$ Azt a feln2ttet, akinek ne! sikerlt kiel%t2en inte%rlnia !a%ban a 1al0s% s a kpzelet 1il%t, za1arba ejtik a !esk$ Ne az a feln2tt, aki

sajt letben sikeresen inte%rlta a ra#ionlis rendet tudattalanja lo%iktlans%1al, !e%rti, o%&an se%tenek a !esk a %&er!eknek ebben az inte%r#i0s fol&a!atban$ A %&er!eknek, 1ala!int annak a feln2ttnek, aki 4z0kratsz oz asonl0an tudja, o%& !% a le%b>l#sebb e!berben is 1an 1ala!i a %&er!ekb2l, a !ese i%azs%okat tr fel az e!beris%r2l s az e%&es e!berr2l$ A F:iroska s a farkasG;ban a j0s%os na%&!a!a el&t irtelen a falnk farkas fo%lalja el, a!el& el akarja puszttani a %&er!eket$ 3i#soda rtel!etlen t1ltozs tr%&ila%osan nz1e, s !il&en flel!etes S akr azt is %ondol atjuk, o%& szks%telenl ijeszt2, s ellent!ond !inden elkpzel et2 1al0s%nak$ Ne a a %&er!ek tapasztalatai fel2l k>zeltjk !e%, 1ajon tn&le% sokkal ijeszt2bb annl, a!ikor a %&er!ek sajt j0s%os na%&!a!ja 1ltozik t e%&ik pillanatr0l a !sikra fen&e%et2 fi%ur1, aki 2t pori% alzza, !ondjuk, e%& bepisils !iattM A %&er!ek sze!ben il&enkor na%&!a!a !r ne! u%&anaz az e!ber, aki e%& per##el azel2tt 1oltQ e!bere12 0ris lett bel2le$ 3skpp o%& le et, o%& aki ol&an ked1es 1olt, aki ajndkokat ozott neki, aki !e%rt2bb, trel!esebb s !e%bo#st0bb 1olt !% az desan&jnl is, irtelen enn&ire !e%1ltozzonM A %&er!ek, !int o%& se!!ifle >sszef%%st ne! lt a kl>nfle !e%n&il1nulsok k>z>tt, a na%&!a!t 1al0ban kt kl>n entitsnak fo%ja fel S szeret2nek s fen&e%et2nek$ @ a na%&!a!a, s 2 a farkas is$ 'ettoszts1al a %&er!ek !e%2riz eti !a%ban a j0s%os na%&!a!a kpt is$ Br!il&en ijeszt2 is, o%& farkass 1ltozikM j0indulatK ln&e 1ala ol !e%!arad$ ?%&bknt a t>rtnet K%&is azt !ondja, o%& a farkas tnken& !anifeszt#i0 S s a na%&!a!a 1%l diadal!asan 1isszatr$ jj 1ala!it !e%ta%ad %&er!ekt2l, a!it az szeretne !e%kapni, az an&a is t1ltoz at ke%&etlen !osto 1, no a a le%%&akrabban 2 a %&er!ek le%f2bb %ondoz0ja s 1del!ez2je$ ?zzel a fordulattal ne!#sak a !eskben tallkozunkQ sok %&er!ek !a%a is K%& oldja !e% ne ezen rt et2 1a%& el1isel et2 sze!l&es kap#solatait, o%& a !sik e!bert kpzeletben kettosztja, s a jobbik felt rintetlenl 2rzi !a%ban$ ?zzel a !0dszerrel az ellent!ondsokat e%& #sapsra !e%oldjaQ ez t>rtnt e%&szer e%& ne! e%szen >t1es kislnn&al, aki j01al ks2bb, !r e%&ete!ista korban !eslte el az esetet$ ?%&szer e%& ru zban az an&ja na%&on !e% ara%udott r, s a kisln&t teljesen !e%se!!istette, o%& an&ja %& tud 1iselkedni 1ele$ =azafel az an&ja to1bb szidta, s rossz %&er!eknek ne1ezte$ A kisln&ban kialakult a !e%%&2z2ds, o%& ez a %onosz e!ber #sak k lsleg 1olt ol&an, !int az an&ja, #sak kiadta !a%t az an&jnak, 1al0jban pedi% %onosz 3ars;lak0, a kls2 asonl0s%1al 1isszal2 #sal0, aki an&ja !e%jelenst !a%ra >lt1e, elrabolta t2le az an&ja$ ?tt2l kezd1e sokszor %ondolt arra, o%& ez a 3ars;lak0 er2szakkal elfo%lalta an&ja el&t, !ert K%& knozta 2t, a o%& i%azi an&ja so a ne! tette 1olna$ ?z az elkpzels n n& 1en t ele1enen lt benne, !% aztn t1es korban ann&ira felbtorodott, o%& !e%pr0blt #sapdkat lltani a 3ars;lak0nak$ A!ikor a 3ars;lak0 e%&szer Kjra elfo%lalta az an&ja el&t, s %&alzatos !0don knozni kezdte 2t, na%& okosan krdseket tett fel neki, s azt pu atolta, tudja;e, !i zajlott le k>zte, !r!int a kisln& s an&ja k>z>tt$ )a%& !e%lepetsre a 3ars;lak0 !indent tudott, br 2 ebben el2sz>r #sak a 3ars;lak0 ra1aszs%nak bizon&tkt ltta$ 't; ro! il&en ksrlet utn azonban kts%ei t!adtak, s ekkor !e%krdezte an&jt, tud;e arr0l, !it !L1elt 1ele, !r!int a ln&1al a 3ars;lak0$ A!ikor n&il1n1al0 lett, o%& an&ja !indenr2l tud, a 3ars;lak0 fantziakpe >sszeo!lott$ A!% a kisln& biztons%rzete azt k1nta, o%& an&ja #sakis j0 le%&en S so ase! !r%es 1a%& elutast0 S, K%& rendezte t a 1al0s%ot, o%& !e%kapja, a!ire szks%e 1an$ A!ikor !r na%&obb lett, s biztons%rzete is !e%er2s>d>tt, an&ja ara%jt 1a%& el%edetlens%t !r ne! rezte ann&ira !e%se!!ist2nek$ 3i1el sajt inte%r#i0ja biztosabb alapokon n&u%odott, biztons%rzete fenntarts oz !r ne! 1olt szks%e a kpzeletbeli 3ars;lak0ra, s an&ja kett2s kpt S a kpzelt fi%ura 1al0s%oss%nak ellen2rzse utn S Kjra e%&bedol%oz atta$ 3inden %&er!eknek n a szks%e 1an arra, o%& szlei kpzett a j0akaratK, illet1e fen&e%et2 aspektusok szerint ktfel bontsa, !ert %& teljes !rtkben l1ez eti a j0akaratK FflG prtfo%stQ le%t>bbjk azonban ezt ne! tudja ol&an okosan s tudatosan 1%i%#sinlni, !int ez a kisln&$ A le%t>bb %&er!ek ne! tudja, !it #sinljon e%& ol&an re!n&telen el&zetben, a!ikor an&ja irtelen t1ltozik e%& Fkls2 asonl0s%1al 1isszal2 #sal01G$ A !eskben az il&en F#sal0kG ne! %&2z etik le a %&er!eket, !ert a !eskben j0 tndrek sietnek a se%ts%re, o%& boldo%s%t a F#sal0kG s F!osto kG ellenre is !e%tall assa$ A !esk azt su%alljk, o%& 1ala ol, titokban e%&

j0s%os tndran&a 2rk>dik a %&er!ek sorsa felett, aki kritikus el&zetben, a kell, rezteti is atal!t$ A !ese azt !ondja a %&er!eknek, o%& F1annak u%&an boszorkn&ok, de so a ne felejtsd el, o%& 1annak j0 tndrek is, akik sokkal er2sebbek a boszorkn&oknlG$ Y%&anezek a !esk arr0l is biztostjk, o%& a flel!etes 0risok eszn !indi% tKljr 1ala!el&ik ki#si s %&es e!ber S aki pedi% ppol&an %&en%nek s te etetlen nek ltszik, !int a!il&ennek a %&er!ek rzi !a%t$ Dal0sznLle% az el2bb e!ltett kisln&nak is a %onosz szelle!et okosan le%&2z2 1ala!il&en %&er!ek t>rtnete adott btors%ot a oz, o%& !e%pr0blja leleplezni a 3ars;lak0t$ Az il&esfle fantzik e%&ete!ess%re utal az is, a!it a pszi# oanalzisben a pubertskori %&er!ek F#saldi 6fantzijknt tartanak n&il1n$ ?zek 1oltakppen fantziakpek s brndok, !el&ek !ibenltt a nor!lis ifjK rszben u%&an felis!eri, rszben azonban isz bennk$ Az a ln&e%k, o%& az e!ber szlei 1al0jban ne! az i%azi szlei, !ert az i%aziak 1ala!il&en !a%as ran%K sze!l&is%ek, s o%& az e!bernek, a k>rl!n&ek szeren#stlen alakulsa !iatt, ezekkel az llt0la%os szl2kkel kell e%&tt lnie$ ?zek az brndok sokfle for!ban jelen etnek !e%Q a %&er!ek %&akran #sak az e%&ik szl2t 1li a!isnak S ez a el&zet %&akori a !eskben is, a ol az e%&ik szl2 i%azi, a !sik !osto a$ A %&er!ek abban re!n&kedik, o%& e%& szp napon S akr 1letlenl, akr kszakar1a S az i%azi szl2 !e%jelenik, fele!eli !a% oz az 2t !e%illet2 !a%as pol#ra, s aztn boldo%an lnek$ Az il&en fantzik j0l j>nnek a %&er!eknek: le et21 teszik sz!ra, o%& bLntudat nlkl d >s le%&en a bitorl0 3ars;lak0ra 1a%& a F a!isG szl2re$ Pelle!z2 !0don akkor szoktak !e%jelenni, a!ikor a bLntudatrzs !r beplt a %&er!ek pszi# ikus struktKrjba, a!ikor a szl2 irnt rzett ara% 1a%& S a!i !% rosszabb ;!e%1ets lekzd etetlen bLntudatot keltene benne$ A!ikor te t a !esk az an&a fi%urjt ktfel, e%& j0s%os Wltalban alottU an&1 s e%& %onosz !osto 1 a!istjk, j0 szol%latot tesznek a %&er!eknek$ ?zzel ne!#sak e%& !aradktalanul j0s%os kpzelt an&t le et bell !e%2rizni, a!ikor az i%azi an&a ne! !aradktalanul j0s%os, ane! ara%udni is le et a F!osto raG, !%pedi% K%&, o%& k>zben ne! kell flni az i%azi an&a S 1a%&is e%& !sik sze!l& S j0akaratnak el1esztst2l$ A !ese ezzel azt su%allja, o%& Krr le et lenni az ellenttes rzel!eken, a!el&ek e%&bknt !a%uk al %&Lrnk a %&er!eket, iszen az ellenttes rzel!ek inte%rlsnak kpess%e !% #sak ppen o%& #srzik benne$ A kpzeletbeli %onosz !osto a ne!#sak a j0 an&a kpt a%&ja rintetlenl, ane! le et2s%et n&Kjt a %&er!eknek, o%& bLntudat nlkl le%&en r d >s S a!i azrt fontos, !ert ez a bLntudat ko!ol&an 1eszl&eztetn an&j oz fLz2d2 j0 1iszon&t$ A kpzeletbeli %onosz !osto a te t !e%2rzi a j0 an&a kpt, a !ese azonban abban is se%t a %&er!eknek, o%& el tudja ps%ben 1iselni, a an&jt %onosznak ltja$ A o%&an a 3ars;lak0 eltLnt a kisln& kpzeletb2l, !i el&t an&ja is!t !e% 1olt el%ed1e 1ele, u%&anK%& e%& j0akaratK szelle! e%& pillanat alatt !e% iKst atja e%& %onosz szelle! !esterkedseit$ A !esebeli !e%!ent2 fi%urjban az an&a j0 tulajdons%ai ppol&an eltKlzottan jelennek !e%, !int a rossz tulajdons%ai a boszorkn&ban$ Ne a kis%&er!ek pontosan %& ltja s li !e% a 1il%ot: 1a%& t>kletes paradi#so!nak, 1a%& feneketlen pokolnak$ A !e%felel2 rzel!i ksztets atsra a %&er!ek ne!#sak a szleit bontja ktfle alakba, ane! >n!a%t is, s szeretn azt inni, o%& kt alak1ltozatnak se!!i k>ze e%&!s oz$ (s!erte! ol&an kis%&er!ekeket, akik nappal !r sikeresen 1isszatartottk 1izeletket, jszaka azonban bepisiltek, s a!ikor felbredtek, undorod1a az %& sarkba Kz0dtak, s na%& !e%%&2z2dssel azt !ondtk: F1alaki bepisilt az %&a!baG$ A szl2k ltalban azt %ondoljk, o%& ezzel a %&er!ek !sra akarja rtani a felel2ss%et, olott tudja, o%& 2 !a%a pisilt be$ Ne ez ne! %& 1an$ Az a F1alakiG >n!a%nak az a rsze, akit2l ezennel !e%1likQ sze!l&is%nek ezt a rszt tulajdonkppen !r ide%ennek tartja$ =a ra%aszkodnnk a oz, o%& is!erje be, o%& 2 pisilt be, id2nek el2tte kn&szertennk r az e!beri sze!l&is% inte%ritsnak fo%al!t, s ezzel 1al0jban lasstannk fejl2dst$ A biztos n;tudat kialakts oz a %&er!eknek szks%e 1an arra, o%& nkpt e%& idei% #sakis az ltala el&eselt s k1natosnak tartott ele!ekkel %azda%tsa$ =a !r kidol%ozott e%& ol&an nkpet, a!el&re e%&rtel!Len bszke le et, lassan !e%bartkoz at azzal a %ondolattal, o%& njnek le etnek ke1sb t>kletes 1onsai is$ A o%& a !esben a szl2 kt alakra bo!lik, s %& reprezentlja e%&rszt a szeretet, !srszt az elutasts rzst, u%&anK%& a %&er!ek is eJternalizlja s ki1etti F1alakireG !indazokat a rossz dol%okat, !el&eket tKls%osan ijeszt2 1oltuk !iatt ne! !er sajtjnak tartani$ A !eseirodalo! tudatban 1an annak, !enn&ire proble!atikus, a az an&t ol&kor %onosz !osto nak lttatjaQ

ezrt aztn 01a inti ol1as0it att0l, o%& a ara% elra%adja 2ket, o%& d kben el a!arkodottan #selekedjenek$ A %&er!ek k>nn&en en%ed rzseinek, a bosszKs 1ala!el&ik k>zeli ozztartoz0jra, 1a%& trel!etlen, !ert 1rakoztatjkQ il&enkor ara%os %ondolatai s ke%&etlen k1ns%ai t!adnak, !el&ek k>1etkez!n&ei1el S a 1al0ra 1lnnak ;ne! sokat t>r2dik$ 4ok !ese sz0l az il&en el a!arkodott k1ns%ok tra%ikus k>1etkez!n&eir2l, a!ikor 1alaki tKl sokat k1n, 1a%& ne! tudja ki1rni a dol%ok bek>1etkezsnek ter!szetes idejt, 3indkt lelkillapot jelle!z2 a %&er!ekre$ Elljon itt pldaknt kt Gri!!;!ese$ A F4ndiszn0fiKG #!L !esben e%& frfit ann&ira frusztrl, o%& ne! teljesl et le%na%&obb k1ns%a, o%& feles%e ne! tud neki %&er!eket szlni, o%& el>nti a !re%, s 1%l K%& el1eszti a fejt, o%& azt kiablja: FAz se! baj, a sndiszn0, #sak %&erek le%&en$G '1ns%a teljesl: feles%e %&er!eket szl, kinek fels2 rsze sndiszn0, als0 rsze fiK$ FA t oll0G;ban az apa rzel!eit ann&ira lek>ti az Kjszl>tt %&er!ek, o%& ara%jt id2sebb %&er!ekeire zKdtja$ =t fia k>zl az e%&iket 1zrt kldi, o%& !e%keresztel esse Kjszl>tt len&t, s a fiKt at test1re is elksri$ Az apa d ben, o%& !e%1ratjk, felkilt: FBr#sak oll01 1lnnak !inda n&anG S s ez be is k>1etkezik$ =a a rossz k1ns%ok 1al0ra 1ls1al ezek a !esk 1%et rnnek, e%&szerL tan!esk 1olnnak, !el&ek arra fi%&el!eztetnek, o%& ne en%edjk, o%& ne%at1 rzel!ek elra%adjanak S 1a%&is ol&as1ala!ire, a!it a %&er!ek ne! tud elkerlni$ Ne a !ese tudja, o%& ne! le et le etetlent k1nni a %&er!ekt2l, ne! le et szoron%st kelteni benne #sak azrt, !ert ol&an ara% dKl benne, !el&nek keletkezsr2l ne! te et$ A !ese e%&rszt realisztikus !0don fi%&el!eztet, o%& akit a d s a trel!etlens% irtelen elra%ad, azt baj ri, !srszt 1iszont biztost arr0l, o%& a k>1etkez!n&ek #sak t!enetiek, o%& j0akarattal s j0 tettekkel el&re le et ozni azt a krt, a!it a rossz k1ns%ok okoztak$ A 4ndiszn0fiK aza1ezeti az erd2b2l az elt1edt kirl&t$ Putal!ul a kirl& !e%%ri neki, o%& >1 le et az els2 dolo%, a!i1el sze!betallkozik az Kton, s K%& esik, o%& ez pp a tulajdon len&a lesz$ A kirl&kisasszon& betartja apja %rett, s feles%l !e%& a 1isszataszt0 klsejL 4ndiszn0fiK oz$ ?sk12 utn a nsz%&ban a fiK 1%l teljesen e!berr 1ltozik, s a!ikor elj>n az ideje, !e%>r>kli a kirl&s%ot is$ FA t oll0G; ban a ln&test1r, aki !iatt S no a rtatlan 1olt S t fi1rnek oll01 kellett 1lnia, a 1il% 1%re is el!e%&, s na%& ldozatokat oz, o%& test1reit !e%szabadtsa a 1arzst0l$ A oll0k 1isszan&erik e!beri alakjukat, s a boldo%s% is!t teljes$ ?zek a t>rtnetek azt !ondjk, o%& a %onosz k1ns%ok rossz k>1etkez!n&eit j0akarattal s n!i er2fesztssel !e% le et szntetni$ 3s !esk ennl is to1bb !ennek, s azt su%alljk a %&er!eknek, o%& ne fljen az il&en k1ns%okt0l, !ert k>1etkez!n&eik #sak t!enetiek, tart0san se!!i ne! 1ltozik !e%Q a k1ns%ok teljeslse utn a dol%ok ppen ol&anok, !int el2tte 1oltak$ Az il&en t>rtneteknek az e%sz f>ldkereks%en sz!talan 1ltozata is!eretes$ A n&u%ati kultKrban taln a F=ro! k1ns%G a le%is!ertebb k1ns%!ese$ A !ot1u! le%e%&szerLbb !e%jelensi for!jban e%& frfinak 1a%& e%& n2nek ro! k1ns%t teljesti e%& ide%en 1a%& e%& llat, aki1el 1ala!i j0t tettek$ A F=ro! k1ns%G;ban e%& frfinak jut ez a szeren#se, de ne! 1eszi na%&ot ko!ol&an$ A!ikor este azatr, a feles%e, !int !indi%, le1est tesz elbe 1a#sorra$ F3r !e%int le1es] Br#sak e%&szer !r pudin%ot e etnk]G S !ondja, s a pudin% e%& sze!pillants alatt ott tere! el2tte$ .eles%e tudni akarja, !i t>rtnt, s 2 el!esli neki a kalandjt$ Az asszon&t el>nti a !re%, o%& a frfi az e%&ik k1ns%ot il&en se!!is%re pazarolta el, s felkilt: FAa%adna inkbb a fejedre az e%sz pudin%$G '1ns%a n&o!ban teljesl$ FHda a !sodik k1ns%] Bn !e% !ost azt k1no!, o%& kerlj>n le a feje!r2l ez a pudin% S !ondja az e!ber$ a%& aztn oda lett !ind a ro! 6, k1ns%$G ?zek a !esk fel 1jk a %&er!ek fi%&el!t az el a!arkodott k1ns%ok n a kelle!etlen k>1etkez!n&eire, u%&anakkor azonban !e%n&u%tatjk, o%& ezek a k>1etkez!n&ek ne! !aradand0ak, ki1lt a az e!ber ko!ol&an nekilt, o%& felsz!olja 2ket$ "aln !% ennl is fontosabb az a tn&, o%& e%&etlen ol&an !est se! is!erek, a!el&ben a %&er!ek indulatos k1ns%ai br!il&en k>1etkez!nn&el jrnnakQ ez #sak a feln2ttek k1ns%ai1al fordul el2$ ?z arra utal, o%& #sak a feln2ttek felel2sek azrt, a!it d kben 1a%& !e%%ondolatlans%ukban #sinlnak, a %&er!ekek ne!$ A !eskben a %&er!ek 2s>k #sak j0 dol%okat szoktak k1nniQ s a 1letlen 1a%& e%& j0 tndr ezeket a 1%&akat sokszor 1rakozson fell kiel%ti$ A !esk, !ik>zben beis!erik, o%& d >snek lenni e!beri dolo%, !int a #sak a feln2tt2l 1rnk el, o%&

kell2kppen uralkodjon !a%n, s o%& ne ra%adtassa el !a%t, !ert az 2 fur#sa indulatos k1ns%ai !e%1al0sulnak S a %&er!eknek #sods k>1etkez!n&eket el&eznek kiltsba abban az esetben, a 1%&ait s %ondolatait *ozit, irn&ba tereli$ Az el a%&atotts% a !esebeli %&er!ekben ne! breszt bosszKll0 %ondolatokat$ Akkor is #sak j0 dol%okat k1n, a !inden oka !e%1olna r, o%& bntal!az0inak rosszat akarjon$ =0fe rke se!!i rosszat ne! k1n a %onosz kirl&n2nek$ =a!upip2ke jo%%al el1r atn, o%& !osto atest1rei !e%bLn 2djenek %onoszs%ukrt, !%is azt szeretn, a el!ennnek a na%& blba$ A n n& 0rra !a%ra a%&ott %&er!ek ppol&an ke%&etlenl szen1ed, !int a e%sz letben !indi% #sak el a%&tk s el an&a%oltk 1olna$ A!ikor aztn an&ja !osol&o%1a !e%jelenik az ajt0ban, s !% taln 1ala!i kis ajndkot is oz, az let irtelen !a%M lesz a t>kletes boldo%s%$ =t 1an ennl 1arzslatosabb dolo% a 1il%onM =o%&an 1ltoztat atja !e% e%& il&en e%&szerL dolo% il&en er2teljesen az lett, a nin#s benne 1ala!i 1arzslatM A %&er!ek k>r>s;k>rl !indentt radiklis t1ltozsokat tapasztal, j0lle et !i !a%unk ezeket ne! szleljk$ Ne fi%&eljk #sak !e%, o%&an fo%lalkozik az lettelen tr%&akkal: bizon&os tr%&ak S pldul e%& #ip2fLz2 1a%& e%& jtk S ol& na%& !rtkben frusztrl atjk, o%& a %&er!ek t>kletesen ostobnak rzi !a%t$ Aztn irtelen, !inte%& 1arzstsre, a tr%& en%edel!eskedik neki, s 1%re ajtja paran#saitQ a le%szeren#stlenebb e!berb2l !ost 2 lesz a le%boldo%abb$ Dajon ez ne! a tr%& 1arzserejnek bizon&tkaM P0 n n& !esben el2fordul, o%& a 2s 1ala!il&en 1arzserejL tr%&at tall, s ez !e%1ltoztatja az lettQ se%ts%1el a kelek0t&a %&er!ek lepiplja a korbban el2n&ben rszestett test1reit$ Annak a %&er!eknek se! kell kts%be esnie, aki rKt kiska#snak rzi !a%t, a feln2, %&>n&>rL att&K lesz bel2le$ A kis%&er!ek ne! na%&on #sinl at !% >nll0an se!!it, ez elkeserti S n a ann&ira, o%& #sal0dotts%ban feladja a pr0blkozsokat$ A !ese ezt K%& akadl&ozza !e%, o%& 0risi jelent2s%et tulajdont a le%kisebb ered!n&nek is, s sejteti, o%& az il&eneknek #sods k>1etkez!n&ei le etnek$ Dalaki tall e%& pala#kot 1a%& e%& 1e%et W!int FA pala#kba zrt szelle!G #!L Gri!!;!esbenU, barts%ot k>t e%& llattal 1a%& az llat 21ele W!int a F<siz!s 'andKrG;banU, !e%osztja e%& ide%ennel a ken&ert W!int e%& !sik Gri!!;!esben, FAz aran&lKdG;banU S az il&en s e ez asonl0 tk>znapi ese!n&ekb2l aztn na%& dol%ok lesznek$ A !ese te t arra biztatja a %&er!eket, i%%&e el, o%& sajt ered!n&ei, br!il&en ki#sin&ek is, fontosak, !% a ezt ne! is!eri is fel abban a pillanatban$ Az il&en le et2s%ekbe 1etett itet azrt kell tpllni, o%& a %&er!ek ne sKl&os 1eres%knt lje t #sal0dsait, ane! el tudja fo%adni 2ketQ de ezenk1l fontos ki 1st jelent et sz!ra az is, o%& bizalo!!al %ondol at a szl2i z falain tKli letre$ A !ese pldja a biztostk, o%& 2 is tall !ajd se%ts%et a 1il%ban a 1llalkozsai oz, s er2fesztseit 1%l siker koronzza$ A !ese u%&anakkor azt is an%sKl&ozza, o%& ezek a dol%ok r%es;r%en, e%& na%&on t1oli orsz%ban t>rtntek, 1a%&is pldj1al a re!n&t tpllja, s ne! az itt s !ost 1al0 1il%t rja le$ A %&er!ek >szt>n>sen !e%rti, o%& ezek a t>rtnetek u%&an ne! 1al0s%osak, de i%azakQ o%& ese!n&eik a 1al0s%ban ne! jtsz0dnak u%&an le, de az e%&n fejl2dsben s bels2 l!n&1il%ban i%enQ o%& a !esk kpzeletbeli s szi!bolikus for!ban a n>1ekeds s a f%%etlen lt ki11snak fontos llo!sait !utatjk be$ A !esk u%&an ki1tel nlkl e%& szebb j>12 fel !utatjk az utat, de !%se! a 1%s2 boldo%s% pontos rszleteit e#setel%etik, ane! a 1ltozsok fol&a!atra kon#entrlnak$ A %&er!ek adott fejl2dsi szintjb2l indulnak ki, s jelzik, !erre kell !ajd to1bb aladnia S de a an%sKl&t !a%ra a aladsra el&ezik$ A !esk !% a le%tsksebb boz0tb0l: az >diplis korszak Kt1eszt2jb2l is ki1ezet etik a %&er!eket$

REN, A K OSZBAN Az >diplis korszakban s azt !e%el2z2le% is Wk>rlbell ro!t0l at; t 1es kori%U a %&er!ek kaotikusnak li t a 1il%ot, de #sak a feln2tt nz2pontjb0l, !ert a kosz l!n& ez tudni kell, !i a kosz$ =a 1alaki a 1il%ot kaotikusnak is!eri !e%, akkor ol&annak is fo%adja el$ A Biblia, a!el& az e!ber le%!l&ebb rzseit s %ondolatait fejezi ki, ezt K%& fo%al!azza !e%, o%& kezdetben a

1il% for!tlan, FkietlenG 1olt$ A Biblia k>zli a kosz le%&2zsnek !0djt is: Fel1laszt (sten a 1il%oss%ot a setts%t2lG$ Az >diplis ar#ok k>zben s !iatt a kl1il% jelent2s%e e%&re na%&obb lesz, s a %&er!ek !e%kezdi pr0blkozsait, o%& rendet tere!tsen benne$ Ca1aros l!n&1il%t t>bb ne! tekinti a 1il% e%&edl le ets%es s el&es felfo%snak$ )zetrendszerben 1ala!el&es rendet #sak K%& tud tere!teni, a !indent ellenttekre oszt fel$ A ksei s a poszt>diplis letkorban ez a kettoszts !a%ra a %&er!ekre is kiterjed$ 3int 1ala!enn&inkben, a %&er!ekben is szntelenl ellenttes rzel!ek ka1aro%nak$ <sak o%& a feln2tt !r !e%tanulta, o%&an kell ezeket inte%rlni, a %&er!ek 1iszont ne! tud 1elk !e%birk0zni, az a!bi1alens rzel!ekkel ne! tud !it kezdeni$ A szeretet s a %&Ll>let, a 1%&akozs s a flele! 1e%&es rzseit rt etetlennek s kaotikusnak tartja$ )e! tudja e%&szerre rezni !a%t j0nak s en%edel!esnek, s u%&anakkor rossznak s da#osnak, !% a 1al0jban az is$ 3int o%& az t!eneti fokozatokat ne! tudja !e%rteni, !indent 1a%& teljesen fe rnek, 1a%& teljesen feketnek lt$ Az e!ber 1a%& btor, 1a%& %&1aQ 1a%& a le%boldo%abb, 1a%& a le%szeren#stlenebbQ 1a%& a le%szebb, 1a%& a le%#sKn&bbQ 1a%& a le%okosabb, 1a%& a le%ostobbbQ 1a%& szeret, 1a%& %&Ll>l, de t!enetek nin#senek$ %& brzolja a !ese is a 1il%ot: alakjai 1a%& !e%talkodottan %onoszak, 1a%& >nzetlenl j0s%osak$ Az llatok 1a%& !indent felfalnak, 1a%& !indenben se%tenek$ A 2s>k ln&e%ben !ind e%&ar#Kak, s ezrt a %&er!ek k>nn&en !e%rti tetteiket s reak#i0ikat$ ?%&szerL s k>z1etlen kpei1el a !ese se%ts%et n&Kjt a %&er!eknek abban, o%& rendet tere!tsen ko!pleJ s a!bi1alens rzsei k>z>tt, o%& ne e%&etlen a!orf !asszban ka1aro%janak, ane! !inde%&iket a !a%a kl>n el&re te esse$ A !esb2l a %&er!ek >tleteket !ert et a oz, o%&an tere!tsen rendet bels2 letnek koszban$ A !ese ne!#sak azt tan#solja a %&er!eknek, o%& l!n&1il%nak >ssze ne! ill2 s za1arba ejt2 ele!eit bontsa szt ellenttekre, s kl>ntse el e%&!st0l, ane! azt is, o%& 1ettse ki kl>nb>z2 fi%urkra$ 3% .reudnak se! jutott eszbe jobb !e%olds arra, o%& 1ala!i rtel!et !ozzon ki a lelki letnkben e%&!s !ellett l2 ellent!ondsok i etetlen zLrza1arb0l, !int o%& szi!b0lu!okat alkotott sze!l&is%nk elkl>nt et2 aspektusai sz!ra$ ?zeket >szt>n; nnek, nnek s felettes nnek ne1ezte el$ =a !i, feln2ttek, #sak K%& tudunk bizon&os rendet tere!teni bels2 l!n&eink koszban, o%& kl>nll0 entitsokat ozunk benne ltre, %ondol atjuk, !enn&i1el na%&obb szks%e 1an erre a %&er!eknek] 3anaps% a feln2ttek bels2 l!n&eik #soportostsra s 1oltakppen jobb !e%rtsk #ljra ol&an fo%al!akat asznlnak, !int az >szt>n;n, az n, a felettes n s az nidel$ ?zzel sajnos el1esztnk 1ala!it, a!it a !esk !e%2riznek: azt a felis!erst, o%& ez az eJternaliza#io 1al0jban kitalls, a!el& #sak arra j0, o%& se%ts%1el elkl>ntsk e%&!st0l s jobban !e%rtsk a lelki fol&a!atokat$ A!ikor a !ese 2se a le%kisebb %&erek, =a!ujank0 1a%& ">kfilk0, akkor a !ese 1oltakppen az n eredeti, !% er2tlen llapott jelenti !e%, a!int ppen !e%kezdi ar#t tulajdon bels2 ksztetsei1el s a kl1il% ne z probl!i1al$ A pszi# oanalitikus felfo%s oz asonl0an, a !esk az >szt>nnt %&akran llati for!ban brzoljk, ter!szetnk llati 1onsainak jelkpeknt$ A !eskben ktfle llattal tallkoz atunk: e%&fel2l 1eszl&es, pusztt0 llatokkal, !int pldul a farkassal a F:iroska s a farkasG;ban, 1a%& a srknn&al FA kt test1rG #!L Gri!!; !esben, aki e%& e%sz orsz%ot elpusztt, a ne! kap !inden esztend2ben e%& ifjK len&tQ !sfel2l pedi% b>l#s s se%t2ksz llatokkal, a!el&ek kalauzoljk s a kell, !e%!entik a 2st S !int pldul !e%int #sak FA kt test1rG #!L !esben a kis #soport se%t2ksz llattal, !el&ek felt!asztjk a alott 2st, s !e%szerzik neki !e%rde!elt jutal!t, a kirl&kisasszon&t s a kirl&s%ot$ 3indkt llatfajta az e!berben rejl2 llati tulajdons%okat, >szt>n>ss%et jelenti !e%$ A 1eszl&es llatok az >szt>n;n 1eszl&eM ener%iit szi!bolizljk, azt az >szt>n;nt, !el&et !% ne! zabolzott !e% az n s a felettes n$ A se%t2ksz llatok a bennnk rejl2 ter!szetes ener%ikat reprezentljk S 1a%&is is!t az >szt>n;nt, de i!!r az e%sz sze!l&is% rdekeinek szol%latba lltott for!jban$ ?l2fordulnak ol&an %atok is, ltalban fe r !adarak, pldul %ala!bok, !el&ek a felettes nt szi!bolizljk$

.A M#KIR LYN" A& inte5r4%i+ )i*:*4($ In!a%ban e%&etlen !ese se! !utat atja be a teljes tr zt azoknak a kpeknek, a!el&ek kls2 for!t adnak a le%bon&olultabb bels2 fol&a!atoknak, de a Gri!! test1rek e%&ik ke1sb j0l is!ert !esje, FA ! kirl&n2G azt a szi!bolikus ar#ot !indenesetre j0l illusztrl atja, a!el& a sze!l&is% inte%r#i0jrt fol&ik a kaotikus szt ullssal sze!ben$ A ! kl>n>skppen alkal!as az e!beri ter!szet kt ellenttes oldalnak kifejezsre, !ert a %&er!ek tudja, o%& !zet is #sinl, s #sp is$ "o1bb azt is tudja, o%& a ! ke!n& !unk1al alaktja ki pozit1 1onsait, 1a%&is ren%ete% 1ir%ot %&Ljt >ssze a oz, o%& !zet #sinl asson$ FA ! kirl&n2G;ben e%& kirl& kt na%&obbik fia elindul szeren#st pr0blni, de K%& elkanszodnak odakinn a na%&1il%ban, o%& aza se !ennek t>bb$ ?%&sz01al: az >szt>n;n befol&sa alatt lnek, ne! t>r2dnek a 1al0s% k>1etel!n&ei1el s a felettes n jo%os el1rsai1al s kritikj1al$ A ar!adik, a le%kisebb kirl&fi, akit ">kfilk0nak 1tak, elindul, o%& !e%keresse 2ket, s !i1el kitart0, sikerl is neki$ <sak o%& bt&jai ki%Kn&oljk, !ert e%&;%&Ls%ben azt iszi, o%& jobban !e% tud birk0zni a 1il%%al, !int 2k, akik pedi% sokkal okosabbak nla$ A felsznen a kt id2sebb test1rnek i%aza 1an: a t>rtnet sorn, akr#sak nekik, ">kfilk0nak se! sikerl !e%oldania az let ne z probl!it, a!el&eket az elbk lltott ne z feladatok jelkpeznek S azzal a kl>nbs%%el, o%& 2 !oz%0stani tudta bels2 er2forrsait, azaz a !ese se%t2ksz llatait$ A ro! test1r 1ndorls k>zben e%& an%&abol& oz r$ A kt id2sebb szt akarja tKrni, #sak o%& l1ez essk a an%&k kts%beesst$ ">kfilk0 azonban ne! en%edi, azt !ondja: F=a%&jtok bkn ezeket az llatokat] )e! en%ede!, o%& bntstok 2ket]G ?zutn e%& t0 oz rnek, a!el&nek 1izben ka#sk Kszklnak$ A kt na%&obbat #sak orlis 1%&uk s l1ezetk kiel%tse iz%atjaQ !e% akarnak fo%ni s !e% akarnak stni n n& ka#st$ ">kfilk0 ezt is !e%akadl&ozza$ 3ennek to1bb, s e%& od1as f oz rkeznek, a!el&ben ! ek fszkelnek$ A kt id2sebb ki akarja fst>lni a ! eket, o%& !e%szerezzk a !zet$ ">kfilk0 !e%int k>zbelp, s se!!ikpp ne! en%edi, o%& az llatokat !e%za1arjk 1a%& !e%>ljk$ A ro! test1r 1%l !e%rkezik e%& kastl&ba, a ol !inden k21 1lt, 1a%& allos lo!ba !erlt, e%&etlen szrke kis e!berke ki1tel1el, aki been%edi, !e%eteti s lefekteti 2ket$ 3snap re%%el a szrke e!berke ro! feladatot is!ertet a le%id2sebb test1rrel: a !ind r!at e%&;e%& nap alatt sikeresen 1%re ajtja, felold atja a kastl&t s lak0it a 1arzslat al0l$ Az els2 feladat az, o%& ezer %&>n%&sze!et kell >sszekeresni, !el&ek sztsz0r1a e1ernek az erdei !o ban$ Ne fi%&el!ezteti a fiKt, a ne! tudja !e%oldani a feladatot, !a%a is k21 1lik$ A le%id2sebb test1r !e%pr0blkozik, s kudar#ot 1all, s %& jr a k>zps2 fi1r is$ A!ikor ">kfilk0ra kerl a sor, kiderl, o%& 2 se! tud !e%birk0zni a feladattal$ ?lkeseredsben lel, s sr1a fakad$ ?kkor !e%rkezik az >tezer an%&a, akiket !e%!entett, s >sszeszedik neki a %&>n%&>ket$ A k>1etkez2 feladat az, o%& a kirl&kisasszon& l0szobjnak kul#st kell !e%keresni s fel ozni e%& t0 fenekr2l$ ?zKttal a ka#sk 1iszonozzk ">kfilk0 korbbi se%ts%t, lebuknak, s fel ozzk a 1zb2l a kul#sot$ A 1%s2 feladat K%& sz0l, o%& ki kell 1lasztani a ro! teljesen e%&for!a al10 kirl&kisasszon& k>zl a le%fiatalabbat$ 3ost a !e%!entett ! #sald kirl&n2je rkezik ">kfilk0 se%ts%re, s rszll annak a ln&nak az ajkra, akit 1lasztania kell$ A ro! feladat teljests1el a 1arzs !e%t>rik, s akik eddi% aludtak 1a%& k21 1oltak 1ltoztat1a S belert1e ">kfilk0 fi1reit is S, letre kelnek$ ">kfilk0 feles%l 1eszi a le%kisebb kirl&ln&t, s ks2bb az >1 lesz az orsz% is$ A kt id2sebb test1r ne! 1ette fi%&ele!be a sze!l&is% inte%r#i0jnak k>1etel!n&eit, s %& ne! tudta !e%oldani a 1al0s%ban eljk torn&osul0 feladatokat$ )e! all%attak se!!i !sra, #sak az >szt>n;n sza1ra, s ezrt k21 1ltoztak$ ?z a !ot1u! sok !s !esben is el2fordul, s ne! a allt jelkpeziQ inkbb az i%azi e!bers% in&ra, a !a%asabb rtkek irnt 1al0 rzketlens%re utalQ aki ne! 1eszi szre !indazt, a!it az let a le%jobb rtele!ben ad at, az ol&an, !int a k2b2l 1olna$ In!a%ban persze S bt&jai oz asonl0an S Waz nt jelkpez2U ">kfilk0 se! kpes !e%felelni a 1al0s% k>1etel!n&einek W!el&et a ro! feladat szi!bolizlU, br!enn&ire rter!ett is, s br!enn&ire i%&ekszik is ele%et tenni felettes nje paran#sainak, a!el& szerint senkit ne! szabad rtel!etlenl bor%atni 1a%& !e%>lni$ "er!szetnek llati rsze 1iszont #sak akkor bo#stja er2it a

teljes sze!l&is% rendelkezsre, a !e%bartkoznak 1ele, elis!erik fontoss%t, s >sszebktik az nnel s a felettes nnel$ =a il& !0don ki11tuk a sze!l&is% inte%r#i0jt, szinte #sodkat 1i etnk 1% ez$ A !ese ne! azt su%allja, o%& ter!szetnk ani!lis rszt 1essk al az n 1a%& a felettes n ural!nak, ane! azt, o%& !inden rte%nek !e% kell adni azt, a!i jr neki$ =a ">kfilk0 ne! all%atott 1olna sz1e j0s%ra W1a%&is felettes njreU, s ne! 1dte 1olna !e% az llatokat, az >szt>n;nnek ezek a kp1isel2i so a ne! se%tettek 1olna rajta$ A ro! llat e%&bknt ro! kl>nb>z2 ele!et reprezentl: a an%&a a f>ldetQ a ka#sa a 1izet, a!el&ben KszikQ a ! a le1e%2t, a!el&ben repl$ 3e%int arr0l 1an sz0, o%& #sakis a ter!szet !ind ro! ele!nek 1a%& k>ze%nek e%&tt!Lk>dse 1ezet et sikerre$ ">kfilk0 #sak akkor lesz ura sorsnak S a!it a !esben a kirl&s% !e%szerzse fejez ki S, a !e%oldotta a ro! feladatot, 1a%&is ki11ta sze!l&is%e teljes inte%r#i0jt$

AZ ."ZTESTVR0 Term'(&et;n) )ett<(('5'ne) me5(&;ntet'(e ?bben a Gri!!;!esben, !int a le%t>bb !s !esben, a ol kt test1r kalandjair0l 1an sz#, a 2s>k az >szt>n; nt, az nt s a felettes nt jelkpezikQ a !ese le%f2bb !ondani1al0ja pedi% az, o%& a boldo%s% elrse rdekben ezeket inte%rlni kell$ A !esknek ez a tpusa a sze!l&is% inte%r#i0jnak szks%ess%t !skppen fo%al!azza !e%, !int FA ! kirl&n2G S itt a F%onosz szelle!G aljas !esterkedsei az e%&ik test1rt llatt 1ltoztatjk, !% a !sik !e%!arad e!bernek$ ?llenttes tulajdons%ainknak ennl ele1enebb, t>!>rebb s !e%%&2z2bb kpt ne z elkpzelni$ 3r a le%r%ibb filoz0fusok is K%& tartottk, o%& az e!bernek kett2s ter!szete 1an: e!beri s llati$ Bletnknek abban a jelent2s rszben, a!ikor !% ne! rtk el 1a%& ne! tudjuk fenntartani bels2 inte%r#i0nkat, lelknknek ez a kt aspektusa ar#ban ll e%&!ssal$ A!% fiatalok 1a%&unk, pillanatn&i rzseink e%sz ltnket kit>ltik$ A %&er!eket !e%za1arja, a tudatosul benne, o%& e%& id2ben, u%&anazzal a dolo%%al kap#solatban, ktfle rzs l et benne S pldul a!ikor el akar 1enni e%& darab ste!n&t, de k>zben en%edel!eskedni akar an&jnak is, aki ezt ne! en%edi$ X kett2ss% !e%rts ez szks%e 1an bels2 fol&a!atainak 1ala!el&es !e%is!ersre, s ebben na%& se%ts%et n&Kjtanak neki azok a !esk, !el&ek ter!szetnk kett2ss%t illusztrljk$ ?zek a !esk K%& kezd2dnek, o%& eredetile% nin#s kl>nbs% a kt test1r k>z>tt: e%&tt lnek, e%&for!n reznek, e%&sz01al: el1laszt atatlanok$ )>1ekedsk e%& bizon&os pillanatban azonban e%&ikk llatt 1ltozik, llatknt l to1bb, a !sik azonban ne!$ A !ese 1%n az llat 1issza1ltozik e!berrQ a test1rek Kjra e%&tt lnek, s ne! 1lnak el t>bb so a$ A !ese szi!bolikus !0don %& fo%lalja >ssze az e!beri sze!l&is% fejl2dsnek ln&e%t: a %&er!ek sze!l&is%e kezdetben differen#ilatlanQ ks2bb , ebb2l az e%&ne!Ls%b2l fejl2dik ki az >szt>n;n, az n s a felettes n$ Az rsi fol&a!atban ezeket az ellenttes irn&K 1onzsokat inte%rlni kell$ Az F@ztest1rG WFA kt test1rkeGU #!L Gri!!;!esben Fa kisfiK kzen fo%ta test1rkjt, s %& sz0lt$$$ G&ernk, !enjnk e%&tt 1il%%G S o%& %& !enekljenek el e%&re n&o!aszt0bb ott onukb0l$ F?lindultak, !entek, !ende%ltek, rten, !ez2n, k>1es 1z!ossokon t, s a!ikor !e%eredt az es2, a kisln& %& sz0lt: [A j0 (sten s a !i sz1nk e%&tt k>nn&ezik$\G 3int sok !s !esben, a 2s>k kitasztsa ott onukb0l itt is azt jelkpezi, o%& !e% kell tallniuk >n!a%ukat$ Az >n!e%1al0sts oz el kell a%&ni az ott on 1onzsk>rt, s ez bizon& knz0an fjdal!as l!n&, s sz!os llektani 1eszl&t rejte%et, fejl2ds fol&a!ata elkerl etetlenQ fjdal!ass%t a %&er!ekek boldo%talans%a szi!bolizlja, a!ikor kn&telenek el a%&ni ott onukat$ A fejl2ds llektani 1eszl&eit, akr#sak !s !eskben, azok a feladatok jelkpezik, !el&ekkel a 2snek Ktja sorn !e% kell birk0znia$ ?bben a !esben a kisfiK e%& ln&e%ben szt1laszt atatlan e%&s% 1eszl&eztetett oldalt kp1iseli, !% a kisln&, az ott ont0l t1ol, az an&ai %ondoskods szi!b0lu!a, a !e%!ent2 szerept t>lti be$ A !ese ne! a%& kts%et afel2l, o%& a fjdal!akat el kell 1iselni, s a ko#kzatokat 1llalni kell, iszen az identits ki11st ne! le et elodzniQ s arr0l is biztostja a %&er!eket, o%& br!enn&ire fl is, a dolo% j0 1%et r$ (%az, !inden %&er!ek ne! le et kirl&, ne! is akar az lenni, de a!el&ik !e%rti s !a%1 teszi a !ese !ondani1al0jt, !e% fo%ja tallni lelki letnek i%az ott ont, uralkodni tud !ajd bels2 letnek e%sz birodal!ban, !ert a !ese j01oltb0l !e%is!eri !Lk>dst$

Disszatr1e az F@ztest1rG; ez, azt ltjuk, o%& 1ndorlsuk !sodik napjn a test1rek e%& forrs oz rnek, s a kisfiK inni akar bel2leQ n21re azonban, aki ne! en%ed >szt>n;nje unszolsnak, !e%rti, !it sutto% a 1z: FAki bel2le! iszik, !enten ti%riss 1lik$G I##se en%ed k>n&>r%snek, le%&Lri szo!jKs%t, s ne! iszik$ A n21r, aki a !a%asabb lelki !Lk>dseket Waz nt s a felettes ntU kp1iseli, 1isszatartja te t fi1rt, aki az >szt>n;n sza1nak en%edel!esked1e n&o!ban ki is el%ten 1%&t Wszo!jKs%tU, br!il&en rat is kelljen ezrt fizetnie$ Ne a a fiK en%edne az >szt>n;n n&o!snak, aszo#ilis lnn& 1lna, akr e%& 1ren%z2 ti%ris$ Vjabb forrs oz rnek, a!el&ik arra fi%&el!ezteti 2ket, o%& aki iszik bel2le, farkass 1ltozik$ (s!t az nt s felettes nt kp1isel2 n21r is!eri fel az azonnali kiel%ls keressnek 1eszl&t, s !e%int rbeszli fi1rt, o%& lljon ellen szo!jKs%nak$ D%l !e%rkeznek e%& ar!adik forrs oz, a!el& az >szt>n;n 1%&ainak kiel%tst azzal bnteti, o%& aki iszik bel2le, azt e%& j01al szeldebb llatt, 2zz 1ltoztatja$ ?nn&i ered!n&e 1an te t a ksleltetsnek S 1a%&is a rszben le%albb en%edel!eskednk a !e%tart0ztatsra int2 bels2 paran#snak$ Ne az >szt>n;n n&o!sa Wa fiK szo!jKs%aU addi% n>1ekszik, a!% 1%l tt>ri az n s a felettes n %tjait: a fiKr0l 68 lepere%nek n21re fi%&el!eztet2 sza1ai, iszik a forrsb0l, s 2zz 1ltozik$ A kisln& !e%fo%adja, o%& so a ne! a%&ja el 2ztest1rt$ @ az nkontrollt jelkpezi, !ert no a szo!jas, !e%llja i1s nlkl$ /eoldja aran& arisn&ak>t2jt, rk>ti az 2zike n&akra, aztn kkt szed, pu a k>telet fon bel2le, s azzal 1ezeti az 2zikt$ <sak a na%&on pozit1, sze!l&es k>telk S az aran& arisn&ak>t2 S tart at 1issza bennnket aszo#ilis 1%&aink kiel%tst2l s 1ezet et e%& !a%asabb rendL let fel$ A kisln& s az 2z fol&tatja Ktjt$ A o%& !ennek keresztl az erd2n, e%& el a%&ott zik0 oz rnek S !int ol& sok !s !esben S, a ol !e% Kz0d atnak$ /assan berendezkednek a zik0banQ a kisln& lo!bb0l s !o b0l fek el&et kszt az 2znek, re%%elenknt %&>kereket s bo%&0kat szed !a%nak, s l%& f1et a test1rnek: az n kiel%ti az e!ber szks%leteit$ )in#s is se!!i baj, a!% az >szt>n;n k>1eti az n utastsait$ FBoldo%an l ettek 1olna, a a kisfiK !e%tart atta 1olna e!beri for!jt$G Ne a!% ne! rtk el a sze!l&is% teljes inte%r#i0jt, >szt>ne;nnk Wllati ter!szetnkU in%ata% bkben l nnkkel Wra#ionalitsunkkalU$ A !ese azt !ondja el, o%&an 1eszti el ural!t a ra#ionalits az er2sen felin%erelt llati >szt>n>k felett$ 3iutn a ln& s az 2ztest1r e%& idei% boldo%an l az erd2ben, az orsz% kirl&a na%& 1adszatot rendez$ 3i el&t az 2z !e% allja a krtsz0t, a kut&au%atst s a 1adszok 1id! kurjon%atst, %& sz0l a n21r ez: F?n%edj ki a 1adszatra, na%&on 1%&0do! oda$G Bs addi% k>n&>r>%, a!% a ln& belee%&ezik$ A 1adszat els2 napja rendben lezajlik, s este az 2zike 1isszatr a n21r ez, zik0juk biztons%ba$ 3snap re%%el is!t !e% allja a #sbt0 zajokat, elfo%ja a n&u%talans%, s !e%int kikredzkedik$ ?stefel az e%&ik lbn k>nn&en !e%sebesl, s 1ala o%& azasntikl$ Ne az e%&ik 1adsz !e%lesi, o1a !e%&, s jelenti a kirl&nak$ A kirl& felis!eri az aran& n&ak>r1, 1a%&is a arisn&ak>t2 jelentst, s !e%paran#solja 1adszainak, o%& !snap 1e%&k Lz2be az 2zikt, s fo%jk el, de ne bntsk, Htt on a ln& elltja fi1re sebt$ 3snap !inden srsa s k>n&>r%se ellenre az 2z kikn&szerti, o%& is!t en%edje el$ ?ste ne!#sak az 2z, ane! a kirl& is !e%jelenik a kun& 0ban$ Ann&ira elbL1>li a ln& szps%e, o%& !e%kri a keztQ a ln& i%ent !ond, azzal a kik>tssel, o%& az 2zike is 1elk l et$ =osszK idei% !indann&ian boldo%an lnek$ Ne !int a !eskben %&akran, a pr0ba ro!szori is!tlse S a ro! napi% tart0 2z1adszat S ne! el% a 1%s2 !e%olds oz$ A kisfiK killta a pr0bkat, !el&ek elindt atjk a !a%asabb rendL let ez 1ezet2 Kton, a kisln& azonban !% ne!$ Addi% ne! is 1olt se!!i baj, a!% e%&szer a kirl&n2, ppen akkor, a!ikor a kirl& 1adszaton 1olt, fiK%&er!eket ne! szlt$ A kirl& t1ollte feles%e szlse idejn arra utal, o%& itt e%& ol&an Kjabb t!eneti llapottal 1an dol%unk S az let le%na%&obb #sodj1al S, a!el&ben senki !s, !% a frj se! se%t et$ A %&er!ekszls azt a bels2 talakulst fejezi ki, a!el&nek sorn a ln&%&erekb2l an&a lesz$ 3int !inden fontos talakuls, ez is na%& 1eszl&ekkel jr$ ?zek !anaps% els2sorban llektani ter!szetLekQ r%en azonban ol&an sokan !e% altak %&er!ekszls k>zben 1a%& utn, o%& a n2 a szlssel 1oltakppen az lett ko#kztatta$ A 1eszl&eket ebben a !esben a boszorkn&

!osto aan&a testesti !e%, aki a %&er!ek szletse utn ko!orna kpben frk2zik a kirl&n2 k>zelbe$ A szlst2l el%&en%lt asszon&t a frd2be #salja, a ol a kirl&n2 !e%fullad$ A boszorkn& a sajt #sKn&a ln&t fekteti a kirl&n2 el&re a kirl&i %&ba$ Bjflkor a kirl&n2 !e%jelenik a %&er!ekszobban, karjba 1eszi a #se#se!2t, s !e%szoptatjaQ de az 2zikr2l se! feledkezik !e%, 2t is !e%si!o%atja$ A dajka !indezt ltja, de e%& idei% ne! !ondja el senkinek$ A kirl&n2 !inden jszaka !e%jelenik, s osszK id2 utn e%&szer !e%sz0lal, s ezt !ondja: F=o%& 1an az n kisfia!M =o%& 1an az n 2zik!M 3ost !r #sak ktszer j>1>kQ t>bb ne! j> etek n$G A dajka ezt el!ondja a kirl&nak, aki a k>1etkez2 jszakt t1irrasztja, s !a%a is tanKja lesz a jelenetnek, azzal a kl>nbs%%el, o%& a kirl&n2 azt !ondja, !r #sak e%&szer fo% elj>nni$ A ar!adik jszaka, a!ikor a kirl&n2 azt !ondja, o%& t>bb !r ne! j>n el so a, a kirl& ne! brja to1bb, !e%sz0ltja a jelenst, s dr%a feles%nek ne1ezi, !ire a kirl&n2 letre kel$ A o%& a kisfiK ro!szor akart inni, a o%& az 2zike ro!szor szaladt el a 1adszatra, u%&anK%& a alott kirl&n2 is ro!szor lto%atja !e% %&er!ekt K%&, o%& k>zben !e% is sz0lalt$ A kirl&n2 letre kelt, s Kjra e%&eslt frj1el, de fi1re !% !indi% llatknt lt$ Az 2zike #sak akkor n&eri 1issza e!beri alakjt, a!ikor az i%azs%szol%ltats beteljesedik, s a boszorkn&t !e%%etik$ ?zutn Fa kt test1r boldo%an lt, a!% !e% ne! altG$ A !ese 1%n a kirl&r0l s az Kjszl>tt %&er!ekr2l !r ne! esik sz0, !ert 2k ke1sb fontosak$ Az F@ztest1rG i%azi ln&e%e az, o%& a az e!berb2l eltLnnek az llatias s az aszo#ilis tenden#ik S !el&eket a !esben az 2z, illet1e a boszorkn& szi!bolizlt S, ez le et21 teszi, o%& ki1ir%ozzanak az i%azi e!beri tulajdons%ok$ Az e!beri ter!szet bels2 ellent!ondsa, !el&et a kisln& s 2ztest1re jelent !e%, felold0dik az inte%r#i0ban, a!ikor fi1r s n21r is!t e!beri for!ban l et e%&tt$ A !ese 1%n kt %ondolat!enet e%&esl: sze!l&is%nk kl>nfle aspektusainak inte%r#i0ja #sak akkor 1al0sul at !e%, a aszo#ilis, ro!bol0 s a!is 1onsainkat !e%szntettkQ ez pedi% #sak akkor t>rtn et !e%, a eljutunk a teljes retts% fokra, a!it a !esben a ln& an&1 1lsa s an&ai tulajdons%ainak kifejl2dse szi!bolizl$ A t>rtnet utal az let kt na%& !e%rzk0dtatsra is: a szl2i z el a%&sra s a sajt #sald !e%tere!tsre$ Bletnknek ebben a kt korszakban 1a%&unk le%inkbb kit1e a felbo!ls 1eszl&nek, !ert fel kell adnunk e%& r%i let!0dot, s !e% kell tere!tennk e%& Kjat$ X kt fordul0pont k>zl az els2 t!enetile% a fi1rt sodorja !a%1al, a !sodik pedi% a n21rt$ A t>rtnet a bels2 fejl2ds !enett ne! fo%al!azza !e%, de ln&e%t k>r1onalazza: i%az e!ber !i1oltunkat, e!bers%nket #sak a szeretteink irnt rzett flt2 %ondoskodssal n&er etjk el$ A kirl&n2 az jszakai lto%atsok sorn ne! a sajt 1%&ait pr0blja kiel%teni, ane! azokrt a%%0dik, akiknek %ondjt kellene 1iselG nie: a %&er!ekrt s az 2zrt$ ?z azt !utatja, o%& sikerlt feles%b2l an&1 1ltoznia, 1a%&is Kjjszletnie ltnek e%& !a%asabb szintjn$ Az az ellentt, a!el& a fiK >szt>n>s 1%&ainak kiel%tse s a ln& !sok irnt rzett, az n s a felettes n ltal !oti1lt k>teless%tudata k>z>tt feszl, 1il%osan jelzi, o%& !il&en ar# fol&ik az inte%r#i0rt, s !il&en a %&2zele!$

.A TENGER- R SZIN,B , S A TE#ER#OR, SZIN,B ,0 K'1&elet '( *$l+(45 4ok !esben a sze!l&is% kl>nfle 1onsait kl>n;kl>n fi%urk testestik !e%$ (l&en az Ezeregyjszaka e%&ik 69 t>rtnete, FA ten%erjr0 4zindbd s a te er ord0 4zindbdG is$ ?z a t>rtnet, !i1el %&akran e%&szerLen #sak F4zindbd, a ten%ersznek 1a%& F4zindbd #sodlatos utazsaiG;nak ne1ezik, j0l !utatja, o%& !enn&ire ne! rtik a !ese ln&e%t azok, akik az eredeti #!et !e%1ltoztatjk$ Az talaktott #!ek a t>rtnet fantasztikus ele!eit an%sKl&ozzk a llektani jelents ro1sra$ Az eredeti #! azonnal jelzi, o%& itt e%& s u%&anazon sze!l& ellenttes tulajdons%air0l lesz sz0: e%&fel2l arr0l, a!el& !eneklsre kszteti a kalandok s a kpzelet t1oli

1il%ba, !sfel2l arr0l, a!el&ik fo%1a tartja a tk>znapok %&akorlati teend2inek 1il%ban S !s sz01al: >szt>n; njr2l s njr2l, a 1al0s%el1 s az >r>!el1 !anifeszt#i0jr0l$ A t>rtnet kezdetn 4zindbd, a sze%n& te er ord0 !e%pi en e%& %&>n&>rL z el2tt$ =el&zetn t>pren%1e ezt !ondja: F?nnek a el&nek a %azdja rszeslt az let >r>!eiben, l1ezi a kelle!es illatokat, a %&>n&>rk>dtet2 teleket, a 1lo%atott italoknak !inden fajtjt$$$, !sok pedi%, !int n, a 1esz2ds% s !e%alztats teljben n&L%l2dnek$G %& e%&!s !ell lltja az >r>!teli kiel%lsen s a nlkl>zsen alapul0 letet$ Bs o%& biztosan !e%rtsk, o%& itt kl>nb>z2 sze!sz>%b2l u%&an, de e%&azon e!berr2l 1an sz0, 4zindbd azt !ondja !a%r0l s a palota !% is!eretlen tulajdonosr0l: F:edi% !ind u%&anK%& e%& #s>ppb2l erednk, e%&enl2 e!bersors a f>ldi letnk$G 3iutn te t !e%rtettk 1elnk, o%& e%& e!ber kt kl>nb>z2 for!jr0l 1an sz0, a te er ord0t be 1jk, s a palota ura t e%&!st k>1et2 napon el!esli t #sodlatos utazsnak t>rtnett$ ?zeken az utakon iszon&atosan 1eszl&es el&zetekbe kerl, !el&ekb2l #sodlatosan !e%!enekl, s %azda%on tr aza$ 3esls k>zben, o%& to1bbra is an%sKl&ozza a sze%n& te er ord0 s >n!a%a azonoss%t, a %azda% utaz0 il&eneket !ond, o%&: F"udd !e%, 0, te er ord0, o%& en%e! ppK%& 1nak, !int t%edG s Fa test1re! 1a%&G$ A kalandok keressre, !int !ondja, Fa benne lak0 rosszG ajtotta, F!ert a llek ajlik a rosszraG S 1a%&is j0 kpet fest e%& ol&an e!berr2l, aki en%ed >szt>n;nje paran#sainak$ Dajon !irt ll ez a !ese t rszb2l, s 1ajon !irt 1lik el !indennap e%&!st0l, s !irt tallkozik !snap Kjra a kt f2 2sM =t napja 1an a tnek, s a !eskben a etes sz! %&akran jelkpezi a t napjait, de e%&Kttal letnk 1ala!enn&i napjt is szi!bolizlja$ A t>rtnet te t, K%& ltszik, azt !ondja, o%& a!% #sak lnk, ltnknek kt kl>nb>z2 oldala 1an, !int a o%& a kt 4zindbd is e%&szerre azonos s kl>nb>z2, !ert az e%&ik a 1al0s% ne zs%ei k>zepette, a !sik a kalandok fantasztikus 1il%ban l$ Ne ezeket az ellenttes lteket K%& is rtel!ez etjk, !int az let napos s rn&kos oldalt S !int l!ot s bredst, !int kpzeletet s 1al0s%ot, 1a%& !int lelknk tudatos s tudattalan szfrjt$ ?bb2l a sze!pontb0l a t>rtnet f2knt arr0l sz0l, o%& !il&en !s az let, a az n, s !il&en !s, a az >szt>n;n sze!sz>%b2l nzzk$ A t>rtnet elejn !e%tudjuk, o%& 4zindbd, a te er ord0 e%&szer Fi%en sKl&os #so!a%ot 1ittQ roppant !ele% nap 1olt, !ajd leroskadt ter e alatt$$$, a 2s% iszon&Kan n&o!asztottaG$ Bletnek san&arKs%a szo!orKs%%al t>lti el, s azon %ondolkodik, !il&en le et a %azda% e!ber lete$ A ten%erjr0 4zindbd t>rtneteit K%& is felfo% atjuk, !int az let ne zs%ei el2l !enekl2 sze%n& te er ord0 kpzeletnek ter!keit$ A !unkban ki!erlt n ten%edi az ural!at az >szt>n;nnek$ Az >szt>n;n, ellenttben a 1al0s%ra orientlt nnel, le%1adabb 1%&aink szl2 el&e, ol&an 1%&ak, !el&ek 1a%& kiel%tik, 1a%& sz>rn&L 1eszl&ekbe sodorjk az e!bert$ ?zek >ltenek testet a ten%erjr0 4zindbd t t>rtnetben$ 3iutn !a%1al ra%adja az, a!it a Fbenne lak0 rosszG;nak ne1ez, ten%erjr0 4zindbd #sodlatos kalandokra tozik, s ol&an iszon&K 1eszl&ek k>z kerl, !el&ek le%inkbb lidr#es l!okra e!lkeztetnek: 0risokkal tallkozik, akik az e!bereket n&rson !e%stik s !e%eszikQ %onosz ln&ek lo1a%olnak rajta, akr e%& lo1onQ k%&0k akarjk ele1enen felfalniQ atal!as !adarak ra%adjk !a%ukkal a !a%as %be$ A 1%& teljest2 fantzik 1%l er2sebbeknek bizon&ulnak a szoron%0akni, !ert a kalandokb0l rendre !e%!enekl, s !e%%azda%od1a azatr e%& >r>!teli s kiel%lst n&Kjt0 letbe$ Ne a 1al0s% k>1etelsei1el !indennap sze!be kell nzni$ 3iutn az >szt>n;n e%& id2re kitobz0dta !a%t, az n er2re kap, s 4zindbd a te er ord0 1isszatr letnek san&arK tk>znapjaiba$ A !ese se%ts%1el jobban !e%rtjk >n!a%unkat, !ert bels2 a!bi1alen#ink kt p0lusa a !esben kl>n1laszt1a, kl>n;kl>n alakok kpben ele1enedik !e%$ ?lkpzelni is jobban tudjuk ezt a kett2ss%et, a >szt>n;n ksztetseinket a btor s %azda% utaz0 sze!l&esti !e%, aki !indenki !st tKll, s radsul kprzatos kin#sekkel tr azaQ !% az ezzel ellenttes, 1al0s%ra irn&ul0 n;ksztetseinket a ke!n&en dol%oz0, sze%n& te er ord0 sze!l&ben is!erjk fel$ A!ib2l az nnket kp1isel2 te er ord0 4zindbdnak ke1s 1an S 1a%&is a kpzeletb2l, abb0l a kpess%b2l, o%& t1olabb tudjon ltni k>z1etlen k>rn&ezetnl S, abb0l a ten%erjr0 4zindbdnak tKls%osan sok is 1an, !ert 2t S !int !ondja S ne! el%tik ki a nor!lis let Fked1telsei, kn&el!e s >r>!eiG$ A!ikor a !ese jelzi, o%& ez a kt i%en#sak kl>nb>z2 e!ber 1oltakppen kt Ftest1rG, !e%%&orstja a %&er!ekben azt a tudat;el2ttes felis!erst, o%& a kt alak u%&anannak az e!bernek kt oldalaQ o%& az >szt>n;n ppol&an inte%rns rsze a sze!l&is%nek, !int az n$ ?nnek a !esnek e%&ik na%& ern&e ppen az, o%& 4zindbd, a ten%erjr0 s 4zindbd, a te er ord0 e%&for!n 1onz0 fi%urkQ o%& ter!szetnk e kt aspektusa k>zl e%&iket se!

fosztja !e% 1onzerejt2l, fontoss%t0l, r1n&ess%t2l$ =a bon&olult bels2 fol&a!atainkat ne! tudjuk bizon&os !rt;118 ki% e%&!st0l elkl>nteni, ne! fo%juk !e%rteni >n!a%unkra 1onatkoz0 za1aros elkpzelsnk eredett, ne! fo%juk !e%rteni, o%& !irt 2rl2dnk ellenttes rzsek k>z>tt, s o%& !irt kell ezeket inte%rlnunk$ ? ez az inte%r#i0 oz el2sz>r fel kell is!ernnk sze!l&is%nk disz ar!onikus 1onsait s e 1onsok !ibenltt$ FA ten%erjr0 4zindbd s a te er ord0 4zindbdG utal arra, o%& lelknk disz ar!onikus 1onsai elkl>nt et2k, de e%&ben utal arra is, o%& j0l !e%frnek e%&!ssal, s inte%rlni kell 2ket S a kt 4zindbd !indennap el1lik e%&!st0l, de !inden el1ls utn Kjra tallkoznak$ =a e !est k>rn&ezetb2l kiszakt1a, >n!a%ban nzzk, 1iszon&la%os fo%&atkoss%nak rezzk, o%& a t>rtnet 1%n szi!bolikus for!ban ne! fejezi ki a kt 4zindbdra ki1ettett, e%&!st0l eltr2 sze!l&is%1onsok inte%r#i0jnak szks%ess%t$ =a eur0pai !ese 1olna, bizon&ra K%& 1%z2dne, o%& ezentKl boldo%an ltek kettesben, a!% !e% ne! altak$ ?bben a for!jban az ol1as0 a t>rtnet 1%n ki#sit #sal0dott !arad, !ert ne! rti, o%& a kt test1r !irt 1lik el, s !irt tallkozik aztn !indennap Kjra s Kjra$ .elsznesen nz1e jobb !e%olds 1olna, a att0l kezd1e !indi% e%&tt lnnek teljes e%&etrtsbenQ e%& il&en befejezs szi!bolikusan azt fejezn ki, o%& a 2s ki11ta bels2 inte%r#i0jt$ Ne a a t>rtnetnek 1al0ban ez 1olna a 1%e, ne! sok rtel!e 1olna annak, o%& a k>1etkez2 este to1bb fol&tassk a !esk !ondst$ FA ten%erjr0 4zindbd s a te er ord0 4zindbdG #sak e%& rsze Az ezeregy j szaka mesinek5 Az Ezeregyjszaka beosztsa szerint a ten%erjr0 4zindbd utazsait tulajdonkppen ar!in# jszakn t !esltk$

AZ EZEREGYJSZAKA KERETTRTNETE 3i1el a kt 4zindbd t>rtnete e%& osszK !ese#iklus rsze, a 1%s2 felolds S 1a%& inte%r#i0 S #sak az e%sz Ezeregyjszaka 1%n k>1etkezik be$ ?zrt !ost !e% kell 1izs%lnunk a kerett>rtnetet, a!el& az e%sz #iklust 51 elindtja s befejezi$ 4a rir kirl& !l&s%esen #sal0dik a n2kben, s rettent2 ara%ra %erjed, !ert rj>n, o%& ne!#sak 2t #salja !e% a feles%e a fekete rabszol%kkal, ane! u%&anez t>rtnik >##s1el, 4 ;Ce!nnal is, s2t !% a atal!as s ra1asz dzsinnt is lland0an !e%#salja az a n2, akir2l azt iszi, o%& t lakat alatt tartja$ 4a rir kirl&t feles%e Ltlens%re >##se, 4 ;Ce!n kirl& bresztette r$ ?z ut0bbir0l !e%tudjuk, o%& Fe%&re #sak arra %ondolt, !i t>rtnt feles%1el, s 1%telen bKbnat lte !e% lelktQ ar#a elsr%ult, teste leso1n&odottG$ A!ikor 4a rir kirl& a baj okt tudakolja, 4 ;Ce!n %& 1laszol: FZ, bt&!, sebet ordok bens2!ben$G 3i1el >##se 4a rir kirl& ason!snak ltszik, jo%%al %ondol atjuk, o%& 2 is sebet ord !a%ban: azt iszi, o%& 2t senki ne! szeret eti i%azn$ 4a rir kirl& el1eszti bizal!t az e!beris%ben, s el atrozza, o%& ezentKl e%&etlen n2nek se! adja !e% a le et2s%t, o%& !e%#salja 2t, s o%& ezentKl #sak az >r>!>knek l$ Att0l kezd1e !inden jjel szLz lnn&al l, s !snap !indet !e%>leti$ +%l aztn e%&etlen elad0sorban le12 szLz ln& se! !arad az e%sz kirl&s%ban, #sak 4e rezad, a kirl& 1ezrnek ln&a$ A 1ezr ne! akarja felldozni a ln&t, de 4e rezad !indenron Fszabadt0G akar lenni$ ?zt K%& ri el, o%& ezer napon t !inden jszaka e%& t>rtnetet !esl el a kirl&nak, akit ezzel K%& elbL1>l, o%& ne! >leti !e% a ln&t, !ert !indi% k1n#si a t>rtnet !snapi fol&tatsra$ 3ese!onds se%ts%1el !e%!eneklni a allt0l S ez a !ot1u! indtja el az e%sz #iklust, de k>zben is felbukkan benne, s ez is fejezi be$ Az 1771 !ese k>zl pldul a le%els2ben, FA ro! seik t>rtnetG;ben e%& dzsinn el akar puszttani e%& kal!rt, de a kal!r !esje ann&ira len&L%>zi, o%& !e%k!li lett$ A #iklus 1%n a kirl& kijelenti, o%& bzik 4e rezdban, s szeretiQ o%& 4e rezd szerel!e >r>kre ki%&0%&totta a n2k irnt rzett %&Ll>letb2l$ Att0l kezd1e boldo%an ltek letk 1%i% S a !ese le%albbis ezt k>zli 1elnk$ A kerett>rtnetben a kt f2 2s S e%& frfi s e%& n2 S letk 1ls%os pillanatban tallkozik: a kirl& undorodik az lett2l, s %&Ll>li a n2ketQ 4e rezd tulajdon letrt a%%0dik, de elsznja !a%t, o%& !e%!enti !indkett2jket$

<ljt azzal ri el, o%& !esket !ond, !% ozz sokatQ !ert lelki probl!ink ol&an bon&olultak, s ol&an ne z 2ket !e%oldani, o%& erre >n!a%ban e%&etlen !ese se! kpes$ (l&en katarzist #sak sokfle !ese 1lt at ki e%&ttesen$ A kirl&nak ezer jszakn keresztl kell fi%&el!esen all%atnia a !esket a oz, o%& Kjra inte%rlni tudja teljesen szt ull0 sze!l&is%t$ W(tt is!t !e% kell je%&ezne!, o%& a indu or1oslsban S s az Ezeregyjszaka #iklusa 1oltakppen indiai s perzsa eredetL S a lelki bete%eknek !est !ondanak, s a bete% a !ese konte!pl#i0jnak se%ts%1el tKljut at e!o#ionlis za1arn$U A !esknek sokfle szinten 1an jelentsk$ ?%& !sik szinten a t>rtnet kt f2 2se a bens2nkben e%&!ssal ar#ban ll0 fol&a!atokat kp1iseli, !el&ek, a ne! tudjuk inte%rlni 2ket, elpuszttanak$ A kirl& ol&an e!bert szi!bolizl, aki teljesen az >szt>n;n ural!a alatt ll, !ert az letben elszen1edett sKl&os #sal0dsok ann&ira %&en%1 tettk njt, o%& az !r ne! kpes az >szt>n;nt kordban tartani$ D%tre is az nnek az a feladata, o%& !e%1dje az e!bert a sKl&os 1esztes%ekt2l, !el&eket a t>rtnetben a kirl& felszar1azsa jelkpezQ a erre ne! kpes, el1eszti atal!t, o%& irn&tsa letnket$ A kerett>rtnet !sik 2se, 4e rezad az nt kp1iseliQ ezt a !ese 1il%osan rtsnkre adja, a!ikor azt !ondja r0la: F4ok k>n&1et, kr0nikt ol1asott, r%i kirl&ok t>rtnett, re%ket letLnt id2k npeir2lQ s2t rtett a tudo!n&ok oz s az or1osls oz isQ !ondjk, o%& ezern&i k>n&1et %&Ljt>tt >ssze, r%i ne!zedkekr2l s ajdani kirl&okr0l sz0l0 ist0rikat !e% k>lt2k !L1eit$ B>l#s, szelle!es, !e%fontolt, j0l ne1elt e!ber 1olt$G Az nattribKtu!ok 1al0s%os tr za ez a felsorols$ "e t a zaboltlan >szt>n;nt Wa kirl&tU e%& osszK fol&a!atban 1%l a testet >lt>tt n #i1ilizlja$ ?z az n azonban i%en na%& !rtkben a felettes n ural!a alatt ll, ann&ira, o%& 4e rezad !% az lett is ajland0 ko#kra tenni$ Azt !ondja: FDa%& letben !aradok, 1a%& ldozat leszek a !uszli!ok ln&airt, s ki!ente! 2ket a kirl& kezb2l$G Apja !e%pr0blja lebeszlni r0la, s fi%&el!ezteti: F)e tedd ko#kra az letedet]G Ne a ln&t se!!i se! trt eti el szndkt0l: F?nnek !e% kell t>rtnnie]G 4e rezdban te t e%& ol&an felettes n ltal do!inlt nt lt atunk, a!el& ann&ira elszakadt az >n>s >szt>n;nt2l, o%& az erk>l#si k>teless% teljestse rdekben az lett is ajland0 ko#kra tenniQ a kirl&ban pedi% e%& ol&an >szt>n;nt, a!el& e%szen el1lt az nt2l s a felettes nt2l$ Az er2s nL 4e rezad erk>l#si kldetse beteljests ez ter1szerLen lt ozz: ol&an lebilin#sel2 t>rtneteket fo% !eslni, o%& a kirl& !indi% k1n#si le%&en a fol&tatsra, s %& !indi% !e%k!lje az lett$ Bs 1al0ban, a!ikor pirkadatkor abba a%&ja a !eslst, a kirl& ezt !ondja !a%ban: F)e! >lete! !e%, a!% !e% ne! tudo!, o%& 1%z2dik ez a !eseiG Ne az elra%ad0 !esk, !el&ek fol&tatsra a kirl& !indi% k1n#si, #sak e%&;e%& nappal osszabbtjk !e% lett$ A oz, o%& elrje #ljt, o%& Fszabadt0G le essen, t>bbre 1an szks%$ <sak az az n kpes kordban tartani s #i1ilizlni az >szt>n;n %&ilkos ajla!ait, a!el& konstrukt1 #ljai rdekben asznostani tudja az >szt>n;n pozit1 ener%iit is$ 4e rezad #sak akkor 1lik teljesen inte%rlt sze!l&is%%, a!ikor !esit a kirl& irnt rzett szerele! is inspirlni kezdi S 1a%&is a!ikor a felettes n Waz a 1%&a, o%& Fki!entse a !uszli!ok ln&ait a kirl& kezb2lGU s az >szt>n;n Wszerel!e a kirl& irnt, akit !ost !r szintn ki akar !enteni a %&Ll>letb2l s depresszi0b0lU e%&arnt t!o%atja nje t>rek1seit$ Az il&en e!ber S !ondja a kerett>rtnet S !e% tudja !enteni a 1il%ot a %onoszt0l, !ert ne!#sak !a%nak szerzi !e% a boldo%s%ot, ane! annak az elborult kedl&L e!bernek is, aki !r ne! itt s ne! bzott senkiben$ A!ikor 4e rezd !e%1allja szerel!t a kirl&nak, a kirl& is !e%1allja irnta rzett szerel!t$ Dan;e a !esk sze!l&is%for!l0 erejnek kesebb bizon&s%a ennl az e%& !esnl, az Ezeregyjszaka kerett>rtnetnl, a!el&ben a %&ilkos %&Ll>let 1ltozik t tart0s szerele!!M Az Ezeregyjszaka kerett>rtnetnek !% e%& !ozzanatt rde!es !e%e!lteni$ 4e rezd !r a kezdet kezdetn an%ot ad annak a re!n&nek, o%& !esinek atsra Fa kirl& fel a%& szoks1alG, e ez azonban szks%e 1an K%a, Nunjazad se%ts%re, akinek !e% is !ondja, !it #sinljon: F=a a kirl&nl leszek, rted kld>k$ Akkor te elj>ssz, s !ikor a kirl& betelt 1ele!, %& sz0lsz ozz!: [Bdes nn!, !eslj neke! e%& rdekes t>rtnetet, o%& !e%r>1idtsd a 1irraszts 0rit$\ "e t !int a 4e rezd s a kirl& frj s feles% 1olna, Nunjazad pedi% a %&er!ekk$ =K%a n&ltan !e%fo%al!azott k1ns%a, o%& !est szeretne all%atni, az els2 kapo#s 4e rezd s a kirl& k>z>tt$ A #iklus 1%n Nunjazad el&t e%& kisfiK fo%lalja el, a kirl& s 4e rezd fia, akit 4e rezd akkor 1isz a kirl& szne el, a!ikor szerel!et 1all neki$ A kirl& sze!l&is%nek inte%r#i0ja azzal teljesedik be, o%& #saldapa lesz$ Ne !iel2tt eljutunk sze!l&is%nk rett inte%r#i0jnak arra a fokra, a!el&re a kirl& jut el az Ezeregyjszaka 1%n, t kell lbalnunk j0 n n& fejl2dsi 1ls%on, !el&ek k>zl a kt le%ne ezebb e%&!ssal is szoros

kap#solatban 1an$ Az els2 a sze!l&is% inte%r#i0jnak a krdst lltja k>zppontba: 'i 1a%&ok n 1al0jbanM A benne! lakoz0 ellenttes tenden#ik k>zl !el&iket k>1esse!M A !ese u%&anazt a 1laszt adja, !int a pszi# oanalzis: a ne! akarunk >r>k>sen ide;oda n&0dni 1a%& 1%letes el&zetben sztszakadni ellenttes ajla!aink 1onzsaiban, inte%rlnunk kell 2ket$ <sakis %& alakt atunk ki e%& e%&s%es, er2s sze!l&is%et, a!el& bels2 biztons%nak talajr0l sikerrel szll at sze!be az let ne zs%ei1el$ A bels2 inte%r#i0, a elrtk, ne! tart >r>kkQ ki11snak feladata S kl>nb>z2 !rtkben s for!ban u%&an S 1%i%ksri e%sz letnket$ A !esk persze ne! letre sz0l0 feladatknt brzoljkQ ezzel #sak el1ennk a %&er!ek btors%t, aki a!bi1alen#iinak !% t!eneti inte%r#i0jt is tKls%osan ne znek tallja$ ? el&ett a F app& endG !inden !esben #sak bizon&os k>rl atrolt bels2 konfliktusok inte%r#i0jt jelzi$ 3i1el a !esk sz!a szinte 1%telen, s !i1el !inde%&ik az alapkonfliktusoknak !s s !s for!j1al fo%lalkozik, >sszess%kben azt !utatjk, o%& az letben sok ne zs% 1r rnk, !el&eket a !a%uk idejben !e% kell oldanunk$ A !sodik i%en ne z fejl2dsi 1ls% az >diplis konfliktus$ ?z 1oltakppen fjdal!as s za1arba ejt2 l!n&ek e%sz sorozatt jelenti, !el&nek sorn a %&er!ek akkor jut el i%azi nj ez, a sikerl le1lnia szleir2l$ ?nnek elrse rdekben fel kell szabadtania !a%t a szl2i uralo! al0l, s S a!i !% ne ezebb S le kell rznia !a%r0l szleinek azt a atal!t, !el&et 2 !a%a ru zott rjuk, rszben flele!b2l, rszben f%%2s%i szks%letb2l, rszben pedi% abb0l a 1%&b0l, o%& #sak ozz tartozzanak, !int a o%& 2 is e%& idei% K%& rzi, o%& #sak ozzjuk tartozik$ A k>n&1e! els2 felben tr%&alt !esk ja1a rsze a bels2 inte%r#i0 szks%ess%t fo%al!azza !e%, !% a !sodik rszben szerepl2 !esk kitrnek az >diplis probl!kra is$ Addi%ra a keleti flteke le% resebb !ese#iklust0l el fo%unk jutni a n&u%ati 1il% dr!inak kezdetei ez s S .reud szerint S a 1ala!enn&ink letben benne rejl2 tra%dia #sri oz$

A KT TESTVRR"L SZL MESK Azokban a !eskben, a ol a kt f2 2s S ltalban fi1rek S az e!beri sze!l&is% ltsz0la% >sszefr etetlen tulajdons%ait kp1iseli, a kt fiK, az F@ztest1rG;t2l eltr2en, e%& kezdeti k>z>s id2szak utn ltalban el1lik e%&!st0l, s aztn sorsuk kl>nb>z2kppen alakul$ ?zekben a t>rtnetekben S !el&ek !a ke1sb is!ertek, olott a le%szlesebb k>rben elterjedt s le%r%ibb !esk k>z tartoznak S az ott on !arad0 s a kalandokat keres2 test1r !%ikus kap#solatban !arad e%&!ssal$ A!ikor a kalandoz0 test1r bajba kerl, !ert k>1eti 1%&ait, 1a%& ne! t>r2dik a 1eszl&ekkel, fi1re elindul, o%& !e%!entseQ ez sikerl is neki, s att0l kezd1e Kjra e%&tt lnek boldo%an az id2k 1%ezti%$ A rszletek sokflk le etnek, ol&kor S i%az, ritkn S a kt fiKtest1r el&ett kt ln& szerepel a !esben, 1a%& e%& fiKS s e%& ln&test1r$ 3indezekben a t>rtnetekben azonban k>z>sek azok a 1onsok, a!el&ek a kt 2s azonoss%ra utalnakQ e%&ikk ltalban 01atos s !e%fontolt, de a kell, ko#kra teszi lett a !sikrt, aki 1iszont k>nn&el!Len sz>rn&L 1eszl&eknek teszi ki !a%tQ k>z>s bennk to1bb az is, o%& a !ent2ak#i0ra sz0l0 jeladst 1ala!il&en 1arzserejL tr%&, 1ala!il&en letszi!b0lu! k>z1etti, a!el& ro!lsnak indul, !i el&t 1ala!el&ikk !e% al$ A kt test1r !ot1u!a k>zponti el&et fo%lal el a le%r%ibb !esben is, !el&et e%& i$ e$ 1657;b2l szr!az0 56 e%&ipto!i papiruszon talltak$ Az az0ta eltelt t>bb !int ro!ezer 1 alatt i%en sok for!ban !e%jelent$ Az e%&ik 55 tanul!n& ,,7 kl>nb>z2 1ltozatt sorolja fel, de le et, o%& !% ennl is sokkal t>bb 1an$ 3inden 1ltozatban !s s !s jelentsrn&alatra esik na%&obb an%sKl&$ A !ese a !a%a teljes sznpo!pjban ne!#sak akkor bontakozik ki el2ttnk, a !inl t>bbsz>r el!ondjuk 1a%& !e% all%atjuk S 1a%&is a!ikor a kezdetben jelentktelennek tartott rszleteket irtelen na%&on is fontosnak tekintjk, 1a%& Kj fn&ben ltjuk 4 ane! akkor is, a a !ot1u! !inl t>bb 1ltozat1al is!erkednk !e%$ A kt 2s a !ese !inden 1ltozatban az e!beri ter!szet kt ellenttes aspektust szi!bolizlja, !el&ek az e!bert e%&!ssal ellenttes #selekedetekre sarkalljk$ Az F@ztest1rG;ben kt le et2s% k>zl 1laszt atunk: k>1et etjk llati nnk paran#sait, 1a%& e!ber 1oltunk !e%2rzse #ljb0l !e%tart0ztat atjuk !a%unkat testi

1%&aink kiel%tst2l$ Az F@ztest1rG 2seiben te t e%& bels2 dial0%us >lt testet, a!el& akkor zajlik le bennnk, a!ikor d>nteni akarunk, !erre !enjnk$ A kt test1rr2l sz0l0 !esk az >szt>n;n, az n s a felettes n bels2 dial0%usn k1l !sfle kett2ss%et is !e%jelentenek: e%&rszt a t>rek1st a f%%etlens%re, az r1n&eslsre, !srszt ezzel ellenttes t>rek1st arra, o%& !e%2rizzk az ott on biztons%t, !e%tartsuk a szl2k >z fLz2d2 k>telkeket$ ?zek a t>rtnetek !r a le%korbbi 1ltozatokban is an%sKl&ozzk, o%& az e!berben e%&for!n !e%1an !indkt t>rek1s, s o%& e%&ik el1esztst se! le et tKllni: ne! !ond atunk le arr0l, o%& !e%!aradjunk !Kltunk k>telkeiben, se! arr0l, o%& Kj j>12 keressre induljunk$ A t>rtnet ese!n&eib2l le%%&akrabban azt a tanuls%ot 1on atjuk le, o%& a teljesen elszakadunk !Kltunkt0l, bajba jutunk, a pedi% kizr0la% !Kltunkban lnk, elsor1adunkQ ez ut0bbi letfor!a biztons%os u%&an, de ne! >nll0$ Az letben sikert #sakis e kt ellenttes tenden#ia inte%rls1al r etnk el$ FA kt test1rG tpusK !esk le%t>bb 1ltozatban a 1ndorl0 fiK kerl bajba, s az ott on !arad0 !enti !e%Q n n& 1ltozat azonban S k>ztk a le%r%ibb, az e%&ipto!i !ese S ennek pp az ellenkez2jt an%sKl&ozza: az ott on !arad0 test1rt ri utol a 1%zet$ ?zek a !esk !int a azt a tantst fo%al!aznk !e%, o%& a ne! pr0bljuk ki szrn&ainkat, s ne! r>plnk ki a #saldi fszekb2l, t>nkre!e%&nk, s ne! okol atunk rte !st, #sakis >diplis 1onzal!ainkat$ Az 2si e%&ipto!i t>rtnet kt f2 !ot1u!b0l fejl2d>tt ki s tpllkozott: az >diplis 1onzal!ak destrukt1 ter!szetb2l s a test1rfltken&s%b2l S 1a%&is abb0l az i%n&b2l, o%& az e!bernek el kell szakadnia szlei ott ont0l, s f%%etlen letet kell tere!tenie$ =o%& a t>rtnet szeren#ss 1%et rjen, a test1reknek !e% kell szabadulniuk >diplis s test1rfltken&s%kt2l, s se%tenik kell e%&!snak$ Az e%&ipto!i !esben a fiatalabb s n2tlen test1r elutastja bt&ja feles%nek k>zeledst, ellenll a #sbtsnak$ Az asszon& flel!ben, o%& bLne kiderl, !e%r%al!azza, s frjnek azt azudja, o%& >##se pr0blta 2t el#sbtani$ .ltken& d ben a frj !e% akarja >lni az >##st$ <sak az istenek tudjk !e%!enteni az ifjabb test1r be#slett, 2k trjk fel az i%azs%ot, de #sak akkor, a!ikor a fiK !r el!eneklt$ Bt&ja po arban e%& napon az ital za1aross 1lik, s ebb2l !e%rti, o%& >##se !e% altQ n&o!ban Ktra kel, o%& >##st !e%!entse$ 4ikerrel jr, a fiKt !e%tallja, s felt!asztja$ ?bben az 2si e%&ipto!i !esben e%& e!bert ol&as!i1el 1dolnak, a!it 1dl0ja !a%a akar #sinlni: a feles% #sbtssal 1dolja a fiatalabb test1rt, akit pedi% !a%a akart el#sbtani$ Da%&is a #selek!n& e%& elfo%ad atatlan bels2 ksztetsnek e%& !sik e!berre 1al0 projek#i0jt fo%al!azza !e%Q a!ib2l az k>1etkezik, o%& az il&en projek#i0k e%&id2sek az e!berrel$ 3i1el a t>rtnetet a kt test1r sze!sz>%b2l ltjuk, az is le ets%es, o%& a fiatalabb fiK proji#ilta 1%&ait bt&ja feles%re, azzal 1dol1a az asszon&t, a!it 2 akart, de ne! !ert !e%tenni$ A !esben a n2s fi1r az Kr abban a na%& zban, a!el&ben >##se l$ A z urnak feles%e a #sald !inden fiatalabb ta%jnak, belert1e a kisebbik test1rt is, bizon&os !0don Fan&jaG is$ A t>rtnetet te t K%& rtel!ez etjk, o%& e%& an&afi%urr0l 1an benne sz0, aki en%ed e%& fiKszerepet jtsz0 fiatale!ber irnt rzett >diplis 1%&ainakQ de K%& is felfo% atjuk, o%& e%& fiK 1etti ki an&jra sajt >diplis 1%&ait$ Akr o%& 1an is, a t>rtnet e%&rtel!Len rtsnkre adja, o%& az >diplis probl!k elkerlse rdekben S f%%etlenl att0l, o%& ezek a %&er!ek 1a%& a szl2 probl!i S, ne! rt, a ebben az letkorban az e!ber el!e%& ott onr0l$ A kt test1r t!jnak ebben az 2si 1ltozatban a !ese #sak rint2le%esen tr ki a F app& endG; ez szks%es bels2 talakuls krdsreQ ez akkor k>1etkezik be, a!ikor az id2sebb test1r !l& !e%bnst tanKst, !ert !e%tudja, o%& >##st, akit !e% akart >lni, feles%e i%azs%talanul 1dolta$ ?bben a for!ban a t>rtnet ln&e%ben tan!ese, a!el& arra fi%&el!eztet, o%& !e% kell szabadulnunk >diplis k>t2dseinkt2l, s arra tant, o%& ezt le%sikeresebben K%& r etjk el, a a szl2i zt0l t1ol f%%etlen letet tere!tnk !a%unknak$ A test1rfltken&s% is fontos !ot1u! ebben a !esben, iszen az id2sebb fiK fltken&s%b2l akarja els2 ara%jban !e%>lni >##st$ Pobbik nje ar#ban ll alantasabb ksztetsei1el, s 1%l fellkerekedik$ FA kt test1rG tpusK !eskben a 2s>k !int a serdl2kornak 1olnnak S 1a%&is letknek abban a szakaszban jrnak, a!ikor a pubertst !e%el2z2 korszak %&er!eknek 1iszon&la%os rzel!i n&u%al!t fel1ltja a lelki fejl2dssel e%&tt jr0 serdl2kori stressz s zLrza1ar$ Az il&esfle t>rtnet allatn a %&er!ek !e%rti Wle%albbis tudattalanulU, o%& u%&an serdl2kori konfliktusokr0l 1an sz0, a probl!k !%is !inden ol&an el&zetre

jelle!z2ek, a!el&ikben e%& fejl2dsi stdiu!b0l a k>1etkez2be kell tlpni$ ?z a konfliktus ppol&an jelle!z2 az >diplis %&er!ekre, !int a serdl2re$ 3indi% felbukkan, a!ikor atroznunk kell, o%& a llek s a sze!l&is% e%& ke1sb differen#ilt szintjr2l tlpjnk e%& !a%asabb szintre, 1a%&is a!ikor !e% kell laztanunk a r%i k>telkeket, !% !iel2tt Kjakat ltestennk$ A !odernebb 1ltozatokban, !int pldul a Gri!! test1rek !esjben, a kt test1r kezdetben teljesen e%&for!a$ FA kt fiK el!ent az erd2be, !e%tan#skoztk a dol%ot, s e%&ezs%re jutottak$ ?ste, a!ikor 1a#sor oz ltek, %& sz0ltak a ne1el2apjuk oz: [)e! esznk addi% e%& falatot se!, a!% e%& krsnket ne! teljested$\G 'rsk %& sz0l: F=a !e%en%eded, elindulnnk szeren#st pr0blni$G Az erd2, a ol eld>nt>ttk, o%& >nll0 letet szeretnnek lni, azt a el&et szi!bolizlja, a ol az e!ber !e%tallja a bels2 s>tts%b2l a ki1ezet2 utat, a ol az e!ber eld>nti !a%r0l, o%& ki#soda, a ol az e!ber kezdi !e%rteni, o%& ki akar lenni$ A le%t>bb kt test1rr2l sz0l0 !esben az e%&ik, !int pldul ten%erjr0 4zindbd, a 1il%ot jrja s a 1eszl&eket keresi, !% a !sik, !int te er ord0 4zindbd, e%&szerLen ott on !arad$ Az eur0pai 1ltozatok k>zl sokban a kalandoz0 test1r a!arosan e%& sLrL, s>tt erd2ben tallja !a%t, a ol elt1ed, !i1el a szl2i z ltal biztostott letfor!t !r feladta, 1iszont az >nll0 lettapasztalatok r1n !e%szerez et2 bels2 struktKrkat !% ne! ptette ki$ A !ajdne! t atol atatlan erd2, a!el&ben elt1ednk, !r 2sid2k 0ta a tudattalan s>tt, rejtett, !ajdne! t atol atatlan 1il%t szi!bolizlja$ =a el1esztjk eddi%i letnk szerkezetnek pillreit, s i!!r e%&edl kell !e%tallnunk i%az >n!a%unkat, te t a !% kialakulatlan sze!l&is%%el 1%unk neki ennek a 1adonnak, biztosak le etnk benne, o%& a sikerl !e%tallnunk az utat, sokkal fejlettebb e!berknt fo%unk kijutni bel2le$ ?bben a s>tt erd2ben a !ese 2s %&akran sze!betallkozik 1%&aink s flel!eink szl>tt1el, a boszorknn&alQ ez t>rtnik az e%&ik fiK1al FA kt test1rG #!L Gri!!;!esben is$ 'i ne szeretn !a%nak a boszorkn& S 1a%& a tndr, a 1arzsl0 S atal!t,

169 !el&nek se%ts%1el kiel%t etn !inden 1%&t, !e%szerez etne !a%nak !indent, a!it #sak k1n, s !e%bntet etn ellens%eitM Bs ki ne flne az il&en atalo!t0l, a !snak a birtokban 1olna, s ellene is f>l asznl atnkM A boszorkn& S sokkal inkbb, !int kpzeletnk e%&b, !%ikus er21el rendelkez2 tere!t!n&ei, !int a tndr s a 1arzsl0 S ktfle an&atpust testest !e%: a #se#se!2kor j0s%os tpust Wellenkez2 el2jellelU s az >diplis 1ls% %onosz szl2jt$ Ne !r ne! fli% realisztikusan jelenik !e%, !int e%&fel2l a szeret2, !indent !e%ad0 an&a, s !sfel2l az elutast0 s k>1etelseket t!aszt0 !osto a, ane! teljesen irrelis for!ban, !int aki e!berfeletti jutal!akat oszto%at, 1a%& e!bertelenl destrukt1$ A boszorkn&nak ez a kt oldala 1il%osan elkl>nl azokban a !eskben, a!el&ekben a 2s az erd2ben bol&on%1a e%& ellenll atatlanul 1onz0 boszorknn&al tallkozik, aki kap#solatuk kezdetn !inden k1ns%t kiel%ti$ ?z a #se#se!2 !indenr2l %ondoskod0 an&jnak a kpe, aki1el letnk sorn !indann&ian szeretnnk Kjra tallkozni$ "udatel2ttes 1a%& tudattalan !0don az 2 !e%tallsnak a re!n&e ad er2t a oz, o%& el a%&juk ott onunkat$ A !ese a !a%a !0djn %& rteti !e% 1elnk, o%& !ik>zben azzal ltatjuk !a%unkat, o%& #sakis a f%%etlens%et keressk, %&akran a!is re!n&ek utn futunk$ 3iutn a boszorkn& kiel%tette a 1il%jr0 2s !inden k1ns%t, elrkezik e%& ol&an pillanat S ltalban, a!ikor a 2s !e%ta%adja 1ala!el&ik paran#st S, a!ikor a boszorkn& a 2s ellen fordul, s llatt 1a%& k21 1ltoztatja, 1a%&is !e%fosztja !inden e!beri tulajdons%t0l$ ?zekben a t>rtnetekben a boszorkn& na%&jb0l ol&an, !int a!il&ennek a pre>diplis an&t ltja a %&er!ek: !indent !e%ad s !indent kiel%t !indaddi%, a!% a %&er!ek !e%!arad kett2jk szi!bi0zisban, s ne! akar a !a%a feje utn !enni$ Ne a!ikor a %&er!ek kezd r1n&t szerezni akaratnak, s e%&re jobban >nll0stja !a%t, ter!szetesen %&akoribbak lesznek a tilal!ak is$ A %&er!ek, aki eddi% !inden bizal!t ebbe a n2be 1etette, sorst ozz k>t>tte S 1a%& K%& rezte, o%& ozz 1an k>t1e S, !ost a le%!l&ebb kibrndulson esik keresztlQ aki eddi% ken&eret adott neki, !ost k21 1ltozott, le%albbis ltsz0la%$ Br!il&enek le%&enek is a rszletek, FA kt test1rG tpusK !esk !inde%&ikben elj>n e%& ol&an pillanat,

a!ikor a test1rek elkl>nlnek e%&!st0l, !int a o%& !inden %&er!eknek ki kell lpnie a differen#ilatlans%b0l$ A!i ekkor t>rtnik, ppK%& szi!bolizlja a bennnk l2 bels2 konfliktusokat S !el&eket a kt test1r kl>nb>z2 #selekedetei jelkpeznek S, !int annak a szks%ess%t, o%& a !a%asabb rendL letfor!a elrse rdekben az ala#son&abb rendLt fel kell adni$ A!ikor az e!bernek, br!il&en letkorban, sze!be kell nznie a szl2kt2l 1al0 elszakads probl!j1al S !el&en kl>nb>z2 !rtkben s letnk kl>nb>z2 szakaszaiban !indann&ian tesnk S, !indi% ktfle 1%& l bennnk: teljes !rtkben f%%etlenek szeretnnk lenni szlinkt2l s !indatt0l, a!it bens2nkben kp1iselnek, s u%&anakkor szeretnnk to1bbra is szorosan ozzjuk k>t2dni$ ?z kl>n>sen er2sen jelentkezik k>z1etlenl az iskolskor el2tt s a 1%n is$ Az el2bbi a kis%&er!ekkor s a %&er!ekkor atra, az ut0bbi a %&er!ekkor 1%e s a korai feln2ttkor kezdete$ FA kt test1rG #!L Gri!!;!ese !indjrt az elejn az ol1as0 tudo!sra ozza, o%& a a kt test1r S 1a%&is sze!l&is%nk kt eltr2 oldala S ne! inte%rl0dik, az tra%di oz 1ezet$ %& kezd2dik: FDolt e%&szer kt test1r, az e%&ik %azda%, a !sik !e% sze%n&$ A %azda% aran&!1es 1olt, s %onosz sz1LQ a sze%n& s>prLk>tsb2l lt, s j0 s be#sletes e!ber 1olt$ ?nnek a sze%n&nek 1olt kt fia, kt ikertest1r, K%& asonltottak e%&!sra, !int e%&ik tojs a !sikra$G A j0 test1r aran&!adarat tall, s kerl2 Kton, a !adr sz1nek s !jnak elfo%&asztsa utn, a kt ikerfiKban kialakul az a kpess%, o%& !inden re%%el e%& aran&at tallnak a prnjuk alatt$ A %onosz test1r iri%&s%ben !e%%&2zi >##st, o%& ez az >rd>% !L1e, s o%& lelki d1>ss%e rdekben !e% kell szabadulnia a kt %&er!ekt2l$ A !e%za1art s !e%t1esztett apa elLzi %&er!ekeitQ e%& 1adsz !e%tallja s >r>kbe fo%adja 2ket$ A!ikor a kt fiK feln2, el!ennek az erd2be, s el atrozzk, o%& 1il%% !ennek$ )e1el2apjuk e%&etrt 1elk, s bK#sKz0ul e%& 1arzserejL tr%&at, e%& kst ad nekik, 3int a o%& ennek a fejezetnek az elejn !r e!ltette!, FA klt test1rG tpusK !esk jelle%zetes kellke, a kt 2s azonoss%t szi!bolizl0 1arzserejL tr%& jelzi ezekben a t>rtnetekben, a 1ala!el&ik test1r bajba kerl, s ez a jelzs indtja el a !ent2ak#i0t$ =a a kt test1r, a!int ezt az i!nt kifejtette!, az let ez elen%ed etetlenl szks%es s e%&ttesen funk#ionl0 pszi# s fol&a!atokat jelkpezi, akkor a 1arzserejL tr%& pusztulsa 1a%& rozsdlsa S 1a%&is dezinte%r#i0ja S azt jelzi, o%& a kl>nb>z2 aspektusai ne! !Lk>dnek e%&tt, sze!l&is%nk is dezinte%rl0dik$ FA kt test1rG;ben a 1arzserejL tr%& Fe%& fn&es pen%jL ksG, !el&et a ne1el2apa e sza1ak ksretben ad t a kt fiKnak: F=a 1ala a el1lik az utatok e%&!st0l, szKrjtok be ezt a kst az ltalKtnl e%& fba$ A!el&ik2t>k oda 1isszatr, leol1as atja a ksr2l a test1re sorst$,$, !ert a ks pen%jnek e%&ik lapja jelenti az e%&iketek lett, a !sik a !sik0tokt$ =a fn&es !arad, j0 sorsot jelentQ a !e%rozsdsodik, az a all jele$G Az ikrek, !iutn a kst beszKrjk e%& fba, el1lnak e%&!st0l, s kl>n letet lnek$ 4ok kaland utn e%&ikket e%& boszorkn& k21 1ltoztatja$ A!ikor test1re e%&szer a ks ez rkezik, e%&ik felt rozsdsan tallja, ebb2l !e%tudja, o%& fi1re !e% alt$ ?lindul, o%& se%tsen neki, s !e% is !enti$ 3iutn e%&!sra tallnak S a!i az e%&!ssal sze!ben ll0 bels2 fol&a!atok inte%r#i0jnak ki11st jelenti S, boldo%an lnek, a!% !e% ne! alnak$ =a e%&!s !ell lltjuk a j0 s a %onosz test1r, 1ala!int az el2bbi kt iker%&er!eknek sorst, a t>rtnetb2l azt a tanuls%ot is le1on atjuk, o%& a a sze!l&is% ellenttes 1onsai !e%!aradnak elkl>nlts%kben, abb0l #sak baj szr!azik: az letben a j0 test1r is 1eres%et szen1ed$ ?l1eszti %&er!ekeit, !ert ne! is!eri fel az e!beri llek rossz oldalait S !el&et bt&ja kp1isel S, s %& k>1etkez!n&eit2l se! tudja !e%01ni !a%t$ Az ikertest1rek 1iszont, !iutn kt kl>nb>z2 letet ltek, !e%!entik e%&!st ;a!i a bels2 inte%r#i0 !e%tere!tst jelkpezi S, s azontKl Fboldo%anG l etnek$

.A # ROM NYELV0 A& inte5r4%i+ =el'1:t'(e =a rteni akarjuk >n!a%unkat, !e% kell is!ernnk lelki letnk !Lk>dst$ =a j0l akarunk !Lk>dni, inte%rlnunk kell a bennnk lakoz0 ellenttes ajla!okat$ A !esk se%t etnek, o%& jobban lssuk s jobban !e%rtsk, a!i bens2nkben zajlik, pldul K%&, a o%& ezt az F@ztest1rG s FA kt test1rG teszi: az ellenttes tenden#ikat szt1lasztja, s kl>n;kl>n !esealakokra 1etti ki$

Az inte%r#i0 k1natoss%nak !sfajta brzolst lt atjuk azokban a !eskben, !el&ekben a 2s ezekkel a tenden#ikkal sorban, e%&!s utn tallkozik, s sorba bepti 2ket sze!l&is%be, e%&beol1asztja 2ket, !ert enlkl ne! le et bel2le f%%etlen s teljes e!ber$ ?bbe a kate%0riba tartozik a Gri!! test1rek FA ro! n&el1G #!L !esje$ ?nnek a !esnek osszK t>rtnete 1an, s kl>nfle 1ltozatai sok eur0pai s n n& zsiai orsz%ban is is!eretesek$ ?zt az 2si s id2tlen !est akr e%& !ai serdl2nek is r attk 1olna a szlei1el kap#solatos konfliktusair0l, 1a%& arr0l, o%& a szl2k ne! kpesek !e%rteni serdl2 %&er!ekeiket$ A t>rtnet %& kezd2dik: FBlt e%&szer 41j#ban e%& %r0f, akinek #sak e%& %&er!eke 1olt, e%& fiK, de ez a fiK buta 1olt, s se!!it se! tudott !e%tanulni$ ?zrt apja ezt !ondta neki: S (de all%ass, fia!$ Akr o%& pr0blkozo! is, 58 se!!it se brok a fejedbe 1erni$ ?l kell !enned innen$ ?lkldelek e%& res tanr ozQ 2 te%&en 1eled pr0bt$G A fiK e%& esztendei% tanult ennl a tanrnl$ A!ikor azatrt, apja elsz>rn&ed1e all%atta, o%& !ind>ssze azt trsulta !e%, F!it u%atnak a kut&kG$ 3iutn a fiK Kjabb e%& 1et t>lt>tt ezutn e%& !sik tanrnl, azatrt, s el!ondta, o%& !e%tanulta, F!it #si#sere%nek a !adarakG$ Apja !r%ben, o%& !% e%& 1et elpo #skolt, !e%fen&e%ette: F?lkldelek e%& ar!adik tanr oz is, de a !ost se! tanulsz se!!it, t>bb ne! leszek az apd$G A!ikor ez az 1 is eltelt, a fiK arr0l sz!olt be apjnak, o%& !e%tanulta, F!it breke%nek a bkkG$ Apja !r etetlen ara%ra %&Klt, kidobta a fiKt, s !e%paran#solta szol%inak, o%& 1i%&k ki az erd2be, s >ljk !e%$ Ne a szol%k !e%sajnltk a %&er!eket, s e%&szerLen ott a%&tk az erd2ben$ 4ok !ese kezd2dik azzal, o%& %&er!ekeket elza1arnak$ ?nnek kt alap1et2 for!ja 1an: e%&rszt puberts el2tti korK %&er!ekeket kldenek el ott onr0l WF@ztest1rekGU, 1a%& 1isznek el e%& ol&an el&re, a onnan ne! tallnak aza WFPan#si s PuliskaUQ !srszt serdl2 1a%& ka!asz %&er!ekeket adnak t szol%knak azzal, o%& >ljk !e% 2ket, de !e%!eneklnek, !ert a szol%k sz1e !e%esik rajtuk, s #sak K%& tesznek, !int a !e%>ltk 1olna 2ket WFA ro! n&el1G, F=0fe rkeGU$ 3indkt esetben a %&er!ek flel!ei >ltenek for!t: az el2bbiben az el a%&st0l, az ut0bbiban a !e%torlst0l 1al0 flele!$ A Fkitasztotts%G a %&er!ek sz!ra a tudattalanban azt jelent eti, o%& szeretne !e%szabadulni szleit2l, 1a%& azt, o%& S szerinte S szlei akarnak !e%szabadulni t2le$ A %&er!ek 1il%% kldse 1a%& e%& erd2ben 1al0 el a%&sa e%&arnt szi!bolizlja a szl2nek azt a 1%&t, o%& %&er!eke f%%etlen le%&en, s a %&er!eknek azt a t>rek1st, o%& szabad le%&en, illet1e azt is, o%& fl a szabads%t0l$ A kis%&er!ekeket az il&en !eskben e%&szerLen el a%&jk ;!int Pan#sit s Puliskt S, !ert a puberts el2tti %&er!ek att0l fl, F o%& a ne! 1a%&ok j0 s en%edel!es, a ter re 1a%&ok szlei!nek, t>bb ne! fo%jk %ondo!at 1iselni, taln !% el is a%&nakG$ A serdl2ben !r er2sebb az az rzs, o%& tud !a%ra 1i%&zni, ke1sb fl az el a%&st0l, s ezrt btrabban szll sze!be szlei1el$ Azokban a !eskben, a ol szol%kat bznak !e% a %&er!ek !e%>ls1el, a %&er!ek a szl2 ural!t 1a%& >nrzett fen&e%eti, !int =0fe rke is azzal, o%& szebb a kirl&n2nl$ FA ro! n&el1G;ben a fiK ol&an n&il1n1al0an ne! azt tanulja, a!it apja szeretne, o%& ezzel a %r0f szl2i tekintl&t 1onja kts%be$ 3i1el a szl2 ne! !a%a >li !e% %&er!ekt, ane! ezzel a %onosztettel a szol%it bzza !e%, s !i1el a szol%k elen%edik a %&er!eket, arra %ondol atunk, o%& a konfliktus ne! !inden feln2ttre, ane! #sak a szl2kre 1onatkozik$ ?%& !sik szinten ez arra utal, o%& a ka!asz fl u%&an att0l, o%& szlei let s all urai, 1al0jban ez !%se! %& 1an S iszen br!il&en fel borodott is az a szl2, ara%jt ne! k>z1etlenl t>lti ki %&er!ekn, ane! kn&telen k>z1ett2ket, szol%kat alkal!azni$ 3i1el ter1t ne! ajtjk 1%re, kiderl, o%& a szl2 1oltakppen te etetlen, a 1issza akar lni atal!1al$ =a a !ai serdl2k k>zl t>bben ne1elkedtek 1olna !esken, taln WtudattalanulU t>bben reznk, o%& ne! az e%sz feln2tt 1il%%al 1a%& trsadalo!!al llnak sze!ben, ane! 1al0jban #sak a szleikkel$ "o1bb, a !esk befejezse n&il1n1al01 teszi, o%& br!il&en fen&e%et2nek tessk is a szl2 id2nknt, osszK t1on !indi% a %&er!ek %&2z, s a szl2 1eszt$ A %&er!ek ne!#sak tKlli szleit, ane! tKl is tesz rajtuk$ =a ez a !e%%&2z2ds bepl a tudattalanba, a serdl2 S !inden %&>tr2 fejl2dsi ne zs% ellenre S biztons%ban rez eti !a%t, !ert bz at j>1end2 %&2zel!ben$ :ersze a a feln2ttek %&er!ekkorukban t>bb !est all%attak 1olna, s t>bbet tanultak 1olna a !eskb2l, !% !ost, feln2ttkorukban is r!lene nekik, o%& bizon& bolond az a szl2, aki azt iszi, tudja, !i irnt kellene %&er!eknek rdekl2dnie, szaki fen&e%et1e rzi !a%t, a %&er!eke ebben a krdsben ellenkezik 1ele$ 'l>n>s

ir0nia, o%& FA ro! n&el1G;ben az apa !a%a kldi el fit tanulni, s !a%a 1lo%atja !e% tanrait, !%is 2 borodik fel a le%jobban azon, a!it tantanak neki$ ?bb2l is lt atjuk, o%& az a !ai szl2, aki fels2bb iskolba kldi %&er!ekt, s aztn fel borodik azon, a!it tanul, s azon, o%& az iskola !e%1ltoztatja a %&er!eket, korntse! Kj jelens% a t>rtnele! sznpadn$ A %&er!ek szeretn is, u%&anakkor fl is att0l, o%& szlei ne! fo%adjk el f%%etlenedsi t>rek1seit, s bosszKt llnak$ 4zeretn is, !ert az azt i%azoln, o%& a szl2nek ne! !inde%&, !i t>rtnik 1ele, 1a%&is a %&er!ek fontoss%t bizon&tan$ Az e!berb2l akkor lesz feln2tt frfi 1a%& n2, a!ikor t>bb !r ne! %&er!ek$ ?zt az >sszef%%st a kis%&er!ek !% ne! ltja, de a serdl2 felis!eri$ =a a %&er!ek azt szeretn, o%& szleinek t>bb ne le%&en atal!a f>l>tte, K%& rzi, o%& tudattalanjban elpuszttja szleit W iszen !e% akarja szntetni atal!ukatU, 1a%& le%albbis erre kszl$ 3i se! ter!szetesebb te t sz!ra, o%& arra %ondol: a szl2 ezrt bosszKt ll$ FA ro! n&el1G;ben a fiK is!telten, t>bbsz>r is sze!beszll apja akarat1al, s ezt jo%osnak is tartjaQ ezzel e%&szers!ind !e%t>ri apja szl2i atal!t is$ Att0l fl te t, o%& apja ezrt !e%>leti 2t$ FA ro! n&el1G 2se te t 1il%% !e%&$ Az els2 orsz%, a o1a !e%rkezik, na%& bajban 1an, !ert az ott l2 1rszo!jas kut&k 1ad u%atst0l senkinek sin#s n&u%taQ s a!i !% ennl is rosszabb, bizon&os id2k>z>nknt e%&; e%& e!bert kell kiszol%ltatni nekik, akit f>lfalnak$ 3i1el 2snk rti a kut&k n&el1t, a kut&k beszlni tudnak 1ele, s el!ondjk neki, !irt ol&an 1adak, s !i1el le et 2ket !e%bkteni$ ?z !e% is t>rtnik, a kut&k bkben elt1oznak, s 2snk e%& id2re letelepszik az orsz%ban$ A fiK n n& 1 !Kl1a, !r id2sebb fejjel el atrozza, o%& el!e%& A0!ba$ Vtja k>zben breke%2 bkkkal tallkozik, akik el!ondjk neki, !it tarto%at sz!ra a j>12, s ez ne! kis fejt>rst okoz neki$ A0!ba r1e !e%tudja, o%& a ppa ppen !e% alt, s a bborosok ne! tudjk eld>nteni, ki le%&en az Kj ppa$ A!ikor a bborosok el atrozzk, o%& ezt a krdst #sak 1ala!il&en #soda d>nt eti el, kt fe r %ala!b telepszik a fiK 1llra$ 3e%krdezik t2le, akar;e ppa lenni, de 2 ne! tudja, o%& !lt0;e a na%& !e%tiszteltetsreQ a %ala!bok azonban azt tan#soljk neki, fo%adja el a kitntetst$ %& t fel is szentelik, a o%& a bkk !e%j0soltk$ A!ikor !ist kell #elebrlnia, s ne! tudja, !it kell !ondania, a %ala!bok, a!el&ek to1bbra is a 1lln lnek, flbe sK%jk a sza1akat$ ?z a !ese e%& ka!asz t>rtnete, akit apja ne! rt !e%, akir2l apja azt iszi, o%& ostoba$ A fiK ne! K%& fejleszti >n!a%t, a o%& apja szeretn, ane! !aka#sul kitart a!ellett, o%& azt tanulja !e%, a!it maga tart rtkesnek$ A teljes >n!e%1al0sts rdekben a fiatal e!bernek el2sz>r sajt, bels2 let1el kell !e%is!erkednie, s ezt e%&etlen apa se! r atja el2 %&er!eknek, !% az se!, aki tisztban 1an ennek jelent2s%1el$ =2snk apjnak persze err2l fo%al!a se! 1olt$ ?nnek a t>rtnetnek a 2se az >n!a%t keres2 ifjKs%ot jelkpezi$ A !esszi orsz%okban l2 ro! tanr, akik ez a fiK el!e%&, o%& !e%is!erje a 1il%ot s >n!a%t, a 1il%nak s >n!a%nak azokat az eddi% is!eretlen aspektusait kp1iseli, !el&eket fel kell fedeznie$ ?zt !indaddi% ne! te ette !e%, a!% tKls%osan szorosan k>t2d>tt ott on oz$ Dajon !i az oka annak, o%& a fiK el2sz>r a kut&k n&el1t tanulta !e%, s #sak azutn a !adarakt, le%1%l a bkktM ?bben a krdsben a r!as sz! fontoss%nak e%& Kjabb !e%n&il1nuls1al llunk sze!ben$ A 1z, a f>ld s a le1e%2 az a ro! ele!, a!el&ekben letnket ljk$ Az e!ber szrazf>ldi ln&, akr#sak a kut&a$ Az llatok k>zl a kut&a l a le%szorosabb kap#solatban az e!berrel$ A %&er!ek sz!ra a kut&a az az llat, a!el&ik 1iselkedsben a le%inkbb asonlt az e!berre, de reprezentlja az >szt>n>k kilsnek S a araps, a 1izels, a szkels, a k>z>sls Iszt>n>s !e%n&il1nulsnak szabads%t, 1ala!int az let !a%asabb rendL rtkeit is, pldul a Ls%et s a barts%ot$ A kut&kat !e% le et tantani arra, o%& ne arapjanak, s r le et 2ket szoktatni a szobatisztas%ra is$ "er!szetesnek ltszik te t, o%& a kut&k n&el1t kell el2sz>r !e%tanulni, o%& az a le%k>nn&ebb$ 3inden jel arra !utat, o%& a kut&a az nt jelkpezi S a sze!l&is%nek azt a rte%t, a!el& a tudat felszn ez a le%k>zelebb 1an, iszen az a feladata, o%& szabl&ozza az e!ber kap#solatt !s e!berekkel s a k>rn&ezettel$ A kut&k 2sid2k 0ta il&esfle szerepet t>ltenek be az e!ber letben: se%tenek neki, o%& !e%1dje !a%t ellens %eit2l, s pldt !utatnak, o%&an 1iszon&uljon a t>bbi llat oz, k>ztk a 1adak oz is$ A !a%asban szll0 !adarak e%szen !sfle szabads%ot szi!bolizlnak: a llek szrn&alsnak a szabads%t, a

kut&k s bkk ltal kp1iselt f>ldi let k>telkeib2l 1al0, ltsz0la% k>nn&ed fele!elkeds s kibontakozs szabads%t$ A !adarak ebben a t>rtnetben a felettes nt jelentik !e%, a felettes n !a%asabb #ljait s esz!n&eit, !a%asr>ptL fantziit, kpzelt t>kletess%t$ =a a !adarak a felettes nt s a kut&k az nt jelkpezik, akkor a bkk az e!ber njnek le%2sibb rszt, az >szt>n;nt szi!bolizljk$ /e et, o%& !esszire kalandozunk, a arra %ondolunk, o%& a bkk azt a fejl2dsi fol&a!atot reprezentljk, a!el&nek sorn a szrazf>ldi llatok S k>ztk az e!ber S az 2sid2kben a 1zi letet a szrazf>ldi1el 1ltottk fel$ Ne a el&zet az, o%& !% !a is 1ala!enn&ien a 1z k>ze%ben kezdjk letnket, s #sak akkor lpnk ki bel2le, a!ikor !e%szletnk$ A bkk el2sz>r 1zben lnek !int ebi alak, s ezt a for!jukat le1etk2zik, a!ikor ktltLek lesznek$ A bkk az llatok kialakulsnak fol&a!atban korbbi lp#s2fokot kp1iselnek, !int akr a kut&k 1a%& a !adarakb asonl0kppen az >szt>n;n a sze!l&is%nek az a rsze, a!el&ik el2bb ltezik, !int az n 1a%& a felettes n$ )in#s kizr1a te t, o%& a le%!l&ebb szinten a bkk ltnk le%korbbi stdiu!t szi!bolizljkQ e%& jobban ozzfr et2 szinten azonban azt a kpess%nket reprezentljk, o%& az let ala#son&abb lp#s2fokr0l fel tudunk lpni e%& !a%asabbra$ )!i !erszs%%el azt is !ond atnnk, o%& a kut&k s a !adarak n&el1nek !e%tanulsa !inte%& el2felttele a le%fontosabb kpess% !e%szerzsnek, annak, o%& fejleszteni tudjuk >n!a%unkat e%& ala#son&abb ltszintr2l e%& !a%asabbra$ A bkk te t szi!bolizl atjk ltnk le%ala#son&abb rendL, le%pri!it1ebb s le%korbbi llapott, ! e%&szers!ind az ebb2l 1al0 kibontakozst is$ ?z asonlt a oz a fejl2ds ez, a!el& a le%ele!ibb szks%letek kiel%tsre t>rek12 2si >szt>n>kt2l az rett n kialakulsi% 1ezet, 1a%&is addi% az llapoti%, a!ikor az e!ber !r bol&%0nk atal!as er2forrsainak ki asznls1al el%ti ki 1%&ait$ ?bben a !esben az is benne 1an, o%& ne! sokra !e%&nk azzal, a e%&szerLen #sak !e%tanuljuk, o%&an kell !e%rteni a 1il%ot s benne az letnket Wf>ld, le1e%2, 1zU, 1ala!int lelknk !Lk>dst W>szt>n;n, n, felettes nU$ ?nnek a tudsnak #sak akkor 1esszk i%azn asznt, a !e%felel2 !0don alkal!azni tudjuk letnkben$ A kut&k n&el1nek is!erete >n!a%ban ne! el%: tudnunk kell bnni is azzal, a!it a kut&k jelkpeznek$ A 1rszo!jas kut&k S kiknek n&el1t 2snknek !r is!ernie kell, !iel2tt az e!beri lt !a%asabb osztl&ba lpne S az e!ber 1ad, a%ressz1 s ro!bol0 ajla!ait szi!bolizljk$ ?zek a bels2 tenden#ik, a ne! is!erjk !e% 2ket, elpusztt atnak, !int a o%& ezek a kut&k is felfaltak n n& e!bert$ A kut&k szoros kap#solatban llnak az anlis birtokls1%%&al, !i1el na%& kin#set 2riznekQ ezrt is ol&an 1adak$ 3i el&t a 2s !e%rti ezeket a e1es feszlts%eket, s !i el&t bnni is tud 1elk Wa!it szi!bolikusan a kut&an&el1 elsajttsa fejez kiU, !e%szeldt eti 2ket, a!i n&o!ban na%& aszonnal jr: elr et21 lesz sz!ra a kut&k dzul 2rz>tt kin#se$ =a a tudattalannal !e%bartkozunk, s !e%adjuk neki azt, a!i illeti S a 2s lel!et 1isz a kut&knak S, akkor !indaz, a!i addi% szi%orKan el 1olt zr1a, el 1olt fojt1a, elr et21 1lik, s a!i eddi% rtott, asznot fo% ajtani$ A kut&k n&el1nek elsajttsa utn !r szinte !a%t0l rtet2dik a !adarak n&el1nek !e%tanulsa$ A !adarak a felettes n s az n;idel !a%asabb t>rek1seit szi!bolizljk$ 3iutn te t a 2s !e%fkezte >szt>n;nje 1ads%t, Krr lett anlis birtokls1%&n, s !e%tere!tette felettes nje alapjait W!e%tanulta a !adarak n&el1tU, kszen ll, o%& !e%birk0zzon az 2si s pri!it1 ktltL1el$ ?z arra utal, o%& Krr lesz szeJualitsn is: ezt sejteti a !ese sz0trban a bkk n&el1nek !e%tanulsa$ W=o%& !irt ppen bkk, 1aran%&ok stb$ jelentik a !eskben a szeJualitst, arra ks2bb, FA bkakirl&G ele!zsnl !% 1isszatrek$U )&il1n az se! 1letlen, o%& pp a sajt letkben !in2s%i 1ltozson tes2 bkk j0soljk !e% a 2snek k>zel%2 transzfor!#i0jt e%& !a%asabb szintre, 1a%&is azt, o%& ppa lesz bel2le$ .e r %ala!bok S a 1alls szi!b0lu!rendszerben a 4zentllek jelkpei S inspirljk s teszik kpess a !ese 2st arra, o%& !e%szerezze !a%nak a f>ld>n elr et2 le%!a%asabb poz#i0tQ ez 1%l azrt sikerl neki, !ert !e%tanulta, o%& all%asson a %ala!bok sza1ra, s te%&e, a!it !ondanak neki$ 3iutn !e%tanulta, o%&an kell !e%rteni s kordban tartani >szt>n;njt Wa 1ad kut&katU, o%&an kell k>1etni a felettes n Wa !adarakU tan#sait K%&, o%& k>zben ne! 1eti !a%t teljesen al nekik, s o%&an kell fi%&ele!be 1enni a bkk Wa szeJualitsU rtkes k>zlend2it S a 2s sikerrel inte%rl atja sze!l&is%t$ )e! is!erek !% e%& il&en !est, a!el& enn&ire t>!>ren fo%al!azn !e% e%& serdl2 teljes kls2 s bels2 >n!e%1al0stsnak fol&a!att$ 3iutn ki11ta sze!l&is%nek inte%r#i0jt, 2snk !ltn fo%lalja el a 1il% le%f2bb !lt0s%nak tr0nust$

.A # ROM TOLL0 A le5)i(e99 5>erme) mint T3)=il)+ A r!as sz! a !eskben %&akran !int a u%&anazt fejezn ki, !int a pszi# oanalzisben a sze!l&is% r!as felosztsa >szt>nnre, nre s felettes nre$ Aszben ezt t!asztja al a Gri!! test1rek e%& !sik !esje, FA ro! tollG is$ ?z a !ese ne! is ann&ira az e!beri llek r!as felosztst szi!bolizlja, ane! inkbb azt su%allja, o%& !e% kell bartkoznunk a tudattalannal, !e% kell is!ernnk atal!t, s ki kell aknznunk er2forrsait$ ?zt teszi FA ro! tollG 2se, s %&2zel!et is arat, no a ostobnak tartjk, !ik>zben 1etl&trsai, akik Fokoss%ukbanG bznak, s !e%!aradnak fiJ#i0ikban a dol%ok felsznn, 1oltakppen butknak bizon&ulnak$ A ln&e ter!szetes alapjainak k>zelben l2 s kezdetben ki%Kn&olt Fe%&%&LG test1r 1%s2 %&2zel!e arra utal, o%& a tudattalan alapokt0l elkl>nl2 tudat rossz Kton jr$ A le%kisebb %&er!ek, akit id2sebb test1rei be#s!relnek s ell>knek !a%ukt0l, 2sid2kt2l fo%1a is!ert !esei !ot1u!, kl>n>sen a F=a!upip2keG tpus 1ltozataiban$ Ne az ostoba %&er!ek t>rtnetei S !int pldul FA ro! n&el1G s FA ro! tollG ;!sr0l sz0lnak$ A #saldban se!!ire se! tartott Fe%&%&LG %&er!ek boldo%talans%t !e% se! e!ltik$ ?%&szerL tn&knt k>zlik, o%& ostobnak tartjk, s a le%kisebb %&er!eket ez ltsz0la% ne! is na%&on iz%atja$ Az ol1as0nak n a az az rzse t!ad, o%& a F">kfilk0G ezt azrt se! bnja, !ert %& a t>bbiek ne! 1rnak el t2le se!!it$ ?zek a t>rtnetek akkor kezdenek fel%&orsulni, a!ikor a ">kfilk0 ese!n&telen letben !e%jelenik 1ala!il&en k>1etels \ !int a!ikor a %r0f tanulni kldi a fit$ Ne n!i !a%&arzatra szorul, o%& sz!talan esetben !irt azonosulunk ol&an sz1esen a kezdetben ">kfilk0nak brzolt !ese 2ssel !r j01al el2bb, !intse! o%& kiderlne r0la, o%& t>bbet r azoknl, akik se!!ibe 1eszik$ A kis%&er!ek, br!il&en j0 eszL is, az 2t k>rl1e12 bon&olult 1il%%al sze!ben K%& rzi, o%& ostoba, o%& ne! br !e%felelni az el1rsoknak$ V%& ltja, o%& !indenki sokkal t>bbet tud, !int 2, o%& !indenki sokkal talpraesettebb$ ?zrt kezd2dik sok !ese azzal, o%& 2st lebe#slik s ostobnak tekintik$ A %&er!ek %& rzi !a%t, s rzseit ne! is ann&ira az e%sz 1il%ra, !int inkbb szleire s id2sebb test1reire 1etti ki$ 3% azok a !esk se! brzoljk a %&er!eket a bon&odalo! el2tti llapotban ko!petensnek, a!el&ek, !int a F=a!upip2keG is, ezt a korszakot boldo%nak !utatjk be$ A %&er!ek boldo%an lt, !ert se!!it ne! 1rtak el t2le, !ert !indent !e%adtak neki$ =a a %&er!ek ne! felel !e% az el1rsoknak, s ezrt att0l fl, o%& buta, ez ne! az 2 ibja S s ezrt llektanila% el&es, o%& a !esk so a ne! !a%&arzzk !e%, !irt tartjk a %&er!eket butnak$ A %&er!ek tudatban az els2 1ek K%& lnek, !int a!ikor se!!i se! t>rtnik, !ert nor!lis esetben a bels2 konfliktusok #sak akkor jelentkeznek el2sz>r, a!ikor a szl2k k>1etelsekkel lpnek fel, a!el&ek ellenttben llnak a %&er!ek 1%&ai1al$ A %&er!ek rszben ezek !iatt a k>1etelsek !iatt kerl konfliktusba a 1il%%al, s e k>1etelsek internaliz#i0ja r1n kezd kialakulni benne a felettes n s a bels2 konfliktusok tudata$ ?zrt aztn ez az els2 n n& 1 K%& l az e!lkezetben, !int konfliktus!entes, boldo%, ! e%&szers!ind res id2szak$ ?zt tkr>zi a !esknek az a 1onsa, o%& a %&er!ek letben !indaddi% ne! t>rtnik se!!i, a!% konfliktusai ne! t!adnak szlei1el s >n!a%1al is$ Az Fe%&%&Ls%G differen#ilatlan ltllapotra utal, a!el& id2ben !e%el2zi az >sszetett sze!l&is% kialakulst, az >szt>n;n, az n s a felettes n ar#ait$ A le%e%&szerLbb s le%k>z1etlenebb szinten azok a !esk, !el&eknek 2se a le%fiatalabb s le%butbb %&er!ek, !e%adjk a !ese all%at0 %&er!eknek azt a 1i%asztalst s re!n&t, a!ire ol& na%& szks%e 1an$ )o a a %&er!ek ne! sokra tartja !a%t S ezt 1etti ki a r0la alkotott 1le!n&ekbe is S, s fl, o%& so a ne! 1iszi se!!ire, a t>rtnet azt !utatja, o%& !r !e% is kezdte kpess%ei !e%1al0stsnak fol&a!att$ A!ikor FA ro! n&el1G;ben a fiK !e%tanulja a kut&k, !ajd a !adarak s a bkk n&el1t, apja ebben #supn a fiK ostobas%nak e%&rtel!L !e%n&il1nulst ltja, olott arr0l 1an sz0, o%& a fiK i%en fontos lpst tett ezzel nje !e%1al0stsnak Ktjn$ A t>rtnetek 1%s2 ki!enetele azt !ondja a %&er!eknek, o%& akit !indenki, !% >n!a%a is a le%%&en%bbnek tart, 1%l !indenkit lepipl$

?z a !ondani1al0 annl !e%%&2z2bb, !inl t>bbsz>r allja 1alaki a t>rtnetet$ A %&er!ek els2 allsra 1al0sznLle% ne ezen sznn r !a%t arra, o%& azonosuljon az Fe%&%&LG 2ssel, br!enn&ire butnak rzi is !a%t$ ?zt a le et2s%et tKls%osan ijeszt2nek talln, s na%&on ellent!ondana >nszeretet nek is$ <sak akkor tud !r kezdett2l fo%1a azonosulni a 2ssel, a sokszor !e% all%atta a t>rtnetet, s szilrdan isz a 2s ki1l0s%ban$ A !ese #sakis ennek az azonosulsnak az alapjn n&Kjt at neki kell2 btortst a oz, o%& belssa >nrtkelsnek t1edst, o%& ne be#slje al !a%t$ A!% ne! j>n ltre ez az azonosuls, a t>rtnet ne! sokat jelent a %&er!ek sz!ra$ Ne !inl jobban azonosul a !ese ostoba s !e%alzott 2s1el S akir2l tudja, o%& ki1l0s%a 1%l K%&is kiderl S, annl k>nn&ebben elindul at azon az Kton, o%& felis!erje sajt le et2s%eit$ =ans < ristian Andersen !esje, FA rKt kiska#saG e%& ol&an !adr t>rtnete, akit fi0kakorban se!!ibe 1esznek, de aki 1%l kl>nbnek bizon&ul !indenkinl, aki 2t #sKfolta s %Kn&olta$ A !esben !% az a !ozzanat is benne 1an, o%& 2se a test1rek k>zl a le%kisebb s a le%fiatalabb, iszen a t>bbi kiska#sa a!arabb bKjt ki a tojsb0l, !int 2, a!arabb ltta !e% a 1il%ot$ 3int a le%t>bb Andersen;!esre, erre is i%az: bjos t>rtnet u%&an, de inkbb feln2tteknek 1al0$ :ersze l1ezik a %&erekek is, de ne! profitlnak bel2leQ br!il&en j0l sz0rakoztatja is 2ket, kpzeletket t1Ktra 1ezeti$ A lebe#slt, a flrertett %&er!ek szeretn u%&an, a !sfajta szl2k i1adka 1olna, de k>zben tudja, o%& ne! az$ Boldo%ulsnak le et2s%e ne! abban rejlik, o%& a feln2, !sfajta lnn& 1ltozik, a o%& a kiska#sb0l is att&K lett, ane! abban, o%& jobb tulajdons%okat fejleszt ki !a%ban, s kl>nb dol%okat #selekszik annl, !int a o%& azt el1rjk t2le, s k>zben !e%!arad u%&anol&an e!bernek, !int a szlei 1a%& a test1rei$ Az i%azi !eskben a 2s br!il&en talakulsokon !enjen is keresztl, 1ltozzon akr llatt 1a%& k21, 1%l !indi% ppol&an e!ber lesz, a!il&en 1olt$ =a a %&er!ekben azt a %ondolatot tplljuk, o%& !sfajta szr!azk, !int a!i 1al0jban, br!enn&ire tetszik is ez neki, pp az ellenkez2jt su%alljuk annak, a!it a !esk tantanak: 1a%&is a ki akar e!elkedni, tennie kell 1ala!it$ FA rKt kiska#saG azt su%allja, o%& ne! kell tennie se!!it$ Az ese!n&ek elkerl etetlenl bek>1etkeznek, akr tesz 1ala!it a 2s, akr ne!Q az i%azi !esben 1iszont a #selekedetei 1ltoztatjk !e% a 2s lett$ A sors en%esztel etetlens%nek n&o!aszt0 1il%sze!llete ppol&an n&il1n1al0an !e%jelenik a j0l 1%z2d2 FAKt kiska#sbanG, !int FA kis %&ufarusln&G szo!orKan 1%z2d2 s !l&en !e% at0 t>rtnetben, Andersennek ebben az identifik#i0ra ali% a alkal!as !esjben$ A %&er!ek a !a%a boldo%talans%ban azonosul at u%&an a %&ufaruslnn&al, de ez #sak 1%letes pesszi!iz!usba s defetiz!usba fo%ja d>nteni$ FA kis %&ufarusln&G !oralizl0 !ese a 1il% ke%&etlens%r2lQ e%&ttrzst kelt az eln&o!ottakkal$ <sak o%& a !a%t eln&o!ottnak rz2 %&er!eknek ne! arra 1an szks%e, o%& e%&tt rezzen a asonl0 sorsKakkal, ane! sokkal inkbb arra a !e%%&2z2dsre, o%& ezt a sorsot elkerl eti$ =a e%& !ese 2se ne! e%&etlen %&er!ek, ane! test1rei 1annak, s a kezdetben 2 a le%%&efo%&ottabb s le%!e%alzottabb Wno a 1%l !essze tKlszrn&al !indenkit, aki kezdetben kl>nb 1olt nlaU, !ajdne! !inden esetben ar!adik %&er!ek a #saldban$ ?z ne! felttlenl a le%kisebb %&er!ek test1rfltken&s%t jelkpezi, iszen az br!il&en sz!K test1rre is i%az, s az id2sebb %&er!ekre ppK%& jelle!z2$ Ne !int o%& id2nknt !inden %&er!ek a le%utols0nak rzi !a%t a #saldban, ez !e%jelenik a !esben is, !%pedi% K%&, o%& a 2s 1a%& a le%kisebb %&er!ek, 1a%& a le%el an&a%oltabb, 1a%& !indkett2$ Ne a le%%&akrabban !irt ppen a ar!adikM ?nnek !e%rts ez !e% kell 1izs%lnunk a r!as sz!nak !% e%& jelentst a !eskben$ =a!upip2kt a kt !osto atest1r dur1a bns!0dja a le%utols0 el&re sorolja be, a!i e%&ben azt is jelenti, o%& ar!adik a ran%sorbanQ u%&anez a el&zet FA ro! tollG 2s1el, s !% sz!talan ol&an !ese 2ssel, akik kezdetben a #saldi ran%ltra le%als0 fokn llnak$ Pelle!z2 ezekre a !eskre az is, o%& a kt !sik test1r szinte se!!iben se! kl>nb>zik e%&!st0lQ azonos !0don #selekszenek, s kls2re is e%&for!k$ A sz!ok a tudattalanban s a tudatban is e!bereket reprezentlnak: #saldi el&zeteket s 1iszon&okat$ "udatunkban az Fe%&G n&il1n1al0an >n!a%unkat jelkpezi a 1il%%al sze!ben$ W?rr2l tanKskodik az an%ol F)u!ber HneG kifejezs, a!el&et %&akran asznlnak az FnG !indennl fontosabb szerepnek a an%sKl&ozsra$U A Fkett2G e%& prt jelent, !int pldul szerel!esprt 1a%& zasprt$ A Fkett2 e%& ellenG 1ersen& 1a%& 1iszl& esetben az i%azs%talan, re!n&telen kzdele! jelkpe$ A tudattalanban s az l!okban az Fe%&G az e!bert >n!a%t jelkpezi, !int a o%& a tudatban is, 1a%& S kl>n>sen %&er!ekeknl S a do!inns szl2t$ .eln2tteknl az Fe%&G a atal!at birtokol0 sze!l&re is 1onatkoz at, pldul a f2n>kre$ A %&er!ek %ondolkodsban a Fkett2G ltalban a szl2ket jelkpezi, a F ro!G pedi% >n!a%t s a szleit, ne! pedi% a test1reit$ ?zrt 1an az, o%& br!el&ik el&et fo%lalja is el a test1rek sorban, a r!as sz! !indi% >n!a%ra 1onatkozik$ A!ikor te t e%& !esben a 2s a ar!adik

%&er!ek, a all%at0 k>nn&en azonosul 1ele, !ert a le%alap1et2bb #saldi konstell#i0ban !a%a is ar!adiknak sz!it, f%%etlenl att0l, o%& test1rei k>zl 2 a le%na%&obb, a k>zps2 1a%& a le%kisebb$ A kt 1etl&trs !e%el2zse a tudattalanban a szl2k fell!Klst jelkpezi$ 4zlei1el sze!ben a %&er!ek K%& rzi, o%& jelentktelen, o%& rosszul bnnak 1ele s el an&a%oljkQ a te t fellkerekedik rajtuk, sokkal inkbb a !a%a ura lesz, !int a a test1reit %&2zn le$ Ne !int o%& a %&er!ek ne ezen 1allan be >n!a%nak, o%& kl>nb szeretne lenni szleinl, a !esben ez az er2s 1%& l#z1a jelenik !e%: azt a kt test1rt !Klja fell, akik 2t ne! sokra tartjk$ <sak a szl2k >z 1iszon&t1a 1an rtel!e annak, o%& a F ar!adikG, 1a%&is a %&er!ek kezdetben %&efo%&ott 1a%& lusta, 1a%& e%&%&LQ #sak ozzjuk kpest ozza be ol&an na%&szerLen a trn&t, a o%& feln2$ A %&er!ek erre #sak akkor kpes, a e%& id2sebb e!ber se%ti, tantja, t!o%atja, !int a o%& a szl2k szintjt is #sak e%& feln2tt tanr se%ts%1el r eti el 1a%& szrn&al atja tKl$ FA ro! n&el1G;ben ezt a !esszi orsz%okban l2 ro! tanr teszi le et21Q FA ro! tollG;ban pedi% e%& >re% 1aran%&os bka, aki sokban asonlt e%& ol&an na%&!a! oz, aki a le%kisebb %&er!eket se%ti$ FA ro! tollG %& kezd2dik: FDolt e%&szer e%& kirl&, s annak ro! fia$ A kt na%&obbik okos s %&es fiK 1olt, a ar!adik azonban a!ol&an sz0tlanfle, e%&szerL %&er!ek, K%& is 1tk, ">kfilk0$ A!ikor a kirl& !e%>re%edett, s rezte, o%& !r ne! sok ideje 1an tra, %ondolkod0ba esett, o%& !el&ik fira a%&ja a kirl&s%ot$ ?%& szp napon %& sz0lt ozzjuk: S (nduljatok Ktra, s ozzatok neke! e%&;e%& sz2n&e%et$ Aki a le%szebbet ozza, az lesz a kirl& a allo! utn$ S Bs !ert ne! akarta, o%& >sszekapjanak, ki1itte 2ket a kastl& el, fo%ott ro! tollat, sztfKjta 2ket a le1e%2be, s %& sz0lt a fiai oz: S Arra induljatok, a!erre a tollak replnek$ S Az e%&ik toll kelet fel, a !sik n&u%at fel replt, a ar!adik !e% e%&enesen el2re, de ne! !esszire: !% ott a k>zelben leesett a f>ldre$ Az e%&ik test1r elindult jobbra, a !sik balra, s k>zben #sak ne1ettek ">kfilk0n, akinek ott kellett !aradnia, a ol a toll leesett$ ">kfilk0 lelt a f>ldre, s na%&on elszo!orodott$ Ne aztn szre1ette, o%& a toll ppen e%& #sap0ajt0 !ellett esett le$ A o%& feln&itotta, lp#s2 trult a sze!e el$ ?lindult rajta lefel$$$G A tollfKjs, a!el& bizon&talan esetben eld>nti, o%& az e!ber !erre induljon, r%i n!et szoks$ A t>rtnet %>r>%, szl1, finn s indiai 1ltozataiban ro! n&l1essz2t l2nek a le1e%2be, s %& d>ntik el, o%& a test1rek 55 !erre !enjenek$ 3a !r fur#snak ltszik, o%& a kirl& az ut0dls krdst a fiai k>z>tt a le%szebb sz2n&e% !e%szerzs1el k1nja eld>nteni, de a r%i id2kben Fsz2n&e%nekG ne1eztk a le%t>bb bon&olult !intzatK sz2ttest isQ s Fsz2ttkG az e!beri sorsok sz>1edkt a sors istenn2i is$ A kirl& sza1ai te t !int a arra utalnnak, o%& a d>ntst a sors istenn2ire bzza$ /eereszkedni a f>ld s>tt %&o!rba ne! !s, !int leszllni az al1il%ba$ ">kfilk0 ezt a lefel 1ezet2 utat 1lasztja, !ik>zben kt test1re a felsznen 1ndorol$ )e! ltszik tKlzsnak te t, a ezt a !est K%& rtel!ezzk, !int a!el&ikben ">kfilk0 sajt tudattalanjnak felfedezsre indul$ ?rre a le et2s%re utal a !ese kezdete is, a!ikor a kt test1r okoss%t sze!belltja ">kfilk0 e%&szerL jelle!1el s sz0tlans%1al$ A tudattalan e%&szerLbb az intellektus szle!n&einl, s sokkal inkbb kpekkel beszl ozznk, !int sza1akkal$ Az n ez s a felettes n ez kpest pedi% lelknk le%ala#son&abb rte%nek tekintik S akr#sak ">kfilk0t S, a!el&et azonban, a j0l asznlunk, sze!l&is%nk ol&an rsznek tekint etjk, !el&b2l !indennl t>bb er2t !ert etnk$ A!ikor ">kfilk0 le!e%& a lp#s2n, e%& ajt0 oz rkezik, a!el& !a%t0l kin&lik$ Belp e%& tere!be, a ol ki#sin&ei k>rben e%& na%&, k>1r 1aran%&os bka l$ A na%& bka !e%krdi t2le, !it akar$ ">kfilk0 e%& %&>n&>rL szp sz2n&e%et kr t2le, s !e% is kapja$ A !ese e%&b 1ltozataiban ">kfilk0 !s s !s llatokt0l kapja !e%, a!ire szks%e 1an, de !indi% llatt0l, a!i arra utal, o%& ">kfilk0t ter!szetnek llati rsze, a benne lakoz0 e%&szerL s pri!it1 er2k se%tik %&2zele!re$ A bkt ltalban pri!it1 llatnak tartjk, az e!ber ne!i%en 1rja el t2le, o%& fino!an !e%!unklt dol%okat produkljon$ Ne err2l a kell2 !0don s !a%asabb #lok rdekben fel asznlt f>ldk>zelis%r2l kiderl, o%& sokkal t>bbet r a test1rek felsznes tudsnl, a!el& #sak a felletes, a k>nn&ebbik Kt 1laszts oz el%$ Az il&en tpusK t>rtnetekben a kt id2sebb test1r k>z>tt ltalban nin#s se!!i kl>nbs%$ <selekedeteik ann&ira e%&for!k, o%& az e!ber K%& rzi, a !ese !ondani1al0jnak sze!pontjb0l e%& is el% 1olna bel2lk$

?%&for!as%uk 1al0sznLle% azrt fontos, !ert szi!bolikusan azt fejezi ki, o%& sze!l&is%k is differen#ilatlan$ ?nnek a ben&o!snak a felkelts ez t>bb test1r szks%es$ A test1rek #sakis az nnek e%& i%en #s>ke1n&es szintjn funk#ionlnak, iszen az n erejnek s %azda%s%nak poten#ilis forrst0l, az >szt>n;nt2l el 1annak 1%1a$ Ne nin#s felettes njk se!, nin#s rzkk a !a%asabb dol%ok irnt, s berik azzal, o%& !indi% a le%k>nn&ebb !e%oldst 1lasztjk$ A !ese %& !ondja: FNe a kt id2sebb test1r a le%kisebbet ol&an ostobnak tartotta, o%& azt ittk, se!!ifle sz2n&e%et ne! tud szerezni$ S )in#s rtel!e, o%& !e%er2ltessk !a%unkat S !ondtk, s az els2 psztort0l, aki az Ktjukba akadt, !e%1ettek 1ala!i 0#ska sz2n&e%et, s azt 1ittk aza a kirl&nak$G A!ikor a le%kisebb test1r bellt a %&>n&>rL sz2n&e%1el, a kirl&, d>bbenten u%&an, de ki!ondja, o%& a tr0n ">kfilk0t illeti$ 't bt&ja ebbe ne! akar belet>r2dni, s !% e%& pr0bt akarnak tenni$ ?zKttal az %&2z, aki a le%szebb %&LrLt ozza aza$ A tollak is!t u%&anazt az irn&t !utatjk !ind r!uk sz!ra, !int el2sz>r$ ">kfilk0 e%& #sodaszp %&LrLt kap a bkt0l, s !e%int 2 lesz a n&ertes, !ert Fa kt id2sebb #sak ne1etett azon, o%& 2 aran&%&LrLt akar tallni$ @k !a%uk ne! sokat keres%ltek: fo%tak e%& 0#ska ko#sikereket, ki uzi%ltk bel2le a sz>%eket, s a 1asabron#sot 1ittk !int %&LrLt a kirl& el$G A kt id2sebb test1r ezutn addi% krleli a kirl&t, !% az belee%&ezik, o%& e%& ar!adik pr0bt te%&enekQ !ost az lesz az els2, aki a le%szebb ln&t ozza aza$ 3inden K%& t>rtnik, a o%& az el2bb, ">kfilk0 esetben azonban az els2 kt pr0b oz kpest 1an n!i kl>nbs%$ 3ost is leereszkedik a k>1r bk oz, s el!ondja, o%& e%& %&>n&>rL szp ln&t kell aza1innie$ A bka azonban ne! azt #sinlja, a!it eddi%, 1a%&is o%& e%&szerLen !e%adja neki, a!it kr$ ?zKttal e%& ki1jt sr%arpt ajndkoz neki, a!el& el at e%r 1an befo%1a$ ">kfilk0 #sal0dottan tudakolja, o%& !r!ost !it kezdjen 2 ezzel, !ire a bka azt !ondja neki: F"edd #sak bele az e%&ik kis bk!at$G A fiK fele!eli az e%&ik bkaporont&ot, s rlteti a sr%arpra$ Abban a pillanatban a poront& %&>n&>rL szp lnn& 1ltozik, a rpb0l int0 lesz, a at e%rb2l pedi% l0$ ">kfilk0 !e%>leli a ln&t, s a atlo1as int01al aza ajt az apj oz$ F(d2k>zben !e%j>tt a kt test1r is$ )e! er2ltettk !e% !a%ukat, ne! soki% keres%ltek, ane! el oztk !a%ukkal az els2 parasztln&t, aki1el tallkoztak$ A!ikor a kirl& !e%ltta 2ket, %& sz0lt: S A le%kisebb fiK kapja a kirl&s%o! a allo! utn$G A kt id2sebb test1r is!t tiltakozikQ azt ja1asoljk, o%& a ro! lnn&al is te%&enek pr0bt, u%rassk t 2ket e%& na%& karikn, !ert arra sz!tanak, o%& a t>rken& ln&, akit ">kfilk0 ozott aza, ne! fo%ja tudni teljesteni a feladatot$ A kt parasztln&, akiket 2k oztak aza, %&etlennek bizon&ul, s >sszet>rik !a%ukat, a bkt0l kapott %&>n&>rL ln& azonban k>nn&edn tu%rik a karikn$ ?zutn t>bb ellen1etsnek !r ne! 1olt el&e$ F">kfilk0 lett az orsz% kirl&a, s osszK idei% s b>l#sen uralkodott$G A kt test1r a felsznen !aradt, s llt0la%os okoss%uk ellenre is #sak otro!ba dol%okat tudtak szerezni !a%uknak, a!i j0l !utatja az ol&an intellektus korltait, a!el&ik ne! !ert se%ts%et, ne! tpllkozik a tudattalan, az >szt>n;n s a felettes n er2ib2l$ A korbbiakban !r kitrte! a r!as sz! rendk1li %&akoris%ra a !eskben, 1ala!int arra is, o%& ennek !i le et a jelentse$ ?bben a !esben ez a !ot1u! taln !% t>bbsz>r fordul el2, !int ltalban$ =ro! toll s ro! test1r szerepel benne, s ro! pr0ba S e%& ne%&edik 1ltozattal kie%szt1e$ 4z0 1olt !r arr0l is, o%& !it jelent et a %&>n&>rL sz2n&e%$ A !esben az ll, o%& az a sz2n&e%, a!el&et ">kfilk0 ozott aza, Fol&an fino! sz>1sL, szps%es !unka 1olt, a!il&ennek ne! 1olt prja a f>ld>nGQ a %&!ntokkal kestett %&LrL pedi% Fol&an %&>n&>rL 1olt, o%& f>ldi aran&!L1es ol&at ne! is #sinl atottG$ ">kfilk0 te t ne! k>z>ns%es tr%&akat kapott, ane! ne!es, !L1szi alkotsokat$ Vjra #sak pszi# oanalitikus sze!pontok alapjn err2l azt !ond atjuk, o%& a !L1szetnek a tudattalan a le%f2bb forrsa s ajt0ereje, s a felettes n a %ondolati for!l0jaQ a kett2 >ssze>t1>zst a !L1szi alkots fol&a!atban pedi% az n 1%zi el$ ?zek a !L1szi tr%&ak te t bizon&os !0don a sze!l&is% inte%r#i0jt jelkpezik$ A kt okos test1r pri!it1 szerze!n&ei is kie!elik a ">kfilk0 ltal !e%szerzett tr%&ak !L1szi jelle%t$ )&il1n1al0an !inden %&er!ek, aki elt>pren% ezen a !esn, fur#sllja, o%& a kt id2sebb test1r a !sodik s a ar!adik alkalo!!al se! tesz na%&obb er2fesztst a #l rdekben, olott !r az els2 pr0ba utn rj> ettek 1olna, o%& ">kfilk0t ne! szabad lebe#slnik$ Az il&en %&er!ekek azonban a!arosan !e% fo%jk rteni, o%& br!il&en okosak 1oltak is a na%&obb test1rek, tapasztalataikb0l !%se! tudtak tanulni$ ?lszakt1a tudattalanjukt0l, ne! tudtak fejl2dni, ne! rtkel ettk az let fino!s%ait, ne! 1oltak kpesek !e%kl>nb>ztetni

az rtkest az rtktelent2l$ Dlasztsaik ppol&an differen#ilatlanok 1oltak, !int 2k !a%uk$ Az a tn&, o%& !inden okoss%uk ellenre se! tudtak fejl2dni, azt szi!bolizlja, o%& !indi% a felsznen fo%nak !aradni, t1ol az i%azi rtkekt2l$ A na%&, k>1r 1aran%&osbka kt alkalo!!al adja !e% ">kfilk0nak azt, a!ire szks%e 1an$ /e!erlni a tudattalanban, s fel ozni, a!it az e!ber ott kis, kts%telenl jobb, !int a felsznen !aradni, de ne! el%$ ?zrt 1an szks% e%&nl t>bb pr0bra$ 3e% kell bartkozni a tudattalannal, a felszn alatt rejl2 s>tt er2kkel, de ez !% ne! !inden: lni is kell ezzel a tudssal, fino!tani s szubli!lni kell a tudattalan tartal!t$ ?zrt kell, ar!adszor s utoljra, ">kfilk0nak !a%nak ki1lasztania e%&et a kis bkk k>zl$ Az 2 keze alatt 1lik a rpa int01, s 1lnak az e%erek lo1akk$ Bs !int sok !s !esben is, a!ikor a 2s !e%>leli S 1a%&is szereti S a bkt, az llat %&>n&>rL lnn& 1ltozik$ D%s2 soron te t a szeretet az, a!i !% a #sKn&a dol%okat is szpp tudja 1arzsolni$ "udattalanunk 2si, pri!it1 s e%szen k>z>ns%es tartal!ait ;rpt, e%eret, bkt S #sakis !i !a%unk 1ltoztat atjuk t a le%!a%asabb szintL szelle!i ter!kekk$ D%l a !ese arra is utal !%, o%& ne! el%, a kisebb eltrsekkel u%&an, de !indi% u%&anazt a dol%ot is!tel%etjk$ ?zrt 1an az, o%& a ro! tollfK1sos pr0ba utn S !el&ek a 1letlenek szerept an%sKl&ozzk letnkben S !% e%& !sfajta pr0bra is szks% 1an, a!el&ben a 1letlennek nin#s szerepe$ Etu%rani a karikn te ets% dol%a, sikere azon !Klik, a!it az e!ber !a%a #sinl, s ne! azon, a!it keress k>zben esetle% tall$ )e! el% te t, a sokoldalKan kifejlesztjk sze!l&is%nket, s ne! el%, a a tudattalan ltet2 forrsait elr et21 tesszk az n sz!ra: tudnunk kell azt is, o%&an kell kpess%einket %&esen, szpen s #ltudatosan fel asznlni$ A karikn ol& %&esen tu%r0 szps%es ln& 1oltakppen ">kfilk0 sze!l&is%nek e%& Kjabb aspektusa, ppen K%&, a o%& az %&efo%&ott, esetlen parasztln&ok az id2sebb test1rek sze!l&is%nek !sfajta aspektusai$ ?rre utal az a tn& is, o%& t>bbet ne! is tudunk !e% r0la: ">kfilk0 ne! 1eszi feles%l, a !ese le%albbis ezt ne! e!lti$ A !ese utols0 sza1ai ">kfilk0 uralkod0i b>l#sess%t an%sKl&ozzk, sze!ben a kt id2sebb test1rnek a t>rtnet elejn an%oztatott okoss%1al$ Az okoss%, a K%& tetszik, a ter!szet ajndka, f%%etlen a jelle!t2l$ A b>l#sess% 1iszont a llek !l&s%eib2l fakad, az e!ber lett %azda%t0 tartal!as l!n&ekb2lQ a b>l#sess% az rtkes s j0l inte%rlt sze!l&is% !e%n&il1nulsa$ Az els2 lpseket e fel a j0l inte%rlt sze!l&is% fel a %&er!ek akkor teszi !e%, a!ikor ar#olni kezd a szlei ez k>t2d2 !l& s a!bi1alens rzsei1el S 1a%&is az >diplis konfliktusok idejn$ A !esk ebben a el&zetben is se%tenek a %&er!eknek, o%& jobban !e%rtse probl!inak ter!szett, s >tleteket adnak neki, !el&ekb2l btors%ot s re!n&t !ert et a oz, o%& sikeresen !e%birk0zzon ne zs%ei1el$

,I? LIS KON/LIKT7SOK S MEGOL, SOK A ='n>e( 14n%'l@ lo*$5 '( $ (&omor@ (or(@ her%e5)i($((&on> Az >diplis konfliktusban 1er%2d2 fiK%&er!ek ara%szik az apjra, !ert az ne! en%edi, o%& an&ja #sakis 1ele fo%lalkozzon$ A fiK azt akarja, o%& an&ja sze!ben maga le%&en a le%na%&obb 2s, a!i azt jelenti, o%& apjt 1ala o%& flre kell lltania$ ?z a %ondolat azonban flel!et breszt a %&er!ekben, !ert ki tudja, !i t>rtnne a #salddal az apa 1del!e s %ondoskodsa nlkl$ Bs !i t>rtnne, a apja kitalln, o%& kisfia flre akarja 2t lltaniM Dajon ne! llna ezrt sz>rn&L bosszKtM ?%& kisfiKnak szzszor is el!ond atjuk, o%& !ajd e%&szer 2 is feln2, !e% zasodik, s ol&an lesz, !int az apja, de ne! sokat rnk el 1ele$ Az effle realisztikus tan#sok ne! k>nn&tenek az ppen aktulis, n&o!aszt0 %ondokon$ A !ese azonban arra tantja a %&er!eket, o%&an ljen e%&tt a konfliktusai1al: ol&an fantziakpeket knl, a!il&eneket !a%a so ase! tudna kitallni$ A !ese pldul felknlja a jelentktelen kisfiK t>rtnett, aki 1il%% !e%&, s na%& sikereket r el az letben$ A rszletek 1ltoz atnak, de a #selek!n& alapszerkezete !indi% u%&anaz: a 2s srkn&>lssel, rejt1n&fejtssel, okoss%%al s j0s%%al bizon&tja rter!etts%t, 1%l kiszabadtja a szps%es kirl&kisasszon&t, feles%l 1eszi, s att0l kezd1e boldo%an l, a!% !e% ne! al$

A kisfiKk !indi% sz1esen ltjk !a%ukat ebben a sztrszerepben$ A t>rtnetben az is benne 1an, o%& ne! az apa fltken&s%e fosztja !e% a fiKt az an&a kizr0la%os birtoklst0l, ane! e%& %onosz srkn& S 1a%&is e%& srkn&t kell flrelltani s elpuszttani$ 3e%er2sti to1bb a %&er!ekben azt az rzst is, o%& a 2n 0 ajtott n2t 1ala!il&en %onosz ln& tartja fo%s%ban, u%&anakkor azonban jelzi, o%& ez a n2 ne! az an&a, ane! e%& szps%es, #sodlatos ln&, akit !% ne! is!er, de aki1el e%&szer bizon&ra tallkozni fo%$ A t>rtnet ezeken k1l is tartal!az !% ol&an !ot1u!okat, !el&eket a fiK%&er!ek inni s allani akar: pldul azt, o%& ez a #sodlatos n2 W1a%&is az an&aU ne! szabad akaratb0l l e%&tt azzal a %onosz !ne!L lnn&el$ Bpp ellenkez2le%, a te etn, sz1esebben lne az ifjK 2ssel W1a%&is a %&er!ekkelU$ A srkn&>l2 a !eskben !indi% fiatal, !int a %&er!ek, s rtatlan$ A 2s rtatlans%a k>z1etett !0don a 1ele azonosul0 %&er!ek rtatlans%t bizon&tja, K%& o%& a %&er!eknek az il&en kpzel2dsek !iatt ne! o%& bLntudatot ne! kell reznie, ane! e%&enesen bszke 2snek tart atja !a%t$ Pelle!z2 ezekre a t>rtnetekre, o%& !iutn a 2s le%&2zi a srkn&t S 1a%& br!il&en !s !0don kiszabadtja a %&>n&>rL kirl&kisasszon&t a rabs%b0l S s e%&bekel szerel!1el, ks2bbi letkr2l se!!it ne! tudunk !e% azonk1l, o%& Fboldo%an ltek, a!% !e% ne! altakG$ =a %&er!ekeikr2l e%&ltaln sz0 esik, akkor azt ltalban ks2bb tette ozz a !es ez 1alaki, aki K%& %ondolta, o%& ezzel l1ez et2bb s 1al0s%osabb teszi a t>rtnetet$ ?zzel azonban elrulta, o%& fo%al!a sin#s arr0l, o%& e%& kisfiK !it kpzel a boldo%s%r0l, o%&an kpzeli el a boldo% letet$ A %&er!ek u%&anis ne! tudja s ne! is akarja elkpzelni, o%& tn&le%esen !it jelent frjnek s apnak lenni$ ?z pldul azt is !a%ba fo%laln, o%& dol%ozni jr, 1a%&is an&jt nap !int nap el kellene a%&nia S olott az >diplis fantzia azt a el&zetet rajzolja !e%, a!el&ben a fiK s az an&a so a, e%& pillanatra se! 1lik el e%&!st0l$ A kisfiK ne! akarja, o%& az an&a a ztartssal 1a%& !s %&er!ekekkel fo%lalkozzon$ )e!i letet se! akar lni 1ele, iszen ez, a e%&ltaln tudatban 1an, sz!ra !% ezern&i konfliktust rejte%et$ 3int a le%t>bb !esben, a kisfiK kpzeletben is #sak 2 s a kirl&kisasszon& Waz an&aU ltezik, e%& ol&an esz!n&i el&zetben, a!el&ikben !inden szks%letket s 1%&ukat kiel%t etik, a!el&ikben #sak ketten s e%&!srt lnek, >r>kk>n >r>kk$ A ln&ok >diplis probl!i ne! ol&anok, !int a fiKk, ezrt !s!il&enek azok a !esk is, a!el&ek az >diplis el&zetek !e%oldsban se%ts%kre le etnek$ A ln& s az apa fel 2tlenl boldo% s tart0s kap#solatnak e%&etlen akadl&a 1an, e%&etlen id2sebb s rosszakaratK n2 ll az Ktjban: az an&a$ Ne !int o%& a kisln& ne! akar le!ondani az an&a szeret2 %ondoskodsr0l se!, a !ese tterben 1a%& !Kltjban ott ll e%& boldo% e!lkezetL s j0akaratK n2alak is, aki azonban #selek1skptelen$ A kisln&ok sz1esen kpzelik !a%ukat fiatal s szps%es ajadonnak S pldul kirl&kisasszon&nak S, akit fo%s%ban tart e%& >nz2 s %onosz asszon&, s %& kr2je sz!ra elr etetlen$ A fo%ol& kirl&kisasszon& i%azi apja j0s%os, de te etetlen e!ber, aki ne! tudja !e%!enteni szps%es len&t$ A F/i%etszpG;ben e%& %ret tartja !e%k>t1e a kezt$ A F=a!upip2kG;ben s a F=0fe rkG;ben kptelen !e%1deni a !a%a i%azt a na%& atal!K !osto 1al sze!ben$ Az >diplis 1ls%ban a fiK fen&e%et2nek rzi apja jelenltt, iszen kpzeletben kiszortotta 2t an&ja fi%&el!nek k>rb2l, ezrt apjra a fen&e%et2 sz>rn&ete% szerept osztja$ ?z e%&ben !int a azt is bizon&tan a fiK sz!ra, o%& apja 1eszl&es ri1list lt benne S kl>nben !irt 1olna ol&an fen&e%et2M 3i1el a 2n 0 ajtott n2alakot a 1n srkn& tartja fo%s%ban, a kisfiK azt i eti, o%& #sakis a brutlis er2 tartja 1issza a szps%es ln&t Wcaz an&tU att0l, o%& 1ele, a !indenki !snl jobban szeretett ifjK 2ssel ljen$ Azok a !esk, !el&ek a ln&oknak n&Kjtanak se%ts%et az >diplis rzsek !e%rtsben s a el&ettest2 kiel%ls !e%tallsban, a W!osto aUan&a 1a%& a boszorkn& intenz1 fltken&s%ben jel>lik !e% le%f2bb okt annak, o%& az ifjK kr2 ne! n&er eti el a kirl&kisasszon& kezt$ ?z a fltken&s% azt bizon&tja, o%& az id2sebb n2 tudja: a fiatal ln& k1natosabb, szeretetre!lt0bb, s jobban !e% is rde!li a szeretetet$ 3% a fiKk az >diplis konfliktusok idejn ne! k1njk az an&1al 1al0 teljes e%&ttltet !s %&er!ekekkel !e%osztani, a ln&okkal !s a el&zet$ A ln& %&er!ekekkel akarja !e%ajndkozni apjt$ =o%& ebben !i az er2sebb: az an&1al 1al0 1ersen%s 1a%& sajt an&as%nak o!l&os el2rzete, azt ne z !e%!ondani$ Az a 1%&a, o%& %&er!eket akar szlni apjnak, ne! jelenti azt, o%& szeJulis kap#solatra t>rekszik S a kisln&, akr#sak a kisfiK, ne! il&en konkrt fo%al!akban %ondolkodik$ A kisln& tudja, o%& a %&er!ekek a frfit !% er2sebben k>tik ozz a n2 >z$ ?zrt az ol&an !eskben, !el&ek szi!bolikus for!ban a ln&ok >dipalis 1%&ai1al, probl!i1al s ne zs%ei1el fo%lalkoznak, ol&kor 1al0ban el2fordul, o%& a F app& endG rszeknt %&er!ekekr2l is sz0 esik$ A Gri!! test1rek F/i%etszpeG #!L !esjben azt ol1as atjuk, o%& a kirl&fi 1ndorlsa sorn F1%l eljutott a pusztas%ba, a ol /i%etszpe lt kt iker%&er!ek1el, akiket 1il%ra ozott: e%& kisfiK1al s e%& kislnn&alG, no a

korbban sz0 se! 1olt %&er!ekekr2l$ A!int >ssze>lelkeznek, /i%etszpe kt k>nn&#seppje !e%ned1esti a kirl&fi kt sze!t, s 1isszaadjk a tskkkel !e%1aktott kirl&fi ltst, aki ezutn F aza1ezette /i%etszpt a birodal!baQ >r>!!el fo%adtk 2ket, s !% soki% ltek boldo%an s el%edettenG$ 3iutn e%&!sra talltak, a %&er!ekeket a !ese t>bb ne! e!lti$ 4zerepk #supn szi!bolikus: az e%&!st0l elszaktott /i%etszpe s a kirl&fi >sszetartozst jelkpezik$ Bs !i1el a !esben nin#s sz0 zass%r0l, s nin#s utals se!!ifle szeJulis kap#solatra, a %&erekek e!ltse azt a %ondolatot tpllja, o%& ne!is% nlkl, pusztn szeretetb2l is 1il%ra j> etnek$ A tk>znapi #saldi letben az apa %&akran nin#s ott on, az an&nak 1iszont a %&er!ekek szletse s #se#se!2kora utn is sok dol%a 1an a %&er!ekei1el$ '>1etkezskpp a fiK%&er!ek k>nn&en el itet eti !a%1al, o%& apja ne! nlkl>z etetlenl fontos az letben$ WA ln& azonban ne! tudja u%&anil&en k>nn&en elkpzelni az an&ai %ondoskods nelkl>z et2s%et$U ?zrt 1an az, o%& a !eskben a Fj0G desapt #sak na%&on ritkn 1ltja fel %onosz !osto aapaQ a %onosz !osto aan&a 1iszont annl %&akoribb$ 3i1el az apk ltalban ke1esebb fi%&el!et fordtanak %&er!ekkre, ne! jelentenek sz!ukra ol&an e1es #sal0dst, a!ikor sze!befordul nak 1elk 1a%& k>1etelsekkel lpnek fel$ A %&er!ek >diplis 1%&ainak Ktjban ll0 apt ezrt ltalban ne! is tekintik az ott on falain bell l2 %onosz szerzetnek, s ne! is osztjk ktfel, e%& j0 s e%& rossz alakra, !int az an&t szoks$ Az >diplis probl!kkal kszk>d2 fiK%&er!ek a frusztr#i0it s szoron%sait inkbb e%& 0risra, sz>rn&ete%re 1a%& srkn&ra 1etti ki$ A ln&ok >diplis fantzia1il%ban az an&a kt alakra bo!lik szt: e%& pre>diplis, #sodlatosan j0 an&ra s e%& >diplis, %onosz !osto ra$ WHl&kor fiKknak is 1an %onosz !osto ja, !int pldul a FPan#si s PuliskG;ban, de az il&en !esk ne! >diplis probl!kkal fo%lalkoznak$U A j0s%os an&a S ebben a kpzelet1il%ban S so a ne! lett 1olna fltken& a ln&ra, s ne! llta 1olna Ktjt annak, o%& a kirl&fi W d apaU s a ln& boldo%an ljen e%&!ssal$ Az >diplis fantzit sz>1>%et2 kisln&ban te t a pre>diplis an&a j0s%ba 1etett it s bizalo!, 1ala!int az irnta tanKstott !l&s%es lojalits 1al0sznLle% #s>kkenti azt a bLntudatot, a!el&et az Ktjban ll0 W!osto aUan&1al kap#solatos 1%&ai !iatt rez$ A !esk j01oltb0l te t az >diplis probl!kkal 110d0 fiKk s ln&ok kt tekintetben is j0l jrnak: kpzeletben teljesen tad atjk !a%ukat az >diplis kiel%lsnek, a 1al0s%ban pedi% !indkt szl21el !e%2riz etik j0 1iszon&ukat$ =a a fiK #sal0dik an&jban, kpzeletben felidz eti a kirl&kisasszon&t S azt a %&>n&>rL n2t, aki !ajd e%&szer krp0tlst n&Kjt !ostani ne zs%eirt, akinek !r a %ondolata is !e%k>nn&ti a #sapsok el1iselst$ =a az apa ne! 1eszi k>rl ann&i fi%&ele!!el a kisln&t, a!enn&ire az szeretn, akkor a kisln& ezt el1iseli, !ert arra %ondol, o%& !ajd j>n e%& kirl&fi, akinek 2 lesz a le%fontosabb$ 3i1el !inden 4e olsin#s orsz%ban jtsz0dik, a %&er!eknek ne! kell bLntudatot reznie a!iatt, o%& apjnak a srkn& 1a%& a %onosz 0ris szerept adta, an&jnak pedi% a %onosz !osto t 1a%& a boszorkn&t$ A kisln& #sak !% jobban szeret eti ezutn i%azi apjt, aki u%&an ne! ltette 2t an&ja el&be, de akire ezrt ne! ara%szik, #sak %&en%nek tartja W!int a !esebeli apkatU, %&en%es%rt 1iszont ne! ibztatja, iszen fels2bb atal!ak szabtk ki rQ s2t ks2bb j0l is j>n !ajd, !ert ne! fo%ja tudni t1ol tartani t2le a kirl&fit$ A kisln& an&jt is jobban fo%ja szeretni, iszen !inden ara%jt az an&a;1etl&trsra zKdt atja, aki eln&eri !e%rde!elt bntetst S !int =0fe rke %onosz !osto ja, aki a lakodalo!ban F!i el&t !e%pillantotta =0fe rkt, oltan ro%&ott >ssze rettenetes d benG$ Bs =0fe rknek S s 1ele a kisln&nak S ne! kell, o%& e!iatt bLntudata le%&en, iszen i%azi an&jt Wa !osto a el2ttitU !indi% is szerette$ A fiKk is #sak jobban fo%jk szeretni i%azi apjukat, !iutn kpzeletben kit>lt ettk rajta ara%jukat, 1a%&is elpusztt attk a srkn&t 1a%& a %onosz 0rist$ Az effle !esefantzik S a!il&eneket a %&er!ekek il&en kerek s kiel%t2 for!ban ne! tudnnak !a%ukt0l kitallni S sokat se%t etnek a %&er!ekeknek abban, o%& le%&2zzk >diplis szoron%saikat$ A !ese !s !0don is utolr etetlen se%ts%et n&Kjt az >diplis konfliktusokban$ Az an&a ne! osztoz at az ol&an 1%&akban, !el&ekben kisfia az apjt flre akarja lltani, 2t pedi% feles%l akarja 1enniQ 1iszont boldo%an !e%oszt atja fi1al azokat az brndokat, !el&ekben a fiK srkn&>l2nek kpzeli !a%t, s !e%szerzi a %&>n&>rL kirl&kisasszon&t$ "o1bb teljes !rtkben btort atja ln&a 1%&l!ait a j0kpL kirl&fir0l, !ert ezzel se%t et neki, o%& jelenle%i #sal0dsai ellenre i%%&en abban, o%& 1%l !inden j0ra fordul$ /n&a ezltal !e%rt eti, o%& apja irnti >diplis 1onz0dsa !iatt ne! fo%ja el1eszteni an&jt, s2t rj> et arra is, o%& an&ja ezeket a bKjtatott 1%&akat ne!#sak el&esli, ane! !a%a is re!n&kedik !e%1al0sulsukban$ A !esk se%ts%1el a

szl2k rszt 1e etnek %&er!ekeik !inden kpzeletbeli kalandjban, s ek>zben ele%et te etnek le%fontosabb 1al0s%os feladatuknak, a szl2i k>teless%ek elltsnak is$ A %&er!ek %& a 1al0s%ban s a kpzeletben is !e%kap atja azt, a!ire szks%e 1an, a!inek se%ts%1el kie%&ensKl&ozott feln2tt 1l at bel2le$ 'pzeletben a kisln& le%&2z eti W!osto aUan&jt, aki ne! tudja t1ol tartani t2le a kirl&fit, ne! tud boldo%s%nak Ktjba llniQ a fiK pedi% le%&2z eti a sz>rn&ete%et, s e%& t1oli orsz%ban !e%szerez eti !a%nak !indazt, a!it szeretne$ Y%&anakkor a fiKk s a ln&ok is !e%2riz etik ott onukban i%azi apjukat, aki 1del!ezi 2ket, s i%azi an&jukat, aki %ondoskodik r0luk, s kiel%ti 1%&aikat$ '>zben az is !ind1%i% n&il1n1al0, o%& a srkn& le%&2zse, a kirl&kisasszon& kiszabadtsa s feles%l 1tele 1a%& a kirl&fi elj>1etele s a boszorkn& !e%bntetse ne! e 1il%i id2ben s trben t>rtnik, te t a nor!lis %&er!ek ezeket so a ne! ke1eri >ssze a 1al0s%%al$ Az >diplis konfliktusokat feldol%oz0 t>rtnetek a !esknek abba a na%& #soportjba tartoznak, a!el&ek a %&er!ek rdekl2dst a szLkebb #sald atrain tKlra is kiterjesztik$ Az retts% elrs ez 1ezet2 Kton a %&er!ek els2 lpseit akkor teszi !e%, a!ikor na%&obb t1latokban kezdi nzni a 1il%ot$ =a az ott onn k1li 1il% 1al0s%os s kpzeletbeli feldertsben ne! kap se%ts%et szleit2l, fel!erl az a 1eszl&, o%& sze!l&is%e ne! fejl2dik ki a !a%a teljes %azda%s%ban$ )e! 1ala!i b>l#s dolo%, a sz0ban is arra biztatjuk a %&er!eket, o%& b21tse lt0k>rt, 1a%& a el!a%&arzzuk neki, !i !indenre terjedjen ki fi%&el!e a 1il% !e%is!erse k>zben, 1a%& o%& !it kezdjen a szlei1el kap#solatos rzsei1el$ =a a szl2 sz0ban is arra biztatja %&er!ekt, o%& Frjen !e%G, o%& induljon felfedez2 Ktra lelki s f>ldrajzi rtele!ben is, a %&er!ek ezt K%& fo%ja rtel!ezni, o%& F!e% akarnak szabadulni t2le!G$ Da%&is a j0 szndkK noszo%ats pp az ellenkez2 atst ri el, !ert a %&er!ek azt fo%ja rezni, o%& senkinek se! fontos, o%& nin#s r szks%, s az il&en rzsek er2sen %toljk a 1il%%al 1al0 sze!benzs kpess%nek kifejl2dst$ A %&er!eknek ppen azt kell !e%tanulnia, o%& !a%a d>ntse el, !ikor induljon felfedez2 Ktra, s !a%a 1lassza ki, o%& az let !el& terleteinek 1% neki$ A !ese sokat se%t ebben a fol&a!atban, !ert ked1et #sinl, de #sakis eztQ ne! szu%%erl, ne! k>1etel, ne! !ondja ki n&ltan a dol%okat$ A !esben !inden burkoltan s szi!bolikus for!ban jelenik !e%: o%& !ik e%& bizon&os letkorban a feladatokQ o%& !it le et kezdeni a szl2kkel kap#solatos a!bi1alens rzsekkelQ o%& o%&an le et le#sillaptani az rzel!ek bor%st$ .el 1ja a %&er!ek fi%&el!t arra is o%& !il&en buktat0k 1rnak r s ezeket o%&an kerl eti el$ Bs !indi% azt %ri, o%& 1%l 5 5 !inden j0ra fordul$

/LELEM A /ANT ZI TL Mi'rt (&4mA&t') $ me(')etB Dajon !irt 1eszi se!!ibe a !esk rtkt ol& sok intelli%ens, j0 szndkK s !odern k>zposztl&beli szl2M Dajon !irt fosztjk !e% %&er!ekeiket !indatt0l, a!it a !esk n&Kjtanak, ppen 2k, akik ann&ira sz1k>n 1iselik %&er!ekeik sorsnak alakulstM =iszen !% 1iktorinus el2deink is !e%en%edtk %&er!ekeiknek, s2t btortottk 2ket arra, o%& l1ezzk a !esk iz%al!ait s kpzelet1il%t, br!enn&ire ittek is az erk>l#si fe%&ele! fontoss%ban, s br!il&en ne zkesen %ondolkodtak is e%&b krdsekben, A !eskt2l 1al0 elzrk0zs okt e%&szerL 1olna 1ala!ifle korltolt s !ere1 ra#ionaliz!usban keresni, de ne! err2l 1an sz0$ ?%&esek szerint a !esk ne! festenek Fi%azG kpet az letr2l, s ezrt rtal!asak$ ?zek az e!berek ne! %ondolnak arra, o%& a %&er!ek letben ne! felttlenl u%&anaz Fi%azG, !int a feln2ttben$ )e! is!erik fel, o%& a !esk ne! a tk>znapok 1il%t, ne! a F1al0s%otG pr0bljk lerni$ )e! 1eszik szre azt se!, o%& a !esk 1il%ltst e%&etlen peszL %&er!ek se! tartja realisztikusnak$ Dannak ol&an szl2k, akik att0l flnek, o%& a !esebeli, fantasztikus ese!n&ekr2l beszlnek, 1oltakppen F azudnakG %&er!ekeiknek$ A%%odal!ukat az tpllja, o%& a %&er!ek sokszor !e%krdezi: F?z i%azMG ?rre a krdsre sok !ese el2bb !e%adja a 1laszt, !int o%& a %&er!ek e%&ltaln f>lte etn S 1a%&is !indjrt a t>rtnet elejn$ Az FAli baba s a ne%&1en rabl0G pldul %& kezd2dik: Fer% elr>ppent esztend2kben, letLnt ne!zedkek

ltta 2sid2kben, osszK szzadok k>dben$$$G A Gri!! test1rek !esje, FA bkakirl& 1a%& a 1asabron#sos =enrikG pedi% %& indul: FA%es;r%en, a!ikor a k1ns%nak !% 1olt fo%anatja$$$G Az il&en kezdsek n&il1n1al01 teszik, o%& ezek a t>rtnetek ne! a k>znapi 1al0s% skjn jtsz0dnak$ Dannak persze ol&an !esk is, a!el&ek realisztikusan kezd2dnek: FDolt e%&szer e%& e!ber !e% e%& asszon&Q r%0ta k1ntak %&er!eket, de iba$$$G A !esk ez szokott %&er!ek fejben azonban a F ajdanbanG u%&anazt jelenti, !int a F3eseorsz%ban$$$G$ ?z is arra utal, o%& #s>kken a !esk rtke, a a %&er!ek !indi% #sak u%&anazt a !est alljaQ s bizon&os krdsekre #sak akkor kap at 1laszt, a !inl t>bb !est is!er$ A !ese ne! K%& Fi%azG, a o%& a nor!lis kauzalits, ane! K%&, a o%& a kpzelet Fi%azG$ "olkien az Fez i%azMG krds1el kap#solatban !e%je%&zi, o%& erre Fne! szabad elsiet1e 1a%& felletesen 1laszolniG$ =ozzteszi !% azt is, o%& a %&er!eket ennl sokkal jobban iz%atjk az ol&an krdsek, !int a FP0l 1iselkedettM Gonosz 1oltM Da%&is jobban rdekli, o%& 1il%osan elkl>ntse e%&!st0l a j0t s a rosszat$G A %&er!ek #sak akkor tud sze!benzni a 1al0s%%al, a rtkelni tudja, s e ez 1an 1ala!il&en 1ontakoztatsi alapja$ A!ikor arra k1n#si, o%& e%& t>rtnet i%az;e, azt akarja tudni, o%& %&araptja;e tudst, s o%& 1an;e sz!ra ln&e%es !ondani1al0ja az le%fontosabb %ondjai1al kap#solatban$ =o%& is!t "olkient idzze!: FA!ikor a %&er!ekek azt krdezik: ez i%azM, 1al0jban %&akran azt akarjk krdezni: "etszik, de !ost t>rtnikM )e! le et se!!i bajo! itt az %&a!banM Az a 1lasz, o%&: An%liban !a nin#s e%&etlen srkn& se! S t>kletesen kiel%ti 2ket$G FA !esk S fol&tatja "olkien S els2sorban a 1%&akkal s ne! a le et2s%ekkel fo%lalkoznak$G ?zt a %&er!ek 1il%osan fel is is!eri, iszen se!!i se! Fi%azabbG sz!ra a 1%&ainl$ G&er!ekkorra e!lkez1e "olkien %& r: (Alice l!ain s kalandjain j0l sz0rakozta!, de e%& per#i% se! k1nta! 2ket !a%a!nak$ )e! k1nta! elsott kin#sek utn kutatni, se! kal0zokkal ar#olni: A kincses sziget ne! ra%adott !a%1al$ 4okkal jobban tetszett 1iszont 3erlin s Art ur orsz%a, le%jobban pedi% 4zi%urd, a D>lsun% s a srkn&ok fejedel!nek n1telen Bszakjt szerette!$ Az il&en 1il%ok utn !indennl jobban 1%&akozta!$ 4o a ne! itte!, o%& a srkn& a dol%oknak u%&anabba a rendjbe tartozik, !int a l0$ A srkn& flrert etetlenl !a%n 1iselte a [3ade in "ndrorsz%\ 1dje%&t$ Br ol lt is, az !sfajta 1il% 1olt$$$ 3l&s%es 1%& lt benne! a srkn&ok utn$ Ne persze n, a t>rken& testL kis%&er!ek ne! azt k1nta!, o%& fizikaila% is a 5k>zele!ben le%&en, 1a%& o%& be atoljon az n 1iszon&la% biztons%os 1il%o!ba$G Arra a krdsre, o%& a !ese i%azat !ond;e, ne! a tn&szerL i%azs%tartalo! sze!pontjb0l kell 1laszolni, ane! arra kell tekintettel lenni, a!i a %&er!eket pillanatn&ila% le%jobban fo%lalkoztatja, le%&en az akr az el 1arzslst0l 1al0 flele!, akr az >diplis ri1aliz#i0$ A!i a t>bbit illeti, a le%t>bb esetben a %&er!eknek el%, a ann&it !ondunk, o%& ezek a !esk ne! itt s !ost jtsz0dnak, ane! !essze a !Kltban s !essze a t1olban, FtKl az Zperen#inG$ Annak a szl2nek, aki sajt %&er!ekkori l!n&ei alapjn tisztban 1an a !esk rtk1el, ne! okoz at %ondot e krds !e%1laszolsaQ az ol&an feln2tt 1iszont, aki a !esket !er2 azu%s%nak tartja, jobb, a !e% se pr0blkozik a !eslsselQ K%&se! fo%ja tudni K%& el!ondani 2ket, o%& %azda%abb te%&e ltaluk a %&er!ek lett$ Dannak szl2k, akik att0l flnek, o%& %&er!ekket elra%adja tulajdon kpzeletkQ o%& a !esk atsra a 1%n !% inni fo%nak a #sodkban$ <sak o%& !inden %&er!ek isz a #sodban, e%szen addi%, a!% feln2tt ne! lesz bel2le Wki11e azok, akik tKls%osan #sal0dtak a 1al0s%ban, s ne! 1rnak t2le se!!i j0tU$ (s!erte! ol&an lelkile% srlt %&er!eket, akinek so a ne! !ondtak !est, de aki e%& k>z>ns%es 1illan&1entilltort is ol&an !%ikus s destrukt1 tulajdons%okkal tudott felru zni, !el&eket br!el&ik atal!as s %onosz !ese 2s !e%iri%&el etett 5, 1olna$ 3s szl2k !e% att0l flnek, o%& a %&er!eket szelle!ile% ann&ira j0llakatjk a !esefantzik, o%& ne! fo%ja rendesen !e%ta nulni, o%&an kell sze!benzni a 1al0s%%al$ ?nnek 1al0jban pp az ellenkez2je i%az$ Az e!beri sze!l&is% bon&olult u%&an S tele ellent!ondsokkal, konfliktusokkal, a!bi1alen#ikkal S, de oszt atatlan$ Az l!n&ek, br!il&enek le%&enek is, e%&idejLle% a sze!l&is% !inden aspektusra atnak$ A teljes sze!l&is%nek

pedi%, a el&t akar llni az letben, szks%e 1an az er2s tudatoss%%al s j0zan 1al0s%rzkkel ko!binlt %azda% fantzira, A fejl2ds akkor tr le a el&es Ktr0l, a a sze!l&is% 1ala!el&ik >sszete12je S az >szt>n;n, az n 1a%& a felettes nQ tudatos 1a%& tudattalan S eln&o!ja 1ala!el&ik !sikat, s ki!erti a teljes sze!l&is% sajtos er2forrsait$ 3i1el 1annak zrk0zott e!berek, akik napjaik na%& rszt tulajdon kpzelet1il%ukban t>ltik, kialakult az a t1es felfo%s, o%& a tKls%osan %azda% fantziate1ken&s% %tolja a sikeres boldo%ulst a 1al0s%ban$ ?nnek azonban az ellenkez2je i%az: akik teljes !rtkben a fantzijukban lnek, kn&szeres %ondolat!enetek rabjai, %ondolataik >r>k>sen 1ala!il&en szLk s sablonos t!ak>rben !ozo%nak$ .antzia1il%uk ne! %azda%, ane! zrt, s kptelenek kit>rni e%&etlen szoron%sos 1a%& 1%&teljest2 brndjuk bkl&0jb0l$ A szabadon lebe%2 fantzia azonban, a!el& a kpzelet skjn sz!talan, a 1al0s%ban is fellel et2 !ozzanatot tartal!az, b2s%es an&a%ot szol%ltat az n !Lk>ds ez$ A %&er!ek sz!ra ezt a fajta %azda% s 1ltozatos fantziate1ken&s%et a !esk k>z1ettikQ de a !esk se%ts%1el kerl eti el azt is, o%& kpzelete bezrk0zzon n n& e%& el&ben topor%0, szoron%sos 1a%& 1%&teljest2 brnd szLk atrai k>z, .reud szerint a %ondolkods a le et2s%ek sz!ba1tele, a %ondolkodssal az e!ber elkerl eti a tn&le%es ksrletezsben rejl2 1eszl&eket$ A %ondolkods oz ne! kell sok ener%ia, te t a !e%fontoltuk, o%& !il&en esl&eink 1annak a sikerre, s eld>nt>ttk, o%&an rjk el, lesz ener%ink a #selek1s ez$ ?z i%az, a feln2ttekr2l 1an sz0Q a tud0s pldul Feljtszik az >tletekkelG, !iel2tt !0dszeresen !e%1izs%ln 2ket$ A %&er!ek %ondolatai azonban ne! ol&an fe%&el!ezetten sorjznak, !int a feln2ttek S a %&er!ek %ondolatai a fantzik$ A!ikor !e% akarja rteni >n!a%t s a t>bbi e!bert, 1a%& ki akarja tallni, o%& bizon&os tetteknek !il&en k>1etkez!n&ei lesznek, fantzikat sz2, s %& 1laszol a krdseire$ @ %& FjtszikG az >tletekkel$ Isszeza1arjuk a %&er!eket, s akadl&okat %>rdtnk elje, a a ra#ionlis %ondolkodst knljuk !int le%f2bb eszk>zt annak, o%& tisztba j>jj>n rzsei1el s !e%rtse a 1il%ot$ ?z !% akkor is i%az, a!ikor a %&er!ek ltsz0la% tn&szerL infor!#i0t akar$ :ia%et rja, o%& e%& ne! e%szen n%&1es kisln& e%&szer !e%krdezte t2le, o%& !il&en az elefnt szrn&a$ I erre azt felelte, o%& az elefnt ne! 58 tud replni$ Ne a kisln& ne! t%tott: FNe tud, n ltta!$G 3ire :ia%et azt !ondta neki, o%& bizon&ra trfl$ ?z a plda j0l !utatja a %&er!eki fantzia atrait$ A kisln& n&il1n1al0an 1ala!il&en probl!1al kszk>d>tt, s a tn&szerL !a%&arzattal ne! tudott !it kezdeni, !ert ne! arra a probl!ra 1onatkozott$ =a :ia%et bele!ent 1olna, s arr0l kezdett 1olna beszl%etni, o%& o1 kellett az elefntnak ol&an %&orsan elreplnie, 1a%& o%& !ifle 1eszl&ek el2l pr0blt !eneklni, akkor 1al0sznLle% felsznre kerltek 1olna a %&er!eket iz%at0 krdsek, !ert :ia%et ajland0nak !utatkozott 1olna arra, o%& 2 is a %&er!ek !0dszer1el k>zeltse !e% a probl!t$ :ia%et azonban a sajt ra#ionlis %ondolatrendszerb2l kiindul1a akarta !e%rteni a %&er!ek %ondolkodsnak !Lk>dst, !% a kisln& a 1il%ot pr0blta !e%rteni a !a%a !0djn: 1a%&is fantzijban feldol%oz1a a 1al0s%ot, !%pedi% az ltala ltott 1al0s%ot$ ?z a tra%dija ol& sok F%&er!ekpszi# ol0%inakG: ered!n&eik el&esek s fontosak, de a %&er!eknek ne! sok aszna szr!azik bel2lk$ A pszi# ol0%iai felfedezsek a feln2ttet se%tik abban, o%& jobban !e%rtse a %&er!eket S a feln2tt %ondolkodsnak sze!sz>%b2l$ <sak o%& a %&er!eki szjrs feln2tt !e%k>zeltse %&akran #sak n>1eli a %&er!ek s a feln2tt k>z>tti t1ols%ot S u%&anazt a dol%ot ol&ann&ira kl>nb>z2 sze!sz>%b2l is nz etik, o%& e%szen !st ltnak benne$ =a a feln2tt ra%aszkodik a oz, o%& 2 ltja el&esen a dol%okat S a!i objekt1e s feln2tt;tudssal nz1e bizon&ra i%az is S, a %&er!ek re!n&telennek fo%ja rezni pr0blkozsait o%& k>z>s ne1ez2re jussanak$ A %&er!ek tudja, o%& kinek a kezben 1an a atalo!, s o%& elkerlje a bon&odal!akat s bkn !arad asson, i%azat ad a feln2ttnek, de utna !r e%&edl kell fol&tatnia Ktjt$ A!ikor a pszi# oanalzis s a %&er!ekpszi# ol0%ia Kj felfedezsei feltrtk, o%& !il&en 1ad, szoron%sos, destrukt1, s2t szadisztikus a %&er!ek kpzelet1il%a, a !esket szi%orK el!arasztalsban rszestettk$ A kis%&er!ek pldul ne!#sak szereti a szleit i etetlen intenzitssal, ane! ol&kor %&Ll>li is 2ket$ ?nnek tudatban k>nn&L lett 1olna felis!erni, o%& a !esk a %&er!ek le%bels2, lelki let ez sz0lnak$ A ktked2k azonban e el&ett inkbb azt lltottk, o%& ppen a !esk tere!tik az il&en felka1ar0 rzseket, 1a%& le%albbis na%&ban el2se%tik ltrej>ttket$ A a%&o!n&os npi tndr!esk sz!Lz2i K%& d>nt>ttek, o%& a e%& %&er!ekek ez sz0l0 t>rtnetben

sz>rn&ek szerepelnek, azok #sakis barts%osak le etnekQ sz!tson k1l a%&tk azonban azt a sz>rn&et, a!el&et a %&er!ek le%jobban is!er, s a!el& a le%t>bbet fo%lalkoztatja: azt a sz>rn&ete%et, a!el&r2l azt iszi 1a%& att0l fl, o%& 2 !a%a az, s a!el& n a ld>zi is$ =a ez a sz>rn& !e%!arad a %&er!ek tudattalanjban, a ne! esik r0la sz0, a feln2tt !e%akadl&ozza azt, o%& a %&er!ek az is!ert !esk !intjra fantzikat sz2j>n k>r$ Az il&en fantzik nlkl a %&er!ek ne! is!er eti !e% jobban a sajt sz>rn&ete%t se!, s ne! kap >tleteket a oz se!, o%&an le et le%&2zni$ D%ered!n&ben a %&er!ek te etetlenl !a%ra !arad a le%rosszabb szoron%sai1al S sokkal te etetlenebbl, !int a !esket !ondtak 1olna neki, a!el&ek testet ad attak 1olna szoron%sainak, s !e%!utattk 1olna azt is, o%&an le et fellkerekedni a sz>rn&eken$ =a az a flel!nk, o%& !e%e etnek bennnket, e%& boszorkn& kzzelfo% at0 for!jban jelenik !e%, !e%szabadul atunk t2le, a a boszorkn&t !e%%etjk a ke!en#ben] Ne akik sz!Lztk a !esket, erre ne! %ondoltak$ 4okan azt 1rjk el a %&er!ekekt2l, o%& e%& sajtosan #s>ke1 n&es s e%&oldalK kpet fo%adjanak el a feln2ttekr2l s az letr2l, !int az e%&edlit, a!el& el&es$ Arra sz!tottak, o%& a rosszul tplljk a %&er!ek fantzijt, ki>lik bel2le a !esk srkn&ait s %onosz 0risait S 1a%&is a tudattalan s>tt sz>rn&ete%eit S, a!el&ek te t a to1bbiakban ne! ll atjk Ktjt a ra#ionlis rtele! kifejl2dsnek$ A ra#ionlis n e%&edural!t akartk be1ezetni !r a #se#se!2kort0l kezd1e] Ne ne! K%&, o%& az n ar#ban %&2zi le az >szt>n;n s>tt er2it, ane! K%&, o%& ne! en%edik, o%& a %&er!ek a tudattalanj1al fo%lalkozzon, 1a%& o%& ol&an t>rtneteket all%asson, a!el&ek a tudattalanj oz sz0lnak$ ?%&sz01al: a %&er!eknek #sakis kelle!es fantzii le ettek 1olnaQ a kelle!etleneket el kellett 1olna fojtania$ Az >szt>n;n elfojtst irdet2 il&esfle el!letek azonban ne! letkpesek$ =add illusztrlja! itt e%& szls2s%es pld1al, !i t>rtn et, a a %&er!ek kn&telen elfojtani tudattalanja tartal!t$ ?%& kisfiK, aki laten#iaszakasznak 1%n irtelen eln!ult, osszK terpis !unka utn %& !a%&arzta n!as%nak eredett: FAn&uk! szappannal ki!osta a sz!at, !ert #sKn&n beszlte!, tn&le% na%&on #sKn&n$ Ne ne! tudta, o%& a #sKn&a sza1akkal e%&tt a j0kat is ki!ossa$G A terpia feloldozta a fiKt, ann&i #sKn&a sz0t !ond atott, a!enn&it akart, s a #sKn&a sza1akkal e%&tt 1isszatrtek a j0k is$ A fiKnak kiskorban sok !inden !s baja is 1oltQ n!as%nak a szappanos szj!osdats #sak az e%&ik, de ne! az e%&etlen s le%f2bb oka 1olt, A tudattalan a n&ersan&a%forrs, 1ala!int az az alap, a!el&ikre az n a sze!l&is% plett e!eli$ A n&ersan&a%ot S o%& a asonlatnl !aradjunk S a fantzink tere!ti el2, >nti for!ba s teszi alkal!ass az n sze!l&is%pt2 #ljaira$ =a !e%fosztanak bennnket ett2l a ter!szetes er2forrst0l, letnk #s>ke1n&esebb leszQ a ne! !ert etnk re!n&t fantziinkb0l, ne! lesz er2nk, o%& !e%birk0zzunk az let ne zs%ei1el$ Bs ezeket a fantzikat a %&er!ekkorban kell tpllni$ A %&er!eket sokszor 1al0ban btortjuk kpzelete !e%!oz%atsra: biztatjuk, o%& fessen, a!it akar, 1a%& talljon ki t>rtneteket$ Ne a ne! !ert et k>z>s fantziakin#snkb2l, a npi tndr!esk 1il%b0l, a %&er!ek !a%t0l ne! tud kitallni ol&an t>rtneteket, !el&ek se%t etnek probl!i !e%oldsban$ Akr!it tall is ki, !indi% a sajt 1%&ait s szoron%sait fo%al!azza !e%$ =a #sak a sajt tapasztalataira t!aszkod at, !indi% az ppen adott el&zetb2l indul ki, !indi% azt #sLri;#sa1arja, iszen ne! tudja, !erre kellene !ennie, s o%&an jut atna el oda$ Bs pontosan itt adja !e% a !ese a %&er!eknek azt a se%ts%et, a!ire a le%na%&obb szks%e 1an: !indi% a %&er!ek rzel!i alap el&zetb2l indul ki, !e%!utatja neki, !erre kell !ennie, s o%&an jut at el oda$ E! a !ese ezt !indi% burkoltan teszi, fantziaan&a% for!jban s kpek se%ts%1el, a!el&eket a %&er!ek ked1e szerint asznl at fel, s a!el&ek !e%k>nn&tik a sz!ra ln&e%es dol%ok !e%rtst$ Br!il&en sokat trt is fel a pszi# oanalzis a tudattalanr0l, ki1lt a %&er!ek tudattalanjnak !Lk>dsr2l, a !esket to1bbra is %&akran sz!Lztk, s ezt sokfle r11el indokoltk$ A!ikor !r senki se! ta%ad atta, o%& a %&er!eket !l& konfliktusok, szoron%sok s e1es 1%&ak knozzk, s te etetlenl 1er%2dik !indenfle irra#ionlis fol&a!at sodrsban, arra a !e%%&2z2dsre jutottak, o%& pp azrt kell t1ol tartani t2le !inden flel!etesnek ltsz0 dol%ot, !ert !r ann&i !indent2l fl$ ?%&;e%& t>rtnet 1al0ban flel!et breszt et n!el&ik %&er!ekben, de !inl jobban !e%is!erik a !esket, annl ke1sb keltenek bennk flel!et, s annl jobban atnak rjuk a !esk !e%n&u%tat0 1onsai$ A szorongs sajtosan kellemetlen rzse ilyenkor ta!ja helyt a szorongs ,llalsa s legyzse 'elett rzett 6risi 7r7mnek5 Dannak szl2k, akik ta%adjk, o%& %&er!ekeiknek ol&kor %&ilkos 1%&aik le etnek, o%& szeretnnek bizon&os dol%okat, s2t e!bereket is darabokra sza%%atni, s akik ezrt azt iszik, o%& %&er!ekeiknek ne! is szabad il&es!ire %ondolniuk W!int a ezt !e%akadl&oz atnkU$ =a a %&er!ek ne! is!er et !e% ol&an t>rtneteket,

a!el&ek burkoltan azt lltjk, o%& !soknak is le etnek u%&anol&an fantzii, !int neki, azt fo%ja inni, o%& #sak neki e%&edl 1annak il&en %ondolatai$ ?tt2l aztn 1al0ban r!iszt2nek fo%ja tallni a fantziit$ =a 1iszont !e%tudja, o%& !soknak is le etnek asonl0 1a%& u%&anol&an fantzii, !int neki, K%& rez eti, o%& 2 is #sak ol&an e!ber, !int a t>bbi, s ne! kell t>bb flnie att0l, o%& az effle destrukt1 %ondolatok kirekesztik a trsadalo!b0l$ 'l>n>s ellent!onds, o%& a !L1elt szl2k pp akkor tiltottk el %&er!ekeiket a !eskt2l, a!ikor a pszi# oanalzis felfedezsei rbresztettk 2ket arra, o%& %&er!ekeik t1olr0l se! rtatlanok, o%& kpzeletkben e!zse%nek a szoron%sos, a d >s, a destrukt1 %ondolatok$ Az is fi%&ele!re !lt0, o%& ezek a szl2k 01tk u%&an %&er!ekeiket az Kjabb szoron%sokt0l, de k>zben !e%feledkeztek a !esk n&u%tat0 s btort0 !ondani1al0jr0l$ A taln& !e%oldst taln abban kell keresnnk, o%& a pszi# oanalzis a %&er!eknek a szlei1el kap#solatos a!bi1alens rzseire is fn&t dertett$ A szl2k ne! sz1esen ltjk be, o%& %&er!ekk ne!#sak !l&s%esen szereti, ane! e1esen %&Ll>l eti is 2ket$ A %&er!ek szeretetre 1%&nak, s ezrt Kz0doznak att0l, o%& ol&an !esket !ondjanak neki, !el&ekben a rossz s elutast0 szl2 kpe is !e%jelenik$ A szl2k szeretnk azt inni, o%& a a %&er!ek !osto nak, boszorkn&nak 1a%& 0risnak ltja 2ket, az kizr0la% a !esknek tulajdont at0, s ne! annak, o%& a %&er!ek sze!ben n a 1al0ban ol&annak ltszanak$ Az il&en szl2k azt re!lik, a %&er!ekeik ne! allanak il&en alakokr0l, 2ket se! fo%jk il&eneknek ltni$ =ajla!osak azt inni, o%& a %&er!ek #sakis a !esk !iatt lt atja 2ket il&ennek, s ne! 1eszik szre, o%& ennek pp az ellenkez2je i%az: a %&er!ek u%&anis ne! azrt szereti a !esket, !ert i%azol1a ltja bennk a tulajdon bens2jben zajl0 fol&a!atokat, ane! azrt, !ert S br!enn&ire is az 2 indulatait s szoron%sait testestik s fo%al!azzk !e% S !indi% j0l 1%z2dnek, s !a%t0l 2 il&et ne! tud elkpzelni$

A /ANT ZIA SZERE?E A 2SE2SEM"KOR MEG#ALA, S BAN =a innnk az e!beri let elter1ezetts%ben, #sodlattal ad0z atnnk annak a b>l#sess%nek, a!el& K%& rendezte el, o%& j0 n n&, e%&!st0l !e%le et2sen eltr2 pszi# ol0%iai ese!n& e%&szerre s pp a !e%felel2 id2ben zajlik le, s e%&!st er2st1e tse%tik az ifjK e!beri ln&t a #se#se!2korb0l a kis%&er!ek korba$ A k>rn&ez2 1il% pp akkor ksrti !e% a %&er!eket, o%& e!elkedjen ki a szLk k>rb2l, a!el&ben szlei1el >sszefon0d1a l, a!ikor >diplis #sal0dsai is sarkalljk, o%& n!ile% t1olodjon el szleit2l, akik addi% testi s lelki letszks%leteinek kizr0la%os tpll0 forrsai 1oltak$ A!ikor ez bek>1etkezik, a %&er!eket rzel!ile% !r ne!#sak a le%szLkebb #sald ta%jai el%t etik ki, ane! !sok is, s ez bizon&os foki% krp0tlst n&Kjt a szlei1el kap#solatos #sal0dsokrt$ Y%&anezt K%& is !e%fo%al!az atjuk, o%& a %&er!ek !l&s%esen s fjdal!asan kibrndul szleib2l, !ert ne! felelnek !e% infantilis el1rsainak, ezzel e%&idejLle% azonban testile% s lelkile% is kpess 1lik arra, o%& bizon&os i%n&eit e%&edl kiel%tse$ A fejl2dsnek ezek s !s fontos llo!sai na%&jb0l e%&szerre 1a%& %&ors e%&!sutnban rkeznek elQ >sszef%%enek e%&!ssal, !inde%&iknek szerepe 1an az >sszes t>bbiben$ A o%& n>1ekszik a %&er!ek >nll0s%a, Kjabb s Kjabb kap#solatai lesznek, s e%&re t>bbet lt !e% a 1il%b0l$ 3i1el !r sok !indent !e% tud #sinlni, szlei elrkezettnek ltjk az id2t, o%& t>bbet is 1rjanak el t2le, s ezentKl ke1sb kszs%esen llnak a szol%latra$ 'ap#solatuknak ez a 1ltozsa 0risi #sal0dst jelent a %&er!ek sz!ra, iszen azt itte, o%& !indi% #sak kapni fo%Q fiatal letnek ez a le%keserLbb #sal0dsa, !el&et 1%telenl fjdal!ass tesz az a tn&, o%& pp azok okozzk, akiknek r0la fenntartsok nlkl %ondoskodni kellene$ ?z az ese!n& azonban u%&anakkor le et21 teszi sz!ra, o%& az eddi%ieknl jelent2sebb kap#solatokat tere!tsen a kl1il%%al, o%& n!i rzel!i t!aszt keressen a k>rn&ezetben is, s o%& kifejl2dj>n benne az a kpess%, o%& a kis!rtkben is, de !a%a el%tse ki bizon&os szks%leteit$ 3i1el a kl1il%%al kap#solatban Kj tapasztalatokat szerez, !e%en%ed eti !a%nak, o%& felis!erje szlei FkorltaitG is S 1a%&is !indazt, a!it a sajt irrelis el1rsainak sze!sz>%b2l fo%&atkoss%nak lt bennk$ D%l K%& el!e%& a %usztusa a szleit2l, o%& felbtorodik, s !s ol keres kiel%lst$

A!ikor ez bek>1etkezik, n>1ek12 tapasztalatai a %&er!eket Kjabb s Kjabb, n&o!aszt0an na%& feladatok el lltjkQ a le et2s%ei s esl&ei azonban ol& #sekl&ek arra, o%& ezeket !e%oldja, s o%& a f%%etlens% ez 1ezet2 Kton az els2 akadl&okat lekzdje, o%& kpzeletbeli kiel%lsre 1an szks%e, a ter1eit kts%beessben ne! akarja feladni$ A %&er!ek jelent2s ered!n&eket r et el, ezeket azonban a kudar#ok fn&ben !%is jelentktelennek fo%ja ltni, !r #sak azrt is, !ert ne! tudja fel!rni a 1al0s%os le et2s%eket$ <sal0dsai !iatt ol&an na%& !rtkben kibrndul at >n!a%b0l, o%& esetle% feladja !inden to1bbi pr0blkozst, s 1issza Kz0dik a 1il% el2l, bezrk0zik !a%ba S a#sak ne! se%t rajta a fantzia$ =a a %&er!ek n>1ekedsnek ezeket az llo!sait el1laszt atnnk e%&!st0l, s br!el&iket is >n!a%ban sze!ll etnnk, azt !ond atnnk, o%& az adott k>rl!n&eken felle!elked2 fantzik sz>1se az az Kj ered!n&, a!el& az >sszes t>bbit le et21 teszi S ez teszi u%&anis el1isel et21 a 1al0s%ban tlt frusztr#i0kat$ =a fel tudnnk idzni sajt %&er!ekkori rzseinket, 1a%& a el tudnnk kpzelni, !il&en t>kletesen !e%se!!ist1e rzi !a%t a kis%&er!ek, a!ikor jtsz0trsai 1a%& id2sebb test1rei tat fordtanak neki, 1a%& %&esebbnek bizon&ulnak nla, 1a%& a!ikor a feln2ttek S s2t a!i a le%rosszabb, a szlei S ltsz0la% %Kn&t Lznek bel2le 1a%& fit&!ljk, akkor, i%en, akkor tudnnk, !irt rzi !a%t a %&er!ek %&akran kitasztottnakQ Ft>kfilk0nakG$ <sak a j>1end2 teljest!n&ek ez fLz2d2 eltKlzott re!n&ek s fantzik tere!tik !e% a %&er!ek sz!ra az let fol&tats oz s az let kzdel!ei ez szks%es e%&ensKl&t, A teljes s elkerl etetlen 1eres%ek pillanataiban rzett frusztr#i0, #sal0ds s elkesereds 0risi !rtkr2l tanKskodnak a %&er!ek d ro a!ai, !el&ekben annak a !e%%&2z2dsnek ad lt at0 kifejezst, o%& lete Fel1isel etetlenG k>rl!n&eit kptelen !e%1ltoztatni$ 3i el&t azonban el tudja kpzelni az adott probl!a szeren#ss !e%oldst S 1a%&is fantzit sz2 S, d ro a!ai !e%szLnnekQ iszen a re!n&kedni le et a j>12ben, a jelenle%i ne zs% t>bb ne! el1isel etetlen$ A rK%kaplssal s ordtssal 1aktban !e%szerzett fizikai !e%k>nn&ebblst fel1ltja a k1nt jelenle%i 1a%& j>12beli #l elrsre irn&ul0 %ondolkods 1a%& akti1its$ ?zltal az Kjonnan fel!erl2 s pillanatn&ila% ne! !e%old at0 probl!k e!szt et21 1lnak, !ert a j>1end2 %&2zel!ek l!ai en& tik a #sal0dsok fjdal!t$ =a a %&er!ek 1ala!il&en oknl fo%1a ne! tudja a j>12jt opti!istn elkpzelni, fejl2dse !e%reked$ ?nnek e%& szls2s%es pldjt fi%&el etjk !e% az autiz!usban szen1ed2 %&er!ek 1iselkedsben$ Az il&en %&er!ek ne! #sinl se!!it, 1a%& id2nknt e1es d ro a!okban t>r ki, de !indkt esetben ra%aszkodik a oz, o%& se!!it ne 1ltoztassanak !e% a k>rn&ezetben s az letk>rl!n&eiben$ 3indez azrt 1an, !ert kptelen elkpzelni, o%& letben br!i is jobbra forduljon$ A!ikor e%& il&en kisln& e%&szer e%& osszK terpia utn kilpett autisztikus zrk0zotts%b0l, s el%ondolkozott azon, o%& !il&en a j0 szl2, azt !ondtaQ F isznek benne!G$ ?z arra utalt, o%& az 2 szlei rossz szl2k 1oltak, !ert ne! ittek benne, 1a%&is ne! fLztek ozz re!n&eket, s ne! tplltk benne se! a itet, o%& bzzon >n!a%ban s a j>12jben$ "udjuk, o%& !inl boldo%talanabb s elkeseredettebb 1alaki, annl na%&obb szks%e 1an az opti!ista fantzikra$ ?zek azonban il&enkor ne! llnak az e!ber rendelkezsre$ ?kkor 1an szks%e, jobban, !int br!ikor, !sok se%ts%re, !soknak az 2bel s a j>12jbe 1etett itre$ A %&er!eknek ezt >n!a%ban e%&etlen !ese se! ad atja !e%Q a o%& az autisztikus kisln& fo%al!azta !e%, el2sz>r a szl2k bizal!ra 1an szks%$ A szl2k ite a %&er!ekben s a %&er!ek j>12jben alkotja azt a szilrd s 1al0s%os alapot, a!el&re a %&er!ek a l%1rait felpt eti S s no a fli%;!eddi% tudja, o%& l%1rakat pt, !%is er2s >nbizal!at !ert bel2lk$ A fantzia irrelis, a bel2le fakad0 j0 rzs azonban ,al6sgos, s ezekb2l az >n!a%unkra s a j>12nkre 1onatkoz0 j0 rzsekb2l !indi% er2t !ert etnk$ )in#s ol&an e%&ttrz2 szl2, aki %&er!ekt, a szo!orK, ne azzal 1i%asztaln, o%& a dol%ok !ajd jobbra fordulnak$ A %&er!eki kts%beess azonban atrtalan, !ert a %&er!ek ne! is!er fokozatokat, 1a%& a pokol fenekn, 1a%& a !enn&orsz%ban rzi !a%tQ a teljes !e%se!!islst2l 1al0 pillanatn&i flel!1el ppen ezrt #sakis a le%t>kletesebb boldo%s% %rett le et sze!besze%ezni$ ?%&etlen j0zan eszL szl2 se! %r et azonban %&er!eknek t>kletes boldo%s%ot$ =a 1iszont !est !ond neki, arra btortja, o%& sajt asznlatra n&u%odtan k>l#s>n1e et fantasztikus ter1eket s elkpzelseket$ ?zzel a szl2 ne! 1ezeti flre a %&er!eket, !ert ne! lltja azt, o%& az effle kpzel2dsnek 1al0s%os alapja is le et$ A feln2ttek ltal do!inlt s irntuk ezrt e1es el%edetlens%et rz2 %&er!ek, akit2l !r el1ettk #se#se!2kori kirl&s%t, a!el&ben ne! k>1eteltek t2le se!!it, s a!el&ben szlei lt at0la% !inden k1ns%t kiel%tettk, 0 atatlanul szeretne !a%nak e%& sajt kirl&s%ot$ A ks2bbi letben elr et2 ered!n&ekre 1onatkoz0

realisztikus !e%llaptsok ne! 1eteked etnek az il&en szls2s%es 1%&akkal, de !% #sak ne! is asonlt at0k ozzjuk$ Dajon !ifle kirl&s%ot n&ernek !a%uknak a !ese 2s>k t>rtnetk 1%nM /e%f2bb jelle!z2je az, o%& ne! tudunk !e% r0laf se!!it$ A !ese azt se! k>zli, o%& !it #sinl a kirl& 1a%& a kirl&n$ A kirl&s% eln&ersnek e%&etlen #lja az, o%& a 2s felett t>bb ne! uralkodnak, ane! 2 uralkodik$ =a 1alakib2l e%& !ese 1%n kirl& 1a%& kirl&n2 lesz, azt szi!bolizlja, o%& elrte az i%azi ' ggetlensget, azt az llapotot, a!el&ben a 2s ppol&an biztons%ban 1an, s ppol&an el%edettnek s boldo%nak rzi !a%t, !int a #se#se!2 a le%na%&obb ' ggsg llapotban, b>l#s2kirl&s%nak i%azi %ondtalans%ban$ A !esk kezdetn a 2s kiszol%ltatott azoknak, akik 2t !a%t s kpess%eit lenzik, akik rosszul bnnak 1ele, s2t !% lett is fen&e%et etik, !int =0fe rknek a %onosz kirl&n2$ A o%& a t>rtnet el2re alad, a 2s %&akran r 1an utal1a barts%os er2k se%ts%re: f>ld alatt lak0 ln&ekre, !int =0fe rke a t>rpkre, 1a%& 1arzserejL llatokra, !int =a!upip2ke a !adarakra$ 3ire a t>rtnet 1%re r, a 2s le%&2z>tt !inden akadl&t, s a ne zs%ek ellenre L !aradt >n!a% oz, 1a%& a sikeresen !e%oldott feladatok r1n !e%tallta i%azi njt$ Autokrata lett, a sz0 le%jobb rtel!ben S >n!a%a ura, i%azi auton0! e!ber, ne! ol&an, aki !sokon uralkodik$ A !eskben S a !toszokkal ellenttben S a 2s ne! !sokat %&2z le, ane! >n!a%t s a %onoszs%ot Wels2sorban a sajtjt, !el&et ellenfele testest !e%U$ =a 1ala!it e%&ltaln !e%tudunk ezeknek a kirl&oknak s kirl&n2knek az uralkodsr0l, az ltalban az, o%& bksen s b>l#sen uralkodtak, s boldo%an ltek$ ?z 1olna az retts% ln&e%e is: az e!ber b>l#sen uralkodjon >n!a%a felett, s akkor boldo%an l et$ A %&er!ek ezt pontosan rti$ "udja, o%& se ol !s ol ne! le et bel2le kirl&, #sak a sajt lete birodal!ban$ A !ese biztostja arr0l, o%& ezt a kirl&s%ot e%&szer !ajd el is n&eri, i%az, #sak ar#ok rn$ =o%& e%&;e%& %&er!ek !il&ennek kpzeli a Fkirl&s%otG, az a kort0l s a fejletts%t2l f%%, de so ase! rti sz0 szerint$ A kisebb %&er!eknek e%&szerLen azt jelent eti, o%& senki se! fo% paran#solni neki, s o%& !inden k1ns%a teljesl$ Az id2sebb %&er!ek sz!ra !r az uralkods k>telezetts%t is !a%ba fo%lalja, 1a%&is azt, o%& b>l#sen kell lni s #selekedni$ Ne a kirl&s% eln&erse !inden korban az rett feln2ttkor elrst jelenti a %&er!ek sz!ra$ 3int o%& az retts% elrs ez a %&er!eknek az >diplis konfliktusokra is 1ala!i pozit1 !e%oldst kell tallnia, 1izs%ljuk !e%, o%&an n&eri el a 2s ezt a kirl&s%ot is a !eskben$ A %>r>% !toszban Hidipusz K%& lesz kirl&, o%& !e%>li apjt, feles%l 1eszi an&jt, s !e%fejti a 4zp inJ tall0s krdst, ezzel elpusztt1a !a%t a 4zp inJet is$ A tall0s krds !e%fejts ez is!erni kellett az e!beri fejl2ds ro! stdiu!t$ A %&er!ek sz!ra a le%na%&obb tall0s krds a ne!is%Q ez a feln2ttek titka, a!el&et !e% szeretne fejteni$ 3i1el a 4zp inJ krdsnek !e%oldsa le et21 tette Hidipusz sz!ra, o%& feles%l 1e%&e an&jt s !e%szerezze a kirl&s%ot, jo%%al felttelez etjk, o%& a tall0s krdsnek 1ala!i k>ze 1olt a szeJulis is!eretek ez, le%albbis tudat alatti szinten$ 4ok !esben is a Frejt1n&G !e%fejtsn keresztl 1ezet az Kt a zass% oz s a kirl&s% eln&ers ez$ FAz okos kis szab0G #!L Gri!!;!esben pldul #sakis a 2s tudja kitallni a kirl&kisasszon& kt ajszlnak sznt, s ezrt 2 n&eri el a kirl&kisasszon& kezt$ "urandot er#e%n2 t>rtnete is arr0l sz0l, o%& kezt #sak az a frfi n&er eti el, aki 1laszolni tud ro! tall0s krdsre$ ?%& bizon&os n2 rejt1n&nek a !e%oldsa a n2k ltalban 1ett rejt1n&nek a !e%oldst jelenti, s !i1el a el&es !e%oldst ltalban zass% k>1eti, ne! ltszik tKlzsnak, a a !e%oldand0 rejt1n&t szeJulis jelle%Lnek tekintjk: aki !e%rti a !sik ne! titkt, eln&eri retts%t$ A!% azonban Hidipusz !toszban a rejt1n& !e%fejtst a krdez2 >n%&ilkoss%a s zass%i tra%dia k>1eti, a !eskben a titok !e%fejtse !indi% boldo%s% oz 1ezet, s a boldo%s%ban e%&enl2en osztozik a krds felte12je s !e%old0ja$ Hidipusz az an&jt 1eszi feles%l, aki n&il1n1al0an id2sebb nla$ A !ese 2s, br!il&en ne!L is, na%&jb0l azonos letkorK partnerrel k>t zass%ot$ Da%&is a !ese 2s az >diplis k>t2dst, br!il&en 1olt is az, sikeresen tirn&totta a le%!e%felel2bb ne!;>diplis partnerre$ A szl2k >z fLz2d2 ne! kiel%t2 1iszon&t S s az >diplis 1iszon& !indi% il&en, pldul =a!upip2k is %&en%e s te etetlen apj1al S a !eskben !indi% fel1ltja a !e%!ent2 kpben rkez2 boldo% zastrsi kap#solat$ A szl2 az il&en !eskben e%&ltaln ne! bnja, o%& %&er!eke kibontakozik a ozz fLz2d2 >diplis k>t2dsb2l, s2t >rl neki, s %&akran !a%a is se%t neki ebben a t>rek1sben$ A F4ndiszn0fiKG s FA szp len& s a sz>rn&G #!L !eskben pldul az apa Wakar1a, akaratlanulU frj ez adja a ln&t, s azzal, o%& felsz!olja sajt

>diplis k>t2dst a ln& oz, s 2t is u%&anerre biztatja, szeren#ss !e%oldst tall !indkett2jk sz!ra$ A fiK%&er!ek a !eskben so a ne! 1eszi el az apja kirl&s%t$ =a az apa le!ond r0la, !indi% id2s korra i1atkozik$ A fiKnak il&enkor is 1ala!i1el ki kell rde!elnie, pldul azzal, o%& !e%tallja !a%nak S !int FA ro! tollG;ban is S a le%k1natosabb asszon&t$ ?bben a !esben n&il1n1al0, o%& a kirl&s% eln&erse e%&et jelent az erk>l#si s szeJulis retts% elrs1el$ A 2snek a kirl&i tr0n !e%szerzse rdekben el2sz>r #sak e%& feladatot kell teljestenie$ A!ikor sikerrel teljesti, kiderl, o%& ez ne! el%$ Y%&anez t>rtnik !sodszorra is$ A ar!adik feladat a !e%felel2 !en&asszon& felkutatsa s aza ozatalaQ a!ikor ez is sikerl neki, a kirl&s% 1%re az >1$ A !ese te t e%& pillanati% se! lltja, o%& a fiK fltken& 1olna apjra, 1a%& o%& az apa rossz sze!!el nzn fia szeJulis kalandjait$ Bpp az ellenkez2jt !ondja: a!ikor a %&er!ek elri a !e%felel2 letkort s retts%et, a szl2 azt szeretn, a szeJulis tren is >nll0sodna, s2t 1oltakppen #sak akkor tekinti !lt0 ut0djnak, a ez az >nll0sods be is k>1etkezett$ 4ok !esben a kirl& a ln&t adja feles%l a 2s >z, s 1a%& odaadja a fele kirl&s%t is, 1a%& FbeiktatjaG a 2st !int !ajdani ut0djt$ ?z ter!szetesen a %&er!ek 1%&l!a$ Ne !int o%& a t>rtnet biztostja arr0l, o%& ez 1al0ban be fo% k>1etkezni, s !int o%& a tudattalanban a Fkirl&G ltalban az e!ber apjt jelenti, a !ese a le et2 le%na%&obb jutal!at S a boldo% letet s a kirl&s%ot S %ri !inden fiKnak, aki ar#ai sorn sikeresen le%&2zi tulajdon >diplis konfliktusait, 1a%&is an&ja irnti szeretett t1iszi e%& korban ozz ill2, !e%felel2 partnerra, to1bb felis!eri, o%& apja ne! fen&e%et2 1etl&trsa, ane! j0indulatK 1del!ez2je, aki el&esli fia feln2tt >z !lt0 sikereit$ =a a 2s eln&eri a kirl&s%ot, a szerele!ben s zass%ban e%%& forr at a le%!e%felel2bb s le%k1natosabb partnerral S 1a%&is ol&an kap#solatot ltest, !el&et szlei teljes !rtkben el&eselnek, s a!el& !indenkit boldo%% tesz, ki11e a %onoszte12ket S, !indez azt szi!bolizlja, o%& >diplis probl!i na%&szerLen !e%old0dtak, ki11ta !a%nak az i%azi f%%etlens%et, s sze!l&is%e ar!onikusan inte%rl0dott$ /e et, o%& !%se! ru%aszkodunk el ol&an na%&on a 1al0s%t0l, a ezeknek a atal!as ered!n&eknek a ki11st e%& kirl&s% eln&ersnek ne1ezzkM ?z fn&t 1et et arra is, o%& a %&er!ek a FrealistaG %&er!ekt>rtnetek 2seinek ered!n&eit !irt tallja e ez kpest k>znapinak s jelentktelennek$ ?zek a t>rtnetek is azt %rik a %&er!eknek, o%& !e% fo%ja oldani a F1al0G letben fel!erl2 fontos probl!kat S !r a!el&eket a feln2ttek fontosnak tartanak$ ?zltal az il&en t>rtneteknek is 1annak bizon&os !rskelt rde!ei$ Ne 1ajon lteznek;e a %&er!ek sz!ra ne ezebben felfo% at0 s F1al0s%osabbG probl!k azoknl, a!el&eket az >diplis konfliktusai s sze!l&is%nek inte%r#i0ja jelentenek sz!ra, 1ala!int az retts% !e%szerzse, a!el&be beletartozik a szeJulis retts% tartal!nak s !e%szerzse le et2s%einek a !e%is!erseM 3i1el az il&en krdsek rszletes kifejtse n&o!asztan s >sszeza1arn a %&er!eket, a !ese e%&ete!es szi!b0lu!ok asznlat1al teszi le et21, o%& tetszse szerint 1lasszon, 1lo%asson s ki a%&jon k>zlk, s o%& sajt intellektulis s lelki fejl2dsnek szintjn rtel!ezze a !est$ Br ol tart is a fejl2dsben, a !ese !e%!utatja neki, o%&an lp et to1bb, s o%& !ire sz!t at a feln2tt inte%r#i0 oz 1ezet2 Kt k>1etkez2 llo!si%$ =asonltsunk !ost >ssze kt j0l is!ert %&er!ekt>rtnetet a !eskkel, !ert ezzel j0l illusztrl atjuk a %&er!ekek sz!ra rt !odern, realisztikus elbeszlsek 1iszon&la%os fo%&atkoss%ait$ FA kis!ozdon& !enni tudG is azok k>z a !odern %&er!ekt>rtnetek k>z tartozik, !el&ek tplljk a %&er!ekben 59 a itet, o%& a !indent !e%tesz, s ne! adja fel pr0blkozsait, 1%l boldo%ulni fo%$ ?%& fiatal feln2tt n2 e%&szer el!eslte, o%& !il&en na%& atssal 1olt r %&er!ekkorban ez a t>rtnet, a!ikor an&ja felol1asta neki$ 'ialakult benne az a !e%%&2z2ds, o%& az e!ber !a%atartsa, ozzllsa atssal 1an a teljest!n&reQ szentl itte, o%& #sak bznia kell a sikerben, s akkor br!il&en feladatot !e% tud oldani$ ?ls2 osztl&os 1olt ppen, s n n& nappal ks2bb iz%al!as feladatot kapott: paprlapokb0l ra%aszt%atssal zat kellett ptenie$ Ne a z !induntalan >sszeo!lott$ <sal0dotts%a lassan ktkedss 1ltozott, !r;!r arra %ondolt, o%& az 2 elkpzelsei alapjn ne! is le et il&en papr zat pteni$ Ne ekkor eszbe jutott FA kis!ozdon& !enni tudG #!L t>rtnet, s !% Ksz 1 !Kl1a is fel tudta idzni, o%&an kezdte abban a pillanatban dKdol%atni !a%ban a t>rtnet 1arzsi%jt: F!enni fo%, !enni fo%, !enni fo%$$$G$ %& aztn to1bb ptette a papr zat, s az to1bbra is !indi% >sszed2lt$ Dllalkozsa teljes 1eres%%el 1%z2d>tt, s !e% 1olt r0la %&2z2d1e, o%& ol&an el&zetben !aradt alul, a!el&ben, a kis!ozdon& oz asonl0an, !indenki !s sikereket rt 1olna el$

3i1el FA kis!ozdon& !enni tudG a jelenben jtsz0dik, s ol&an tk>znapi tr%&ak 1il%ban, !int a 1onatokat Kz0 !ozdon&, a t>rtnet tanuls%t a kisln& is k>z1etlenl a !a%a tk>znapi letre akarta 1onatkoztatni, !%pedi% fantzija br!ifle i%n&be1tele nlkl$ 'udar#a !% Ksz 1 !Kl1a is fjt$ ?%szen !sfle atst %&akorolt FA s1j#i Aobinson #saldG e%& !sik kisln&ra$ A t>rtnet arr0l sz0l, o%&an sikerl e%& aj0t>r>tt #saldnak !e%tere!tenie a kalandos, idillikus, konstrukt1 s kelle!es let feltteleit S 1a%&is a kisln& lett2l u%&an#sak eltr2 let feltteleit$ A kisln& apjnak sokat kellett utaznia, ke1eset le etett ott on, an&ja pedi% el!ebete% 1olt, s osszabb id2szakokat t>lt>tt intzetekben, A kisln& el2sz>r e%& na%&nnj ez kerlt, azutn a na%&an&j oz, !ajd Kjra aza, a o%& pp a k>rl!n&ek !e%k1ntk$ ?zek alatt az 1ek alatt Kjra s Kjra elol1asta ennek a boldo% #saldnak a t>rtnett, akik lakatlan szi%eten ltek, s ezrt e%&ikk se! a%& atta el a #sald t>bbi ta%jt$ B1ekkel ks2bb is j0l e!lkezett r, !il&en kelle!es, sz1et !elen%et2 rzs kertette atal!ba, a!ikor prni k>zt l1e, s !inden bajr0l !e%feledkez1e, ezt a k>n&1et ol1asta$ 3i el&t a 1%re rt, elkezdte el>lr2l$ A Aobinson #sald fantziabirodal!ban t>lt>tt boldo% 0rk !e%01tk att0l, o%& 1al0s%os probl!i f>llkerekedjenek rajta$ A zord 1al0s% n&o!aszt0 sKl&t a kpzeletbeli kiel%lsek se%ts%1el tudta el1iselni$ Ne !int o%& a t>rtnet ne! !ese 1olt, ne! %rte ol1as0jnak, o%& lete e%&szer !ajd jobbra fordul, ne! tpllta benne azt a re!n&t, a!el& sokkal el1isel et2bb tette 1olna sz!ra az letet$ ?%& ar!adik n2, e%& fiatal rtel!is%i asszon& e%&szer el!ondta, o%& F%&erekkoro!ban i!dta! a !esket, a a%&o!n&os tndr!esket ppK%&, !int a!el&eket !a%a! tallta! ki$ A [/i%etszpe\ !%is !indennl er2sebben uralta a %ondolatai!at$G ?z az asszon& e%szen ki#si %&er!ek 1olt, a!ikor an&ja e%& aut0baleset k>1etkeztben !e% alt$ Apjt feles%e alla !l&en !e%rendtette W2 1ezette az aut0tU, teljesen !a%ba zrk0zott, s ln&a %ondozst e%& dajkra bzta, akit a %&er!ek ne! na%&on rdekelt$ A kisln& t1es 1olt, a!ikor apja Kjra !e%n2slt, s K%& e!lkszik, o%& a F/i%etszpeG ekkoriban lett sz!ra kl>n>sen fontos$ 3osto aan&ja lett a !esebeli boszorkn&, 2 !a%a pedi% a toron&ba zrt ln&$ 3int !ondta, azrt rezte !a%t a !ese 2s rokonnak, !ert /i%etszpt a boszorkn& Fer21elG szerezte !e% !a%nak, !int a o%& !osto aan&ja is er21el n&o!ult be az 2 letbe$ Vj ott ont a kisln& b>rt>nnek rezte, !i1el azel2tt a dajka, aki ne!i%en t>r2d>tt 1ele, !e%en%edte neki, o%& azt #sinljon, a!it akar$ Bppol&an eln&o!ott 1olt, !int /i%etszpe, aki torn&ba zr1a ne! le etett ura sajt letnek$ A !ese kul#st sz!ra /i%etszpe osszK aja jelentette$ @ is osszKra szerette 1olna n>1eszteni a ajt, de !osto ja !indi% r>1idre 1%taQ a osszK aj jelentette ezrt sz!ra a szabads%ot s a boldo%s%ot$ .eln2ttkorban j>tt r, o%& a kirl&fi, aki utn 1%&akozott, 1oltakppen az apja 1olt$ A !ese !e%%&2zte 2t arr0l, o%& e%& szp napon elj>n rte, s !e%!enti$ ?bb2l a !e%%&2z2dsb2l a kisln& er2t !ertett$ =a tKls%osan n&o!aszt0 lett sz!ra az let, el% 1olt, a elkpzelte >n!a%t !int /i%etszpt, akinek osszKra n2 a aja, s akit !e%szeret s !e%!ent a kirl&fi$ Bs kpzeletben /i%etszpe t>rtnete szeren#ss 1%et rt$ A !esben a kirl&fit e%& id2re !e%1aktja a boszorkn& S ez a kisln&nak azt jelentette, o%& apjt is !e%1aktotta a Fboszorkn&G, aki1el e%&tt lt, o%& ne lssa, !enn&i1el kl>nb nla a ln&a S, de 1%l is !osto aan&ja iba 1%ta le a ajt, !ert Kjra !e%n2tt, s a kirl&fi elj>tt ozz, s att0l kezd1e boldo%an ltek$ =a >ssze asonltjuk a F/i%etszpG;t FA s1j#i Aobinson #saldG;dal, k>nn&en belt atjuk, o%& a !ese !% az il&en szp t>rtneteknl is t>bbet n&Kjt a %&er!ek sz!ra$ FA s1j#i Aobinson #saldG;ban nin#s boszorkn&, akin a %&er!ek kpzeletben kit>lt etne a !r%t, s akit ibztatni le etne, a apja elt1olodik t2le$ FA s1j#i Aobinson #saldG a kpzeletbeli !enekls le et2s%t knlja, s 1al0ban se%tett annak a kisln&nak, aki Kjra s Kjra elol1asta, o%& e%& id2re !e%feledkezzen lete probl!ir0l$ A j>12re nz1e azonban ne! adott neki se!!ifle re!n&t$ A F/i%etszpeG 1iszont !e%adta a %&er!eknek azt a le et2s%et, o%& ol&an %onosznak lssa a !esebeli boszorkn&t, a!i ez kpest a sajt Fboszorkn&G !osto aan&ja !r ne! is ltszott ann&ira rossznak$ A F/i%etszpeG to1bb kiltsba el&ezte a kisln&nak, o%& tulajdon teste fo%ja !e%!enteni, a!ikor a aja !e%n2$ 4 a!i a le%fontosabb, biztostotta arr0l, o%& a Fkirl&fiG #sak t!enetile% 1akult !e%, o%& ks2bb 1isszan&eri sze!e 1il%t, s !e%!enti sz1e 1lasztottjt$ ?z a fantzia, e%&re kisebb intenzitssal u%&an, de !indaddi% er2t adott ennek a ln&nak, a!% bele ne! szeretett 1alakibe s frj ez ne! !ent, 1a%&is !indaddi%, a!eddi% szks%e 1olt r$ =a a !osto aan&a tudta 1olna, o%& !it jelent a F/i%etszpeG !osto aln&a sz!ra, els2 pillanatban S rt et2 !0don S K%& rezte 1olna, o%& a !esk rtanak a %&er!ekeknek$ Azt azonban ne! tudta 1olna, o%& a a ln&a ne! jut kpzeletbeli kiel%ls ez a F/i%etszpeG r1n, !e%pr0blta 1olna felbo!lasztani apja zass%tQ s a a !ese a j>12t illet2le% ne! tette 1olna bizakod01, #sKn&n elront atta 1olna az lett$ 4okszor fel1etettk !r: a a !ese irrelis re!n&eket tpll, a %&er!ek szks%szerLen #sal0dni fo%, s !inl jobban #sal0dik, ez annl jobban fj neki$ Ne a sszerL S azaz be atrolt s id2le%es S re!n&eket tpllunk benne

a j>12jt illet2le%, ne! #s>kkentjk sorsra s ter1eire 1onatkoz0 !r etetlen szoron%sait$ (rrelis flel!ei irrelis re!n&eket k1nnak$ A %&er!ek 1%&ai oz kpest a realisztikus s be atrolt %retek ke1snek bizon&ulnak, ne! 1i%aszt n&Kjtanak, ane! !l&s%es #sal0dst okoznak$ A t>bb;ke1sb realisztikus t>rtnetek ennl t>bbet azonban ne! tudnak n&Kjtani$ 'eserL kibrndulst okoznnak a %&er!eknek a !esk fantasztikus %retei is, a realisztikus t>rtnetben allan, s a sajt, 1al0s%os letre 1onatkoztatn 2ket$ A !esk F app& endG;je azonban "ndrorsz%ban 1al0sul !e%, 1a%&is e%& ol&an orsz%ban, a!el&et #sak kpzeletben keres etnk fel$ A !ese azt a re!n&t tpllja a %&er!ekben, o%& a kirl&s% e%& szp napon az >1 lesz$ 3i1el ennl ke1esebbel ne! ri be, 1iszont tudja azt is, o%& e%&edl ne! kpes !e%szerezni, a !ese k>zli 1ele, o%& 1arzserejL atal!ak lesznek a se%ts%re$ ?z bren tartja benne a re!n&t, s ne! en%edi, o%& a ko!or 1al0s% kioltsa benne a fantzia ln%jt$ 3i1el a !ese ol&an %&2zel!et %r, a!il&et a %&er!ek szeretne, llektanila% !e%%&2z2bb !inden realisztikus t>rtnetnl$ Bs !i1el a kirl&s%ot !indenkpp neki %ri, a %&er!ek ajland0 elfo%adni a !ese t>bbi tantst is: o%& a kirl&s%rt az ott ont el kell a%&niQ o%& ne! le et azonnal eln&erniQ o%& pr0bkat kell killniQ o%& ko#kztatni kellQ o%& ne! e%&edl, ane! se%t2trsakkal kell a feladatokat el1%ezni, s a se%ts% fejben a trsak bizon&os k1ns%ait ki kell el%teni$ A !ese azrt %azda%tja !indennl jobban a %&er!ek fantzijt, !ert 1%s2 %retei tallkoznak a %&er!eknek a bosszKr0l s a di#s2s%es letr2l alkotott elkpzelsei1el$ A Fj0 %&er!ekirodalo!nakG tekintett rsok n!el&ik1el az a baj, o%& a %&er!ek fantzijt azon a szinten tartja, a o1 az !r !a%t0l is eljutott$ A %&er!ekek szeretik az il&en t>rtneteket, de a pillanatn&i l1ezeten tKl ne! sok asznuk 1an bel2lk$ )&o!aszt0 probl!ikkal kap#solatban ezek a t>rtnetek ne! n&Kjtanak nekik se! bizakodst, se! 1i%aszt, #supn a pillanatn&i !enekls le et2s%t$ Dannak pldul ol&an FrealisztikusG t>rtnetek, a!el&ekben a %&er!ek bosszKt ll 1ala!el&ik szl2jn$ A %&er!ek bosszK1%&a akkor a le%er2sebb, a!ikor lassan !r !a%a !>%>tt a%&ja az >diplis el&zetet, s !r ne! f%% teljes !rtkben szleit2l, ?bben az letkorban !inden %&er!eknek 1annak bosszKfantzii, de 1il%osabb pillanataikban felis!erik, o%& ezek rendk1l i%azs%talanok, iszen szleikt2l kapnak !e% !indent, a!ire szks%k 1an az letben, s szleik ezrt ke!n&en !e%dol%oznak$ A bosszK1%& !indi% bLntudatot okoz, s felbreszti a !e%torlst0l 1al0 flel!et is$ 3indkett2t n>1eli az ol&an t>rtnet is, a!el& a 1al0s%os bosszKlls fantzijt tpllja, s a %&er!ek >n!a%t0l ne! kpes !sra, #sak arra, o%& elfojtsa az il&en %ondolatokat$ Az il&en elfojtsnak %&akran az az ered!n&e, o%& 1a%& j0 tz 11el ks2bb a ka!asz a 1al0s%ban li ki ezeket a %&er!eki bosszKfantzikat$ A %&er!eknek ne! kell elfojtania az il&en fantzikat, ellenkez2le%: a le%na%&obb !rtkben kil1ez eti 2ket, a fino! bea1atkozssal elrjk, o%& ol&an #lpontokra irn&uljanak, !el&ek na%&on asonl0ak a szlei ez, de n&il1n1al0an ne! azonosak 1elk$ Dan;e alkal!asabb #lpontja a bosszKll0 %ondolatoknak annl az e!bernl, aki bitorolja a szl2 el&t, 1a%&is a !esebeli !osto nlM =a az e!ber kpzeletben ke%&etlen bosszKt ll e%& il&en %onosz bitorl0n, ne! kell bLntudatot reznie, s ne! kell flnie a !e%torlst0l se!, iszen ldozata !e%rde!li a sorst$ 4okan erre azt szoktk fel ozni, o%& a %&er!eknek ne! szabad bosszKra %ondolnia, !ert az il&en %ondolatok erk>l#stelenekQ ne! le et azonban el%% an%sKl&ozni, o%& az e!bernek akkor is 1annak bizon&os fantzii, a tudja, o%& ne! 1olna szabad rjuk %ondolniaQ il&enkor aztn ne! te et !st, !int o%& a tudattalanba sz!Lzi 2ket, a ol esetle% sokkal na%&obb krt te etnek lelki letben$ A !esk te t !inden sze!pontb0l asznos le et2s%et knlnak a %&er!eknek: teljes !rtkben kil eti s kil1ez eti bosszKfantziit a t>rtnetben szerepl2 %onosz !osto n, !% a szlei1el sze!ben e%& per#i% se! kell flel!et 1a%& bLntudatot reznie$ 3ilne 1erse, a!el&ben Pa!es Pa!es 3orrison 3orrison fi%&el!ezteti an&jt, o%& ne !enjen el nlkle a 1ros 1%re, !ert ne! fo% azatallni, s >r>kre el fo% 1eszni, s a!i aztn a 1ersben be is k>1etkezik, l1ezetes s 87 sz0rakoztat0 t>rtnet S feln2tteknek$ A 1ers a %&er!ek sz!ra a le%lidr#esebb szoron%st fo%al!azza !e%, 1a%&is testet ad flel!nek, o%& el a%&jk$ A feln2tt !ulats%osnak tallja, o%& a %&erek 01ja az an&jt, o%& a szerepek f>l#serl2dnek$ A %&er!eknek tetszene u%&an az il&en szerep#sere, de kptelen 1olna el1iselni azt a %ondolatot, o%& szleit ezltal tart0san el1eszt eti$ A 1ersben i%azb0l az tetszik neki, o%& fi%&el!ezteti a szl2t: so a ne !enjen el nlkle$ ?bben a %ondolatban kts%k1l >r>!t leli, elfojtja 1iszont azt a !l&r2l fakad0 szoron%st, a!el&et a 1ersben !e%j0solt ese!n& breszt fel benne, 1a%&is az, o%& szlei 1%le% !a%ra a%&jk$

Az e ez asonl0 !ai t>rtnetekben ne!e%&szer el2fordul, o%& a %&er!ekek %&esebbek s okosabbak szleiknl, s ezek a t>rtnetek ne! 4e olsin#s orsz%ban jtsz0dnak, !int a !eskben, ane! a tk>znapi 1al0s%ban$ A %&er!ek l1ezi 2ket, !ert ki!ondjk, a!it 2 inni szeretneQ ezek a !L1ek 1%s2 soron azonban !e%in%atjk bizal!t a szleiben, s #sal0dst is okoznak sz!ra, iszen ;j0slatukkal ellenttben S to1bbra is osszK id2re f%%2s%i s alrendelt 1iszon&ban !arad szlei1el$ ?%&etlen a%&o!n&os !ese se! fosztan !e% a %&er!eket att0l a biztons%ot jelent2 %ondolatt0l, o%& a szl2 !indent jobban tudQ eltekint1e e%& ki1teles esett2l: a!ikor a szl2 t1esen tli !e% %&er!eke kpess%eit$ 4ok !esben el2fordul, o%& a szl2 se!!ire se! tartja 1ala!el&ik %&er!ekt, akit %&akran t>kfilk0nak is ne1eznek, s aki aztn a t>rtnet sorn bebizon&tja, o%& szl2je t1esen tlte !e%$ A !ese llektanila% itt is i%azat llt$ A %&er!ekek ltalban !e% 1annak %&2z2d1e r0la, o%& szleik szinte !indent jobban tudnak nluk, e%& ki1tellel: ne! be#slik el% sokra %&er!ekeik kpess%eit$ ?nnek a %ondolatnak az bren tartsa j0t tesz a %&er!eknek, !ert kpess%einek fejlesztsre >szt>nzi S ne! arra, o%& tKlszrn&alja szleit, ane! arra, o%& !e%1ltoztassa szleinek r0la alkotott ked1ez2tlen 1le!n&t$ 3r!ost a!i a szl2 tKlszrn&alst illeti, a !ese %&akran l azzal a fo%ssal, o%& alakjt kett astja, kt alakban jelenti !e%: e%&rszt a %&er!ekt albe#sl2 szl2 kpben, !srszt 1ala!il&en b>l#s >re%e!ber 1a%& llat for!jban, aki1el a 2s az Ktjn tallkozik, s aki j0 tan#sai1al ozzse%ti, o%& %&2zedel!es le%&en S ne! a szl2 felett, iszen az ijeszt2 1olna, ane! e%& na%&obb be#sben ll0 test1r felett$ P0te12je se%ts%1el 2snk n a le etetlennek ltsz0 feladatokat is !e% tud oldani, s ezzel !e%!utatja szl2jnek, o%& t1esen !rte f>l %&er!eke kpess%eit$ A szl2 ktked2 s t!o%at0 aspektust !e%testest2 alak1ltozatok k>zl te t az ut0bbi lesz a %&2ztes$ A ne!zedki ellenttek proble!atikjt s a szl2k tKlszrn&alsnak 1%&t a !ese K%& jelenti !e%, o%& a!ikor elj>n az ideje, a szl2 elkldi %&er!ekt W1a%& %&er!ekeitU szeren#st pr0blni$ 'alandjai sorn aztn a %&er!ek bebizon&t atja rter!etts%t, !e%!utat atja, o%& !lt0 a szl2 el&nek elfo%lalsra$ A %&er!ek rendk1li tettei objekt1e i etetlenek u%&an, de se!!i1el se! fantasztikusabbak a !ese all%at0 %&er!ek sz!ra annl a %ondolatnl, o%& 2 !a%a is tKlszrn&al atja szleit, s ezltal elfo%lal atja el&ket$ Az il&en tpusK !esk W!el&ek kl>nfle 1ltozatokban az e%sz 1il%on !e%tall at0kU ltalban realisztikusan kezd2dnek: az >re %ed2 apnak el kell d>ntenie, o%& !el&ik %&er!eke >r>k>lje a ja1ait, !el&ik !lt0 el&nek elfo%lalsra$ A kitLz>tt feladattal kap#solatban a !ese 2se ppen K%& rez, a o%& a %&er!ek, 1a%&is K%& rzi, le etetlen teljesteni$ ?nnek ellenre a !ese !e%!utatja, o%& a feladat !e%old at0, i%az, #sakis e!berfeletti atal!ak 1a%& !sfle se%t2trsak k>zre!Lk>ds1el$ Bs a !e%%ondoljuk, a %&er!ekben 1al0ban #sakis a le%fantasztikusabb teljest!n& kelt eti fel azt az rzst, o%& t>bbre kpes szleinlQ effle bizon&tkok nlkl az il&en rzs res !e%alo!nia 1olna,

.A LIBA? SZTORL NY0 Az auton0!ia !e%szerzse FA libapsztorln&G, ez a 1ala a i%en npszerL, !a !r ke1sb is!ert Gri!!;!ese arr0l sz0l, o%&an 1lik le a %&er!ek szleir2l s tesz szert auton0!ira$ X t>rtnet 1ltozatai szinte !inden eur0pai orsz% !esekin#sben szerepelnek, de !s f>ldrszek !esi k>zt is tallkoz atunk 1elk$ A Gri!! test1rek 1ltozata %& kezd2dik: FDolt e%&szer, ol ne! 1olt, e%& >re% kirl&n, akinek a frje sok 11el azel2tt !e% alt$ Dolt ennek a kirl&nnak e%& %&>n&>rL ln&a$$$ 3ikor elrkezett az ideje, o%& a ln& frj ez !enjen, s ide%en orsz%ba kellett utazniaG, an&ja na%& rtkL kszereket s !s kin#seket adott a ln&nak$ 'i1lasztottak e%& szobaln&t, o%& 2 ksrje el az Kton$ 81 3indkt n2 lo1on indult Ktnak, de a kirl&ln& lo1a beszlni is tudottQ .alda 1olt a ne1e$ F3ikor elj>tt a bK#sK 0rja, az >re% kirl&n be!ent a l0ka!rjba, fo%ott e%& kis kst, s bele1%ott az ujjba, !% ki ne! #sordult a 1reQ akkor e%& fe r zsebkend2re ro! 1r#seppet ullatott, odaadta a ln&nak, s azt !ondta: [P0l 2rizd !e% ezt a kend2t, ked1es %&er!eke!, !ert !% i%en j0 szol%latot fo% tenni neked az Kton$\F 3ikor !r e%& 0rja Kton 1oltak, a kirl&ln& !e%szo!jazott, s !e%krte a szobaln&t, o%& ozzon neki a patakb0l 1izet az aran&po arbanQ a szobaln& ne! 1olt ajland0 1zrt !enni, ane! el1ette a kirl&ln&t0l az aran&po arat, s !e%paran#solta neki,

o%& szlljon le a lo1r0l, s a inni akar, !enjen a fol&0 oz, !ert 2 t>bbet ne! lesz a szol%l0len&a$ Y%&anez a jelenet ks2bb !% e%&szer lejtsz0dik, de ez alkalo!!al a kirl&ln&, !ikor a 1z f>l ajol, elejti s %& el1eszti a zsebkend2t a ro! 1r#seppelQ s ett2l a 1esztes%t2l a kirl&ln& !inden erejt el1eszti$ A szobaln& kap1a kap az alkal!on, s arra kn&szerti a kirl&ln&t, o%& lo1at s ru t #serljenek, s arra is !e%esketi, o%& a kirl&i ud1arban senkinek ne! rulja el ezt a ert$ 3ikor !e%rkeznek, az ud1arnl a szobaln&t iszik a er#e%i #s !en&asszon&nak$ 3ikor !e%krdik t2le, !i le%&en a ksr2j1el, a szobaln& arra kri az >re% kirl&t, adjanak neki 1ala!i !unkt$ ?lkldik t a kirl&ln&t, o%& se%tsen a libapsztorfiKnak libt 2rizni$ 'is id2 !Kltn az l!en&asszon& arra kri je%&est, az ifjK kirl&t, o%& 1%assa le .alda fejt, !ert att0l tart, o%& a l0 leleplezi %onosz #selekedett$ %& is t>rtnik, de a 1al0di kirl&ln& addi% k>n&>r>%, !% a l0 fejt ki ne! sze%ezik e%& s>tt kapura, a ol a kirl&ln& nap !int nap el alad, a!ikor a !ez2re i%&ekszik libt 2rizni$ 3inden re%%el, !ikor a kirl&ln& t alad a kapun a fiK#sk1al, akinek se%t a libapsztorkodsban, na%& szo!orKs%%al k>sz>nti .alda fejt, az pedi% %& felel neki: FAn&d sz1e, a %& ltna, bnatban !e%szakadna$G 'inn a !ez2n a kirl&ln& lebontja a ajt$ A psztorfiK, !ikor a sznaran& ajfrt>ket !e%ltja, !e%pr0bl kitpni bel2le n n& szlatQ a kirl&ln& ebben K%& akadl&ozza !e%, o%& !e%kri a szelet, fKjja el a fiK kalapjt, o%& annak Lz2be kelljen 1ennie$ Y%&anez a jelenet kt e%&!st k>1et2 napon is !e%is!tl2dik, s ezen a fiK#ska ann&ira fel!r%el2dik, o%& bepanaszolja a ln&t az >re% kirl&nak$ '>1etkez2 nap az >re% kirl& elrejt2zik a kapunl, s a sajt sze!1el lt !indent$ ?ste, !ikor a libapsztorln& 1isszatr a kastl&ba, a kirl& fa%%atni pr0blja, o%& !it jelentsen !indez$ A ln& azt feleli, !e%eskd>tt r, o%& senki e!berfinak ne! rulja el$ A ln& ellenll a kirl& unszolsnak, s ne! !ondja el neki, !i esett 1eleQ de abba 1%l is belee%&ezik, o%& belesrja bnatt a kl& al&ukba$ Az >re% kirl& all%at0zik a kl& a !>%>tt, s !e% allja a libapsztorln& t>rtnett$ ?zutn az i%azi kirl&ln&t kirl&i ru kba >lt>ztetik, !ajd !indenkit >ssze 1nak e%& na%& lako!raQ itt a 1al0di !en&asszon& az ifjK kirl& jobbjn, a a!is !en&asszon& a baljn l$ A 1a#sora 1%ezt1el az >re% kirl& !e%krdezi a a!is !en&asszon&t, !i le%&en a bntetse e%& bizon&os sze!l&nek, aki ezt s ezt #selekedte$$$, azzal elsorolja neki !indazt, a!it az lkirl&ln& 1al0ban 1tett$ A a!is !en&asszon&, ne! tud1n, o%& r0la 1an sz0, %& 1laszol: F[)e! rde!el jobbat: 1etk2ztessk !eztelenre, s zrjk bellr2l e%&es sz>%ekkel ki1ert ord0ba, a ord0t pedi% kt fe r l0 1onszolja fel;al az Kton, !% !e% ne! al$\ [A0lad 1an sz0 ;!ondja erre az >re% kirl& S, a sajt tletedet !ondtad ki, s ez is fo% t>rtnni 1eled$\ 3ikor az tletet 1%re ajtottk, az ifjK kirl& feles%l 1ette a 1al0di !en&asszon&t, s boldo%s%ban s bkess%ben uralkodtak az orsz%ban$G 3r a !ese le%kezdetn fel!erl a %ener#i01lts krdse: az >re% kirl&n elkldi a ln&t, o%& e%& !esszi orsz%ban l2 kirl&fi feles%e le%&en: azaz, o%& kialaktsa sajt, a szl2i zt0l f%%etlen lett$ 4zoron%atott el&zete ellenre a kirl&ln& !e%tartja az %rett, ne! rulja el senki e!berfinak, !i t>rtnt 1eleQ %& bizon&oss%ot tesz erk>l#si erejr2l, s 1%l ennek ered!n&e a j01ttel, a %onosz bLn 2dse, s o%& a 1%n !inden j0ra fordul$ (tt a 2sn2re leselked2 1eszl&ek bellr2l t!adnak: ne! szabad en%ednie a ksrtsnek, o%& felfedje a titkot$ Ne a !ese f2 t!ja az, o%& a 2s el&t 1alaki bitorolja$ A t>rtnetnek s a fenti !ot1u!nak >diplis jelent2s%e 1anQ ezrt is tall atjuk !e% szinte !inden kultKrban$ A !ese 2se t>bbn&ire n2, de is!ernk ol&an 1ltozatokat is, a ol frfi a f2szerepl2, pldul a t>rtnet le%is!ertebb an%ol 1erzi0jban, a FAos*al s /illianG;ben$ (tt e%& fiKt kldenek el e%& ide%en kirl& ud1arba, o%& ott ne1el2djk$ %& !% e%&rtel!Lbb, o%& a !ese 1oltakppen a feln2tt 1lsr0l, az retts% !e%szerzsr2l s az 86 >nll0sulsr0l sz0l$ Akr#sak FA libapsztorln&G;ban, ebben a !esben is arra kn&szerti ksr2je a !ese 2st, o%& #serljen 1ele el&et$ A!ikor !e%rkeznek az ide%en ud1arba, a bitorl0t 1lik a kirl&finak$ A 1al0di kirl&fi azonban, br szol%ai szerepre kr oztatjk, eln&eri a kirl&ln& sz1t$ P0indulatK szerepl2k se%tenek a bitorl0 leleplezsben, s az a !ese 1%n sKl&osan !e%bLn 2dik, a kirl&fi pedi% 1isszan&eri !lt0 el&t$ Az lkirl&fi ebben a !esben is !e%pr0blt a zass%ban a 2s el&be lpni, a t>rtnet te t na%&jb0l u%&anaz, !int FA libapsztorln&G;, #sak a !ese 2s ne!e 1ltozott !e% S ebb2l is lt at0, o%& ne! i%azn ln&e%es, !il&en ne!L a 2s$ =iszen a t>rtnet ol&an >diplis probl!1al fo%lalkozik, a!el& !ind a ln&ok, !ind a fiKk letben jelentkezik$

FA libapsztorln&G az >diplis fejl2dsi fol&a!at kt ellenttes oldalnak jelkpes !e%jelentst is n&Kjtja$ .ejl2dse korai szakaszban a %&er!ek K%& rzi, o%& a 1ele azonos ne!L szl2 bitorl0, aki jo%talanul fo%lalja el a %&er!ek el&t az ellenttes ne!L szl2 sz1ben, olott az sokkal jobban szeretne a %&er!ekkel lni zass%ban$ A %&er!ek arra %&anakszik, o%& a 1ele azonos ne!L szl2 ra1aszs%a se%ts%1el W2 !r jelen 1olt, !iel2tt a %&er!ek !e%rkezett 1olnaU !e%fosztotta 1ala!it2l, a!i szletse jo%n jrna neki, s azt re!li, o%& 1ala!il&en !a%asabb atalo! bea1atkozsa se%ts%1el a dol%ok rendbe j>nnek, s !ajd 2 lesz a !sne!L szl2 zastrsa$ ?z a !ese a korai >diplis fzisb0l a k>1etkez2, !a%asabb lp#s2fokra is elksri a %&er!eket: azt a %ondolkods!0dot, !el& a k1natos dol%okat i%aznak 1li, fel1ltja az a kiss !r realisztikusabb lts!0d, !el&nek se%ts%1el a %&er!ek felis!eri 1al0di el&zett az >diplis fzisban$ A o%& fejl2dik rtele!ben s retts%ben, kezdi felis!erni: ne! felel !e% a 1al0s%nak az az elkpzelse, o%& a 1ele e%&ne!L szl2 #sak or#tlanul bitorolja az 2 el&t$ 'ezd rbredni, o%& 2 !a%a az, aki bitorl0 szeretne lenni, 2 1%&ik a 1ele azonos ne!L szl2 el&re$ A libapsztorln& arra int, o%& ezeket a t>rek1seket fel kell adni, !ert rettenetes bLn 2ds 1r azokra, akiknek e%& id2re sikerl bitorolnia a 1al0di zastrs el&t$ A t>rtnet azt bizon&tja: jobb, a a %&er!ek belen&u%szik abba, o%& 2 #sak %&er!ek, !int a !e%pr0blja elfo%lalni a szl2 el&t, br!il&en k1natosnak tLnjk is az$ ?lt>pren% etnnk rajta, 1an;e 1ala!i jelent2s%e a %&er!ek sz!ra, o%& ez a !ot1u! f2knt ol&an !eskben bukkan fel, a!el&eknek ln& a 2se$ A t>rtnet azonban, a %&er!ek ne!t2l f%%etlenl, i%en na%& atssal 1an br!el&ik %&er!ekre, !i1el tudatel2ttes szinten a %&er!ek felis!eri, o%& a t>rtnet ol&an >diplis probl!kkal fo%lalkozik, a!el&ek na%&on asonltanak a sajt probl!ira$ =einri# =eine, e%&ik le%is!ertebb k>lte!n&ben, a FNeuts# land, ein ginter!hr# enG W)!etorsz%, tli re%eU #!L 1ersben elbeszli, !il&en na%& atst tett r FA libapsztorln&G !esje: =o%& 1ert sz1e!, !ikor dad! !eslte, a kirl&ln& o%& fslte aran& ajt a pusztas%ban, r1n$ /ibt 2rz>tt, s este, !ikor libit, kis libapsztor, aza ajtotta a kapun, 85 #sak ott;der!edt a %&szt0l:$$$ Ne arr0l is sz0l FA libapsztorln&G, o%& a szl2 se!!it se! te et rte, o%& %&er!eke feln2tt rst biztostsa, !% akkor se!, a ol&an atal!as, !int e%& kirl&n$ =o%& >n!a%1 1ljk, a %&er!eknek >nll0an kell sze!benznie az let !e%pr0bltatsai1al$ )e! sz!t at r, o%& a szl2 !ajd K%&is !e%!enti sajt %&>n%es%e k>1etkez!n&eit2l$ A kirl&ln&on ne! se%tenek az kk>1ek s kin#sek, !el&eket an&jt0l kapottQ a !ese ezzel arra utal, o%& ke1eset asznlnak a %&er!eknek a szleit2l kapott an&a%i ja1ak, a ne! tudja, o%&an kell fel asznlni 2ket$ A kirl&n utols0, le%fontosabb ajndka ln&a sz!ra a zsebkend2, tulajdon 1re ro! #seppje1el$ Ne a kirl&ln& !er2 1i%&zatlans%b0l ezt is el1eszti$ A ro! #sepp 1rt, !int a szeJulis retts% elrsnek jelkpt, ks2bb a F=0fe rkeG;1el s a F<sipker0zsikaG; 1al kap#solatban !ajd rszletesen tr%&aljuk$ A kirl&ln& azrt indul el ott onr0l, o%& frj ez !enjen, azaz, o%& ln&b0l asszonn& s feles%% 1ljon$ An&ja a lelkre k>ti, o%& na%&on 1i%&zzon a zsebkend2re a ro! 1r#seppel, !% a beszl2 l0nl is jobbanQ ne! ok nlkl k>1etkeztetnk te t arra, o%& a fe r 1szondarabkra ullajtott ro! #sepp 1r a szeJulis retts%et jelkpezi, azt a kl>nle%es kap#solatot, a!el& akkor j>n ltre an&a s len&a k>z>tt, !ikor az an&a felkszti %&er!ekt a szeJulis letbe 1al0 belpsre$ =a a kirl&ln& !e%2rizte 1olna ezt a sorsd>nt2 ajndkot, az !e%1dte 1olna a bitorl0 %&alzatos tetteit2lQ 2 azonban el1esztette$ ?z arra utal, o%& 1ala ol !l&en !% ne! rett !e% r, o%& asszon& le%&en$ Az e!ber arra

%&anakszik, o%& a an&a%s%a, az, o%& el1esztette a zsebkend2t, affle FfreudiG feledken&s% 1olt, s ennek se%ts%1el ol&as!it2l szabadult !e%, a!i arra e!lkeztette, a!ire ne! akart %ondolni: szzess%e k>zel%2 el1esztsre$ 3int libapsztorln& 1isszatr et a fiatal, ajadon ln& szerepk>rbeQ retlens%t !% az a tn& is an%sKl&ozza, o%& e%& fiK#sknak se%t libt 2rizni$ Ne a t>rtnet arra fi%&el!eztet, o%& a 1alaki !e% akar !aradni retlennek akkor, !ikor elrkezik a feln2tt rs ideje, tra%diba sodorja !ind >n!a%t, !ind a ozz k>zel ll0kat S a !esben .aladt, a Ls%es lo1at$ A!ikor a libapsztorln& elsiratja a lo1at: FZ , .alada, t itt f%%szG S, a l0 feje ro! zben 1laszol neki u%&anazzal a 1ersik1el$ A 1ers azonban ne! a ln& szo!orK el&zetn sirnkozik, ane! a ln& an&jnak te etetlen kts%beesst fejezi ki$ .alda burkoltan arra fi%&el!ezteti a ln&t, o%& ne! szabad pusztn eltLrnie, a!i t>rtnik 1ele, ane! #selekednie kell, a ne! a sajt ked1rt, az an&jrt$ .ino! sze!re n&s is rejlik .alda sza1aiban: a a kirl&ln& ne! 1iselkedett 1olna ol&an retlenl, a ne! ejti le s 1eszti el a zsebkend2t, a ne! a%&ja, o%& a szobaln&a f>lbe kerekedjk, .aladt ne! >lik !e%$ 3inden szeren#stlens%r2l !a%a a ln& te et, !ert ne! ll ki sajt rdekben$ 3% a beszl2 l0 se! se%t eti ki ebb2l a !e%pr0bltatsb0l$ A t>rtnet azokat a ne zs%eket brzolja, !el&ekkel az e%&n letKtjn sze!bekerl: a szeJulis retts%, a f%%etlens% s az >n!e%1al0sts ne zs%eit$ Deszl&eket kell le%&2zni, !e%pr0bltatsokat killni, d>ntseket ozni$ Ne a t>rtnet arr0l is !e%%&2z, o%& a 1alaki L !arad >n!a% oz s 1lasztott rtkei ez, akkor a 1%n !inden j0ra fordul, br!il&en rosszul fest is a el&zet e%& idei%$ Bs az >diplis el&zet !e%olds1al >ssz an%ban a t>rtnet an%sKl&ozza azt is, o%& a 1alaki e%& !sik sze!l& el&t bitorolja, !ert azt ol&an i%en k1natosnak tallja, ez a bitorl0 ro!lst jelenti$ Az e%&n #sak sajt er2fesztsei se%ts%1el n&er eti el sajt jo%os el&t$ (s!t alkal!unk n&lik r, o%& >ssze asonltsuk, !enn&i1el !l&ebb ez a r>1id kis tndr!ese Wn&o!tatsban ali% >t oldalU a korbban !r e!ltett, FA kis!ozdon& !enni tudG #!L, szles k>rben is!ert s npszerL !ai %&er!ekt>rtnetnl$ ?z az ut0bbi !ese is azzal biztatja a %&er!eket, o%& a el% er2sen akarja, el2bb;ut0bb sikerl elrnie a #ljt$ ?z a !odern !ese, 1ala!int !s, ozz asonl0 t>rtnetek, 1al0ban re!n&t bresztenek a %&er!ekben, s %& el&es, de i%en korltozott #lt szol%lnak$ A %&er!ek !l&ebb, tudattalan 1%&ai oz s szoron%sai oz azonban e%&ltaln ne! sz0lnak az il&en !esk, s 1%s2 soron !indi% ezekre a tudattalan ele!ekre bukkanunk, a azt kutatjuk, !i akadl&ozza !e% a %&er!eket abban, o%& bizalo!!al 1%jon neki az letnek$ Az effle !esk ne! beszlnek a %&er!ek !l&ebben fek12 szoron%sair0l se k>z1etlenl, se k>z1etetten, s %& ne! is knl atnak !e%k>nn&ebblst ezeknek a n&o!aszt0 rzel!eknek a szintjn$ FA kis!ozdon& !enni tudG tanuls%1al ellenttben, pusztn a siker !% ne! oldja !e% ezeket a bels2 ne zs%eket$ =a ne! %& 1olna, ne! lenne ol&an sok feln2tt, aki lland0an pr0blkozik, ne! adja fel, s 1%l is kls2 dol%okban sikeresnek bizon&ul, de akiknek bels2 ne zs%eit FsikerkG e%&ltaln ne! oldja !e%$ A %&er!ek ne! e%&szerLen !a%t0l a kudar#t0l fl, br ez is rsze a szoron%snak$ Ne K%& ltszik, az effle t>rtnetek szerz2i azt iszik, o%& a %&er!ek !ind>ssze a kudar#t0l rette%, taln azrt, !ert a feln2ttek els2sorban att0l flnek, azaz azokt0l a trn&okt0l, a!el&ekkel a %&akorlati letben a kudar# jr$ A %&er!ek 1iszont els2sorban azrt fl a kudar#t0l, !ert K%& rzi, a kudar#ot 1all, akkor eltasztjk, !a%ra a%&jk, a t>kletes !e%se!!islsbe tasztjk$ "e t #sak e%& ol&an t>rtnet felel !e% annak a lelki kpnek, !el&et a %&er!ek a kudar# k>1etkez!n&eir2l alkot !a%nak, a!el&ikben 1ala!i 0ris 1a%& e%&b %onosz szerepl2 alllal fen&e%eti a !ese 2st abban az esetben, a ne! bizon&ul el% er2snek ozz, o%& sze!beszlljon a bitorl01al$ =iba r el a !ese 2s !indent a !ese 1%re, a %&er!ek sz!ra ennek se!!i jelent2s%e nin#s, a a !ese ne! oldja fel u%&anakkor !l&ebb, tudattalan szoron%sait is$ A tndr!esben ezt a %onosz szerepl2 !e%se!!islse jelkpezi$ ?nlkl ne! keltene teljes !e%n&u%1st, o%& a !ese 2se 1%l !lt0 el&re kerl, !i1el a a %onosz to1bbra is ltezne, lland0 fen&e%etst jelentene$ A feln2ttek %&akran K%& 1lik, o%& a !eskben a %onosz szerepl2 ke%&etlen bLn 2dse #sak f>l>sle%esen n&u%talantja s !e%ijeszti a %&er!eket$ ?nnek ppen az ellenkez2je az i%az: a %onosz bLn 2dse biztostja arr0l a %&er!eket, o%& !inden %onosztett a !a%a !lt0 bntetst n&eri el$ A %&er!ek %&akran rzi K%&, o%& a feln2ttek S s ltalban a 1il% S i%azs%talanul bnnak 1ele, s K%& tLnik, senki ne! tesz ez ellen se!!it$ =a kizr0la% effajta rzel!eire fi%&el, a %&er!ek azt k1nja, o%& akik be#sapjk s !e%alzzk S !int a o%& a #sal0 szobaln& be#sapja a kirl&ln&t a !esbenS, bLn 2djenek a le et2 le%sKl&osabban$ =a ez ne! t>rtnik !e%, a %&er!ek K%& rzi, o%& senki ne! 1eszi el% ko!ol&an az 2 1del!tQ !inl ke!n&ebb bntetsben rszeslnek azonban a rosszak, a %&er!ek annl na%&obb biztons%ban rzi !a%t$

.ontos itt !e%je%&eznnk, o%& a !esben !a%a a bitorl0 tli el sajt !a%t$ A szobaln& !a%a d>nt K%&, o%& el1eszi a kirl&ln& el&t, s !a%a 1lasztja !e% tulajdon pusztulsnak ke%&etlen !0djt is S d>ntsei te t tulajdon %onoszs%b0l fakadnak, ne! k1lr2l er2ltetik r$ A !ese ezzel arra tant, o%& !a%uk a %onosz szndkok okozzk a %onoszte12 1esztt$ 3ikor tlet1%re ajt0nak kt fe r lo1at 1laszt, a bitorl0 elrulja, o%& tudat alatt bLn>snek rzi !a%t .alda elpuszttsrt$ 3i1el a !en&asszon& .aladn lo1a%olt a !en&e%z2jre, 1al0sznL, o%& a l0 fe r y 1olt, l1n a fe r az rtatlans% szne, %& aztn !ltn&osnak tLnik, o%& fe r lo1ak lljanak bosszKt .aldrt$ A %&er!ek !indezzel tudatel2ttes szinten tisztban 1an s !ltn&olja$ 3r e!ltettk, o%& a siker a kls2 feladatok !e%oldsban !% ne! #sillaptja le a bels2 szoron%st$ A %&er!eknek ezrt arra 1an szks%e, o%& !e%!utassk neki, a puszta kitartson k1l e ez !% !i e%&bre 1an szks%$ A felletes ol1ass sz!ra K%& tLn et, a libapsztorln& se!!it ne! tesz rte, o%& jobbra forduljon a sorsa, s pusztn a j0indulatK atal!ak bea1atkozsnak 1a%& a 1letlennek k>sz>n eti, o%& a kirl& felfedezi, ki#soda 1al0jban, s !e%!enti$ Ne a!i e%& feln2tt sz!ra se!!is%nek 1a%& na%&on ke1snek tLnik, azt a %&er!ek i%en ko!ol& teljest!n&nek tl eti, iszen 2 !a%a is #sak i%en ke1eset kpes tenni sorsa !e%1ltoztatsrt$ A !ese arra utal, o%& ne! a na%&szabsK tettek sz!tanak, 1iszont a 2sben bels2 fejl2dsnek kell 1%be!ennie a oz, o%& 1al0di auton0!ira te%&en szert$ A f%%etlens% !e%szerzs ez, a %&er!eki llapot !e% alads oz sze!l&is%fejl2dsre 1an szks%, ne! arra, o%& 1alaki e%& bizon&os feladat 1%re ajtsban %&eskedjk, 1a%& o%& kls2 ne zs%ekkel kzdj>n !e%$ 3r beszltnk r0la, !il&en #selek!n&be 1etti FA libapsztor;ln&G az >diplis el&zet kt kl>nb>z2 aspektust: azt az rzst, o%& e%& bitorl0 fo%lalta el a %&er!ek jo%os el&t, !ajd azt a ks2bbi felis!erst, o%& 1al0jban a %&er!ek k1nta bitorolni a szl2 jo%os el&t$ A t>rtnet arra is r1il%t, !il&en 1eszl&ekkel jr, a 1alaki tKls%osan soki% ra%aszkodik a %&er!eki f%%2s% llapot oz$ ?zt a f%%2s%et a 2sn2 el2sz>r t1iszi an&jr0l a szobaln&ra, s K%& #selekszik, a o%& ksr2je paran#solja neki, anlkl, o%& sajt tl2kpess%t asznln$ A o%& a %&er!ek se! akarja feladni a f%%2s% llapott, pp%& ne! 1esz tudo!st a psztorln& se! a el&zetben 1%be!ent 1ltozsr0l, s ennek k>sz>n eti balsorst, tantja a !ese$ =a to1bbra is >nll0tlan !arad, sose jut el az e!beri kiteljeseds !a%asabb fokra$ 3ikor az e%&n kilp a 1il%ba Wezt jelkpezi, o%& a kirl&ln& el a%&ja ott ont, s !sutt keresi !e% tulajdon kirl&s%tU, f%%etlenn kell 1lnia$ ?zt is!eri fel a libapsztor; kirl&len&, !ik>zben a libkat 2rzi$ A fiK#ska, aki1el e%&tt 2rzik a libkat, szintn !e%pr0bl uralkodni rajta, a o%& a szobaln& is tette, !ikor Kton 1oltak a kirl&ln& Kj ott onba$ A fiK#ska kizr0la% sajt 1%&aira %ondol, s ne! tartja tiszteletben a kirl&ln& auton0!ijt$ Az Kton, t1olod0ban %&er!ekkora ott ont0l, a kirl&ln& sz0 nlkl tLrte, o%& a szobaln& el1e%&e t2le az aran&po art$ 3ost, !ikor a !ez2n ld>%l, s a ajt fsli WFaran& ajtG, a o%& =eine k>lte!n&ben is szerepelU, a fiK ki akar bel2le tpni pr szlat, azaz bitorolni akarja a ln& testnek e%& rszt$ A ln& azonban ne! en%edi, s !ost !r tudja, o%&an szabaduljon !e% t2le$ 'orbban tKls%osan flt a szobaln& ara%jt0l, se! o%& ellent!ondjon neki, !ost 1iszont !r okosabb annl, se! o%& en%edje basskodni a fiK#skt, att0l fltben, o%& a ne! tesz ele%et a 1%&ainak, d >s lesz r$ A po r is, a ln& aja is aran&b0l 1an: ezzel a !ese arra 1ja fel az ol1as0 fi%&el!t, !il&en fontos, o%& a ln& asonl0 el&zetben msk**en rea%l, !int el2sz>r$ A fiK#ska d e, a!irt a libapsztorln& ne! ajland0 en%edel!eskedni neki, 1%l is arra 1ezet, o%& bepanaszolja a ln&t a kirl&nak, s %& el2se%ti a kibontakozst$ A 2sn2 letben az jelenti a fordul0pontot, o%& erl&esen !e%1di !a%t, !ikor a fiK#ska le akarja ala#son&tani$ 3ikor a szobaln& alzta !e%, a kirl&ln& se!!i ellenllst ne! tanKstottQ az0ta 1iszont !e%tanulta, !ire 1an szks% az auton0!ia !e%szerzs ez$ ?rre 1all az is, o%& ne! #selekszik eskje ellenre, br!enn&ire jo%talan eszk>z>kkel #sikartk is ki bel2le az eskt$ .elis!eri, o%& ne! kellett 1olna en%ednie, o%& ezt az %retet kikn&szertsk bel2le, de a !r e%&szer !e%%rte, !e% is kell tartania$ Ne arra ne! 1onatkozott az %ret, o%& tr%&nak se fo%ja el!ondani a titkot, !int a o%& a %&er!ek is sz1esen >nti ki a sz1t 1ala!el&ik jtknak$ A tLz el&, a!el& az ott on szents%t jelkpezi, ppen a !e%felel2 tr%& a oz, o%& !e%1allja neki szo!orK sorst$ A Gri!!;!esben a tLz el&b2l kl& a 1a%& ke!en#e lett: a ke!en#e, a ol a ken&r kszl, szintn az alap1et2 biztons% jelkpe$ Ne a ln&e% az, o%& a!ikor a ln& !e%1di a !lt0s%t s teste srt etetlens%t S a!ikor ne! en%edi, o%& akarata ellenre a fiK#ska kitpjen n n& szlat a ajb0l S, !inden j0ra fordul$ A bitorl0 ne! tud se!!i jobbat, !int o%& !e%pr0bl !s lenni 1a%& !snak ltszani, !int aki 1al0jban$ A libapsztorln& !e%tanulta, o%& ennl sokkal ne ezebb 1al0ban >n!a%unkk 1lni, de e%&edl ezltal te etnk szert 1al0di auton0!ira, #sak ezltal fordul jobbra a sorsunk$

/ANT ZIAC /ELGYGY7L SC MENEK6LS S VIGASZTAL, S A !odern !esk fo%&atkoss%ai e%&Kttal r1il%tanak arra is, !el&ek a a%&o!n&os !ese elen%ed etetlen >sszete12i$ "olkien a fantziban, fel%&0%&ulsban, !eneklsben s 1i%asztal0dsban jel>li !e% a j0 !ese szks%es ele!eit: a 2s fel%&0%&ul !l& kts%beessb2l, !e%!enekl 1ala!il&en na%& 1eszl&b2l, de a le%fontosabb !%is a 1i%asztal0ds$ 3ikor arr0l beszl, o%& !inden 1al0di !esnek j0l kell 1%z2dnie, "olkien an%sKl&ozza, o%& a !esben szerepelnie kell Fe%& irtelen, ked1ez2 [fordulatnak\$$$ Br!il&en fantasztikus 1a%& sz>rn&L kalandokr0l allott is addi% a !ese all%at0 %&er!ek 1a%& feln2tt, a!ikor a [fordulat\ elrkezik, irtelen 85 elakad a lle%zete, %&orsabban 1er a sz1e, s S br !r k>zel jrt a srs oz S irtelen boldo%s% t>r r$G Brt et2 te t, o%& a!ikor a %&er!ekeket arr0l fa%%atjk, !il&en !esket szeretnek a le%jobban, ritkn szerepelnek 81laszaikban a !odern !esk$ ?zek k>zl az Kjabb !esk k>zl sok 1%z2dik szo!orKan, s %& ne! n&Kjtanak !eneklst s 1i%asztalst, olott ezt a !ese flele!kelt2 ese!n&ei szks%ess teszik, s ne! n&Kjtanak se%ts%et a oz, o%& a %&er!ek !e%er2s>d1e nz essen sze!be az let szeszl&es fordulatai1al$ =a a !ese 1%e ne! btortan erre, a %&er!ek a t>rtnet !e% all%atsa utn K%& rezn, se!!i re!n&e r, o%& 1ala a is kibon&ol0djk letnek n&o!orKs%os el&zeteib2l$ A a%&o!n&os !esben a 2s eln&eri jutal!t, a %onosz pedi% !lt0 bntetst, %& a !ese kiel%ti a %&er!ek i%azs%oss% irnti i%n&t$ =o%&an is re!l etn a %&er!ek, aki %&akran rzi K%&, o%& i%azs%talanul bnnak 1ele, o%& 1%l !ajd neki is i%azs%ot szol%ltatnakM Bs o%&an !skpp %&2z etn !e% !a%t, o%& el&esen kell 1iselkedni, a!ikor ol&an e1es ksrtst rez, o%& en%edjen aszo#ilis 1iselkedsre >szt>kl2 1%&ainakM < estertop 1ala ol !e%je%&zi, o%& a!ikor %&er!ekek trsas%ban e%&szer !e%nzte 3aeterlink A kk ma!r #!L darabjt, a %&er!ekek el%edetlenkedtek, !ert a darab Fne! tletnappal 1%z2dik, s ne! jut a 2s s 2sn2 tudo!sra, o%& a 'ut&a Ls%es 1olt, a 3a#ska pedi% Ltlen$ 3ert a %&er!ekek rtatlanok, s szeretik az i%azs%ot, !i feln2ttek 1iszont t>bbn&ire bLn>sek 1a%&unk, s %& ter!szetesen el2n&ben rszestjk a 8, k>n&>rletet$G Po%osan ktelked etnk < estertonnak abban az lltsban, o%& a %&er!ekek rtatlanok lennnek, az a !e%fi%&else azonban teljess%%el el&tll0, o%& br e%& rettebb el!e el&esli, a !e%k>n&>rlnek a bLn>s>n, a %&er!ek ett2l !e%d>bben$ 3i t>bb, a 1i%asztal0ds ne!#sak o%& !e%k>1eteli, o%& i%azs% ttessk W1a%& feln2tt all%at0k esetben, o%& a %onoszon !e%k>n&>rljenekU, ane! ennek k>z1etlen k>1etkez!n&e$ 'l>n>sen el&esnek tLnik a %&er!ek sze!ben, o%& a!it a %onosz szerepl2 a 2snek szn, az a sors jusson neki !a%nak osztl&rszl: A FPan#si s PuliskG;ban a boszorkn&t, aki !e% akarta stni a %&erekeket, belel>kik a ke!en#be s !e%%Q FA libapsztorln&G;ban a bitorl0 sajt !a%a !ondja ki az tletet, !el&et aztn elszen1ed$ A 1i%asztal0ds oz arra 1an szks%, o%& el&relljon a 1il% 1al0di rendje, azaz o%& a %onoszte12 !e%bLn 2djk S a!i e%&et jelent azzal, o%& a 2s 1il%b0l eltLnik a %onoszs%$ =a ez bek>1etkezik, se!!i ne! ll Ktjban t>bb, o%& a 2s boldo%an ljen, !% !e% ne! al$ "aln el&es lenne !% e%& ele!et ozztenni a "olkien ltal felsoroltak oz$ Azt isze!, a fen&e%ets !ot1u!a kul#sfontoss%K br!el& !esben: a fen&e%ets irn&ul at a 2s fizikai, de erk>l#si lte ellen is, !int a o%& a libapsztorln& !e%alztatst a %&er!ek is !orlis ter!szetL !e%pr0bltatsnak rzkeli$ =a bele%ondolunk, 1oltakppen na%&on !e%lep2, o%& a !ese 2s ne! is krdi, !irt ppen ellene irn&ul a fen&e%ets, ane! e%&szerLen elfo%&ja a el&zetet$ A F<sipker0zsikG;ban a !e% ara%tott tndr tkot !ond, s se!!i se! akadl&oz atja !e%, o%& az beteljesedjk, le%albbis en& tett for!jban$ =0fe rke ne! t>pren% rajta, !irt ld>zi 2t a kirl&n2 ol&an %&ilkos fltken&s%%el, de ne! #sodlkoznak rajta a t>rpk se!, br fi%&el!eztetik =0fe rkt, o%& 01akodjk a kirl&n2t2l$ Azt se! firtatja senki, !irt akarja a boszorkn& el1enni /i%etszpt a szleit2l S !indez e%&szerLen #sak !e%t>rtnik sze%n& /i%etszp1el$ A ritka esetek e%&ike, a!ikor 1ala!ifle !a%&arzatot kapunk, !ikor a F=a!upip2kG;b2l !e%tudjuk, o%& a !osto aan&a sajt %&er!ekei rdekben szortja ttrbe a 2sn2t S de !% ekkor se! tudjuk !e%, !irt tLri ezt =a!upip2ke apja$ 3inde%&ik esetben !i el&t a t>rtnet !e%kezd2dik, a 2s !ris ko!ol& 1eszl&be kerl$ A %&er!ek 1al0ban %& ltja az letet, !% akkor is, a a 1al0s%ban az 2 lete rendk1l ked1ez2 k>rl!n&ek k>z>tt fol&ik, !r a!i a kls2 k>rl!n&eket illeti$ A %&er!ek sz!ra az let n&u%al!as id2szakok sornak ltszik, !el&eket irtelen s

rt etetlenl 1ala!il&en atal!as 1eszedele! felbukkansa szakt !e%$ Biztons%ban rezte !a%t, se!!i %ondja ne! 1olt, s aztn e%&ik pillanatr0l a !sikra !inden !e%1ltozik, a barts%os 1il% k>rl>tte lidr#n&o!ss 1lik, 1eszl&ekkel telik !e%$ ?z ol&ankor !e%& 1%be, a!ikor a szeret2 szl2 irtelen ltsz0la% rt etetlen k>1etelseket t!aszt, s riaszt0 fen&e%etsekkel t!ad a %&er!ekre$ A %&er!ek !e% 1an r0la %&2z2d1e, o%& ezeknek a dol%oknak nin#s sszerL okuk, e%&szerLen #sak !e%t>rtnnekQ az 2 elkerl etetlen sorsa, o%& !e%t>rtnjenek$ ?kkor a %&er!ek 1a%& tadja !a%t a kts%beessnek Ws n n& !ese 2s pontosan ezt teszi: #sak l s srdo%l, !% 1ala!il&en 1arzserejL se%ts% ne! rkezik, o%& !e%!utassa a ki1ezet2 utat, azt, o%& !it kell tennie, o%& ne 1ljk 1al0ra a fen&e%etsU, 1a%& !e%pr0bl !e%sz>kni az e%szb2l, !e%pr0blja elkerlni a re leselked2 sz>rn&L 1%zetet, a o%& =0fe rke tette: F4ze%n& %&er!ek teljesen e%&edl 1olt a atal!as erd2ben, s K%& !e%r!lt$$$, o%& azt se tudta, !i ez fo%jon$ 4zaladni kezdett t, s #sak szaladt s szaladt, les k>1eken, tsks %ak k>z>tt$G )in#s az letben na%&obb 1eszl&, !int o%& !a%unkra a%&nak bennnketS teljesen !a%unkra$ A pszi# oanalzis ezt a le%na%&obb e!beri flel!et szepar#i0s szoron%snak ne1eziQ !inl fiatalabb 1alaki, annl e1esebben %&>tri a szoron%s, a el a%&atottnak rzi !a%t, iszen a kis%&er!ek tn&le% elpusztul, a ne! 1dik !e%, s ne! %ondoskodnak r0la !e%felel2en$ ?zrt a le%1i%asztal0bb %ondolat az, o%& sose lesznk teljesen !a%unkra a%&at1a$ Dan e%& t>r>k !ese#iklus, !el&nek 2sei Kjra s Kjra a le%kptelenebb el&zetekben talljk !a%ukat, de !indi% sikerl elkerlnik 1a%& le%&2znik a 1eszl&t, !i el&t e%& bartra tettek szert$ Az e%&ik is!ert !esben pldul (szkenderre !e% ara%szik az an&ja, s arra kn&szerti (szkender apjt, o%& te%&e a %&er!eket e%& ldikba, s a ldt bo#sssa Ktjra az 0#enon$ (szkendernek e%& z>ld !adr siet a se%ts%re: !e%!enti !ind ebb2l, !ind sz!talan ks2bbi 1eszl&b2l, olott e%&ik el&zet fen&e%et2bb, !int a !sik$ A !adr !inden e%&es alkalo!!al 88 ezekkel a sza1akkal n&u%tatja !e% (szkendert: F?!lkezz r, o%& sose !aradsz !a%adra$G ?z a le et2 le%na%&obb 1i%asz, erre utal a !esk szoksos befejezse is: FBs boldo%an ltek, !% !e% ne! altak$G X 1%s2 1i%asznak: a boldo%s%nak s a beteljeslsnek a !eskben kt szinten 1an jelentse$ :ldul a kirl&fi s a kirl&ln& >r>k id2kre sz0l0 e%&eslse a sze!l&is% kl>nfle aspektusainak inte%r#i0jt jelkpezi S a pszi# oanalzis n&el1n sz0l1a az >szt>nnt, az nt s a f>l>ttes nt S, 1ala!int az addi% borKs%ban ll0 frfi s n2i el1 k>z>tti ar!0nia !e%szletst, !el&et !ajd a F=a!upip2keG befejezs1el kap#solatban fo%unk tr%&alni$ ?tikai sze!pontb0l ez az e%&esls a %onosz !e%bntetsnek s !e%se!!istsnek se%ts%1el ltrej>12 le%!a%asabb szintL !orlis e%&s%et jelkpezi, e%&Kttal azonban a szepar#i0s szoron%s is 1%le% eltLnik, !ikor a 2s !e%tallja az esz!n&i lettrsat, aki1el ltre ozza a le et2 le%kiel%t2bb kap#solatot$ Att0l f%%2en, o%& a !ese a llektani probl!k !el& terlett 1a%& a sze!l&is%fejl2ds !el&ik szintjt 1eszi #lba, !indez a le%kl>nb>z2bb kls2 for!kat >lt eti, de a ln&e%i jelents !indi% u%&anaz$ Az F@ztest1rG;ben pldul a t>rtnet na%& rszn t a test1rek ne! 1lnak el e%&!st0l: az e!beri sze!l&is% ani!lis s spiritulis oldalt kp1iselik, s e kett2 az let sorn elkl>nl u%&an, de a boldo%s% eln&ers ez inte%r#i0jukra 1an szks%$ A le%na%&obb 1eszl&be akkor kerlnek, a!ikor a n21r !r frj ez !ent a kirl& oz, s %&er!eke szletse utn a bitorl0 fo%lalja el a el&t$ A n21r azonban jszaknknt 1isszatr, o%& %ondoskodjk %&er!ekr2l s 2z fi1rr2l$ G&0%&ulsa s eredeti llapotnak 1isszan&erse a !ese szerint a k>1etkez2kppen !e%& 1%be: FA kirl& odau%rott ozz$$$, s azt !ondta: ["e ne! le etsz !s, #sak az n ked1es feles%e!$\ Az pedi% %& felelt: [(%en, n a te ked1es feles%ed 1a%&ok\Q s ebben a pillanatban, istennek le%&en la, letre kelt, dbben, r0zssabban s jobb e%szs%ben, !int 1ala a$G A 1%s2 1i%asztal0dsra 1rnunk kell, a!% a %onosz !e% ne! se!!isl$ FA boszorkn&t a tLzbe ajtottk, s sznn %ett$ A!int !e%%ett, az 2zike 1isszan&erte e!beri alakjt, s n21r s fi1re ett2l kezd1e boldo%an ltek e%&tt, !% !e% ne! altak$G A boldo% befejezs te t, a 1%s2 1i%asztal0ds !ind a sze!l&is% inte%r#i0jt, !ind az lland0 kap#solat ltrej>ttt !a%ban fo%lalja$ ?ls2 pillantsra a FPan#si s PuliskG;ban ne! ez a el&zet$ A %&er!ekek azonnal eljutnak az e!beri fejl2ds !a%asabb fokra, !i el&t a boszorkn& !e%%ett: ezt jelkpezik a szerzett kin#sek$ Ne !i1el a kt %&er!ek !% korntsin#s abban a korban, a!ikor zass%ra le et lpni, a szepar#i0s szoron%st !ind>r>kre felsz!ol0 e!beri kap#solat ltrej>ttt ne! az jelkpezi, o%& >ssze zasodnak, ane! boldo% 1isszatrsk a szl2i zba, apjuk oz, a ol S a !sik %onosz szerepl2, az an&a alla utn S !ost F!inden %ondjuk 1%et rt, s boldo%an ltek, !% !e% ne! altakG$

Issze asonlt1a az il&en i%azs%os s 1i%asztal0 befejezssel, s !indazzal, a!it a 2s fejl2dsr2l !e%tudunk bel2le, a !odern !eskben a 2s szen1edsei taln !l&en !e%rendt2ek u%&an, de sokkal ke1sb rezzk, o%& 1ala!il&en #l rdekben t>rtnnek, !i1el ne! se%tik a 2st az e!beri kiteljeseds le%!a%asabb szintjre$ WBr!il&en nai1nak tLnjk is a !i sze!nkben, a %&er!ek sz!ra az, o%& a kirl&fi s a kirl&ln& >ssze zasodnak, s bkben s boldo%s%ban uralkodnak a kirl&s%ban, !el& rjuk szllt, az e!beri lt le%!a%asabb szintjt jelkpezi, !i1el 2 is pontosan erre 1%&ik: o%& 2 !a%a irn&tsa a kirl&s%t S az lett S, sikeresen s bkben, s o%& boldo%an e%&eslj>n a sz!ra le%k1natosabb partnerrel, s az sose a%&ja el 2t$U A 1al0 letben u%&an %&akran !e%esik, o%& el!arad a Ffel%&0%&ulsG s a 1i%asztal0ds, de ez ali% a btortja arra a %&er!eket, o%& azzal a szilrds%%al 1%jon neki az letnek, a!el& aztn a le%ne ezebb !e%pr0bltatsokon is tse%ti, s eljuttatja az e!beri lt !a%asabb szintjre$ A 1i%asztals a le%na%&obb szol%lat, !el&et a !ese a %&er!eknek n&Kjt at: bizal!at breszt benne, o%& br!il&en !e%pr0bltatsokat is kell elszen1ednie Wpldul, o%& !a%ra a%&jk a szlei, !int Pan#sit s Puliskt, fltken& r a szl2, !int a F=0fe rkG;ben, 1a%& a test1re, !int a F=a!upip2kG;ben, e!bere12 d >t t!aszt e%& 0risban, !int Pa#k az FB%i% r2 paszul&G;ban, 1a%& a %onosz atal!ak r!n&kodnak ellene, !int a F<sipker0zsikG;banU, ne!#sak o%& Krr lesz rajtuk, ane! a %onosz er2k !e% is fo%nak se!!islni, s so a t>bb ne! za1arjk !e% lelki bkjt$ Azok a %&er!ekek, akik is!erik a !esket eredeti for!jukban, teljes jo%%al utastjk 1issza azok !e%szptett 1a%& !e%#sonktott 1ltozatait$ A %&er!ek sz!ra elfo%ad atatlan, o%& =a!upip2ke %onosz n21rei bntetlenl !e%Ksszk, 1a%& o%& =a!upip2ke !% !a% oz is e!elje 2ket$ Az effle na%&lelkLs% ne! at ked1ez2en a %&er!ekre, s a !esket !e%szpt2 1a%& !e%#sonkt0 szl2 ne is kpzelje, o%& ebb2l a %&er!ek na%&lelkLs%et tanul$ A %&er!ek ne! fo%adja el azt a !est, a!el&ikben az i%azak s a %onoszok e%&arnt jutal!at n&ernek, s jobban tudja, !int a feln2tt, !ire 1an szks%e, !il&en !est kell allania$ ?%&szer e%& t1es %&er!ek nek az a%%0d0 feln2tt, aki ne! akarta !e%za1arni a %&er!ek lelkt, K%& !eslte el a F=0fe rkG;t, o%& a !ese befejez2d>tt =0fe rke esk12j1el$ A %&er!ek is!erte !r a t>rtnetet, s azonnal k>1etel2zni kezdett: F)a s az izz0 1as#ip2 ol !arad, a!i !e%>lte a %onosz kirl&n2tMG A %&er!ek akkor rzi, o%& a 1il% rendben alad, s 2 biztons%ban rez eti !a%t benne, a a !ese 1%n a %onoszok !e%bLn 2dnek$ ?z ne! jelenti azt, o%& a !ese ne! tesz kl>nbs%et a %onoszs% !int ol&an s az >nz2 1iselkeds szeren#stlen k>1etkez!n&ei k>z>tt$ A F/i%etszpeG j0l sze!llteti ezt a kl>nbs%et$ Annak ellenre, o%& a 1arzsl0n2 1%l is arra kn&szerti /i%etszpt, o%& e%& si1ata%ban ljen Fna%& bnatban s n&o!orKs%banG, a 1arzsl0n2 ezrt ne! bLn 2dik !e%, s ennek oka a t>rtnetb2l 1il%osan kiderl$ A n!et eredetiben a 2sn2t Aapunzelnek 1jk Wez a n!et ne1e az ?ur0pban onos saltafle n>1n&nek, a Fli%etszpnekGU, s ebben leljk a !esben t>rtntek !a%&arzatt$ /i%etszpe an&ja, a!ikor /i%etszp1el ter es 1olt, le%&2z etetlen s01r%st rzett a li%etszpe irnt, a!el& a 1arzsl0n2 fallal elkertett kertjben n2tt$ Abeszlte a frjt, o%& !sszon be a tilos kertbe, s szedjen neki e%& kis li%etszpt$ A frj %& is tesz, s !ikor !sodik alkalo!!al jr a kertben, a 1arzsl0n2 tetten ri, s azzal fen&e%eti, o%& !e%bnteti a lopsrt$ Az e!ber el!ondja neki, !irt kellett a li%etszpe, s ir%alo!rt k>n&>r>%: llapotos feles%e S !ondja S lekzd etetlenl !e%k1nta a li%etszpt$ A 1arzsl0n2t !e%indtja az e!ber k>n&>r%se, s !e%en%edi, o%& 1i%&en ann&i li%etszpt, a!enn&it akar, felt1e, o%&: F)eke! adod a %&er!eket, akit a feles%ed szlni fo%$ A %&er!eknek j0 dol%a lesz, K%& bnok !ajd 1ele, !int a tulajdon an&ja$G Az apa belee%&ezik ebbe a felttelbe$ %& a 1arzsl0n2 eln&eri a fel%&eletet /i%etszpe felett, el2sz>r: !ert a szlei be atoltak az 2 birodal!baQ !sodszor: !ert belee%&eztek, o%& tadjk neki /i%etszpt$ A 1arzsl0n2 te t jobban 1%&ott /i%etszpre, !int a szlei, le%albbis na%&on K%& fest a dolo%$ 3inden j0l !e%&, !%ne! /i%etszpe bet>lti a tizenkettedik 1t, azaz S !int az a t>rtnetb2l sejt et2 S elri a szeJulis retts% kort$ ?zzel felbukkan a 1eszl&, o%& el fo%ja a%&ni >r>kbe fo%ad0 an&jt$ (%az, >nzs a 1arzsl0n2 rszr2l, o%& !e%pr0blja !indenron !e%tartani !a%nak /i%etszpt, s elzrja e%& toron&ba, e%& !e%k>zelt etetlen toron&szobba$ Br ne! el&es, o%& !e%fosztja /i%etszpt !oz%si szabads%t0l, az, o%& a 1arzsl0n2 ol&an kts%beesetten ra%aszkodik /i%etszp ez, ne! tLnik sKl&os bLnnek a %&er!ek sze!ben, !i1el 2 is azt szeretn, a szlei !indenron ra%aszkodnnak ozz$ A 1arzsl0n2, !ikor !e%lto%atja /i%etszpt a toron&ban, !indi% a ln& osszK ajn !szik fel ozz S s u%&an#sak ez a osszK aj teszi le et21 /i%etszpe kap#solatt a kirl&fi1al$ "e t /i%etszpe a szl2kkel kialaktott kap#solatt t1itte a szerel!esre S ezt jelkpezi ez a !ozzanat$ /i%etszpnek tudnia kell, !il&en fontos 2 1arzsl0n2 ne1el2an&ja sz!ra, !i1el e !esben S a !eskben kl>nben ol&ann&ira ritka S Ffreudi elsz0lssalG tallkozunk$ /i%etszpe n&il1n bLn>snek rzi !a%t a kirl&fi1al 1al0 titkos tallki !iatt, s ezrt sz0lja el !a%t$

3e%krdi a 1arzsl0n2t W olott az !% #sak ne! is %&anakszikU: F=o%& le et az, o%& t%ed ann&i1al ne ezebb fel Kzni, !int a fiatal kirl&fitMG 3% a %&er!ek is tudja, o%& se!!i ne! 1lt ki na%&obb d >t, !int a 1alaki szeretetben !e%#salat1a rzi !a%t S s /i%etszpe, !% a a kirl&fin jrt is az esze, j0l tudta, o%& a 1arzsl0n2 !enn&ire szereti$ Br az >nz2 szeretet el&telen, s a 1%n !indi% rosszul jr, !int a o%& a 1arzsl0n2 is, a %&er!ek azt is !e%rti, o%& a 1alaki na%&on szeret e%& !sik sze!l&t, az ne! akarja, o%& 1alaki !s n&erje el ennek a sze!l&nek a szeretett, 2t pedi% !e%fossza t2le$ =a 1alaki >nz2 s ostoba !0don szeret, ez el&telen, de ne! %onoszs%$ A 1arzsl0n2 ne! puszttja el a kirl&fitQ !ind>ssze kr>r1end2 !0don >rl, !ikor az ppK%& el1eszti /i%etszpt, !int 2 !a%a$ A kirl&fi sajt !a%a te et a szeren#stlens%r2l, a!el& ri: !ikor szre1eszi, o%& /i%etszpe eltLnt, kts%beessben le1eti !a%t a toron&b0l, beleesik a tskebokorba, s az kiszKrja a sze!t$ 3i1el ostoba s >nz2 !0don #selekedett, a boszorkn& el1eszti /i%etszpt S de !i1el tKls%os szeretetb2l #selekedett, s ne! %onoszs%b0l, ne! esik bnt0dsa$ 3r e!ltette!, !il&en 1i%asztal0 a %&er!eknek, a #sak jelkpes for!ban is, arr0l allania, o%& a sajt testben benne rejlenek azok az eszk>z>k, !el&ek se%ts%1el elri, a!it szeretne S !int a o%& a kirl&fi a ln& osszK aja se%ts%1el jut el /i%etszp ez$ A F/i%etszpG;ben a !ese 1%n is /i%etszpe testnek se%ts%1el fordulnak j0ra a dol%ok: k>nn&ei !e%%&0%&tjk szerel!ese sze!t, s ezzel a kirl&s%ot is 1isszan&erik$ A F/i%etszpeG, !int a o%& sz!talan !s np!ese is teszi, j0l sze!llteti a fantzia, !enekls, %&0%&uls s 1i%asztal0ds !ot1u!ait$ A o%& a t>rtnet kibontakozik, e%&ik #selekedet a !sikat ellensKl&ozza benne, szi%orK etikai !intt k>1et1e: a li%etszpe ellopsa azzal az ered!nn&el jr, o%& /i%etszpe odakerl, a onnan a n>1n&t el1ettk$ Az an&a >nzst, aki arra kn&szerti a frjt, o%& jo%talanul szerezzen li%etszpt, a 1arzsl0n2 >nzse ellensKl&ozza, aki !e% akarja tartani !a%nak /i%etszpt$ D%l a fantasztikus ele!b2l fejlik ki a 1i%asztal0ds: a osszK frt>k, !el&eken fel le et !szni a toron&ba, s a k>nn&ek, !el&ek kpesek 1isszaadni 1alakinek a ltst S ezek a !ot1u!ok a test le et2s%einek kpzelet%azda% eltKlzsai$ Ne a %&0%&ulsnak !il&en biztosabb forrsa ll rendelkezsnkre, !int a tulajdon testnkM 3ind /i%etszpe, !ind a kirl&fi retlenl #selekszik: a kirl&fi leselkedik a 1arzsl0n2 utn, s a ta !>%>tt lop0dzik fel a toron&ba, a el&ett o%& n&ltan elbe llna, s !e%1allan /i%etszpe irnti szerel!t$ Bs /i%etszpe is be#sapja a 1arzsl0n2t, !i1el S FfreudiG n&el1botlst0l eltekint1e S ne! 1allja be neki, !it tett$ ?zrt ne! fordulnak a dol%ok j0ra k>z1etlenl azutn, o%& /i%etszpe eltLnik a toron&b0l, s a 1arzsl0n2 uralkodik rajta$ 3ind /i%etszpnek, !ind a kirl&finak !% t>bb !e%pr0bltatson kell tesnie, o%& a ne zs%ek atsra bels2 fejl2dsen !enjenek keresztl S !int a o%& azt ltalban a !ese 2s>k is teszik, A %&er!ek nin#s tisztban sajt bels2 fol&a!atai1al, ezrt azok a !esben eJternalizlt for!ban jelennek !e%, a kls2 s bels2 kzdel!eket jelkpez2 #selek!n& for!jban$ Ne a sze!l&is%fejl2ds ez er2s >sszpontostsra is szks% 1an$ ?zt az >sszpontostst a !eskben a ltsz0la% ese!n&telenl eltel2 1ek jelkpezik, ezek utalnak a bels2, #s>ndes fejl2dsi fol&a!atokraQ !int a o%& a %&er!ek kikerlst a szl2kt2l 1al0 testi f%%s llapotb0l a Ffel%&0%&ulsG, az retts% elrsnek osszas peri0dusa k>1eti$ /i%etszpt a si1ata%ba sz!Lzik, !ajd elj>n az id2, a!ikor ne1el2an&ja ne! %ondoskodik r0la t>bb s a kirl&fir0l se! a szlei$ 3ost !indkett2jknek !e% kell tanulniuk, o%&an %ondoskodjanak !a%ukr0l S !% a le%ked1ez2tlenebb k>rl!n&ek k>z>tt is$ =o%& 1iszon&la% !% !indi% retlenek, abb0l tudjuk !e%, o%& feladjk a re!n&t S a 1alaki ne! bzik a j>12ben, 1oltakppen >n!a%ban ne! bzik$ 4e! /i%etszpe, se! a kirl&fi ne! kpes r, o%& elszntan keresse a !sikat$ A kirl&fir0l !e%tudjuk, o%&: FDakon t1el&%ett az erd2ben, ne! e1ett !st, #sak bo%&0kat s %&>kereket, s e%sz nap #sak srt s jaj%atott el1eszett ked1ese utn$G Ne arr0l se allunk, o%& /i%etszpe #selekedett 1olna 1ala!it, a!i a el&zet !e%oldst szol%l atta 1olnaQ 2 is n&o!orultul lt, sirnkozott s tkozta a sorst$ 3%is fel kell tteleznnk, o%& !indketten n>1ekedsi fol&a!aton, >n!a%uk !e%tallsnak, a Ffel%&0%&ulsnakG a peri0dusn !entek t$ 4 e fol&a!at 1%n !r ne!#sak arra kpesek, o%& !e%!entsk e%&!st, ane! arra is, o%& k>l#s>n>sen boldo% letet tere!tsenek e%&!snak$

#OGYAN MON,-7NK MESTB =o%& a benne rejl2 1i%asztals, jelkpes rtele! s S le%f2knt S interperszonlis jelents !inl teljesebben

asson, el&esebb a !est el!ondani, !int felol1asni$ =a !%is felol1assuk, akkor rzel!ile% szorosan kell k>t2dnnk !ind a t>rtnet ez, !ind a %&er!ek ez, e!ptia se%ts%1el t kell lnnk, !it jelent et a !ese az 2 sz!ra$ Azrt jobb a !est !ondani, !int felol1asni, !ert %& jobban alkal!azkod atunk a el&zet ez s a %&er!ek ez$ ?!ltettk !r, o%& a np!esk, ellenttben a k>zel!Kltban rt !eskkel, sz!os el!onds s Kjra!onds ter!kei: sok !illi0szor !ondtk el a le%kl>nb>z2bb feln2ttek !s feln2tteknek s %&er!ekeknek$ A t>rtnetb2l !inden !esl2 ki a%&ott bizon&os !ozzanatokat, !sokat ozztett, o%& !inl jelents%azda%abb te%&e !ind a !a%a, !ind a all%at0i sz!ra, s ezt annl is k>nn&ebben te ette, !ert all%at0it j0l is!erte$ 3ikor a %&er!eknek !eslt, a feln2ttnek !0djban llt alkal!azkodni a %&er!ek felis!ert reak#i0i oz$ A !esl2 te t en%edte, o%& a t>rtnet ln&e%r2l 1al0 tudattalan felis!erseit a %&er!ek asonl0 felis!ersei befol&soljk$ A t>rtnetet e%&!st k>1et2 el2ad0i aszerint alaktottk, o%& !it krdezett k>zben a %&er!ek, an%osan >rlt;e 1ala!el&ik rszletnek, 1a%& e%& !sik allatn odabKjt;e flel!ben a !ese!ond0 oz$ =a 1alaki szol%ai !0don ra%aszkodik e%& !ese n&o!tatott for!j oz, jelent2sen #s>kkenti a !ese rtkt$ A !ese!ondsnak a oz, o%& atkon& le%&en, a %&er!ek s a feln2tt k>z>tti interperszonlis ese!n&nek kell lennie, a!el&et a kt rszt1e12 alakt$ )e! le et !e%kerlni azt a tn&t se!, o%& ez a !0dszer bizo n&os buktat0kkal is jr at$ =a e%& feln2tt nin#s kell2kppen r an%ol0d1a %&er!ekre, 1a%& a tKls%osan elfo%lalja, a!i a sajt tudattalanjban t>rtnik, esetle% ol&an !esket 1laszt, !el&ek az 2 sajt i%n&eit el%tik ki, ne! pedi% a %&er!ekit$ Ne !% a %& tesz is, akkor sin#s !inden 1esz1e$ %& a %&er!ek azt fo%ja 1il%osabban rteni, !i t>rtnik a szl2ben, annak pedi%, o%& !e%rtse lete le%fontosabb szerepl2inek indtkait, i%en na%& fontoss%a s rtke 1an sz!ra$ (l&es!i t>rtnt e%& ap1al, aki ppen el a%&ni kszlt nla sokkal letre1al0bb feles%t s >t1es kisfit, akikr2l !r e%& ideje ne! tudott kell2kppen %ondoskodni$ )a%&on a%%0dott, o%& a fia ezutn teljess%%el a feles%e befol&sa al kerl, akit atal!askod0 ter!szetL asszon&nak tartott$ ?%&ik este a fiK arra krte az apjt, !esljen neki 1ala!it elal1s el2tt$ Az apa a FPan#si s PuliskG;t 1lasztotta, s a!ikor odi% rt a t>rtnetben, o%& a boszorkn& Pan#sit ketre#be zrja s izlalni kezdi, o%& ks2bb le1% assa, az apa stozni kezdett s k>z>lte: tKls%osan l!os ozz, o%& fol&tassaQ ott a%&ta a kisfiKt, lefekdt s elaludt$ %& Pan#si az e!bere12 boszorkn& atal!ban !aradt, t!o%ats nlkl, !int a o%& az apa, rzse szerint, atal!askod0 feles%nek kiszol%ltat1a a%&ta a fit$ Br !ind>ssze >t1es 1olt, a kisfiK !e%rtette, o%& apja el akarja a%&ni 2ket, s o%& apja az an&jt fen&e%et2 sze!l&is%nek rzi, de ennek ellenre ne! tall r se!!i !0dot, o%& !e%1dje 1a%& !e%!entse a fit$ A fiK#sknak ali% ane! rossz jszakja le etett, de ezalatt eld>nt>tte, o%& !i1el K%& tLnik, se!!i re!n& nin#s r, o%& az apja prtfo%sba 1eszi, sze!be kell nznie a el&zettel: kettesben !arad az an&j1al$ '>1etkez2 nap el!ondta an&jnak, !i t>rtnt, s !a%t0l ozztette, o%& tudja, !% a apja el is !enne 1ala o1, an&ja akkor is %ondoskodna r0la$ 4zeren#sre a %&er!ekek ne!#sak azt tudjk, !ire 1ljk, !ikor a szl2k il&esfor!n eltorztjk a !esket, de arra is !e%1an a !a%uk !0dszere, !i ez kezdjenek a t>rtnetnek azokkal az ele!ei1el, !el&ek ellenttben llnak rzel!i szks%leteikkel$ (l&enkor fejre lltjk a t>rtnetet, ne! az eredeti, ane! a sajt 1ltozatukra e!lkeznek, s ozzadnak a t>rtnet ez bizon&os rszleteket$ A t>rtnetek fantasztikus kibontakozsa e%&enesen btort az il&en spontn 1ltoztatsokra, !% azok a t>rtnetek, !el&ek ne! en%ednek trt a bennnk l2 irra#ionlis tenden#iknak, ne! e%&k>nn&en en%ednek az il&en 1ltoztatsoknak$ (z%al!as !e%fi%&elni, !il&en 1ltozsokon !ennek keresztl !% a le%is!ertebb !esk is az e%&es e%&nek e!lkezetben, f%%etlenl att0l, o%& a t>rtnetet !indenki j0l is!eri$ ?%& kisfiK pldul K%& alaktotta t a FPan#si s PuliskG;t, o%& Puliskt zrjk kali#kba, s Pan#sinak jut eszbe, o%& a #sirke#sont se%ts%1el te%&k bolondd a boszorkn&t, s 2 l>ki a ke!en#be is, ezzel !e%szabadt1a Puliskt$ =o%& e%& ol&an esetet is e!ltsnk, a!ikor a FPan#si s PuliskG;t n2i e%&ni szks%letek kiel%tse rdekben alaktja t 1alaki: e%& kisln& K%& e!lkezett, o%& az apa ra%aszkodott ozz, o%& a %&er!ekeket ki kell tenni az erd2be, iba k>n&>r%>tt neki a feles%e, o%& ne te%&e, s az apa e %onosztettet a feles%e ta !>%>tt k>1ette el$ ?%& fiatal >l%& szerint a FPan#si s PuliskaG f2knt arr0l sz0l, !enn&ire f%% Puliska fi1rt2l, aki id2sebb nla, s a >l%& kifakadt a t>rtnet Fn2ellenesG jelle%e ellen$ A >l%& S sajt lltsa szerint S rendk1l lnken e!lkezett a

t>rtnet rszleteireQ szerinte azonban Pan#si 1olt az, aki %&esen !e%szer1ezte a !eneklst, s a boszorkn&t is 2 l>kte a tLzbe, s %& Puliskt is 2 !entette !e%$ 3ikor Kjra elol1asta a !est, i%en !e%lep2d>tt, o%& az e!lkezete !enn&ire eltorztotta, de rbredt, o%& ez azrt t>rtnt, !ert %&er!ekkorban er2sen ra%aszkodott id2sebb bt&jt0l 1al0 f%%2 el&zet ez, s S !int !ondja S Fne! akarta! elfo%adni, o%& neke! is 1an er2!, s azt a felel2ss%et, !ell&el ez a felis!ers jrt 1olnaG$ 3% e%& !sik okb0l is er2sen !e%%&>keresed etett a korai serdl2korban ez az eltorztott 1ltozat$ 3ikor an&juk !e% alt, fi1re klf>ld>n 1olt, s %& neki kellett intzkednie a a!1asztsr0l$ ?zrt 1iszol&%ott, !ikor a !est Kjra elol1asta, !% feln2ttkorban is att0l a %ondolatt0l, o%& Puliska a felel2s a boszorkn& !e%%etsrtQ tKl fjdal!asan e!lkeztette ez a !ozzanat an&ja a!1asztsra$ "udat alatt na%&on is j0l rtette a t>rtnetet, kl>n>sen azt, o%& a boszorkn& na%&rszt a rossz an&t jelkpezi, aki1el kap#solatban 1ala!enn&inknek 1annak ellens%es rzsei, de ezek !iatt bLntudatunk is$ ?%& !sik ln& pedi% rszletesen el!eslte, o%&an !ent el =a!upip2ke a blba, s o%& ez kizr0la% az apjnak 1olt k>sz>n et2, aki ennek rdekben sze!beszllt a %onosz !osto 1al$ 3r e!ltette!, o%& idelis esetben a !ese!ondsnak ol&an interperszonlis ese!n&nek kellene lennie, !el&nek sorn a %&er!ek s a feln2tt e%&enran%K partnerek s ez a el&zet sose ll at el2, a a t>rtnetet felol1assk a %&er!eknek$ P0l sze!llteti ezt e%& anekdota Goet e %&er!ekkorb0l$ 3r osszK id21el azel2tt, o%& .reud be1ezette 1olna az >szt>n;n s a felettes n fo%al!t, Goet e, sajt tapasztalatainak su%allatra t!aszkod1a, felis!erte, o%& ezek a sze!l&is% le%fontosabb pt2k>1ei$ Goet e na%& szeren#sjre, sz!ra !indkett2t 1ala!el&ik szl2je jelkpezte$ FAp!t0l kapta! alakot s azt, o%& ko!ol&an lek, an&uska 1% kedl&t adott, o%& sz1esen !esljek$ 89

Goet e j0l tudta, o%& az let l1ezet ez s a oz, o%& az let fenntarts oz szks%es ke!n& !unkt j0l el1iseljk, %azda% kpzeleti letre 1an szks%nk$ Dersb2l is lt at0, o%& Goet nek an&ja !esi !enn&it se%tettek abban, o%& >nbizalo!ra s a fenti kpess%re te%&en szert, s besz!ol0ja j0l illusztrlja, o%&an kell !est !ondani, o%& a !ese!onds o%&an kap#sol >ssze szl2t s %&er!eket, s o%&an 1eszik ki bel2le !indketten a rszket$ Goet e an&ja id2s korban %& sz!olt be err2l: FA le1e%2, a 1z, a f>ld s a tLz az n !esi!ben %&>n&>rL er#e%n2k 1oltak, s a ter!szetben !inden !l&ebb jelent2s%%el brt S rja$ S Ytakat talltunk ki a #silla%ok k>z>tt, s o%& !il&en a%& szelle!ekkel tallkoz atunk n ott$$$ 3ajdne! f>lfalt a sze!1el, s a 1ala!el&ik ked1en#nek sorsa ne! K%& alakult, a o%& 2 k1nta, ltta! az ar#n, !enn&ire ara%szik, 1a%& o%& a k>nn&ei1el kszk>dik$ ) a k>zbesz0lt, pldul azt !ondta: [3a!a, a kirl&kisasszon& akkor se !e%& ozz a oz a n&o!orult szab0 oz, a az !e%>li a srkn&t]\ (l&enkor abba a%&ta!, s a k>1etkez2 estre alasztotta! a katasztr0fa bek>1etkezst$ Az n kpzelete! !Lk>dst te t %&akran kie%sztette az >1Q s a!ikor !snap az 2 elkpzelsei szerint alaktotta! a !ese 2s>k sorst, !ond1n: 57 [P0l sejtetted, 1al0ban %& t>rtnt\, na%& iz%alo!ba j>tt, szinte ltta!, o%& 1er a sz1e$G )e! !inden szl2 tud Goet e an&j oz asonl0an t>rtneteket kitallni, 2t !r lete sorn is ki1l0 !ese!ond0knt tartottk sz!on$ V%& !eslt, o%& alkal!azkodott all%at0i rzsei ez, K%& alaktotta a t>rtnetet, o%& az !e%felelt az 2 1rakozsaiknak, s !indenki K%& tartotta, e !esket 1al0ban %& kell el!eslni$ 4ajnos, a !ai szl2k le%t>bbjnek e%&ltaln ne! is !esltek %&er!ekkorban, s !i1el ne! rszesltek bels2 letk e i etetlen >r>!ben s %azda%odsban, !el&et a !ese jelent a %&er!eknek, %& !% a le%jobb szl2 se! kpes spontn !0don biztostani %&er!eknek azt, a!i az 2 sajt l!n&ei k>zl in&zik$ (l&en esetekben a szl2nek intellektulis Kton kell felis!ernie, !il&en sokat jelent a !ese a %&er!ek sz!ra, s !irt jelent sokat, s ezzel kell p0tolnia a %&er!ekkori e!lkeken alapul0, k>z1etlen e!ptit$ A!ikor a !ese jelentsnek intellektulis felis!ersr2l beszlnk, an%sKl&oznunk kell, o%& a !es ez ne! el&es didaktikus #lokkal k>zeledni$ 3ikor ebben a k>n&1ben kl>nb>z2 >sszef%%sekben arr0l beszlek, o%& a !ese se%t a %&er!eknek !e%rteni >n!a%t, !e%oldst tallni %&>tr2 probl!ira stb$, ezt !indi% !etaforikusn rte!$ )o a a !ese all%ats 1al0ban kpess teszi a %&er!eket !inderre, annak a sze!l&nek, aki 1ala!ikor a k>d>s, t1oli !Kltban a t>rtnetet kitallta, 1a%& azoknak, akik Kjra s Kjra el!esltk, s tadtk a k>1etkez2 ne!zedknek, tudatosan ne! az 1olt a szndkuk, o%& ebben se%ts%et n&Kjtsanak neki$ A!ikor 1alaki !est !ond, ezt azzal a #llal kell tennie, a o%& Goet e an&ja tette: a !ese l1ezetnek k>z>s >r>!rt, br ez az >r>!

!s le et a %&er!ek, !s a !esl2 feln2tt sz!ra$ 3% a %&er!ek a fantasztikus kalandoknak >rl, a feln2tt taln a %&er!ek >r>!nekQ a %&er!eket taln az teszi boldo%%, o%& 1ala!it jobban !e%rtett >n!a%ban, a !esl2 feln2ttet az, o%& ltja, a!int a %&er!ek irtelen, !e%rendl1e felis!er 1ala!it$ 51 A !ese !indenekel2tt !Lalkots$ FAki sokat oz, az oz !indeneknekG S rja Goet e a 8aust prol0%usban a !Lalkotssal kap#solatban$ ?z K%& rtend2, o%& e%& irodal!i !L !e%alkotsnak ne! le et az a #lja, o%& 1ala!ifle !e% atrozott dol%ot knljon e%& bizon&os sze!l&nek$ =asonlt atjuk a !ese all%atst, a !ese kpeinek befo%adst a !a%1ets ez: ezeknek #sak e%& rsze 1er %&>keret a %&er!ek a%&ban$ ?%& rszk k>z1etlenl, tudatos szinten kezd atni, !sok a tudattalanban indtanak be bizon&os fol&a!atokat$ 3sok osszK idei% passz1an 1rakoznak, !%ne! a %&er!ek elri azt a fejletts%i szintet, a!ikor ezek a kpzetek is %&>keret 1er etnek az el!jben, s is!t !sok e%&ltaln ne! 1ernek %&>keret$ Ne a j0 talajba ullott !a%1akb0l %&>n&>rL 1ir%ok s sudr fk sarjadnak S azaz elfo%adtatnak fontos rzel!eket, el2se%tenek felis!erseket, tplljk a re!n&t, s #s>kkentik a szoron%st S, s ezltal !ind pillanatn&ila%, !ind osszabb t1on %azda%tjk a %&er!ek lett$ =a 1alaki 1ala!il&en atrozott #llal !ond el e%& !est, ne! kizr0la% a %&er!ek tapasztalatainak trt %azda%tand0, az a tndr!esb2l tan!est #sinl, 1ala!ifle didaktikus sz>1e%et, a!el& le%jobb esetben is #sak tudatos szinten !ond 1ala!it a %&er!eknek, !% az i%azi irodalo! e%&ik le%na%&obb rde!e ppen az, o%& k>z1etlen kap#solatot tall a %&er!ek tudattalanj1al$ =a e%& szl2 !e%felel2 szelle!ben !esl a %&er!eknek S azaz a tli !indazokat az rzseket, a!el&eket a 1isszae!lkezs breszt benne, !it jelentett a !ese e%&kor az 2 sz!ra, !ind pedi% azokat, a!el&eket jelenle% kelt benne, s rzken&en !e%fi%&eli, !il&en Kton;!0don !ozza ki a %&er!ek is a neki sz0l0 zenetet a !esb2l S, akkor a !ese all%at0 %&er!ek K%& rzi, !e%rtik le%%&>n%debb 1%&0dsait, le% e1esebb k1ns%ait, le%sKl&osabb szoron%sait s knl0dsait ppK%&, !int le%na%&obb re!n&eit$ 3i1el a szl2t2l allott t>rtnet 1ala!il&en fur#sa !0don !e%1il%tja azt is, !i !e%& 1%be a%&nak s>ttebb, irra#ionlis rszeiben, a %&er!ek K%& rez eti, o%& fantzialetben sin#s e%&edl, o%& osztozik benne azzal a sze!ll&el, akire a le%na%&obb szks%e 1an, akit a le%jobban szeret$ X ked1ez2 k>rl!n&ek k>z>tt a !ese fino!an utal r, o%& le et alkot0 !0don befol&solni ezeket a bels2 tapasztalatokat$ A !ese intuit1, tudat alatti felis!erseket ad t a %&er!eknek tulajdon ter!szetr2l, s arr0l, !it tarto%at sz!ra a j>12, a kifejleszti kpess%eit$ A %&er!ek a !est all1a !e%rzi, o%& !it jelent e 1il%ban e!beri ln&nek lenni: ko!ol& kzdel!et az let ne zs%ei1el, u%&anakkor #sodlatos kalandot is$ A !ese jelentst so a ne! szabad Fel!a%&arzniG a %&er!eknek$ .ontos azonban, o%& a !esl2 !e%rtse, !it jelent a !ese a %&er!ek sz!ra tudatel2ttes szinten$ =a a !esl2 !e%rti, o%& a !esnek t>bb jelentsszintje is 1an, a %&er!ek is k>nn&ebben kie!eli a !esb2l azokat a !ozzanatokat, !el&ek se%ts%1el jobban !e%rti >n!a%t$ %& a feln2tt rzken&ebben kpes !e%1lasztani azt a t>rtnetet, a!el& ppen !e%felel a %&er!ek fejl2dsi szintjnek s azoknak a sajtos lelki ne zs%eknek, !el&ekkel e%& adott pillanatban kzd$ A !esk lelkillapotokat rnak le kpek s ak#i0k se%ts%1el$ A %&er!ek felis!eri, o%& a 1alaki sr, az boldo%talan s szo!orK, %& a !esnek ne! kell kl>n k>z>lnie, o%& 1ala!el&ik szerepl2je szo!orKs%ot rez$ A!ikor =a!upip2ke an&ja !e% al, se!!it se allunk arr0l, o%& =a!upip2ke %&szolta 1olna az an&jt, o%& !a%n&osnak, el a%&atottnak 1a%& kts%beesettnek rezte !a%t, !ind>ssze ann&it tudunk !e%, o%&: F=a!upip2ke !indennap ki!ent az desan&ja srj oz, s ott srdo%lt$G A !esk kpekre fordtjk le a bels2 fol&a!atokat$ A!ikor a 2s 1ala!il&en bon&olult bels2 probl!1al kerl sze!be, a!el&et kptelen !e%oldani, a !ese ne! rja le a lelkillapott, ane! pldul arr0l beszl, o%& a 2s elt1edt e%& t atol atatlanul sLrL erd2ben, s ne! tallja a ki1ezet2 utat$ Aki !r allott letben il&en !est, sose felejti el azt a jelenetet, a!ikor a 2s elt1ed a !l&, s>tt erd2ben$ 4ajnos !anaps% sokan lenzik a !est, !ert ol&an irodal!i !r#1el !rik, a!el& erre teljess%%el alkal!atlan$ =a 1alaki a !est2l a 1al0s% lerst kri sz!on, akkor a !ese 1al0ban fel bort0Q ke%&etlen, szadisztikus s !s asonl0k$ Ne !int lelki t>rtnsek 1a%& probl!k !e%jelentsei ezek a t>rtnetek t>kletesen !e%felelnek a 1al0s%nak$ 4 ezrt na%&rszt a !esl2nek a !es1el kap#solatos rzel!eit2l f%%, o%& a !ese el!e%& a %&er!ek fle !ellett 1a%& lelkes fo%adtatsra tall, A szeret2 na%&an&a, aki az >lben l2 elra%adtatott unokjnak !ond !est, 1ala!i

e%szen !st k>z>l a !ese ltal, !int az a szl2, akit untat a !ese, s k>n&1b2l ol1assa fel e%&szerre t>bb, kl>nb>z2 korK %&er!eknek, !i1el k>teless%nek rzi, o%& !esljen nekik$ =a a %&er!eknek l!n&t jelent a !ese all%ats, e ez rendk1li !rtkben ozzjrul, a a feln2tt !a%a is K%& rzi, o%& te1ken&en rszt 1esz a !ese!ondsban$ A %&er!ek sze!l&is%nek !e%er2stst jelenti ez a k>z>s l!n&, a!ikor e%& !sik e!beri ln&, no a 2 !r feln2tt, teljes !rtkben !ltn&olja a %&er!ek rzel!eit s reak#i0it$ =a ne! rezzk t !esls k>zben !a%unk is a test1rek k>z>tti 1ersen%s %&>trel!eit 1a%& azt a kts%beesst, a!el& akkor fo%ja el a %&er!eket, a K%& rzi, elutastottk, ne! 2t tartjk a le%jobbnak, 1a%& az ala#son&abbrendLs% rzst, a!ikor a teste #serben a%&ja, azt a n&o!orKs%ot, a!ikor alkal!atlannak rzi !a%t azokra a feladatokra, !el&eket !e%k>1etelnek t2le, de az 2 sze!ben erkulesi er2fesztst i%n&elnekQ a ne! rtjk !e%, !il&en szoron%st keltenek benne a szeJualits FllatiasG aspektusai, s a ne! tudjuk, o%& le et !indezen s !% sok !inden !son fellkerekedni S akkor #serben a%&juk a %&er!eket$ Bs a ebben kudar#ot 1allottunk, arr0l se! tudjuk !e%%&2zni, o%& a ne z kzdel!ek, utn is, de #sodlatos j>12 1r r S pedi% #sak ez a it ad atja !e% a %&er!eknek az er2t, o%& a el&es irn&ba fejl2dj>n, o%& biztons%ban s >nbizalo!!al eltel1e n2j>n fel, s be#slje >n!a%t$

M SO,IK RSZ T6N,RORSZ GBAN

.-AN2SI S -7LISKA A FPan#si s PuliskaG 1al0szerL k>rn&ezetben kezd2dik: Pan#si s Puliska szlei sze%n&ek, s att0l flnek, o%& ne! tudnak enni adni %&er!ekeiknek$ Bjszaka e%&!s k>zt !e%beszlik, !il&en ne z el&zetbe kerltek, s o%& o%&an ke1ered etnnek ki bel2le$ =a #sak a felszni rte%t 1esszk sze!%&re, e np!ese !r akkor is fontos, br kelle!etlen i%azs%ot k>z>l: a sze%n&s%, a szLk>lk>ds ne! teszi jobb az e!ber jelle!t, ellenkez2le%: >nz2bb teszi, #s>kkenti rzken&s%t !sok szen1edsei irnt, %& ajla!oss 1lik a %onosz #selekedetekre$ A !ese sza1akkal s #selek!nn&el fejezi ki a %&er!ek lelkben lejtsz0d0 fol&a!atokat$ X !est K%& tekint etjk, !int a %&er!ekek le%na%&obb szoron%snak kifejezst: Pan#si s Puliska att0l flnek, szleik azt ter1ez%etik, o%&an szabadul atnnak !e% t2lk$ A kis%&er!ek, !ikor jszaka a s>ttben arra bred, o%& es, att0l rette%, o%& szlei teljesen !a%ra a%&jk, eltasztjk !a%ukt0l: ezt az rzst az en alst0l 1al0 flele! for!jban li t$ 4ajt szoron%st azutn ki1etti azokra, akik S rzsei szerint S el akarjk tasztani: Pan#si s Puliska bizon&os benne, o%& szleik az 2 allukat ter1ezik] X %&er!eki szoron%sos fantzit a !ese azzal fejezi ki, o%& korbban a szl2k !% tudtk tpllni %&er!ekeiket, !ost azonban ne z id2k jrnak rjuk$ A %&er!ekek sz!ra az an&a jelkpezi !inden tpllk forrstQ ezrt !ost 2 az, aki S a %&er!ek rzsei szerint S !a%ra a%&ja a %&er!eket: !int a ki1inn az erd2be s ott a%&n$ A %&er!eknek szoron%st s !l& #sal0dst okoz, a!ikor an&ja t>bb ne! ajland0 !inden orlis szks%lett kiel%teni: ezrt K%& rzi, o%& an&ja ne! szereti t>bb, irtelen >nz21, elutast01 1lt$ 3i1el a %&er!ekek j0l tudjk, !il&en na%& szks%k 1an a szleikre, !e%pr0blnak azatallni, !ikor szleik ott a%&jk 2ket az erd2ben$ Bs Pan#sinak els2 alkalo!!al sikerl is !e%tallnia a azafel 1ezet2 utat$ 3iel2tt !% a %&er!eknek !e%lenne a szks%es btors%a ozz, o%& elinduljon arra az Ktra, !el&nek sorn !e%tallja >n!a%t, s a kl1il%%al 1al0 tallkozs sorn f%%etlen lnn& 1lik, kezde!n&ez2kszs%t #sak azltal fejleszt eti, o%& !e%pr0bl 1isszatallni passz1 %&er!eki szerepbe, !e%pr0blja biztostani !a%a sz!ra az >r>k>s f%%2s%ben n&ert kiel%lst, A FPan#si s PuliskaG arr0l sz0l, o%& osszK t1on ez ne! !e%olds$ Az, o%& a %&er!ekek sikeresen azatallnak, ne! old !e% se!!it$ =iba pr0blnak !e% K%& lni, !int azel2tt, !int a !i se! t>rtnt 1olna$ A frusztr#i0 to1bbra is fennll, s az an&a !ost !r kn&telen i%en ra1asz ter1et kieszelni, o%&an szabaduljon !e% a %&er!ekekt2l$ A t>rtnet sejteti, o%& !il&en kros k>1etkez!n&ei 1annak az e%&n sz!ra, a lete probl!it re%resszi0 se%ts%1el pr0blja !e%oldani, a e%&szerLen leta%adja ltezsket, s ezltal #s>kkenti sajt probl!a!e%old0 kpess%t$ A!ikor el2sz>r a%&tk 2ket !a%ukra az erd2ben, Pan#si sszerL !0dszert alkal!azott: fe r ka1i#sokkal jel>lte a azafel 1ezet2 utat$ A !sodik alkalo!!al !r j01al ke1sb sszerLen #selekedett: e%sz letben a na%& erd2 k>zelben lakott, tudnia kellett 1olna, o%& a !adarak fel#sipe%etik !ajd a ken&r!orzst$ A el&ett, o%& ken&r!orzs1al jel>li az utat, Pan#sinak !e% kellett 1olna je%&eznie az oda1ezet2 Kt jelle%zetes pontjait, o%& 1isszatalljon$ Ne !i1el probl!i !e%oldsaknt a re%resszi0t alkal!azta, azaz els2 alkalo!!al 1isszatrt a szl2i zba, Pan#si id2k>zben sokat 1esztett kezde!n&ez2kszs%b2l, a 1il%os %ondolkods kpess%b2l$ Az en alst0l 1al0 flele! Lzte aza, ezrt !ost kizr0la% a tpllkkal kap#solatos !e%olds jut eszbe, a!ikor 1ala!il&en sKl&os ne zs%b2l szeretne kikerlni$ A ken&r itt ltalban a tpllkot jelkpezi, a ken&r!orzs1al jel>lt Kt1onal az e!ber Fletnek 1onalaG: e jelkpet Pan#si szoron%sban sz0 szerint rtel!ezi$ ?z is azt bizon&tja, !enn&ire beszLkti az e%&n %ondolkodst, a flele! atsra !e%reked a fejl2ds 1ala!el& pri!it1ebb szintjn$ FPan#si s PuliskaG t>rtnete ezeknek a szoron%soknak ad testet: se%ts%1el a kis%&er!ek !e%tanul atja, o%&an %&2zze le s szubli!lja a dol%ok bekebelezsre irn&ul0 pri!it1 s ppen ezrt destrukt1 1%&ait$ A %&er!eknek !e% kell tanulnia, o%& a ne! szabadul !e% ezekt2l a 1%&akt0l, akkor szlei s a trsadalo! erre akarata ellenre is r fo%ja kn&szerteni, !int a o%& korbban an&ja abba a%&ta a szoptatst, a!ikor K%& rezte,

o%& itt az el1laszts ideje$ ?z a !ese szi!bolikusan ezeket az an&1al k>z1etlen kap#solatban ll0 l!n&eket fejezi ki$ ?zrt az apa az e%sz t>rtnet sorn el!os0d0 fi%ura !arad, ne! jtszik fontos szerepet, !i1el a %&er!ek il&ennek ltta letnek abban a korai szakaszban, a!ikor az e%&etlen fontos ln& an&ja 1olt, !ind j0indulatK, !ind fen&e%et2 !i1oltban$ 3i1el az a ksrletk, o%& probl!jukra a realitsok 1il%ban talljanak !e%oldst, kudar##al jrt S ne! sikerlt a tpllk Waz Ktjelz2 ken&r!orzskU se%ts%1el biztons%ra tallniuk S, Pan#si s Puliska !ost teljesen tadjk !a%ukat orlis re%resszi0juknak$ A !zeskal#s z a le%pri!it1ebb kiel%lsre alapozott ltet jelkpezi$ 3i1el fkez etetlen !o 0s%uk teljesen elra%adja 2ket, a %&er!ekek ne! t>r2dnek 1ele, o%& ppen azt puszttjk el, a!i !enedket s biztons%ot n&Kjt atnaQ olott abb0l, o%& a !adarak fel#sipe%ettk a ken&r!orzst, !r tudniuk kellene: 1eszl&es felfalni a dol%okat$ Azltal, o%& felfaltk a !zeskal#s z tetejt s ablakt, a %&er!ekek bebizon&tottk: 1al0ban kpesek r, o%& 1alakit Fkie%&enekG a zb0l: ezt a flel!et 1ettettk bel szlikbeQ K%& %ondoltk, ez 1olt az oka, o%& kitettk 2ket az erd2be$ Annak ellenre, o%& e%& fi%&el!eztet2 an% felteszi a krdst: F'i esze%eti az n za#sk!atMG, a %&er!ekek azudnak !a%uknak, a an%r0l azt lltjk, o%& #sak a szl zK%sa, s F!int a !i se! t>rtnt 1olna, ettek to1bbG$ A !zeskal#s z kpt senki ne! felejti el t>bb: e%& !zeskal#sb0l 1al0 z S !il&en i etetlenl 1onz0, #sbt0 kp] Bs !il&en borzaszt0 1eszl& fen&e%eti azt, aki en%ed a ksrtsnek] A %&er!ek rbred, o%& 2 is, akr Pan#si s Puliska, szeretn felfalni a !zeskal#s zat, br!il&en 1eszll&el jrjon is ez$ A z az orlis !o 0s%ot jelkpezi, s o%& !il&en 1onz0 a le et2s%, o%& tadjuk !a%unkat ennek a !o 0s%nak$ A !ese az az b#sk>n&1, a!el&b2l a %&er!ek !e%tanul sajt lelkben ol1asniQ a k>n&1 a kpek n&el1n r0dott, !i1el ez az e%&etlen ol&an n&el1, a!el& !r akkor is rt et2, a!ikor az e%&n szelle!i fejl2dse !% ne! jutott el az retts%i%$ A %&er!ekeknek szks%k 1an r, o%& tallkozzanak ezzel a n&el11el, s !e% kell tanulniuk !e%felel2en rea%lni r, !e% kell tanulniuk Krr lenni sajt lelkk felett$ A !esk kpeinek tudatel2ttes tartal!a sokkal %azda%abb annl, a!it a k>1etkez2 e%&szerL pldk k>z>l etnek bel2le$ :ldul az l!okban S ppK%&, !int bizon&os fantzikban s a %&er!ek kpzeletben S a z, azaz az a el&, a ol az e!ber lakik, a testet, f2knt az an&a testt jelkpez eti$ A !zeskal#s z, a!el&et Ffel le et falniG, az an&t jelkpezi, aki 1al0ban sajt test1el tpllja a #se#se!2t$ %& a z, a ol Pan#si s Puliska boldo%an, %ondtalanul, fol&ton;fol&1st #sak esznek, a tudattalanban a j0 an&t jelkpezi, aki sajt testt knlja tpllkknt$ @ a !indent ad0 an&a, aki1el a kis%&er!ek el2sz>r tallkozik, s akit ks2bb 1ala ol a kl1il%ban szeretne Kjra !e%tallni, a!ikor sajt an&ja kezd 1ele sze!ben k>1etelseket t!asztani, s korltozza a %&er!eket 1%&ainak kiel%tsben$ Pan#sit s Puliskt ez a re!n&, a j0 an&a Kjra!e%tallsnak re!n&e ra%adja !a%1al ann&ira, o%& ne! fi%&elnek a alk an%ra, !el& !e%krdezi t2lk, !it akarnak S a an%ra, !el& sajt lelkiis!eretk ki1ettse$ A %&er!ekek, !ikor tadtk !a%ukat !o 0s%uknak, s el1aktotta 2ket az orlis kiel%ls >r>!e, !el& !int a se!!i1 tette 1olna korbbi orlis szoron%sukat, FK%& reztk, !int a a !enn&orsz%ban lennnekG$ Ne S !int azt a t>rtnet to1bbi fordulata is kifejezi S a 1alaki korltlanul 0dol a falnks% >r>!nek, azt a pusztuls fen&e%eti$ A re%resszi0 az let le%korbbi, F!enn&eiG llapotra S a!ikor a #se#se!2 an&ja !elln szi!bi0zisban l !% az an&1al s bel2le tpllkozik S !e%se!!ist !inden indi1idualiz#i0t, !inden f%%etlens%et$ 3i t>bb, az e%&n puszta ltt is fen&e%eti: a kannibalisztikus >szt>n>ket a boszorkn& alakja jelenti !e%$ A boszorkn&, aki az oralits ro!bol0 oldalnak a !e%sze!l&estse, fel akarja falni a %&er!ekeket, ppK%&, a o%& a %&er!ekek az 2 !zeskal#s zt szeretnk felfalni$ 3ikor a %&er!ekek zaboltlanul kilik >szt>n;njk ksztetseit S ezt jelkpezi fktelen falnks%uk S, az letket ko#kztatjk$ A %&er!ekek #sak a !zeskal#s zat, azaz az an&a jelkpt faljk felQ a boszorkn& !a%ukat a %&er!ekeket akarja !e%enni$ A !ese all%at0ja ebb2l fontos dol%ot tanul at !e%: a jelkpekkel biztons%osabban le et bnni, rnint a 1al0di dolo%%al$ =o%& aztn a boszorkn& 1%l is sajt 1er!be esik, ez !s szinten i%azs%os: a %&er!ekeket, akiknek !% ke1s a tapasztalatuk, s !% #sak !ost tanuljk, o%&an uralkod atnak !a%ukon, ne! !ltn&os u%&anol&an !r#1el !rni, !int az id2sebbeket, akikt2l !r t>bb jo%%al 1r at0 el, o%& uralkodjanak >szt>nksztetseiken$ ?zrt i%azs%os, o%& u%&anazrt a FbLnrtG a boszorkn& !e%bLn 2dik, a %&er!ekek 1iszont bntetlenl !e%!eneklnek$

A boszorkn& %onosz ter1e 1%l is rkn&szerti a %&er!ekeket, o%& felis!erjk: !il&en 1eszl&es a fktelen orlis !o 0s% s a f%%2s%$ =o%& letben !aradjanak, kezde!n&eznik kell, s fel kell is!ernik, o%& #sak az sszerL ter1ezs s #selek1s se%t et rajtuk$ .el kell a%&niuk azzal, o%& ten%edjk !a%ukat >szt>nnjk ksztetseinekQ az n rdekei1el >ssz an%ban kell #selekednik$ A 1al0s%os el&zetk rtel!es fel!rsn alapul0, #lra irn&ul0 1iselkedsnek kell fel1ltania a 1%&teljest2 fantzikat: s ez !e% is t>rtnik, a!ikor a #sontot !utatjk a boszorkn&nak sajt ujjuk el&ett, s #sellel r1eszik, o%& be!sszon a ke!en#be$ <sak a!ikor az e%&n felis!eri, !il&en 1eszl&ek rejlenek abban, a !e%ra%ad a pri!it1, destrukt1 ajla!okkal e%&tt jr0 oralits szintjn, akkor n&lik !0dja r, o%& eljusson a fejl2ds !a%asabb szintjre$ ?kkor kiderl, o%& a j0s%os, adakoz0 an&a !ind1%i% ott 1olt, !l&en elrejt1e a rossz, pusztt0 an&a !>%>ttQ ezt jelentik a kin#sek, a boszorkn& dr%ak>1ei, !el&eket a %&er!ekek a boszorkn& alla utn !e%szereznek, s a!el&ek rtkesnek bizon&ulnak sz!ukra azatrsk utn S azaz azutn, o%& is!t !e%talltk a Fj0G szl2t$ 3indez arra utal, o%& a %&er!ekek felle!elkedtek orlis szoron%sukon, s !e%szabadultak att0l a t>rek1skt2l, o%& az orlis kiel%lsben keressk a biztons%ot S s !ost !r !e%szabadul atnak a fen&e%et2 an&a S azaz a boszorkn& S kpt2l is, s is!t felfedez etik a j0 szl2ket, akiknek na%&obb b>l#sess%e S !el& az kszerek !e%osztsban n&il1nul !e% S !indenkinek asznra 1lik$ A!ikor !r ne! el2sz>r allja FPan#si s PuliskaG t>rtnett, !inden %&er!ek tudja, o%& !adarak #sipe%etik fel a ken&r!orzst, s 2k akadl&ozzk !e%, o%& a %&er!ekek azatrjenek anlkl, o%& tallkoznnak letk na%& kalandj1al$ ?%& !adr 1ezeti el Pan#sit s Puliskt a !zeskal#s z oz is, s az is e%& !adrnak k>sz>n et2, o%& 1%l is azatallnak$ A %&er!eknek S aki !sknt ltja az llatokat, !int a feln2ttek S !ost el kell %ondolkodnia rajta: ezeknek a !adaraknak bizon&ra 1an 1ala!il&en #ljuk, kl>nben !irt akadl&oznk !e% el2sz>r, o%& Pan#si s Puliska azatalljon, s !irt 1ezetnk 2ket a boszorkn& oz, a 1%l !%is#sak aza1ezetik 2ketM 3iutn 1%l is !inden j0ra fordul, 1il%os, o%& a !adarak tudtk, o%& Pan#sinak s Pulisknak jobb, a ne! tallnak r>%t>n aza az erd2b2l, ane! el2bb 1llaljk a ko#kzatot, s sze!benznek a kl1il% 1eszl&ei1el$ A boszorknn&al 1al0, pusztulssal fen&e%et2 tallkozs utn ne!#sak a %&er!ekek, ane! szleik is boldo%abban lnek, !int azel2tt$ A !esben te t kl>nfle !adarak !utatjk az utat, a!erre a %&er!ekeknek aladniuk kell, a el akarjk n&erni jutal!ukat$ =a !e%is!erkedtek FPan#si s PuliskaG t>rtnet1el, a %&er!ekek S le%albbis tudat alatt S t>bbn&ire felfo%jk, o%& az, a!i a szl2i zban t>rtnik, s az, a!i a boszorkn& zban, #sak kl>nb>z2 oldalai 1ala!inek, a!i a 1al0s%ban e%&etlen >sszef%%2 l!n&$ 'ezdetben a boszorkn& a %&er!ekek !inden 1%&t teljesen kiel%t2 an&afi%uraQ !e%tudjuk, o%& Fkzen fo%ta s be1ezette 2ket a za#skjba$ Htt !indenfle j0 teleket rakott eljk: tejet s #ukros pala#sintt, al!t s di0t$ ?zutn lefektette 2ket kt szp %&a#skba, s betakar%atta tiszta fe r 1szonnalQ Pan#si s Puliska K%& reztk, a !enn&orsz%ba kerltek$G <sak !snap re%%el brednek f>l infantilis boldo%s%uk l!aib0l a ke%&etlen 1al0s%ra$ FAz >re%asszon& #sak sznlelte a ked1ess%etQ 1al0jban %onosz boszorkn& 1olt$$$G (%en, %& rez a kis%&er!ek, a!ikor a fejl2ds >diplis szintjnek a!bi1alens rzel!ei, frusztr#i0i s szoron%sai t>rnek r, s e!lkszik r, !il&en #sal0dotts%ot s d >t lt t korbban, a!ikor an&ja t>bb ne! 1olt ajland0 ol&an !aradktalanul kiel%teni !inden 1%&t s szks%lett, !int szerette 1olna$ 3i1el er2sen feldKlja a felis!ers, o%& an&ja t>bb ne! szol%lja ki felttlenl !inden i%n&t, 1iszont kezd k>1etel!n&ekkel lpni fel 1ele sze!ben, s e%&re inkbb sajt dol%ai1al t>r2dik S !indezeket a tn&eket a %&er!ek eddi% sikeresen szortotta ki a tudatb0l S, !ost K%& kpzeli, o%& an&ja, a!ikor szoptatta, s a!ikor !e%tere!tette sz!ra az orlis l1ezet !enn&orsz%t, ezt #sak azrt tette, o%& be#sapja S akr a boszorkn& a !esben$ a%& a szl2i z Fa na%& erd2 szlnG s az a sorsd>nt2 z u%&anennek az erd2nek a !l&n tudat alatti szinten a szl2i z kt aspektust jelkpezi: azt, a!el&ik kiel%lst n&Kjt, s azt, a!el&ik frusztr#i0t okoz$ =a a %&er!ek !a%ban el%ondolkodik a FPan#si s PuliskaG rszletein, rj>n, o%& !il&en jelent2s%teljes, a o%& a !ese kezd2dik$ A szl2i z ott ll k>z1etlenl az erd2 !ellett, a ol aztn !inden t>rtnik: ez arra !utat, o%& a!i azutn k>1etkezik, annak szks%szerLen be is kell k>1etkeznie$ (tt a !ese is!t atsos kpek se%ts%1el fejez ki bizon&os %ondolatokat, s ezek a %ondo latok arra ksztetik a %&er!eket, o%& sajt kpzelete se%ts%1el rtse !e% a !ese !l&ebb jelentst$ 3r beszltnk r0la, !iknt jelkpezi a !adarak 1iselkedse, o%& az e%sz kalandra a %&er!ekek rdekben 1olt

szks%$ A keresztn&s% els2 1szzadai 0ta a fe r %ala!b j0indulatK ter!szetf>l>tti er2ket jelkpez$ Pan#si azt lltja, o%& !ikor 1isszanz, e%& fe r %ala!bot lt a szl2i z tetejn, s a !adr el akar bK#sKzni t2le$ Bs !e%int #sak a 0fe r !adr az, a!el& S %&>n&>rLen nekel1e S el1ezeti a %&er!ekeket a !zeskal#s z oz, aztn letelepszik a ztet2re, ezzel jelez1e, o%& ide kellett !e%rkeznik$ Bs e%& Kjabb fe r !adrra 1an szks% a oz, o%& a %&er!ekeket biztons%osan 1issza1ezesse az ott onukba: aza1ezet2 Ktjuk e%& Fna%& 1zenG 1ezet keresztl, !el&en e%& fe r ka#sa se%ts%1el tudnak #sak tkelni, A!ikor befel aladnak az erd2be, a %&er!ekeknek se!!ifle 1zen ne! kell tkelnik$ =o%& a 1isszaKt !%is a na%& 1zen keresztl 1ezet, azt jelkpezi, o%& 1ala!i talakuls t>rtnik, s o%& letk ezutn !a%asabb szinten kezd2dik Kjra Wu%&anezt jelkpezi a keresztels isU$ A!% t ne! kell kelnik a 1zen, a %&er!ekek sose szakadtak el e%&!st0l$ Az iskols korK %&er!ekben ki kell fejl2dnie a tudatnak, o%& !indenki !st0l kl>nb>z2 e%&n: indi1iduu!, a!i e%&Kttal azt is jelenti, o%& ne! oszt atja !e% lete !inden ese!n&t !sokkal, bizon&os !rtki% !a%n&osan kell lnie, >nll0an kell kezde!n&eznie$ ?zt jelkpezi a !esnek az a rszlete, o%& a %&er!ekeknek el kell szakadniuk e%&!st0l a oz, o%& tkeljenek a 1zen$ A o%& a 1z partj oz rnek, Pan#si ne! tudja, o%&an kel etnnek t, de Puliska !e%pillant e%& fe r ka#st, s !e%kri, o%& 1i%&e t 2ket a 1zen$ Pan#si fell a ka#sa tra, s sz0l a K%nak, o%& lj>n fel 2 is$ Ne a kisln& okosabb: tudja, o%& ez le etetlen$ 'l>n kell tkelnik, %& is t>rtnik, A %&er!ekeket a boszorkn& zban szerzett tapasztalataik !e%szabadtottk orlis fiJ#i0jukt0lQ !ikor trnek a 1z tKlpartjra, rettebb 1lnak: i!!r kpesek sajt rtel!kre s 1llalkoz0 ked1kre a%&atkoz1a !e%oldani az let sorn jelentkez2 ne zs %eket$ 3int >nll0tlan %&er!ekek, ter et jelentettek szleik sz!raQ 1isszatrsk utn a boszorkn& zban szerzett kin#sekkel ozzjrulnak a #sald fenntarts oz$ ?zek a kin#sek a %&er!ek frissen eln&ert %ondolkodsS s #selek1sbeli f%%etlens%t jelentik: Kj >nll0s%ot, a!el& ppen az ellentte annak a passz1 f%%snek, a!el& akkor jelle!ezte 2ket, a!ikor szleik ott a%&tk 2ket az erd2ben$ ?bben a t>rtnetben a n2k S a !osto a s a boszorkn& S kp1iselik az ellens%es er2ket$ Puliska szerepe a 1zen 1al0 tkelsben !e%n&u%tatja a %&er!eket, o%& a n2 ne!#sak puszttani, !e%!enteni is kpes$ "aln !% ennl is fontosabb, o%& el2sz>r Pan#si, ks2bb pedi% Puliska !enti !e% !indkett2jket 1ala!i bajt0l: a %&er!ekek ebb2l !e%rt etik, o%& !inl id2sebbek lesznek, annl inkbb sajt kortrsaik oz kell fordulniuk se%ts%rt s !e%rtsrt$ ?z a fi%&el!eztets e%&beesik a !ese le%fontosabb tanuls%1al: 01akodnunk kell a re%resszi0t0l, s a lelki s szelle!i lt !a%asabb szintjre kell feln2nnk$ Pan#si s Puliska t>rtnete azzal 1%z2dik, o%& 2seink 1isszatrnek ott onukba, a onnt elindultak, de !ost !e%talljk ott a boldo%s%ot$ X 1%kifejlet pszi# ol0%iai sze!pontb0l iteles, !i1el a kis%&er!ek, aki orlis 1a%& >diplis probl!it0l Lz1e kalandozik a kl1il%ban, ne! re!l eti, o%& ott onn k1l br ol is boldo% le essen$ A oz, o%& fejl2dse a !e%felel2 for!ban !enjen 1%be, ezekkel a probl!kkal !% akkor !e% kell kzdenie, a!ikor !% szks%e 1an szlei t!o%atsra$ A %&er!ekek #sak akkor r etnek sikeresen serdl21, a sikerl j0 kap#solatokat kialaktaniuk szleikkel$ =a !r !e%kzd>tt >diplis ne zs%ei1el, le%&2zte orlis eredetL szoron%st, s szubli!lta !indazon 1%&ait, a!el&eket a 1al0 1il%ban le etetlen kiel%teni S a !e%tanulta, o%& a 1%&fantzik el&ett rtel!es #selek1sre 1an szks% S, a %&er!ek is!t boldo%an l et szlei1el$ ?zt jelkpezik a kin#sek, a!el&eket Pan#si s Puliska, !iutn aza oztk a boszorkn& zb0l, !e%osztanak az apjukkal$ A %&er!ek e%& bizon&os letkor utn !r ne! 1rja el, o%& !inden j0 a szleit2l rkezzk, ane! sajt !a%a is ozzjrul bizon&os !rtki% >n!a%a s az e%sz #sald j0 k>zrzet ez$ A FPan#si s PuliskaG e%& sze%n& fa1%0 #saldjnak tk>znapi %ondjai1al kezd2dik S nin#s el% pnzk enni1al0ra se S, s asonl0an k>znapi szinten fejez2dik is be$ )o a a !ese szerint a %&er!ekek e%& alo! %&>n%&>t s dr%ak>1et oztak aza, ne! esik sz0 arr0l, o%& ezentKl !sknt, fn&Lz2bben ltek 1olna$ ?bb2l is kiderl, o%& az kszerek #sak jelkpesek$ F?kkor !inden %ondnak;bajnak 1%e lett, s boldo%an ltek, !% !e% ne! altak$ (tt a 1%e, fuss el 1le]G 4e!!i ne! 1ltozott !e% a FPan#si s PuliskaG 1%re, #sak a 2s>k bels2 !a%atartsaQ pontosabban: a!i 1ltozott, azrt 1ltoz atott, !ert a 2s>k belltotts%a !e%1ltozott$ A %&er!ekek t>bb ne! rzik !a%ukat kitasztottnak, !a%ukra a%&ottnak, ne! rzik K%&, o%& elt1edtek a s>tt erd2benQ a #sodlatos !zeskal#s zat se! keresik t>bb$ Ne a boszorknn&al se! fo%nak t>bb tallkozni, se! pedi% rette%ni t2le, iszen !r bebizon&osodott, o%& e%&eslt er21el tKl tudnak jrni az eszn, le tudjk %&2zni$ A szor%alo! s az, o%& a le%ke1sb %retes an&a%okat is fel tudja asznlni 1ala!ire W!int a !esben a #sirke#sontban rejl2

le et2s%ek felis!erseU S ezek az iskols korK %&er!ek ern&eiQ !inderre kpess 1lik, a sikeresen lekzd>tte >diplis probl!it$ A FPan#si s PuliskG;n k1l is sok ol&an !ese 1an, a!el&ben kt test1r se%t e%&!snak !e%!eneklni 1ala!il&en 1eszl&b2l, s a ol a siker a k>z>s er2feszts %&!>l#se$ ?zek a !esk arra ne1elik a %&er!eket, o%& i%&ekezzk !e% aladni a szleit2l 1al0 %&er!eki f%%s llapott, s rje el a fejl2ds k>1etkez2, !a%asabb szintjt, a!ikor e%&korK trsai1al e%&!st t!o%atjk$ =o%& az let feladatainak !e%oldsban e%&tt!Lk>djk a t>bbi 1ele e%&korK %&er!ekkel, ennek e%& id2 utn t kell 1ennie a szl2kt2l 1al0 kizr0la%os f%%s el&t$ Az iskols korK %&er!ek %&akran el se! iszi, o%& sze!be tud nzni a kl1il%%al szlei se%ts%e nlklQ ezrt kapaszkodik beljk a szks%esnl is jobban$ 3e% kell tanulnia bznia benne, o%& e%& nap !ajd 2 is kpes lesz Krr lenni a 1il%ban leselked2 1eszl&eken S !% akkor is, a azok az 2 sajt flel!ei ltal eltKlzott for!ban jelentkeznek S, s o%& !inden e%&es %&2zele! e%&re jobban !e%er2sti$ A %&er!ek a ltt fen&e%et2 1eszl&eket ne! objekt1en, ane! fantasztikusan eltKlzott for!ban, sajt infantilis flel!ei tkrben ltja: pldul e%& %&er!eke12 boszorkn&ban !e%testesl1e$ A FPan#si s PuliskaG arra biztatja a %&er!eket, o%& >nll0an induljon felfedez2 Ktra, akr sajt szoron%0 fantzijnak birodal!ban isQ ezek a !esk !e%adjk neki az e ez szks%es >nbizal!at, !ert azt su%alljk, o%& ne!#sak azokkal a 1al0di 1eszedel!ekkel tud !e%birk0zni, a!el&ekr2l a szlei beszltek neki, ane! !% azokkal az 0risi !rtkben eltKlzott 1eszl&ekkel is, a!el&eket szoron%0 kpzelete tere!t$ Az a boszorkn&, akit sajt szoron%0 fantzija tere!tett, lland0an n&u%talantja a %&er!eketQ de a a boszorkn&t be tudja l>kni sajt ke!en#jbe, s !e% tudja %etni, akkor a %&er!ek K%& rez eti, o%& !e%szabadult t2le$ Bs a!eddi% a %&er!ekek inni fo%nak a boszorkn&okban S !rpedi% !indi% is ittek, s !indi% is inni fo%nak, !% #sak el ne! rik azt az letkort, a!ikor !r ne! kell !e%fo% atatlan szoron%saikat e!beri alakba >lt>ztetnik S, addi% szks%k 1an r, o%& ol&an !esket alljanak, a!el&ekben a %&er!ekek sajt lele!n&ess%k se%ts%1el !e%szabadulnak kpzeletk e %&>tr2 ter!keit2l$ Bs a ez sikerl nekik, e tapasztalattal 1al0s%os kin#set n&ernek S akr#sak Pan#si s Puliska$

.?IROSKA S A /ARKAS0 ?%& bjos, FrtatlanG kisln&t len&el a farkas S ez a kp kit>r>l etetlenl bele1s2dik az e!ber a%&ba$ A FPan#si s PuliskG;ban a boszorkn& #sak kszlt felfalni a %&er!ekeketQ a F:iroska s a farkasG;ban !ind a na%&!a!t, !ind a kisln&t 1al0ban len&eli a farkas$ Akr a t>bbi tndr!ese, a F:iroska s a farkasG is t>bb 1ltozatban ltezik: a le%npszerLbb k>zlk a Gri!!;fle, a!el&ben !ind :iroska, !ind a na%&!a!a Kjjszletik, a farkast pedi% utolri a j0l !e%rde!elt bntets$ 56 Ne a t>rtnet el2sz>r :errault;nl bukkan fel$ An%ol n&el1terleten F/ittle Aed Aidin% =oodG WFA piros #sukl&s kislen&GU #!en is!eretes, br sokkal jobban illik a !es ez a F:iroska s a farkasG #!, !el&et a Gri!! test1rek adtak neki$ S 3int azt Andre* /an%, a tndr!esk e%&ik le%tjkozottabb s le%rzken&ebb szakrt2je !e%je%&zi: (%az, o%& a a F:iroska s a farkasG !inden 1ltozata K%& 1%z2dne, !int a :errault;fle, ne! is lenne rde!es 55 fo%lalkoznunk 1ele$G Bs a :iroska;t>rtnet sorsa 1al0sznLle% #saku%&an a feleds lett 1olna, a a Gri!! test1rek fel ne! dol%ozzk: az 2 1ltozatuk aztn az e%&ik le%npszerLbb tndr!e;s1 1lt$ Ne !i1el a !ese el2sz>r :errault;nl bukkan fel, els2knt az 2 1ltozatt tr%&aljuk, s tisztzzuk, !i az, a!i ne! kiel%t2 benne$ :errault !esje is K%& kezd2dik, !int a t>bbi k>zis!ert 1ltozat$ ?l!ondja, o%&an ksztett a na%&!a!a e%& kis piros #sukl&t W1a%& sapktU az unokjnak, s o%& ett2l kezd1e !indenki :irosknak 1ta a kisln&t$ ?%& nap :iroskt elkldte az desan&ja, o%& 1i%&en enni1al0t bete% na%&an&jnak$ A kisln&nak e%& erd2n kellett keresztl!ennie, itt tallkozott a farkassal$ A farkas ekkor !% ne! !erte !e%enni :iroskt, !ert a k>zelben fa1%0k dol%oztak$ 3e%krdezi t a kisln&t, o1 i%&ekszik, az !e%!ondja neki, o%& a na%&an&j oz, A farkas erre !e%tudakolja, ol is lakik pontosan a na%&!a!a, a kisln& ezt is elrulja neki$ ?rre a farkas azt !ondja, o%& 2 is !e%lto%atja a na%&!a!t, s neki is ira!odik, a ln& 1iszont le;letr az Ktr0l$

A farkasnak sikerl bejutnia a na%&an&a zba, !ert K%& tesz, !int a :iroska rkezett 1olna !e%Q azon n&o!ban le is n&eli az >re%asszon&t$ :errault !esjben a farkas ne! 1eszi !a%ra a na%&!a!a ru it, e%&szerLen #sak lefekszik a el&re az %&ba$ A!ikor :iroska !e%rkezik, a farkas !e%kri, o%& fekdj>n !ell$ :iroska le1etk2zik, s bebKjik az %&ba$ A!ikor !e%ltja, !il&en a na%&!a!a !eztelenl, felkilt: F)a%&!a!a, !il&en na%& a te karod]GQ !ire a farkas %& 1laszol: F=o%& jobban !e%>lel esselek]G Aztn azt !ondja :iroska: F)a%&!a!a, !il&en na%& a te lbad]GQ !ire ezt a 1laszt kapja: F=o%& jobban tudjak szaladni]G ?z a kt krds; felelet ne! szerepel a Gri!!;fle 1ltozatbanQ :errault;nl 1iszont a j0l is!ert krdsek a na%&!a!a na%& flr2l, sze!r2l s fo%r0l #sak ezutn k>1etkeznek$ Az utols0 krdsre a farkas azt feleli: F=o%& jobban bekap assalak]G Ali% o%& ki!ondta, e%& u%rssal kint ter!ett a farkas az %&b0l, s bekapta sze%n& kis :iroskt, 4ok !s fordts oz asonl0an, /an% is befejez2dik ezen a ponton$ Ne :errault !L1ben eredetile% !% szerepel e%& befejez2 1ersike is, a!el& >sszefo%lalja a t>rtnet tanuls%t: j0l ne1elt ln&ok ne! ll atnak sz0ba !indenfle e!berekkel$ =a !%is !e%teszik, ne lep2djenek !e%, a j>n a farkas, s felfalja 2ket$ A!i pedi% a farkasokat illeti, sokfle 1an bel2lkQ de !ind k>zl a n&jas farkasok a le%1eszedel!esebbek, kl>n>sen azok, a!el&ek k>1etik a fiatal ln&okat az ut#n, s2t !% a zba is be!ennek utnuk$ :errault ne!#sak sz0rakoztatni akarta ol1as0itQ !inden e%&es !esj1el e%& !e% atrozott erk>l#si tanuls%ot k1nt !e%tantani, %& rt et2, o%& a !esket ennek !e%felel2en alaktotta t$ ?zltal sajnos a tndr!esket jelentsk na%& rszt2l !e%fosztotta$ Az 2 1ltozatban senki ne! fi%&el!ezteti :iroskt, o%& ne kslekedjk a na%&!a!a z oz 1ezet2 Kton, se! arra, o%& ne trjen le a el&es Ktr0l$ :errault 1ltozatban az se 1il%os, !irt kell a na%&!a!nak is pusztulnia, olott 2 se!!i rosszat ne! tett$ :errault;nak ez a !esje azrt 1eszt ol&an sokat a 1arzsb0l, !ert tKls%osan is n&il1n1al0: nla a farkas ne! e%& ra%adoz0 llat, ane! !etaforaQ %& az ol1as0 kpzeletnek ne! sok dol%a !arad$ Az effajta lee%&szerLsts s n&ltan ki!ondott erk>l#si tanuls% a tndr!esb2l tan!est #sinl, !el&ben a szerz2 se!!it ne! sejtet, ane! !indent ki!ond$ :errault;t ann&ira !a%1al ra%adja a t>rtnet tanuls%nak ra#ionlis !e%fejtse, o%& !inden a le et2 le%e%&rtel!Lbb nla: a ln& pldul le1etk2zik, s a farkas !ell fekszikQ a farkas azt !ondja, azrt 1an er2s karja, o%& jobban !e%>lel esseQ :errault se!!it ne! bz te t az ol1as0 kpzeletre$ Bs !i1el e #lrat>r2 s n&lt #sbtssal sze!ben :iroska ne! pr0bl se! el!eneklni, se! ellenllni, 1a%& na%&on ostobnak kell lennie, 1a%& !a%a is azt akarja, o%& el#sbtsk$ ?%&ik esetben se! ol&an !esealak, aki1el azonosulni le etne$ ?zek a rszletek e%&szerLen Fbukott n2tG #sinlnak :iroskb0l, a nai1, 1onz0 fiatal ln&b0l, akit r1ettek, o%& ne t>r2dj>n an&ja intel!ei1el, e el&ett t>ltse inkbb kelle!esen az idejtQ ezt az id2t>ltst azonban a ln& S tudatosan le%albbis S rtatlannak 1li$ A %&er!ek sz!ra aszna1e etetlenn 1lik a !ese, a 1alaki rszletesen el!a%&arzza neki, !i bel2le a tanuls%$ :errault azonban !% ennl is rosszabbat tesz: 1al0s%%al belsul&kolja a tanuls%ot az ol1as0 a%&ba$ 3inden j0 !ese jelentse t>bbszintLQ s azt #sak a %&er!ek !a%a tud atja, e%& adott pillanatban az 2 sz!ra !el&ik jelents a fontos$ A o%& n2, a %&er!ek e%&re t>bb Kj oldalt fedezi fel ezeknek a j0l is!ert !esknek, s ez !e%er2sti abbli !e%%&2z2dsben, o%& 1al0ban fejl2d>tt szelle!ile%, iszen u%&anabb0l a t>rtnetb2l !ost sokkal t>bbet rt !e%, !int korbban$ Ne ez #sak akkor k>1etkezik be, a a %&er!eknek ne! !a%&arzzk el didaktikusn, o%&an kell rtenie a t>rtnetet$ <sak akkor jelent i%azn sokat a %&er!eknek, o%& felfedezte e%& !ese jelentst, a!el& korbban rejt1e 1olt el2tte, a ez a felfedezs spontn s intuit1 !0don t>rtnik$ X felfedezs atsra a !ese 1ala!ib2l, a!it a %&er!eknek tadnak, ol&as1ala!i1 lesz, a!el&et rszben 2 !a%a tere!t a sajt !a%a sz!ra$ A Gri!! test1rek S t2lk teljess%%el szokatlan !0don S kt 1ltozatt is k>zlik a :iroska;t>rtnetnek$ A 2sn2t !indkt 1ltozatban :irosknak 1jk, !ert FA kisln&nak ann&ira tetszett a piros brson&sapka, o%& !indi% ezt ordta$$$G Akr#sak a FPan#si s PuliskG;nak, a F:iroska s a farkasG;nak is k>zponti !ot1u!a a f>lfalats 1eszl&e$ ?%&es alap1et2 pszi# ol0%iai llapotok, br !inden e%&es e%&n fejl2dse sorn bek>1etkeznek, a le%kl>nb>z2bb e!beri sorsokat s sze!l&is%eket oz atjk ltre, att0l f%%2en, !il&enek az e%&n e%&b tapasztalatai, s o%& rtel!ezi 2ket$ =asonl0kppen: a !eskben !induntalan felbukkan0 n n& alap el&zet az e!beri tapasztalatnak e%szen kl>nb>z2 oldalait brzol atjaQ !inden azon !Klik, o%&an dol%ozza fel a !ese az il&en alap!ot1u!ot, s !il&en >sszef%%sben t>rtnik 1ala!el& ese!n&$ A FPan#si s PuliskaG arr0l sz0l, !il&en ne zs%ekkel s szoron%sokkal kell !e%kzdenik a %&er!ekeknek, !ikor kn&telenek le1lni an&jukr0l s !e%szabadulni orlis fiJ#i0jukt0l$ A F:iroska s a farkasG n n& ol&an alapprobl!1al fo%lalkozik, !el&eket az iskols korK len&nak

kell !e%oldania, a az >diplis k>t>tts% to1bb l tudattalanjban, a!i arra indt atja, o%& 1eszl&es el&zetekbe kerlj>n, s kite%&e !a%t a #sbts 1eszl&nek$ 3indezekben a !eskben az erdei zik0 s a szl2i z 1oltakppen u%&anaz a el&, #sak ppen a !ese 2s a pszi# ol0%iai el&zetben 1%be!en2 1ltozsok !iatt !snak s !snak rzi$ Hda aza :iroska szleinek 1del!e alatt ll: 2 a probl!k nlkli serdl2, aki e%szen j0l !e%birk0zik let el&zet1el$ A na%&an&a zban azonban S tekint1e, o%& a na%&an&a !a%a is %&!oltsra szorul S u%&anaz a ln& a farkassal 1al0 tallkozs k>1etkez!n&ekppen teljess%%el kptelen Krr lenni a el&zeten$ Pan#si s Puliska, orlis fiJ#i0juk rabjaknt, abozs nlkl felfaljk a zat, a!el& a rossz an&t jelkpezi, aki !a%ukra a%&ta 2ket Wazaz rkn&szertette 2ket, o%& el a%&jk a szl2i zatUQ u%&an#sak abozs nlkl %etik !e% a boszorkn&t, !int a 1ala!i tpllk lenne, a!it !e% kell stni, o%& !e%e essk$ :iroska !r tKljutott az orlis fiJ#i0n, %& nin#senek t>bb ro!bol0 orlis 1%&ai$ :szi# ol0%iaila% 0risi kl>nbs% 1an a szi!bolikusan kannibaliz!uss alakult orlis fiJ#i0 S a!i a FPan#si s PuliskaG k>zponti t!ja S s ak>z>tt, a o%& :iroska bnteti !e% a farkast$ A F:iroska s a farkasG;ban a farkas a #sbt0Q de a #sak a !ese felszni rte%t 1esszk sze!%&re, a farkas se!!i ol&as!it ne! tesz, a!i ne a ter!szetb2l k>1etkezne: azaz felfal 1alakit, o%& tpllkozzk$ Bs az is %&akran !e%esik, o%& az e!berek farkast >lnek, br az ebben a t>rtnetben alkal!azott !0dszer !e%le et2sen szokatlan$ :iroska ott onban b2s% uralkodik, s ezt :iroska S !i1el !r r%en !e% aladta orlis szoron%st S boldo%an !e%osztja na%&an&j1al: telt 1isz neki$ :iroska sz!ra a szl2i zon tKl elterl2 1il% ne! fen&e%et2 1adon, !el&en t a %&er!ekek ne! talljk !e% a aza1ezet2 utat: :iroska ott ona el2tt e%& j0l is!ert Kt 1ezetQ err2l azonban S inti :iroskt az an&ja S ne! szabad letrni$ Pan#sit s Puliskt akaratuk ellenre tasztottk ki a kl1il%baQ :iroska sz1esen indul el ott onr0l$ )e! fl a kl1il%t0l, ellenkez2le%: felis!eri annak szps%tQ de ppen ebben rejlik a 1eszl&$ =a a kl1il% az ott on s a k>teless%ek ro1sra tKls%osan is 1onz01 1lik, arra indt atja az e%&nt, o%& 1iselkedst is!t az >r>!el1nek rendelje al, olott S K%& tLnik S :iroska szlei tan#sainak atsra !r feladta az >r>!el1et a 1al0s%el1 ked1rt ;pedi% ez a 1isszatrs 1eszl&es el&zeteket, tallkozsokat tere!t et$ Azt a ne z el&zetet, a!ikor az e%&n az >r>!el1 s a 1al0s%el1 k>1etse k>z>tt abozik, po!psan brzolja a !esnek az a jelenete, a!ikor a farkas azt !ondja :irosknak: F)zd #sak, :iroska, !enn&i szp 1ir% 1irt k>rl>ttnk] Bn a el&edben bizon& szednk e%& szp #sokrot a na%&!a!!nak] :iroska sztnzett: 1al0ban, a fk alja tele 1olt szebbnl szebb erdei 1ir%okkal, a lo!bok k>zt !e% K%& #si#sere%tek a !adarak, o%& >r>! 1olt all%atni$G A konfliktus S 1alaki !st szeretne tenni, !int a!it tennie kell ;azonos azzal, a!el&re :iroskt !r a !ese elejn fi%&el!eztette az an&ja, a!ikor a lelkre k>t>tte: FAztn szpen, rendesen !enj, ne szalad%lj le az Ktr0l$$$ =a pedi% odarsz, ne b!szkodj >ssze1issza a szobbanQ az le%&en az els2 dol%od, o%& illedel!esen j0 re%%elt k1nj]G :iroska an&ja te t tisztban 1an 1ele: :iroska ajla!os r, o%& letrjen a jrt Ktr0l, s o%& F>ssze1issza b!szkodjkG, azaz a feln2ttek titkai utn kutasson$ =o%& a F:iroska s a farkasG arr0l a konfliktus el&zetr2l sz0l, !el&ben a %&er!ek az >r>!el1 s a 1al0s%el1 k>1etse k>z>tt abozik, az is 1il%osan bizon&tja, o%& :irosknak F#sak akkor jutott eszbe a na%&!a!a, !ikor !r ol&an na%& 1olt a bokrtja, o%& ali% frt a kezbeG$ Azaz az >r>!szerzsre t>rek12 >szt>n;n #sak akkor lp 1issza a ttrbe, a!ikor a 1ir%szeds !r ne! kelle!es t>bb: :iroska #sak ekkor bred r is!t k>teless%eire$ :iroska te t ol&an %&er!ek, aki na%&on is sze!bekerlt !r a serdl2kor probl!i1al, de rzel!ile% !% ne! rett !e% r, o%& Krr le%&en rajtuk, !ert !% ne! sikerlt felsz!olnia >diplis konfliktusait$ =o%& :iroska j01al rettebb, !int Pan#si s Puliska, az is bizon&tja, o%& br!i1el tallkozik is a kl1il%ban, krdseket tesz fel 1ele kap#solatban$ Pan#si s Puliska ne! #sodlkoznak, a!ikor !e%ltjk a !zeskal#s zatQ a boszorkn&on se! pr0blnak eli%azodni$ ?zzel sze!ben :iroska ki szeretn derteni a dol%okatQ ez abb0l is n&il1n1al0, o%& an&jnak fi%&el!eztetnie kell: ne b!szkodjk$ Bszre1eszi azt is, o%& 1ala!i nin#s rendjn, a!ikor ltja, o%& a na%&!a!a Fol&an, de ol&an fur#sa]$$$GQ de !e%t1eszti, o%& a farkas be>lt>z>tt az >re%asszon& ru iba$ :iroska !e%pr0blja !e%rteni a el&zetet, ezrt fa%%atja a na%&!a!t, !irt ol&an na%& a fleQ szre1eszi, !il&en na%& a sze!e, !ekkora a keze, !il&en borzaszt0 na%& a szja$ X felsorolsban szerepel a n%& rzkszer1: a alls, a lts, az rints s az zlels szer1eiQ a serdl2 ezek se%ts%1el i%&ekszik !e%rteni a 1il%ot$

A F:iroska s a farkasG !esje szi!bolikus for!ban teszi ki a serdl2 ln&t az >diplis el&zetb2l ered2 1eszl&eknek s szabadtja !e% t2lk, o%& aztn konfliktus!entesen fejl2d essen$ Az an&a kl>nfle !e%jelensi for!inak S azaz a j0 an&nak s a boszorkn&nak S jelent2s%e, a!el& ol&an na%& 1olt a FPan#si s Puliskdban, itt szinte se!!i1 zsu%orodott: a F:iroska s a farkasG;ban se! az an&a, se! a na%&!a!a ne! te et 1oltakppen se!!it: se atsosan !e%fen&e%etni, se !e%1deni ne! tudjk :iroskt$ ?zzel sze!ben a frfi alakok rendk1l fontos szerepet jtszanakQ kt ellenttes for!ban jelennek !e%: a 1eszl&es #sbt0ban, aki, a en%ednek neki, elpuszttja a j0 na%&an&t s a ln&t, s a 1adszban: 2 a felel2ss%teljes, er2s apafi%ura, aki !e%!enti a !ese 2s n2jt$ V%& tLnik, :iroska a frfi ellent!ondsos ter!szett pr0blja !e%rteni azltal, o%& ln&e !inden oldalt !e%tapasztalja: az >szt>n;n a farkas >nz2, aszo#ilis, poten#ilisan pusztt0 ajla!ait s az n Wa 1adszU tulajdons%ait: az >nzetlens%et, felel2ss%tudatot, !e%fontolts%ot s a rszorul0k 1del!t$ :iroska alakja !indenki sz!ra 1onz0: ern&es u%&an, de azrt ksrtsbe esik, t>rtnete azzal a tanuls%%al szol%l, o%& br!il&en szp dolo%nak tLnjk is, a az e!ber !indenkir2l j0 szndkot felttelez, e j0 isze!Ls% azzal a 1eszll&el jr, o%& t2rbe #salnak bennnket$ =a ne! lenne bennnk 1ala!i, a!i 1onz0dik a na%&, %onosz farkas oz, akkor ne! lenne atal!a f>l>ttnk$ ?zrt i%en fontos u%&an, o%& !e%rtsk, !il&en is a farkas 1oltakppen, de !% ennl is fontosabb, o%& kidertsk, !i teszi 1onz01 a !i sz!unkra$ Br!il&en rokonszen1es tulajdons% is a nai1its, 1eszl&es dolo%, a 1alaki e%sz lete sorn nai1 !arad$ Ne a farkas ne! pusztn a #sbt0 frfit jelenti: 2 kp1iseli !indazt,G a!i bennnk !a%unkban aszo#ilis, llatias$ :iroska, a!ikor t>bb ne! 1%zi Fszpen, rendesenG a k>teless%t S ez lenne az iskols korK %&er!ek jelle!z2 ern&e S, is!t a korbbi, >r>!szerzsre t>rek12, >diplis kis%&er!ekk 1lik$ A!ikor en%ed a farkas #sbtsnak, e%&Kttal arra is le et2s%et tere!t, o%& a farkas f>lfalja a na%&an&jt$ (tt a t>rtnet a kisln& !e%oldatlanul !aradt >diplis ne zs%eir2l sz0l, s a!ikor a farkas 1%l is len&eli :iroskt, a ln&t !e%rde!elt bntetse ri utol, a!irt ol&an el&zetet tere!tett, !el&ben a farkas !e%se!!ist etett e%&, az an&t jelkpez2 szerepl2t$ 3r a n%&1es %&er!eknek is feltLnik, o%& :iroska, a!ikor a farkas !e%krdezi, ol lakik a na%&!a!a, rszletesen el!a%&arzza neki, o%&an jut at el a z oz$ 3i le et a #lja a !a%&arzatnak, t>pren% a %&er!ek, a ne! az, o%& a farkas biztosan odatalljonM <sak a feln2ttek fi%&el!t kerl eti el S !i1el 2k azt iszik, a tndr!esknek se!!i rtel!e S, o%& :iroska tudattalanja itt na%&ban !unklkodik annak rdekben, o%& a na%&!a!t elrulja$ Ne a na%&!a!a se! ibtlan$ ?%& fiatal ln&nak er2s an&afi%urra 1an szks%eQ rszben azrt, o%& !e%1dje, rszben, o%& le%&en e%& !odell, !el&et utnoz at$ Ne :iroska na%&an&jt sajt szks%letei ol&an ponti% sodorjk, a ol !r krra 1an a %&er!eknek, !int a !ese !ondja: F$$$ A 1il% !inden kin#st neki adta 1olna$G )e! ez az els2, s ne! is az utols0 eset, o%& a %&er!ek, akit a na%&an&ja elkn&eztet, a 1al0 letben bajba kerl$ /e%&en br an&a 1a%& na%&an&a az S ez ut0bbi is an&a, #sak e%& %ener#i01al Feltol1aG S, a ez az id2sebb asszon& le!ond sajt n2i 1onzerejr2l, s !inte%& FtadjaG azt a ln&nak Wa !esben a tKls%osan 1onz0 1>r>s ru adarab for!jbanU, ez 1%zetes le et a fiatal len& sz!ra$ A F:iroska s a farkasG !ind a #!ben, !ind a 2sn2 ne11el an%sKl&ozza a 1>r>s szn fontoss%t: :iroska n&ltan 1iseli a 1>r>s sapkt, olott a 1>r>s az a szn, !el& az er2szakos rzel!eket S a szeJulis ter!szetLeket is S jelkpezi$ %& a 1>r>s brson&sapka, !el&et a na%&!a!a :irosknak ajndkoz, a szeJulis 1onzer2 id2 el2tti tadsnak szi!b0lu!aknt tekint et2Q ezt an%sKl&ozza az a tn& is, o%& a na%&!a!a >re% s bete%, !% a oz is tKls%osan %&en%e, o%& ajt0t n&isson$ A ki#sin&t2 kpz21el elltott n1 W:iroskaU arra utal, o%& a 2sn2 retlen kora a !ese e%&ik le%fontosabb !ot1u!a$ Pelzi, o%& ne!#sak a piros sapka 1olt ki#si, ane! a ln& is$ )e! a oz 1olt tKl ki#si, o%& 1iselje a sapkt, ane! a oz, o%& !e%birk0zzon azokkal a el&zetekkel, a!el&eket a piros sapka jelkpez, s a!el&eket 2 szinte ki 1 azltal, o%& 1iseli a piros sapkt$ A :iroskt fen&e%et2 1eszl& sajt bi!b0z0 szeJualitsa, !el& ez rzel!ile% !% ne! el%% rett$ =a 1alaki lelkile% !r el% rett r, o%& szeJulis tapasztalatokat szerezzen, az Krr lesz a el&zeten, s e tapasztalatok se%tik a fejl2dsben$ Ne az id2 el2tt bred2 szeJualits atsban re%ressz1: felbreszti bennnk !indazt, a!i pri!it1, s azzal fen&e%et, o%& eln&el bennnket$ Az retlen e%&n, aki !% pszi# ol0%iaila% ne! ksz a szeJulis l!n&ek befo%adsra, de ol&an el&zetbe kerl, a!el& er2s szeJulis rzseket kelt benne, 1isszaesik fejl2dsnek e%& korbbi szintjre, s >diplis !0don pr0bl !e%kzdeni ne zs%ei1el$ Az e%&n il&enkor K%& 1li: #sak akkor le et sikeres a szeJulis letben, a !e%szabadul a tapasztaltabb 1etl&trsakt0l: ezrt !a%&arzza el :iroska ol&an %ondosan a farkasnak, o%&an tall at el a na%&!a!a z oz$ ?zzel azonban sajt a!bi1alens rzel!eit is elrulja:

!ikor a farkast a na%&!a! oz kldi, 1iselkeds1el !int a azt !ondan neki: F=a%&j en%e! bknQ eridj a na%&!a! oz: 2 rett n2, s tudja, !it kezdjen azzal, a!it jelkpezel: n ne! tudo!$G A kisln& lelkben dKl0 kzdele! S o%& tudatosan a el&es dol%ot szeretn #selekedni, tudat alatt 1iszont szeretne Wna%&Uan&ja f>l kerekedni S teszi ol&an 1onz01 sz!unkra !ind a !ese 2sn2t, !ind !a%t a !est: e konfliktus teszi :iroskt ann&ira e!beri1$ A o%& !i is tettk %&er!ekkorunkban, a ol&an konfliktus el&zetbe kerltnk, a!ell&el br o%& i%&ekeztnk is, ne! tudtunk !e%birk0zni, 2 is to1bbadja a probl!t 1alaki !snak: 1alakinek, aki id2sebb nla, a szl2nek 1a%& aki a szl2t el&ettesti$ Ne azltal, o%& !e%pr0blja !e%kerlni a fen&e%et2 el&zetet, #sakne! ldozatul esik$ 3int !r e!ltettk, a Gri!! test1rek a F:iroska s a farkasG;nak e%& !sik, fontos 1ltozatt is k>zlik: br az 1oltakppen #sak e%& to1bbi jelenetet ad ozz az alap t>rtnet ez$ ?bb2l a 1ltozatb0l !e%tudjuk, o%& ne! sokkal ks2bb :iroska is!t kal#sot 1itt a na%&an&jnak, s e%& !sik farkas is!t !e%pr0blta r1enni, o%& trjen le az Wern&U Ktjr0l$ ?z alkalo!!al a kisln& a na%&!a! oz sietett, s el!ondta neki, !i t>rtnt$ 'etten e%&tt aztn bereteszelik az ajt0t, o%& a farkas ne tudjon bej>nni$ D%l pedi% a farkas !e%#sKszik a ztet2n, belepott&an a #iszternba, s !e%fullad$ F3e% is rde!elteG S %& 1%z2dik a t>rtnet$ ?z a 1ltozat azt illusztrlja, a!ir2l a !ese all%at0ja a!K%& is !e% 1olt %&2z2d1e, o%& az ijeszt2 l!n& utn a ln& rbred: !% korntse! el% rett ozz, o%& elbnjon a farkassal Wa #sbt01alU, ezrt ajland0 e%&tt!Lk>dni az an&j1al$ ?zt jelkpezi, o%& a!int Kjra 1eszl& fen&e%eti, azonnal a na%&!a! oz ro an, s ne! pr0blja leki#sin&elni a 1eszl&t, !int a farkassal 1al0 els2 tallkozsa alkal!1al tette$ :iroska ezKttal e%&tt!Lk>dik a Wna%&Uan&j1al, k>1eti a tan#st: a kie%szt2 t>rtnetben a na%&!a!a azt !ondja :irosknak, t>lts>n a #iszternba urkaltQ a urkasza% aztn oda#salja a farkast, s az beleesik a 1zbe, ketten %& k>nn&edn elbnnak a farkassal$ A %&er!eknek te t arra 1an szks%e, o%& !e%bz at0an e%&tt!Lk>d essen a 1ele azonos ne!L szl21el: %& azltal, o%& azonosul 1ele s tudatosan tanul t2le, a %&er!ek sikeresen feln2tt rik$ A !esknek !ind tudatunk, !ind tudattalanunk sz!ra 1an !ondani1al0ja, ezrt nin#s szks%k r, o%& kerljk az ellent!ondsokat, isz az ellent!ondsok tudattalanunkban bksen !e%frnek e%&!s !ellett$ A jelents e%& e%szen !s szintjn, a!i a na%&an&1al t>rtnik, e%szen !skpp is sze!ll et2$ A !ese ol1as0ja jo%%al #sodlkozik: !irt ne! ette !e% a farkas :iroskt r>%t>n, !i el&t tallkozott 1ele, !r!int o%& az els2 adand0 alkalo!!al$ :errault S jelle!z2 !0don S ltsz0la% ra#ionlis !a%&arzatot knl: a farkas ezt !e% is tette 1olna, a ne! flt 1olna a k>zelben dol%oz0 fa1%0kt0l$ 3i1el :errault;nl a farkas !ind1%i% a #sbt0 frfit jelkpezi, 1al0ban rt et2, o%& e%& id2sebb frfi ne! !er el#sbtani e%& kisln&t, a lt0S s all0t1ols%on bell !s frfiak is 1annak$ A Gri!! test1rek 1ltozatban !r e%szen !sknt festenek a dol%ok: itt a farkas tKlzott !o 0s%a !a%&arzza, o%& !irt ne! azonnal falja fel a kisln&t$ F?z a zsen%e fiatalka jobb falat !, !int az >re%] S %ondolta !a%ban a farkas$$$ S Ne 1i%&zat] /ssunk furfan%osan a dolo% oz, o%& !ind a kett2t !e%kap assuk$ 3ert akr!il&en >re% #sont, azrt a na%&!a!a is elkel a bend2!ben]G Ne ennek a !a%&arzatnak ne! sok rtel!e 1an, iszen a farkas ott el&ben felfal atta 1olna :iroskt, s ks2bb u%&anK%& !e%t1eszt ette 1olna a na%&!a!t, a o%& a !ese szerint tette$ A Gri!!;fle 1ltozatban a farkas 1iselkedse akkor 1lik rt et21, a felttelezzk, o%& el2sz>r el kell tntetnie a na%&!a!t a oz, o%& :iroskt !e%kap assa$ A!% a Wna%&Uan&a a k>zelben 1an, :iroska ne! le et az >1$ Ne a!int e%&szer a Wna%&Uan&t eltette lb al0l, K%& rzi, !e%n&lik el2tte az Kt, o%& kilje azokat a 1%&ait, a!el&eket el kellett fojtania, a!% az an&a a k>zelben 1olt$ 685 A !ese ezen a szinten a len&%&er!eknek arr0l a tudattalan 1%&r0l sz0l, o%& apja Wa farkasU #sbtsa el 2t$ A!ikor a korai >diplis 1%&ak a serdl2korban Kjjlednek, u%&an#sak Kjraled a len&%&er!ek apja irnti 1%&a, az a ajland0s%a, o%& el#sbtsa, s az az i%n&e, o%& az #sbtsa el 2t$ ?kkor a len&%&er!ek K%& rzi, rettenetes bntetst rde!el az an&jt0l S s2t taln az apjt0l is S, a!irt apt el akarta 1enni an&t0l$ A serdl2korban ne!#sak az >diplis rzel!ek brednek fel Kjra, ane! !s korbbi szoron%sok s 1%&ak is$

Az rtel!ezs e%& !s szintjn azt is !ond atnnk: a farkas azrt ne! akarja r>%t>n felfalni :iroskt, a!int tallkozik 1ele, !ert el2bb %&ba szeretne kerlni 1ele: azaz kettejk szeJulis tallkozsnak !e% kell el2znie a ln& FfelfalstG$ )o a ke1s %&er!ek allott azokr0l az llatokr0l, a!el&ek k>zl az e%&ik elpusztul k>z>sls k>zben, a szeJulis aktusnak ezek a pusztt0 aspektusai lnken lnek a %&er!eknek !ind a tudatban, !ind a tudattalanjban, ol&ann&ira, o%& a le%t>bb %&er!ek a szeJulis aktust eredend2en er2szakos #selekedetnek ltja, a!el&et az e%&ik szl2 k>1et el a !sik ellen$ Azt isze!, Njuna Barnes erre a jelens%re #loz S o%& a %&er!ek >ntudatlanul e%&enl2s%jelet tesz a szeJulis iz%alo!, az er2szak s a szoron%s k>z S, a!ikor azt rja: FA 5%&er!ekek tudnak 1ala!it, a!it ne! !ond atnak el: tetszik nekik, o%& :iroska s a farkas e%& %&ba kerl$G 3i1el a F:iroska s a farkasG az ellenttes rzel!eknek ezt a fur#sa tallkozst brzolja, !el& ol&ann&ira jelle!z2 a %&er!ekek szeJulis sejtseire, e !ese tudattalan szinten na%& 1onzer2t %&akorol a %&er!ekekre, de !indazon feln2ttekre is, akiket al1n&an e!lkeztet %&er!ekkori borzon%at0 szeJulis sejtseikre s k1n#sis%ukra$ ?%& !sik !L1sz is 1il%osan brzolta, !il&en ter!szetL rejtett rzel!eket kelt ez a t>rtnet$ Gusta1e Nor res 5, !eseillusztr#i0i k>z>tt 1an e%&, a!el&en :iroska s a farkas az %&ban lt at0$ A kpen a farkas e%szen j0indulatKnak ltszik$ A ln&t 1iszont S K%& tLnik S 0risi erejL, a!bi1alens rzel!ek %&>trik, a o%& a !ellette pi en2 farkasra pillant$ 4ze!lto!st esze %ban sin#s el!eneklniQ e el&ett S K%& tLnik S a el&zet 1al0s%%al !e%babonzza: e%&idejLle% 1onzza s tasztja$ (%en, a ln& ar#b0l s testtartsb0l su%rz0 rzel!et le%inkbb %& jelle!ez etnnkQ s a szeJualits s !inden 1ele kap#solatos dolo% u%&an%& 1al0s%%al !e%babonzza a %&er!eket$ =o%& 1isszatrjnk Njuna Barnes kijelents ez: ez az, a!it a %&er!ekek !e%reznek :irosk1al s a farkassal, a kettejk k>z>tt le12 1iszonn&al kap#solatban, de ne! !ond atjk el, s e!iatt tudja ez a t>rtnet ann&ira !a%1al ra%adni 2ket$ ?z a F allosG rdekl2ds a szeJualits irnt S a!ikor az e%&n e%&idejLle% li t a le%na%&obb iz%al!at s a le%na%&obb szoron%st S a ln&%&er!ek apja irnti >diplis 1%&akozs1al ll kap#solatban, 1ala!int ezeknek az rzel!eknek serdl2kori, !sfle for!ban t>rtn2 Kjjleds1el$ Dala n&szor ezek az rzel!ek Kjra jelentkeznek, !indi% Kjjled 1elk e%&tt az az e!lk is, o%& a ln& kis%&er!ek korban szerette 1olna el#sbtani az apjt, s u%&anakkor szerette 1olna azt is, o%& apja #sbtsa el 2t$ 3% a :errault;fle 1ltozatban a szeJulis #sbtson 1an a an%sKl&, a Gri!! test1rek !esjre ennek ppen az ellenkez2je a jelle!z2$ @k a szeJualitst se! k>z1etlenl, se! k>z1et1e ne! e!ltikQ fino!an taln utalnak r, de 1%s2 soron !a%nak a all%at0nak kell felidznie a szeJualits kpzett, a !e% akarja rteni a !est$ A %&er!ek sz!ra ezek a szeJulis 1onatkozsok tudatel2ttesek !aradnak, s ez %& el&es$ "udatosan a %&er!ek tudja, o%& se!!i el&telen nin#s abban, a 1alaki 1ir%ot szedQ el&telen 1iszont, a az e!ber ne! en%edel!eskedik an&jnak, a!ikor pedi% fontos feladatot kell el1%eznie az e%&ik Wna%&U szl2 ked1rt, aki jo%%al 1r atja el t2le e feladat teljestst$ A f2 konfliktus a %&er!ek jo%osnak rzett k1n#sis%a s a szl2 el1rsai k>z>tt ll fenn$ A t>rtnet utal r, o%& a %&er!ek ne! tudja, !il&en 1eszl&es, a en%ed rtal!atlannak tLn2 1%&ainakQ te t tudnia kell e 1eszl&r2l$ 42t arra is fi%&el!eztet, o%& a ne! tud r0la, !ajd sajt krn fo%ja !e%tanulni$ A F:iroska s a farkasG a serdl2ben lejtsz0d0 fol&a!atokat eJternalizlja: a farkas annak a rosszas%nak a !e%testest2je, a!el&et a %&er!ek >n!a%ban rez, a a szl2i ints ellenre #selekszik, a szeJulisan #sbt0knt lp fel, 1a%& ol&an el&zetbe kerl, a ol #sbtsnak 1an kit1e$ A!ikor letr az Ktr0l, !el&et a szl2 jel>l ki sz!ra, Frosszas%%alG tallkozik, s att0l fl, o%& ez a Frosszas%G ele!szti 2t is s a szleit is, akiknek bizal!1al 1isszalt$ A !ese azonban !e%n&u%tatja, o%& ebb2l a Frosszas%b0lG 1an felt!ads$ 3% :iroska en%ed az >szt>n;n ksrtseinek, s ezzel elrulja an&jt s na%&an&jt, a 1adsz ne! en%edi !e%, o%& rzel!ei !a%ukkal ra%adjk$ A!ikor !e%pillantja a na%&!a!a %&ban al10 farkast, el2sz>r az jut eszbe: F3e%1a%&, 1n %onoszte12]$$$ 3enn&it kerestelek]G, s els2 %ondolata az, o%& lel>1i a farkast$ Ne nje W1a%& rtel!eU az >szt>n;n !inden biztatsa ellenre W1a%&is a farkas irnti d e ellenreU jobb beltsra brja: a 1adsz rbred, o%& sokkal fontosabb !e%!enteni a na%&!a!t, !int kiel%teni a d t azltal, o%& tstnt lel>1i a farkast$ A 1adsz >nural!at %&akorol, s a el&ett, o%& a%&onl2n az llatot, 01atosan fel1%ja a ast az oll01al, s !e%!enti :iroskt s a na%&!a!t$ A 1adszt !ind a fiKk, !ind a ln&ok i%en 1onz0 fi%urnak szoktk tallni, !i1el !e%!enti a j0t, s !e%bnteti a rosszat$ 3inden %&er!eknek ne ezre esik, o%& a 1al0s%el1et k>1esseQ ppen ezrt a farkas s a 1adsz ellenttes fi%uriban k>nn&edn felfedezik az >szt>n;n s n i felettes n k>z>tti konfliktust, a!el& sajt sze!l&is%kben is

jelen 1an$ A 1adsz 1iselkedsben az er2szak W o%& fel1%ja a farkas %&o!rtU a le%!a%asabb rendL trsadal!i #lt szol%lja Wa kt n2 !e%!entstU$ A %&er!ek K%& rzi, senki ne! 1eszi tudo!sul, o%& er2szakos ajla!ai konstrukt1nak is bizon&ul atnakQ a t>rtnet be!utatja, o%& ez le ets%es$ :iroskt K%& kell ki1%ni a farkas %&o!rb0l, !int a #sszr!etszssel j>nne a 1il%raQ %& a !ese felidzi a ter ess% s a szls kpzeteit is$ ?zekkel pr uza!osan a szeJualitssal kap#solatos kpzettrstsok is brednek a %&er!ek tudattalanjban$ =o%&an kerl a !a%zat az an&a ! beM S t>pren% a %&er!ek, s 1%l arra a !e%%&2z2dsre jut: ez #sak K%& t>rtn et, a az an&a len&el 1ala!it, !int azt a farkas tette$ 3irt beszl a 1adsz K%& a farkasr0l, !int F1n %onoszte12r2lGM 3irt !ondja, o%& !r r%en keresiM A !ese a #sbt0t farkas alakjban jelenti !e%, azt a sze!l&t pedi%, aki ln&okat, kl>n>sen i%en fiatal ln&okat el#sbt, a k>zn&el1 ltalban F1n %onoszte12nekG ne1ezi, !a ppK%&, !int a r%i id2kben$ 3s szinten a farkas a 1adsz lelkn belli, elfo%ad atatlan ajla!okat is jelkpeziQ alkal!anknt !indn&jan beszlnk a bennnk lak0 Fllatr0lG, 1a%&is az ol&an 1iselkedsr2l, a!ikor az e!ber er2szakosan 1a%& felel2tlenl jr el #lja elrse rdekben$ )o a a 1adsz nlkl>z etetlen szerepl2 a t>rtnet kibontakozsban, ne! tudjuk, onnan kerl el2, s ne! is lp se!!ifle kap#solatra :irosk1al: !e%!enti, ez !inden$ A F:iroska s a farkasG;ban se ol ne! e!ltik az apt: ez rendk1l szokatlan az il&en tpusK tndr!esben$ ?z azt sejteti, o%& az apa jelen 1an u%&an, de rejtett for!ban$ A kisln& n&il1n sz!t r, o%& az apja !ajd !e%!enti br!ifle ne z el&zetb2l, de kl>n>skppen azokb0l a bon&olult rzel!i szitu#i0kb0l, a!el&eket a ln&%&er!eknek az a 1%&a idz el2, o%& el#sbtsa az apjt, 1a%& az #sbtsa el 2t$ F<sbtsG alatt itt az rtend2, o%& a ln& szeretn arra brni az apjt, o%& jobban szeresse 2t brki !snl, s o%& pr0blja !e% r1enni a ln&t, o%& az is jobban szeresse 2t brki !snl$ 3ost !r lt atjuk, o%& az apa 1al0ban jelen 1an a F:iroska s a farkasG !esben, kt ellenttes for!ban: e%&rszt !int farkas, a!el& a len&%&er!eken el atal!asod0 >diplis rzel!ekkel jr0 1eszl&ek ki1ettse, !srszt !int 1adsz, 1del!ez2 s !e%!ent2i szerepben$ Br a 1adsz szeretn azonnal a%&onl2ni a farkast, !%se teszi$ 3e%!eneklse utn !a%nak :irosknak jut eszbe, o%& t>ltsk !e% a farkas %&o!rt k>1ekkel, s a farkas, !iutn F$$$ne!sokra f>lbredt$$$, odbb akart llni, de a o%& kiu%rott az %&b0l, a ne z k>1ek le Kztk a f>ldre: lero%&ott, elterlt, s kiadta a prjt$G .ontos, o%& :iroska le%&en az, akinek !a%t0l eszbe jut, o%& !e% kell szabadulni a farkast0lQ !i t>bb, tesz is r0la, o%& sikerlj>n$ =a a j>12ben biztons%ban akarja rezni !a%t, !e% kell se!!istenie a #sbt0t, !e% kell szabadulnia t2le$ =a ezt az apa1adsz tenn !e% el&ette, :iroska so ase! rezn, o%& 1al0ban felle!elkedett %&>n%es%n, !i1el akkor ne! sajt !a%a szabadult 1olna !e% t2le$ Pelle!z2 a !esk i%azs%szol%ltatsra, o%& a farkasnak K%& kell !e% alnia, a o%& a bLnt k>1ette el: orlis !o 0s%a okozza a 1esztt$ 3i1el !e%pr0blt 1ala!it bLn>s !0don a %&o!rba juttatni, bntetsl telerakjk k21el a ast$G 3% e%& to1bbi fontos oka is 1an, !irt ne! szabad a farkasnak abba pusztulnia bele, o%& fel1%jk a ast, s kiszabadtjk bel2le :iroskt s a na%&!a!t$ A !ese !e%01ja a %&er!eket a f>l>sle%es szoron%st0l$ =a a farkas bele alna, o%& fel1%jk a %&o!rt S a!i a #sszr!etszsre e!lkeztet S, akkor a !est all0 kis%&er!ek att0l fl etne, o%& az an&a testb2l szlskor kiszakad0 %&er!ek !e%>li az an&t$ Ne a a farkas tKlli, o%& fel1%tk a ast, s #sak a ne z k>1ek !iatt pusztul el, a!el&eket ut0la% 1arrtak a %&o!rba, akkor nin#s !irt szoron%st rezni a szls !iatt$ :iroska s a na%&an&ja 1al0jban ne! alnak !e%, 1iszont kts%telenl Kjjszletnek$ =a 1an ol&an t!a, a!el& k>zponti jelent2s%%el br a tndr!eskben, az a !a%asabb szinten 1al0 Kjjszlets t!ja$ A %&er!ekeknek Wde a feln2tteknek is]U innik kell abban, o%& elrkez etnek a ltezs e%& !a%asabb szintjre, a kpesek !e%jrni a fejl2ds !e%felel2 lp#s2fokait$ Azok a t>rtnetek, a!el&ek szerint ez ne!#sak o%& le ets%es, ane! na%&on al0sznL, rendszerint atal!as 1onzer2t %&akorolnak a %&er!ekekre, !ert i%&ekeznek eloszlatni azt az lland0 1 flel!ket, o%& ne! lesznek kpesek erre az talakulsra, 1a%& tKl sok 1esztes% ri !ajd 2ket annak fol&a!n$ Az F@ztest1rG t>rtnetben pldul ezrt ne! szakadnak el a test1rek e%&!st0l az talakuls utn, ane! boldo%an lnek, boldo%abban, !int korbbanQ ezrt lesz :iroska is !e%!eneklse utn boldo%abb, !int azel2ttQ s ezrt l Pan#si s Puliska is sokkal jobb letet a azatrs utn$

3anaps% sok feln2tt ajla!os r, o%& betL szerint rtel!ezze a !esk #selek!n&tQ olott ezeket az ese!n&eket bizon&os kul#sfontoss%K l!n&ek szi!bolikus !e%jelentsnek kellene tekintenik$ A %&er!ek !indezt >szt>n>sen !e%rzi, br kifejezetten ne! FtudjaG$ =a a feln2ttek biztostjk r0la, o%& :iroska ne! Fi%aznG alt !e%, a!ikor a farkas len&elte, azt a kis%&er!ek leereszked2 !e%n&u%tatsnak rzi$ ?z u%&anol&an, !int a 1alakinek azt !ondank, o%& a bibliai t>rtnetben P0nst ne! Fi%aznG n&eli le a #et al$ Brki, aki allotta !r P0ns t>rtnett, >szt>n>sen tudja, o%& P0ns 1ala!il&en #l !iatt kerl a #et al %&o!rba: azrt, o%& jobb e!berknt tr essen 1issza az letbe$ A %&erekek >szt>n>sen tudjk, o%& a!ikor :iroskt len&eli a farkas S ppK%&, a o%& sok !s !ese 2s !e%tapasztalja a allt e%& id2re S, ez ne! a t>rtnet 1%t jelenti, ane! e%& elkerl etetlen fzist a 2sn2 fejl2dsben$ A %&er!ek azt is !e%rti, o%& :iroska 1al0ban F!e% altGQ az a ln&, aki en%edett a farkas #sbtsnak, nin#s t>bb$ Bs a!ikor a !ese arr0l beszl, o%& a kisln& Fkikerlt a nap1il%raG a farkas %&o!rb0l, a %&er!ekek tudjk, o%& :iroska Kj sze!l&knt t!adt letre$ =o%& ezt az talakulst a !ese !e% als;felt!ads for!jban rzkeltesse, arra azrt 1an szks%, !ert a kis%&er!ek, br azt k>nn&en !e%rti, o%& a 1il%ban a dol%ok fel1lt atjk e%&!st Wa j0 an&t a %onosz !osto aU, a bels2 talakuls tn&t !% ne! kpes felfo%ni$ A tndr!esk e%&ik na%& rde!e, o%& a %&er!ek a !est !e% all%at1a rbred, o%& az il&en talakuls le ets%es$ A %&er!ek, akinek a !ese na%& atst %&akorol !ind a tudatra, !ind a tudattalanjra, !e%rti, o%& a farkasnak azrt kellett eln&elnie :iroskt s a na%&!a!t, o%& azok e%& id2re elrejt2zzenek a 1il% el2l, o%& ne le%&enek kap#solatban a 1il% ese!n&ei1el, ne tudjk befol&solni azokat$ ?zrt aztn a kl1il%b0l kell 1alakinek se%ts%kre sietnie, s ki !s se%t etne az an&n s %&er!ekn, !int az apaM :iroska, a!ikor en%ed a farkas #sbtsnak, s az >r>!el1et k>1eti a 1al0s%el1 el&ett, a lt e%& korbbi, kezdetle%esebb szintjre esik 1issza$ 3int az !r szoksos a !eskben, ezt a kezdetle%esebb szintre 1al0 1isszatrst a t>rtnet atsosan eltKlozza: :iroska 1isszatr a ! be, a szlets el2tti llapotbaQ a %&er!ekek u%&anis szls2s%ekben %ondolkoznak$ Ne !irt kell a na%&!a!nak is keresztl!ennie !indazon, a!in :irosknakM 3irt F al !e%G 2 is, !irt sll&ed 1issza az let e%& kezdetle%esebb szintjreM ?nnek a rszletnek a !a%&arzata abban rejlik, a o%& a %&er!ekek a allr0l %ondolkodnak: sz!ukra a all azt jelenti, o%& az illet2 sze!l& t>bb ne! elr et2, t>bb se!!i aszna$ A na%&szl2knek asznosnak kell lennik a %&er!ek sz!ra: 1denik, tantaniuk, tpllniuk kellQ a erre ne! kpesek, akkor S a %&er!ek sze!ben S 1isszasll&edtek a lt e%& kezdetle%esebb szintjre$ 3i1el ppK%& ne! kpes !e%birk0zni a farkassal, !int :iroska, a na%&!a!t is elri u%&anaz a 1%zet, !int a kisln&t$ A t>rtnetb2l 1il%osan kiderl, o%& br !indkett2jket len&elte a farkas, se :iroska, se a na%&!a!a ne! alt !e%$ ?z :iroska 1iselkedsb2l is n&il1n1al0: szabadulsa utn a kisln& %& kilt fel: FPaj, de flte!] Hl&an s>tt 1olt a farkas %&o!rban]G Aki fl, az na%&on is ele1en: azaz a flele! llapota ppen az ellentte a allnak, a!ikor 1alaki !r ne! %ondolkodik, s ne! rez$ :iroska a s>tts%t2l flt: 1iselkedse !iatt el1esztette azt a !a%asabb rendL tudatoss%ot, a!el&nek se%ts%1el a 1il%ot rt et2nek s barts%osnak tallta$ 3int a o%& !indazok a %&er!ekek, akik tudjk, o%& rosszat #selekedtek, 1a%& K%& rzik, szleik t>bb ne! 1dik !e% 2ket, :iroska is K%& rzi, o%& az jszaka s>tts%e 1eszi k>rl, annak !inden sz>rn&Ls%1el$ A 2s alla S !el& ne! >re%en, te t az let beteljeslse utn k>1etkezik be S !ind a F:iroska s a farkasG; ban, !ind az e%sz !eseirodalo!ban ltalban a 2s bukst jelkpezi$ 3indazok alla, akik sikertelennek ;bizon&ultak 1ala!il&en 1llalkozsban ;pldul azok, akik !e%pr0bltk felbreszteni <sipker0zsikt, olott !% ne! rkezett el az ideje T, azt jelkpezi, o%& az illet2 sze!l& !% ne! 1olt el%% rett arra a feladatra, a!el&re !e%%ondolatlanul WtKls%osan kornU 1llalkozott$ ?zeknek a sze!l&eknek !% to1bbi fejl2dsen kell keresztl!ennik a oz, o%& 1llalkozsuk sikerrel jrjon$ A !ese 2s el2dei, akiknek ne! sikerl 1%re ajtaniuk, a!it 1llaltak, s ezrt alllal lakolnak, a tndr!eskben a 2s korbbi, retlen !e%testeslsei$ :iroska, !iutn !e%jrta a bels2 s>tts%et Wa farkas %&o!rbanU, !e%rik r, o%& befo%adja s rtkelje az Kj 1il%oss%ot, o%& jobban !e%rtse azokat az rzel!i tapasztalatokat, a!el&eken Krr kell lennie, de azokat is, a!el&et kerlnie kell, !ert !% ne! tud !e%birk0zni 1elk$ Az ol&an t>rtnetek se%ts%1el, !int a!il&en a F:iroska s a farkasG is, a %&er!ek kezdi felis!erni Wle%albbis tudatel2ttes szintenU, o%& #sak azok az l!n&ek bresztenek bennnk ol&an ellent!ondsos rzel!eket, !el&ekkel ne! tudunk !e%birk0zni, a!el&eken !% ne! tudunk Krr lenni$ 3i el&t !e%tanulunk bnni ezekkel a tapasztalatainkkal is, ne! kell t>bb flnnk a farkast0l$

?zt bizon&tja a !ese utols0 !ondata is: :iroska ne! %ri !e%, o%& so a t>bb ne! ko#kztatja !e% a farkassal 1al0 tallkozst, 1a%& o%& so a t>bb ne! !e%& e%&edl az erd2be$ ?llenkez2le%: a !ese 1%e arra fi%&el!ezteti a %&er!eket, o%& a proble!atikus el&zetek kerlse ne! a el&es !e%olds$ :iroska #sak azt fo%adja !e%, o%& F$$ $4o a t>bb ne! trek le az Ktr0l, s ne! szalad%lok be az erd2be, a e%&szer desan&! !e%tiltotta$G ?z t a :iroskban lezajlott bels2 1ita ered!n&eQ ezek utn S radsul a farkassal 1al0, n&u%talant0 tallkozs e!lk1el a tudatban S :iroska sze!beslse sajt szeJualits1al, a!ikor !r el% rett lesz ozz S s a!ikor !r an&ja is el&eselni fo%ja S, e%szen !skpp fo% lezajlani, !int e%&bknt t>rtnt 1olna$ A fiatal ln&nak 1oltakpp szks%e 1olt r, o%& e%& id2re ;an&ja s tulajdon felettes nje paran#sa ellenre S letrjen az e%&enes Ktr0l, ezltal 1lik le et21, o%& sze!l&is%e a szer1ezetts% !a%asabb fokra jusson$ "apasztalatai !e%%&2ztk r0la: 1eszl&es dolo%, a tadja !a%t >diplis 1%&ainak$ 3e%tanulta, sokkal jobb, a ne! lzadozik an&ja ellen, s ne! pr0blja !e% arra #sbtani a frfit, o%& az sz!ra !% 1eszl&es oldalr0l !utatkozzon, s a azt se! en%edi, o%& az #sbtsa el 2t$ =el&esebb, a S ellent!ondsos 1%&ai ellenre S !% e%& id2re i%n&be 1eszi az apa 1del!t, s ne! az apa ln&nek #sbt0 oldalra rea%l$ 3e%tanulta, o%& el&esebb, a an&jt, apjt s azokat az rtkeket, a!el&eket 2k kp1iselnek, !ind !l&ebben s !ind feln2ttebb !0don pti bele felettes njbe, o%& kpes le%&en !e%birk0zni az let sorn jelentkez2 1eszl&ekkel$ A F:iroska s a farkasG;nak t>bb !odern 1ltozata is 1an$ (%azn #sak akkor ltjuk, !il&en !l&ek a tndr!esk, a!ikor >ssze asonltjuk 2ket a !ai %&er!ekirodalo! ter!keinek na%& rsz1el, Na1id Aies!an pldul >ssze asonltotta a F:iroska s a farkasG;t e%& !ai %&er!ek!es1el, a Tootle the Engine W"ootle, a !ozdon&U #!L t>rtnettel, a!el&ik a F/ittle Golden BookG #!L sorozatban jelent !e%, s t>bb !illi0 pldn&ban 59 fo%&ott el$ X !ese e%& antropo!orf !0don brzolt kis!ozdon& kalandjair0l sz0l: a kis!ozdon& !ozdon&iskolba jr, o%& a feln2, na%& ra!1onalas !ozdon& le essen bel2le$ Akr#sak :iroskt, "ootle;t is fi%&el!eztetik, o%& ne trjen le a kijel>lt Ktr0l$ "ootle is ksrtsbe esik, o%& el#sa1aro%jon, !ert a kis!ozdon& na%&on szeret a !ez2n szp 1ir%ok k>zt jtszani$ =o%& leszoktassk "ootle;t a #sa1ar%sr0l, a 1ros lak0i >sszefo%nak, s okos ter1et eszelnek ki, !el&nek 1%re ajtsban 1ala!enn&ien rszt 1esznek$ A!ikor "ootle le%k>zelebb el#sa1aro%, o%& ked1en# rtjn stl%asson a snek el&ett, br!erre fordul, piros zszl0t Wazaz tilos jelzstU ltQ !e% is %ri, o%& so a t>bbet ne! tr le a snr2l$ X !est !a K%& tekint etjk, !int pldzatot: o%&an 1ltoztat at0 !e% a 1iselkeds ol&an sti!ulusok se%ts%1el, a!el&ek !sfajta 1iselkedsre >szt>n>znek Wezt jelkpezik a piros zszl0kU$ "ootle !e%ja1ul, s a t>rtnet azzal 1%z2dik, o%& "ootle ett2l kezd1e j0l 1iselkedik, s id21el 1al0ban na%& ra!1onalas !ozdon& lesz bel2le$ A Tootle5$$ ln&e%ben tan!ese, a!el& arra fi%&el!ezteti a %&er!eket, o%& !aradjon az ern& kesken& Ktjn$ Ne !il&en sekl&es, a e%& tndr!es1el asonltjuk >ssze] A F:iroska s a farkasG e!beri szen1edl&ekr2l beszl: orlis !o 0s%r0l, a%resszi0r0l s serdl2kori szeJulis 1%&akr0l$ Az rettebb %&er!ek kulturlt oralitst Wa na%&!a!nak 1itt fino! kal#sU lltja sze!be az oralits korbbi, kannibalisztikus for!j1al Wa farkas len&eli a na%&!a!t s a kisln&tU$ A tndr!ese ne! !utatja ppens%%el r0zss sznben a 1il%ot: ppen el% er2szakos #selekedettel tallkoz atunk benne, belert1e azt is, a!el& a kt n2t !e%!enti, a farkast pedi% elpuszttja: azaz a!ikor fel1%jk a farkas ast, s k>1eket 1arrnak bele$ A t>rtnet azzal 1%z2dik, o%& !inden e%&es !ese 2s Fazt teszi, a!i a dol%aG: a farkas !e%pr0bl el!eneklni, s allra zKzza !a%tQ a 1adsz !e%n&Kzza a farkast, s aza1iszi a bundjtQ a na%&!a!a !e%eszi az telt, a!it :iroska ozott nekiQ :iroska pedi% le1onja a !a%a sz!ra a tanuls%ot$ A feln2ttek ne! esksznek >ssze, o%& r; kn&szertsk a !e%ja1ulsra a !ese 2sn2jt S azaz arra, o%& K%& 1iselkedjk, a o%& a trsadalo! k1nja t2le$ ?z az eljrs ta%adn a bellr2l irn&totts% rtkt$ 'orntse! !sok 1ltoztatjk !e% :iroskt: 2 !a%a 1ltoztatja !e% sajt !a%t, tapasztalatai atsra 2 fo%adja !e% sajt !a%nak, o%& F$$$4o a t>bb ne! trek le az Ktr0l$$$G 3enn&i1el itelesebben !utatja be a !ese az let 1al0di ter!szett s sajt bels2 tapasztalatainkat is, !int a Tootle) t7rtnet, a!el& a 1al0s% ele!eit pusztn !int kellkeket asznlja fel: a 1onatok snen jrnak, s piros zszl01al le et !e%lltani 2ket$ A felszn te t realisztikus, de a ln&e%es dol%ok 1al0sznLtlenek: sose fo% e%& 1ros e%sz lakoss%a >sszefo%ni annak rdekben, o%& e%& kis%&er!ek !e%ja1uljon$ Bs 1al0s%os 1eszl& se fen&e%eti "ootle; t$ "ootle;nak kts%telenl se%tenek, o%& !e%ja1uljon: de az 2 esetben a fejl2ds !ind>ssze ann&it jelent, o%& na%&obb s %&orsabb 1onat lesz bel2le: azaz e%& k1lr2l nz1e sikeresebb s asznosabb feln2tt$ A !ese ne! beszl szoron%sr0l, se! arr0l, o%& bizon&os ksrtsek ltnkben fen&e%etnek bennnket$ F4e!!i sin#s benne a [:iroska s a farkas\ ko!ors%b0lG S rja Aies!an S, e el&ett Fa 1ros lak0i 1ala!enn&ien rszt 1esznek a "ootle ked1rt

!e%rendezett #salsban$G A Tootle555 !esben se ol ne! tallkozunk ol&an 2ssel, aki bels2 fol&a!atokat 1a%& a feln2tt 1lssal e%&tt jr0 rzel!i probl!kat testestene !e%, o%& a %&er!ek sze!be tudjon nzni a probl!kkal, s sikeresen feln2tt 1ljon$ A!ikor a Tootle55$ 1%n azt ol1assuk, o%& "ootle !% azt is elfelejtette, o%& 1ala a e%&ltaln szerette a 1ir%okat, na%&on is k>nn&en el isszk$ Azt 1iszont senki el ne! inn, o%& :iroska 1ala a is elfelejt eti tallkozst a farkassal, 1a%& o%& ezentKl ne! szereti a 1ir%okat, 1a%& t>bb ne! fo%kon& a 1il% szps%re$ "ootle t>rtnete se!!ifle bels2 bizon&oss%ot ne! kelt all%at0jban: ezrt kn&telen szjba r%ni a tanuls%ot, s !e%j>1end>lni, !i fo% t>rtnni a to1bbiakban: a !ozdon& ezentKl !indi% a sneken !arad !ajd, s ra!1onalas na%&!ozdon& lesz bel2le$ Inll0s%r0l, szabads%r0l sz0 sin#s$ A tndr!ese tanuls%nak !e%%&2z2 1olta !a%ban a t>rtnetben rejlik, ezrt nin#s r szks%e, o%& kijel>lje a f2 2s to1bbi letKtjt$ 4e!!i szks%nk r, o%& !e%!ondjk neknk, !it fo% tenni :iroska ks2bb, o%& alakul !ajd a j>12je$ "apasztalatai birtokban ezt !ajd eld>nti 2 !a%a$ Bs az letr2l s a 1%&ak 1eszl&es k>1etkez!n&eir2l szerzett tapasztalataib0l !inden !ese all%at0 e%&arnt okul at$ :iroska, !iutn tallkozott a benne !a%ban s a kl1il%ban rejl2 1eszl&ekkel, el1esztette %&er!eki rtatlans%t, de #serbe !e%tanulta azt, a!it #sak a Fktszer szletettekG tud atnak, azok, akik ne!#sak o%& %&2ztesen kerltek ki e%& e%ziszten#ilis 1ls% el&zetb2l, de azt is felis!ertk, o%& sajt ter!szetk tasztotta 2ket ebbe a 1ls%ba$ :iroska %&er!eki rtatlans%nak 1%e szakad, a!ikor a farkas farkasnak !utatkozik, s len&eli$ A!ikor ki1%jk a farkas asb0l, :iroska a lt !a%asabb szintjn szletik Kjj: ezentKl !ind apj oz, !ind an&j oz 1al0 1iszon&a pozit1 lesz, ne! %&er!ek t>bb, fiatal ln&knt tr 1issza az letbe$

.AZ GIG R" ?ASZ7LY A tndr!esk az let alap1et2 probl!i1al fo%lalkoznak irodal!i for!ban, kl>n>sen azokkal, a!el&ek a feln2tt rssel jrnak e%&tt$ Arra fi%&el!eztetnek, !il&en 1eszl&ekkel jr, a az e%&n ne! fejl2dik !a%asabb szintre, felel2s indi1iduu!!Q elrettent2 pldkat is k>z>lnek az ellenkez2jre, pldul az id2sebb fi1rekt FA ro! tollG !esjben, 1a%& a n21rekt a F=a!upip2kbenG, 1a%& a farkast a F:iroska s a farkasG ;ban$ A %&er!ek sz!ra ezek a !esk k>z1etett for!ban azt su%alljk, o%& az inte%r#i0 !a%asabb szintjre kell t>rekednie, s utalnak arra is, o%& ez !it is jelent 1oltakpp$ ?zek a t>rtnetek a szl2 sz!ra is tanuls%osak: !e%rtetik 1ele, o%& !il&en ko#kzatokkal jr a %&er!ek fejl2dseQ ennek is!eretben a szl2 szks% esetn !e% tudja 1deni a %&er!eket, k>zbelp et, a katasztr0fa fen&e%etQ !e%rti, o%& t!o%atnia s btortania kell a %&er!ek sze!l&is%nek s szeJualitsnak kifejl2dst, a ol s a!ikor erre szks% 1an$ A Pa#k Wkb$ PnosU;#iklus oz tartoz0 !esk An%liban keletkeztek: onnan kiindul1a terjedtek el az e%sz an%ol -7 n&el1terleten$ A #iklus le%is!ertebb s le%rdekesebb darabja FAz %i% r2 paszul&G$ X tndr!ese fontosabb !ot1u!ai szerte a 1il%on !e%tall at0ak a kl>nb>z2 npek !esiben: pldul, o%& a !ese 2s ltszatra rossz 1srt #sinl, de az rtktelennek tLn2 tr%& 1al0jban 1arzser21el rendelkezikQ a #sodlatos !a%, !el&b2l %i% r2 fa sarjadQ az e!bere12 0ris, !el&nek tKljrnak az eszn s !e%lopjkQ az aran&tojst toj0 t&Kk 1a%& aran& libaQ a beszl2 an%szer$ )e! tallkozunk azonban !sutt azzal, o%& !indezen !ot1u !ok ol&an !es1 kap#sol0dnak >ssze, !el& arr0l sz0l, o%& a serdl2 korK fiKnak !e% kell szereznie trsadal!i s szeJulis f%%etlens%t, s ostobn #selekszik az az an&a, aki !indezt lebe#sliQ err2l sz0l FAz %i% r2 paszul&G, ezrt ol&an jelents%azda% tndr!ese$ A Pa#k;#iklus e%&ik le%r%ibb !esje a F=ro! alkuG #!L$ ?bben a !esben a konfliktus eredetile% ne! an&a s fia k>z>tt ll fenn, s oka ne! az, o%& az an&a bolondnak tartja a fiKt, ane! apa s fia kzdenek e%&!ssal a #saldon belli do!inan#irt$ X t>rtnet 1il%osabb for!ban fo%al!azza !e% a fiK%&er!ek trsadal!i szeJulis fejl2dsnek bizon&os probl!it, !int FAz %i% r2 paszul&G, s az ut0bbi !l&ebb rtel!t k>nn&ebben !e%rtjk ennek a r%ebbi !esnek az is!eretben$

A F=ro! alkuG kezdetn !e%tudjuk, o%& Pa#k rossz fiK, ne! se%t se!!iben az apjnak$ A!i !% ennl is na%&obb baj, Pa#k !iatt apjnak an&a%i %ondjai 1annak: ad0ss%okat kell 1isszafizetnie$ ?lkldi t Pa#ket a #sald t te ennek e%&ik1el a 1srbaQ Pa#knek !e% a%&ja, o%& annak adja el a te enet, aki a le%t>bbet knlja rte$ Vtban a 1srra Pa#k tallkozik e%& e!berrelQ az e!ber !e%krdi, o1 i%&ekszik$ Pa#k !e%!ondja nekiQ az e!ber pedi%, a te nrt #serbe, e%& #sodlatos botot knlQ aki a bot, annak el% ann&it !ondania: Fssed, ssed, boto#sk!]G, s a bot azon n&o!ban elltja !inden ellens%e bajt$ A!ikor Pa#k azatr, apja, aki azt re!lte, o%& sok pnzt oz a te nrt #serbe, K%& !e% ara%szik, o%& felkap e%& botot: el akarja 1erni Pa#ket$ In1dele!b2l Pa#k felsz0ltja a !a%a botjt: Fssed, ssed, boto#sk!]G, s a bot addi% 1eri az apjt, !% az ke%&ele!rt ne! k>n&>r>%$ A bot se%ts%1el te t Pa#k f>ln&be kerl apj1al sze!benQ 1iszont to1bbra se tudja eltartani a #saldot$ ?zrt Pa#ket !sodszor is elkldik a 1srra, o%& adjon el e%& !sik te enet is$ (s!t tallkozik azzal az e!berrel, aki1el els2 alkalo!!alQ ezKttal e%& ! re #serli el a te enet, !i1el a ! %&>n&>rL dalokat tud nekelni$ A #sald e%&re inkbb szLkben 1an a pnznek, elkldik t Pa#ket, o%& adjon el e%& ar!adik te enet is$ 3e%int tallkozik az e!berrel, s !ost e%& e%edLre #serli a te enet, !el&en #sodlatos dalla!okat le et jtszani$ 3ost 1ltozik a el&szn$ Az orsz% kirl&nak 1an e%& ln&a, aki ne! tud !osol&o%ni$ Az apja annak %ri a ln& kezt, aki fel tudja 1idtani$ 4ok kirl&fi s %azda% e!ber pr0blja !e%!osol&o%tatni a kirl&ln&t, de !ind iba$ Pa#k, br ru ja ron%&os, le%&2zi el2kel2 1ersen&trsait, !ert a kirl&ln&, a!int !e% allja a ! et nekelni s a dalla!okat, !el&eket a %&>n&>rL an%K e%edL jtszik, el!osol&odik$ Akkor !e% !r e%&enesen elne1eti !a%t, a!ikor ltja, o%&an tn%lja el a bot !a%as ran%K kr2it$ Pa#k te t eln&eri a kirl&ln& kezt$ 3iel2tt azonban a lakodal!at !e%tartank, Pa#knek s a kirl&ln&nak e%&tt kell t>ltenik e%& jszakt$ Pa#k e%sz jjel !o##ans nlkl fekszik, !e% se pr0bl k>zeledni a !en&asszon& oz$ ?zzel na%&on !e%srti !ind a ln&t, !ind az apjtQ a kirl& azonban le#sillaptja ln&a ara%jt, !ond1n, o%& Pa#k taln !e%ijedt t2le s a sz!ra szokatlan el&zett2l$ %& a k>1etkez2 jszaka Kjra pr0bt tesznekQ de ez az jjel is #sak K%& telik el, !int az els2$ A!ikor aztn Pa#k a ar!adik jszakn se! k>zeledik az %&ban a kirl&ln& oz, a ara%os kirl& e%& oroszlnokkal s ti%risekkel teli 1ere!be 1eti$ Pa#k botja addi% 1eri a 1adllatokat, !% !e% ne! un&szkodnakQ ett2l a kirl&ln& el!ul: !il&en Fderk e!berG is Pa#k$ ?zutn >ssze zasodnak, s Fann&i %&erekk szletett, !int %en a #silla%G$ A t>rtnet e%&es ele!ei indokolatlannak tLnnek$ :ldul a r!as sz!ot a !ese lland0an an%sKl&ozza: Pa#k ro!szor tallkozik az e!berrelQ ro!szor #serl el e%& te enet 1ala!il&en !%ikus tr%&raQ ro! jszakt t>lt a kirl&lnn&al anlkl, o%& k>zeledne ozz S %& ne! 1il%os, !irt beszl a !ese el2sz>r t te nr2l, a e%&szer a to1bbiakban a !aradk n%&r2l ne! allunk se!!it$ 3sodszor, br i%en sok ol&an tndr!ese 1an, !el&ben a !ese 2s ro! e%&!st k>1et2 alkalo!!al rzketlen !arad szerel!ese k>zels%re, a !ese erre !indi% 1ala!il&en !a %&arzatot is ad$ Pa#k 1iselkedst a ro! e%&!st k>1et2 jszakn a !ese se!!i1el ne! indokoljaQ sajt kpzeletnkre kell a%&atkoznunk, a !e% akarjuk rteni$ A 1arzserejL !ond0ka: Fssed, ssed, boto#sk!]G fallikus kpzettrstsokat kelt, akr#sak az a tn&, o%& Pa#k Kj szerze!n&e se%ts%1el sikeresen szll sze!be apj1al, olott az korbban !indi% r1n&estette sajt akaratt$ A bot szerzi !e% neki a %&2zel!et a t>bbi kr2 felett is S de !a%a a 1ersen%s is szeJulis ter!szetL, iszen a kirl&ln& kezrt fol&ik$ Bs a bot juttatja 1%l a kirl&ln& szeJulis birtokls oz is, !iutn Pa#k !e% un&szkodsra kn&szertette a 1adllatokat$ Br a kirl&ln&t a ! neke s a e%edL %&>n&>rL !uzsikja fakasztjk !osol&ra, 1%l is a bot ne1etteti !e%, a!ikor eld>n%eti a krked2 kr2ket S 1a%&is bebizon&tja, o%& frfias 1iselkedsk alaptalan en#e%s 1olt$ Ne a !ind>ssze ezeket a szeJulis utalsokat tallnnk ebben a !esben, akkor ne! 1olna tndr!ese, le%albbis ne! kl>n>sebben !l&rtel!L$ =o%& a t>rtnet !l&ebb jelent2s%t !e%rtsk, sze!%&re kell 1ennnk a boton k1l a !esben szerepl2 kt !sik 1arzserejL tr%&at is, s !e% kell rtennk, !i a jelent2s%e annak a ro! jszaknak, a!ikor Pa#k ol&an !ozdulatlanul fekszik a kirl&ln& !ellett, !int a !a%a is #sak e%& fadarab, azaz bot 1olna$ 3indezzel a t>rtnet arra utal, o%& a fallikus poten#ia >n!a%ban ke1s$ In!a%ban !% ne! 1ezet jobb, !a%asabb rendL dol%okra, s2t !% #sak a szeJulis retts%%el se! e%&enrtkL$ A ! S !el& a szor%al!as !unkt s az dess%et jelkpezi, iszen t2le szr!azik a !zQ ezt fejezi ki a !ese azzal, o%& a ! %&>n&>rLen nekel S a !unkt s a !unka >r>!t jelenti$ A konstrukt1 !unklkods, !el&et jelkpez, i%en#sak les ellenttben ll Pa#k kezdeti fktelens%1el s lustas%1al$ 4erdl2kora utn !inden fiKnak konstrukt1 #lokat s !unkt kell tallnia !a%nak, o%& a trsadalo! asznos ta%j1 1ljk$ ?zrt kapja !e% Pa#k el2sz>r a botot, s #sak azutn a ! et s a e%edLt$ A le%utols0 ajndk, a e%edL, a !L1szi teljest!n&t s ezzel a le%!a%asabb fokK e!beri kiteljesedst jelkpezi$ A kirl&ln& eln&ers ez ne! ele%end2 a bot 1arzs atal!a, azaz !indaz, a!inek a bot szeJulis jelkpe$ A bot atal!t Wazaz

a szeJulis tettrekszs%etU korltok k>z>tt kell tartani: ezt jelkpezi az a ro! jszaka, a!ikor Pa#k ne! k>zelt a kirl&ln& oz az %&ban$ Diselkeds1el >nural!r0l tesz tanKbizon&s%otQ ne! pusztn fallikus frfiass%a alapjn k1nja eln&erni a kirl&ln&t, azaz ne! K%&, o%& le%&2zi$ Azltal, o%& a 1adllatokat !e% un&szkodsra kn&szerti, Pa#k bebizon&tja, o%& erejt kpes ala#son&abb rendL ajla!ai kordban tartsra asznlni: az oroszln s a ti%ris 1ads%a Pa#k korbbi fkez etetlens%t s felel2tlens%t jelkpezi, abb0l az id2b2l, a!ikor ad0ss%okat #sinlt apja ro1sra$ Pa#k #sak ezeknek a ajla!oknak a le%&2zse utn 1lik !lt01 a kirl&ln& kezre es a kirl&s%ra$ ?zt a kirl&ln& is felis!eri$ Pa#k el2sz>r #sak !e%ne1ettette, de 1%l, a!ikor !r ne!#sak WszeJulisU erejr2l, ane! WszeJulisU >nural!r0l is tanKbizon&s%ot tett, a kirl&ln& elis!eri, o%& Fderk e!berG, aki1el !ajd boldo%an l et, s aki !lt0 , o%& sok %&er!eket szlj>n neki$ A F=ro! alkuG 2s1el a !ese elejn a serdl2kori, frissen !e%szerzett szeJulis >nbizalo! llapotban tallkozunk WFssed, ssed, boto#sk!]GU, a !ese 1%re elri a sze!l&es s trsadal!i retts%etQ >nuralo!ra tesz szert, s kpes az let !a%asabb rendL rtkeinek a !e%be#slsre$ A k>zis!ertebb, FAz %i% r2 paszul&G a fiK%&er!ek szeJulis fejl2dse e%& sokkal korbbi stdiu!nak brzols1al kezd2dik s fejez2dik is be$ Az els2 t>rtnetben a #se#se!2kori orlis l1ezet el1esztsre le%feljebb puszta #lzst tallunk S el kell adni a te eneket S, FAz %i% r2 paszul&G;nak ez a k>zponti t!ja$ 3e%tudjuk, o%& "ejfe r, a j0 te n, !el& addi% b2s%esen tpllta an&t s %&er!ekt, e%&szer #sak ne! ad t>bb tejet$ 3e%kezd2dik te t a kiLzets a %&er!eki paradi#so!b0lQ s fol&tat0dik is, !ikor az an&a ki%Kn&olja Pa#ket, aki isz !a%jainak #sodlatos atal!ban$ A Fpaszul&G, ez a fallikus jelkp, le et21 teszi Pa#knek, o%& >diplis konfliktusba ke1eredjk az e!bere12 0rissalQ Pa#k e konfliktust tKlli, s2t 1%l le%&2zi az 0rist, de ezt #sak annak k>sz>n eti, o%& az an&a, a 2s >diplis 1%&ainak !e%felel2en, fia prtjt fo%ja sajt frj1el sze!ben$ Pa#k azzal fejezi ki, o%& ne! t!aszkodik t>bb a fallikus >nbizalo! 1arzserejbe 1etett itre, o%& ki1%ja a paszul&tQ ezltal !e%n&lik el2tte az rett frfiass% fel 1ezet2 fejl2ds Ktja$ "e t a Pa#k;!ese kt 1ltozata e%&tt11e a fiK%&er!ek teljes szeJulis fejl2dst, annak !inden fzist brzolja$ A #se#se!2kornak akkor 1an 1%e, a!ikor a kis%&er!eknek a szeretet s a tpllk kifo%& atatlans%ba 1etett ite irrelis kpzel%snek bizon&ul$ A %&er!ekkor e%& u%&an#sak irrelis !e%%&2z2dssel 1eszi kezdett: !ikor a %&er!ek K%& rzi, o%& sajt teste ltalban, s annak e%&ik aspektusa S Kjonnan felfedezett ne!i szer1e S br!it kpes elrni sz!ra$ A o%& a #se#se!2korban az an&a !elle 1olt !indannak a szi!b0lu!a, a!it a %&er!ek az lett2l 1rt S s K%& rezte, az an&t0l !e% is kap S, !ost a sajt teste S %enitliit is belert1e S adja !e% sz!ra !indezt, 1a%& le%albbis ezt szeretn inni$ ?z !ind a fiKkra, !ind a ln&okra r1n&esQ ezrt tetszik ann&ira FAz %i% r2 paszul&G !esje !indkt ne!beli %&er!ekeknek$ 3int fentebb !r utaltunk r, a %&er!ekkornak akkor 1an 1%e, a!ikor az e%&n feladja ezeket a %&er!ete%, di#s 1%&0 l!okat, s a!ikor rendszeress 1lik, o%& akaratt S akr szlei1el sze!ben is S r1n&esti$ "udat alatt !inden %&er!ek azonnal felis!eri annak a tra%dinak a jelent2s%t, a!ikor "ejfe r, a j0 te n, aki addi% !indennel elltta a !ese 2st, irtelen ne! ad t>bb tejet$ A %&er!ekben ez o!l&osan felidzi azt a sz!ra tra%ikus id2szakot, a!ikor a tej korltlan radsa e%&szer #sak elapadt, a!ikor az an&ja el1lasztotta$ ?bben az id2szakban kezdi az an&a !e%k>1etelni, o%& a %&er!ek tanulja !e% berni azzal, a!it a kl1il% n&Kjt sz!ra$ ?zt jelkpezi a !esben, o%& Pa#ket an&ja elkldi a 1il%ba, o%& intzzen el 1ala!it Wazt 1rja t2le, o%& ozzon pnzt a te nrt #serbeU, a!i se%ts%et jelent a #sald eltartsban$ Ne !i1el Pa#k isz a !%ikus !e%oldsok le et2s%ben, !% ne! rett r, o%& realisztikus !0don k>zeledjk a kl1il% oz$ =a eleddi% an&a Wa !ese !etaforja szerint: a te nU !inden szks%es dolo%r0l %ondoskodott, s !ost t>bb ne! teszi, a %&er!ek ter!szetszerLle% az apa fel fo% fordulni Wakit ebben a !esben az az e!ber jelkpez, aki1el Pa#k az Kton tallkozikU, !ert azt re!li, o%& az apa !ajd 1arzslatos !0don %ondoskodik !indarr0l, a!ire a %&er!eknek szks%e 1an$ 3iutn !e%fosztottk szks%leteinek F!%ikusG kiel%tst2l, !el&et pedi% azel2tt biztostottak sz!ra, s a!it a %&er!ek felttlen Fjo%nakG rez, Pa#k abozs nlkl #serli el a te enet br!ire, a!i a !%ikus !e%olds le et2s%1el ke#se%tet ebben a !e%old atatlannak tLn2 el&zetben$ Pa#k ne!#sak an&ja paran#sra akarja eladni a te enet, !el& ne! ad t>bb tejet, 2 !a%a is !e% akar szabadulni ett2l a !i aszna j0sz%t0l, !el& #sal0dst okozott neki$ =a an&a "ejfe r alakjban !e%fosztja 2t a sz!ra szks%es dol%okt0l, s ezzel arra kn&szerti, o%& 1ltoztasson a el&zeten, akkor Pa#k ne! ol&as!ire fo%ja el#serlni a te enet, a!it an&a szeretne kapni rte, ane! ol&as!ire, a!i sajt !a%a sz!ra tLnik k1natosnak$ =a a %&er!eket elkldik ott onr0l, ki a kl1il%ba, ez a kis%&er!ekkor 1%t jelenti$ A %&er!eknek il&enkor el kell

indulnia azon a osszK s bon&olult Kton, !el&nek a 1%re feln2tt 1lik$ ?zen az Kton az az els2 lps, o%& a %&er!ek ne! keres t>bb orlis ter!szetL !e%oldst az let !inden probl!jra$ Az orlis f%%st a %&er!ek >nll0s%nak, kezde!n&ez2kszs%nek kell fel1ltania$ A F=ro! alkuG;ban a !ese 2s ro! !%ikus tr%&at is kap: #sak ezek se%ts%1el n&eri el >nll0s%t, !i1el ezek a tr%&ak !indent el1%eznek el&ette$ Pa#k e%&etlen sajt ozzjrulsa tulajdon fejl2ds ez, br >nuralo!r0l tanKskodik, !e%le et2sen passz1 jelle%L: se!!it ne! tesz, !ikor e%&tt l a kirl&lnn&al$ 3ikor aztn a 1adllatokkal teli 1ere!be 1etik, ne! tulajdon esze 1a%& btors%a !enti !e%, ane! kizr0la% botjnak 1arzsereje$ FAz %i% r2 paszul&G;ban !r e%szen !s a el&zet$ ?z a !ese azt !ondja, o%& a 1arzser2be 1etett it se%t et u%&an ann&iban, o%& btors%ot ad at a kl1il%%al 1al0 >nll0 sze!bekerls ez, 1%s2 soron !%is neknk !a%unknak kell keznkbe 1ennnk a kezde!n&ezst, s ki kell tennnk !a%unkat !indazoknak a ko#kzatoknak, !el&ek e%&tt jrnak az let ne zs%einek !e%olds1al$ 3iutn Pa#k !e%kapta a 1arzserejL !a%okat, sajt akaratb0l !szik fel az %i% r2 paszul&on: senki se! tan#solja neki$ Pa#k %&esen alkal!azza testi erejt a paszul& !e%!szsra, s ro! szor is ko#kra teszi az lett, o%& !e%szerezze a 1arzserejL tr%&akat$ A t>rtnet 1%n pedi% ki1%ja a paszul&t, ezltal !e%!enti a !a%a sz!ra a 1arzserejL tr%&akat, !el&eket tulajdon ra1aszs%a se%ts%1el szerzett$ A %&er!ek sz!ra #sak akkor 1lik elfo%ad at01, o%& feladja az an&t0l 1al0 orlis f%%st, a ennek el&be az a realisztikus ;1a%& inkbb fantasztikusan eltKlzott S !e%%&2z2ds lp et, o%& tulajdon teste s annak e%&es szer1ei #sodlatos dol%okra kpesek$ A %&er!ek azonban a szeJualitst ne! ol&as1ala!inek tekinti, a!i e%& frfi s e%& n2 1iszon&n alapul, ane! ol&as!inek, a!it sajt !a%a kpes elrni >n!a%a sz!ra, teljesen >nll0an$ 3iutn an&ja #sal0dst okozott neki, a kisfiK ne!i%en ajland0 !e%bartkozni azzal a %ondolattal, o%& frfiKi !i1olta !e%ls ez n2re 1an szks%e$ =a ne! inne enn&ire S irrelis !rtkben S tulajdon erejben, a %&er!ek ne! lenne kpes sze!benzni a kl1il%%al, A !ese el!ondja, o%& Pa#k !unkt keresett, de ne! talltQ !% ne! kpes probl!it realisztikus !0don !e%oldani$ Az e!ber, aki a 1arzserejL !a%1akat adja neki, ezt !e%rti, an&ja azonban ne!$ A %&er!ek #sak akkor tudja feladni az an&t0l 1al0 orlis f%%st, a K%& rzi, o%& tulajdon teste S s kl>n>sen bi!b0z0 szeJualitsa S !indent elr et sz!raQ e%&ebek k>zt ezrt is ll r Pa#k, o%& a te enet !a%1akrt #serlje el$ =a an&ja ajland0 lenne elis!erni, o%& Pa#k !a%jai s az, a!i1 !ajd 1%l fejl2dni fo%nak, u%&anol&an rtkesek !ost, !int a te n teje 1olt r%ebben, akkor Pa#knek ne! lenne szks%e r, o%& fantzijban keressen kiel%lst, azaz a fallosz !%ikus erejbe 1etett itbenQ ezt az er2t jelkpezi a atal!as paszul&$ A el&ett, o%& el&eseln Pa#k >nll0s%nak s kezde!n&ez2kszs%nek els2 !e%n&il1nulst W o%& el#serlte a te enet a !a%1akrtU, an&ja ki%Kn&olja Pa#ket azrt, a!it tett, ara%szik r, !e%1eri, s S a!i a le%rosszabb S Kjra l azzal a atal!1al, o%& az orlis kiel%ls !e%1ons1al bntesse %&er!ekt azrt, !ert az >nll0an #selekedett: Pa#ket 1a#sora nlkl kldi aludni$ A fiK pedi%, !iutn a 1al0s% ol&an kibrndt0nak bizon&ult, %&ban fek1e fantzija se%ts%1el keres krp0tlst s kiel%lst$ =o%& a tndr!esk !il&en kifino!ult llektani tudsr0l tanKskodnak S iszen !e%%&2z2 1oltukat is ennek k>sz>n etik S, fent bizon&tja az a tn&, o%& a !a%1ak jszaka n2nek fel 0risi paszull&$ ?%&etlen e%szs%es lelkL fiK se! lenne kpes nappali fltben il&en fantasztikus !rtkben eltKlozni azokat a re!n&t, !el&eket sajt, frissen felfedezett frfiass%a breszt benne$ Ne jszaka l!ban e%szen sajts%os kpek for!jban jelenik !e% sz!ra, !int a!il&en az %i% r2 paszul&, a!el&en aztn fel!szik !enn&orsz% kapuji%$ A !ese el!ondja, o%& !ikor Pa#k felbed, a szobja fli% s>ttbe borul, !ert a paszul&t0l ne! tud bestni nap$ ?z is arra utal, o%& !indaz, a!i korbban t>rtnt S az, o%& Pa#k a paszul&on f>l!szott az %be, tallkozsa az e!bere12 0risai stb$ S !indez #sak lo! 1oltQ s ez az lo! bresztett re!n&t fiKban, o%& !il&en na%& dol%okat fo% 2 !ajd e%& szp nap % ez 1inni$ A jelentktelennek ltsz0, de 1arzserejL !a%1ak jszaka 0risira n2ttek: a %&er!ekek !e%rtik, o%& ez annak a 1arzser2nek s kiel%lsnek a jelkpe, !el&et Pa#k szeJulis fejl2dse oz !ajd a%1al, a a fallikus fzis fel1ltja az orlistQ a paszul& t1ette tejfe r szerept$ Bs a paszul&on a %&er!ek fel!szik az %be, o%& a lt !a%asabb szintjre kerlj>n$ Ne !indez S fi%&el!eztet a !ese S na%& 1eszl&ekkel jr e%&tt$ A fallikus fzisban 1al0 r>%z2ds ali% jelent 1ala!el&es fejl2dst az orlis fiJ#i0 oz kpest$ <sak akkor 1ezet ez a fejl2ds 1al0di e!beri kiteljeseds ez, a az e%&n 1iszon&la%os >nll0s%t, !el&et frissen elrt trsadal!i s szeJulis fejl2dse se%ts%1el szerzett, r%i

>diplis probl!inak !e%oldsra asznlja$ ?zt jelkpezi Pa#k ro! tallkozsa a 1eszl&es 0rissal, azaz az >diplis ap1al$ 4zeren#sjre, Pa#k prtjra ll az e!bere12 0ris feles%eQ az 2 se%ts%e nlkl az 0ris elpuszttan Pa#ket$ =o%& FAz %i% r2 paszul&G;ban Pa#k 1oltakppen !enn&ire bizon&talan !% frissen felfedezett frfiass%a erejben, j0l sze!llteti, o%& 1ala n&szor 1eszl& el&zetbe kerl, !indi% 1isszaesik korbbi ForalitsbaG: ktszer a ke!en#ben rejt2zik el, 1%l pedi% a FrzstbenG, azaz e%& na%& f2z2edn&ben$ Bretlens%t az is bizon&tja, o%& akkor lopja el a 1arzserejL tr%&akat, a!ikor az 0ris alszik$ =o%& Pa#k !% ne! bzik frissen felfedezett frfiass%ban, erre az is utal, o%& telt kr az 0ris feles%t2l, !ond1n, o%& na%&on es$ A tndr!eskben szoksos !0don ez a t>rtnet azokat a fejl2dsi fzisokat brzolja, !el&eken a fiK%&er!eknek keresztl kell !ennie a oz, o%& >nll0 e!beri lnn& 1ljonQ a !ese be!utatja, o%& ez a fol&a!at le ets%es, s2t !inden 1eszl& ellenre >r>!teli, s rendk1l el2n&>s az e%&n sz!ra$ )e! el% azonban, a az e%&n fel a%& azzal a 1iselkeds!0ddal, o%& az let !inden probl!jt az orlis kiel%ls se%ts%1el pr0blja !e%oldani S jobban !ond1a, a a k>rl!n&ek rkn&szertik, o%& fel a%&jon 1ele S, s ezt a fallikus kiel%lssel el&ettestiQ arra is szks% 1an, o%& lpsr2l lpsre e%&re !a%asabb rendL rtkeket sajttson el a korbban !r elsajttottak !ell$ ?l2bb azonban az e%&nnek t kell 1erekednie !a%t az Idipusz; ko!pleJus !inden fzisn: azaz az an&a irnti !l&s%es #sal0dson, az apa irnti e1es fltken&s%en s a 1ele fol&tatott 1ersen%sen$ A fiK%&er!ek ekkor !% ne! bzik el%% az apjban a oz, o%& n&lt, 2szinte kap#solatra lpjen 1ele$ =o%& ezen az letszakaszon szeren#ssen tKljusson, an&ja !e%rt2 t!o%atsra 1an szks%eQ Pa#k #sak azrt tudja !e%szerezni az 0ris;apa 1arzs atal!t, !ert az 0ris feles%e !e%1di s elrejti$ ?ls2 %i Ktjn Pa#k e%& zsk aran&at lop$ ?bb2l aztn !e%lnek an&j1al e%& idei%, de 1%l !%is#sak elfo%& az aran&$ Pa#k Kjabb %i Ktra indul te t, no a !ost !r tudja, o%& ezzel az lett ko#kztatja$ 3sodik Ktjn Pa#k !e%szerzi az aran&tojst toj0 t&Kkot, azaz !e%tanulja, o%& az e!ber ja1ai elfo%&nak, a ne! kpes r, o%& Kjra s Kjra el2lltsa S 1a%& llttassa S 2ket$ A t&Kkkal Pa#k akr be is r etn: !ost !r %ondoskodott fizikai szks%letei fol&a!atos kiel%tsr2l$ Pa#k ar!adik Ktjt te t !r ne! a szks% !oti1lja, ane! a ko#kzat s a kaland irnti 1%&: az az i%n&, o%& a pusztn an&a%i ter!szetL ja1aknl 1ala!i !a%asabb rendLt talljon$ ?zKttal te t az aran& rft szerzi !e%Q a rfa a szps%et, a !L1szetet, az let !a%asabb rtkeit jelkpezi$ ?zt k>1eti aztn a fiK fejl2dst betet2z2 tapasztalat, Pa#k !e%tanulja, o%& az let probl!it ne! le et 1arzslat se%ts%1el !e%oldani$ A!ikor Pa#k elri az e!beri kiteljesedst azltal, o%& a rf1al jelkpezett dol%ok !e%szerzsre t>rekszik S s t>rek1se sikerrel jr S, e%&Kttal azt is kn&telen beltni, o%& a to1bbra is !%ikus !e%oldsokkal ksrletezik, ez pusztulst fo%ja okozni Waz e!bere12 0ris #sakne! elkapja]U$ A!ikor az 0ris Pa#ket lefel ker%eti a paszul& szrn, Pa#k odakilt az an&jnak: ozza a fejszt, s 1%ja ki a paszul&t$ Az an&a oda1iszi a fejszt, de az 0ris atal!as lbnak lttn !ozdulatlann der!ed, azaz kptelen r, o%& e%& fallikus jelle%L tr%%&al br!it te%&en$ 3s szinten az an&a !ozdulatlann der!edse azt is jelenti, o%& no a az an&a !e%1d eti a fit azokt0l a 1eszl&ekt2l, !el&ek a frfi1 rs sorn leselkednek r S ezt jelkpezi, o%& az 0ris feles%e elrejtette Pa#ket S, ne! n&er eti el sz!ra ezt az retts%et, ezt #sak a fiK sajt !a%a n&er eti el$ Pa#k !e%ra%adja a baltt, s ki1%ja a paszul&tQ az 0ris pedi% lepott&an, s allra zKzza !a%t$ ?zltal Pa#k !e%szabadul a fejl2ds orlis szintjt jelkpez2 apt0l, a fltken& 0rist0l, aki fel akarja falni a %&er!eket$ Ne a paszul& ki1%snak se%ts%1el Pa#k ne!#sak korbbi apakpt2l szabadul !e%, !el& szerint az apa pusztulssal, felfalssal fen&e%et2 0risQ feladja a fallosz !%ikus atal!ba 1etett itt is: t>bb ne! iszi azt, o%& se%ts%1el !indent kpes !e%szerezni az letben$ 3ikor ki1%ja a paszul&t, Pa#k lesz!ol a !%ikus !e%oldsokkal: Fsajt lbra llG$ ">bb ne! 1r t!o%atst !sokt0l, de ne! is fo% az 0risokt0l 1al0 rette%sben lni, se! arra ne! lesz szks%e, o%& an&ja a ke!en#be rejtse, azaz ne! sll&ed 1issza az oralits szintjre$ FAz %i% r2 paszul&G 1%re Pa#k ksz r, o%& feladja fallikus s >diplis fantziitQ e el&ett !e%pr0bl a 1al0 1il%ban lni, a!enn&ire az e%& korabeli fiKt0l telik$ 3ikor a k>1etkez2 fejl2dsi fzisban tallkozunk 1ele, !r ne! pr0blja !e% ra1asz !0don ki#salni az al10 apa tulajdont, s ne! fantzil arr0l, o%& e%& an&t jelkpez2 szerepl2 az 2 prtjt fo%ja a frj1el sze!ben, ane! n&ltan kzd !ajd trsadal!i s szeJulis fele!elkedsrt, ?zen a ponton kezd2dik a F=ro! alkuG, !el&ben a 2s elri ezt a fejletts%i fokot$ ?z a tndr!ese, sok !s !es1el e%&tt, ne!#sak a %&er!ekeknek se%t a fejl2dsben, ane! a szl2k is sokat

tanul atnak bel2le: pldul az an&a !e%tanul atja, o%& a fiK%&er!ekeknek !e% kell oldaniuk >diplis probl!ikat$ Az an&nak a fiK prtjra kell llnia, a!ikor az frfi1 rsnek kezdeteknt 1ak!er2en kezd 1iselkedni S !% a ez rejtett for!ban t>rtnik isQ s !e% kell 1denie e frfias >nll0s%ban rejl2 1eszl&ekt2lQ kl>n>sen ol&ankor, a!ikor !erszs%e az apa ellen irn&ul, FAz %i% r2 paszul&G;ban az an&a el&telenl 1iselkedik fi1al sze!ben, !i1el a el&ett, o%& t!o%atn a frfi1 rsben, ta%adja, o%& ez a fejl2ds 1al0di lenne$ Az ellenkez2 ne!L szl2nek btortania kell a %&er!ek pubertskori szeJulis fejl2dst, kl>n>sen akkor, a!ikor az ott onon k1l, a kl1il%ban keres !a%nak a %&er!ek #lokat s pr0bl ered!n&eket elrni$ Pa#k an&ja, aki fit bolondosnak tartja az alku !iatt, !el&et a fia k>t>tt, 1%l is !a%a bizon&ul ostobnak, !ert ne! 1ette szre, o%& fia keresztl!ent azon a fejl2dsi fzison, !el&nek sorn %&er!ekb2l serdl2 lett bel2le$ =a az an&a akarata r1n&eslne, Pa#k to1bbra is retlen %&er!ek !aradna, s se! 2, se! an&ja ne! kerlnnek ki n&o!orKs%os el&zetkb2l$ 4arjad0 frfiass%a >szt>nzsre Pa#k se!!ibe 1eszi an&ja rossz 1le!n&t, s atal!as 1a%&ont szerez btor 1llalkozsai1al$ A t>rtnet arra tant S !int a o%& sok !s tndr!ese is, pldul FA ro! n&el1G S, o%& a szl2 akkor k>1et el ibt, a ne! rea%l rzken&en s a el&zetnek !e%felel2en azokra a kl>nfle probl!kra, !el&ek e%&tt jrnak a %&er!ek trsadal!i s szeJulis rs1el$ A %&er!ekben lejtsz0d0 >diplis konfliktust e !ese S a all%at0 sz!ra i%en kn&el!es !0don S eJternalizlja: az apt s az an&t kt t1oli alak kp1iseli, akik az %ben laknak 1ala ol e%& kastl&ban$ 4ok %&er!ek li t, o%& a!ikor apa S !int az 0ris a !esben S nin#s ott on, akkor an&a s %&er!eke t>bbn&ire na%&szerLen rzi !a%t e%&tt, akr Pa#k s az 0ris feles%e$ Aztn apa e%&szerre #sak azaj>n, kri a 1a#sorjt, s !indent elront a %&er!ek sz!ra, aki ne! rzi, o%& az apja >r>!!el ltja 1iszont$ =a az apa ne! fejezi ki 1il%osan, o%& >rl, !ikor a %&er!eket ott on 1iszontltja, azt r!lettel fo%ja elt>lteni, a!it az apa t1olltben fantzilt, !i1el abban az apnak se!!i szerepe ne! 1olt$ 3i1el a %&er!ek !e% akarja fosztani apjt le%rtkesebb tulajdont0l, !i se! ter!szetesebb, !int o%& att0l tart: az apa bosszKb0l elpuszttja$ =a !e%fontoljuk, !il&en 1eszl&ekkel jr az orlis fzisba 1al0 re%resszi0, a !esb2l e%& !sik, k>z1etett tanuls%ot is kiol1as atunk: ne! is baj, o%& "ejfe r ne! adott t>bb tejet$ =a ne! %& lett 1olna, Pa#k sose szerzi !e% a !a%1akat, !el&ekb2l aztn a paszul& kin2tt$ Az oralits te t ne!#sak letben tart0 er2: a az e%&n tKls%osan soki% !e%!arad ebben a fzisban, ez akadl&ozza to1bbi fejl2dst, s2t el is pusztt atja, !int az orlisan fiJlt e!bere12 0rist$ Az orlis fzisb0l n&u%odtan ki le et lpni a frfi1 rs ked1rt, felt1e, o%& az an&a ezt el&esli, s to1bbra is 1del!et n&Kjt$ Az 0ris feles%e biztons%os, elzrt el&re rejti el Pa#ket, !int a o%& annak idejn az an&a! is !inden 1eszl&t2l !e%1dte$ ?z a r>1id idei% tart0 re%resszi0 e%& korbbi fejl2dsi szintre !e%adja azt a biztons%ot s er2t, a!i ez az >nll0s% elrs ez s a %&er!ek sajt akaratnak r1n&ests ez 1ezet2 Kton a k>1etkez2 lps ez szks% 1an$ /e et21 teszi, o%& a 6,7 fiK%&er!ek n&u%odtan >rlj>n a fallikus fejl2dsi fzis el2n&einek$ Bs br a zsk aran& s !% inkbb az aran&tojst toj0 t&Kk anlis jelle%L jelkpek, 1a%&is a birtokls irnti er2s i%n&t fejezik ki, a !ese !e%n&u%tat, o%& a %&er!ek ne! ra%ad !e% az anlis fejl2dsi szakaszban se!Q r>1idesen rj>n, o%& ezeket a kezdetle%es i%n&eket szubli!lnia kell$ ?kkor !r ne! ri be ke1esebbel, az aran& rft k1nja !e%szerezni, s !indazt, a!it a rfa jelkpez$

A /LTKENY KIR LYN A .#/E#RK0DBEN S AZ OI,I?7SZDM!TOSZ 3i1el a tndr!esk #sods ele!ek se%ts%1el az e%&n feln2tt rsnek le%fontosabb probl!it brzoljk, ne! !e%lep2, o%& ol&an sok !ese k>zppontjban 1ala!il&en for!ban az >diplis el&zet ne zs%ei llnak$ Ne az eddi% tr%&alt !esk !inde%&ike a %&er!ek, e%&ik se! a szl2 probl!i1al fo%lalkozottQ olott a szl2;%&er!ek 1iszon& ppol&an proble!atikus le et, !int a %&er!ek;szl2 kap#solat$ ?zrt i%en sok az ol&an tndr!ese, a!el& a szl2k >diplis probl!ir0l sz0l$ 3% a %&er!eket a !esk !e%n&u%tatjk, o%& !e% fo%ja tallni ne z el&zetb2l a ki1ezet2 utat, a szl2t arra fi%&el!eztetik, o%& tra%ikus k>1etkez!n&ekkel jr at, a tadja !a%t >diplis rzel!einek$

FAz %i% r2 paszul&G !esje utalt r, o%& az an&a %tol atja fit az >nll0sulsban$ A F=0fe rkeG arr0l sz0l, o%&an pusztt el e%& szl2t S a kirl&nt S fltken&s%e tulajdon %&er!eke irnt, !ert az fejl2dse sorn tKlszrn&alja 2t$ A %>r>% tra%diban Hidipusz 1esztt ter!szetesen >diplis probl!i okozzkQ de elpusztul an&ja, lokaszt is, s !indenekel2tt apja, /aiosz$ D%s2 soron !indn&juk tra%dijt az okozza, o%& /aiosz att0l fl, o%& fia, Hidipusz, e%&kor !ajd az 2 el&be lp$ A !ese pedi% arr0l sz0l, o%& a kirl&n fl: ln&a szps%e tKlszrn&alja az >1t$ 3ind a tra%dia, !ind a !ese #!ben a %&er!ek ne1t 1iseli, akinek a szl2i fltken&s% a 1esztre t>r$ ?zrt taln asznos, a itt a res jntosszal is fo%lalkozunk, !el& a pszi# oanalzis irodal!ban an;pak a #saldban jelentkez2 spe#ilis rzel!i el&zetnek a jelkp1 lt, a!el& a le%ko!ol&abb akadl&t jelent eti az 1 e%&n sz!ra az rett, inte%er sze!l&is%% 1ls Ktjn, e%&idejLle% azonban a le%%azda%abb sze!l&is%fejl2ds le ets%es forrsa is$ Eltalnoss%ban el!ond atjuk: !inl ke1sb tudja az e%&n sajt Idipusz;ko!pleJust konstrukt1 !0don !e%oldani, annl na%&obb a 1eszl&, o%& ezek az rzsek Kjra jelentkeznek, a!ikor szl21 1lik$ Az az apa, aki feln2tt rse fol&a!n ne! inte%rlta !a%asabb szinten azt a %&er!eki 1%&t, o%& an&jt birtokolja, se! pedi% apjt0l 1al0 irra#ionlis flel!t, 1al0sznLle% ajla!os lesz r, o%& sajt fiban 1ersen&trsat lssonQ !% az is le ets%es, o%& e flele!t2l indttat1a fia letre t>r, !int a o%& azt /aiosz kirl& teszi a %>r>% tra%diban$ Bs a e%& apnak %&er!ek ez 1al0 1iszon&t il&en rzsek sznezik, azt a %&er!ek tudattalanja #sal atatlanul !e%rzi$ A !ese le et21 teszi, o%& a %&er!ek felfo%ja: ne!#sak benne !a%ban jelentkeznek il&en rzsek, a szl2 is le et fltken& a %&er!ekreQ ez a felis!ers pedi% ne!#sak a szl2 s %&er!eke k>z>tti t1ols%ot se%t t idalni, de le et21 teszi, o%& konstrukt1 !e%oldst talljanak a !ese el!ondsa sorn azokra a ne zs%ekre, a!el&ek kl>nben ozzfr etetlenek lennnek br!ifle !e%olds sz!ra$ A!i !% ennl is fontosabb, a !ese !e%n&u%tatja a %&er!eket, o%& !% a tallkozik is szl2i fltken&s%%el, ne! kell flnie t2le, !i1el br!il&en bon&odal!akat tere!tsenek is ezek az rzel!ek, azok #sak idei%lenesek, s a %&er!ek sikeresen fo% kikerlni bel2lk$ A !esk ne! k>zlik, mirt ne! kpes a szl2 >rlni annak, o%& a %&er!eke feln2, s kl>nb lesz nlaQ !irt lesz e el&ett fltken& a %&er!ekre$ )e! tudjuk !e% a F=0fe rkG;b2l, !irt ne! tud a kirl&n !lt0s%%al !e%>re%edni s krp0tlst !erteni sajt !Kl0 ifjKs%rt ln&a szps%b2lQ ali% ane! t>rtnnie kellett 1ala!inek a !Kltjban, a!i sebez et21 tesziQ ezrt %&Ll>li a %&er!eket, akit szeretnie kellene$ =o%& az Kjabb ne!zedkek feln>1e kedse !iknt okoz atja a szl2nek a %&er!ekt2l 1al0 flel!t, ezt illusztrlja az a !ondak>r, !el&nek -1 Hidipusz !tosza a k>zponti rsze$ ?z a !ondak>r, !el& a F=eten " bai ellenG;nel 1%z2dik, azzal kezd2dik, o%& "antalusz, az istenek bartja, !i1el !e% akar bizon&osodni r0la, 1al0ban !indent tudnak;e az istenek, tulajdon fit, :elopszot >leti le s szol%lja fel nekik ebdre$ WA F=0fe rkG;ben is !e%>leti a kirl&n a ln&t, s eszik 1ala!ib2l, a!ir2l K%& iszi, =0fe rke testnek rsze$U A !tosz arr0l beszl, o%& "antalusz %onosztettnek oka iKs%a 1oltQ a kirl&n is iKs%a >szt>nzsre k>1ette el, a!it tett$ A kirl&n, aki >r>kk a le%szebb akart !aradni, azzal bLn 2dik, o%& allra tn#oltatjk izz0 #ip2ben$ "antalusz, aki az istenek eszn akart tKljrni, a!ikor sajt fit telknt knlta, >r>k id2ki% szen1ed az al1il%ban azltal, o%& !% lland0 szo!jKs% s s% %&>tri, 1izet s %&!>l#s>ket lt kart1ols%ra !a%a el2tt, de !i el&t rtk n&Kl, azok azonnal eltLnnek$ A bntets te t !ind a !esben, !ind a !toszban !e%felel a bLn ter!szetnek$ '>z>s a kt t>rtnetben az is, o%& a all ne! felttlenl jelenti az let 1%t$ :elopszot az istenek felt!asztjkQ =0fe rke is !a% oz tr$ A all inkbb annak a jelkpe, o%& az illet2 sze!l&t2l 1alaki szabadulni akar, !int a o%& az >diplis ne zs%ekkel kzd2 %&er!ek se! k1nja i%azn, o%& szl2ri1lisa !e% aljon, #sak azt szeretn, a ne! llna Ktjban, a!ikor a !sik szl2 fi%&el!t teljess%%el a !a%a sz!ra akarja kisajttani$ A %&er!ek azt szeretn, o%& br!enn&ire is !e% akar szabadulni szl2ri1list0l az e%&ik pillanatban, a k>1etkez2ben a szl2 le%&en na%&on is ele1en, s %ondoskodjk a %&er!ekr2l$ ?nnek !e%felel2en a tndr!esben, a 1alaki az e%&ik pillanatban !e% al, 1a%& k21 1lik, a !sikban Kjra letre t!ad$ "antalusz, :elopsz apja, ko#kra tette fia lett, o%& kiel%tse tulajdon iKs%tQ ez okozza pusztulst$ .ia, :elopsz, !iutn apja %& bnt 1ele, ks2bb ne! abozik !e%>lni e%& apt, a!ikor #ljai elrs ez erre 1an szks%e$ Az eliszi kirl&, Hino!aosz, >nz2 !0don szeretn !e%tartani !a%nak %&>n&>rL ln&t, =ippoda!eitQ ezrt, anlkl, o%& ez a 1%&a kiderlne, ol&an ter1et eszel ki, a!el& biztostja, ln&a sose a%&ja !ajd el$ =ippoda!eia !inden kr2jnek ko#si1ersen&en kell !e%kzdenie a kirll&al, a a kr2 n&er, feles%l 1e eti

=ippoda!eitQ de a 1eszt, a kirl& eln&eri a jo%ot r, o%& !e%>lje, s ezt !inden esetben !e% is teszi$ :elopsz titokban ki#serli a kirl& ko#sijnak rz #sapsze%eit 1iaszb0l ksztett sze%ekre, s ezzel a #salssal !e% is n&eri a 1ersen&t, !el&nek sorn a kirl& elpusztul$ A !tosz te t arra utal, o%& e%&for!n tra%ikus k>1etkez!n&ekkel jr, a az apa sajt #ljait k>1et1e rosszul bnik a fi1al, s a e%& apa ol&an er2s, >diplis szlakkal kap#sol0dik a len& oz, o%& !e%pr0blja !e%akadl&ozni a len&t az >nll0sulsban, kr2it pedi% e%&enesen az letkt2l fosztja !e%$ ?zutn a !tosz a test1rek k>z>tti F>diplisG 1ersen%s rettenetes k>1etkez!n&eir2l beszl$ :elopsznak kt t>r1n&es fia 1an, Etreusz s " esztsz$ " esztsz, a fiatalabbik, ellopja Etreusz aran&%&apjas kost$ BosszKb0l Etreusz le!szrolja " esztsz kt fit, s e%& na%& lako!n !a%nak " esztsznek tlalja fel 2ket$ Bs ez ne! az e%&etlen test1r1iszl& a :elopsz; zban$ :elopsznak 1an e%& t>r1n&telen fia is, ' rszipposz$ /aiosz, Hidipusz apja, fiatalkorban :elopsz ud1arban keres 1del!et$ Ne iba fo%adja :elopsz ked1esen, /aiosz elrabolja S 1a%& !e%sz>kteti ;' rszipposzt$ .elttelez etjk, o%& /aiosz ezt azrt tette, !ert fltken& 1olt ' rszipposzra, akit :elopsz jobban ked1elt, !int 2t$ X fltken&s%b2l fakad0 #selekedete bntetseknt j>1end>li !e% a delp oi j0sda, o%& /aioszt sajt fia fo%ja !ajd !e%>lni$ A o%& "antalusz elpuszttotta S 1a%& !e%pr0blta elpuszttani ;fit, :elopszot, s a o%& :elopsz okozta ap0sa, Hino!aosz allt, K%& fo%ja Hidipusz is !e%>lni apjt, /aioszt$ Az a dol%ok rendje, o%& a fiK apja el&re lp, te t ezeket a t>rtneteket rtel!ez etjk K%& is, o%& a fiK%&er!eknek err2l a k1ns%r0l sz0lnak, s arr0l, o%& az apa o%&an pr0blja ezt !e%%tolni$ Ne ez a !tosz azt is el!ondja, o%& az >diplis rzel!ek szabadon en%edse az apa rszr2l !e%el2zi a %&er!ekek >diplis indttatsK 1iselkedst$ =o%& fia ne >l esse !e%, /aiosz Hidipusz szletsekor tszKrja a %&er!ek bokjt, s lbait >sszek>t>zi$ Aztn !e%paran#solja e%& psztornak, o%& 1e%&e !a% oz a %&er!ek Hidipuszt, s te%&e ki a pusztas%ba, o%& ott elpusztuljon$ Ne a psztor S akr#sak a 1adsz a F=0fe rkG;ben S !e%sznja a %&er!eketQ K%& tesz, !int a 1al0ban sorsra a%&ta 1olna, 1al0jban azonban tadja e%& !sik psztornak, o%& az %ondoskodjon r0la$ ?z a psztor pedi% el1iszi Hidipuszt sajt kirl& oz, aki aztn fiaknt felne1eli$ Az ifjK Hidipusz, !ikor j0slatot kr a delp oi j0sdt0l, azt a 1laszt kapja, o%& !e% fo%ja >lni az apjt, s feles%l 1eszi !ajd az an&jt$ 3i1el abban a itben 1an, o%& a kirl&i pr, akik felne1eltk, a 1al0di szlei, Hidipusz ne! tr t>bb aza, ane! 1ndorKtra indul, o%& ezf a borzalo! ne teljesed essk be$ ?%& keresztKtnl !e%>li /aioszt, de ne! is sejti, o%& tulajdon apjt >lte !e%$ Dndorlsai sorn !e%rkezik " baiba, !e%oldja a 4zp inJ rejt1n&t, s ezltal !e%!enti a 1rost$ Putal!ul feles%l 1e eti a kirl&n2t, azaz sajt el>z1e%&lt an&jt, (okasztet$ A fiK te t apja el&be lpett !int kirl& s !int frjQ a fiK%&er!ek beleszeretett az an&jba, s az an&a szeJulis kap#solatra lpett a fi1al$ 3ikor 1%l !indez nap1il%ra kerl, (okaszt >n%&ilkos lesz, Hidipusz pedi% !e%1aktja !a%tQ azaz elpuszttja tulajdon sze!t, bntetsb2l, a!irt ne! ltta !e%, a!it !e% kellett 1olna ltnia$ Ne e tra%ikus t>rtnet itt !% ne! r 1%et$ Hidipusz kt fia, ?teoklesz s :olneiksz, ne! t!o%atja apjt, n&o!orKs%os el&zetben #sak a ln&a, Anti%on !arad !ellette s %&!oltja$ Az id2 !Klik, s a F=eten " bai ellenG borKjban ?teoklesz s :olneiksz e%&!s ellen ar#ol1a !e%>lik e%&!st$ Anti%on elte!eti :olneikszt 're0n kirl& akarata ellenre, s ezrt ki1%zik$ "e t ne!#sak a test1r1iszl&nak 1annak pusztt0 k>1etkez!n&ei S !int azt a kt fiKtest1r sorsa bizon&tja S, ane! a test1r ez 1al0 tKlzott k>t2dsnek is, !int azt Anti%on t>rtnetb2l lt atjuk, A>1iden >sszefo%laljuk, !il&en allba sodr0 kap#solattpusokkal tallkozunk ezekben a !toszokban: "antalusz, a el&ett o%& szeretn s elfo%adn a fit, felldozza sajt #ljai ked1rtQ u%&anezt teszi /aiosz HidipusszalQ 1%l !indkt apa elpusztul$ Hino!aosznak azrt kell !e% alnia, !ert ln&t teljesen !e% akarja tartani a !a%a sz!raQ u%&anezt teszi (okaszt is: tKls%osan szoros a kap#solata a fi1alQ az ellenkez2 ne!L %&er!ek irnti szeJulis jelle%L szeretet ppol&an pusztt0 atsK, !int az ol&an 1iselkeds, !el& azon a flel!en alapszik, o%& az azonos ne!L %&er!ek tKlszrn&alja a szl2t, s elfo%lalja a el&t$ Hidipusz 1esztt az okozza, o%& elpuszttja a 1ele azonos ne!L szl2t S de fiai 1esztt is az okozza, o%& !a%ra a%&jk apjukat szeren#stlens%ben$ "est1r1iszl& puszttja el Hidipusz fiait$ Anti%on, aki ne! a%&ja el az apjt, Hidipuszt, ane! osztozik 1ele n&o!orKs%ban, bt&j oz 1al0 tKl er2s ra%aszkodsa !iatt al !e%$ Ne !% ezzel sin#s 1%e a t>rtnetnek$ 're0n, a kirl&, aki allra tli Anti%ont, !it se t>r2dik finak, =ai!0nnak a k>n&>r%s1el, aki szereti Anti%ont$ Anti%on elpusztts1al te t 're0n sajt fit is elpuszttjaQ is!t az apa az, aki ne! tud le!ondani arr0l, o%& 2 irn&tsa fia lett$ =ai!0n, Anti%on alla feletti kts%beessben !e%pr0blja !e%>lni az apjtQ a!ikor ez ne! sikerl neki,

>n%&ilkoss%ot k>1et elQ >n%&ilkos lesz an&ja, 're0n feles%e is, fia alla !iatt$ Hidipusz #saldjb0l e%&edl (sz!n, Anti%on ln&test1re !arad letben, aki ne! k>t2d>tt tKl er2sen se! szlei ez, se! br!el&ik test1r ez, s aki irnt a k>z1etlen #sald e%&etlen ta%ja se! rzett tKl !l& 1onz0dst$ A !tosz szerint nin#s !enek1s: aki S akr sajt akaratn k1l, akr 1%&ait k>1et1e S tKls%osan !l&en bon&ol0dik bele e%& F>diplisG kap#solatba, elpusztul$ ?bben a !ondak>rben a 1rfert2z2 k>t2dsnek szinte !inden le ets%es for!j1al tallkoz atunkQ a tndr!eskben is felfedez etjk az >sszes le ets%es tpust$ Ne a tndr!eskben a !ese 2s t>rtnete azt !utatja be, o%&an inte%rl at0k a le et2s%kben pusztt0 infantilis kap#solatok a feln2tt rs fol&a!atba$ A !toszban az >diplis probl!k ne! !aradnak rzel!ek, ane! a szerepl2k #selekedeteit irn&tjk: k>1etkezskpp a szerepl2k !ind elpusztulnak, akr ellens%eskedsben, akr tKlzott k>t2dsben n&il1nult !e% az >diplis kap#solat, a!el& pusztulsukat okozza$ A !ondani1al0 1il%os: a e%& szl2 ne! tudja elfo%adni a %&er!ekt e%&szerLen %&er!eknek, s ne! el%edett azzal, o%& a %&er!ek 1%l !ajd t1eszi az 2 el&t, akkor az ered!n& a le%sKl&osabb tra%dia$ <sak a a szl2 elfo%adja a %&er!eket %&er!eknek S azaz ne! tekinti se! 1ersen&trsnak, se! szeJulis szerel!i tr%&nak S, akkor 1lik le ets%ess a j0 kap#solat szl2k s %&er!ekek, 1ala!int a test1rek k>z>tt$ 3il&en kl>nb>z2 !0don !utatja be a tndr!ese s a %>r>% !tosz az >diplis kap#solatokat s k>1etkez!n&eiket] 3osto aan&ja fltken&s%e ellenre =0fe rke ne!#sak o%& letben !arad, de na%&on boldo% is lesz, akr#sak /i%etszpe, akit szlei azrt tasztottak ki, !ert sajt !o 0s%uk kiel%tst fontosabbnak tartottk, !int o%& !e%tartsk a ln&ukat, s aki ez a !osto aan&ja tKl soki% s tKl er2sen ra%aszkodik$ FA szplen& s a sz>rn&G;ben a len&t na%&on szereti az apja, s 2 is u%&anol&an !l&en szereti az apjt$ '>l#s>n>s 1onzal!ukrt e%&ik se! bLn 2dik !e%, ellenkez2le%: a len& !e%!enti az apjt is, a sz>rn&et is azltal, o%& 1onzal!t t1iszi az apr0l a szeret2re$ =a!upip2kt se! puszttja el n21reinek fltken&s%e S !int Hidipusz fiait S, ellenkez2le%: %&2ztesknt kerl ki a test1rek 1ersen%sb2l$ Bs %& 1an ez !inden tndr!esben$ ?zekb2l a t>rtnetekb2l az a tanuls%, o%& az >diplis kap#solatok s ne zs%ek felold atatlannak ltszanak u%&an, de a az e%&n btran !e%kzd ezekkel a #saldon belli rzel!i bon&odal!akkal, utna sokkal boldo%abban l !ajd, !int azok, akiket il&en sKl&os probl!k sose %&>t>rtek$ A !toszban #sak le%&2z etetlen akadl&okkal s 1eres%%el tallkozunkQ a !esben a 2s u%&an#sak na%& !e%pr0bltatsokon esik t, de sikeresen killja 2ket$ )e! all s pusztuls, ane! !a%asabb rendL inte%r#i0 a !ese 2s jutal!a S !int azt az ellens% 1a%& 1etl&trs f>l>tti %&2zele! s a !ese 1%n elrt boldo%s% jelkpezi$ =o%& ezt eln&er esse, ol&asfajta fejl2dsi tapasztalatokon esik t, !int a kis%&er!ek a feln2tt rs sorn$ A !esk te t btortjk a %&er!eket, o%& ne keseredjen el, a!ikor ne zs%ek;kel tallja sze!be !a%t az >n!e%1al0sts fel 1ezet2 Kton$

.#/E#RKE E A F=0fe rkeG e%&ike a le%is!ertebb tndr!esknek$ 'l>nfle 1ltozatait 1szzadok 0ta !eslik ?ur0pa !inden orsz%ban, !inden n&el1n, s ?ur0pb0l kiindul1a elterjedt a t>bbi kontinensen is$ A !ese #!e t>bbn&ire e%&szerLen F=0fe rkeGQ de 1annak a #!nek !s 1ltozatai is$ A le%is!ertebb taln a F=0fe rke s a t t>rpeGQ ez a #! azonban, i%en szeren#stlen !0don, a t>rpk szerept an%sKl&ozzaQ olott a t>rpk a feln2tt rsben !e%rekedt, a pre>diplis szinten 1%le%esen !e%ra%adt ln&ek Wnin#senek szleik, ne! zasodnak, nin#senek %&er!ekeikU, s #sak elterelik a fi%&el!et a !esben brzolt fontos fejl2dsi fol&a!atr0l$ A F=0fe rkeG n n& 1ltozata a k>1etkez2kppen kezd2dik: F?%& %r0f s e%& %r0fn2 a int0jukban lnekQ keresztl ajtanak ro! 0bu#kn, erre a %r0f !e%sz0lal: [Ne szeretn!, a lenne e%& ln&o!, akinek ol&an fe r a b2re, !int ez a 0]\ S 'is1rtat1a ro!, piros 1rrel teli re% !ellett aladnak elQ azt !ondja erre a %r0f: [Ne szeretn!, a lenne e%& ln&o!, akinek ol&an piros az ar#a, !int itt ez a 1r]\ D%l ro! fekete oll0 r>plt el !ellettkQ ekkor a %r0f azt k1nta, br ol&an ln&a lenne, akinek [ol&an fekete a aja, !int ezek a oll0k\$ A o%& to1bb ajtottak, tallkoztak e%& lnn&al, aki fe r 1olt, !int a 0, piros, !int a 1r, a aja pedi% fekete, !int a oll0: 2 1olt =0fe rke$ A %r0f azon n&o!ban !e%szerette, s !a%a !ell ltette a int0banQ a %r0fn2nek ez e%&ltaln ne! tetszett, s att0l kezd1e e%&re azon t>rte a fejt, o%&an szabadul atna !e% t2le$ D%l is kiejtette a int0b0l a keszt&Ljt, s rparan#solt =0fe rkre, o%& keresse !e%Q !% a ln& keres%lt, a %r0fn2 sz0lt a ko#sisnak, o%& %&orsan ajtson to1bb$G

?%& !sik 1ltozat pedi% #sak abban kl>nb>zik az el2bb idzett2l, o%& itt a kirl&i pr e%& erd2n ajt keresztl, s =0fe rknek azrt kell kiszllnia a int0b0l, o%& szedjen e%& #sokrot az erd2ben n&l0 %&>n&>rL r0zskb0l$ 3ik>zben a ln& 1ir%ot szed, a kirl&n rparan#sol a ko#sisra, o%& ajtson to1bb, =0fe rke pedi% !a%ra -6 !arad az erd2ben X feldol%ozsokban a %r0fban s %r0fn2ben S 1a%& kirl&ban s kirl&n2ben S k>nn&L felis!erni a szl2ketQ a tallt ln& pedi%, akit az apt jelkpez2 szerepl2 ann&ira !e%szeret, n&il1n1al0an a ln&%&er!eket el&ettesti$ Az apa s a ln&%&er!ek >diplis 1%&aira sokkal 1il%osabban utalnak ezek a 1ltozatok, !int a !ese !ai, is!ertebb for!jaQ e%&rtel!Len brzoljk azt is, !int kelt !indez fltken&s%et az an&ban, aki ezrt aztn szeretne !e%szabadulni a ln&t0l$ A F=0fe rkeG !a ltalnosan elfo%adott 1ltozata 1iszont a kpzeletnkre bzza, o%& ezt az >diplis -5 el&zetet felis!erjk, s ne! kn&szert r, o%& tudatos szinten sze!besljnk 1ele$ Ne akr 1il%osan, akr k>z1et1e utal rjuk a !ese, az >diplis ne zs%ek s az a !0d, a o%& az e%&n !e%kzd 1elk, kul#sfontoss%Kak az illet2 e%&n sze!l&is%fejl2dsnek s e!beri kap#solatainak sze!pontjb0l$ Azltal, o%& ezek az >diplis ne zs%ek a !eskben szinte felis!er etetlen for!ban bukkannak fel, 1a%& #sak fino!an utal rjuk a t>rtnet, a tndr!esk le et21 teszik, o%& !i !a%unk 1onjuk le a tanuls%ot akkor, a!ikor !r !e%rett r az id2, o%& jobban !e%rtsk e probl!kat$ A tndr!esk k>z1etett !0don tantanak$ Az el2bb e!ltett 1ltozatban pldul =0fe rke ne! a %r0f s a %r0fn %&er!eke, br a %r0f ppen il&en ln&t k1nt !a%nak, s na%&on szereti, a %r0fn pedi% fltken& r$ A F=0fe rkeG k>zis!ert 1ltozatban pedi% a fltken& id2sebb n2 ne! az an&a, ane! a !osto aan&a, az a sze!l& pedi%, akinek szeretetrt a kt n2 1ersen%, !e% se! jelenik a !esben$ "e t az >diplis probl!kat, !el&ekb2l a !ese konfliktusa tpllkozik, neknk kell kpzeletnk se%ts%1el felis!ernnk$ )o a fiziol0%iai sze!pontb0l a szl2 ozza ltre a %&er!eket, kt e!berb2l 1al0jban a %&er!ek !e%rkezse #sinl szl2t$ "e t a %&er!ek ozza ltre a szl2i probl!kat s ezeken keresztl a sajt probl!it is$ A tndr!esk t>bbn&ire ol&an ponton kezd2dnek, a!ikor a %&er!ek lete zskut#ba jutott$ A FPan#si s PuliskG;ban a %&er!ekek lte an&a%i ne zs%eket okoz a szl2knek, s e!iatt 1lik proble!atikuss az let a %&er!ekek sz!ra is$ A F=0fe rkeG ne! 1ala!il&en kls2 forrsb0l ered2 ne zs%r2l beszl, !int a!il&en a sze%n&s%, ane! a ln&%&er!ek s szlei kap#solatr0lQ ennek ter!szetben rejlik, a!i a proble!atikus el&zetet ltre ozza$ Abban a pillanatban, a!int a %&er!ek #saldon belli el&zete probl!t jelent, akr !a%a a %&er!ek, akr a szl2k sz!ra, kezdett 1eszi a %&er!ek kzdel!e annak rdekben, o%& !e%!eneklj>n e F#saldi ro!sz>%b2lG$ 4 ezzel kezdett 1eszi az >n!a%a !e%tallsrt fol&tatott kzdel!e S s ezen a fol&a!aton a le%t>bb %&er!ek rettenetes !a%n&ban esik t$ X kzdele! ez a t>bbi e!ber #supn a tteret jelenti, s ann&iban fontosak, a!enn&iben el2se%tik 1a%& %toljk ezt a fol&a!atot$ Dannak ol&an !esk, a ol a 2snek osszK 1eken keresztl kell e%&!a%ban 1ndorolnia, utaznia s szen1ednie, !iel2tt !e%talln, !e%!enten s !a%1al 1inn azt a sze!l&t, aki1el ltre oz at e%& ol&an kap#solatot, a!el& !indkett2jk letnek tart0san rtel!et ad$ A F=0fe rkG;ben =0fe rknek a t>rpk zban t>lt>tt 1ei jelentik ezt a kzdel!es id2szakot, a!ikor az e%&n feldol%ozza !a%ban e probl!kat, 1a%&is feln2tt rsnek fol&a!att$ 'e1s tndr!esben kl>nlnek el e%&!st0l ol&an e%&rtel!Len a %&er!ekkor e%&es fzisai, !int a F=0fe rkeG;ben$ A %&er!ek letnek els2, pre>dipalis 1eit, a!ikor !% teljesen a szl2kre 1an utal1a, a le%t>bb tndr!es ez asonl0an, ez a !ese is ali% e!lti$ A t>rtnet els2sorban az an&a s ln&a k>z>tti >diplis konfliktusr0l sz0l, 1ala!int a %&er!ekkorr0l s 1%l a serdl2korr0lQ er2sen an%sKl&ozza, !i szks%es a j0 %&er!ekkor oz, de azt is, !ire 1an szks% a oz, o%& az e!ber kin2j>n bel2le$ A F=0fe rkeG a Gri!! test1reknl %& kezd2dik: F"l 1olt, kiszakadt a fel 2k dunnja, sLrLn ulltak a 0pi k a 1il%ra$ =ulltak kun& 0kra, ulltak kastl&okra, be1ontk szp fe r takar01al a kirl&i palota tetejt is$ A kirl&n ott lt #sillo%0 benfa keretes ablakban, s >lt>%ets k>zben ki;kinzett a 0essbe$ A o%& %& elsz0rakozott, s ne! fi%&elt el%% a !unkjra, e%&szer #sak !e%szKrta a tL1el az ujjt, K%& o%& n&o!ban kiserkedt bel2le ro! 1r#sepp, s a ro! 1r#sepp a 0ra ullt$ A kirl&n nzte a 1r#seppeket az ujja e%&n, !e% knn a kerten a 0 fe r leplt, aztn az ablak benfa kerett, s azt %ondolta !a%ban: [Br#sak il&en %&er!eke! 1olna: fe r, !int a 0, piros, !int a 1r, fekete !int az ben$\ )e! sokkal ezutn ln&a szletett, fe r 1olt a b2re, !int a 0, piros az ar#a, !int a 1r, fekete a aja, !int az

benfa$ ?l is ne1eztk =0fe rknek$ 4 a o%& a %&er!ek !e%szletett, a kirl&n !e% alt$ 3ikor a %&sz1 letelt, a kirl& Kj feles%et ozott a z oz$$$G A t>rtnet te t azzal kezd2dik, o%& =0fe rke an&ja !e%szKrja az ujjt, s ro! #sepp 1re a 0ra ullik$ Azaz a !ese !r ezen a ponton fel1eti azokat a probl!kat, a!el&ekre !e%oldst keres: a szeJulis rtatlans%, azaz a fe rs% !ellett kontrasztknt !e%jelenik a szeJulis 1%&, !el&et a piros 1r jelkpez$ A tndr!esk felksztik a %&er!eket ol&an ese!n&ekre is, !el&eket e%&bknt rendk1l n&u%talant0nak rez: a szeJulis jelle%L 1rzsekre, a !enstru#i0ra s a deflorlsnl jelentkez2 1rzsre$ A F=0fe rkeG els2 n n& !ondatt all1a, a %&er!ek !e%rti, o%& 1ala!el&es 1r1esztes% W ro! #sepp 1r: a tudattalanban a r!as sz! i%en -5 szoros kap#solatban ll a szeJualits kpzet1elU a %&er!ek fo%antatsnak el2felttele: a kirl&nnak #sak azutn szletik ln&a, o%& el2bb 1rzett$ (tt te t a WszeJulis ter!szetLU 1rzs szoros kap#solatban ll e%& Fboldo%G ese!nn&el, s a %&er!ek !inden rszletes !a%&arzat nlkl !e%rti, o%& 1r nlkl e%&etlen %&er!ek S te t 2 !a%a se! S szlet etne !e%$ Br a !esb2l !e%tudjuk, o%& =0fe rke an&ja !r =0fe rke szletsekor !e% alt, lete els2 1eiben !%se t>rtnik a kislnn&al se!!i rossz, br an&ja el&ett !r ekkor is !osto ja ne1eli$ A !osto b0l #sak akkor lesz a !esk FtipikusG %onosz !osto ja, a!ikor =0fe rke !r elrte a t1es kort, te t kezd kin2ni a %&er!ekkorb0l$ ?kkor !osto ja kezdi K%& rezni, o%& =0fe rke 1eszl&t jelent sz!ra, s fltken& lesz$ A !osto aan&a nar#iz!ust a !ese azzal sze!llteti, o%& 1arzstkre se%ts%1el !r akkor is Kjra s Kjra !e% akart bizon&osodni arr0l, o%& 2 a le%szebb a 1il%on, a!ikor =0fe rke szps%e !% ne! o!l&ostotta el az >1t$ Az, o%& a kirl&n a tk>r se%ts%1el akar !e%bizon&osodni ajt rtkr2l S azaz szps%r2l S, esznkbe s juttatja )arkisszosz !toszt, aki #sak sajt !a%t szerette, ol&ann&ira, o%& pusztulst is >nszeretete okozta$ A nr#isztikus szl2 rzi le%inkbb fen&e%et2nek %&er!eke feln2tt rst, iszen ez azt jelenti, o%& a szl2 >re%szik$ A!% a %&er!ek teljess%%el a szl2re 1an utal1a, addi% bizon&os rtele!ben rsze !arad a szl2nek: ne! fen&e%eti a szl2 nar#iz!ust$ Ne a!ikor a %&er!ek kezd felserdlni, s f%%etlens%re t>rekszik, akkor a szl2knek ez a tpusa kezdi >n!a%a ellen irn&ul0 fen&e%etsnek rezni, !int a kirl&n =0fe rkt$ A nr#iz!us i%en jelent2s szerepet jtszik a kis%&er!ek lelki letben$ A %&er!eknek !e% kell tanulnia, o%& fokozatosan felle!elkedjk az >n!a%a irnti rdekl2ds e 1eszedel!es for!jn$ A F=0fe rkeG arra fi%&el!eztet, !il&en sKl&os k>1etkez!n&ei le etnek !ind a szl2, !ind a %&er!ek nar#iz!usnak$ =0fe rknek sajt nar#iz!usa t>bb zben is #sakne! a 1esztt okozza, !ert ne! tud ellenllni, a!ikor az lru s kirl&n ol&an tr%&akat knl neki, a!el&ek fokoz atnk a szps%tQ a kirl&nt pedi% tulajdon nar#iz!usa puszttja el$ 3% ott on lt, =0fe rke ne! #sinlt se!!itQ se!!it ne! tudunk !e% r0la, o%&an lt, !iel2tt elLztk ott onr0lQ ne! allunk apj1al 1al0 kap#solatr0l, br sszerL felttelezsnek tLnik, o%& az 2 rzel!eirt fol&0 1ersen%s fordtja a W!osto aUan&t ln&a ellen$ A tndr!ese a 1il%ot so ase! objekt1en, ane! !indi% a !ese 2s nz2pontjb0l !utatja beQ a 2s pedi% !indi% fejl2dsben l12 e%&n$ 3i1el a !ese all%at0ja =0fe rk1el azonosul, !inden ese!n&t az 2 sze!1el lt, s ne! a kirl&n21el$ A ln&%&er!ek sz!ra az apja irnt rzett szeretet S ppK%&, !int a o%& az apa szeretete 2irnta S a le et2 le%ter!szetesebb dolo% a 1il%on$ A %&er!ek fel se! kpes fo%ni, o%& ez br!ifle probl!t jelent etne S ki11e azt az e%&et, o%& apja ne! szereti 2t el%%, jobban !indenki !snl$ Br!enn&ire is szeretn a ln&%&er!ek, o%& apja jobban szeresse 2t, !int az an&jt, ne! kpes elfo%adni azt, o%& an&ja fltken& le et r$ Ne tudatel2ttes szinten a %&er!ek na%&on j0l tudja, o%& !enn&ire fltken& 2 ol&ankor, a!ikor e%&ik szl2 a !sikkal t>r2dik, olott 2 K%& rzi, o%& 1ele kellene t>r2dnie$ 3i1el a %&er!ek arra 1%&ik, o%& !indkt szl2 szeresse;e tn& k>zis!ert u%&an, de az >diplis el&zet tr%&alsa sorn !e% szoktak feledkezni r0la, !ert ezt su%allja a tr%&alt probl!a ter!szete S, tKls%osan fen&e%et2 sz!ra az a %ondolat, o%& az e%&ik szl2 irnta rzett szeretete a !sikban fltken&s%et kelt et$ A!ikor S !int a F=0fe rkeG kirl&njnak esetben S err2l a tn&r2l a %&er!ek kn&telen tudo!st szerezni, akkor !a%&arzatul 1ala!il&en !s okot kell tallnia: a !ese %& a kirl&n fltken&s%t a %&er!ek szps%1el !a%&arzza$ Aendes k>rl!n&ek k>z>tt a szl2k e%&!s k>zti kap#solatt e%&ltaln ne! fen&e%eti, a e%&ik 1a%& !indkt

szl2 na%&on szereti a %&er!eket$ =a#sak ne! rossz a!K%& is a zastrsak k>z>tt a 1iszon&, 1a%& ne! rendk1l nr#isztikus 1ala!el&ik szl2, akkor az e%&ik szl2 tKls%osan er2s szeretete a %&er!ek irnt a !sikban le%feljebb jelentktelen !rtkL, k>nn&en kordban tart at0 fltken&s%et 1lt ki$ A %&er!ekkel !r e%szen !s a el&zet$ ?l2sz>r is, !% a szl2k e%&!ssal 1al0 j0 kap#solatukban krp0tlst tall atnak a fltken&s% %&>trel!eire, neki erre nin#s !0dja$ 3sodszor, !inden %&er!ek fltken&: a ne! 1ala!el&ik szl2re, akkor azokra a ki1lts%okra, !el&eket a szl2k !int feln2ttek l1eznek$ =a a %&er!ekkel azonos ne!L szl2 ne! el% %&>n%d s szeretetteljes a oz, o%& e%&re er2sebb pozit1 kap#solatot alaktson ki a ter!szett2l fltken&, >diplis probl!kkal kzd2 %&er!ekben S ezltal beindt1a a szl21el 1al0 azonosuls fol&a!att, !el& aztn f>lbe kerekedik a fltken&s%nek S, akkor a fltken&s% kerl uralo!ra a %&er!ek rzel!i letben$ 3i1el e%& nr#isztikus W!osto aan&a e%&ltaln ne! alkal!as arra, o%& ln&a j0 kap#solatba kerlj>n 1a%&, azonosuljon 1ele, =0fe rke, a 1al0di %&er!ek 1olna, akar1a;akaratlanul er2s fltken&s%et rezne an&ja s annak !inden ki1lts%a s atal!a irnt$ =a a %&er!ek ne! !eri ten%edni !a%t fltken& rzel!einek 1ala!el&ik szl2 irnt Wez tKls%osan fen&e%etn a biztons%tU, akkor ezeket az rzel!eket az illet2 szl2be 1etti bele$ %& abb0l az rzsb2l, o%& Ffltken& 1a%&ok an&a ki1lts%aira s el2jo%airaG, az a k1natos %ondolat lesz: Fan&a fltken& r!G$ A kisebbs%i rzs >n1dele!b2l a !a%asabbrendLs% rzs1 alakul$ A puberts el2tt ll0 1a%& !r serdl2 %&er!ek K%& 1l eti, o%& F$$$n ne! 1ersen%ek a szlei!!el, iszen !ris kl>nb 1a%&ok nlukQ 2k 1ersen%enek 1ele!$G 4ajnos sok ol&an szl2 is akad, aki !e%pr0blja !e%%&2zni serdl2 korK %&er!ekt, o%& kl>nb nla S s k>nn&en le et, o%& bizon&os sze!pontokb0l 1al0ban az, de a oz, o%& a %&er!ek biztons%ban rez esse !a%t, ezt a tudst !e% kell tartania !a%nak$ A!i !% ennl is rosszabb: 1annak szl2k, akik azt tartjk, o%& !inden sze!pontb0l fel1eszik a 1ersen&t serdl2 %&er!ekkkel: az apa !e%pr0bl lpst tartani fia ifjKi erej1el s szeJulis poten#ij1alQ az an&a !e%pr0bl ol&an fiatalosan 1onz0 lenni, K%& >lt>zni s 1iselkedni, !int a ln&a$ A F=0fe rkeG s !s asonl0 t>rtnetek r%es;r%i eredete arra !utat, o%& ez a jelens% !indi% is ltezett$ Ne a szl2 s %&er!eke k>z>tti 1ersen%s el1isel etetlenn teszi az letet !ind a szl2, !ind a %&er!ek sz!ra$ (l&en k>rl!n&ek k>z>tt a %&er!ek szabads%ra 1%&ik: szeretne !e%szabadulni a szl2t2l, aki rkn&szerti, o%& 1ersen%jen 1ele, 1a%& o%& is!erje be 1eres%t$ ?z az rzs 1iszont S o%& szeretne !e%szabadulni a szl2t2l S atal!as bLntudattal t>lti elQ no a tr%&ila%osan nz1e a dol%ot, !inden oka !e%1an r, o%& ezt k1nja$ =o%& !e%szabaduljon bLntudatt0l, kpzeletben !e%fordtja a el&zetet, s ezt a k1ns%ot is a szl2be 1etti$ ?zrt 1an a tndr!eskben S pldul a F=0fe rkbenG is S sok ol&an szl2, aki !e% akar szabadulni a %&er!ekt2l$ Akr#sak a F:iroska s a farkasG;ban, az apt a tudattalan szinten kp1isel2 frfi alak a F=0fe rkG;ben is !e%jelenik a 1adsz alakjban, akinek !e%paran#soljk, o%& >lje !e% =0fe rkt, s aki e el&ett !e%!enti az lett$ ?%& ol&an szerepl2, aki ltsz0la% bele n&u%szik a !osto aan&a akaratba, !%is a %&er!ek ked1rt sze!beszll a kirl&n2 paran#s1al S ki !st jelent etne, !int az aptM Az >diplis s a serdl2 ln& azt szeretn inni az apjr0l, o%& br azt teszi, a!it az an&a paran#sol neki, 1al0jban a ln&a prtjn llna, a te etn, ezltal kijtsz1a az an&t$ A 2sn2t !e%!ent2 frfi szerepl2k 1ajon !irt ol&an %&akran 1adszok a !eskbenM )o a a tndr!esk keletkezsekor a 1adszat 1al0sznLle% az e%&ik le%jelle%zetesebb frfifo%lalkozs 1olt, ez a !a%&arzat tKls%osan e%&szerLnek tLnik$ A kirl&fik s a kirl&kisasszon&ok akkoriban is ol&an ritkk 1oltak, !int !anaps%, a tndr!esk !%is tele 1annak 1elk$ Diszont az is i%az, o%& e !esk keletkezse idejn a 1adszat arisztokratikus ki1lts% 1oltQ %& okunk 1an r, o%& felttelezzk: a 1adsz ol&anfajta Ffels2bbrendLG ln& le etett, a!il&en az apa a %&er!ek sz!ra$ A 1adszok 1oltakppen azrt bukkannak fel ol&an %&akran a !eskben, !ert ki1ltkpp alkal!as tr%&ai a projek#i0nak$ 3inden %&er!ek szeretett 1olna !r kirl&fi 1a%& kirl&kisasszon& lenni S s id2nknt tudat alatt a %&er!ek el is iszi, o%& 1al0ban az, s #sak idei%lenesen kerlt !ltatlan k>rl!n&ek k>z$ Azrt 1an ann&i kirl& s kirl&n a !eskben, !ert ran%jukkal abszolKt atalo! jr e%&tt S s a %&er!ek sze!ben a szl2knek is il&en atal!a 1an$ "e t a tndr!esk kirl&ai s kirl&ni u%&anK%& a %&er!eki kpzelet ki1ettsei, !int a 1adszfi%urk$ Dal0sznLle% a 1adsz alakja ltal keltett asszo#i#i0k teszik, o%& ol&an k>nn&L elfo%adni ezt a fi%urt az er2s,

1del!ez2 apa jelkpeknt S sze!ben az ol&an er2tlen, %&>n%e apafi%urkkal, !int a!il&en pldul a FPan#si s PuliskG;ban szerepel$ A tudattalanban a 1adsz a 1del!ezst jelkpezi$ ?zzel kap#solatban beszlnnk kell azokr0l az llatf0bikr0l, !el&ekt2l e%&etlen %&er!ek se! e%szen !entes$ El!aiban s fantzijban a %&er!eket ara%os llatok ld>zik: flel!nek s bLntudatnak tere!t!n&ei$ A %&er!ek K%& rzi, o%& #sak a szl2;1adsz tudja elker%etni ezeket az llatokat, #sak 2 tudja 2ket tart0san t1ol tartani a %&er!ek k>zelb2l$ ?zrt a !esk 1adsza sose barts%os, rtal!atlan ln&eket >l, ane! b2sz, 1ren%z2 1adllatok f>l>tt 1an atal!a: kordban tartja s !e% un&szkodsra kn&szerti 2ket$ 3l&ebb szinten a 1adsz az e!beri llek llatias, aszo#ilis, ro!bol0 ajla!ainak !e%fkezst jelkpezi$ 3i1el be#serksz, fel ajt s le%&2z e%& ol&an ln&t S a farkast S, !el& az e!beri ter!szet ala#son&abb rendL rsznek jelkpe, a 1adsz alakja ki1l0an alkal!as arra, o%& a 1del!ez2 szerept jtssza, azt az e!bert, aki !e%01 at, s a kell, !e% is 01 bennnket a 1eszl&ekt2l, !el&eket a !a%unk s !sok e1es rzel!ei idznek el2$ A F=0fe rkG;ben a serdl2 ln& >diplis ar#ai nin#senek elfojt1a: a 2sn2 na%&on is tli el&zett, s 1ersen&trsnak tekinti az an&t$ A F=0fe rkG;ben az apt kp1isel2 1adsz ne! ll e%&rtel!Len s atrozottan e%&ik n2alak prtjra se!$ )e! teljesti u%&an a kirl&n2 paran#st, de ne! teljesti az erk>l#s paran#st se!: ne! el&ezi biztons%ba =0fe rkt$ )e! >li u%&an !e% sajt kez1el, de !a%ra a%&ja az erd2ben, arra sz!t1a, o%& !ajd K%&is !e%>lik a 1adllatok$ A 1adsz !e%pr0bl !ind az an&1al, !ind a lnn&al j0 1iszon&ban !aradni: az e%&ikkel K%&, o%& ltsz0la% 1%re ajtja a paran#st, a !sikkal K%&, o%& S a paran#s ellenre S ne! >li !e%$ Az apa a!bi1alens 1iselkedsnek az an&a tart0s %&Ll>lete s fltken&s%e a k>1etkez!n&eQ a F=0fe rkeG ezeket az rzel!eket a %onosz kirl&nba 1etti, %& a !osto a Kjra s Kjra feltLnik =0fe rke letben$ A %&>n%e apa ne! sokat asznl =0fe rknek, !int a o%& ne! asznlt Pan#sinak s Pulisknak se!$ =o%& ez a fi%ura ol&an %&akran bukkan fel a !eskben, arra utal, o%& a feles%e ural!a alatt ll0 frj ne! ppen Kj jelens% az e!beris% t>rtnetben$ .ontosabb ennl, o%& az apknak ez a tpusa 1a%& !e%old atatlan ne zs%eket tere!t a %&er!ek sz!ra, 1a%& ne! se%t neki a !e%oldsban$ !e, a tndr!esk e%& Kjabb !e%sz1lelend2 tanuls%a a szl2k sz!ra$ Ne !i le et az oka, o%& ezekben a !eskben az an&a n&ltan elutast0, !% az apa t>bbn&ire #sak te etetlen s %&>n%eM Annak, o%& a !ese a W!osto aUan&t %onosznak, az apt pedi% %&>n%nek brzolja, az a !a%&arzata, o%& a %&er!ek !st 1r az e%&ik, !st a !sik szl2t2l$ A tipikus Fkis#saldG;ban az apa k>teless%e, o%& !e%1dje a %&er!eket a kl1il% 1eszedel!eit2l, de azokt0l a 1eszl&ekt2l is, a!el&ek a %&er!ek sajt aszo#ilis ajla!aib0l erednek$ Az an&nak pedi% az a k>teless%e, o%& %ondoskodjk a %&er!ek tpllsr0l s azoknak a k>z1etlen testi szks%leteknek a kiel%tsr2l, !el&ek a %&er!ek letben !arads oz szks%esek$ ?zrt a az an&a ne! teszi !e% a %&er!ek irnti k>teless%t a !esben, akkor a %&er!eknek a puszta lete is 1eszl&be kerl, !int pldul a FPan#si s PuliskG;ban, !ikor az an&a ra%aszkodik ozz, o%& !e%szabaduljon a %&er!ekekt2l$ =a pedi% az apa an&a%olja el !er2 %&en%es%b2l a %&er!ek irnti k>teless%eit, akkor a %&er!ek lete nin#s u%&an k>z1etlen 1eszl&ben, de az apa 1del!t2l !e%foszt1a sajt !a%nak kell elboldo%ulnia, a o%& tud$ "e t =0fe rknek is >n!a%nak kell !e%1denie !a%t, a!ikor a 1adsz !a%ra a%&ja az erd2ben$ <sak !indkt szl2 szeret2 %ondoskodsa s felel2ss%teljes 1iselkedse teszi le et21, o%& a %&er!ek feldol%ozza >diplis konfliktusait$ =a a fentiek 1ala!el&ikben ne! rszesl 1ala!el&ik szl2t2l 1a%& e%&ikt2l se!, akkor a %&er!ek ne! kpes azonosulni a szlei1el$ =a a ln&%&er!ek ne! kpes pozit1 !0don azonosulni az an&j1al, akkor ne!#sak o%& ne! tud !e%szabadulni >diplis konfliktusait0l, de fellp a re%resszi0 is, !int !indi%, a!ikor a %&er!ek ne! kpes elrni a fejl2dsnek azt a !a%asabb szintjt, !el&et az letkora !r !e%k1nna$ A kirl&n2, akinek sze!l&is%e a pri!it1 nr#iz!us szintjn fiJl0dott, s !e%ra%adt az orlis, !indent bekebelez2 stdiu!ban, ol&an sze!l&, aki senki1el ne! kpes pozit1 kap#solatot ltesteni, s aki1el senki ne! tud azonosulni$ A kirl&n ne!#sak azt paran#solja !e% a 1adsznak, o%& >lje !e% =0fe rkt, ane! azt is, o%& ozza el neki a tdejt s a !jt, bizon&tand0, o%& 1al0ban teljestette a paran#sot$ 3ikor aztn a 1adsz bizon&tkknt a leszKrt 1ad!ala# tdejt s !jt 1iszi a kirl&nnak, F$$ $A szak#snak !e% kellett f2znie s0s 1zben, s a %onosz asszon& !e%ette, s azt itte, =0fe rke tdejt s !jt ette !e%$G A pri!it1 %ondolkodsban S !int azt bizon&os pri!it1 t>rzsek szoksai is bizon&tjk S 1ala!it !e%enni azt is jelenti, o%& az illet2 eln&eri annak a atal!t 1a%& tulajdons%ait is, a!ib2l e1ett$ 3i1el a kirl&n fltken& 1olt =0fe rke szps%re, be akarta kebelezni a ln& 1onzerejt, !el&et a !esben a bels2 szer1ei jelkpeznek$ )e! ez az els2 t>rtnet arr0l, !il&en fltken&s%et t!aszt az an&ban ln&a bi!b0z0 szeJualitsaQ az se! ritka

eset, o%& a ln&%&er!ek %ondolatban il&en fltken&s%%el 1dolja az an&t$ A 1arzstk>r, K%& tLnik, inkbb a ln&, se!!int az an&a an%jn beszl$ 3i1el kis%&er!ek korban a ln& an&jt tartja a le%szebbnek a 1il%on, kezdetben a tk>r is ezt !ondja a kirl&nnak$ Ne id2sebb korban a ln&%&er!ek !r K%& %ondolja, 2 sokkal szebb, !int az an&jaQ ezrt ks2bb a tk>rt2l is ezt alljuk$ /e ets%es, o%& e%& an&a 1al0ban elkeseredik, a!ikor a tk>rbe nz1e azt kell !e%llaptania: FA ln&o! szebb, !int n 1a%&ok$G Ne a !esben a tk>r %& sz0l: F=0fe rke szzszor szebb]G, s ez az llts !r sokkal inkbb a serdl2 ln& tKlzsnak an%zik, akinek %ondolatban na%&ra kell n>1elnie sajt f>ln&t, o%& el all%attassa !a%ban a ktel& an%jt$ A serdl2 korK %&er!ek rzel!ei a!bi1alensek, a!ikor arra 1%&akozik, o%& tKlszrn&alja az azonos ne!L szl2t: tart t2le, o%& a ez 1al0ban sikerlne neki, akkor a szl2, aki !% !indi% sokkal atal!asabb nla, rettenetes bosszKt llna rte$ "e t ne! a szl2 akarja elpuszttani a %&er!eket, a %&er!ek az, aki ett2l tart, a S 1al0s%osan 1a%& #sak kpzeletben S tKlszrn&alja a szl2t$ A szl2 esetle% szen1ed a fltken&s%t2l, a neki ne! sikerlt pozit1 !0don azonosulnia a %&er!ek1el, !ert #sak a %&er!ekkel 1al0 azonosuls se%ts%1el rszesed et az >r>!b2l, !el&et a %&er!ekben sajt teljest!n&e kelt$ A oz, o%& a %&er!ek sikeresen azonosul asson a 1ele azonos ne!L szl21el, arra 1an szks%, o%& a szl2 is er2sen azonosuljon a %&er!ekkel$ Dala n&szor a serdl2ben Kjralednek >diplis konfliktusai, lett a #saldban e1es s a!bi1alens rzel!ei !iatt kezdi el1isel etetlennek rezni$ =o%& e bels2 zLrza1ar el2l el!enekl essen, arr0l l!odozik, o%& 2 tulajdonkppen !s, jobb szl2k %&er!eke, s a azokkal l etne, ne! szen1edne !indezekt2l a lelki ne zs%ekt2l$ 42t n n& %&er!ek ne! ri be azzal, o%& #sak fantziljon err2l az esz!n&i ott onr0l, ane! !e% is sz>kik 1al0di ott onb0l, o%& !e%keresse$ A tndr!esk azonban burkoltan arra intik a %&er!eket, o%& il&en ott on #sak e%& kpzeletbeli orsz%ban lel et2, s !% a !e%tallja is, k>nn&en kiderl et r0la, o%& korntse! ol&an esz!n&i el& az se!, ppen ellenkez2le%$ %& jr Pan#si s Puliska, s %& jr =0fe rke is$ Br =0fe rke tapasztalatai ebben a F!sodik ott onbanG korntse! ol&an riaszt0ak, !int Pan#si s Puliska l!n&ei, azrt az se! jelent i%azi !e%oldst$ A t>rpk ne! tudjk !e%1deni, s an&jnak to1bbra is atal!a 1an rajta, a!it =0fe rke se o%& se! kpes el1itatni t2le S ezt fejezi ki, o%& =0fe rke !e%en%edi a Wkl>nfle lru kban felbukkan0U kirl&n2nek, o%& belpjen a zba, no a a t>rpk fi%&el!eztettk r, o%& 01akodjk a !osto jt0l, s ne eresszen be senkit$ Az e!ber ne! szabadul at !e% szlei atst0l s 1elk kap#solatos rzel!eit2l K%&, o%& e%&szerLen !e%sz>kik ott onr0l S br ez a !e%olds tLnik a le%k>nn&ebbnek$ Az e!ber #sak K%& r eti el a szleit2l 1al0 f%%etlens%et, a !e%kzd bels2 konfliktusai1al, br a %&er!ekek ezeket a konfliktusokat t>bbn&ire !e%pr0bljk a szl2kbe 1etteni$ ?leinte !inden %&er!ek azt szeretn, a !e% le etne kerlni az inte%r#i0 bon&olult fol&a!att, !el& radsul S !int azt =0fe rke t>rtnete is sze!llteti S teli 1an 1eszll&el$ ?%& idei% K%& tLnik, !int a ez le ets%es 1olna$ =0fe rke e%& darabi% bksen lde%l, s a t>rpk se%ts%1el %&er!ekb2l, aki kptelen br!il&en probl!t !e%oldani, fiatal lnn& n2, aki !e%tanul j0l s >r>!!el dol%ozni$ ?zt k1njk t2le a t>rpk, #serbe azrt, o%& befo%adjk: ott !arad at, s se!!iben ne! fo% in&t szen1edni, a F$$ $%ondjt 1iseled a zunknak, f2z>l, !osol, 1arrsz s foltozol rnk$$$G =0fe rkb2l te t j0 ziasszon& leszQ !int a o%& sok fiatal ln& !e%tanulja, o%& !ikor az an&ja nin#s ott on, o%&an 1iselje %ondjt apjnak, a znak, s2t !% kisebb test1reinek is$ Ne !% !iel2tt a t>rpkkel tallkozna, =0fe rke bebizon&tja, o%& tud uralkodni orlis !o 0s%n, br!il&en er2s le%&en is az$ A!ikor !e%rkezik a t>rpk zba, br!il&en es is, #sak e%& !orzsn&it eszik !ind a t tn&rr0l, s #sak e%& kort&ot iszik !ind a t po rb0l, o%& e%&ik t>rpe se !aradjon 1a#sora nlkl$ W3enn&ire kl>nb>zik te t Pan#sit0l s Puliskt0l, az orlisan fiJlt %&er!ekekt2l, akik falnks%ukban se!!ire nin#senek tekintettel, s felfaljk a !zeskal#s zat]U 3ikor !r #sillaptotta s%t, =0fe rke kipr0blja !ind a t %&at, de az e%&ik tKl osszK, a !sik tKl r>1id, !% 1%l is a etedik %&ban n&u%o10ra tr$ =0fe rke tudja, o%& !inde%&ik %& 1alaki !s, s o%& !inden %& tulajdonosa a sajt %&ban akar aludni !ajd, akkor is, a =0fe rke !r ott fekszik$ Az, o%& !inden e%&es %%&al !e%pr0blkozik, arra utal, o%& o!l&osan tudatban 1an ennek a 1eszl&nek, s o%& !e%pr0blja !e%keresni azt az %&at, a!el&ikben ez a 1eszl& ne! fen&e%eti$ Bs el&esen d>nt$ A t>rpk, a!ikor azaj>nnek, el 1annak ra%adtat1a =0fe rke szps%t2l, s a etedik t>rpe, akinek az %&ban =0fe rke alszik, ne! k>1eteli az %&t, e el&ett Fa trsai %&ban aludt, e%&;e%& 0rt !inde%&ikben, !% !e% ne! 1irradtG$ =0fe rkt a !ese ol1as0i ltalban rtatlan fiatal ln&nak rzik: az a %ondolat te t, o%& tudat alatt tisztban 1olt

1ele, esetle% e%& frfi1al kerl e%& %&ba, fel bort0nak tLnik$ Ne =0fe rke, a!ikor ro! zben en%ed az lru s kirl&n ksrtsnek, bebizon&tja, o%& !int a le%t>bb e!ber S s f2knt a le%t>bb serdl2 S, k>nn&en ksrtsbe esik$ ?z a tulajdons%a azonban #sak e!beribb s 1onz0bb teszi sz!unkra, anlkl o%& a !ese all%at0ja ezt tudatosan felis!ern$ Az 1iszont, o%& >nural!at %&akorolt az e1sben;i1sban, s ellenllt a ksrtsnek, o%& ol&an %&ban aludjk, a!el& ne! !e%felel2 a sz!ra, arra utal, o%& bizon&os foki% !r !e%tanult uralkodni >szt>n;njnek i!pulzusai felett, !r al tudja rendelni azokat a felettes n k>1etelseinek$ V%& talljuk, nje is fejl2d>tt, iszen ke!n&en s j0l dol%ozik, s a!ije 1an, !e%osztja !sokkal$ -A t>rpk S azaz apr0 e!berek S a kl>nb>z2 !eskben kl>nb>z2 kpzettrstsokat 1onzanak$ Akr !a%uk a tndrek, le etnek j0k s rosszakQ a F=0fe rkeG;ben a j0indulatK fajt1al tallkozunk$ Az els2 dolo%, a!it !e%tudunk r0luk, az, o%& ppen !unkb0l tartanak azafel, bn&szknt dol%oznak a e%&ekben$ 3int a o%& !inden t>rpe, !% a rosszindulatK fajta is, 2k is ke!n&en dol%oznak, s j0l rtik a !esters%ket$ A !unka az letk rtel!eQ pi ensr2l, feldlsr2l !it se tudnak$ Br a t>rpkre r>%t>n na%& atst %&akorol =0fe rke szps%e, s !e%indtja 2ket szo!orK t>rtnete, azonnal tisztzzk, o%& #sak akkor fo%adjk be, a lelkiis!eretesen dol%ozik$ A t t>rpe a t napjaira utal S !unk1al t>lt>tt napokra$ A !unknak ezt a 1il%t kell =0fe rknek elfo%adnia, ebbe kell beleilleszkednie, a 1al0ban fel akar n2niQ il&en sze!pontb0l k>nn&en rt et2, !irt kell =0fe rknek e%& idei% a t>rpk zban lnie$ A t>rpe!ot1u!nak e%&b jelentsei is 1oltak e !ot1u! irodalo!t>rtnete sornQ ezekb2l taln t>bbet tud atunk !e%$ Az eur0pai tndr!esk s le%endk %&akran keresztn&s% el2tti 1allsi jelle%L t!k !arad1n&ai, !el&eket sz!Lztek a keresztn&s% irodal!b0l, !ert az ne! tLrte a po%n& letfelfo%s n&lt !e%jelentst$ Bizon&os rtele!ben =0fe rke t>kletes szps%e, a#sak t1olr0l is, a napt0l eredQ ne1e is az er2s fn& fe rs%re s tisztas%ra utal$ Az 0korban K%& ittk, t planta kerin% a nap k>rl, taln azrt 1annak eten a t>rpk$ A t>rpk s a !an0k a %er!n !ondkban a f>ld !unksaiQ f!et bn&sznak, !rpedi% a r%i id2kben #sak tfle f!et is!ertek S !e, e%& Kjabb ok, !irt 1annak ezek a bn&szok is eten$ Bs a t f! !inde%&ike 1ala!el&ik bol&%01al llt kap#solatban az 0kori ter!szetfiloz0fia szerint Waz aran& a nappal, az ezst a olddal stb$U$ A !ai %&er!ek sz!ra ezek az >sszef%%sek ne! e%&k>nn&en ozzfr et2ek$ Ne a t>rpk !sfajta tudattalan kpzettrstsokat is bresztenek$ )2i t>rpk ne! lteznek$ 3% !inden tndr n2ne !L, frfi !e%felel2ik a 1arzsl0k, br 1annak 1arzsl0n2k is, s boszorkn& is le et br!il&en ne!L sze!l&$ A t>rpk te t an%sKl&ozottan frfiak, de ol&an frfiak, akik !e%lltak a fejl2dsben$ ?zek a #s>ke1n&es testL Fapr0 frfiakG bn&szattal fo%lalkoznak S azaz sikeresen atolnak be s>tt l&ukakba S, !indez fallikus kpzettrstsokat breszt$ Az n&il1n1al0, o%& ne! frfiak a sz0 szeJulis rtel!ben: let!0djuk, s o%& szerele! el&ett #sak az an&a%i ja1ak fo%lalkoztatjk 2ket, pre>diplis ltszintre utal$ ?ls2 pillantsra fur#snak ltsz at, o%& u%&anaz a fi%ura jelkpezze a fallikus ltet s e%&idejLle% a serdls el2tti %&er!ekkort is, te t e%& ol&an letszakaszt, a!ikor a szeJualits bizon&os foki% a lappan%s korszakban 1an$ Ne a t>rpknek nin#senek bels2 konfliktusaik, s ne! 1%&nak r, o%& fallikus ltket !e% alad1a, !e% itt sze!l&es kap#solatokra lpjenek$ 3e%el%szenek a rutinszerLen 1isszatr2 te1ken&s%ekkelQ letk >r>kk 1ltozatlan !unka a f>ld ! ben, !int a o%& a bol&%0k is 1% nlkl k>r>znek sose 1ltoz0 pl&jukon, az %en$ A 1ltozs, illet1e a 1ltozs utni 1%& in&a az, a!el& ltket asonl01 teszi a serdletlen %&er!ek let ez$ Bs ezrt ne! rtik !e% a t>rpk azt a bels2 kn&szert, a!el& le etetlenn teszi =0fe rke sz!ra, o%& ellenlljon a kirl&n ksrtsnek, ezrt ne! reznek e%&tt 1ele$ Az e!ber a konfliktusok !iatt kezd el%edetlen lenni fennll0 let1iszon&ai1al, s ez >szt>nzi arra, o%& !s !e%oldsokat talljonQ a ne! lennnek konfliktusaink, sose 1llalnnk azokat a ko#kzatokat, a!el&ek a korbbit0l kl>nb>z2 s re!l et2le% !a%asabb szintL letfor!a kialakts1al jrnak e%&tt$ A serdl2kort !e%el2z2 bks id2szak, !el&et =0fe rke a t>rpk zban tl, !e%adja neki a szks%es er2t a oz, o%& tlpjen a serdl2korba$ 3ost !e%int ne z id2k k>1etkeznek: ne! %&er!ek t>bb, aki passz1an elszen1edi, a!it an&ja tesz 1ele, ane! ol&an e!ber, akinek alaktania kell sajt sorst, s felel2ss%et is kell 1llalnia rte$ =0fe rke s a kirl&n2 kap#solata !e%jelent n n& sKl&os ne zs%et, !el&ek az an&a;ln& kap#solatban jelentkez etnek$ Y%&anakkor azonban e kt n2alak ol&an tenden#ik ki1ettse is, !el&ek >sszefr etetlenek e%&etlen sze!l&en bell$ G&akran a %&er!ek;szl2 kap#solat az, a!i ezeket a bels2 ellent!ondsokat okozza$

"e t a!ikor a !ese e bels2 konfliktus e%&ik oldalt e%& szl2szerL szerepl2ben testesti !e%, a konfliktus keletkezsnek t>rtnetr2l, eredetr2l is llt 1ala!it$ ?rre utal, a!i =0fe rk1el t>rtnt, !ikor a !osto a !e%jelense 1%et 1et #s>ndes, ese!n& teln letnek a t>rpknl$ 3iutn !osto aan&j1al 1al0 kora serdl2kori konfliktusa s 1ersen%se #sakne! elpuszttotta, =0fe rke !e%pr0bl 1issza!eneklni a konfliktus!entes laten#iaszakba, a!ikor a szeJualits szunn&ad, k>1etkezskpp a serdl2kori bels2 zLrza1ar elkerl et2$ Ne se az id2, se az e!beri fejl2ds ne! ll !e%Q s ez a pr0blkozs S 1issza!eneklni a laten#iaszakba, o%& az e%&n elkerlje a serdl2kor probl!it S ne! jr at sikerrel$ A o%& =0fe rke a serdl2korba r, rezni kezdi azokat a szeJulis 1%&akat, a!el&ek elfojt1a szunn&adtak a laten#iaszakban$ Bs ekkor a !osto a, aki =0fe rke bels2 konfliktusnak tudatosan elta%adott ele!eit kp1iseli, Kjra !e%jelenik a sznen, s feldKlja =0fe rke bels2 bkjt$ =0fe rke a t>rpk fi%&el!eztetse ellenre t>bbsz>r is kszs%esen en%ed !osto aan&ja ksrtsnek, ez arra !utat, o%& ez a ksrts na%&on is !e%felelt =0fe rke sajt 1%&ainak$ =iba fi%&el!eztetik a t>rpk, o%& senkit ne eresszen be a zba, azaz jelkpesen: sajt lelkbe$ WA t>rpk ter!szetesen k>nn&en prdiklnak a serdl2korral jr0 1eszl&ek ellen, iszen 2k, !iutn !e%rekedtek a fejl2ds fallikus szintjn, nin#senek il&en 1eszl&eknek kit1e$U A serdl2kori konfliktusokb0l ered2 rzel!i in%adozsokat jelkpezi, o%& =0fe rkt ktszer 1iszi !osto ja ksrtsbe, ktszer kerl let1eszl&be, s ktszer !enekl !e% azltal, o%& 1isszatr e%& korbbi fejl2dsi szakasz, a laten#iaszak szintjre$ A!ikor aztn =0fe rke ar!adszor is en%ed a ksrtsnek, t>bb iba pr0bl 1issza!eneklni az retlens%be a serdl2kori probl!k el2l$ A !ese ne! rulja el, !enn&i idei% lt =0fe rke a t>rpknl !osto ja felbukkansa el2tt, de tekint1e, o%& =0fe rke azrt en%edi be a zal0nak >lt>z>tt kirl&nt a zba, !ert ne! tud ellenllni e%& sel&e!>1 #sbtsnak, arra k>1etkeztet etnk, o%& ekkor !r benne jr atott a serdl2korban, s S az akkori id2k di1atjnak !e%felel2en S tetszettek neki a szoros >1ek$ ?kkor aztn a !osto a ol&an szorosra Kzza az >1et =0fe rke derekn, o%& az F>sszeesett, !int a !r ne! is lenne benne letG$ Gondoljuk !e%: a a kirl&nnak az lett 1olna a szndka, o%& !e%>li =0fe rkt, ebben a pillanatban k>nn&en !e%te etn$ Ne !i1el a kirl&n abban akarta !e%akadl&ozni a ln&t, o%& tKlszrn&alja 2t, pillanatn&ila% azzal is beri, o%& !ozdulatlans%ra kr oztatja$ A kirl&n te t azt a szl2t jelkpezi, akinek idei%lenesen sikerl biztostania ural!t a %&er!ek felett azltal, o%& !e%lltja a fejl2dsben$ 3s szinten ez az epiz0d =0fe rknek arra a 1%&ra utal, o%& szeJulisan 1onz0 le%&en, ezt se%ten el2 az >1$ =o%& jultan esik >ssze, arra !utat, o%& !e%bntja szeJulis 1%&ai s a t2lk 1al0 szoron%s k>zti konfliktus$ 3i1el =0fe rke sajt iKs%a az, a!i 1eszl&be sodorja a ln&t S iKs%b0l en%edi, o%& a !osto a radja az >1et S, lt atjuk, o%& =0fe rke s a iK !osto a sok !indenben asonlt e%&!sra$ V%& tLnik, !int a =0fe rkt sajt serdl2kori konfliktusai s 1%&ai sodornk 1eszl&be$ Ne a !ese ennl b>l#sebb, !l&rtel!Lbb i%azs%ot tant !e% a %&er!eknek: ne1ezetesen azt, o%& a =0fe rke ne! !ent 1olna keresztl ezeken a 1eszl&eken, !el&ek a feln2tt 1lssal jrnak, s ne! kerekedett 1olna f>lbk, sose le ettek 1olna e%&!si a kirl&fi1al$ 3ikor a derk t>rpk azatrnek a !unkb0l, =0fe rke jultan e1er a f>ld>n, s a t>rpk kioldjk az >1t$ ?kkor Kjra !a% oz tr, azaz idei%lenesen 1isszatr a laten#iaszakba$ A t>rpk is!t S !ost !r szi%orKbban S fi%&el!eztetik, o%& 2rizkedjk a %onosz kirl&n fondorlatait0l, 1a%&is a szeJualits ksrtseit2l$ Ne =0fe rke 1%&ai tKls%osan er2sek$ 3ikor a kirl&n >re%asszon&nak >lt>z1e felajnlja, o%& !e%fsli WF$$ $=add fsljelek !e% e%&szer rendesen]$$$GU, =0fe rke !e%int #sak el#sbul, s !e%en%edi, o%& az >re%asszon& !e%fslje$ =0fe rke tudatos szndkainl er2sebbnek bizon&ul az a 1%&a, o%& szp frizurja le%&en, az a tudattalan k1ns%a, o%& szeJulisan 1onz0 le%&en$ ?z a k1ns% !e%int F!r%ez2nekG bizon&ul =0fe rke sz!ra retlen, kora serdl2kori llapotban, s a ln& Kjra el1eszti az esz!lett$ A t>rpk !e%int !e%!entik$ =ar!adik alkalo!!al =0fe rke !e%int en%ed a ksrtsnek, s bele arap a 1%zetes al!ba, !el&et a parasztasszon&nak >lt>z>tt kirl&n knl neki$ A t>rpk t>bb ne! se%t etnek, =0fe rke sz!ra t>bb ne! jelent et !e%oldst, o%& a serdl2korb0l 1isszasll&ed a laten#iaszakba$ 4z!os !toszban s tndr!esben is az al!a a szerel!et s a szeJualitst jelkpezi, !ind j0tkon&, !ind 1eszl&es aspektusukat$ A tr0jai borKt 1%s2 soron az okozta, o%& :arisz Ap roditnek, a szerele! istenn2jnek adta az al!t, ezzel el2n&ben rszestette a szLzies istenn2kkel sze!ben$ A Bibliban is az al!a #sbtsnak en%ed1e !ondott le Ed! az rtatlans% llapotr0l a tuds s a szeJualits !e%is!ersnek ked1rt$ Br B1t #sbtotta el el2sz>r a k%&0 ltal jelkpezett frfiass%, >n!a%ban !% a k%&0 se 1olt kpes a #sbtsra, szks%e

1olt ozz az al!ra, a!i a 1allsos ikono%rfiban az an&a!ellet is jelkpezi$ ?l2sz>r an&nk !elln 1%&unk a kap#solattere!tsre, s kiel%lst is ott tallunk el2sz>r$ A F=0fe rkG;ben an&a s len&a !e%osztoznak az al!n$ Az al!a a F=0fe rkG;ben te t ol&as!it jelkpez, a!i k>z>s az an&ban s a ln&ban, s a!i !l&ebb, !int fltken&s%k e%&!s irnt: rett szeJulis 1%&aikat$ =o%& =0fe rke bizal!atlans%t eloszlassa, a kirl&n kett1%ja az al!t, s a 1il%os felt 2 !a%a eszi !e%, !% =0fe rke elfo%adja az al!a piros, F!r%ezettG felt$ =0fe rke kett2s ter!szetr2l !r eddi% is sokszor allottunk: fe r 1olt, !int a 0, s piros, !int a 1r S azaz ln&nek !e%1olt !ind az aszeJulis, !ind az erotikus oldala$ A!ikor =0fe rke bele arap az al!a piros Werotikt jelkpez2U felbe, Frtatlans%aG 1%et r$ A t>rpk ;laten#iaszaknak trsai S t>bb ne! tudjk felt!asztaniQ =0fe rke d>nt>tt, s d>ntse ppol& elkerl etetlen, !int a!enn&ire 1%zetes$ Az al!a piross%a szeJulis tr%&K kpzettrstsokat kelt, esznkbe juttatja a ro! 1r#seppet, !el&nek atsra =0fe rke !e%szletett, de a !enstru#i0t is, azt az ese!n&t, !el& a szeJulis retts% id2szaknak kezdett jelenti$ A!ikor !e%eszi az al!a piros felt, =0fe rkben !e% al a %&er!ek, s el is te!etik tltsz0 1e%kopors0ban$ Htt aztn osszK idei% n&u%szik, s ne!#sak a t>rpk lto%atjk, ane! ro! !adr is: el2sz>r e%& ba%ol&, aztn e%& oll0, 1%l e%& %ala!b$ A ba%ol& a b>l#sess%et jelkpeziQ a oll0 S !int pldul a %er!n istens%, gotan oll0ja S 1al0sznLle% az rett tudatoss%ot, a %ala!b pedi% a szerele! a%&o!n&os jelkpe$ ?zek a !adarak arra utalnak, o%& =0fe rke allszerL l!a a kopors0ban az rlel2ds id2szaka: a feln2tt rst k>z1etlenl !e%el2z2 peri0dus$ =0fe rke t>rtnete arra tant, o%& a fizikai retts% >n!a%ban !% ne! jelenti azt, o%& az e!ber intellektulisan s rzel!ile% is tlp et !r a feln2ttkorba, a!it a zass% jelkpez$ 3% !e%le et2sen osszK id2re s ko!ol& fejl2dsre 1an szks%e, !iel2tt Kj, rettebb sze!l&is%e !e%szletik, !iel2tt r%i konfliktusait inte%rl atn$ <sak ezutn lesz alkal!as arra, o%& a !sik ne!!el kap#solatba kerlj>n, s annak e%&ik ta%j1al !e% itt kap#solatot alaktson ki, a!i az rett feln2ttkor elrs1el e%&tt jr$ ?z a sze!l& =0fe rke t>rtnetben a kirl&fi, aki F!a%1al 1isziG a ln&t a kopors0ban, s Ktk>zben, !ikor a kopors0 !e%billen, =0fe rke f>lk> >%i 1a%& kik>pi a !r%ezett al!t, s letre kel, zass%ra kszen$ "ra%dija orlis bekebelez2 1%&akkal indult: a kirl&n enni akart =0fe rke bels2 szer1eib2l$ Az, o%& =0fe rke kik>pi a fulladst okoz0 al!t S azaz a FbekebelezsreG alkal!atlan tr%&at, !el&et !%is#sak len&elt S, azt jelenti, o%& 1%kpp !e%szabadult pri!it1 oralitst0l, !el& e !esben >sszes retlen fiJ#i0it jelkpezi$ Akr#sak =0fe rknek, fejl2dse sorn !inden %&er!eknek !e% kell is!telnie az e!beris% 1al0s%os 1a%& kpzeletbeli t>rtnett$ D%l is !indn&junkat kiLznek a %&er!ekkor paradi#so!b0l, a ol ltsz0la% !inden k1ns%unk teljeslt, s ezrt kl>n>sebb er2fesztst se! kellett tennnk$ A!ikor !e%is!erkednk a j0 s a rossz fo%al!1al 9& tudst szerznk S, ez, K%& rezzk, kett astja sze!l&is%nket: a fktelen rzel!ek 1>r>s koszra, az >szt>n;nre, s a lelkiis!eret fe r tisztas%ra, a felettes nre$ A o%& n>1eksznk, ol az rzel!ek zLrza1art en%edjk Krr lenni !a%unkon, ol pedi% a felettes n !ere1s%t Wezt jelkpezi a szoros >1 s a kopors0 ltal =0fe rkre kn&szertett !ozdulatlans%U$ Az e!ber a feln2ttkort #sak akkor r eti el, a !e%oldja ezeket a bels2 ellent!ondsokat, s kialakul benne az rett n, !el&ben a piros s a fe r ar!onikusan e%&tt l$ Ne !iel2tt ez a Fboldo%G let !e%kezd2d etne, !e% kell fkeznnk sze!l&is%nk %onosz s ro!bol0 ajla!ait$ A [Pan#si s PuliskG;ban a boszorkn& kannibalisztikus 1%&airt azzal bLn 2dik, o%& !e%%etik a ke!en#ben$ A F=0fe rkeG;ben a iK, fltken& s rt0 szndkK kirl&n2t arra kn&szertik, o%& izz0 #ip2ben tn#oljon, !% !e% ne! al$ A fktelen szeJulis fltken&s%, !el& !sok ro!lsra t>r, >n!a%t puszttja elQ ezt jelkpezik ne!#sak az izz0 #ip2k, de az is, o%& a kirl&n2 allt a #ip2k tn# k>zben okozzk$ A t>rtnet jelkpekben azt fejezi ki, o%& Krr kell lennnk fktelen szen1edl&einken, kl>nben azok puszttanak el bennnket$ <sak a %onosz kirl&n alla Wazaz kls2 s bels2 za1araink felsz!olsaU utn le et boldo% a 1il%$ 4ok tndr!ese 2se fejl2dsnek 1ala!el&ik d>nt2 pontjn !l& lo!ba ullik 1a%& Kjjszletik$ 3inden breds 1a%& Kjjszlets az retts% s belts !a%asabb szintjnek elrst jelkpezi$ A !esk %& >szt>klik bennnk az let !a%asabb rtkei irnti t>rek1st: a !l&ebb tudatoss%, na%&obb >nis!eret s fokozottabb retts% utni 1%&at$ Az Kjjleds el2tt a !ese 2s osszK id2t t>lt passz1an, !ozdulatlanul, a !ese all%at0ja, anlkl o%& tudatosan !e%fo%al!azn, rbred, o%& az Kjjszlets ez !indkt ne!nek osszabb n&u%al!i,

>sszpontostsi id2szakra 1an szks%e, A 1ltozs azt is jelenti, o%& az e%&nnek fel kell adnia 1ala!it, a!inek addi% birtokban 1olt: =0fe rknek pldul azt az letet, !el&et a kirl&n fltken&s%nek felbredse el2tt lt, 1a%& k>nn&L lett a t>rpknl, s bon&olult s fjdal!as tapasztalatokon kell t!ennie a fejl2ds sorn$ ?zek a t>rtnetek arr0l is !e%%&2zik a all%at0t, ne! kell flnie att0l, o%& feladja >nll0tlan, %&er!eki el&zett, !i1el az t!eneti id2szak 1eszl&es !e%pr0bltatsai utn %azda%abb s boldo%abb lt 1r r, e%& !a%asabb s rtkesebb szinten$ Azok, akik ne! 1llaljk ennek az talakulsnak a ko#kzatt, !int a kt id2sebb fi1r a F=ro! tollG;ban, sose n&erik el a kirl&s%ot$ Azok, akik !e%ra%adnak a fejl2ds pre>diplis szintjn, !int pldul a t>rpk, sose! is!erik !e% a szerele! s a zass% boldo%s%t$ Azok a szl2k pedi%, akik S akr a kirl&n S szabadjra eresztik >diplis szl2i fltken&s%ket, #sakne! elpuszttjk a %&er!ekket, s tn&le%esen elpuszttjk >n!a%ukat$

CCARANY/7RTO2SKE ES A # ROM ME,VE ?bb2l a t>rtnetb2l in&zik a 1al0di tndr!esk n n& fontos tulajdons%a: ne! j>n !inden rendbe a !ese 1%n, ne! n&u%tatja !e% az ol1as0t, a konfliktus ne! old0dik !e%, s ne! fordul !inden j0ra$ Ne azrt i%en !l& rtel!L !ese ez is, iszen jelkpes for!ban a feln2tt 1ls le%fontosabb probl!i1al fo%lalkozik: az >diplis ne zs%ekkel 1al0 kzdele!!el, az identitskeresssel s a test1rek k>z>tti ri1alizlssal$ A t>rtnet jelenle%i for!ja a k>zel!Kltban keletkezett, br 1oltakppen e%& 0kori !esn alapszik$ A>1id Kjkori t>rtnete j0l sze!llteti, o%& id21el !int te et szert e%& tan!ese a tndr!ese sajtoss%aira, s o%& ett2l !int lesz e%&re npszerLbb s tartal!asabb$ A !ese fejl2dst>rtnete azt is bizon&tja, o%& a n&o!tats ne! zrja ki a ks2bbi 1ltoztatsokat$ Ne e%& n&o!tatott sz>1e%en 1% ez1itt 1ltoztatsok 1ala!i !st, t>bbet tkr>znek, ne! #supn a !esl2k sze!l&is%nek kl>nbs%eit, !int r%en, a!ikor a !esk !% kizr0la% l2sz0ban terjedtek$ =a#sak ne! 1al0di alkot0!L1sz, a !ese tdol%oz0jt, a!ikor 1ltoztat 1ala!it a t>rtneten, t>bbn&ire ne! az 1ezeti, o%& tudattalanul felis!erte annak !l&ebb rtel!tQ de ne! is az, o%& e%& bizon&os %&er!eknek szeretne sz0rakozst 1a%& fel1il%ostst n&Kjtani, a1a%& !e%oldst sr%et2 probl!ira$ 4okkal 1al0sznLbb, o%& az Ftla%G;ol1as0 felttelezett i%n&ei szerint alaktja t a !est$ =a pedi% a !esnek e%& is!eretlen ol1as0 1%&ait 1a%& erk>l#si a%%l&ait kell sze! el2tt tartania, akkor t>bbn&ire lapos, k>z el&szerL 1ltozatok keletkeznek$ A!ikor e%& t>rtnet #sak a szj a%&o!n&ban l, akkor t>bbn&i re a !ese!ond0 tudattalanja d>nti el, !il&en t>rtnetet !ond, s !ire e!lkezik bel2le$ (l&enkor ne!#sak sajt tudatos s tudattalan felis!ersei !oti1ljk a !ese!ondsban, ane! az is, !il&en rzel!i kap#solatban ll azzal a %&er!ekkel, akinek el!ondja$ =a osszK 1eken keresztl kl>nb>z2 !ese!ond0k Kjra s Kjra el!ondjk a !est kl>nb>z2 all%at0iknak, az 1%l is ol&an !e%%&2z21 1lik !ind tudatos, !ind tudattalan szinten, o%& to1bbi 1ltoztatsokra nin#s szks%$ ?zltal a t>rtnet elri FklasszikusG for!jt$ Eltalnosan elfo%adott el!let, o%& az FAran&frt>#skeG t>rtnett e%& r%i sk0t !esb2l !ertettk, !el& arr0l sz0l, o%& ro! !ed1e zba betolakszik e%& n2stn& r0ka, a !ed1k pedi% felfaljk a betolakod0tQ te t e%& -8 tan!ese, !el& arra tant, o%& tartsuk tiszteletben !sok tulajdont s ott ont$ ?%& kis zila% el2lltott k>n&1ben, !el&nek szerz2je ?leanor 3uir S a k>n&1et 1851;ben ksztette, szletsnapi ajndkul e%& kisfiKnak, de #sak 1951;ben bukkant fel Kjra S, a t>rtnetben e%& !r%es >re%asszon& a betolakod0$ ?lkpzel et2, o%& ?leanor 3uir az eredetiben szerepl2 F1iJenG sz0t ne! n2stn& r0knak, ane! zsrtos n2nek rtette$ Ne akr flrerts ered!n&e 1olt a 1ltoztats, akr Ffreudi n&el1botlsG, akr szndkos !0dosts, ann&i bizon&os, o%& ez indtotta el a !est azon az Kton, !el&nek 1%n a tan!esb2l tndr!ese lett$ 1898;ben a t>rtnetnek e%& !sik, 1al0sznLle% !e%le et2sen r%i 1ltozata is nap1il%ra kerlt, !el& addi% szj a%&o!n& Ktjn terjedtQ itt a betolakod0 iszik a tejb2l, lel a szkbe, s alszik a !ed1k %&ban, akik ebben a 1ltozatban e%& kastl&ban laknak az erd2ben$ 3indkt t>rtnetben a betolakod0 sz>rn&L bntetsben rszesl: a !ed1k !e%pr0bljk tLzbe dobni, 1zbe fojtani 1a%& ledobni a te!plo!toron&b0l$ )e! tud atjuk, o%& Aobert 4out e&, aki el2sz>r k>z>lte ezt a t>rtnetet n&o!tatsban The :octor #!L, 185,;ben !e%jelent k>n&1ben, is!erte;e 1ala!el&iket ezek k>zl a r%ebbi !esk k>zl$ 3indenesetre fontos 1ltoztatst

ajtott rajta 1%re: nla a betolakod0 kiu%rik az ablakon, s to1bbi sorsr0l se!!it ne! tudunk !e%$ F'iu%rott a ki#si asszon&Q s o%& 1ajon kit>rte;e a n&akt, 1a%& elszaladt az erd2be, s ott elt1edt, 1a%& kitallt az erd2b2l, s ott elfo%ta a rend2r !int #sa1ar%0t S iszen az 1olt S, nos, ezt ne! tudn! !e%!ondani$ Ne a =ro! 3ed1e, ann&i bizon&os, sose ltta t>bbet$G ?z a 1ltozat r>1id id2n bell i%en npszerL lett$ A k>1etkez2 1ltoztatst a t>rtneten Posep <undall ajtotta 1%re, !int azt az 185-;ban !e%jelent Treasury o' Pleasure ;ooks 'or <oung =hil!ren WF3esk [kin#ses za\ kis%&er!ekeknekGU #!L antol0%i oz 1889;ben rt ajnl0 soraiban el!a%&arzza$ A betolakod0b0l kisln&t #sinlt, s F?zst ajKG;nak ne1ezte Waz F?zst ajKG;b0l 1a%& F?zstfrt>#skG;b2l 1889;ben FAran& ajKG, s 1%l 1978;ben FAran&frt>#ske lettU$ A !ese azonban #sak kt to1bbi fontos 1ltoztats utn 1lt rendk1l npszerL1, 18,8;ban a $other >oose.s 8airy Tales WF/Kdan&0 !esiGU #!L !ese%&Ljte!n&ben a ro! !ed1e t>bb ne! FZrisi )a%& 3ed1eG, F'>zps2 3ed1eG s FApr0 'i#si 3ed1#skeG, ane! F3ed1epapaG, F3ed1e!a!aG s F3ed1ebabaG n1en szerepelnekQ a !ese 2sn2je pedi% e%&szerLen eltLnik az ablakon t S ez a 1ltozat !r ne! lltja, !% #sak ne! is felttelezi, o%& p0rul jr$ ?zek a ne1ek 1il%osan utalnak r, o%& a !ed1k #saldot alkotnakQ %& a t>rtnet tudattalan jelentse sokkal k>zelebb kerlt az >diplis el&zet ez$ 3% e%& tra%diban elfo%ad at0, o%& az >diplis konfliktusok pusztt0 ered!n&t 1ettse ki, ez e%& tndr!esben le etetlen$ A t>rtnet #sak azrt 1l atott npszerL1, !ert a befejezst a kpzeletnkre bzza$ ?zt a bizon&talans%ot azrt rezzk elfo%ad at0nak, !ert a betolakod0 a #sald alap1et2 e%&s%t bol&%atta !e%, s %& a #sald rzel!i biztons%t fen&e%ette$ (de%enb2l, aki bet>r !sok ott onba, s el1eszi a tulajdonukat, ol&an szerepl21 1lt, aki a #sald rzel!i j0 k>zrzett s biztons%t fen&e%eti$ ?z a pszi# ol0%iai ttere annak, !irt lett a t>rtnet irtelen ol&an npszerL$ =a >ssze asonltjuk az Aran&frt>#ske t>rtnett =0fe rke !esj1el, !el&b2l n n& rszletet az el2z2 !ese fel asznl s talakt, ezltal sokat ja1t1a az eredeti F=ro! !ed1eG !esn, lt atjuk, !iben !arad el e%& 1iszon&la% frissen keletkezett tndr!ese a r%i, sokszor Kjra!eslt np!esk !>%>tt$ 3indkt !esben szerepel e%& fiatal ln&, aki elt1edt az erd2ben, s e%& 1o%at0 za#skra tall, !el&nek lak0i pp nin#senek ott on$ Az FAran&frt>#skG;ben ne! tudjuk !e%, !irt s o%&an t1edt el a ln& az erd2ben, !irt kell !enedket keresnie, 1a%& o%& ol lakik 1oltakppen$ )e! tudjuk !e% se! a felszni, se! a fonto;sabb, !l&ebb okt, o%& !irt t1edt el$ "e t az FAran&frt>#skeG !r a kezdet kezdetn !e%1laszol atatlan krdseket 1et f>l, olott a tndr!esk le%na%&obb rde!e ppen az, o%& !e%1laszoljk S br!il&en #sodlatos 1a%& i etetlen le%&en is ltsz0la% ez a 1lasz S !% azokat a krdseinket is, a!el&eknek ne! is 1a%&unk tudatban, !i1el #sak tudattalanul n&u%talantanak bennnket$ Br!enn&i F1iszonta%s%onG is !ent t a !ese az id2k sorn ;a 2s el2sz>r n2stn& r0ka 1olt, aztn 1isszataszt0 >re%asszon&, 1%l 1onz0 fiatal ln& lett S, a 2sn2 !indi% is k1lll0 !arad, sose! fo%adjk be$ "aln azrt lett ez a !ese ppen a szzadfordul0n ol&an rendk1l npszerL, !ert ekkoriban kezdte !ind t>bb s t>bb e!ber k1lll0nak rezni !a%t$ ?%&tt kell reznnk a !ed1kkel, akiknek az ott onba 1alaki betolakodott, de e%&tt kell reznnk a sze%n&, szps%es s 1onz0 Aran&frt>#sk1el is, aki a se!!ib2l j>n, s nin#s o1 !ennie$ A !esnek nin#s %onosz szerepl2je, no a 3ed1ebabnak !e%eszik az telt, s elt>rik a szkt$ A t>rpkkel ellenttben, a !ed1ket ne! atja !e% Aran&frt>#ske szps%e$ A ln& szo!orK t>rtnete se indtja !e% 2ket, !int a t>rpket =0fe rk$ Ne persze Aran&frt>#sknek nin#s is t>rtnete: rkezse ppol&an rejtl&es, !int a t1ozsa$ A F=0fe rkeG elejn e%& an&1al tallkozunk, aki !l&s%esen 1%&akozik arra, o%& ln&a le%&en$ Ne a %&er!ekkori, idealizlt an&akp eltLnik, s tadja a el&t a fltken& !osto a kpnek, aki ne!#sak o%& elker%eti ott onr0l =0fe rkt, ane! radsul az letre t>r$ =0fe rke a puszta lett !enti, a!ikor 1llalja a 1eszl&t, s elindul a 1adonba, a ol aztn !e%tanul a sajt lbn llni$ Az an&a s ln&a k>z>tti >dipalis fltken&s%et el% 1il%osan 1zolja fel a !ese a oz, o%& a %&er!ek >szt>n>sen felfo%ja az rzel!i konfliktusokat s bels2 indtkokat is a #selek!n& !>%>tt$ Az FAran&frt>#skG;ben az er2sen inte%rlt #sald S !el&et a !ed1k jelkpeznek S kerl sze!be a k1lll01al, aki >n!a%t keresi$ A boldo%, de e%&%&L !ed1knek nin#senek identitsi probl!ik: !inde%&ikk pontosan tudja, !i a sajt el&zete a #sald t>bbi ta%j oz 1iszon&t1aQ ezt a tn&t tette e%&rtel!L1, a!ikor a !ed1ket tkereszteltk :apnak, 3a!nak s 3ed1ebabnak$ Br !inde%&iknek !e%1an a sajt kl>n szerepe, r!asknt funk#ionlnak$ Aran&frt>#ske azt szeretn kiderteni, ki is 2 1oltakppen, !il&en szerep felelne !e% neki$ =0fe rke a feln>1ek12 %&er!ek, aki !e%oldatlan >dipalis probl!inak e%& bizon&os fzisban az an&1al 1al0 a!bi1alens kap#solat !e%olds1al kszk>dik$ Aran&frt>#ske az a serdl2kor el2tt ll0 %&er!ek, aki

!e%pr0bl az >dipalis el&zet !inden aspektus1al !e%birk0zni$ ?zt jelkpezi a r!as sz! fontos szerepe a t>rtnetben$ A ro! !ed1e boldo% #saldot alkot, a ol az let !inden dol%t ol&an >ssz an%ban oldjk !e%, o%& lt at0la% se!!ifle szeJulis 1a%& >dipalis probl!a ne! ltezik sz!ukra$ 3inde%&ik el%edett a !a%a el&zet1el: !inde%&iknek !e%1an a !a%a kl>n tn&rja, szke, %&a$ Aran&frt>#ske 1iszont teljesen bizon&talan benne, a ro! szerep k>zl 2 !el&ikbe illik$ Ne Aran&frt>#ske sz!ra a ro! !r akkor is jelentsteljes sz!, a!ikor !% ne! tallkozott a ro! tn&rral, %%&al s szkkelQ ro!flekppen pr0bl !e% u%&anis bejutni a !ed1k zba$ A 4out e&;fle 1ltozatban pldul az >re%asszon& F$$$el2sz>r$$$ benzett az ablakon, aztn bekuku#sklt a kul#sl&ukonQ s !i1el senkit ne! ltott a zban, len&o!ta a kilin#set$G ) n& ks2bbi feldol%ozsban Aran&frt>#ske is u%&anezt tesziQ !sokban pedi% ro!szor kopo%, !iel2tt belpne$ =o%& a 2sn2 bekuku#skl az ablakon s a kul#sl&ukon, !iel2tt len&o!n a kilin#set, arra utal, o%& e1es, n&u%talant0 k1n#sis%ot rez, !i t>rtn et a bezrt ajt0 !>%>tt$ Bs !el&ik %&er!ek ne lenne k1n#si r, !it !L1elnek a feln2ttek bezrt ajtajuk !>%>tt S !el&ik ne szeretn kiderteniM 3el&ik %&er!ek ne! >rl annak, a szlei e%& id2re !a%ra a%&jk, s ezalatt !0dja n&lik r, o%& !e%pr0bljon betekinteni a titkaikbaM 3i0ta a !ese f2szerepl2je Aran&frt>#ske, s ne! az >re%asszon&, 1iselkedst sokkal k>nn&ebb %ondolatban azzal a %&er!eki 1iselkedssel kap#solni >ssze, a!ikor a %&er!ek azrt leselkedik, o%& felfedezze a feln2ttek letnek rejtl&eit$ A r!as !isztikus, s2t ne!ritkn szent sz!Q az 1olt !r a 4zent ro!s% keresztn& doktrnjnak kialakulsa el2tt is, A Biblia szerint B1a, Ed! s a k%&0 r!ass%a jelenti a testis% !e%is!erst$ A tudattalanban a r!as sz! a szeJualitst jelenti, !i1el !indkt ne!nek ro! lt at0 ne!i jelle%zetess%e 1an: a pnisz s a kt ereza#sk0 a frfi, a 1a%ina s a kt !ell a n2 esetben$ Ne a r!as sz! e%szen !s sze!pontb0l is a szeJualitst jelkpezi a tudattalanban: az >diplis el&zetre utal, !el&ben ro! sze!l& ll e%&!ssal i%en szoros kap#solatban S s ez a kap#solat S !int a o%& azt t>bbek k>z>tt a F=0fe rkeG is !utatja S er2sen szeJulis sznezetL is$ 3inden e%&n letben a le%fontosabb e!beri kap#solat az an&j oz 1al0 1iszon&Q !inden e%&b kap#solatnl er2sebben befol&solja korai sze!l&is%fejl2dsnket, s na%&!rtkben !e% atrozza, !il&en lesz a ks2bbiekben 1iszon&unk az let ez s sajt !a%unk oz: pldul, o%& opti!istk 1a%& pesszi!istk lesznk;e$ Ne a!i a #se#se!2t illeti, az 2 rszr2l nin#s sz0 1lasztsr0l: az an&a s annak ozz 1al0 1iszon&a e%&szerLen FadottG, persze az e!ber apja s test1rei szintn FadottakG$ WBs adottak a #sald %azdas%i 1a%& trsadal!i letk>rl!n&ei isQ de ezek #sak a szl2k>n s azok irnta !utatott 1iselkedsn keresztl atnak a %&er!ekre$U A %&er!ek akkor kezdi fontos sze!l&nek, azaz e%& e!beri kap#solat jelentken& s jelent2s szerepl2jnek rezni !a%t, a!ikor apj1al 1al0 kap#solata is kezd kialakulni$ Dalakib2i akkor lesz Fsze!l&G, a!ikor elkezdi e%& !sik sze!l& ez kpest definilni >n!a%t$ 3i1el az e%&n letben az an&a az els2, s2t e%& idei% az e%&etlen sze!l&, az >n!e% atrozs bizon&os kezdetle%es for!ja !r 1ele kap#solatban is kialakul: a %&er!ek elkezdi !a%t az an&t0l kl>nb>z2knt definilni$ Ne !i1el i%en !l&en s er2sen f%% az an&t0l, a %&er!ek az >n!e% atrozsban #sak akkor alad at to1bb, a e%& ar!adik sze!l&re t!aszkod at$ .ontos lps az >nll0s% fel 1ezet2 Kton, o%& a %&er!ek rbred: FAn&n k1l 1an !sik ol&an sze!l& is, akire t!aszkod atok, akiben !e%bz atokGQ erre a fzisra !% szks%e 1an, !iel2tt el tudja inni, o%& !e% tud lenni anlkl, o%& brkire is t!aszkodnk$ =a a %&er!ek !r szoros kap#solatot alaktott ki e%& !sik sze!ll&el is, akkor kezd eti #sak K%& rezni, o%& a 2 jobban szereti an&t, !int ezt a !sik sze!l&t, ez az 2 szabad el atrozsa S te t ne! ol&as!i t>bb, a!i1el kap#solatban, K%& rzi, nin#s 1lasztsi le et2s%e$ A r!as sz! az FAran&frt>#skG;ben is k>zponti szerepet jtszik: a szeJualitsra utal, de ne! a szeJulis aktusra$ ?llenkez2le%: ol&as!ir2l beszl, a!inek j01al korbban kell bek>1etkeznie a szeJulis retts%nl: arr0l, o%& az e%&nnek fel kell fedeznie sajt biol0%iai o1atartozst$ A r!as sz! a kis#saldot is jelkpezi, s az e%&n er2fesztseit, o%& ebben a r!asban !e%tallja a el&t$ A r!as sz! te t azt a fol&a!atot jelkpezi, !el&nek sorn az e%&n biol0%iaila% WszeJulisanU !e%tallja !a%t, s felfedezi, ki#soda is 2 1oltakpp az letben szerepl2 le%fontosabb sze!l&ek ez 1iszon&t1a$ A le%ltalnosabban fo%al!az1a: a r!as sz! az e!ber sze!l&es s trsadal!i identitsnak !e%tallsrt fol&0 kzdel!t jelkpezi$ /t at0 ne!i jelle%zetess%ei, 1ala!int szlei ez s test1rei ez 1al0 1iszon&a se%ts%1el a %&er!eknek !e% kell tanulnia, ki1el kell azonosulnia, a o%& feln>1ekszik, s ki alkal!as arra, o%& lettrsa s ezzel e%&tt szeJulis partnere is le%&en$

?rre az identitskeres2 fol&a!atra utal 1il%osan az FAran&frt>#skG;ben a ro! tn&r, szk s %&$ Azt, o%& 1ala!it !e% kell tallni, a !esk K%& szoktk kifejezni, o%& a 2s 1ala!il&en el1eszett dolo% keressre indul$ =a a 2snek sajt !a%t kell !e%tallnia, ennek az a le%!e%%&2z2bb szi!b0lu!a, o%& 2 !a%a t1ed el$ A !eskben, a 1alaki el1sz, ne! azt jelenti, o%& !e% kell 2t tallni, ane! inkbb azt, o%& neki kell !e%tallnia, felfedeznie >n!a%t$ Aran&frt>#ske Ktja >n!a%a felfedezs ez azzal 1eszi kezdett, o%& a ln& !e%pr0bl bekuku#sklni a !ed1k zba$ X jelenet esznkbe juttatja, !enn&ire rdeklik a %&er!ekeket a szeJualits titkai: a feln2ttek szeJualits ltalban s a sajt szleik kl>n>sen$ 4 ez a k1n#sis% sokkal %&akrabban tpllkozik abb0l, o%& a %&er!ek szeretn !e%tudni, !it is jelent 1oltakppen frfinak W1a%& n2nekU lenni, se!!int abb0l, o%& szeretn pontosan tudni, !it tesznek szlei e%&!ssal az %&ban$ A!int e%&szer benn 1an a zban, Aran&frt>#ske ro!fle tr%&b0l pr0bl ki ar!at; r!at S ro! tl kst, ro! szket s ro! %&at S, o%& kidertse, !el&ik felelne !e% neki$ 3indi% u%&anabban a sorrendben pr0blja ki 2ket: el2sz>r a 3ed1epapt, aztn a 3ed1e!a!t, 1%l a %&er!ekt$ ?zt K%& tekint etjk, o%& Aran&frt>#ske a ne!i szerepeket ppK%& kipr0blja, !int a #saldban bet>lt et2 szerepeket: az apt, az an&t s a %&er!ekt$ Aran&frt>#ske Ktja >n!a%a s a #saldban bet>lt>tt szerepe !e%talls oz az e1ssel kezd2dik S !int a o%& !indenkinek az els2 tudatos tapasztalatai k>z tartozik az, o%& 2t etetik, s els2 kap#solata e%& !sik sze!ll&el abb0l ll, o%& an&a eteti 2t$ Ne az, o%& Aran&frt>#ske el2sz>r a 3ed1epapa tn&rjt 1lasztja, arra utal, o%& szeretne ol&an lenni, !int 2 Wazaz frfiU, 1a%& o%& 21ele szeretne le%jobban kap#solatba kerlniQ erre !utat az is, o%& el2sz>r az 2 szkt s %&t pr0blja ki, olott a ks1al s a szkkel 1al0 sikertelen ksrlete !r !e%%&2z ette 1olna arr0l, o%& a!i az ap, az ozz ne! illik$ )e z lenne ennl 1il%osabban utalni a ln&%&er!ek >diplis 1%&aira: Aran&frt>#ske azt szeretn, a e%& apaszerL ln& 1ele osztan !e% F%&t;asztaltG$ Ne akr frfi szeretne lenni, akr apja %&ban szeretne aludni, a t>rtnet azt bizon&tja, o%& ez a !e%olds ne! jr at sikerrel$ A !ese ezt azzal indokolja, o%& apa ksja FtKl forr0G, s a szke FtKl ke!n&G$ 3iutn bebizon&osodott, o%& a frfi ne!i szerep 1a%& az ap1al 1al0 !e% itt kap#solat elr etetlen 1a%& tKls%osan is fen&e%et2 S az e!ber F!e%%eti !a%tG, s tKl Fke!n&G feladattal kerl sze!be S, Aran&frt>#ske, !int !inden ln&, aki tli az apj1al sze!beni !l&s%es >diplis #sal0dotts%ot, !e%pr0blja el&relltani eredeti kap#solatt az an&1al$ Ne ne! sikerl ez se!$ ?z a kap#solat, !el& 1ala a i%en !ele% 1olt, !ost !r tKls%osan L1>snek bizon&ul a oz, o%& !e%1i%asztal atn Wa ksa tKl ide%U$ An&a szke ne! tKls%osan ke!n&, ellenkez2le%: Aran&frt>#ske tKls%osan is pu nak tallja, taln azrt, !ert K%& fo%ja k>rl, a o%& az an&a teste 1ette k>rl 1ala a a #se#se!2t, s Aran&frt>#ske, i%en el&esen, ne! k1n ebbe az llapotba 1isszatrni$ A!i pedi% az %&akat illeti, Aran&frt>#ske K%& tallja, o%& 3ed1epapa %&a tKls%osan !a%as a fejnl, 3ed1e!a! 1iszont a lbnlQ azaz Aran&frt>#ske sz!ra !ind szerepk, !ind a 1elk 1al0 !e% itt kap#solat elr etetlen$ <sak 3ed1ebaba tr%&ai Fppen j0kG neki$ V%& ltszik te t, o%& se!!i !s ne! !arad sz!ra, #sak a %&er!ek szerepe$ Ne taln !% ez se!: a o%& Aran&frt>#ske 3ed1ebaba szkbe l, !el&r2l !e%tudjuk, o%& ne! 1olt Fse! tKl ke!n&, se! tKl pu a, ane! ppen j0, a szk sztesett, kipott&ant az l2kje, a kisln& !e% puff, e%&enesen a f>ldre pott&antG$ "e t n&il1n1al0an kin2tte !r a kis%&er!ek szkt$ Az lete 1al0ban Fsztesett,G !ert ne! sikerlt se! ol&annak lennie, !int apa, se! ol&annak, !int an&a, s !e% itt kap#solatba se tudott kerlni e%&ikkkel se!Q Aran&frt>#ske #sak ezek utn a sikertelen ksrletek utn pr0bl !e% aboz1a 1isszatrni az infantilis, #se#se!2szerL ltbe$ Aran&frt>#ske sz!ra ne! 1%z2d et j0l a !ese: a iba1al0 ksrletezsb2l, o%& !i illene ozz 1oltakpp, !int rossz lo!b0l bred fel, s el!enekl$ Aran&frt>#ske t>rtnete annak a ne z 1lasztsnak a jelentst sze!llteti, !el& el2tt a %&er!ek ll: ol&an le%&en;e, !int az apa, ol&an;e, !int az an&a, 1a%& ol&an, !int a kis%&er!ekM Annak eld>ntse, o%& ezek k>zl az alap1et2 e!beri el&zetek k>zl !el&iket 1lassza, 1al0ban 0risi lelki kzdele!be kerl, de ezen a !e%pr0bltatson !inden e%&es e!beri ln&nek t kell !ennie$ Ne iba ne! ksz !% r a %&er!ek, o%& az apa 1a%& az an&a szerept t>ltse be, ne! !e%olds, a e%&szerLen elfo%adja, o%& to1bbra is %&er!ek !arad, ezrt ne! el% a !esben a ro! pr0blkozs$ A oz, o%& az e%&n feln2tt r essen, ne! el% azt felis!ernie, o%& e%&el2re !% %&er!ekQ arra is r kell brednie, o%& >n!a%1 kell 1lnia, 1alaki1, aki !indkt szl2t2l kl>nb>zik, s akinek lte ne! #supn azt jelenti, o%& az 2 %&er!ekk$ A np!eskben, sze!ben az ol&an !L!eskkel, !int pldul az FAran&frt>#skeG is, a dol%ok ne! rnek 1%et ro! pr0blkozs utn$ Az FAran&frt>#skeG 1%n ne! ol1as atunk ol&an jelenetet, a!i az identitsprobl!a

!e%oldsnak ki1ettse lenneQ a 2sn2 ne! fedezi fel, ki 2 1al0jban, ne! 1lik Kj, >nll0 sze!l&is%%$ Ne Aran&frt>#skt a !ed1k zban szerzett tapasztalatai le%albb arra !e%tantjkQ, o%& a %&er!eki ltbe 1al0 re%resszi0 ne! %&Kjt !enek1st a feln2tt 1ls probl!i el2l$ Az >n!a%unkk 1ls fol&a!ata azzal kezd2dik, o%& az e%&n pontosan !e% atrozza, !it jelent sz!ra a szlei1el 1al0 kap#solat S ezt su%allja a !ese$ Az FAran&frt>#skG;ben a !ed1k ne! n&Kjtanak se%ts%et, ppen ellenkez2le%: !e%d>bbenssel s rosszallssal fo%adjk, o%& a kisln& !e%pr0blt a papa %&ban aludni, o%& !e%pr0blta elfo%lalni !a!a el&t$ A F=0fe rkG;ben ennek ppen az ellenkez2je t>rtnik: a t>rpk e%&ltaln ne! ibztatjk a !ese kis 2sn2jt, a!irt e1ett a tn&rukb0l, i1ott a po arukb0l, s kipr0blta az %&ukat, ppen ellenkez2le%: #sodljk a ln& szps%t$ A !ed1k ijedtkben f>l1erik Aran&frt>#skt, a t>rpk ezzel sze!ben 1i%&ztak, o%& =0fe rke n&u%odtan al asson, !% akkor is, a ez nekik kn&el!etlens%et okozott$ Ne br!enn&ire tetszik is a t>rpknek =0fe rke szps%e, azonnal tisztzzk, o%& a a ln& nluk akar !aradni, k>telezetts%eket kell 1llalnia: a >nll0 sze!l& k1n lenni, retten kell #selekednie$ A t>rpk fi%&el!eztetik a feln2tt 1lssal jr0 1eszl&ekre, s br =0fe rke ne! all%at a tan#sukra, Kjra s Kjra ki!entik a bajb0l$ Aran&frt>#sknek a !ed1k ne! n&Kjtanak se%ts%et serdl2kori probl!i !e%oldsban, %& !ind>ssze ann&it te et, o%& !e%sz>kik, sajt !erszs%t2l !e%r!l1e kudar#ot 1allott az a pr0blkozsa, o%& !e%tallja >n!a%t$ A !ese 1%e S a 2sn2 elro an a tKls%osan bon&olult feladat, az Kj fejl2dsi szint elrse el2l S ali% a btortja arra a %&er!eket, o%& e%&!s utn, frads%os !unk1al !e%oldja azokat a probl!kat, !el&ekkel a feln2tt 1ls sorn tallkozik$ 3i t>bb, Aran&frt>#ske t>rtnete !% #sak ne! is %r ks2bb boldo%s%ot azoknak, akik sikeresen !e%oldottk >diplis probl!ikat %&er!ekkorukban, !ajd ks2bb serdl2korukban is, !ikor ezek a probl!k, rettebb !e%oldsra 1r1a, Kjra jelentkeznek$ Az FAran&frt>#skeG il&en sze!pontb0l sajnos e%&ltaln ne! t>lti be azt a szerepet, a!ire szks% lenneQ iszen #sak a na%&szerL j>12 %rete ad atja !e% a %&er!eknek azt a btors%ot, a!el& kpess teszi r, o%& !indaddi% kzdj>n, a!% njt !e% ne! tallta$ Az FAran&frt>#skG;nek azonban !e%1annak a !a%a ern&ei, !% a a tndr!eskkel >ssze asonlt1a alul is !arad$ =a ne! %& lenne, ali% a 1l atott 1olna enn&ire npszerL1$ A t>rtnet a szeJulis identits !e%szerzsnek ne zs%eir2l sz0l, s azokr0l a probl!kr0l, !el&eket az >diplis 1%&ak okoznak, 1ala!int az az i%n&, o%& a %&er!ek szeretn e%szen e%&edl birtokolni el2sz>r az e%&ik, azutn a !sik szl2 szeretett$ 3i1el az FAran&frt>#skeG jelentse ne! e%szen e%&rtel!L, i%en sok !Klik azon, o%&an !ondjk el$ Az a szl2, akinek S sajt #ljaira S j0l j>n, o%& elijeszt eti a %&er!eket a feln2ttek titkai utn 1al0 leskel2dst2l, !s an%sKl&okkal fo%ja el!ondani a !est, !int az, aki e%&tt tud rezni a %&er!eknek ezzel az i%n&1el$ Dan, aki !e%rti, !il&en ne zs%ei le ettek Aran&frt>#sknek, !iel2tt !e%bklt a Fln&G szerep1elQ !sok ne! rtik !e%$ Dannak, akik azzal reznek !l&s%esen e%&tt, !i#soda frusztr#i0t jelent etett Aran&frt>#ske sz!ra, a!ikor el kellett fo%adnia, o%& !% %&er!ek, s e%&szers!ind azt is, o%& ki kell n2nie a %&er!ekkorb0l, br taln szeretne %&er!ek !aradni$ A !ese t>bbrtel!Ls%e le et21 teszi, o%& a test1rek k>z>tti 1etlkeds !ot1u!t an%sKl&ozza a !ese!ond0 S !i1el 1al0ban ez a !ese !sodik le%fontosabb !ot1u!a$ (tt i%en sok f%% att0l, o%& !ondja el a !esl2 pldul a szk elt>rsnek epiz0djt$ ?l le et !ondani K%& is, o%& e%&tt rez Aran&frt>#ske r!let1el, a!ikor a szk, a!el&r2l azt itte, ppen j0 lesz neki, irtelen elt>rikQ de el le et !ondani kr>r>!!el is, kine1et1e Aran&fr; t>#skt, a!irt fenkre pott&ant, 1a%& !ert elt>rte 3ed1ebaba szkt$ A!ikor a t>rtnetet a 3ed1ebaba sze!n keresztl lttatjk, Aran&frt>#ske betolakod0, aki e%&szer #sak !e%jelenik a se!!ib2l, !int a o%& a kisebb test1r tette, s bitorol S 1a%& !e%pr0bl bitorolni S e%& el&et a #saldban, olott az 3ed1ebaba 1le!n&e szerint !r nlkle is teljes e%sz 1olt$ ?z a %onosz betolakod0 !e%eszi az telt, t>nkreteszi a szkt, !% az %&b0l is !e%pr0blja kiLzni S azaz !e%pr0blja elfo%lalni az 2 el&t szlei rzel!eiben, %& t rt et2, o%& ne! a szl2k, ane! 3ed1ebaba an%ja 1olt Fol&an les, ol&an an%os, o%& azon n&o!ban felbresztette a ln&t$ Aran&frt>#ske felu%rott$$$, s az ablak oz ro ant$G "e t 3ed1ebaba S a %&er!ek S szeretne !e%szabadulni az Kjonnan rkezett2l, azt szeretn, a 1issza!enne oda, a onnt j>tt, s Fso a t>bbet ne! ltnkG$ %& a t>rtnet kpzelt for!ban !e%jelenti a %&er!ek flel!eit s 1%&ait az Kj #saldta% S kpzelt 1a%& 1al0di S rkezs1el kap#solatban$ =a 1iszont Aran&frt>#ske sze!n keresztl ltjuk a t>rtnteket, akkor 3ed1ebaba a kistest1r: ekkor Aran&frt>#sk1el kell e%&tt reznnk, a!ikor szeretn el1enni az telt, elrontani a jtkt Wa szketU s elfo%lalni

az %&t, o%& ne le%&en t>bb el&e a #saldban$ =a %& rtel!ezzk, akkor is!t tan!es1el 1an dol%unk, a!el& arra fi%&el!eztet, !il&en kros az ol&an fokK 1ersen%s a test1rek k>z>tt, a!ikor az e%&ik krt tesz a !sik tulajdonban$ =a 1alaki ezt teszi, !e%es et, o%& 2neki teszik ki a szLrt, s ne! lesz o1 !ennie$ Aran&frt>#ske t>rtnett rszben azrt is szeretik ann&ira !ind a %&er!ekek, !ind a feln2ttek, !ert sokfle jelentse 1an, sokfle szinten$ A kis%&er!ek 1al0sznLle% a test1rek k>z>tti 1etlkeds !ot1u!ra rea%l a le%er2sebben: >rl neki, o%& Aran&frt>#s;knek 1issza kell !ennie oda, a onnt j>tt, !i1el sok %&er!ek azt szeretn, a ez t>rtnne az Kjszl>tt kistest1rrel is$ ?%& id2sebb %&er!ek kpzelett !r inkbb az iz%atja !ajd, o%&an ksrletezik Aran&frt>#ske a feln2tt szerepekkel$ A %&er!ekeknek !indi% na%&on tetszik, o%& Aran&frt>#ske bekuku#skl s be atol a zbaQ bizon&os feln2ttek 1iszont ne! !ulasztjk el, o%& fi%&el!eztessk r a %&er!ekeket: Aran&frt>#skt ezrt el is Lzik$ ?z a !ese kl>n>sen azrt id2szerL !anaps%, !i1el a k1lll0t, Aran&frt>#skt ol&an 1onz0nak festi le$ ?zrt aztn azok is ked1elik a !est, akik a k1lll01al szi!patizlnakQ !% !sok ppen azrt szeretik, !ert a !ed1k %&2znek benne: te t akr k1lll0nak, akr a #sald oz tartoz0nak rzi !a%t 1alaki, a !ese e%&for!n elbL1>l2 a sz!ra$ A !ese #!nek 1ltozsai j0l sze!lltetik, o%& e%& t>rtnetb2l, a!el& a k>z>ss% ez tartoz0k S a !ed1k S tulajdonosi s rzel!i jo%ainak !e%1dsr2l sz0l, o%&an lett ol&an !ese, a!el&ben a k1lll0 a k>zponti szerepl2$ A !ese 1ala a FA ro! !ed1eG #!en 1olt is!eretesQ !anaps% t>bbn&ire FAran&frt>#skeG #!en tallkozunk 1ele$ 3i t>bb, a !ese t>bbrtel!Ls%e, a!i ol& i%en !e%felel korunk jelle%nek, szintn ozzjrul a npszerLs% ez, !% a a%&o!n&os tndr!esk e%&rtel!L befejezse, K%& tLnik, e%& ol&an boldo%abb korra utal, a!ikor az e!berek !% ittek abban, o%& lteznek atrozott, 1%le%es !e%oldsok$ 3% ennl is fontosabb ebb2l a sze!pontb0l a t>rtnet le%1onz0bb sajtoss%a, a!el& e%&ben a le%na%&obb %&>n%es%e is$ )e!#sak a !odern korban, ane! a r%i id2kben is, a 1alaki tKls%osan ne z 1a%& !e%old atatlan el&zetbe kerlt, azt tartotta le%e%&szerLbb !e%oldsnak, a !e%sz>kik a probl!a el2l S a!i a tudattalanban annak felel !e%, o%& leta%adja a probl!a ltezst, 1a%& elfojtja$ ?zzel a !e%oldssal 1%z2dik az FAran&frt>#skeG is$ A !ed1ket lt at0la% ne! z>kkentette ki, o%& a kisln& !e%jelent az letkben, !ajd irtelen is!t eltLnt$ V%& 1iselkednek, !int a az e%sz #sak e%& k>1etkez!n&ek nlkli k>zjtk lett 1olna: !inden !e%old0dott, a!ikor a ln& kiu%rott az ablakon$ A!i !a%t Aran&frt>#skt illeti, az 2 el!eneklse azt su%allja, o%& nin#s szks% az >diplis ne zs%ek 1a%& a test1rek k>zti ri1alizls !e%oldsra$ Az a ben&o!sunk, o%& Aran&frt>#skre ppol& #sekl& atssal 1oltak a !ed1k zban szerzett l!n&ei, !int !a%ukra a !ed1kre, 1a%&is ppen az ellenkez2je t>rtnik annak, a!i a a%&o!n&os !eskben szokott$ ?l!eneklse utn t>bb ne! allunk a 2sn2r2l$ )o a Aran&frt>#ske ko!ol&an !e%pr0blta kiderteni, ol a el&e S s ennek se%ts%1el azt, o%& ki 2 1oltakppen S, ne! rteslnk r0la, o%& elrte 1olna a sze!l&is%fejl2ds e%& !a%asabb lp#s2fokt$ A szl2k azt szeretnk, a ln&uk >r>kre kisln& !aradna, a %&er!ek pedi% szeretn azt inni, o%& elkerl eti a feln2tt 1lsrt fol&tatott kzdel!et$ ?zrt szoktak a !ese all%at0i >nkntelenl K%& rea%lni az FAran&frt>#skG; re, o%& F!il&en szp t>rtnetG$ Diszont u%&an#sak ezrt 1an, o%& ez a !ese ne! se%t a %&er!eknek az rzel!i retts% eln&ersben$

.2SI?KERZSIKA0 A serdl2kor a na%& s irtelen 1ltozsok kora, a!ikor a teljes passzi1its s letar%ia peri0dusai a e1es akti1its peri0dusai1al 1ltakoznak, s ez ut0bbi !% 1eszl&ess is 1l at az e%&nre nz1e, a!ikor F!e% akarja !utatni, o%& ki 2G, 1a%& szabadjra ereszti a benne uralkod0 feszlts%et$ A serdl2knek ezt az in%adoz0 1iselkedst n!el&ik tndr!ese azzal fejezi ki, o%& a !ese 2s kalandok utn szalad, aztn 1ala!il&en 1arzslat atsra e%&szer #sak k21 1lik$ G&akoribb S s pszi# ol0%iaila% itelesebb S, a!ikor ez fordtott sorrendben t>rtnik: ">kfilk0 FA ro! tollG;ban se!!it se! tesz, !% alaposan benne ne! jr a serdl2korban, s a F=ro! n&el1G 2se, aki apja sr%etsre indul el ide%en orsz%okba, o%& fejl2dj>n, ro! 1et t>lt passz1 tanulssal, !iel2tt kalandjai !e%kezd2dnnek$ Br a le%t>bb tndr!ese azt an%sKl&ozza, o%& a 2s na%& tettek ltal tallja !e% >n!a%t, F<sipker0zsikaG t>rtnete a osszK, #s>ndes, >n!a%unkra 1al0 kon#entr#i0 szks%ess%r2l sz0l$ Az els2 !enstru#i0 el2tti

0napokban, de %&akran e%& idei% k>z1etlenl utna is, a ln&ok passz1an 1iselkednek, l!osnak ltszanak, s 1issza Kz0dnak >n!a%ukba$ Bs br a fiKknl a szeJulis rst k>z1etlenl !e%el2z2 llapot ne! enn&ire szre1e et2, sok fiK is t!e%& a ki!erlts% s a befel forduls id2szakn a serdl2kor alatt, a!i !e%felel a ln&ok asonl0 l!n&einek$ %& t rt et2, o%& az a tndr!ese, a!el&ben a serdl2kor kezdetn a 2sn2 osszK lo!ba ull, osszK ideje i%en npszerL !ind a fiKk, !ind a ln&ok k>z>tt$ Az e!ber lete sorn a le%fontosabb 1ltozsok id2szakban S te t a serdl2korban is S a sikeres n>1ekeds rdekben szks% 1an !ind akt1, !ind n&u%al!i peri0dusokra$ A befel forduls, !el& a kls2 sze!ll2 sz!ra passzi1itsnak tLnik W!int a a serdl2 Ftaludna az lettGU, ol&ankor lp fel, a!ikor az e%&nben ol&an na%& jelent2s%L lelki fol&a!atok zajlanak le, o%& ne! !arad ener%ija a kifel irn&ul0 akti1itsra$ Azok a tndr!esk, !el&ek k>zpontjban a passzi1itsnak ez a peri0dusa ll S !int pldul a F<sipker0zsikaG is S, le et21 teszik az ppen serdl2korba lp2 %&er!ek sz!ra, o%& ne n&u%talankodjk tulajdon passzi1itsa !iatt: !e%tudja a !esb2l, o%& a dol%ok ezalatt is to1bb fejl2dnek$ Az, o%& a !ese j0l 1%z2dik, biztostja a %&er!eket, o%& 2 se! ra%ad !e% >r>kre abban az llapotban, a!ikor ltsz0la% se!!it ne! #sinl, !% a pillanatn&ila% K%& rzi is, !int a ez a n&u%al!i peri0dus szz 1i% is eltart atna$ A passzi1its jelle%zetes kora serdl2kori id2szaka utn a serdl2k is!t akt11 1lnak, s be ozzk, a!it a passz1 id2szakukban el!ulasztottakQ !ind az letben, !ind a tndr!eskben !e%pr0bljk k>rn&ezetkkel elfo%adtatni, o%& 2k !r fiatal frfiak, illet1e n2k, s ezt %&akran 1eszl&es kalandok se%ts%1el akarjk bizon&tani$ A tndr!ese a !a%a jelkpn&el1n ezzel fejezi ki, o%& !iutn a !a%n&ban er2t %&Ljt>ttek, !ost >n!a%ukk kell 1lniuk$ Bs ez a fejl2dsi szakasz ,al6ban teli 1an 1eszl&ekkel: a serdl2nek !e% kell 1lnia a %&er!ekkori biztons%t0l: ezt jelkpezi, o%& elt1ed a !indenfle 1eszl&t rejt2 erd2benQ !e% kell tanulnia sze!benzni sajt er2szakra 1al0 ajla!1al s szoron%s1al: ezt jelkpezik a !indenfle 1adllatokkal 1a%& srkn&okkal 1al0 tallkozsokQ !e% kell is!ernie !a%t: erre utalnak a kl>nfle fur#sa ln&ekkel 1al0 tallkozsok s tapasztalatok$ ?bben a fol&a!atban a serdl2 el1eszti korbbi rtatlans%t, !el&re a !esk K%& utalnak, o%& a !ese 2st ">kfilk0nak ne1ezik, akit !indenki ostobnak s jelentktelennek tart, 1a%& akinek e%&etlen jelle%zetess%e, o%& 1alakinek a %&er!eke$ =o%& a !ersz kalandok !il&en 1eszl&ekkel jrnak, n&il1n1al0: e!lkezznk #sak Pa#k tallkozsra az 0rissal] A F=0fe rkeG s a F<sipker0zsikaG 1iszont arra biztatja a %&er!eket, o%& ne ijedjen !e% a passzi1its 1eszl&t2l se$ Br!enn&ire r%i t>rtnet is a F<sipker0zsikaG, sok sze!pontb0l t>bbet s fontosabbat !ond a !ai fiataloknak, !int br!el& !s !ese$ 3ostanban na%&on sok fiatal S de a szleik is S !int a flnnek a #s>ndes n>1ekedst2l, a!ikor ltsz0la% se!!i ne! t>rtnik, !i1el az az ltalnos 1lekeds, o%& #sak a kl1il% sz!ra is lt at0 #selekedettel le et 1ala!il&en #lt elrni, A F<sipker0zsikaG arr0l sz0l, o%& a n&u%alo!, a konte!pl#i0 s az nre 1al0 >sszpontosts osszK id2szaka t>bbet r et, s %&akran t>bbet is r el, !int az akti1its$ ?l an%zott az is !ostanban, o%& a tndr!eskben a %&er!ek kzdel!t az >nll0s%rt s >n!a%a !e%tallsrt !sknt szoks brzolni a fiKk, s !sknt a ln&ok esetben, s o%& ez a sztereotip ne!i szerepfelfo%s ered!n&e$ A tndr!esk azonban sose knlnak il&en e%&oldalK kpet$ 3% akkor is, a a !ese a 2sn2t brzolja az >n!a%rt fol&tatott kzdele! befel fordul0 peri0dusban, a 2s pedi% a%ressz1an szll sze!be a kl1il%%al, 2s s 2sn2 egy tt jelkpezik azt a kt utat, !el&en az e%&nnek el kell jutnia >n!a% oz: e ez arra 1an szks%, o%& !ind bels2 1il%t, !ind a kl1il%ot !e%rtse, s Krr le%&en f>l>ttk$ (l&en sze!pontb0l a !ese 2s>k s 2sn2k is!t #sak u%&anannak a fol&a!atnak !esters%esen el1lasztott kt aspektust testestik !e%: annak a fol&a!atnak, a!el&en min!enkinek t kell !ennie a feln2tt 1ls sorn$ Br a szl2knek az a rsze, a!el&ik !indent sz0 szerint rt, ezt taln ne! is!eri fel, a %&er!ekek tudjk, o%& br!il&en ne!L is a !ese 2s, a t>rtnet sajt probl!ikra 1onatkozik$ A tndr!eskben u%&anazt a szerepet frfi s n2i szerepl2k e%&arnt bet>lt etikQ a F<sipker0zsikG;ban u%&an a kirl&fi az, aki !e%tallja az al10 ln&t, a rokon !esk k>zl az FE!or s :s&# G;ben 1iszont :s&# 1eszi szre E!ort l!ban, s S akr a kirl&fi S ell!lkodik az al10 e!ber szps%n$ Ne ez #sak e%& plda$ 3i1el sok ezer tndr!ese 1an, n&u%odtan llt atjuk, o%& 1al0sznLle% ppol&an %&akori bennk, o%& a n2i szerepl2 btors%a s atrozotts%a !enti !e% a frfit, !int fordt1a$ Bs ennek %& is kell lennie, iszen a tndr!esk az letr2l k>z>lnek fontos i%azs%okat$ ,7 A F<sipker0zsikaG !a kt 1ltozatban is!ert: :errault;ban s a Gri!! test1rekben$ =o%& a kett2 k>z>tti kl>nbs%re !a%&arzatot talljunk, lssuk el2bb r>1iden, o%& alakult a t>rtnet Basile Pentamerone;jban, a ol

F)ap, =old s "aliaG

,1

#!en tallkozunk 1ele$

3ikor ln&a, "alia !e%szletik, a kirl& !e%kri az orsz% b>l#seit s j0sait, o%& !ondjanak j>1end2t az Kjszl>ttnek$ A b>l#sek arra az ered!n&re jutnak, o%& a ln& na%& 1eszl&be fo% kerlni e%& szl len !iatt$ =o%& ezt !e%akadl&ozza, a kirl& elrendelte, o%& se lent, se kendert ne! szabad be ozni a kastl&ba, !% a k>zelbe se$ Ne e%& nap, !ikor "alia !r feln2tt, !e%ltott e%& >re%asszon&t, aki, !ik>zben el aladt az ablak el2tt, na%&ban font$ "alia !% sose ltott il&es!it, s Fezrt na%&on tetszett neki, a o%& az ors0 p>r>%G$ '1n#si lett a dolo%ra, kezbe 1ette a %uzsal&t, s kezdte le%o!bol&tani a fonalat$ ?%& kenderszlka Fa k>r!e al fKr0dott, s a ln& azonnal oltan esett >sszeG$ A kirl& az lettelen ln&t e%& brson&szkbe ltette a palotban, bezrta a tere! ajtajt, s t>bb a k>zelbe se !ent a palotnak, o%& elfelejtse a bnatt$ 'is id2 !Kltn e%& !sik kirl& 1adszni indult$ A s0l&!a bereplt az el a%&atott kastl& ablakn, s ne! trt 1issza$ A kirl& a s0l&!t keres1e fel;al bol&on%ott a kastl&ban$ 3e%tallta "alit, aki ol&an 1olt, !int a #sak aludna, de ne! le etett felbreszteni$ A kirl& beleszeretett a ln& szps%be, s a !a%1 tetteQ aztn el!ent a kastl&b0l, s !e%feledkezett az e%szr2l$ 'ilen# 0nappal ks2bb "alia kt %&er!eknek adott letet, br !% !indi% aludt$ A %&er!ekek "alia !ellb2l szoptak$ F?%&szer, a!ikor az e%&ik %&er!ek szopni akart, ne! tallta a !ellet, e el&ett "alia ujjt 1ette a szjba, azt, a!el&iket !e%szKrt a kender$ A kis%&er!ek ol&an er2sen sz1ta "alia ujjt, o%& a szlka kij>tt a k>r!e al0l, s "alia !a% oz trt, !int a !l& lo!b0l bredne$G ?%& nap a kirl&nak eszbe jutott "alia$ (%en !e%>rlt, a!ikor ltta, o%& felbredt, s kt szp %&er!eke is szletett$ ?tt2l kezd1e sose feledkezett !e% t>bb r0luk$ A kirl& feles%e rj>tt a titokra, s a kirl& tudta nlkl, de a kirl& ne1ben elkldetett a kt %&er!ekrt$ 3e%paran#solta a szak#snak, o%& a %&er!ekeket ssse !e%, s tlalja fel a frjnek$ A szak#s a %&er!ekeket sajt ott onban elrejtette, s el&ettk n n& ke#ske%idt f2z>tt !e%, a kirl&n ezt szol%lta fel a frjnek$ 'is id2 !Kl1a a kirl&n "alirt is elkld>tt, az 1olt a ter1e, o%& tLzre 1etteti, !ert 2 1olt az oka a kirl& Ltlens%nek$ Az utols0 pillanatban azonban !e%rkezett a kirl&, a feles%t dobatta tLzbe, "alit pedi% feles%l 1ette, s na%&on boldo% 1olt, a!ikor !e%tallta a %&er!ekeit a szak#snl$ A t>rtnet a k>1etkez2 1erssorokkal 1%z2dik: F3ondjk, szeren#ss e!berekre l!ukban lel r a 4zeren#se$G :errault a !a%a rszr2l a !ell2z>tt, srt2d>tt tndr !ot1u!t adja ozz a t>rtnet ez: ez a tndr tkozza !e% a 2sn2t, azrt kell annak allszerL lo!ba ullaniaQ ezzel az is!ert tndr!ese!ot1u!!al :errault to1bb rn&alta a t>rtnetet, iszen a F)ap, =old s "aliG;ban ne! derl ki, !irt 1r a 2sn2re a !e%j0solt sors$ Basile t>rtnetben "alia e%& kirl& ln&a, s apja ann&ira szereti, o%& a!ikor a ln& allszerL lo!ba ull, apja ne! br to1bb a kastl&ban !aradni$ 3iutn "alit el el&ezi tr0nszerL szkben Fe%& !zett balda# in alattG, t>bb ne! allunk r0laQ !% akkor se!, a!ikor a ln& !r felbredt, feles%l !ent a !sik kirl& oz, s boldo%an l 1ele s %&>n&>rL %&er!ekei1el$ Az e%&ik kirl& a !sikat k>1eti e%&;e%& orsz% tr0njnQ %& t>rtnik ez "alia letben is: az apa;kirl&t k>1eti a szeret2;kirl&$ Dajon ezek a kirl&ok ne! u%&anannak a sze!l&nek kl>nb>z2 1ltozatai;e, kl>nb>z2 szerepekben s lru kban, aszerint, o%&an ltja a ln&%&er!ek u%&anazt a sze!l&t letnek kl>nb>z2 peri0dusaibanM (tt is!t az >diplis %&er!ek Frtatlans%tG fi%&el etjk !e%: ne! rzi !a%t felel2snek azokrt az rzsekrt, !el&eket a szl2ben kelt 1a%& kelteni szeretne$ :errault, az akad!ikus, kt sze!pontb0l is !e%1ltoztatja a t>rtnetet Basile; ez kpest$ D%l is, ud1aron# 1olt, aki a er#e%ek sz0rakoztatsra rt t>rtneteket, !el&eket kisfia szjba adott, aki a er#e%n2nek akart llt0la% ked1ben jrni 1elk$ A kt kirl&t te t talaktotta e%& kirll& s e%& kirl&fi1Q n&i1n1al0an azrt, !ert a kirl&fi !% ali% a zas, k>1etkezskpp %&er!ekei sin#senek$ Bs a kirl& t1ozsa s a kirl&fi rkezse k>z>tt a 2sn2 szz 1i% alszik, %& bizon&osak le etnk benne, o%& a kt szerepl2nek se!!i k>ze e%&!s oz$ 3e%lep2 !0don :errault;nak se! sikerlt teljesen !e%szabadulnia az >diplis kpzettrstsokat kelt2 ele!ekt2l: t>rtnetben a kirl&n u%&an ne! a frjre fltken& esze1eszett !0don, ane! >diplis an&aknt jelenik !e%, aki ol&an fltken& arra a ln&ra, akibe a fia beleszeretett, o%& !e%pr0blja elpuszttani$ Ne !% Basile !esjben a kirl&n alakjt !e%%&2z2 nek talljuk, :errault;ban !r ne!$ Az 2 t>rtnete kt >ssze ne! ill2 rszre ullik szt: az els2 rszben a kirl&fi !e%tallja <sipker0zsikt, felbreszti, s feles%l 1esziQ ezt k>1eti a !sodik rsz, !el&b2l

1ratlanul !e%tudjuk, o%& a kirl&fi an&ja e%& %&er!ekfal0 0risasszon&, aki !e% akarja enni a tulajdon unokit$ Basile;nl a kirl&n a frj1el akarja !e%etetni a %&er!ekeket, !ert ennl ke%&etlenebb bntetst ne! tud kia%&alni azrt, o%& a frje <sipker0zsikt jobban ked1elte 2nla$ :errault;nl a kirl&n !a%a akarja !e%enni a %&er!ekeket$ Basile;nl a kirl&n azrt fltken&, !ert frje lelkt teljesen bet>ltik "alia s "alia %&er!ekei, #sak 2ket szereti$ A kirl&n ezrt !e% akarja %etni "alit S a kirl& "alia irnt rzett F%2G szerel!e a kirl&nban F%2G fltken&s%et keltett$ :errault !esjben se!!i e%&b !a%&arzatot ne! tallunk a kirl&n kannibalisztikus %&Ll>letre unoki irnt, !int azt, o%& e!bere12 0risasszon&, aki F1ala n&szor kis%&er!eket ltott, ,,ali% brta !e%llni, o%& nekik ne essenG$ ?zenk1l a kirl&fi !% titokban is tartja zass%t <sipker0zsik1al, kt esztend2n keresztl, !% az apja !e% ne! al$ <sak ezutn 1eszi !a% oz a kastl&ba <sipker0zsikt s kt %&er!ekt, Ae%%elt s )appalt$ Bs br tudja, o%& an&ja e!bere12, a!ikor el!e%& a borKba, !%is rbzza a kirl&s%ot feles%1el s %&er!ekei1el e%&tt$ :errault t>rtnete azon a ponton 1%z2dik, a!ikor a kirl& azatr a borKb0l, ppen abban a pillanatban, a!ikor az an&ja e%& k%&0kkal teli 1ere!be akarja dobatni <sipker0zsikt$ Az e!bere12n2, !ikor ltja, o%& a kirl& azatrt, s %& %onosz ter1e !e% iKsult, !a%a u%rik a 1ere!be$ '>nn&en rt et2, !irt ne! rezte :errault illend2nek, o%& e%& ol&an t>rtnettel sz0rakoztassa a fran#ia kirl&i ud1art, !el&ben e%& zas kirl& er2szakot k>1et el e%& al10 ajadonon, te erbe ejti, teljess%%el !e%feledkezik r0la, s #sak !er2 1letlens%b2l jut eszbe e%& id2 utn$ Ne e%& ol&an !esebeli kirl&fi, aki zass%t s apas%t titokban tartja kirl& at&ja el2tt S !ondjuk azrt, !ert att0l tart, a kirl&ban >diplis fltken&s%et breszt, a fib0l szintn apa lesz S, ne! tKl !e%%&2z2, !r #sak azrt se!, !ert tKlzsnak rezzk, a u%&anabban a !esben !ind az apa, !ind az an&a >diplis fltken&s%%el 1iseltetik u%&anazon fiK%&er!ek irnt$ Bs a kirl&fi, br tudja, o%& an&ja e!bere12, !%se ozza aza feles%t s %&er!ekt az alatt az id2 alatt, a!% a j0 kirl& apa esetle% korltoz atn a kirl&n %onosz ajla!ait, #sak a alla utn, !ikor ebben a 1dele!ben !r ne! rszesl etnek$ ?zeknek a ne! szeren#ss 1ltoztatsoknak ne! az az oka, o%& :errault ne! 1olt el%% te ets%es !ese!ond0, ane! az, o%& ne! 1ette el%% ko!ol&an a !esket, fontosabb 1olt sz!ra az a szelle!es 1a%& !oralizl0 1erses befejezs, a!el&et !inde%&ik !ese 1% ez ozzbi%%&esztett$ 3iutn e kt rsz enn&ire rosszul illeszkedik >ssze, rt et2, o%& a!ikor l2sz0ban !eslik <sipker0zsika t>rtnett S de %&akran !% n&o!tatsban is S, a t>rtnet a kirl&fi s <sipker0zsika boldo% e%&!sra talls1al 1%z2dik$ ?bben a for!ban allottk s je%&eztk le a Gri!! test1rek isQ abban az id2ben ppK%&, !int !ost, ez a 1erzi0 1olt a le%is!ertebb$ Dala!i azonban el1eszett, a!i a :errault;fle 1ltozatban !% !e%1olt$ <sak e%& %onosz tndrr2l kpzel et2 el, o%& az Kjszl>tt allt k1nja, #sak azrt, !ert ne! 1tk !e% a keresztel2re, 1a%& !ert neki ne! ol&an szp ezstednn&el tertettek, !int a t>bbieknek$ "e t !ind :errault;nl, !ind a Gri!! test1reknl !r a t>rtnet kezdetn azt ltjuk, o%& a Wtndr keresztUan&a kt ellenttes ter!szetL S j0 s %onosz S sze!l&re asad$ A !esk lo%ikja azt k1nja, o%& a !ese 1%n a %onosz el1et kp1isel2 szerepl2 kell2kppen !e%bLn 2djk s elpusztuljonQ #sak %& !arad at fenn a j0, s #sak %& uralkod at a boldo%s%$ :errault;nl, akr#sak Basile;nl, a %onosz el1 kp1isel2je elpusztul, s %& a tndr!esk szoksos i%azs%szol%ltatsa r1n&esl$ Ne a Gri!!;fle 1ltozatban, a!ell&el !ost fo%lalkozni fo%unk, a %onosz tndr ne! bLn 2dik !e%$ 'l>nb>zzenek br!enn&ire is az e%&es feldol%ozsok rszletei, a k>zppontjukban ll0 t!a azonos: iba szeretnk a szl2k !e%akadl&ozni a %&er!ek szeJualitsnak felbredst, az !indenkppen bek>1etkezik$ 3i t>bb, a szl2k !e%%ondolatlan er2fesztsei ez irn&ban azzal az ered!nn&el jr atnak, o%& a %&er!ek a !e%felel2 id2nl ks2bben jut el az retts%i%Q ezt jelkpezi <sipker0zsika szz 1i% tart0 l!a, !el& el1lasztja szeJualitsa bredsnek id2pontjt att0l a per#t2l, a!ikor e%&esl szerel!es1el$ ?zzel szoros kap#solatban ll e%& !sik !ozzanat is, ne1ezetesen, o%& a szeJulis beteljesls !it se! 1eszt szps%b2l azltal, o%& soki% kell 1rni r$ 3ind a :errault;, !ind a Gri!! test1rek;fle 1ltozat !r a kezdet kezdetn utal r, o%& az e!bernek esetle% osszK idei% kell 1rnia a szeJulis beteljeslsre, a!it itt a %&er!ek szletse jelkpez$ =osszK; osszK idei% 1rt a kirl& s a kirl&n arra, o%& %&er!ekk szlessen, !ondja a !ese$ :errault !esjben a kirl&i szl2k K%& tesznek, a o%& :errault kortrsai szoktak il&en esetben: F?l!entek a 1il% !inden %&0%&forrs oz: fo%adal!at tettek, zarndokKira indultak: e%&sz01al !indent !e%pr0bltak, de ne! asznlt se!!i se!$ Azonban e%& id2 utn a kirl&n !%is #sak te erbe esett$G A Gri!!;!ese kezdete sokkal jobban illik e%& tndr!es ez: FBlt e%&szer e%& kirl& !e% e%& kirl&nQ szerettk e%&!st$$$, de iba 1olt !e% !indenk, $$$a sz1k tele 1olt bnattal, napesti%

#sak azt s0 ajtoztak: S Z a neknk %&ereknk 1olna] Ne br!enn&it s0 ajtoztak, br o%&an bKsultak, ne! teljesedett a k1ns%uk$$$ ?%&szer, a o%& ja kirl&nb !e%int ott szo!orkodik a k2padon, 1ratlanul lo##san e%&et a 1z, e%& >re% bka u%rik ki a partra, odatot&o% a kirl&n el, s azt !ondja: S )e bKsulj to1bb, szps%es kirl&nQ azrt j>tte! ide ozzd, o%& tudtodra adja!: betelik 1%re a sz1ed 1%&aQ ne! !Klik el e%& e%sz esztend2, s ln&od fo% szletni$G Az e%& 1, !el&nek letelt1el a bka a %&er!ek szletst j0solta, k>rlbell !e%felel a ter ess% kilen# 0napjnak$ ?z, 1ala!int az a tn&, o%& e%&es 1ltozatokban a kirl&n ppen a frd2jben l, a!ikor a bka felbukkan, arra utal, o%& a fo%a!zs a bka lto%atsakor t>rtnt$ W=o%& a tndr!eskben !irt jelkpezi a szeJulis beteljesedst ol&an %&akran a bka, ennek okt !ajd ks2bb, FA bkakirl&G #!L !es1el kap#solatban fo%juk tr%&alni$U =o%& a szl2knek osszan kellett 1rniuk %&er!ekk szletsre, arra fi%&el!ezteti a !ese all%at0jt, o%& nin#s !irt sietni a szeJulis let !e%kezds1elQ se!!it ne! 1eszt 1ele, a osszabb idei% 1rakozik$ A j0 tndreknek s j0k1ns%aiknak a keresztel2 alkal!1al ke1s k>zk 1an 1oltakppen a !ese 1al0di #selek!n& ez, le%feljebb kontrasztknt szol%lnak a !ell2z>tt tndr tk oz$ ?zt bizon&tja az a tn& is, o%& a tndrek sz!a orsz%r0l orsz%ra 1ltozik: ol ro!, ol n&ol#, ol tizen ro! 1an bel2lk$ A j0 tulajdons%ok, !el&ekkel a j0 tndrek ldjk !e% a %&er!eket, szintn kl>nb>znek az e%&es 1ltozatokban, !% a %onosz tndr tka !indi% u%&anaz: a kisln& Wa Gri!!;!ese szerint a!int a tizen>t>dik 1t bet>ltiU !e%szKrja !ajd az ujjt a rokka ors0j1al, s !e% al$ A le%utols0 j0 tndr a allt !% t tudja 1ltoztatni szz1n&i lo!ra$ A !ese tanuls%a u%&anaz, !int a F=0fe rkG;: a %&er!ekkort k>1et2 id2szak, !el& a allszerL passzi1its idejnek tLnik, 1oltakppen a #s>ndes n>1ekeds s felkszls idejeQ s a letelt, az e%&n rett sze!l&is%knt, szeJulis e%&eslsre kszen bred bel2le$ =an%sKl&oznunk kell, o%& a !eskben ez az e%&esls le%albb ann&ira a kt partner szelle!i s lelki e%&eslst is jelenti, !int a szeJulis beteljeslst$ A r%i id2kben a ln&ok t>bbn&ire tizen>t 1es korukban kezdtek !enstrulni$ A Gri!!;!ese tizen ro! tndrr2l esznkbe jut a tizen ro! old 0nap: a r%i id2kben az 1et tizen ro! 0napra osztottk$ Bs !br azok, akik ne! is!erik a old1 fo%al!t, ezt az utalst ne! 1eszik szre, az 1iszont k>ztudott, o%& a !enstru#i0 az esetek le%t>bbjben uszonn&ol# naponknt jelentkezik, azaz a old 0napok szerint, s ne! az 1 tizenkettes felosztst k>1eti$ "e t az a tn&, o%& a j0 tndrek tizenketten 1annak, s 1an e%& tizen ar!adik, a %onosz tndr is, jelkpesen a !enstru#i0 FtkraG utal$ )a%&on is ezt t!asztja al, o%& a kirl&, frfi l1n, ne! rti !e% a !enstru#i0 szks%ess%t, s !e%pr0blja !e%akadl&ozni, o%& ln&a tessen a 1%zetes 1rzsen$ A kirl&n a t>rtnet !inden 1ltozatban ltsz0la% e%&ltaln ne! t>r2dik a ara%os tndr j0slat1al$ Da%& !indenesetre sokkal okosabb annl, se! o%& !e%pr0blja !e%akadl&ozni a beteljesedst$ Az tokban szerepel a F%uzsal&G: a FdistaffG sz0 az an%ol n&el1ben !r j0 ideje ne!#sak %uzsal&t jelent, ane! Fasszon&tG is ltalbanQ s br a F%uzsal&G sz0 fran#ia s n!et !e%felel2ir2l W:errault;nl s a Gri!! test1reknlU u%&anezt ne! !ond atjuk el, ann&i bizon&os, o%& a sz>1s;fons ne!r%en !% rendk1l jelle!z2 Fn2iG fo%lalatoss% 1olt$ =iba tesz !e% !indent a kirl&, o%& !e%akadl&ozza a %onosz tndr FtknakG beteljesedst: er2fesztsei kudar#ot 1allanak, =iba tiltja !e%, o%& brki a kirl&s% terletn %uzsal&t asznljon, ezzel ne! akadl&oz atja !e% a 1%zetszerLen bek>1etkez2 1rzst, !i el&t e%&szer ln&a elrte a serdl2kort, 1a%&is a !ese szerint bet>lt>tte tizen>t>dik 1t$ Br!il&en 01intzkedseket te%&en is az apa, !ikor az id2 elrkezik, a serdl2kor kezdett 1eszi$ =o%& a!ikor az ezt jelent2 ese!n& bek>1etkezik, ppen !indkt szl2 t1ol 1an, azt jelkpezi, o%& a szl2k teljess%%el kptelenek !e%01ni %&er!ekeiket azokt0l a kl>nfle krzisekt2l, !el&ek e%&tt jrnak a feln2tt 1lssal, s !el&eken !inden e!bernek t kell esnie$ A!ikor serdl2korba lp, a ln&%&er!ek elkezdi felfedezni az letnek azokat a terleteit, !el&ek korbban el 1oltak zr1a el2leQ ezt jelkpezi az az eldu%ott szoba, a ol a fon0 >re%asszon& ld>%l, ?zen a ponton a !ese zsKfol1a 1an

freudi szi!b0lu!okkal$ A o%& a 1%zetes szoba fel k>zeledik, a ln&nak e%& #si%alp#s2n kell fel!ennie: az l!okban az il&en lp#s2 tipikusan a szeJulis l!n&t jelkpezi$ A lp#s2 tetejn e%& apr0 ajt0t tall, s a kul#s benne 1an a zrban$ A o%& elfordtja a kul#sot, FfelpattanG az ajt0, s a ln& e%& apr0 szobba lp, a ol e%& >re%asszon& l s fon, A bezrt ki#si szoba az l!okban %&akran jelkpezi a n2i ne!i szer1etQ a kul#s elfordtsa a zrban pedi% a k>z>slst$ 3ikor a ln& !e%ltja az >re%asszon&t fonni, !e%krdezi: F$$ $!i az, a!i ol&an 1%an pere% ott el2ttedMG )e! kell ozz tKl na%& kpzel2er2, o%& az ors0 le ets%es szeJulis konnot#i0it felis!erjk, de a!int a ln& ozzr, !e%szKrja az ujjt, s azon n&o!ban elalszik$ A %&er!ek tudattalanjban ez a !ese inkbb a !enstru#i01al, se!!int a k>z>slssel kap#solatos kpzettrstsokat breszt$ A k>znapi n&el1ben a jelens% bibliai !a%&arzatra is utal1a, a !enstru#i0t %&akran ne1ezik FtoknakGQ s e%& n2 S a tndr T tka okozza a 1rzst$ 3sodszor, az az letkor, !el&ben az tok !ajd beteljesl, az a kor, !el&ben a r%i id2kben a ln&ok le%t>bbje !enstrulni kezdett$ D%l a 1rzst e%& >re%asszonn&al, ne! pedi% e%& frfi1al 1al0 tallkozs okozzaQ s a Biblia szerint az tok asszon&r0l asszon&ra >r>kl2dik$ A 1rzs, pldul a !enstru#i0s 1rzs, !e%rendt2 tapasztalat a fiatal ln& sz!ra Ws !s sze!pontb0l a fiatal frfi sz!ra isU, a rzel!ile% kszletlenl ri$ A 1ratlan 1rzs l!n&t2l !e%rendl1e, a kirl&ln& osszK lo!ba ullikQ ezalatt !inden kr2t2l S 1a%&is a tKl korai szeJulis l!n&ekt2l S e%& t atol atatlan tskefal 1di$ Bs br a !ese e%&es 1ltozatai a 2sn2 osszK l!nak fontoss%t an%sKl&ozzk #!kben is Waz an%ol F" e 4leepin% Beaut&G S Az al10 4zps%U, !s feldol%ozsok #!e ennek a 1d2falnak a fontoss%t e!elik ki, innt a F<sipker0zsaG #!$ 4ok kirl&fi pr0bl !e% bejutni <sipker0zsik oz, !iel2tt az rlel2dsi id2szak letelneQ !indezek az id2 el2tt jelentkez2 kr2k ott1esznek a tskk k>z>tt$ Arra fi%&el!ezteti ez !ind a %&er!eket, !ind a szl2ket, o%& a szeJulis iz%alo! bredse, a a test s a llek !% ne! ll kszen az l!n&re, i%en kros le et$ Ne a!ikor <sipker0zsika 1%re elrte a testi s rzel!i retts%et, s kszen ll a szerele!re s ezzel a szeJulis letre s a zass%ra is S ekkor a korbban t atol atatlannak tLn2 fal en%ed: a tsks s>1n& ki1ir%zik, s a bokrok szt1lnak a kirl&fi el2tt$ A F<sipker0zsiknakG is, !int ann&i !s !esnek, ez a tanuls%a: ne! kell a%%0dni, siettetni a dol%okat, a!ikor az id2 !e%rik r, a le etetlennek tLn2 probl!a szinte !a%t0l !e%old0dik$ A szps%es ln& osszK l!a !s, to1bbi kpzettrstsokat is breszt$ /e%&en sz2 akr =0fe rkr2l 1e%kopors0jban, akr <sipker0zsikr0l Waz %&banU, az a serdl2kori lo!, o%& az ifjKs% s t>kletess% >r>kk tart, bizon& ne! t>bb: lo!$ A %onosz tndr tkt, a!el& alllal fen&e%ette a 2sn2t, i%az, osszK lo!ra 1ltoztattk, !indez azonban arra is utal, o%& ez a kt dolo% ne! is ll ol&an t1ol e%&!st0l$ =a 1alaki ne! akar 1ltozni, fejl2dni, az akr allszerL lo!ba is ull at$ 3% alszanak, a 2sn2k szps%e ide% szps%: a nr#iz!us elszi%eteltt teszi 2ket$ A!ikor az e%&n #sak >n!a%1al fo%lalkozik, ol&ann&ira, o%& kizrja tudatb0l a 1il% t>bbi rszt, akkor, i%az, nin#s rsze szen1edsben, de ne! n&er tudst, ne! l t rzel!eket se!$ Br!ifle t!enet e%& adott fejl2dsi fokr0l e%& k>1etkez2be sz!talan 1eszl&t rejt !a%ban: a serdl2kor 1eszl&eit a <sipker0zsika ujjKb0l fakad0 1r jelkpezi, a!ikor !e%szKrja az ors0$ Doltakpp ter!szetes, a az e%&n a feln>1ekedssel jr0 1eszl&ekre u%k rea%l, o%& 1issza1onul abb0l a 1il%b0l, abb0l az letb2l, a!el&ben il&en ne zs%ekkel kell sze!benznie$ A nr#isztikus 1issza1onuls a 1il%b0l ko!ol& ksrtst jelent et a serdl2kor feszlts%ei k>zepette, de a ezltal akarunk !e%!enekedni az let kisz!t atatlans%a el2l, az a 1eszl& fen&e%et bennnket, o%& allszerL passzi1itsba ullunk S erre fi%&el!eztet a !ese$ Az e%&n sz!ra az e%sz 1il% alott 1lik: ezt jelenti s erre fi%&el!eztet a allszerL lo!, !el&be <sipker0zsika e%sz k>rn&ezete ullik$ A 1il% #sak akkor 1lik is!t ele1enn az e%&n sz!ra, a 2 !a%a is rbred a 1il%ra$ <sak a pozit1 rzel!ekkel k>zelednk !sok fel, az FbresztG fel !inket, az !ent !e% att0l, o%& FtaludjukG az letnket$ A kirl&fi #s0kja !e%t>ri a nr#iz!us %onosz 1arzslatt: asszon&i letre breszti az addi% retlen ln&t$ <sak akkor !e et to1bb az let, a a ln&okb0l asszon& lesz$ A kirl&fi s a kirl&ln& ar!onikus tallkozsa, a o%& FrbrednekG e%&!sra, kifejezi, !it is jelent 1oltakppen rettnek lenni: ne!#sak >n!a%unkkal 1al0 ar!0nit, ar!0nit !sokkal is$

<sak a all%at0t0l f%%, o%& a kirl&fi rkezst ol&an ese!n&knt rtel!ezi;e, a!el& S a !e%felel2 id2pontban S a szeJualits bredst ozza !a%1al, 1a%& az n !a%asabb szintjnek szletstQ a %&er!ekek 1al0sznLle% !indkt le ets%es jelentst felfo%jk$ A kl>nb>z2 korK %&er!ekek a osszK lo!b0l 1al0 breds !ot1u!t !sknt s !sknt rtel!ezik$ A kisebb %&er!ekek f2knt az n bredst ltjk benne, azt, o%& sikerl !e%tere!tenik a ar!0nit kaotikus bels2 ksztetseik k>z>tt S azaz sikerl !e%tere!tenik >szt>n;njk, njk s felettes njk >ssz an%jt$ =a a %&er!ek a serdl2kor el2tt !r !e%is!erkedett a !esnek ezzel a jelents1el, serdl2korban !% !s, to1bbi jelentst is fel fo% fedezni u%&anebben a !esben$ ?kkor a !sik sze!ll&el elrt ar!0nia elrsnek brzolst is !e%ltja benne S e%& !s ne!L sze!ll&el elrt ar!0nit, aki1el S, a o%& a !ese 1%e !ondja S boldo%an l et, !% !e% ne! al$ Dal0sznLle% a tndr!esk le%fontosabb !ondani1al0ja az id2sebb %&er!ekek sz!ra ppen ez: o%&an le et elrni az letnek ezt a le%k1natosabb #ljt$ ?zt jelkpezi a !esk 1%e, !ikor a kirl&fi s a kirl&ln& e%&!sra tallnak, s Fboldo%an ltek, !% !e% ne! altakG$ <sak a az e%&n !r !e%tallta a ar!0nit >n!a%1al, akkor re!l eti, o%& !sokkal 1al0 kap#solatban is !e%tallja$ X kt fzis kap#solatt tudatel2ttes szinten a %&er!ek sajt fejl2dsi tapasztalatai alapjn rti !e%$ <sipker0zsika t>rtnete azt a ben&o!st kelti a %&er!ekekben, o%& e%& trau!atikus ese!n&nek S pldul a 1rzsnek az els2 !enstru#i0, !ajd ks2bb az els2 k>z>sls alkal!1al S a le et2 le%szeren#ssebb k>1etkez!n&ei le etnek$ A t>rtnet azt a %ondolatot is ellteti a %&er!ek a%&ban, o%& ezeket az ese!n&eket i%en ko!ol&an kell 1enni u%&an, de flni t2lk ne! szks%es$ Az FtokG 1oltakppen lds$ Dessnk !% e%& pillantst a <sipker0zsika;!ot1u! els2 is!ert felbukkansra az irodalo!ban, a Perce'orest) ben kb$ atszz 11el ezel2tt: itt Denus, a szerele! istenn2je az, aki %ondoskodik az al10 ln& felbresztsr2l azltal, o%& a kis%&er!ek kisz1ja a szilnkot az al10 ujjb0lQ u%&anez t>rtnik Basile !esjben is$ A n2 >n!e%1al0stsnak teljess%e ne! a !enstru#i01al k>1etkezik be, ne! is a szerele!be esssel, !% #sak ne! is a k>z>slssel, s2t !% a %&er!ekszlssel se!, iszen a Perce'orest)t>rtnet 2sn2je, ppK%& !int Basile;, !indezen ese!n&eket talussza$ ?zek #sak a teljes retts% fel 1ezet2 szks%es lpsekQ de a teljes retts% #sak akkor k>1etkezik be, a!ikor az asszon& letet adott, s tpllja is azt, akit !e%szlt, a!ikor a %&er!eket szoptatja$ ?zek a t>rtnetek te t ol&an l!n&eket sorolnak fel, !el&ek kizr0la% az asszon&i lttel jrnak e%&tt: a n2knek !indezen keresztl kell !ennik, !iel2tt n2is%k #sK#sra elrnnek$ A #se#se!2, aki kisz1ja a szlkt an&ja k>r!e al0l, s %& letre kelti, azt jelkpezi, o%& a %&er!ek ne! e%&szerLen passz1 befo%ad0ja !indannak, a!it an&ja ad neki, ane! e%&szers!ind na%& szol%latot is tesz az an&nak$ (%az, ezt az teszi le et21, o%& an&ja tpllja, de ppen a szoptats az, a!i a 2sn2t is!t letre t!asztja s a 2sn2 Kjjszletik, a!i itt is, !int !inden tndr!esben, e%& !a%asabb lelki szint elrst jelenti$ A tndr!ese te t arra tantja !ind a %&er!eket, !ind a szl2t, o%& ne!#sak a #se#se!2 kap az an&t0l, ane! az an&a is kap 1ala!it a %&er!ekt2l$ Az an&a letet ad %&er!eknekQ a %&er!ek Kj di!enzi01al %azda%tja an&ja lett$ A 2sn2 osszK l!a arra utal, o%& ebben az id2szakban kizr0la% >n!a%ra fi%&eltQ ennek 1et 1%et az, o%& tpllja %&er!ekt, az pedi% #serbe Kjratere!ti an&jt a lt le%!a%asabb szintjn, e%& ol&an k>l#s>n>ss%ben, a ol az, aki letet kap, letet is ad$ A F<sipker0zsikG;ban ezt !% az is an%sKl&ozza, o%& a kirl&fi #s0kjt0l ne!#sak a ln&, ane! e%sz 1il%a S szlei s a kastl& >sszes lak0ja S Kjra letre kelnek, abban a pillanatban, !ikor <sipker0zsika felbred$ =a rzketlenek 1a%&unk a 1il% irnt, a 1il% !e%szLnik ltezni sz!unkra$ A!ikor <sipker0zsika elaludt, elaludt sz!ra a 1il% is$ Bs a 1il% is Kjjled, a!ikor e%& Kjszl>tt ltja !e% a nap1il%otQ iszen #sak %& !arad at fenn az e!beris%$ ?zek a jelkpek a !ese t>rtnete sorn el1esztek, !ai for!jban a t>rtnet azzal 1%z2dik, o%& <sipker0zsika S s 1ele a 1il% S Kj letre bred$ Ne !% ebben a r>1idebb 1ltozatban is, a o%& !i is!erjk a !est, rezzk, o%& a!ikor <sipker0zsika felbred a kirl&fi #s0kjra S br a !odern 1ltozat ne! k>zli ezt ol&an e%&rtel!Len, !int a r%ebbiek S, a beteljeslt n2is% !e%testeslseknt led Kjj$

.#AM7?I?"KE ,5 A F=a!upip2keG kts%k1l az e%&ik le%is!ertebb S s 1al0sznLle% az e%&ik le%ked1eltebb S tndr!ese$ 3a%a a t>rtnet i%en r%i: a!ikor 'nban a (l$ szzad fol&a!n el2sz>r 1etettk paprra, !r osszK el2lete ,8 1olt$ Az, o%& a pratlanul ki#sin& lb a rendk1li ern&, el2kel2s% s szps% jele, 1ala!int az rtkes an&a%b0l kszlt papu#s !ot1u!a S !indezek arra utalnak, o%& a t>rtnet 1ala ol 'eleten, a ne! is felttlenl 'nban keletkezett$ A t>rtnet !ai all%at0i sz!ra a rendk1l ki#sin& lb ne! felttlenl e%&rtel!L a szeJulis 1onzer21el s szps%%el, 1iszont a r%i knaiak sz!ra az 1oltQ innt az a %&akorlat, o%& a len&ok lbt kiskorukban elk>t>ttk$ A F=a!upip2keG, abban a for!ban, a o%& !i is!erjk, azokr0l a %&>trel!ekr2l s re!n&ekr2l sz0l, !el&ek a test1rfltken&s% ln&e%t alkotjk: az ala#son& sorba tasztott 2sn2 %&2zedel!eskedik test1rei felett, akik rosszul bntak 1ele$ 3r osszK id21el azel2tt, o%& :errault a F=a!upip2keG;t !ai, k>zis!ert for!jra alaktotta, a F a!upip2keG sz0t a trn&osan !e%kl>nb>ztetett test1rre alkal!aztk, !ind fiKra, !ind ln&ra$ )!etorsz%ban pldul !esltek ol&an t>rtneteket, !el&ekben a a!upip2ke fiKb0l id21el kirl& lesz: a 2s te t =a!upip2ke frfi !e%felel2jnek tekint et2$ A Gri!! test1rek;fle feldol%ozs #!e: FAs# enputtelG, ?zt a kifejezst eredetile% azokra a szut&kos kis kon& aln&okra alkal!aztk, akik a kon& ai tLz el&b2l a a!ut eltakartottk$ A n!et n&el1ben sok ol&an kifejezst is!ernk, a ol a F a!uban kell lakniaG 1ala!il&en !e%felel2je ne!#sak !e%alztatsra, ane! a test1rek k>z>tti ri1alizlsra is utal, s arra a test1rre, aki 1%l is tKlszrn&alja a t>bbieket, akik !e%alztk$ 3artin /ut er FAsztali beszl%etseidben 'inr0l !int (stent2l elru%aszkodott %onoszte12r2l beszl, aki atal!askodott, !% a ke%&es Ebel arra kn&szerlt, o%& 2 le%&en a F a!upip2ke fi1rG WAs# ebrdelU, senki s se!!i, kiszol%ltat1a 'in kn&nek;ked1nekQ /ut er e%&ik szentbeszdben pedi% arr0l ,sz0l, o%& Bzsau arra kn&szerlt, o%& Pkob F a!u fi1reG le%&en$ 'in s Ebel, Pkob s Bzsau ol&an bibliai test1rprok, a ol az e%&ik fi1r eln&o!ta 1a%& elpuszttotta a !sikat$ A tndr!esben a test1rek el&ett !osto atest1rek 1etlkednek, taln azrt, o%& elfo%adtasson 1elnk S s !e%!a%&arzzon S e%& ol&anfajta ellens%eskedst, a!ir2l szeretnnk azt inni, o%& 1al0di destest1rek k>z>tt ne! lp fel$ )o a a test1rfltken&s% !indentt el2fordul, s Fter!szetesG is abban az rtele!ben, o%& a Ftest1rG;ltnek e%&ik ne%at1 k>1etkez!n&e, u%&anakkor ter!szetesen a test1ri kap#solat sok pozit1 rzele!re is alkal!at ad: il&es!i1el is tallkozunk a !eskben, pldul az F@ztest1rG;ben$ A F=a!upip2kG;nl jobban azonban e%&etlen !ese se! fejezi ki, !il&en %&>trel!eket jelent a kis%&er!eknek a test1rfltken&s%, a!ikor K%& rzi, fi1rei s n21rei kts%beejt2en tKlszrn&aljk$ =a!upip2kt !osto atest1rei ala#son& sorba tasztjk, !e%alzzkQ az 2 rdekeit W!osto aUan&ja felldozza n21rei ked1rtQ a le%piszkosabb !unkt 1%eztetik 1ele, s br j0l !e%#sinlja, senki se! di#sri !e% rteQ #sak !% t>bbet k>1etelnek t2le$ (%en, a kis%&er!ek, a!ikor a test1rek k>z>tti ri1alizls %&>trel!eit elszen1edi, il&enfor!n rzi !a%t$ )o a =a!upip2ke !e%pr0bltatsai s !e%alztatsai a feln2tt sz!ra esetle% tKlzsnak tLnnek, a %&er!ek, akit a test1rfltken&s% %&>trel!ei !a%ukkal sodornak, K%& ltja, o%&: F(%en, ez n 1a%&okQ %& bnnak 1ele!, 1a%& le%albbis szeretnnekQ il&en ki#sibe 1esznek$G Bs 1annak pillanatok S s2t %&akran osszK id2szakok S, a!ikor bizon&os bels2 okok atsra a %&er!ek akkor is %& rez, a el&zete test1rei k>z>tt ltsz0la% erre se!!i okot ne! ad$ A!ikor e%& t>rtnet !e%felel a %&er!ek !l&, rejtett rzel!einek S ann&ira, a!enn&ire e%& realisztikus elbeszls so a S, akkor a %&er!ek sz!ra eln&eri az Fi%azs%G rzel!i !in2s%t$ A F=a!upip2keG;ben elbeszlt ese!n&ek ol&an lnk jeleneteket festenek a %&er!ek el, a!el&ek !e%ele1entik 0risi erejL, %&akran !%is bizon&talan, kifejez etetlen rzel!eitQ ezek az epiz0dok te t !e%%&2z2bbnek tLnnek sz!ra, !int sajt letnek tapasztalatai$ A Ftest1rfltken&s%G kifejezs bizon&os rzel!eknek s ki1lt0 okaiknak rendk1l >sszetett e%&ttesre utal$ )a%&on ritka ki1telekt2l eltekint1e, azok az rzel!ek, !el&eket a test1rfltken&s% breszt az e!berben, e%szen arn&talanok: sokkal er2sebbek annl, a!it n21rei1el s fi1rei1el 1al0 kap#solata objekt1en nz1e indokoltt tenne$ )o a id2nknt !inden %&er!ek er2sen szen1ed a test1rfltken&s%t2l, i%en ritkn fordul el2, o%& a szl2k

1al0ban felldozzk 1ala!el&ik %&er!ekk rdekeit a t>bbi ked1rt, 1a%& o%& eltLrjk, o%& %&er!ekeik 1ala!el&ik test1rket %&>t>rjk$ Br!il&en ne z is az objekt1 tlkezs a kis%&er!ek sz!ra S s a er2s rzel!ek brednek benne, K%&sz0l1n le etetlen S, ra#ionlisabb pillanataiban 2 is FtudjaG, o%& 1ele senki ne! bnik ol&an rosszul, !int a !esben =a!upip2k1el$ Ne iba FtudjaG id2nknt az ellenkez2jt, a %&er!ek !%is %&akran K%& rzi, rosszul bnnak 1ele$ ?zrt isz a F=a!upip2keG ln&e%i i%azs%banQ s a !ese atsra inni kezd sajt 1%s2 szabadulsban s %&2zel!ben is$ =a!upip2ke diadalt all1a, benne is tKlzott re!n&ek t!adnak sajt j>12j1el kap#solatbanQ s ezekre a re!n&ekre szks% 1an a oz, o%& ellensKl&ozzk azt a rendk1l er2s szen1edst, !el&et a test1rfltken&s% okoz benne$ A Ftest1rfltken&s%G kifejezst asznljuk u%&an, de ennek a sznalo!ra !lt0 szen1edsnek j0for!n #sak 1letlenl 1an kap#solata a %&er!ek 1al0di fi1rei1el s n21rei1el$ A %&er!ek rzel!einek 1al0di forrsa szlei1el 1al0 kap#solatban keresend2$ A!ikor a %&er!ek bt&ja 1a%& n21re %&esebbnek bizon&ul nla, ez #sak t!eneti fltken&s%et breszt benne$ Az, o%& e%& %&er!ek kl>n>s fi%&ele!ben rszesl, #sak akkor srti !l&en a %&er!eket, a K%& rzi, o%& 2t 1iszont ne! sokra tartjk a szlei, 1a%& o%& eltasztjk !a%ukt0l$ ?z a szoron%s teszi ter ess sz!ra 1ala!el&ik S 1a%& !inde%&ik S test1re ltezst$ A fltken&s%et az lobbantja fel benne, o%& att0l tart, test1rei1el >ssze asonlt1a neki ke1esebb esl&e 1an r, o%& eln&erje szleinek szeretett s !e%be#slst$ ?rre utal e t>rtnetekben az a !ot1u!, o%& !it se sz!t, 1al0ban kl>nb;e a t>bbi test1r 1a%& se!$ A bibliai P0zsef t>rtnetb2l !e%tudjuk, o%& at&juk P0zsef irnti tKlzott szeretete ksztette P0zsef test1reit arra, o%& !e%pr0bljk elpuszttani az >##sket$ =a!upip2ke !osto j1al ellenttben, P0zsef at&ja ne! 1esz rszt fia !e%alzsban, ppen ellenkez2le%: jobban ked1eli, !int a t>bbi %&er!ekt$ Ne akr#sak =a!upip2kb2l, P0zsefb2l is rabszol%a leszQ =a!upip2k ez asonl0an 2 is #sodlatos !0don !enekl !e% az ala#son& sorb0l, s 1%l tKlszrn&alja test1reit$ A %&er!ek sz!ra, akit a test1rfltken&s% %&>trel!ei knoznak, jelenle%i #s%%edt llapotban 1aj!i #sekl& 1i%aszt jelent, a azzal biztatjuk, o%& !ajd a feln2, 2 is u%&anol&an %&es lesz, !int fi1rei s n21rei$ Br!enn&ire is szeretne inni abban, a!it !ondunk neki, ez t>bbn&ire ne! sikerl neki$ A %&er!ek kizr0la% szubjekt1en, sajt sze!pontjb0l tudja sze!llni a dol%okat, s a ezen az alapon asonltja >ssze !a%t a test1rei1el, ne! isz benne, o%& sajt erejb2l 1ala a is kpes lesz !indarra, a!ire !ost a t>bbiek$ =a jobban tudna bzni >n!a%ban, ne! rezn K%&, o%& test1rei pusztulssal fen&e%etik S br!it te%&enek is ellene S, iszen akkor inni tudna benne, o%& elj>n !ajd az id2, a!ikor szerepet #serlnek$ Ne !i1el a %&er!ek sajt erejb2l ne! kpes bizakod1a 1rni azt az elj>1end2 napot, a!ikor a dol%ok !ajd az 2 1%&ai szerint alakulnak, #sak fantzijban keres et !e%n&u%tatstQ s ezekben a fantziakpekben fellkerekedik test1rein, !i1el abban re!n&kedik, o%& 1ala!il&en szeren#ss ese!n& ezt !ajd a 1al0s%ban is el2idzi$ Br!il&en szerepet t>ltsnk is be a #saldban, 1ala!il&en for!ban id2nknt !indenkppen er2t 1esz rajtunk a test1rfltken&s% rzse$ 3% a test1r nlkli %&er!ek is tli, o%& !s %&er!ekeknek na%& el2n&eik 1annak 1ele sze!ben, s ez rendk1l fltkenn& teszi$ ?zenk1l att0l a n&u%talant0 %ondolatt0l is szen1ed et, o%& a 1olna test1re, azt szlei jobban szeretnk nla$ A F=a!upip2keG ppol&an na%& atssal 1an a fiKkra, !int a ln&okra, !i1el !indkt ne!beli %&er!ekek e%&for!n szen1ednek a test1reik irnti fltken&s%t2l, s !indann&ian 1%&nak r, o%& ki!enekljenek ala#son& el&zetkb2l, s f>lbe kerekedjenek azoknak, akik !ost kl>nbnek ltszanak nluk$ A F=a!upip2keG a felsznen u%&anol&an !e%t1eszt2n e%&szerL t>rtnetnek ltszik, !int a F:iroska s a farkasG W!el&nek npszerLs%ben is osztozikU$ A F=a!upip2keG a test1rfltken&s%%el jr0 szen1edsekr2l, 1al0ra 1l0 k1ns%okr0l, a !e%alzott e!ber fele!elkedsr2l sz0l, arr0l, o%& az i%azi rtk akkor is !e%is!erszik, a ron%&ok rejtik, o%& az ern& eln&eri jutal!t s a %onosz a bntetst S te t !e%le et2sen e%&rtel!L t>rtnet$ Ne a #selek!n& felszne alatt i%en >sszetett s na%&rszt tudattalan tartal!ak ka1aro%nak, s a t>rtnetnek bizon&os rszletei el%s%esek a oz, o%& utalsaikkal beindtsk tudattalan kpzettrstsainkat$ ?z a kontraszt a felszni e%&szerLs% s a t>rtnet !l&ebb rte%nek bon&olults%a k>z>tt a all%at0ban !l& rdekl2dst keltQ ezzel !a%&arz at0, !irt ked1eltk az 1szzadok sorn szzezrek s szzezrek ezt a !est$ A oz, o%& a !esnek e rejtett jelentseit !e%rt essk, el2sz>r tisztznunk kell a test1rflt ken&s% !l&ebb okait azokon a n&il1n1al0 okokon tKl, !el&ekkel eddi% fo%lalkoztunk$ 3int !r e!ltettk, a a %&er!ek el tudn inni, o%& az retlen kor1al jr0 %&en%es% az, a!el& !iatt el&zete ol&an trn&os a #saldban, ne! szen1edne ol&an n&o!orKs%osan a test1rei irnti fltken&s%t2l, iszen bzna benne, o%& a j>12 !ajd !indent rendbe oz$ Ne a!ikor K%& rzi, o%& !e%alz0 el&zett !e% is rde!elte, akkor

%&>trel!e teljesen kiltstalannak tLnik$ Njuna Barnes na%& rzken&s%re 1all0 !e%je%&zse a !eskkel kap#solatban S o%& a %&er!ek tud 1ala!it r0luk, a!it ne! tud el!ondani Wpldul, o%& tetszik neki, o%& :iroska s a farkas e%&tt fekszik az %&banU S to1bb %ondol at0 K%&, o%& a tndr!esk kt #soportra oszt at0k: az e%&ik #soportba tartoznak azok a !esk, !el&ek bels2 i%azs%ra a %&er!ek tudattalan szinten tud #sak rea%lni, s %& ne! tud beszlni r0laQ a !sik #soportba pedi% azok, !el&ekr2l a %&er!ek tudatel2ttes, s2t tudatos szinten felis!eri, ,, !i a Ftanuls%ukG, s ezt el is tudn !ondani, de ne! k1nja be1allani, o%& tudja$ A F=a!upip2keG e%&es rszletei ez ut0bbi #soportba tartoznak$ 4ok %&er!ek rzi K%&, o%& =a!upip2ke a t>rtnet elejn 1al0sznLle% !e%rde!elte a sorsot, a!ire jutott, !int a o%& K%& rzik, 2k is !e%rde!eltkQ de ne! akarjk, o%& ezt brki is !e%tudja$ ?nnek ellenre, a !ese 1%re =a!upip2ke kirde!li, o%& fele!eljk az ala#son& sorb0l, !int a o%& S re!li a %&er!ek S !ajd 2 is !e% fo%ja rde!elni korbbi ibi ellenre$ Blete 1ala!el& id2szakban S s ezek az id2szakok korntse! ritkk S !inden %&er!ek K%& rzi, o%& bizon&os titkos 1%&ai, s2t titkos #selekedetei !iatt !e%rde!li, o%& !e%alzzk, kitiltsk a t>bbiek trsas%b0l, s a a!u s koro! al1il%ba sz!Lzzk$ ?tt2l fl, f%%etlenl att0l, !il&en szeren#ss el&zetben 1an esetle% a 1al0s%ban$ Azokat pedi%, akikr2l K%& rzi, o%& !entesek az effajta %onoszs%t0l S pldul a test1rei S, %&Ll>li, s fl t2lkQ to1bb fl att0l is, o%& test1rei 1a%& a szlei felfedezik, !il&en is 2 1al0jban, s akkor leala#son&tjk, !int =a!upip2k1el tette a #saldja$ 3i1el szeretn, a !sok S !indenekel2tt a szlei innnek az rtatlans%ban, boldo%% teszi, o%& F!indenkiG isz =a!upip2kben$ X tndr!ese 1onzerejnek ez az e%&ik forrsa$ 3i1el az e!berek !e%bznak =a!upip2kben, a %&er!ek azt re!li, o%& benne is !e%bznak !ajd$ Bs a F=a!upip2keG ezt a re!n&t tpllja benneQ rszben ezrt is ol&an ked1es !indenkinek ez a !ese$ A %&er!ekre u%&an#sak na%& 1onzer2t %&akorol a !ese e%& !sik !ot1u!a: a !osto aan&a s a !osto atest1rek %onoszs%a$ Br!il&en ibi le%&enek is e%& %&er!eknek tulajdon sze!ben, ezek jelentktelenn al1n&odnak, a >ssze asonltja 2ket a !osto aan&a s a !osto atest1rek lnoks%1al s ko!iszs%1al$ 3i t>bb, a!it ezek a !osto atest1rek tesznek =a!upip2k1el, jo%osnak tnteti fel sajt le%ko!iszabb %ondolatait is sajt test1rei1el kap#solatbanQ iszen ol&an %onoszak, o%& br!i rosszat k1n is nekik az e!ber, az t>bb, !int jo%os$ Az 2 1iselkedskkel >ssze asonlt1a, =a!upip2ke 1al0ban i%azn rtatlan$ A %&er!ek te t, !ikor ezt a !est allja, K%& rzi, ne! kell bLntudatot reznie ellens%es %ondolatai !iatt$ ?%& !sik szinten S s a relis !e%fontolsok e%& %&er!ek a%&ban k>nn&edn lnek e%&tt a le%fantasztikusabb tKlzsokkal S br!il&en rosszul bnjanak is az e!berrel a szlei 1a%& a test1rei, s br!enn&it szen1edjen is e!iattS 1a%& le%albbis a %&er!ek K%& rzi, e!iatt S, !indez se!!is%, a az e!ber =a!upip2ke sors1al asonltja >ssze$ Az 2 t>rtnete fi%&el!ezteti a %&er!eket, o%& 1oltakppen !il&en szeren#ss, s o%& a dol%ok !enn&i1el rosszabbul is ll atnnak$ WDiszont azt a szoron%st, a!it ez az ut0bbi le et2s% breszt etne, feloldja a !ese 1%e, a ol S !int az !r a !eskben szoksos S !inden j0ra fordul$U ?%& apa besz!ol0ja >t s fl 1es kisln&nak 1iselkedsr2l j0l sze!llteti, !il&en k>nn&en el2fordul at, o%& e%& %&er!ek K%& rzi, 2 a #sald =a!upip2kje$ ?nnek a kisln&nak 1olt e%& kis K%a, akire i%en fltken& 1olt$ A kisln& na%&on szerette a F=a!upip2kG;t, iszen az ol&an an&a%ot knlt neki, !el&nek se%ts%1el kil ette ezt a fltken&s%et, !srszt a t>rtnetben brzolt el& zetek tlse nlkl i%en ne ezen tudta 1olna ezeket az rzseket felfo%ni s kifejezni$ ?z a kisln& korbban na%&on szeretett tisztn >lt>zk>dni, ked1elte a #sinos ru kat, !ost azonban piszkosan s rendetlenl jrt$ ?%& nap, !ikor arra krtk, ozzon e%& kis s0t, !ik>zben teljestette a krst, %& sz0lt az an&j oz: F3irt bnsz K%& 1ele!, !int =a!upip2k1elMG An&ja el2sz>r sz0 oz se tudott jutniQ aztn !e%krdezte: F=o%& rted azt, =a!upip2k1elMG o%& K%& bnok 1eled, !int

FV%&, o%& 1ele! 1%eztetsz !inden ne z !unkt a zban]G ; an%zott a kisln& 1lasza$ 3iutn %& szleit bele1onta fantziiba, !r n&ltabban kilte 2ket, K%& tett, !int a 2 s>p>rn >ssze a sze!etet stb$ 3% ennl is to1bb !ent: eljtszotta, o%& a kis K%t fel>lt>zteti bli ru ba$ Ne 2 e%& fokkal n&ltabban fejezte ki rzel!eit, !int a o%& azok a F=a!upip2kG;ben 1annak brzol1a, !i1el tudattalanul !e%rtette, !il&en ellent!ondsos rzsek ele%&b2l keletkezik a F=a!upip2keG;szerepQ e%& !s alkalo!!al u%&anis azt !ondta an&jnak s ,8 K%nak: F)e! szabad fltken&nek lennetek r!, a!irt n 1a%&ok a le%szebb a #saldban]G ?z j0l sze!llteti, o%& =a!upip2ke felszni alzatoss%a !>%>tt az a !e%%&2z2ds rejlik, o%& kl>nb an&jnl

s n21reinlQ !int a azt %ondoln: F=iba 1%eztettek 1ele! !inden piszkos !unkt, iba teszek K%&, !int a piszkos lennk, j0l tudo!, o%& azrt bntok %& 1ele!, !ert fltken&ek 1a%&tok r!, !ert ann&i1al kl>nb 1a%&ok nlatok$G ?zt a !e%%&2z2dst a !ese 1%e is alt!asztja, !ert arr0l biztostja a all%at0t, o%& !inden F=a!upip2ktG 1%l is !e%tall az 2 kirl&fija$ 3irt rzi K%& a %&er!ek a lelke !l&n, o%& =a!upip2ke 1oltakppen !e%rde!li leala#son&t0 el&zettM ?z a krds 1issza1ezet !inket az >diplis letszakasz 1%n jr0 %&er!ek lelkillapotnak tr%&als oz$ 3iel2tt >diplis ko!plik#i0i !e%kezd2dnnek, a %&er!ek !e% 1an %&2z2d1e r0la, o%& 2 szeretetre !lt0, s szeretik is, a e%&bknt a #saldon bell !inden rendben 1an$ A pszi# oanalzis irodal!a az e!ber >n!a%1al 1al0 teljes el%edetts%nek ezt a fzist Fels2dle%es nar#iz!usG;knt szokta e!le%etni$ ?bben az id2szakban a %&er!ek K%& rzi, o%& 2 a 1il%e%&ete! k>zppontja, te t se!!i oka r, o%& brkire is fltken& le%&en$ Az >diplis #sal0ds azonban, a!el& ezt az id2szakot lezrja, s>tt ktel&eket breszt a %&er!ekben sajt rtke irnt$ V%& rzi, o%& a 1al0ban !e%rde!eln a szeretetet, !int azt korbban itte, akkor a szlei ne! brlnk, s ne! okoznnak neki #sal0dst$ A szl2i brlatra a %&er!ek #sak e%&etlen !a%&arzatot tud tallni: azt, o%& 2benne kell lennie 1ala!i sKl&os ibnak, s az okozza a szl2kben azt, a!it 2 elutastsnak rzkel$ =a 1%&ai kiel%letlenek !aradnak, s a szlei #sal0dst okoznak neki, akkor 1ala!i bajnak kell lennie 1a%& 21ele, 1a%& a 1%&ai1al S 1a%& !indkett21el$ 3% ne! tudja felfo%ni, o%& az 2 sorsra br!ifle ol&an tn&ez2 is atssal le et, a!el& ne! 2benne !a%ban 1an$ Az >diplis fltken&s% id2szakban a 1il% le%ter!szetesebb dol%nak tLnt el2tte, o%& szeretne !e%szabadulni az azonos ne!L szl2t2l, de !ost a %&er!ek rbred, o%& ne! le et !indi% !inden K%&, a o%& 2 szeretn, s o%& ennek oka taln az, o%& ez a 1%& el&telen$ ">bb ne! ol&an biztos benne, o%& szlei jobban szeretik, !int a test1reitQ kezd arra %&anakodni, o%& a test1rei taln !entesek ezekt2l a rossz %ondolatokt0l s #selekedetekt2l, s ezrt ked1esebbek a szl2knek$ 3indez azzal e%&idejLle% jtsz0dik le, o%& a %&er!ekkel sze!ben szlei e%&re kritikusabban lpnek fel: !e%indul a %&er!ek szo#ializlsnak fol&a!ata$ Azt k1njk t2le, o%& ter!szetes 1%&ai1al ellenttes !0don 1iselkedjen, s ez se o%& se tetszik neki$ ?nnek ellenre en%edel!eskednie kell: ez d >t breszt benne$ ?z a d azok ellen irn&ul, akik k>1etel!n&ekkel lpnek fel 1ele sze!ben, 1a%&is 1al0sznLle% a szlei ellenQ e%& okkal t>bb, o%& a %&er!ek !e% akarjon szabadulni t2lk, s e%& okkal t>bb, o%& bLntudatot rezzen az effajta k1ns%ok !iatt$ ?zrt rzi K%& a %&er!ek, o%& !e%rde!li a bntetst ezek !iatt az rzel!ek !iattQ de azt re!li, a senki ne! tudja !e%, !ire %ondol ol&ankor, a!ikor !r%es, elkerl eti a bntetst$ 3i1el K%& rzi, ne! !lt0 szlei szeretetre, radsul letnek e%& ol&an id2szakban, a!ikor erre a szeretetre i%en er2sen 1%&ik, a %&er!ek att0l fl, o%& szlei rzel!ile% eltasztjk !a%ukt0l, !% akkor is, a ennek a flele!nek se!!i 1al0s%alapja nin#sen$ A 1isszautastst0l 1al0 flele! ez trsul a szoron%s, o%& !sokat jobban szeretnek nla, s azok ezt taln !e% is rde!lik S !e, a test1rfltken&s% %&>kere$ Az rde!telens% lesKjt0 rzsnek eredete rszben a tisztas%ra szoktats id2szakba n&Klik 1issza, illet1e a %&er!ek ne1eltetsnek !s ol&an !ozzanataira, !el&ek se%ts%1el szlei arra i%&ekeztek rszoktatni, o%& !osakodjk, tiszta s rendes le%&en$ 4okat rtak !r arr0l, o%& a %&er!ekeket o%&an kn&szerti a ne1els arra, o%& piszkosnak s rossznak rezzk !a%ukat, pusztn azrt, !ert ne! ann&ira tisztk, !int azt a szleik szeretnk 1a%& !e%k>1etelik t2lk$ Br!il&en j0l tanulja !e% a %&er!ek, o%& tisztnak kell lennie, na%&on j0l tudja, o%& sokkal jobban szeretn ten%edni !a%t annak a ajla!nak, o%& !aszatos, rendetlen, piszkos le%&en$ Az >diplis id2szak 1%n a bLntudat, a!it a!iatt rez, o%& szeretne piszkos s rendetlen lenni, !% kie%szl az >diplis bLntudattal, !i1el a %&er!ek szeretn elfo%lalni a 1ele azonos ne!L szl2 el&t a !sik szl2 rzel!eiben$ Az a k1ns%, o%& a !s ne!L szl2 szerel!e S a ne! is ppens%%el szeJulis partnere ;le%&en, az >diplis fejl2ds kezdetn !% ter!szetesnek s FrtatlannakG tLn etett, de e peri0dus 1%re a %&er!ek !r rossznak tekinti s elfojtja$ Bs ezt az rzst u%&an elfojtja, de a bLntudatot s a szeJulis rzel!eket ltalban ne!, s ett2l a %&er!ek bLn>snek s piszkosnak rzi !a%t$ Bs az objekt1 is!eretek in&ban a %&er!ek !e%int #sak K%& rzi, o%& e%&edl 2 a FrosszG il&en sze!pontb0l S 2 az e%&etlen %&er!ek, akinek il&en 1%&ai 1annak$ ?zrt azonosul !inden %&erek =a!upip2k1el, akit a a!u k>z sz!Lznek$ V%& rzi, neki is ott lenne a el&e, !ert il&en szenn&es k1ns%ai 1annakQ s o%& a szlei, a tudo!st szereznnek ezekr2l a k1ns%okr0l, 1al0ban oda sz!Lznk 2t is$ ?zrt 1an !inden %&er!eknek szks%e r, o%& bz asson benne: !% a il&en lealz0 el&zetbe kerlne is, 1%l !e%!enekl lealz0 el&zetb2l, s a le%#sodlatosabb !e%di#s2lsben lesz rsze S !int =a!upip2knek$

A oz, o%& a %&er!ek !e%kzd essen ebben az id2szakban a kts%beesssel s az rtktelens% rzs1el, rettenetesen na%& szks%e 1an r, o%& 1ala!el&est !e%rtse: onnan ered ez a bLntudat s szoron%s$ "o1bb !ind tudatos, !ind tudattalan szinten szks%e 1an a !e%n&u%tatsra, o%& kpes lesz kiszabadulni ebb2l a ne z el&zetb2l$ A F=a!upip2keG e%&ik le%na%&obb rde!e, o%& a %&er!ek !e%rti, o%& a 2s, a #sods se%ts% ellenre, ln&e%ben sajt er2fesztsei se%ts%1el S azrt, !ert az, aki S szabadul !e% ol&an di#s2s%es !0don lealz0 el&zetb2l s %&2zi le a ltsz0la% lekzd etetlen akadl&okat$ A !ese !e%er2sti a %&er!eket abban a itben, o%& e%& nap 1ele is ez t>rtnik !ajd, !i1el !e%%&2z2en !utatja be azokat a el&zeteket, !el&ek a %&er!ekben tudatos s tudattalan bLntudatot keltettek$ A felsznen a F=a!upip2keG a test1rek k>z>tti 1ersen%s le%szls2s%esebb for!jr0l sz0l: a !osto atest1rek fltken&s%r2l s %&Ll>letr2l, s arr0l, !it szen1edett =a!upip2ke ezekt2l a dol%okt0l$ Azok a to1bbi pszi# ol0%iai probl!k, !el&ekre a !ese szintn utal, ol&an rejtett for!ban bukkannak fel, o%& a %&er!ek ne! bred r tudatosan, !ir2l is 1an sz0$ "udattalanjban azonban a %&er!ek ezekre a jelent2s rszletekre is rea%l: ezek u%&anis ol&an l!n&ekre s dol%okra utalnak, !el&ekt2l tudatosan el atrolta !a%t, de azrt azok to1bbra is 0risi probl!t jelentenek neki$ A n&u%ati 1il%ban F=a!upip2keG t>rtnetnek els2 felbukkansa n&o!tatsban Basile a F3a#ska; ,9 =a!upip2keG #!L t>rtnete$ A t>rtnet e%& el>z1e%&lt er#e%r2l sz0l, aki K%& szerette a ln&t, o%& Fse!!i1el ne! t>r2d>tt a 1il%on, #sak 1eleG$ A er#e% feles%l 1esz e%& %onosz asszon&t, aki %&Ll>li a ln&t S felte et2le% fltken&s%b2l S, s Fol&an %&Ll>lk>d2 pillantsokat 1etett r, o%& az id2nknt >sszerezzent a r!lett2lG$ A ln& elpanaszolja a dol%ot szeretett ne1el2n2jnek, !ond1n, o%& jobb szeretn, a apja a ne1el2n2t 1ette 1olna feles%l e el&ett az asszon& el&ett$ ?zt all1a, a ne1el2n2 ksrtsbe esik, s azt tan#solja a ln&nak, Cezollnak, o%& krje !e% a !osto aan&jt, 1e%&en el2 1ala!i ru t a na%& ldb0lQ aztn !ikor az asszon& le ajol, o%& ben&Kljon a ldba, Cezolla r#sap atja a lda tetejt a fejre, s elt>r eti a n&akt$ Cezolla k>1eti a tan#sot, s 87 !e%>li a !osto aan&jt$ ?zutn rbeszli az apjt, o%& 1e%&e feles%l a ne1el2;n2t$ ) n& nappal az esk12 utn az Kj asszon& kezdi sajt at ln&t el2trbe tolni Cezolla ro1sra Weddi% eltitkolta a ltezsketU$ Cezolla ellen fordtja apja sz1t, s a ln&ra !ost Frossz id2k k>sz>nt>ttek: a szalonb0l a kon& ba kerlt, a !enn&ezetes %&b0l a tLz el& !ell, a po!ps sel&!ek s aran&ak k>zl a !oso%at0ron%&ok k>zQ jo%ar el&ett n&rs kerlt a kezbeQ s ne!#sak a el&zete 1ltozott !e%, ane! a ne1e is: t>bb ne! Cezollnak 1tk, ane! [3a#ska;=a!upip2knek\F$ ?%& nap, a!ikor a er#e% ppen Ktra kszl, !e%krdezi a ln&ait, !it ozzon nekik$ A !osto aln&ok !indenfle dr%a ol!it krnekQ Cezolla !ind>ssze arra kri, ajnlja 2t a tndrek j0indulatba, s krje !e% 2ket, o%& kldjenek neki 1ala!it$ A tndrek e%& datol&aft s a fa elltets ez s %ondozs oz szks%es eszk>z>ket kldenek Cezollnak$ 3a#ska;=a!upip2ke ellteti a ft, s na%& odaadssal %ondozza, !%ne! az akkorra n2, !int e%& asszon&$ ?kkor e%& tndr lp el2 a fb0l, s !e%krdezi 3a#ska;=a!upip2kt, !it k1n$ A ln& !ind>ssze ann&it szeretne, o%& e%&szer el!e essen azulr0l anlkl, o%& a !osto atest1rei !e%tudnk$ ?%& nap a !osto atest1rek !ulats%ba kszl2dnek, fel#i#o!zzk !a%ukat, s elindulnak azulr0l$ A!int kilpnek a zb0l, 3a#ska;=a!upip2ke Fodaro ant a f oz, s ali% o%& ki!ondta a sza1akat, !el&ekre a tndr tantotta, !ris ol&an po!ps >lt>zk 1olt rajta, !int e%& kirl&n2nG$ Az orsz% kirl&t, aki !a%a is rszt 1esz a !ulats%on, !e%babonzza 3a#ska;=a!upip2ke rendk1li szps%e$ =o%& !e%tudja, ki#soda, !e%paran#solja e%&ik szol% jnak, o%& k>1esse, de a ln&nak sikerl !e%szabadulnia t2le$ Y%&anez jtsz0dik le a k>1etkez2 !ulats%on is$ ?%& ar!adik alkalo!!al is u%&anK%& t>rtnik !inden, !int el2z2le%, ki11e, o%& 3a#ska; =a!upip2ke, !ik>zben a szol%a el2l !enekl, el1eszti e%&ik lbr0l a #ip2t, Fa le%dr%bb, le%#sinosabb #ip2#skt, a!il&ent az e!ber #sak elkpzel et$G WBasile idejben a npol&i >l%&ek,, a!ikor el!entek ott onr0l, #ip2jk f>l !a%as sarkK Fkalu#snitG KztakQ Basile t>rtnetben il&ent 1eszt el 3a#ska;=a!upip2ke$U =o%& !e%tallja a %&>n&>rL ln&t, a #ip2 tulajdonost, a kirl& nneps%et rendez, s elrendeli, o%& arra !inden n2 j>jj>n el az e%sz kirl&s%b0l$ Az nneps% 1%n a kirl& !e%paran#solja, o%& !inden n2 pr0blja fel az el1eszett #ip2t, s Faz, abban a pillanatban, a o%& Cezolla a k>zelbe rt, !a%t0l a ln& lbra sz>kkentG$ A kirl& te t feles%l 1eszi Cezollt, a n21rei pedi% F!ajd belesr%ultak az iri%&s%be, s #s>ndesen azaoldalo%tak az an&juk ozG$ Aendk1l ritka, o%& e%& !esben a %&er!ek !e%>lje az an&jt 1a%& a !osto aan&jt$ Cezolla t!eneti leala#son&tsa ol&ann&ira #sekl& bntets e%& %&ilkoss%rt, o%& 1ala!i !s !a%&arzatot kell keresnnk r,

annl is inkbb, !ert az, o%& Cezollb0l F3a#ska;=a!upip2keG lesz, ne! %onosztettnek bntetse S 1a%& le%albbis ne! k>z1etlenl$ A t>rtnet e%& !sik e%szen sajtos !ozzanata a !osto a !e%kett2zse$ A F3a#ska; =a!upip2kG;b2l se!!it ne! tudunk !e% a ln& desan&jr0l, akit pedi% a le%t>bb F=a!upip2keG;1ltozat !e%e!ltQ s az se! az an&a szi!bolikus !e%felel2je, aki %ondoskodik azokr0l a kellkekr2l, !el&ek se%ts%1el ala#son& sorba tasztott ln&a tallkoz at a kirl&fi1al, ane! e%& datol&afa alakjban !e%jelen2 tndr$ /e ets%es, o%& 3a#ska;=a!upip2ke 1al0di an&ja s els2 !osto aan&ja e%& s u%&anaz a sze!l&, #sak a %&er!ek fejl2dsnek kl>nb>z2 szintjeir2l nz1eQ !e%%&ilkolsa s !ssal 1al0 fel#serlse pedi% inkbb >diplis fantzia, se!!int 1al0s%$ =a ez %& 1an, rt et2, o%& Cezollt ne! bntetik !e% ol&an tettekrt, !el&eket #sak kpzeletben k>1etett el$ =o%& ttrbe szortjk test1rei ked1rt, taln szintn #sak fantzijnak ter!ke, K%& 1li, ez t>rtnne 1ele, a >diplis 1%&ai szerint #selekedne$ A!int e%&szer Cezolla kin2tt az >diplis korb0l, s ksz r, o%& Kjra j0 kap#solatban ljen az an&j1al, az an&a a datol&afban lak0 tndr alakjban 1isszatr, s le et21 teszi, o%& a ln&a szeJulis sikereket rjen el a kirl&nl, azaz e%& ne!;>diplis kap#solatban$ =o%& =a!upip2ke balsorsa >diplis kap#solat k>1etkez!n&e, erre a tndr!esk e #iklusb0l sz!os 1ltozat utal$ Azokban a t>rtnetekben, !el&ek e%sz ?ur0pban, Afrikban s Ezsiban elterjedtek S s ?ur0pn bell pldul .ran#iaorsz%ban, Hlaszorsz%ban, Ausztriban, G>r>%orsz%ban, arorsz%ban, 4k0#iban, /en%&elorsz%ban, Hroszorsz%ban s 4kandin1iban S, =a!upip2ke apja el2l !enekl el, !ert az feles%l akarja 1enni$ ?%& !sik, a le%kl>nb>z2bb orsz%okban elterjedt !ese#soportban =a!upip2kt azrt sz!Lzi az apja, !ert ne! szereti 2t ann&ira, a!enn&ire !e%k>1eteln t2le Wbr ppen el%% szeretiU$ "e t sok ol&an 1ltozata 1an a F=a!upip2keG; t!nak, !el&ben a ln& !e%pr0bltatsa apa s ln&a >diplis 1onzal!nak a k>1etkez!n&e S s %&akran sz0 sin#s a t>rtnetben W!osto aUan&r0l 1a%& W!osto aUtest1rekr2l$ 3$ A$ <oJ, aki 585 F=a!upip2keG;1ltozat >ssze asonlt0 ele!zst 1%ezte el, ro! t% kate%0riba osztotta e 86 !esket$ Az els2 #soport #sak azt a kt !ot1u!ot tartal!azza, a!el& az >sszes F=a!upip2keG;1ltozat ln&e%e: a 2sn21el rosszul bnnak, s e%& papu#s se%ts%1el is!erik fel$ <oJ a !sodik #soportba azokat a !esket sorolta, !el&eknek to1bbi kt ln&e%es !ozzanataQ a Fter!szet ellen 1t2 apaG, a o%& <oJ a !a%a 1iktorinus stlusban ne1ezi S azaz e%& ol&an apa, aki feles%l akarja 1enni a tulajdon ln&t S, 1ala!int az, o%& a 2sn2 ennek k>1etkeztben !eneklni kn&szerl, s F=a!upip2keG lesz bel2le$ A ar!adik #soportban e kt !ozzanatot fel1ltja az a !ot1u!, !el&et <oJ F/ear kirl& tletnekG ne1ez: e%& apa azt k1nja a ln&t0l, !ondja !e%, !enn&ire szereti, s !i1el K%& tli !e%, o%& ne! el%%, sz!Lzi a ln&t, !iltal az F=a!upip2keG; el&zetbe kn&szerl$ Basile !esje e%&ike a ke1s F=a!upip2keG;1ltozatnak, !el&ben a 2sn2 !a%nak k>sz>n eti balsorst: r!n&kodsnak s rossz #selekedeteinek$ 3inden e%&b 1ltozatban a felsznen %&akorlatila% rtatlan$ )e! tesz se!!it annak rdekben, o%& apjban felbressze a 1%&at: 1e%&e 2t feles%lQ az se! i%az, o%& ne szeretn az apjt, br az azrt Lzi 2t el a zt0l, !ert K%& 1li, ne! szereti 2t el%%$ A !a is!ert 1ltozatokban =a!upip2ke se!!i ol&as!it ne! tesz, a!i indokoln, !irt kerl trn&os el&zetbe n21rei ez kpest$ Basile t>rtnett ki11e, a le%t>bb F=a!upip2keG;t>rtnet er2sen an%sKl&ozza a ln& rtatlans%t: =a!upip2ke t>kletesen ern&es$ 4ajnos, az e!beri kap#solatokban ritkn fordul el2, o%& az e%&ik partner !a%a a !e%testeslt rtatlans%, s e%&edl a !sik a bLn>s !indenben$ A tndr!eskben ez ter!szetesen le ets%esQ ne! na%&obb #soda ez se!, !int a tndr keresztan&k #sodattelei$ Ne a!ikor a !ese 2sn2j1el azonosulunk, !a%unk !iatt tesszkQ s tudatos s tudattalan asszo#i#i0ink na%& szerepet jtszanak benne$ A ln&%&er!ek %ondolatait e t>rtnettel kap#solatban er2sen befol&sol atja, !it szeretne inni apja s >n!a%a kap#solatr0l, s o%& irnta rzett 85 rzel!ei k>zl !it szeretne elleplezni$ Azt a sok !est, !el&ekben az rtatlan =a!upip2kt2l azt k>1eteli az apja, o%& !enjen ozz feles%l, s ett2l a sorst0l #sak K%& tud szabadulni, a el!enekl ott onr0l, K%& rtel!ez etjk, o%& !e%felelnek annak az e%szen ltalnos %&er!eki fantziakpnek ;azt fejezik ki a !esk szoksos eszk>zei1el S, o%& a ln&%&er!ek szeretn, a apja feles%l 1enn, azutn pedi% bLn>snek rzi !a%t fantzii !iatt, s leta%adja, o%& br!i ol&as!it tett 1olna, a!i a szl2ben il&en 1%&at breszt etne$ Ne lelke !l&n a %&erek tudja, o%& arra 1%&ik: apja szeresse jobban 2t, !int az an&jt, s ezrt K%& rzi, bntetst rde!el S innt a !enekls 1a%& a sz!Lzets !ot1u!a s a F=a!upip2ke;sorsG$

Azokat a t>rtneteket pedi%, !el&ekben =a!upip2kt azrt sz!Lzik, !ert a ln& ne! szereti el%% az apjt, K%& tekint etjk, !int a kisln& azon 1%&nak projek#i0jt, o%& apja k1nja azt t2le: szeresse 2t ol&an !rtktelenl, a o%& 1al0ban szeretni k1nn$ Da%& rtel!ez etjk =a!upip2ke elLzettetst K%& is, o%& ez a !ot1u! az apnak ln&a irnti >diplis rzel!eit fejezi ki W iszen =a!upip2ke elLzsre azrt kerl sor, !ert ne! szereti el%% az apjtU, s il& !0don er2s 1onzst %&akorol !ind az apa, !ind a %&er!ek tudattalanjra s S ezen a ponton !r er2sen elfojtott S >diplis rzel!eikre$ Basile t>rtnetben =a!upip2ke rtatlan u%&an !osto atest1rei1el s ne1el2n2jb2l lett !osto aan&j1al sze!ben, de bLn>s els2 !osto aan&ja !e%%&ilkolsban$ 4e! Basile t>rtnetben, se! a sokkal r%ebbi knai !esben nin#s sz0 arr0l, o%& =a!upip2k1el a !osto atest1rei rosszul bnnnak, 1a%& o%& br!il&en e%&b !e%alztatsban lenne rsze azonk1l, o%& W!osto aUan&ja ron%&os ru ban jratja, s ne z zi!unkt 1%eztet 1ele$ A !ulats%t0l se! szntszndkkal tartjk t1ol$ A test1rfltken&s%, a!i ol&an fontos ele!e a F=a!upip2keG !ostanban is!eretes 1ltozatainak, ezekben a korai feldol%ozsokban ali% jtszik 1ala!el&es szerepet$ :ldul, a!ikor Basile t>rtnetben a n21rek iri%&lik, o%& =a!upip2kb2l kirl&n lett, ez ali% tLnik t>bbnek, !int ter!szetes reak#i0nak, o%& !s 1itte el el2lk a %&2zel!et$ A !a is!ert F=a!upip2keG;t>rtnetekben !r e%szen !skpp llnak a dol%ok: itt a !osto atest1rek akt1an rszt 1esznek =a!upip2ke %&>trsben, s ezrt aztn !e% is bLn 2dnek$ Diszont ezekben a t>rtnetekben ne! t>rtnik se!!ifle szeren#stlens% a !osto 1al, no a i%en#sak t!o%atja a !osto an21reket =a!upip2ke knzsban$ 3int a arra utalna a t>rtnet, o%& a W!osto aUan&a jo%%al bnt rosszul =a!upip2k1el, ezt a ln& 1ala!il&en !0don !e% is rde!elte S a !osto atest1rek rossz bns!0djt 1iszont !r ne!$ =o%& !i rosszat te etett 1a%& szeretett 1olna tenni =a!upip2ke, a!i1el kirde!elte a W!osto aUan&a bns!0djt, erre le%feljebb k>1etkeztet etnk az ol&an t>rtnetekb2l, !int Basile;, 1a%& azokb0l a 1ltozatokb0l, a ol =a!upip2ke akkora szeretetet breszt apjban, o%& az feles%l akarja 1enni$ =a j0l sze!%&re 1esszk ezeket a korai F=a!upip2keG;1ltozatokat, !el&ekben a test1r1iszl& #sak jelentktelen szerepet jtszik, !% az >diplis kap#solat elutastsa a !ese k>zppontjban ll & a ln& !e%sz>kik apja el2l, !ert abban szeJulis 1%&ak brednek irntaQ, e%& apa eltasztja !a%t0l a ln&t, !ert az ne! szereti el%%Q az an&a tasztja el !a%t0l a ln&t, !ert a frje tKls%osan is szeretiQ 1ala!int S ritkn, de el2fordul ez is S o%& a ln& !a%a szeretne apja feles%nek el&be lpni S, arra k>1etkeztet etnk, o%& eredetile% a teljesedsben !e%akadl&ozott >diplis 1%&ak okoztk a 2sn2 balsorst$ Ne ezeknek a #iklust alkot0 tndr!esknek a keletkezsben ne! ll !0dunkban !e%fi%&elni a t>rtnet 1%s2 kialakulsnak fzisait, !r #sak azrt se!, !ert a szj a%&o!n&ban a le%r%ebbi 1erzi0k e%&tt lnek a ks2bb keletkezett 1ltozatokkal$ 3i1el a tndr!esket t>rtnetk e%& !e%le et2sen ks2i pontjn %&Ljt>ttk >ssze s jelentettk !e% n&o!tatsban, a 1erzi0k korszakolsa a %&Ljtst !e%el2z2 id2re nz1e #sak puszta ipotzis le et$ Ne br!il&en eltr2ek is le etnek a t>rtnet ke1sb fontos rszletei, a t>rtnet !inden 1ltozata !e%e%&ezik bizon&os ln&e%i sajtoss%okban$ :ldul !inden t>rtnetben a 2sn2 el2sz>r szeretetben l, !e%be#slik, s ol&an irtelen ullik le ked1ez2 el&zetb2l a teljes !ell2z>tts%be, !int a!il&en 1ratlanul e!elkedik !% a korbbinl is sokkal !a%asabbra a !ese 1%n$ A 1%kifejlet azzal 1eszi kezdett, o%& a papu#s se%ts%1el, !el& illik a lbra, 88 felis!erik$ WAlkal!anknt !s tr%& is jtsz atja a papu#s szerept, pldul %&LrL$ U Az e%&etlen kul#sfontoss%K kl>nbs%, !el&nek se%ts%1el a t>rtneteket Wa fentebb !r tr%&altU #soportokra oszt atjuk, abban !utatkozik, o%& !i okozza =a!upip2ke balsorst$ Az e%&ik #soportban a le%fontosabb szerepet az apa jtssza, 2 ll sze!ben =a!upip2k1el$ A !sik #soportban a !osto aan&a s a !osto an21rek llnak sze!ben a 2sn21elQ ezekben a t>rtnetekben an&a s ln&ai ol&ann&ira azonost at0k e%&!ssal, o%& az ol1as0nak az az rzse, 1oltakppen e%&etlen fi%ura t>bbfel asts1al 1an dol%unk$ Az els2 #soportban apja tKlzott szeretete idzi el2 =a!upip2ke tra%ikus el&zettQ a !sodikban a W!osto aUan&a s ln&ainak %&Ll>lete idzi el2 Wa !osto an21rek %&Ll>lett pedi% a test1rek k>z>tti 1etlkeds okozzaU$ =a rbzzuk !a%unkat Basile !esjnek utalsaira, azt !ond atjuk, o%& az apa s a ln& e%&!s irnti !rtktelen szeretete 1olt el2sz>r, s #sak ezt k>1ette a ln& =a!upip2ke;sorba tasztsa az an&a s a n21rek ltal$ ?z a el&zet !e%felel a ln& >diplis fejl2dse sorrendjnek$ ?l2sz>r szereti az an&tS a kis%&er!ek1ek Fj0 an&jtG, aki ks2bb a tndr;keresztan&a kpben bukkan fel Kjra a t>rtnetben$ 's2bb elfordul an&jt0l apja fel: 2t szereti, s arra

1%&ik, o%& az is #sak 2t szeresse$ ?zen a ponton az an&a S s test1rei is, le%&enek azok 1al0s%osak 1a%& kpzeletbeliek, de kl>n>skppen a ln&test1rek S 1ersen&trsai1 1lnak$ Az >diplis id2szak 1%n a %&er!ek sz!ki1etettnek, teljesen !a%n&osnak rzi !a%tQ azutn, a a serdl2korban !inden annak rendje s !0dja szerint jtsz0dik le, a ln& 1isszatall az an& ozQ de !ost !r ne! szeretete kizr0la%os tr%&nak tekinti, ane! ol&an sze!l&nek, aki1el azonosul at$ A tLz el&, az ott on k>zppontja, e%&Kttal az an&a jelkpe is$ =a 1alaki ol&an k>zel l a tLz el& ez, o%& 1oltakppen a a!uban lakik, ez azt az er2fesztst jelkpez eti, o%& szeretne !e%!aradni az an&a !ellett s !ind a !ellett, a!it 2 jelkpez S 1a%& 1isszatrni ozz$ 3inden kisln& !e%pr0bl 1isszatrni az an& oz, !iutn az apa #sal0dst okozott neki$ ?z a 1isszatrsi ksrlet azonban t>bb ne! sikerl et, !i1el an&ja !r ne! a #se#se!2kor !indent !e%ad0 Fj0 an&jaG, ane! kezd k>1etel!n&eket t!asztani a %&er!ekkel sze!ben$ ?bben a !e%1il%tsban =a!upip2ke a t>rtnet kezdetn ne!#sak a Fj0 an&aG el1esztst %&szolja, ane! azon is kesere%, o%& fstbe !entek l!ai apj1al 1al0 #sodlatos kap#solatr0l$ =a!upip2knek !e% kell kzdenie !l&s%es >di; plis #sal0dotts%1al, o%& a t>rtnet 1%re is!t sikeresen l essen, t>bb ne! %&er!ekknt, ane! zass%ra rett fiatal ln&knt$ A F=a!upip2keG;1ltozatok kt #soportja te t, !el&ek a felsznen ol&ann&ira kl>nb>znek abb0l a sze!pontb0l, o%& !i okozza bennk a 2sn2 sorsnak rosszra fordulst, !l&ebb szinten e%&ltaln ne! llnak ellenttben e%&!ssal$ <sak ppen kl>nb>z2kppen fejezik ki a ln&%&er!ek >diplis 1%&ainak s szoron%sainak, te t u%&anannak a jelens%nek n n& fontos aspektust$ A el&zet !r ln&e%esen bon&olultabb, a a F=a!upip2keG;t>rtnet !anaps% npszerL 1ltozatait 1esszk sze!%&reQ u%&an#sak ne z dol%unk 1an, a !e% akarjuk !a%&arzni, !irt szortottk ki a korbbi 1ltozatokat, pldul Basile;t$ X 1ltozatokban az apa irnti >diplis 1%&ak !e%n&il1nulsai elfojt0dnak S eltekint1e a 2sn2nek att0l a k1ns%t0l, o%& az apja 1arzserejL ajndkot ozzon neki$ Bs az az ajndk, !el&et apja oz =a!upip2knek S !int a datol&afa a F3a#ska;=a!upip2keG;!esben S !e%tere!ti a ln& sz!ra annak a le et2s%t, o%& tallkozzk a kirl&fi1al, s eln&erje annak szerel!tQ ennek ered!n&ekppen pedi% apja el&be e%& !sik frfi lp =a!upip2ke rzel!eiben: !ost !r 2t szereti a 1il%on a le%jobban$ =a!upip2knek an&ja elpuszttsa irnti 1%&a a !odern 1ltozatban felis!er etetlenn 1lik, el&ette eltols s projek#i0 lp fel: ne! an&a az, le%albbis a felsznen, aki ol&an fontos szerepet jtszik a ln& letben, ane! e%& !osto a$ Az an&t te t a !ese fel#serli e%& 2t el&ettest2 szerepl21el$ Bs ne! a ln& szeretn an&jt kiszortani a #saldban bet>lt>tt el&b2l, o%& 2 jtsz asson na%&obb szerepet apja letben, ane! projek#i0 se%ts%1el ezt az rzst a !osto ban fedezi felQ a !osto a akarja a ln&t kiszortani a el&b2l$ ?%& to1bbi eltols %ondoskodik r0la, o%& a ln&%&er!ek 1al0di 1%&ai rejt1e !aradjanak, ne! az an&a, ane! a !osto atest1rek akarjk el1enni a 2sn2t2l az 2t !e%illet2 el&et$ ?zekben a 1ltozatokban te t az elfojtott >dipalis rzel!ek el&t 1eszi t a test1rfltken&s% !ot1u!a a !ese k>zppontjban$ A 1al0 letben is %&akran !aradnak rejt1e !ind a pozit1, !ind a ne%at1 >dipalis kap#solatok, ppK%&, !int a !iattuk rzett ( bLntudat: il&enkor %&akran rejt2znek a test1rek k>z>tti fltken&s% !>%$ Ne !int a o%& az %&akran !e%esik az ol&an >sszetett lelki fol&a!atokkal, !el&ek na%& bLntudatot bresztenek, az e%&n tudatosan kizr0la% a bLntudatb0l ered2 szoron%st li t, !a%t a bLntudatot 1a%& annak okt ne!$ %& F=a!upip2keG t>rtnete is #sak az ala#son& sorba tasztott 2sn2 keser1eir2l beszl$ A tndr!esk le%jobb a%&o!n&ai szerint azt a szoron%st, a!it =a!upip2ke sznalo!ra !lt0 el&zete breszt a all%at0ban, r>1idesen eloszlatja a !ese 1%e, !ikor is !inden j0ra fordul$ A!ikor a %&er!ek !l&en tli =a!upip2ke sorst, anlkl o%& ez tudatosodna benne, 1ala!il&en for!ban tulajdon >dipalis szoron%s1al s bLntudat1al fo%lalkozik, s u%&anakkor a !>%>ttk rejl2 1%&akkal is$ A t>rtnet tpot ad a %&er!ek re!n&nek, o%& e%& nap !ajd kibon&ol0dik >dipalis el&zetb2l, s szeretete sz!ra ol&an tr%&at tall, akinek bLntudat 1a%& szoron%s nlkl ad atja !a%tQ a t>rtnet biztostja r0la, o%& a lt !l&ebb szfrinak !e%j rasa !ind>ssze e%& szks%es lps az e%&n le%!a%asabb rendL le et2s%einek !e%1al0sts oz 1ezet2 Kton$ =an%sKl&oznunk kell, o%& a F=a!upip2keG;t>rtnet 1ala!el&ik !ai 1ltozatt all1a, teljess%%el le etetlen lenne tudatosan felis!erni, o%& a 2sn2 balsorst tulajdon >dipalis 1%&ainak k>sz>n eti, s o%& a!ikor pratlan rtatlans%t ann&ira an%sKl&ozza, a t>rtnet 1oltakppen >dipalis bLntudatt leplezi$ A F=a!upip2keG k>zis!ert 1ltozatai k>1etkezetesen o!l&ban a%&jk az >dipalis !ozzanatokat, s !% #sak ne! is #loznak r, o%&

=a!upip2ke rtatlans%a kts%es le et$ "udatos szinten a !osto aan&a s a n21rek %onoszs%a el%s%es !a%&arzat !indarra, a!i =a!upip2k1el t>rtnik$ A !ese !ai #selek!n&e a test1rfltken&s% k>rl >sszpontosulQ a !osto aan&a is #sak azrt tasztja ala#son&abb sorba =a!upip2kt, !ert sajt ln&ait akarja el2trbe tolniQ a n21rek %onoszs%t pedi% az indokolja, o%& fltken&ek =a!upip2kre$ Ne a F=a!upip2keG !indazokat a tudattalan %ondolatokat s rzel!eket felbreszti bennnk, a!el&ek sajt bels2 tapasztalatainkban a test1rfltken&s%%el jr0 rzel!ek ez kap#sol0dnak$ Anlkl o%& FtudnG, a %&er!ek sajt tapasztalatai alapjn k>nn&en !e%rti a =a!upip2k1el kap#solatos bels2 tapasztalatok ull!zst$ A ln&%&er!ek pldul 1isszae!lkez et arra az elfojtott 1%&ra, o%& !e%szabaduljon an&t0l, s apa #sak az >1 le%&enQ s !i1el bLntudata 1an ezek !iatt a FpiszkosG 1%&ak !iatt, a ln&%&er!ek F!e%rtiG, !irt sz!Lzi e%& an&a a ln&t, o%& azontKl a a!uban aludjon, s !irt ked1eli jobban t>bbi %&er!ekt$ 3el&ik %&er!ek ne! k1nta !%, o%& sz!Lzzk a #saldb0l 1ala!el&ik szl2t, s !el&ik ne! rzi K%&, o%& bntetsl 2 rde!li ezt a sorsotM Bs 1an;e %&er!ek, aki ne szeretett 1olna alaposan !e% e!pere%ni a piszokban 1a%& a srbanQ s a!ikor a szl2i brlat !iatt piszkosnak kellett reznie !a%t, !el&ik %&er!ek ne lett 1olna !e%%&2z2d1e arr0l, o%& ne! is rde!el kl>nb sorsot, !int o%& e%& piszkos zu%ba sz!LzzkM Azrt fo%lalkoztunk il&en sokat a F=a!upip2keG >diplis tter1el, o%& bebizon&tsuk: a t>rtnet a all%at0 sz!ra !l&ebb !a%&arzattal szol%l sajt, test1rei1el kap#solatos fltken&s%nek okait illet2en$ =a a all%at0 !e%en%edi, o%& tudattalan !e%rtse e%&tt F ull!ozzkG azzal, a!it tudatos szinten tudo!sul 1esz, sokkal !l&ebben !e%rti, onnan ered az az >sszetett rzele!, !el&et test1rei keltenek benne$ A test1rek k>z>tti fltken&s%, akr n&ltan kifejez2dik, akr elfojtjuk, !indenkppen fontos rsze az e!ber letnek, s e%szen a feln2ttkori% tart, akr#sak pozit1 !e%felel2je, test1reink irnti szeretetnk$ Ne !i1el ez ut0bbi ritkn 1ezet rzel!i bon&odal!ak oz, !% az el2bbi i%en, a !l&ebben !e%rtjk, !i !inden jtszik szerepet a test1rflt ken&s% kialakulsban, k>nn&ebben !e%birk0zunk letnknek ezzel a fontos s bon&olult probl!j1al$ Akr#sak a F:iroska s a farkasG, a F=a!upip2keG is kt kl>nb>z2 1ltozatban is!eretes !anaps%: az e%&ik 85 :errault !esjn alapszik, a !sik a Gri!! test1rekn, s a kt 1ltozat jelent2s !rtkben kl>nb>zik$ A o%& :errault t>bbi !esj1el is, F=a!upip2kG;j1el is az a baj, o%& 1ette a tndr!ese an&a%t S akr Basile t>rtnete 1olt az, akr 1ala!il&en !s, szj a%&o!n&b0l is!ert F=a!upip2keG;1ltozat, akr e kett2 ko!bin#i0ja S, !e%szabadtotta !indatt0l, a!it k>z>ns%esnek tartott, a t>bbi rszt pedi% odi% fino!totta, a!% K%& ne! rezte, o%& !ost !r alkal!as az ud1ar sz0rakoztatsra$ 3i1el i%en te ets%es s j0 zlsL szerz2 1olt, bizon&os rszleteket !a%a tallt ki, !sokat !e%1ltoztatott, o%& a t>rtnet !e%feleljen sajt eszttikai felfo%snak$ @ tallta ki pldul, o%& a t>rtnetben fontos szerepet jtsz0 #ipell2 1e%b2l le%&enQ ez a !ot1u! e%&etlen !s 1erzi0ban se! szerepel, #sak azokban, a!el&ek :errault;b0l erednek$ ?rr2l a rszletr2l !e%le et2sen sok 1ita fol&t$ 3i1el a fran#ia n&el1ben a ,air sz0t Wa!i tarka sz2r!t jelentU s a ,erre W1e%U sz0t n a i%en asonl0an ejtik, feltteleztk, o%& :errault, a!ikor a t>rtnetet allotta, t1esen rtette a ,air sz0t ,erre;nek, s ezrt el&ettestette a sz2r!epapu#sot 1e%#ip21el$ Br ezt a !a%&arzatot sokan elfo%adjk, kts%telennek tLnik, o%& az 1e%#ip2 :errault sajt, szndkos Kjtsa$ Ne az 1e%#ip2 ked1rt :errault;nak !ell2znie kellett a F=a!upip2keG korbbi 1ltozatainak e%& fontos !ozzanatt: ezekben a 1ltozatokban a !osto atest1rek le1%nak e%& darabot a lbukb0l, o%& ne le%&en nekik szLk a #ip2$ A kirl&fi ne! 1eszi szre a #salst, !% a !adarak neke ne! fi%&el!ezteti r, o%& 1r 1an a !en&asszon& #ip2jben$ ?z a tn& 1iszont azonnal n&il1n1al0 lett 1olna, a a #ip2 1e%b2l 1an$ A Gri!! test1rek 1ltozatban Wde !s feldol%ozsokban is, pldul a FAas in <oatieG #!L sk0t 1ltozatbanU a !osto a K%& er2lteti r a #ip2t a ln&a lbra, o%& le1%ja a ln& sarkt s lbujjt$ Ne !ik>zben az ifjK pr a te!plo!ba ajt, a kirl&fi Q !e% allja, o%& a %ala!bok azt turbkoljk: FBurukk, burukk, szp a ln&$ Ne a lba 1res !] 'i#si r a topnka,

Htt on l !% a !tka$G

8-

?zt all1n, a kirl&fi rj>n, o%& a !osto atest1r ne! a 1al0di !en&asszon&$ Ne :errault #siszolt, ud1ari stlus oz ne! illett 1olna, o%& a !osto an21rek !e%#sonktsnak jelenett benne a%&ja sajt 1ltozatban$ :errault t>rtnete s !indazok a feldol%ozsok, !el&ek k>z1etlenl az >1n alapulnak, e%szen !skpp brzoljk a 2sn2 jelle!t, !int az >sszes e%&b 1ltozat$ :errault;nl =a!upip2ke des, !int a #ukor, s az unal!ass%i% j0Q a kezde!n&ez2kszs% pedi% teljess%%el in&zik bel2le W1al0sznLle% ppen ezrt dol%ozta fel galt Nisne& ppen a :errault;fle =a!upip2ktU$ 3s 1erzi0kban =a!upip2ke sokkal atrozottabb sze!l&is%$ =o%& #sak e%& kl>nbs%et e!ltsnk, :errault;nl =a!upip2ke sajt akaratb0l alszik a a!uban: FA!ikor el1%ezte a !unkjt, elbKjt a ke!en#esutban, s lelt a a!ubaG S innt kapta a ne1t$ A Gri!!;!esben sz0 sin#s r0la, o%& =a!upip2ke >n!a%t ala#son&tan le, itt =a!upip2knek a a!uban kellett aludnia$ A!i pedi% a blba kszl2 n21rek >lt>ztetst illeti, :errault;nl =a!upip2ke sajt j0szntb0l a Fle et2 le%jobb tan#sokat adta nekik, s felajnlotta, o%& !e%fsli 2ketGQ a Gri!!;!esben 1iszont a n21rek rparan#solnak =a!upip2kre, o%& fslje !e% 2ket, s tiszttsa ki a #ip2jketQ =a!upip2ke en%edel!eskedik u%&an, de k>zben srdo%l$ A!i pedi% a blba !enst illeti, :errault =a!upip2kje se!!it ne! tesz ennek rdekben: tndrkeresztan&ja !ondja !e% neki, o%& szeretne el!enni$ A Gri!!;!esben =a!upip2ke !e%kri a !osto aan&jt, add !enjen el 2 is a blbaQ kitart krse !ellett a 1isszautasts utn is, s el1%zi a le etetlen feladatot, !el&nek teljests ez !osto aan&ja az en%edl&t k>t>tte$ A blb0l sajt akaratb0l !e%& aza, s sajt akara tb0l rejt2zik el az 2t ld>z2 kirl&fi el2l$ :errault =a!upip2kje ne! azrt !e%& aza a blb0l, !ert %& tartja el&esnek, ane! #sak en%edel!eskedik tndr;keresztan&ja paran#snak, o%& jflnl e%& per##el se !aradjon to1bb, kl>nben a int0 1issza1ltozik t>kk stb$ A!i a #ipell2 felpr0blst illeti, :errault;nl ne! !a%a a kirl&fi kutat a #ip2 tulajdonosa utn, ane! e%& ne!esurat kld el, o%& tallja !e% a ln&t, akire rillik$ 3iel2tt =a!upip2ke tallkozna a kirl&fi1al, !e%jelenik tndr;keresztan&ja, s elltja %&>n&>rL ru kkal, %& a Gri!!;!ese s sok !s 1ltozat e%&ik le%fontosabb rszlete el1sz: ne1ezetesen, o%& a kirl&fit ne! brndtja ki, a!ikor ron%&os ru ban ltja =a!upip2kt, !i1el felis!eri bels2 j0 tulajdons%ait, !el&ek f%%etlenek a kls2 !e%jelenst2l$ %& #s>kken a kl>nbs% a !aterialisztikus !osto atest1rek S akik #sak a kls2s%ekkel t>r2dnek S s =a!upip2ke k>z>tt, aki 1iszont ne! sokat ad a kls2s%ekre$ :errault 1ltozatban tulajdonkppen ne!i%en sz!t, o%& 1alaki %onosz;e 1a%& ern&es$ )la a !osto atest1rek ln&e%esen %onoszabban bnnak =a!upip2k1el, !int a Gri!!;!esben, a !ese 1%n azonban =a!upip2ke a keblre >leli azokat, akik ol&an rosszul bntak 1ele, s k>zli 1elk, o%& teljes sz1b2l szereti 2ket, s azt szeretn, a azok is !indi% szeretnk$ A t>rtnetb2l azonban ne! le et !e%rteni, !irt t>r2dik =a!upip2ke azzal, szeretik;e a n21rei 1a%& se!, 1a%& o%& o%&an szeret etnk e%&ltaln a t>rtntek utn$ :errault;nl =a!upip2ke, !iutn feles%l !ent a er#e% ez, Fszllst adott kt n21rnek a palotban, s !% u%&anaznap ozzadta 2ket kt na%& atal!K ud1ari e!ber ezG$ A Gri!!;!ese 1%e e%szen !s, de !sknt 1%z2dik a t>rtnet >sszes t>bbi feldol%ozsa is$ ?l2sz>r is, a n21rek le1%nak e%& darabot a lbukb0l, o%& fel!enjen r a #ip2$ 3sodszor, a n21rek !a%ukt0l !ennek el =a!upip2ke esk12jre, o%& eln&erjk az Kj kirl&n;ke%&t, s osztozzanak a szeren#sjben$ Ne a o%& a te!plo!ba indulnak, a %ala!bok S 1al0sznLle% u%&anazok, akik annak idejn se%tettek =a!upip2knek !e%oldani a le etetlen feladatot S !inde%&iknek ki1jjk az e%&ik sze!t, s a!ikor 1isszafel j>nnek a te!plo!b0l, a !sikat is$ Fa%& t %onoszs%ukrt s a!iss%ukrt 1aks%%al bLn 2dtek letk 1%i%$G A kt 1ltozatban felfedez et2 sz!os kl>nbs% k>zl #sak !% kett2t idznk$ :errault t>rtnetben az apa se!!il&en e!ltsre !lt0 szerepet ne! jtszik$ 3ind>ssze ann&it tudunk !e% r0la, o%& !sodszor is !e%n2slt, s o%& =a!upip2ke Fne! !ert panaszkodni az apjnak, !ert az #sak !e%szidta 1olna, !i1el teljess%%el a feles%e ural!a alatt lltG$ A tndr;keresztan&r0l se allunk e%szen addi%, a!% e%&szer #sak fel ne! bukkan a se!!ib2l, o%& int0t, lo1akat s szp ru t ozzon =a!upip2knek$ 3i1el a F=a!upip2keG npszerLbb br!el& !s tndr!esnl, s az e%sz 1il%on is!ert, tisztznunk kell, !el&ek azok a fontos !ot1u!ok, !el&ek a t>rtnetbe sz>12d1e s e%&!ssal e%&esl1e ol&an !l& tudatos s tudattalan 1onzer2t s jelent2s%et k>l#s>n>znek e !esnek$ 4tit " o!pson, aki az eddi%i le%teljesebb ele!zst

ksztette a np!ese!ot1u!okr0l, a k>1etkez2kppen sorolja fel a Gri!! test1rek F=a!upip2kG;jnek le%fontosabb !ot1u!ait: a 2sn2, aki1el rosszul bnnakQ a tLz el& !ellett kell aludniaQ ajndkot kr az apjt0lQ a !o%&or0fa1essz2t an&ja srjra ltetiQ a 2sn2nek bizon&os feladatokat kell el1%eznieQ llatok se%tenek nekiQ az an&a t1ltozik azz a f1, a!el&et =a!upip2ke ltetett a srjra, %&>n&>rL ru kat oz a ln&nakQ =a!upip2ke tallkozik a blban a kirl&fi1alQ ro!szor !enekl el a blb0l, s el2sz>r a %ala!b zban rejt2zik el, !sodszor e%& k>rtefn, !el&et apja ki1%Q a szurokkal bekent lp#s2, a ol el1eszti a #ip2jtQ a #ip2 felpr0blsaQ a n21rek le1%nak e%& darabot a lbukb0l, s a kirl&fi elfo%adja a Wne! 1al0diU !en&asszon&tQ az llatok felfedik a #salstQ 8, =a!upip2ke boldo% zass%aQ a 1%zet lesKjt a %onoszokra$ Bn e !ot1u!ok tr%&alsa sorn n a ol&an rszletekre is utalok, !el&ek #sak :errault F=a!upip2kG;jben szerepelnek, a Gri!!;!esben ne!$ 3r beszltnk arr0l, le%fontosabb !ot1u!a$ o%& a test1rfltken&s%, =a!upip2ke balsorsnak oka, a !ese !ai for!jnak

?zzel %&akorolja a le%k>z1etlenebb atst a all%at0ra, ezzel breszti fel e!ptijt$ X !ot1u!on keresztl azonosul a 2sn21elQ ez alapozza !e% a t>rtnet to1bbi fordulatait$ Az, o%& =a!upip2ke a!uban alszik S a ne1t is innen n&eri S, rendk1l >sszetett rtel!L rszlet$ A felsznen azt jelkpezi, o%& a 2sn21el rosszul bnnak, letasztjk abb0l a szeren#ss el&zetb2l, !el&et a t>rtnet kezdete el2tt l1ezett$ Ne ne! ok nlkl d>nt>tt K%& :erraultG o%& nla =a!upip2ke >nknt !enjen a a!u k>z aludni$ Ann&ira ozzszoktunk, o%& rendk1l lealz0 el&zetnek tekintsk, a 1alaki szol%asorban, a tLz el& a!ujban lakik, o%& !r fel se! is!erjk, o%& !s sze!pontb0l ezt a el&zetet i%en k1natosnak, !% ki1telezettnek is le et tekinteni$ Az 0korban a tLz el& 2rzse S a Desta;szzek k>teless%e S az e%&ik le%na%&obb tekintll&el jr0, a u%&an ne! a le%esle%tekintl&esebb trsadal!i ran% 1olt, a!it e%& n2 elr etett$ Az 0kori A0!ban Desta;szLznek lenni i%en iri%&lsre!lt0 llapotot jelentett$ A ln&okat at; s tz1es koruk k>z>tt 1lasztottk ki erre a !e%tiszteltetsre S na%&jb0l enn&i id2s le etett =a!upip2ke is szol%asorsa idejn$ A Gri!!;!esben =a!upip2ke e%& %at ltet an&ja srjra, s k>nn&ei1el >nt>zi$ Az %nak el2bb f1 kell n2nie, #sak akkor ltja el =a!upip2kt !indazzal, a!ire szks%e 1an, o%& el!e essen a blba$ Bs ppen a at s tz 1 k>z>tti %&er!ekek azok, akikre ez a !ese a le%na%&obb atst %&akorolja, s ez a ats %&akran e%sz letk>n 1%i%ksri 2ket$ =a !r =a!upip2ke szol%as%ban t>lt>tt 1eir2l beszlnk, 1iszon&la% ks2n kialakult szoks 1olt, o%& a Desta; szzek #sak ar!in#1i szol%lat utn 1l attak !e% i1atalukt0l, s #sak ezutn !e ettek frj ez$ ?redetile% #sak >t 1i% 1oltak papn2k, azaz addi%, a!% el ne! rtek abba a korba, a!ikor !r frj ez !e ettek$ Bs K%& kpzeljk, =a!upip2ke szen1edsei is k>rlbell enn&i idei% tart attak$ Desta;szLznek lenni: ez a i1atal e%&rszt a tLz 2rzs1el jrt, !srszt abszolKt ne!i tisztas%%al$ =a ezt a szerepet j0l t>lt>ttk be, a Desta;szzek ks2bb el2kel2 zass%ot k>t>ttek, akr#sak =a!upip2ke$ Az rtatlans%, a szzess% s a tLz 2rzse te t >sszetartoz0 fo%al!ak az 0kori %ondolkodsban$ /e ets%es, o%& a keresztn& 1il%ban a po%n& szoksok felsz!ols1al az a szerep, a!el& az 0korban a le%k1natosabbak e%&ike 1olt, a le%ala#son&abb rendL1 1lt$ A Desta;szzek a szent tzet s =rt, az an&aistenn2t szol%ltk$ 3i1el a keresztn&s% istene Fat&aistenG, a r%i n2i istens%eket !e%fosztottk !lt0s%ukt0l s rtkkt2l, #sakK%&, !int a tLz el& !elletti el&et$ ?bben az rtele!ben =a!upip2kt !lt0s%t0l !e%fosztott an&aistenn2nek is tekint etjk, aki a t>rtnet 1%re Kjjszletik a a!ub0l, !int a !itikus f2niJ!adr$ Ne ezek ol&an t>rtnel!i jelle%L >sszef%%sek, a!el&eket a F=a!upip2keG tla% all%at0ja ali% a is!er fel$ A tLz el& !ellett ls to1bbi pozit1 asszo#i#i0kat is kelt, s ezek !inden %&er!ek sz!ra ozzfr et2ek$ A %&er!ekek szeretnek a kon& ban id2zni$, fi%&elni, o%& kszl az tel, s2t kuktskodni$ A k>zponti fLts elterjedse el2tt a tLz >z k>zel es2 el& 1olt az e%sz zban a le%!ele%ebb, %&akran a le%kn&el!esebb el&$ A tLz el&r2l sok %&er!eknek jut eszbe, !il&en kelle!es 0rkat t>lt>tt ott an&j1al e%&tt$ A %&er!ekek ezenk1l azt is szeretik, a j0 alaposan >ssze!aszatol atjk !a%ukatQ ez >szt>neik szabadon eresztst jelenti sz!ukra$ "e t =a!upip2knek lenni, azaz ol&an sze!l&nek, aki a a!uban kotorszik S ez a %&er!ekben i%en 1onz0 kpzeteket kelt$ =a az e!ber Fj0l >ssze!aszatolja !a%tG: ez e%&idejLle% kelle!es s bLntudatot breszt2 dolo% !a is, !int a o%& az 1olt a r%!Klt id2kben$ D%l pedi%, =a!upip2ke alott an&jt %&szolja$ A Fpor s a!uG kifejezs ne! az e%&etlen, a!el& szoros kap#solatba ozza e%&!ssal a oltak s a a!u fo%al!t$ =a!ut inteni a fejnkre: ez a %&sz szi!b0lu!aQ piszkos ron%&okban jrni a depresszi0 e%&ik tnete$ A a!uban laks te t e%&idejLle% jelkpezi az an&1al a

tLz el& k>zelben t>lt>tt boldo% id2ket s a !l& %&szt ennek a !e% itt k>zels%nek az el1esztse felettQ az an&a F allaG azt jelkpezi, o%& a feln2tt rs sorn ezt a k>zels%et szks%szerLen el kell 1esztennk$ 3i1el !indezek a kpzetek a FtLz el&G fo%al! oz kap#sol0dnak, az i%en er2s e!patikus rzseket breszt bennnk, !ert e%&rszt arra a %&er!ekkori denre e!lkeztet, !el&ben 1ala a ltnk, !srszt arra, !il&en radiklisan !e%1ltozott az letnk, a!ikor kiLztek !inket a kis%&er!ek e%&szerL s boldo% ltb2l, o%& !e%birk0zzunk a serdl2kor s a feln2ttkor !inden ellent!onds1al$ A!% a %&er!ek ki#sin&, szlei !e%1dik test1rei ellent!ondsos rzseit2l s a kl1il% k>1etelseit2l$ Disszatekint1e ez az id2szak paradi#so!i llapotnak tLnik$ Aztn e%&szer #sak az id2sebb test1rek !int a f>ln&be kerlnnek a !ost !r ke1sb 1dett kis%&er!ekkel sze!ben: k>1etel!n&eket kezdenek t!asztaniQ 2k is, s an&a is brljk, a!it a %&er!ek tesz$ =a rendetlens%r2l, s2t ppens%%el piszkos szoksair0l beszlnek, ett2l a %&er!ek !ell2z>ttnek s piszkosnak kezdi rezni !a%tQ k>zben pedi% K%& ltja, o%& test1rei 1al0s%os po!pban lnek$ Ne j0 !a%a1iseletk S 1li a %&er!ek S #sak ltszat, !er2 sznlels s lnoks%$ (nnt a %onosz !osto an21rek a F=a!upip2kG;ben$ A kis%&er!ek szls2s%ekben %ondolkodik: az e%&ik pillanatban %onosznak s piszkosnak, %&Ll>lettel telinek rzi !a%t, a k>1etkez2ben !a%a a !e%testeslt rtatlans% S a t>bbiek a %onoszok$ Br!il&enek le%&enek is a kls2 k>rl!n&ek, a test1rfltken&s% 1eiben a %&er!ek bels2le% a szen1eds, szLk>lk>ds, s2t nlkl>zs idejt li: K%& rzi, flrertik, s2t rosszindulatKak irnta$ =a!upip2knek a a!uban t>lt>tt 1ei arra tantjk a %&er!eket, o%& ezt az id2szakot senki ne! kerl eti el$ /e etnek id2szakok, a!ikor K%& rzi, !inden s !indenki ellens%es, senki nin#s, aki se%tene$ =a a %&er!ek =a!upip2ke t>rtnett all%at1a ne! fo%ja fel, o%& !e%le et2sen osszK idei% kell ebben a boldo%talan llapotban !aradnia, 1%l, a!ikor a j0indulatK er2k %&2zedel!eskednek az ellens%es er2k f>l>tt, #sak t>kletlen !e%k>nn&ebblst fo% rezni$ A %&er!ek id2nknt ann&ira n&o!orultnak rzi !a%t, o%& K%& tLnik sz!ra, szen1edse i%en osszK idei% tart$ ?zrt a =a!upip2ke letben a ne z id2szak #sak r>pke, t!eneti peri0dus 1olna, K%& rezn, ne! asonlt at0 az 2 el&zet ez$ =a!upip2knek te t ol&an osszK idei% kell szen1ednie, !int a!il&en osszKnak a %&er!ek a sajt szen1edst rziQ szabadulsa #sak %& lesz i%azn !e%%&2z2, s #sak %& iszi el a %&er!ek i%azn, o%& u%&anez az 2 letben is be fo% !ajd k>1etkezni$ 3iutn felbredt bennnk a rsz1t =a!upip2ke n&o!orKs%a irnt, a 2sn2 sorsa kezd jobbra fordulni$ F">rtnt e%&szer, o%& a %azda% e!ber 1srba kszlt, s !e%krdezte a kt !osto aln&t, !it akarnak 1srfinak$ S 4zp ru t] S felelte az e%&ik$ S G&>n%&>t, %&!ntot] S felelte a !sik$ S =t neked !it ozzak, =a!upip2keM S krdezte az apjuk$ S )eke!, desap!, az els2 %all&at, a!el&ik azafel j>1etedben a kalapod oz t2dik$G =a!upip2ke apja %& is tesz: e%& !o%&or0fa% neki#sap0dik a kalapjnak, le is 1eri a fejr2l, ezt aza1iszi =a!upip2knek, FA ln&ka !e%k>sz>nte az ajndkot, ki!ent a te!et2be, s elltette az desan&ja srjra$ 'eser1esen srt k>zben, ullott a k>nn&e, !int a zpor$ A !o%&or01essz2 %&>keret eresztett, s #sak a!ar szp kis f1 sarjadt$ =a!upip2ke napjban ro!szor kilto%atott a te!et2be, lelt az desan&ja sr al!ra, s elpanaszolta ne z sorst$ Hl&ankor !indi% e%& 0fe r !adr szllt a !o%&or0f#skra$ =a!upip2knek #sak ki kellett !ondania, a 1ala!it k1nt, s a !adr n&o!ban ledobta neki, a!it krt$G Az, o%& =a!upip2ke e%& %at kr az apjt0l, o%& azt elltesse az an&ja srjn, s o%& apja ele%et tesz a k1ns%nak S ez az els2, bizon&talan ksrlet kettejk j0 kap#solatnak el&relltsra$ A t>rtnet alapjn felttelez etjk, o%& =a!upip2ke na%&ot #sal0dott apjban, s2t taln ara%udott is r, a!irt il&en rpit 1ett feles%l$ Ne a kis%&er!ek sz!ra a szlei !inden at0ak$ =a =a!upip2ke sajt !a%a akarja irn&tani a sorst, szlei tekintl&nek #s>kkennie kell a sze!ben$ A atalo! e #s>kkenst s tru zst jelkpezi az %, a!el&ik le1eri a kalapot az apa fejr2l, to1bb az a tn& is, o%& u%&anez az % ol&an f1 n2, !el&nek =a!upip2ke sz!ra 1arzsereje 1an$ "e t azt, a!i az apa tekintl&t #s>kkentette Wa !o%&or0fa%atU, =a!upip2ke arra asznlja, o%& az ar# aikus W alottU an&a atal!t s tekintl&t n>1elje 1ele$ 3i1el =a!upip2ke apjt0l kapja azt az %at, a!el& aztn az an&a e!lkt er2sti !e% benne, ez ali% ane! annak a jele, o%& az apa el&esli, o%& ln&a

t>bb ne! ozz k>t2dik tKl er2sen, ane! 1isszatr az an&1al 1al0 kezdeti, e%&rtel!Len j0 kap#solat oz$ Az apa rzel!i fontoss%nak ez a #s>kkense =a!upip2ke letben el2kszti r a ln&t, o%& apja irnt rzett %&er!eki szeretete talakuljon a kirl&fi irnti rett, feln2tt szerele!!$ A fa, !el&et =a!upip2ke an&ja srjra ltet s k>nn&ei1el >nt>z, a t>rtnet e%&ik le%k>lt2ibb, le%!e%rendt2bb s pszi# ol0%iaila% le%jelent2sebb !ozzanata$ Azt fejezi ki, o%& a %&er!ekkor idealizlt an&akpe, a az e!ber !int sajt bels2 tapasztalatainak e%& fontos ele!t letben tartja, !% a le%na%&obb ne zs%ek k>zepette is se%ts%nkre le et S s %&akran 1an is$ ?zt a t>rtnetnek azok a 1ltozatai !% 1il%osabban fejezik ki, !el&ekben a j0 an&a ne! f1, ane! 1ala!il&en se%t2ksz llatt 1ltozik t$ :ldul a =a!upip2ke;!ot1u! le%r%ebben leje%&zett knai 1ltozatban a 2sn2nek e%& szeld ala 1an, a!el& szeret2 %ondoskodsnak atsra tz lb osszKra n2 !e%$ A %onosz !osto a felfedezi, !il&en fontos =a!upip2knek a al, ezrt ra1aszul elpuszttja, s !e%eszi$ A 2sn2 1i%asztal atatlan, !% e%& b>l#s el ne! rulja neki, o1 te!ettk a al #sontjaitQ azt tan#solja neki, szedje >ssze a #sontokat, s tartsa 2ket a szobjbanQ s a ezek ez a #sontok oz fo% i!dkozni, !inden k1ns%a teljesedik$ 4ok eur0pai s keleti 1ltozatban a alott an&a borjK1, te nn, ke#sk1 1a%& 1ala!il&en !s llatt 1ltozik, !el&nek 1arzsereje aztn se%ti a 2sn2t$ A FAas in <oatieG #!L sk0t !ese r%ebbi !ind Basile, !ind :errault F=a!upip2kG;jnlQ !r e%& 1587;es 89 felje%&zsben is tallkozunk a #!1el$ ?%& an&a alla el2tt ln&ra, Aas in <oatie;re bz e%& kis 1eres borjKt, s a borjK teljesti a ln& !inden k1ns%t$ A !osto a rj>n, s !e%paran#solja, o%& 1%jk le a borjKt$ Aas in <oatie kts%beesik, de a alott borjK azt tan#solja neki, o%& szedje >ssze a #sontjait, s te!esse el e%& szrke k2 al$ A ln& K%& is tesz, s ett2l kezd1e K%& teljeslnek a k1ns%ai, o%& el!e%& a k2 >z, s el!ondja 2ket a borjKnak$ 'ar#son& idejn, a!ikor !indenki fel1eszi a le%jobb ru jt, s el!e%& a te!plo!ba, Aas in <oatie;nek azt !ondja a !osto ja, o%& il&en piszkosan ne! !e et 1elk$ A alott borjK %&>n&>rL ru kat ad Aas in <oatie;nek, a te!plo!ban e%& kirl&fi beleszeretQ !ikor ar!adszor tallkoznak, a ln& el1eszti a papu#st stb$ 4ok !s =a!upip2ke;1ltozatban az llat ne!#sak se%ti, a ne! tpllja is a 2sn2t$ :ldul e%& e%&ipto!i !esben e%& !osto aan&a s a !osto atest1rek rosszul bnnak kt %&er!ekkel, akik %& k>n&>r>%nek: FZ, te n, l%& ked1es ozznk, a!il&en an&nk 1olt]G A te n pedi% j0 telt ad nekik$ A !osto a rj>n, s a te enet le1%jk$ A %&er!ekek el%etik a te n #sontjait, s a a!1akat e%& a%&a%edn&be te!etikQ a a!ub0l fa n2, s %&!>l#s>t 97 tere! a %&er!ekeknek, s ezltal boldo%% teszi 2ket$ "e t 1annak ol&an =a!upip2ke;1ltozatok is, !el&ekben a fa s az llat !ot1u!a e%&tt szerepel, bizon&t1a, o%& 1al0ban !indkett2 az an&t jelkpezi, s ezrt e%&!st el&ettest etik$ ?zekben a !eskben szi!bolikusan az an&a el&be e%& tejet ad0 llat lp: e%& te n 1a%& S !editerrn orsz%okban S e%& ke#ske$ ?z azt az rzel!i s pszi# ol0%iai kap#solatot tkr>zi, a!el& kis%&er!ek kori szopsi l!n&eink s feln2ttkori biztons%rzetnk k>z>tt ll fenn$ ?rikson beszl az F2sbizalo!G rzsr2l, a!el& F$$$az e%&nnek azt a sajt !a%1al s a kl1il%%al sze!beni 91 alapbelltotts%t jelenti, !el&re lete els2 1eiben tesz szert$G Az 2sbizal!at az an&ai %ondoskods lteti el a %&er!ekben, !el&et lete le%korbbi peri0dusban tapasztal$ =a ebben az id2szakban !inden annak rendje s !0dja szerint t>rtnik, a %&er!ek bzni fo% >n!a%ban s a kl1il%ban$ A se%t2ksz llat 1a%& a #sodlatos fa ennek az 2sbizalo!nak a jelkpe, !e%testestse, kls2 !e%jelentse$ ?z az az >r>ks%, a!el&et a j0 an&t0l kap a %&er!ek, s a!el& a le%sz>rn&Lbb kts%beessben is tartja benne a lelket$ Azok a t>rtnetek, a ol a !osto a !e%>li ezt a se%t2 llatot, de ezzel ne! sikerl !e%fosztania =a!upip2kt bels2 biztons%t0l, arra utalnak, o%& az letben a boldo%uls oz sokkal ke1sb fontos az, a!i a kls2 1al0s%ban t>rtnik, !int az, a!i bennnk !a%unkban$ A!i az letet !% a le%rosszabb k>rl!n&ek k>z>tt is el1isel et21 96 teszi, az a j0 an&a kpe, !el&et beptettnk tulajdon lelknkbe, %& a kls2 jelkp el1esztse ne! sz!t$ A kl>nfle =a!upip2ke;1ltozatok e%&ik le%fontosabb n&il1n1al0 tanuls%a, o%& t1ednk, a azt isszk, o%& 1ala!i kls2 dolo% oz kell ra%aszkodnunk a oz, o%& sikeresen !e%bir k0zzunk az lettel$ A !osto atest1rek !inden er2fesztse, o%& #ljaikat 1ala!i kls2s% se%ts%1el rjk el, iba1al0nak bizon&ul S !it se! asznlnak %ondosan ki1lasztott s elksztett ru ik, 1a%& a #sals, !el&nek se%ts%1el !e%pr0bljk a lbukra er2ltetni a #ip2t$ D%l #sak annak sikerl !inden, aki S !int =a!upip2ke S L !arad >n!a% oz$ Y%&anezt

su%allja, o%& nin#s szks% az an&a 1a%& a se%ts%et n&Kjt0 llat tulajdonkppeni jelenltre$ ?z pszi# ol0%iaila% el&es felfo%s: az e!ber bels2 biztons% oz s >nrtkels ez se!!ifle kls2s%re nin#s szks%, !i el&t e%&szer az 2sbizalo! kifejl2d>tt benne S s a 1alakiben #se#se!2korban ne! alakult ki, se!!ifle kls2s% ne! p0tol atja$ Azok, akik szeren#stlens%kre letk ajnaln ne! kaptk !e% ezt az 2sbizal!at, a e%&ltaln !e%szerez etik !% 1ala a, #sak lelkk s sze!l&is%k bels2 struktKrjnak talakts1al szerez etik !e%, s se!!i esetre se! kls2 dol%ok se%ts%1el, br!il&en k1natosnak tLnjenek is azok esetle%$ Az %b0l, borjK#sontb0l 1a%& a!ub0l kin>12 fa azt jelkpezi, o%& az eredeti an&akpb2l, illet1e sajt, 1ele kap#solatos tapasztalatainkb0l 1ala!i t2lk kl>nb>z2 fejl2dik ki$ A fa, !int ennek jelkpe, kl>n>sen el&n1al0, !i1el ter!szet ez tartozik a n>1ekeds S le%&en az akr 3a#ska;=a!upip2ke datol&afja, akr =a!upip2ke !o%&or0fja$ X jelkp arra utal, o%& ne! el% e%&szerLen !e%2riznnk e%& korbbi letszakaszb0l !aradt an&akpnket: a o%& a %&er!ek feln2, ez az interiorizlt an&a szks%kppen 1ele 1ltozik$ ?z a de!aterializ#i0s fol&a!at e!lkeztet arra a !sikra, !el&nek sorn a %&er!ek a 1al0s%os j0 an&a kpt az 2sbizalo! bels2 l!n&1 szubli!lja$ A Gri!! test1rek F=a!upip2keG;jben !indez !% kifino!ultabb for!ban jelentkezik$ A =a!upip2kben lejtsz0d0 bels2 fol&a!atok kezdete az an&a utni kts%beesett %&sz: ezt jelkpezi, o%& a 2sn2 a a!uban lakik$ =a ott is !aradna, se!!ifle bels2 fejl2ds ne! jtsz0dna le benne$ A %&szra S !int t!eneti llapotra S szks% 1an a oz, o%& to1bb tudjunk lni a szeretett sze!l& nlklQ de a 1al0ban to1bb akarunk lni, akkor 1%l a %&sznak 1ala!i pozit11 kell talakulnia: bels2nkben kell e!lket;jelkpet lltanunk annak, a!it a kls2 1al0s%ban el1esztettnk$ 4 ez a bels2 tr%& aztn !indi% srtetlen !arad bennnk, br!i t>rtnjk is a kl1il%ban$ =a!upip2ke k>nn&ei1el >nt>zi az an&ja srjra ltetett %at, ez arra !utat, o%& bren tartja an&ja e!lktQ de a o%& a fa n2, K%& n2 =a!upip2kben az interiorizlt an&a is$ =a!upip2ke i!i pedi%, !el&eket szintn a fa f>l>tt !ond, elruljk, !il&en re!n&ek lnek a 2sn2ben$ Az i!ds% ol&as!it kr, a!inek bek>1etkezsben bzunkQ te t Kjra el&rell az 2sbizalo!, !i el&t a #saps utni !e%rzk0dtatsb0l !a%unk oz trtnkQ ez a bizalo! lltja bennnk el&re a re!n&t, o%& 1%l a dol%ok is!t ol&an j0l fo%nak llni, !int r%en$ A kis fe r !adr, aki =a!upip2ke i!ira !e%jelenik, a :rdiktor k>n&1b2l is!eretes rn>k: F3ert az %i !adr is el1iszi a sz0t, s a szrn&as llat is be1doln a te beszdedet$G A fe r !adrban k>nn&L felis!erni az an&nak a %&er!ekre >r>ktett szelle!t, !el&et an&ai %ondoskods1al ad t neki: ez a szelle! !int 2sbizalo! 1er %&>keret a %&er!ekben kezdetben$ 4 !int il&en, a %&er!ek sajt szelle!1 lesz, !el& !inden 1iszonta%s% k>zepette !e%2rzi, s re!n&t breszt benne a j>12 irnt, er2t ad neki, o%& j0 letet tere!tsen !a%nak$ Akr felis!erjk tudatos szinten annak az epiz0dnak a jelent2s%t, a!ikor =a!upip2ke %at kr az apjt0l, ellteti, k>nn&ei1el >nt>zi, i!dkozik f>l>tte, s 1%l !e%jelenik a fe r !adr, aki !indi% leszll a fra, 1ala n&szor =a!upip2knek szks%e 1an r, akr ne! S a F=a!upip2keG;t>rtnetnek ez a !ozzanata !indann&iunkat !l&en rint, s !i rea%lunk is r, le%albbis tudat;el2ttes szinten$ X kp i%en szp s atsos, s kl>n>sen az a %&er!ek sz!ra, aki ppen o%& elkezdte interiorizlni !indazt, a!it szlei jelentenek sz!ra$ Bppol&an jelent2s e !ozzanat a fiKk, !int a ln&ok sz!ra, !i1el az interiorizlt an&a S 1a%& az 2sbizalo! S kul#sfontoss%K lelki jelens%, br!il&en ne!L le%&en is az e%&n$ :errault, a!ikor ki a%&ta a fa!ot1u!ot, s a tndrkeresztan&1al el&ettestette, aki 1ratlanul, el2z!n&ek nlkl bukkan el2 a se!!ib2l, a t>rtnetet !l&ebb jelentse na%& rszt2l fosztotta !e%$ A Gri!! test1rek F=a!upip2kG;je rendk1l tttelesen s tapintatosan ozza a %&er!ek tudo!sra, o%& br!il&en n&o!orKs%osan rezze is !a%t az adott pillanatban S akr a test1rfltken&s%, akr !s ok !iatt S, a szubli!lja n&o!orKs%t s szo!orKs%t, !int azt =a!upip2ke tette, a!ikor ft ltetett s rzel!ei se%ts%1el felne1elte, 2 is kpes lesz r, o%& >nll0an K%& rendezze a dol%okat, o%& lete e 1il%ban boldo%% 1ljon$ A Gri!! test1reknl a F=a!upip2keG;ben arr0l ol1as atunk, o%& ali% o%& =a!upip2ke felne1elte a ft, s !e%jelent a kis!adr, aki teljesti !inden k1ns%t, a kirl& ro!napos nnepet rendezett, o%& a fia feles%et talljon !a%nak$ =a!upip2ke k>n&>r>% a !osto jnak, o%& add !enjen el 2 is$ Br !e%tiltjk neki, kitart el atrozsa !ellett$ D%l a !osto a azt a felttelt szabja neki, o%& a ki1lo%atja a a!u k>zl a len#st, el!e et a blba, felt1e, o%& kt 0ra alatt 1%ez a !unk1al$ ?z e%&ike azoknak a ltsz0la% teljest etetlen feladatoknak, !el&ekkel a tndr!esk 2seinek !e% kell birk0zniuk$

A F=a!upip2keG keleti 1ltozataiban =a!upip2knek fonnia kell, n n& n&u%ati 1ltozatban pedi% %abont kell 95 szitlnia$ A felsznen ez is !ind>ssze annak e%& Kjabb !e%n&il1nulsa, o%& =a!upip2k1el rosszul bnnak$ Ne =a!upip2knek ezt a feladatot akkor kell el1%eznie, a!ikor el&zetben !r %&>keres 1ltozs t>rtnt: 1arzserejL se%t2re tett szert a fe r !adrban, aki !inden k1ns%t teljesti, pp !iel2tt eljut atna a blba S !indez arra utal, o%& =a!upip2knek, !iel2tt !lt01 1lna r, o%& !inden j0ra forduljon az letben, ne z s bon&olult feladatokat kell el1%eznie$ A se%ts%l 1ott !adarak ki1lo%atjk a len#st a a!ub0l, de =a!upip2ke ezzel #sak ann&it r el, o%& !osto ja !ost !r ktszer ol&an ne z feladatot szab neki: !sodszor kt tn&r len#st kell ki1lo%atnia a a!u k>zl, radsul !ind>ssze e%& 0ra alatt$ A !adarak se%ts%1el =a!upip2ke ezt a feladatot is !e% oldja, de !osto ja !ost se en%edi el a blba, iba %rte !e% ktszer is$ A feladat, !el&et =a!upip2knek !e% kell oldania, rtel!etlennek ltszik: !inek a len#st a a!u k>z sz0rni, a azutn is!t ki kell 1lo%atniM A !osto a !e% 1an r0la %&2z2d1e, o%& ez a feladat !e%old atatlan, !e%alz0 s rtel!etlen$ Ne =a!upip2ke tudja, o%& br!it tesz is az e!ber S !% a #supn a a!u k>z>tt kotorszik is S, 1ala!i j0 le et bel2le, a kpes r, o%& #selekedett 1ala!il&en jelentssel lssa el$ ?z a rszlet !e%er2sti a %&er!ek !e%%&2z2dst, o%& akr a le%ala#son&abb rendL !L1eletekben S pldul a piszokban 1al0 jtszadozsban S is na%& rtk rejt2z et, #sak fel kell fedezni$ =a!upip2ke se%ts%l 1ja a !adarakat, s !e%kri 2ket, o%& 1lo%assk ki a a!ub0l a j0 len#st, s te%&k a tlba, de az o#sKt tntessk el$ A !osto a a!iss%1al S ktszer sze%i !e% az %rett S ellenttet alkot =a!upip2ke felis!erse: arra 1an szks%, o%& a j0t el1lasszuk a rosszt0l$ 3iutn =a!upip2ke >nll0an talaktja a feladatot a j0 s a rossz !e%kl>nb>ztetsnek !orlis probl!j1, s a rosszat sikeresen !e%se!!isti, el!e%& an&ja srj oz, o%& !e%krje r a ft, o%& intsen r ezst>t;aran&at$ A !adr arann&al s ezsttel dsztett ru t ajt le neki, s S els2 kt alkalo!!al S ezsttel kestett sel&e!#ipell2t$ =ar!adik alkalo!!al a #ipell2 aran&b0l 1an$ :errault !esjben is teljestenie kell =a!upip2knek 1ala!il&en feladatot, !iel2tt el!e et a blba$ 3ikor tndr;keresztan&ja k>zli =a!upip2k1el, o%& el kell !ennie a blba, !e%paran#solja neki, o%& ozzon e%& st2t>k>t a kertb2l$ =a!upip2ke, br ne! rti, !irt 1an erre szks%, teszi, a!it paran#soltak neki$ A keresztan&a az, s ne! =a!upip2ke, aki a t>k>t ki1jja s int01 1ltoztatja$ ?zutn !e%paran#solja =a!upip2knek, o%& eressze ki az e%rfo%0b0l az e%ereket, s !ind a atot l01 1ltoztatja, e%& patkn&t pedi% ko#siss$ D%l =a!upip2knek at %&kot kell fo%nia, ezekb2l lesznek az inasok$ Aon%&ait pedi% %&>n&>rL ru kk 1ltoztatja a keresztan&ja, s 1e%#ip2t ad neki$ 3indezek birto kban =a!upip2ke elindul a blba, de el2bb a keresztan&ja !e% a%&ja neki, o%& !% jfl el2tt trjen aza, !ert a!int jflt t az 0ra, !inden 1issza1ltozik eredeti for!jra$ Az 1e%#ip2t, a int01 1ltoztatott st2t>k>t !ind;!ind :errault tallta ki, ezeknek a !ot1u!oknak n&o!a sin#s e%&etlen !s 1ltozatban se!, #sak az I1ben s az >1n alapul0 feldol%ozsokban$ 3ar# 4oriano ezekben a rszletekben a all%at0 ellen irn&ul0 %Kn&t lt: :errault ki#sKfolja azt, aki ko!ol&an 1eszi a t>rtnetet, de ki%Kn&olja !a%t a tr%&at is: a =a!upip2ke t1ltoz at %&>n&>rLs%es er#e%n21, akkor az e%erekb2l is le et l0 s a patkn&b0l ko#sis$ Az ir0nia rszben tudattalan %ondolatok ered!n&e, s az, o%& a :errault kitallta rszleteket ol&an szles k>rben elfo%adtk, arra utal, o%& azok rzken& Krt pendtettek !e% a all%at0ban$ Az a k>teless%nk, o%& ra%aszkodjunk a oz, a!i a le%jobb a !KltunkbanQ o%& fejlesszk erk>l#si rzknketQ o%& a balsorsban is !aradjunk Lek azok oz az rtkek ez, !el&eket tisztelnkQ o%& ne en%edjk, o%& !sok rosszindulata 1a%& %onoszs%a f>lbnk kerekedjen S !indezek a !ot1u!ok ol&an n&il1n1al0ak a =a!upip2kben, o%& :errault;ra is S a akarta, a ne! S atssal 1oltak$ Arra kell k>1etkeztetnnk, o%& ez ellen a ats ellen tudatosan 1dekezik$ (r0nija i%&ekszik se!!iss tenni a t>rtnet ki!ondatlan tanuls%t: o%& t kell alaktanunk >n!a%unkat e%& bels2 fol&a!at se%ts%1el$ :errault ki%Kn&olja azt a %ondolatot, o%& a le%!a%asabb #lokra t>reked1e le et21 1lik 95 sz!unkra, o%& ltnk kls2le% ala#son& felttelei f>l e!elkedjnk$ :errault a F=a!upip2kG;b2l kelle!es fantziakpet #sinl, !el&nek nin#s !ondani1al0ja sz!unkra$ Bs pontosan %& szeretn sok e!ber ltni ezt a t>rtnetetQ ez le et a !a%&arzata, o%& :errault 1ltozata ol&an szles k>rben 1lt npszerL1$ 3indez esetle% !e%indokolja, !irt alaktotta t :errault ezt a r%i t>rtnetet a !a%a zlse szerint, de ne! tisztzza, !il&en tudatos 1a%& tudattalan felis!ersek atsra 1ltoztatott !e% bizon&os rszleteket ppen K%&, a o%& tette, s o%& S asonl0 felis!erseink alapjn S !irt fo%adjuk el !i is ezeket a 1ltoztatsokat$ :errault;n k1l !inden

!s feldol%ozsban =a!upip2kt kn&szertik r, o%& a a!uban aludjonQ kizr0la% :errault beszl arr0l, o%& =a!upip2ke maga ,lasztotta a a!ut l0 el&l$ ?zltal =a!upip2kben felis!erjk a pubertskor el2tt ll0 %&er!eket, akiben !% l a 1%&, o%& alaposan >ssze!aszatolja !a%tQ ne! undorodik !% a patkn&okt0l, e%erekt2l s asonl0 apr0 #sKsz0!sz0kt0lQ ki1jja a st2t>k>t, s azt kpzeli, o%& az %&>n&>rL int01 1ltozott$ Az e%erek s a patkn&ok s>tt s !o#skos zu%okban lnek, s lel!et lopnak: 1a%&is #supa ol&an dol%ot !;1elnek, a!it a %&er!ek !a%a is sz1esen !e%tenne$ "udattalan szinten fallikus kpzettrstsokat is bresztenek: a szeJulis rdekl2ds bredsre, a ne!i rsre utalnak$ .%%etlenl ezekt2l a kpzettrstsokt0l, a jelentktelen, s2t undort0 llatok t1ltozsa lo1akk, ko#siss s inasokk, 1ala!ifle szubli!#i0t jelent$ ?z a rszlet te t kt szinten is !e%%&2z2 sz!unkra: e%&rszt arra utal, !il&en trsas%ban lt =a!upip2ke a a!uban, !ikor ala#son& sorba tasztottk S s2t taln utal =a!upip2ke fallikus rdekl2dsre is S, !srszt arra, o%& el&es, a a feln2tt rs sorn az effajta rdekl2dst szubli!lja S azaz felkszl a kirl&fi1al 1al0 tallkozsra$ :errault feldol%ozsa a F=a!upip2kG;t elfo%ad at0bb teszi !ind tudatos, !ind tudattalan !e%rtsnk sz!ra$ "udatosan ajlunk r, o%& elfo%adjuk az ir0nit, a!el& a t>rtnetet kelle!es fantziater!kk fokozza le, !el&nek nin#s ko!ol& tartal!a, !i1el ezltal !e%szabadulunk att0l a k>telezetts%t2l S !el&re kl>nben burkoltan fi%&el!eztet S, o%& %&2zzk le !a%unkban a test1rfltken&s% rzst, interiorizljuk szeretetnk korai tr%&ait, s ljnk az ltaluk belnk plntlt !orlis k>1etel!n&ek szerint$ "udattalan szinten ezek a rszletek sajt elte!etett %&er!ekkori l!n&eink alapjn tLnnek !e%%&2z2nek, !i1el ltsz0la% arra utalnak, a oz, o%& rett 1ljunk, t kell alaktanunk, szubli!lnunk kell az >szt>n>s 1iselkeds irnti korai 1onzal!unkat, irn&uljon ez a 1onzalo! akr a szenn&re, akr fallikus tr%&akra$ :errault =a!upip2kjnek, aki at inas ksretben, atlo1as int0n ajt a blba S !int a #sak l(D$ /ajos Dersailles;ban lett 1olna az a bl S, aza kell !ennie jfl el2tt, !iel2tt po!ps >lt>zke 1issza1ltozna korbbi ron%&ai1$ A ar!adik alkalo!!al azonban !e%feledkezik az id2 !Klsr0l, s ann&ira kell sietnie, o%& eltLnj>n, !iel2tt eloszlik a 1arzslat, o%& el1eszti e%&ik 1e%#ip2jt$ FA palota2r>ket, akik a kapunl lltak, !e%krdeztk, ne! lttak;e e%& er#e%n2t, aki el a%&ta a palottQ azt feleltk, senkit ne! lttak, #sak e%& na%&on sze%n&esen >lt>z>tt fiatal ln&t, aki sokkal inkbb falusi parasztln&nak ltszott, se!!int Kri >l%&nek$G A Gri!!;!esben =a!upip2ke addi% !arad at a blban, a!eddi% akar$ =a !%is aza!e%&, ezt 1ala!il&en #llal teszi, ne! paran#sra$ A!ikor =a!upip2ke ennek ellenre azaindult, a kirl&fi !e%pr0blja elksrni, de a ln& els2 jszaka elbKjik el2le$ FA kirl&fi !e%1rta az ud1aron, !% a %azda% e!ber azarkezik a !ulats%b0l a #saldj1al$ "stnt odaintette !a% oz$ S Az a szps%es ln&, aki1el az este tn#olta!, elsz>k>tt el2le!, s ide bKjt a %ala!b zadba$ Ytna akarok !enni$ [Dajon =a!upip2ke 1olna azM\ S %ondolta a %azda% e!ber, de iba pr0blt ben&itni, az ajt0 ne! en%edett, bellr2l bereteszeltk$ ?rre %&orsan fejszt, baltt ozatott, s bet>rte$ =ane! odabenn e%& r1a lelket se! talltak$G '>zben u%&anis =a!upip2ke el!eneklt, s 1issza>lt>z>tt a ron%&aiba$ '>1etkez2 nap u%&anez is!tl2dik !e%, azzal a kl>nbs%%el, o%& =a!upip2ke ezKttal a k>rtefn rejt2zik el$ =ar!adik nap a kirl&fi !e%paran#solja, o%& kenjk be a lp#s2ket szurokkal, s !ikor =a!upip2ke is!t el!enekl, e%&ik papu#sa belera%ad a szurokba$ Dannak ol&an 1ltozatai is a !esnek, a!ikor =a!upip2ke !a%a %ondoskodik arr0l, o%& a kirl&fi felis!erje, ne! 1rja !e% passz 1an, !% !e%talljk$ ?%&ik il&en 1ltozatban a kirl&fi e%& %&LrLt ad neki, a!el&et a ln& belest e%& ste!n&be, !el&et a kirl&finak tlalnak felQ az pedi% ne! ajland0 !s ln&t 1enni feles%l, #sak azt, akinek az ujjra rillik a %&LrL$ 3irt !e%& el =a!upip2ke ro!szor is a blba, o%& tallkozzk a kirl&fi1al, a !inden alkalo!!al el!enekl, s 1isszatr ala#son& el&zetbeM 3int az %&akran !e%esik, 1ala!el& ro!szor !e%is!telt 1iselkeds e%& %&er!ek szlei ez 1iszon&tott el&zett jelkpezi: azt, o%& o%&an tesz szert 1al0di >nll0s%ra s sze!l&is%re, a o%& !e%birk0zik azzal a korai elkpzels1el, o%& a r!asban 2 a le%fontosabb ele!, s azzal a ks2bbi flel!1el, o%& 2 a le%ke1sb fontos$ A 1al0di >n!e%1al0sts ne! a ro! is!tls ered!n&e, ane! 1ala!i !s, a!i ez 1iszont a ro! is!tls 1ezet el: a #ip2 felpr0bls$ =a!upip2ke ro!szori !eneklsnek az a le%kzenfek12bb jelentse, o%& a 2sn2 azt szeretn, a >n!a%rt, s

ne! ra%&o%0 !e%jelensrt 1lasztank$ <sak a !r szerel!ese ltta 2t ala#son& el&zetben is, s !% !indi% 2utna 1%&akozik, akkor lesz az >1$ Ne e ez el% lenne, a e%&szer tallkozna a kirl&fi1al, s azutn !indjrt az els2 jszakn el1eszten a #ipell2t$ 3l&ebb szinten a ro!szor !e%is!telt lto%ats a blban a fiatal len& a!bi1alens rzel!eit jelkpezi: szeretn is sze!l&esen s szeJulisan elk>telezni !a%t 1alaki !ellett, u%&anakkor fl is ett2l$ Y%&anezt az a!bi1alen#it tkr>zi az apa 1iselkedse is: eszbe jut u%&an, o%& taln ln&a, =a!upip2ke 1olt az a %&>n&>rL ln&, akit a kirl&fi keres, de ne! bzik !e%rzsben$ A kirl&fi is felis!eri, o%& addi% K%&se! n&er eti el =a!upip2kt, !% az rzel!ile%, >diplis !0don az apj oz k>t2dik$ ?zrt ne! is 2 !a%a sze%2dik a ln& n&o!ba, ane! !e%kri az apt, o%& 2 keresse !e% =a!upip2kt$ <sak a az apa 1ala!il&en !0don ajland0nak !utatkozik r, o%& eleressze a ln&t, s felbontsa a ozz fLz2d2 k>telkeket, akkor tud a ln& n&u%odtan, az retlen tr%&1laszts Waz apaU utn eteroszeJulis szeretete sz!ra i!!r rett !0don 1lasztani tr%&at: leend2 frjt$ Az apa lero!bolja =a!upip2ke bK10 el&et: szt aso%atja a %ala!bdK#o! es ki1%ja a k>rteftQ ezltal kifejezi, o%& ksz tadni a ln&t a kirl&finak$ Ne er2fesztsei !% ne! jrnak a k1nt ered!nn&el$ ?%szen !s szinten a %ala!bdK# s a k>rtefa azoknak a 1arzserejL tr%&aknak felelnek !e%, !el&ek eddi% a ponti% se%ts%re 1oltak =a!upip2knek >n!a%a !e%2rzsben$ Az els2 se%t2trsainak, a !adaraknak a lak0 el&e S 2k 1lo%attk ki =a!upip2ke sz!ra a len#st a a!ub0l, !int annak a fe r !adrnak a el&ettest2i, a!el&ik szp ru kat ozott a 2sn2nek, k>ztk a ne1ezetes #ipell2t is$ A k>rtefa pedi% arra a !sik fra e!lkeztet, !el& =a!upip2ke an&jnak a srjn n2tt$ =a!upip2knek !e% kell szabadulnia a 1arzserejL tr%&akba 1etett bizal!t0l s att0l, o%& azok se%ts%1el pr0bljon boldo%an lni a 1al0 1il%ban$ Apja, K%& ltszik, !e%rti ezt, s ezrt ki1%ja ezeket a bK10 el&eket: ne! le et t>bb a a!uba rejt2zni, de ne! le et a 1al0s% el2l !enedket keresni se!!ifle 1arzserejL bK10 el&en se!$ 3ostant0l kezd1e =a!upip2ke ne! l et se! sajt 1al0di szintje alatt, se! !a%asan f>l>tte$ Pa#ob Gri!! n&o!n <oJ is !e%e!lti azt az 2si n!et szokst, o%& a 12le%n& a je%&ess% jeleknt e%& #ip2t 9ad t a !en&asszon&nak$ Ne ez ne! !a%&arzza !e%, !irt az d>nti el, ki lesz az i%azi !en&asszon&, o%& kire illik r a #ip2 S olott ez a el&zet a knai !esben s :errault;ban is az 1e%#ip21el$ A oz, o%& a pr0ba i%azn !e%bz at0 le%&en, a #ip2nek papu#snak kell lennie, a!el& ne! t%ul, kl>nben !s ln&ra is rillene, 1ala!el&ik !osto an21rre pldul$ =o%& :errault;nak !%is fino! rzke 1olt a t>rtnet rn&alatai irnt, bizon&tja, o%& nla a #ip2 1e%b2l kszlt, !rpedi% ez az an&a% e%&ltaln ne! t%ul, rendk1l !ere1, s k>nn&en t>rik$ Az az apr0 tr%&, a!el&be a test 1ala!il&en rszt bele kell #sKsztatni, s annak szorosan k>rl kell fo%nia, a 1a%ina szi!b0lu!nak tekint et2$ Dala!i, a!i t>rken&, s ne! szabad t%tani, ne o%& elrepedjen S err2l 1iszont a szLz rt&a jut esznkbeQ s a ol&as!ir2l allunk, a!it e%& bl utn az e!ber k>nn&en el1eszt, a!ikor a szeret2 ne! akarja azaereszteni a szerel!est S, ez k>nn&en kelti bennnk a szzess% kpzett, kl>n>sen akkor, a a frfi #sapdt llt S szurokkal keni be a lp#s2t S, o%& elfo%ja a !enekl2t$ =a!upip2ke !eneklst ebb2l a el&zetb2l K%& rtel!ez etjk, o%& !e%pr0blja !e%1deni a szzess%t$ :errault;nl a keresztan&a paran#sa, o%& =a!upip2knek e%& bizon&os id2pontra aza kell rnie, kl>nben na%& baj lesz, azokra a asonl0 apai k>1etelsekre e!lkeztet, o%& a ln&%&er!ek ne !aradjon ki este soki%, !ert 1ala!i baja es et$ Az a sok F=a!upip2keG;1ltozat, !el&ekben a 2sn2 azrt !enekl el ott onr0l, !ert Fter!szetellenesG apja er2szakot akar elk>1etni rajta, alt!asztja azt az rtel!ezst, o%& =a!upip2ke azrt !enekl aza a blb0l, !ert szeretn !e%1deni !a%t 1a%& az er2szakt0l, 1a%& att0l, o%& sajt 1%&ai !a%ukkal sodorjk$ 4 ezzel arra kn&szerti a kirl&fit, o%& apja zban keresse !e%, s a kirl&fi ezltal a ln&krsre rkez2 12le%n& el&zetbe kerl$ 3% :errault F=a!upip2keG;jben e%& ud1ari e!ber pr0blja fel a ln&ok lbra a papu#sot, s a Gri!!;!esben a kirl&fi #sak tn&Kjtja =a!upip2knek, s az !a%a Kzza fel a lbra, sz!os 1ltozatban a kirl&fi !a%a Kzza fel a #ip2t a ln& lbra$ ?z esznkbe idz eti azt a pillanatot, a!ikor a 12le%n& fel Kzza a %&LrLt a !en&asszon& ujjraS ez a zass%i szertarts fontos rsze, s azt jelkpezi, o%& ett2l kezd1e >r>kre e%&beforrtak$ 3indez k>nn&en rt et2$ A !ese all%at0ja !e%rzi, o%& a papu#s fel Kzsa elje%&zsi szertarts, s az is teljesen 1il%os, o%& =a!upip2ke a szLzi !en&asszon&$ 3inden %&er!ek tudja, o%& a zass% e%&tt jr a szeJualitssal$ A r%i id2kben, a!ikor t>bb %&er!ek n2tt K%& fel, o%& llatok k>zelben lt, tudtk, o%& a szeJualitsnak 1ala!i k>ze 1an a oz, o%& a ! ne!i szer1t a n2stn&be 1ezetiQ a !ai %&er!ek ezt szleit2l tudja

!e%$ =a azonban a t>rtnet le%fontosabb !ot1u!a, a test1rfltken&s% sze!pontjb0l nzzk, akkor a be#ses #ipell2 fel Kzsa a !e%felel2 lbra e%&b le ets%es szi!bolikus jelentssel is rendelkezik$ A F=a!upip2kG;nek, !int sok !s tndr!esnek is, a test 1rfltken&s% ll a k>zppontjban$ ?zekben a tndr!eskben a ri1alizls !ajdne! !indi% azonos ne!L %&er!ekek k>z>tt fol&ik$ Ne a 1al0 letben az esetek t>bbs%ben a #saldon bell a le% e1esebb 1etlkeds a fiKS s len&test1rek k>z>tt fol&ik$ =o%& a ln&%&er!ekek trn&os !e%kl>nb>ztetsben rszeslnek a fiKk ro1sra S i%en r%i jelens%, br !ostanban kezdenek fellpni ellene$ .ur#sa lenne, a ez a trn&os !e%kl>nb>ztets ne! keltene a ln&%&er!ekekben fltken&s%et s iri%&s%et$ A pszi# oanalzis szakirodal!a tele 1an ol&an esetek lers1al, a!ikor a ln&%&er!ek fltken& a fiKk ne!i szer1reQ a n2k Fpnisziri%&s%eG !r el% osszK ideje k>zis!ert fo%alo!$ 4okkal ke1sb k>zis!ert azonban, o%& ez az iri%&s% korntse! e%&oldalK: a fiKk is fltken&ek arra, 9, a!i #sak a ln&ok sajtja: a keblekre s a n2knek arra a kpess%re, o%& %&er!eket tudnak szlni$ 3indkt ne! fltken& arra, a!i in&zik bel2le, br!il&en bszke le%&en is e%&bknt sajt jelle%zetess%eire, le%&en az sttus, trsadal!i szerep 1a%& ne!i szer1ek$ Br !indez k>nn&en !e%fi%&el et2, s kts%k1l ez az i%azs%, sajnos !% !indi% ne! a is!erik s fo%adjk el el% szles k>rben$ WBizon&os foki% ez annak is k>sz>n et2, o%& a pszi# oanalzis korai irodal!a ol&an e%&oldalKan an%sKl&ozta a ln&%&er!ek K%&ne1ezett Fpnisziri%&s%tGQ ennek oka 1al0sznLle% az, o%& kezdetben a le%t>bb tanul!n&t frfiak rtk, akik ne! 1izs%ltk !e% tulajdon iri%&s%ket a n2k irnt$ ?nnek n2i !e%felel2j1el !anaps% a ar#ias, n2 1oltukra bszke fe!inistk rsaiban tallkoz atunk$U A F=a!upip2keG, !el&nek k>zppontjban S !inden !s tndr!esnl inkbb S a test1rfltken&s% ll, fur#sa !0don in&os 1olna, a ne! fejezn ki azt a fltken&s%et is, !el&et a fiKk s ln&ok reznek e%&!s irnt ne!i szer1eik kl>nb>z2s%e !iatt, A szeJulis iri%&s% !>%>tt a szeJulis flele!, az K%&ne1ezett Fkasztr#i0s szoron%sG rejtezik: a flele!, o%& az e%&nnek 1ala!el& testrsze in&zik$ A 'elsznen a F=a!upip2keG a ln&ok k>z>tti test1rfltken&s%r2l sz0lQ de ne! le ets%es;e, o%& burkoltan 1ala!il&en !sik, !l&ebb s alaposabban elfojtott rzele!re is utalM Br a ln&ok s a fiKk e%&for!a !rtkben szen1ednek a Fkaszt;r#i0s szoron%st0lG, ne! u%&anazokat az rzseket szen1edik el$ 3ind a Fpnisziri%&s%G, !ind a Fkasztr#i0s szoron%sG kifejezs #sak e%&et an%sKl&oz a !e%ne1ezett jelens% >sszetett pszi# ol0%iai aspektusai k>zl$ A freudi el!let szerint a ln&ok kasztr#i0s ko!pleJusa a k>r az elkpzels k>r pl, o%& eredetile% !inden %&er!eknek 1an pnisze, #sak a ln&ok 1ala o%& el1esztettk a !a%ukt W1al0sznLle% bntetsb2l, !ert el&telenl 1iselkedtekU, de re!n&kednek benne, o%& 1isszan2 et$ ?nnek a fiKkban az a szoron%s felel !e%, o%& !i1el a ln&oknak nin#s pnisze, ezt #sak K%& le et !e%!a%&arzni, o%& el1esztettk, s a fiK%&er!ek att0l fl, o%& ez 1ele is !e%t>rtn et$ A kasztr#i0s szoron%sban szen1ed2 ln&%&er!ek sz!os, i%en kl>nb>z2 1dekez2 !0dszert alkal!az, o%& !e%2rizze >nbe#slst a kpzelt #s>kkentrtkLs% atst0lQ ezek k>z tartozik az a tudattalan fantziakp, o%& neki !a%nak is 1an il&en szer1e$ =o%& !e%rt essk, !il&en tudattalan %ondolatok s rzel!ek 1ezet ettek a %&>n&>rL, apr0 #ipell2, a F=a!upip2keG k>zponti !ot1u!nak kitalls oz, s S a!i !% fontosabb S !il&en tudattalan kpzetek kelts1el ri el ez a jelkp, o%& a F=a!upip2keG ann&ira !e%%&2z2 s a le%npszerLbb tndr!esk e%&ike le%&en S e ez el kell fo%adnunk, o%& a #ip2 jelkpben sz!os kl>nb>z2, s2t ellent!ond0 pszi# ol0%iai attitLd e%&esl etett$ A le%t>bb F=a!upip2keG;1ltozatban 1an e%& rendk1l fur#sa epiz0d: a !osto an21rek le1%nak e%& darabot a lbukb0l, o%& fel tudjk 1enni az apr0#ska #ip2t$ Br :errault ezt a jelenetet ki a%&ta a !a%a F=a!upip2keG; jb2l, <oJ szerint a t>rtnet >sszes t>bbi 1ltozatban szerepel, ki11e azokat, !el&ek :errault !esjn alapulnak, s !% n n&at$ ?zt a jelenetet K%& tekint etjk, !int a n2i kasztr#i0s ko!pleJussal kap#solatos bizon&os rzel!ek szi!bolikus kifejezst$ Az, o%& a n21rek ra1asz !0don le1%nak e%& darabot a lbuk b0l S az utols0 akadl& a !ese szeren#ss 1%e el2tt S, k>z1etlenl !e%el2zi =a!upip2ke s a kirl&fi e%&!sra tallst$ 3% e%& utols0 alkalo!!al a !osto aan&a se%ts%1el a n21rek !e%pr0bljk kijtszani s !e%fosztani jo%os jrand0s%t0l =a!upip2kt$ A n21rek

le1%nak e%& darabot a lbukb0l, !ikor !e%pr0bljk beleer2ltetni a #ip2be$ A Gri!!;!esben a le%id2sebb n21r a tKls%osan osszK na%&lbujja !iatt ne! tudja fel Kzni a #ip2t$ ?zrt a !osto a kst ad neki, s rparan#sol, o%& 1%ja le a na%&lbujjt, iszen a e%&szer kirl&n lesz bel2le, K%&se kell t>bbet %&alo% jrnia$ A ln& %& is tesz, beleer2lteti a lbt a #ip2be, s a kirl&fi !a%1al 1iszi$ A o%& el ajtanak int0jukon =a!upip2ke an&jnak srja s a !o%&or0fa !ellett, a fn l2 kt %ala!b %& sz0l: FBurukk, burukk, szp a ln&, Ne a lba 1res !] 'i#si r a topnka$ Htt on l !% a !tka$G A er#e% a ln& #ip2jre nz, s ltja, o%& 1r szi1ro% bel2le$ Dissza1iszi t a !osto atest1rt$ A !sik !osto atest1r is !e%pr0blja fel Kzni a #ip2t, de tKls%osan na%& a sarka$ Az an&a neki is azt !ondja, o%& 1%jon le a lbb0l, s !% e%&szer lejtsz0dik u%&anaz, !int az els2 alkalo!!al$ Bizon&os 1ltozatokban #sak e%& #sal0 !en&asszon& 1an, s 1a%& a na%&lbujjt, 1a%& a sarkt 1%ja le, 1a%& !indkett2t$ A FAas in <oatieG;ben az an&a az, aki le1% e%& darabot a ln& lbb0l$ ?z az epiz0d !e%er2sti azt a korbbi ben&o!sunkat, o%& a !osto an21rek 1al0ban rendk1l el1ete!ltek, s se!!it2l se riadnak 1issza annak rdekben, o%& kijtsszk =a!upip2kt s elrjk sajt #ljaikat$ A felsznen a !osto atest1rek 1iselkedse er2s ellenttben ll =a!upip2k1el, aki boldo%s%t kizr0la% 1al0di >n!a%a se%ts%1el akarja elrni$ )e! ajland0 elfo%adni, o%& 1arzslat Ktjn szerzett ra%&o%0 >lt>zke alapjn 1lasszk ki 2t, s K%& rendezi a dol%okat, o%& a kirl&finak ltnia kelljen 2t ron%&os ru iban is$ A !osto an21rek #salst alkal!aznak, s a!iss%uk ered!n&e !e%#sonktsuk S ez a !ot1u! !% e%&szer felbukkan a !ese 1%n is, a!ikor a kt fe r !adr ki1jja a sze!ket$ Ne ez a rszlet !r ol&an rendk1l dur1a s ke%&etlen, o%& 1ala!il&en kl>nle%es, br 1al0sznLle% tudattalan oknak kellett lennie, o%& belekerlt a t>rtnetbe$ Az >n#sonkts i%en ritka a tndr!eskben, sokkal ritkbb, !int !sok !e%#sonktsa S ez ut0bbi1al a !eskben el% %&akran tallkoz atunk, akr bntetsknt, akr 1ala!il&en !s okb0l t>rtnik$ A F=a!upip2keG keletkezsnek idejn a k>zfelfo%s a frfi na%&s%t s a n2 ki#sin&s%t an%sKl&ozta, s =a!upip2ke apr0 lba kl>n>sen fe!ininn teszi a 2sn2t$ A !osto an21reknek ol&an na%& a lbuk, o%& ne! illik r a #ipell2 S te t !aszkulinabbak, !int =a!upip2ke, k>1etkezskpp ke1sb k1natosak$ A n21rek ol&an kts%beesetten szeretnk eln&erni a kirl&fit, o%& se!!it2l se! riadnak 1issza, a!i t>rken&, %&>n%e n21 teszi 2ket$ A n21rek ksrlett, o%& >n#sonkts se%ts%1el #sapjk be a kirl&fit, leleplezi 1rz2 lbuk$ Azltal akartk n2iesebb tenni !a%ukat, o%& le1%tk testk e%& darabjt, ennek k>1etkez!n&e a 1rzs$ A n21rek te t jelkpesen kasztrltk >n!a%ukat, o%& bizon&tsk n2iess%ketQ a 1rzs, !el& a testnek e kasztrlt rszb2l ered, n2iess%k to1bbi bizon&tka, iszen a !enstru#i0t jelkpezi$ Ne akr azt jelkpezi az >n#sonkts 1a%& az an&a ltali !e%#sonkttats, o%& a ln&%&er!ek S tudattalan szinten S !e%szabadul kpzelt pniszt2l, akr ne!, s akr a !enstru#i0 szi!b0lu!a a 1rzs a !esben, akr ne!, a t>rtnetb2l !e%tudjuk, o%& a !osto atest1rek !indezzel !it se! rtek el$ A !adarak leleplezik, o%& a !en&asszon& 1rzikQ s ebb2l kiderl, o%& e%&ik !osto an21r se a 1al0di !tka$ =a!upip2ke az i%azi, szLz !en&asszon&: a tudattalan sz!ra u%&anis az a ln&, aki !% ne! !enstrul, tisztbban szLzies, !int az, aki !r i%en$ Bs a e%& ln& en%edi, o%& 1rzst 1alaki szre1e%&e S !% ozz e%& frfi] S, akkor ne!#sak az ille!et srti !e%, ane! ke1sb szLziesnek is !in2sl, !int az a ln&, aki e%&ltaln ne! 1rzik$ V%& tLnik te t, o%& ez az epiz0d tudattalan szinten =a!upip2ke szzess%t lltja sze!be a szzess% in&1al a !osto atest1rekben$ A #ip2, a F=a!upip2kG;nek ez a le%fontosabb ele!e, !el& eld>nti a 2sn2 sorst, rendk1l >sszetett szi!b0lu!$ Dal0sznLle% kl>nfle, e%&!snak ellent!ond0 tudattlan %ondolatok atsra keletkezett, s %& a all%at0ban is kl>nfle tudattalan kpzettrstsokat kelt$ "udatos szinten e%& tr%&, pldul e%& #ip2, !ind>ssze az, a!iQ szi!bolikusan a tudattalan sz!ra 1iszont e t>rtnetben a #ip2 a 1a%int 1a%& az a oz kap#sol0d0 kpzeteket is jelkpezi$ A tndr!esk !ind a tudat oz, !ind

a tudattalan oz sz0lnak, ett2l ann&ira !L1sziek, rdekfeszt2ek s !e%%&2z2ek$ A bennk szerepl2 tr%&aknak te t !e%%&2z2eknek, el&n1al0aknak kell lennik a n&il1n1al0, tudatos szint sz!ra is, u%&anakkor kpesnek kell lennik arra, o%& felszni jelentskt2l e%szen kl>nb>z2 asszo#i#i0kat bresszenek$ Az apr0#ska #ip2 s a lb, !el& beleillik, s a !e%#sonktott lb, a!el& ne! fr bele S ezeknek a kpzeteknek tudatos szinten is !e%1an a !a%uk jelentse$ A F=a!upip2kG;ben az apr0, #sinos lb tudattalan szeJulis 1onzer2t %&akorol, de e%&tt szerepei e%& %&>n&>rL, rtkes Wpldul aran&U #ip21el, !el&be a lb kn&el!esen beleillik$ A F=a!u;pip2keG;t>rtnetnek ez a !ozzanata >n!a%ban, >nll0 !eseknt is ltezik, s S !int 4trab0t0l tudjuk S sokkal r%ebbi, !int az 0kori knai F=a!upip2keG;!ese$ ?z a !ese arr0l sz0l, o%& e%& sas!adr ellopja a %&>n&>rL kurtizn, A odope szandljt, s a szandlt ledobja a fra0 el$ A fra0nak ann&ira !e%tetszik a szandl, o%& e%sz ?%&ipto!ot tkutatja a szandl 98 tulajdonosrt, o%& feles%l 1e%&e$ ?z a t>rtnet is arra utal, o%& az 0kori ?%&ipto!ban, #sakK%&, !int !a, bizon&os k>rl!n&ek k>z>tt a n2i #ip2 S !int annak jelkpe, a!i a n2kben a le%k1natosabb S atrozott, de !l&en tudattalan okokb0l szerel!et bresztett a frfiban$ 3i1el t>bb !int ktezer 1en t S !int azt 4trabo t>rtnete tanKstjaS az e%sz 1il%on i%en npszerL t>rtnetekben a n2i #ip2t elfo%adtk a !e%felel2 !en&asszon& !e%talls oz 1ezet2 tndr!ese;!e%oldsnak, fel kell tennnk, o%& ez ne! ok nlkl 1an %&$ Azrt ol&an bon&olult dolo% a #ip2nek !int a 1a%ina jelkpnek a tudattalan jelentst ele!ezni, !ert no a !ind a frfiak, !ind a n2k rea%lnak erre a szi!bolikus jelentsre, ezt ne! u%&anol&an !0don teszik$ ?zrt ol&an kifino!ult, u%&anakkor ann&ira >sszetett s t>bb rtel!L ez a szi!b0lu!, s ezrt %&akorol ol&an er2s rzel!i 1onzst !indkt ne!re, no a !s s !s okokb0lQ s ez kl>n>sen i%az az e%&n letnek arra az id2szakra, !ikor !% ne! jutott el a teljes e%&ni s szeJulis retts%i%, a!i az let sorn !e%le et2sen ks2n k>1etkezik be$ A !esben a kirl&fi a #ip2 se%ts%1el j>n r, o%& =a!upip2ke a 1al0di !en&asszon&$ =a szps%e 1a%& sze!l&is%e, 1a%& br!el& e%&b tulajdons%a alapjn 1lasztotta 1olna, ali% a 1ezet etnk flre a !osto atest1rek$ Azoknak !%is ol&ann&ira sikerlt be#sapniuk, o%& el2sz>r az e%&iket, aztn a !sikat ltette a int0jba !int !en&asszon&t, s ajtott el 1elk$ A !adaraknak kellett fi%&el!eztetnik, o%& e%&ik se! a 1al0di !en&asszon&, !ert 1r szi1ro% a #ip2jkb2l$ "e t ne! ann&ira az d>nt>tte el, ki a 1al0di !en&asszon&, o%& illik; e r a #ip2, inkbb az d>nt>tte el, ki a ne! i%azi, o%& annak 1r szi1r%ott a lbb0l a #ip2be$ Bs ezt a kirl&fi !a%a kptelen 1olt felfedezni, no a az e!ber azt inn, az il&es!it k>nn&en !e%ltni$ Ne a kirl&fi #sak akkor fedezi fel, a!ikor a %ala!bok er2teljesen rirn&tjk a fi%&el!t$ Az, o%& a kirl&fi ne! 1eszi szre a #ip2be szi1r%0 1rt, a kasztr#i0s ko!pleJus e%& !sik >sszete12jre utal: arra, a!el&ik a !enstru#i0s 1rzssel ll kap#solatban$ =o%& a 1r a #ip2b2l szi1ro%, #sak Kjabb szi!bolikus !e%e%&ezs a papu#s s a 1a%ina k>z>tt, de ezKttal a 1a%ina 1rzik, !int a !enstru#i0 idejn$ =o%& a kirl&fi ezt ne! 1eszi szre, arra utal, o%& 1dekeznie kell a szoron%s ellen, a!it ez kelt benne$ =a!upip2ke azrt le et a 1al0di !en&asszon&, !ert 2 szabadtja !e% a kirl&fit ett2l a szoron%st0l$ A lba k>nn&edn bele#susszan a %&>n&>rL #ip2beQ te t a lbbeli 1ala!i fino! s t>rken& dolo% befo%adsra alkal!as$ 4 e ez =a!upip2knek ne! kell !e%#sonktania !a%t, ne! kell 1reznie teste e%&etlen rszb2l se!$ Az, o%& t>bbsz>r is !e%sz>kik a blb0l, arra !utat, o%& S n21rei1el ellenttben S az 2 szeJualitsa ne! a%ressz1: bksen !e%1rja, a!% 2t 1lasztjk$ Ne a!int e%&szer ki1lasztottk, !r e%&ltaln ne! abozik$ )e! 1rja !e%, !% a kirl&fi Kzza fel a lbra a papu#sot, !e%teszi ezt 2 !a%aQ ezzel !e%!utatta, o%& ele%end2 kezde!n&ez2kszs% 1an benne a oz, o%& 2 !a%a tudja irn&tani sajt lett$ A kirl&fi a !osto an21rekkel sze!ben na%& szoron%st rzett, ol&ann&ira, o%& szre se 1ette, o%& be#sapjk$ Ne =a!upip2k1el na%& biztons%ban rzi !a%t$ 3i1el 2 az, aki biztons%ot n&Kjt a er#e%nek, 2 a !e%felel2 !en&asszon&$ Ne !i t a el&zet =a!upip2k1el S 1%l is 2 a t>rtnet 2sn2je] A kirl&fi bl1n&ozza a #ip2t: ezltal jelkpes for!ban k>zli 1ele, o%& szereti n2iess%t, !el&et a 1a%ina jelkpez$ Br o%& rzett is =a!upip2ke azzal kap#solatban, o%& a!uban kell laknia, tudta, o%& az a sze!l&, aki %& l, !sok sze!ben szenn&esnek s esetlennek ltszik$ Dannak n2k, akik %& reznek tulajdon szeJualitsukkal kap#solatbanQ !sok pedi% att0l flnek, o%& a frfiak reznek %&$ ?zrt %ondoskodott r0la =a!upip2ke, o%& a kirl&fi ebben az llapotban is lt assa, !iel2tt 2t 1lasztja$ Azzal, o%& tn&Kjtja neki a #ip2t, o%& bKjtassa bele a lbt, a kirl&fi szi!bolikusan azt fejezi ki, o%& elfo%adja 2t K%&, a o%& 1an, szenn&es s !e%alzott el&zetben is$

(tt e!lkeztetnnk kell arra, o%& =a!upip2ke az aran&#ipell2t a alott an&ja szelle!t kp1isel2 !adrt0l kaptaQ ezt a szelle!et =a!upip2ke interiorizlta, s ennek se%ts%1el 1iselte el a kl>nb>z2 !e%pr0bltatsokat$ A kirl&fi !ind a #ip2t, !ind a kirl&s%ot 1%r1n&esen tadja =a!upip2knek: jelkpesen a n2iess%et knlja fel neki az aran&#ip2;1a%ina for!jban$ )2iess%e k1natos 1oltnak 1%s2 !e%er2stse a frfi rszr2l az, o%& elfo%adja a 1a%int: szereti benne a n2t$ Ne senki, !% e%& tndrkirl&fi se! ajndkoz atja !e% =a!upip2kt tulajdon n2is%nek elfo%ads1al S s2t !% a kirl&fi szerel!e se!$ ?%&edl =a!upip2ke sajt !a%a fo%ad atja el >r>!!el tulajdon n2i !i1olttQ br ebben kts%k1l se%t neki a kirl&fi szerel!e is$ ?z annak a jelenetnek a !l&ebb rtel!e, a!ikor arr0l ol1as atunk, o%& Fle Kzta a lbr0l a ne z fa#ip2t, s belebKjt a topnkba$ V%& rillett, !int a r>nt>ttk 1olna$G ?bben a pillanatban =a!upip2ke szps%e, a!el&et eddi% #sak !inte%& Fk>l#s>nkapottG a blok idejre, sajt 1al0di nj1 1lik: 2 1ltozik t fa#ip2b2l S a!i a a!uban t>lt>tt letszakasz kellkei k>z tartozott S aran&#ipell21$ A #ipell2 felpr0blsnak szertartsa =a!upip2ke elje%&zst jelentiQ a kirl&fi azrt 1lasztja ppen 2t, !ert jelkpesen 2 a ne! kasztrlt n2, aki a kirl&fit is !e%szabadtja kasztr#i0s szoron%sait0l, !el&ek kl>nben le etetlenn tennk a boldo% zass%ot$ =a!upip2ke pedi% azrt 1lasztja a kirl&fit, !ert az elfo%adta 2t Fszenn&esG szeJualits1al e%&tt is, szeretettel elfo%adta a #ip2 ltal jelkpezett 1a%int, s kifejezte el&eslst a 2sn2 pnisz1%&a irnt, a!it a #ip2;1a%inba pontosan beleill2 apr0 lb jelkpez$ ?zrt 1iszi a kirl&fi a %&>n&>rL #ipell2t =a!upip2knek, s ezrt Kzza fel az a #ip2t a lbra S #sak ezutn is!eri fel a kirl&fi, o%& 2 a 1al0di !en&asszon&$ =a!upip2ke, a!ikor !a%a bKjtatja lbt a #ip2be, ezzel kifejezi, o%& kettejk szeJulis kap#solatban 2 is akt1, kezde!n&ez2 fl lesz !ajd$ Bs arr0l is bizon&s%ot tesz, o%& ne! in&zik bel2le se!!i, s ne! is in&zott so a: !indene !e%1an, a!i illik ozz, !int a o%& a lba is kn&el!esen beleillik a #ipell2be$ ?zt az rtel!ezst t!asztja al a zass%k>ts szertartsnak e%& ltalnosan %&akorolt !ozzanata is$ A !en&asszon& odan&Kjtja e%&ik ujjt a 12le%n&nek, az pedi% r Kzza a je%&%&LrLt$ =a 1alaki tdu%ja az ujjt a !sik keze 1el&kujjb0l s !utat0ujjb0l kpzett k>r>n, ez a k>z>sls !e%le et2sen dur1a jelkpe$ Ne a %&LrL fel Kzsnak szertartsa 1ala!i e%szen !st fejez ki jelkpesen$ A %&LrLt, a 1a%ina szi!b0lu!t a 12le%n& adja t a !en&asszon&nakQ a !en&asszon& #serbe sajt kin&Kjtott ujjt knlja, o%& a 12le%n& 1%re ajt assa a rtust$ X szertartsban i%en sok tudattalan %ondolat fejez2dik ki$ A %&LrLk ritulis #serje ltal a frfi kifejezi, o%& 1%&ik a 1a%inra, s elfo%adja azt S ezzel kap#solatban a n2nek esetle% a%%odal!ai le ettek S, e%&szers!ind elfo%adja a n2 sajt pnisz irnti 1%&t is$ A !en&asszon&, a!ikor !e%en%edi, o%& az ujjra Kzzk a %&LrLt, elis!eri, o%& !ostant0l kezd1e a frje bizon&os foki% birtokolja az 2 1a%injt, 2 pedi% frje pnisztQ s ezltal t>bb ne! rzi !ajd K%&, o%& in&zik bel2le 1ala!iQ ez pedi% kasztr#i0s szoron%sainak 1%t jelenti, !int a o%& a frfi is !e%szabadul a sajt kasztr#i0s ko!pleJust0l S ezt jelkpezi, o%& 2 !a%a is fel Kzza s ett2l kezd1e 1iseli sajt je%&%&LrLjt$ Az arany#ipell2, !el&et a kirl&fi tad =a!upip2knek, o%& belebKjtassa a lbt, e rtus e%& !sik for!jnak tekint et2Q e szertartst ann&ira !a%t0l rtet2d2nek szoktuk tekinteni, o%& ne! is i%en %ondolunk szi!bolikus jelentsre, no a ez az az aktus, a!el& ltal a 12le%n& feles%l 1eszi a !en&asszon&t$ A F=a!upip2keG a test1rek k>z>tti 1ersen%sr2l s fltken&s%r2l sz0l, arr0l, o%&an %&2zedel!esked et az e!ber !indezek felett$ A le%na%&obb iri%&s%et s fltken&s%et azok a ne!i jelle%zetess%ek bresztik, !el&ek az e%&ik e!berben !e%1annak, a !sik pedi% nlkl>zi 2ket$ 3ire =a!upip2ke t>rtnete 1%et r, ne!#sak a test1rfltken&s%et interiorizlta s aladta !e% a 2sn2, ane! a ne!ek k>z>tti ri1alizlst is$ A t>rtnet kezdetn a 2sn2 fltken&s%e !iatt teljes nlkl>zsben lt, a t>rtnet 1%re na%& boldo%s%ban 1an rsze, !i1el ol&an szeretetben r szesl, !el& !e%rti ennek a fltken&s%nek a forrsait, elfo%adja 2ket, s ezltal !e%se!!isti$ =a!upip2ke azt kapja !e% a kirl&fit0l, a!ir2l K%& itte, 2bel2le in&zik, a!ikor a kirl&fi jelkpes for!ban biztostja r0la, o%& se!!il&en sze!pontb0l ne! in&os ln&, s o%& eln&eri azt, a!it birtokolni szeretett 1olna$ A kirl&fi pedi% abban a dolo%ban n&er !e%n&u%tatst =a!upip2kt2l, a!i le%jobban a%%asztotta: o%& br a ln& !indi% is pnisz utn 1%&akozott, !ost elfo%adja, o%& e 1%&t #sak a frfi el%t eti ki$ A #ip2fel Kzs jelenete azt bizon&tja, o%& a 2sn2t ne! FkasztrltkG, ne! !ondott le a 1%&air0l, s %& ne! is k1n !st se kasztrlniQ te t a kirl&finak ne! kell att0l flnie, o%& ez fo% t>rtnni 1ele$ A #ipell2!ot1u! arra szol%l, o%& feloldja a frfi tudattalan szoron%st, s o%& tudattalan 1%&akat el%tsen ki a n2ben$ 3indkett2jk sz!ra le et21 teszi, o%& t>kletes kiel%lst talljanak szeJulis kap#solatukban a zass%ban$ X !ot1u! se%ts%1el a t>rtnet a all%at0t tudattalan szinten fel1il%ostja arr0l, !i t>rtnik a zass%ban, !i is a szeJualits$

A %&er!ek, akinek tudattalanja rea%l a t>rtnet rejtett jelentsre, le%&en akr ln&, akr fiK, k>nn&ebben !e% fo%ja rteni, !i rejtezik fltken&s%e s arra irn&ul0 szoron%sa !>%>tt, o%& ala#son& sorba, !e%alz0 el&zetbe fo% kerlni$ Dala!i al1n& sejtel!e annak az irra#ionlis szoron%snak az eredetr2l is lesz !ajd, !el& a boldo% szeJulis kap#solat kialaktsnak akadl&a le et, s arr0l is, !i szks%es e%& il&en kap#solat oz$ Ne a t>rtnet arr0l is biztostja a %&er!eket, o%& S !int a !ese 2sei S 2 is kpes lesz f>lbe kerekedni szoron%sainak, s !inden !e%pr0bltats ellenre, 1%l is !inden j0ra fordul$ A t>rtnet 1%e ne! lenne teljesen !e%n&u%tat0, a a %onoszok ne! bLn 2dnnek !e%$ Ne ne! =a!upip2ke az, aki a bntetst rjuk !ri, s ne! is a kirl&fi$ Y%&anazok a !adarak, akik =a!upip2knek se%tettek len#st 1lo%atni S kl>n1laszt1a a j0t a rosszt0l S, !ost befejezik a !osto an21rek !e%bntetst, a!it azok !a%uk kezdtek !e%, !ikor !e%#sonktottk a lbukatQ a %ala!bok ki1jjk a sze!ket$ A 1aks% szi!bolikusan azt lltja, o%& 1akok 1oltak, a!ikor azt ittk, !sok !e%alzsa rn e!elked etnek !a%asabbra, 1a%& a!ikor sorsuk !e%oldst kls2s%ekt2l re!ltk, de le%f2kppen akkor, a!ikor azt ittk, o%& a szeJulis boldo%s% elr et2 W>nUkasztr#i0 se%ts%1el$ =o%& e le%npszerLbb tndr!ese n n& !ozzanatnak tudattalan jelentst feldertse!, tr%&alno! kell a t>rtnet keltette szeJulis asszo#i#i0kat$ ?zen asszo#i#i0k tr%&alsa sorn sajnos kn&telen 1olta! a k>lt2 tan#sa ellen 171 #selekedni, aki azt rja: FZ1atosan jrj itt, !ert az l!ai!on lpdelsz$G Ne az l!ok jelentse s jelent2s%e is #sak akkor kezdett n&il1n1al01 1lni, a!ikor .reud ki !erte frkszni azokat a sokrtL, %&akran dur1a s er2sen szeJulis jelle%L tudattalan %ondolatokat, !el&ek a ltsz0la% rtatlan felszn alatt rejlenek$ .reud atsra tulajdon l!aink sokkal proble!atikusabbak lettek sz!unkra S sokkal n&u%talant0bb s ne ezebb feladat lett !e%rteni 2ket$ Y%&anakkor az lo! a tudattalanba 1ezet2 le%r>1idebb Kt is: le et21 teszi, o%& Kj, %azda%abb kpet alkossunk >n!a%unkr0l, e!beri !i1oltunk ter!szetr2l$ A %&er!ek, akinek tetszik a F=a!upip2keG, t>bbn&ire a !ese 1ala!el&ik felszni jelentsre rea%l$ Ne az >n!a%a !e%rts ez 1ezet2 Kt kl>nb>z2 pontjain S att0l f%%2en, !it rez ppen proble!atikusnak S, a %&er!ek tudattalanjt a t>rtnet 1ala!el&ik !l&ebb, rejtett jelentse fel fo%ja 1il%ostani 1ala!el&ik fontos rszlet 176 se%ts%1el$ A felsznen a t>rtnet abban se%t a %&er!eknek, o%& a test1rek k>z>tti ri1alizlst az let !e%le et2sen %&akori jelens%nek tekintse, s azzal biztatja, o%& ne! kell flnie att0l, o%& ez a el&zet !e%se!!islssel fen&e%eti, ppen ellenkez2le%: a a test1rei ne! lennnek ol&an ko!iszak ozz, ne! diadal!askod atna ol&an na%& !rtkben a 1%n$ 3i t>bb, a !ese azt is el!ondja a %&er!eknek, o%& br 1olt e%& ol&an id2szak, a!ikor 2t piszkosnak s k>z>ns%esnek tekintettk, ez !ind>ssze t!eneti llapot 1olt, s se!!i ki atsa ne! lesz a j>12re$ Aztn 1an a !esnek !% e%& n&il1n1al0 erk>l#si tanuls%a is: a kls2s%ek se!!it ne! rulnak el e%& sze!l& bels2 rtkeir2lQ a az e!ber L >n!a% oz, le%&2zi azokat, akik !snak !utatjk !a%ukat, !int a!il&enek 1al0jbanQ s o%& az ern& eln&eri jutal!t, a rossz !e%bLn 2dik, A t>rtnet n&ltan ki!ondja azt is S br ezt ke1sb k>nn&L felis!erni S, o%& a oz, o%& az e!ber teljes !rtkben !e%1al0stsa >n!a%t, kpesnek kell lennie a ke!n& !unkra, s arra, o%& el1lassza a j0t a rosszt0lQ ezt jelkpezi a len#se szt1lo%atsa$ 3% az ol&an ala#son&rendL an&a%b0l is, !int a a!u, na%& rtkL dol%ok n&er et2ek, a az e!ber tudja, !i ennek a !0dja$ 3% !indi% k>zel a t>rtnet felszn ez s a %&er!ek tudata sz!ra k>nn&en ozzfr et2 !0don fejezi ki a !ese annak a fontoss%t, o%& az e%&nnek !e% kell 2riznie, a!i j0 1olt a !Kltjban, s ele1enen kell tartania az 2sbizal!at, !el&et #se#se!2korban az an&j1al 1al0 kap#solatb0l n&ert$ ?z a bizalo! le et21 teszi, o%& elrje !indazt, a!i az letben a le%jobbQ s a 1alaki 1isszatall a j0 an&a ltal kp1iselt rtkek ez, ezek se%tenek neki, o%& %&2zedel!eskedjk$ =a a %&er!eknek ne!#sak an&j1al, ane! ltalban a szlei1el 1al0 kap#solatt tekintjk, a F=a!upip2keG !ind a %&er!eknek, !ind a szl2knek fontos felis!ersekkel szol%l at, s e felis!erseket e%&etlen !s tndr!ese se fejezi ki il&en 1il%osan$ =olott ann&ira fontosak, o%& is!ertetsket ppen ezrt a F=a!upip2keG tr%&alsnak a 1%re tarto%attuk$ Ann&ira n&il1n1al0an benne rejlenek a t>rtnetben, o%& ne! !arad atnak ats nlkl a all%at0ra, s annl na%&obb atst %&akorolnak rnk, !inl ke1sb 1a%&unk kpesek tudatosan !e%fo%al!azni a !a%unk sz!ra, !it is k>z>lnek 1oltakppen$ Anlkl, o%& FtudnnkG, a !ese tanuls%a rsz1

lesz az letr2l 1al0 tudsunknak, a!ikor ezt a !est >n!a%unk rsz1 tesszk$ ?%&etlen !s tndr!esben se! ll ol&an les ellenttben e%&!ssal a j0 s a rossz an&a kpe, !int ebben$ 3% a F=0fe rkG;ben sin#s sz0 ol&as!ir2l, o%& a !osto aan&a le etetlen feladatot ad a ln&nak, 1a%& ne z !unkt k>1etel t2le, pedi% a F=0fe rkeG kirl&nja i%azn az elkpzel et2 le%rosszabb !osto a$ )e! jelenik !e% a !osto a a !ese 1%n se! az eredeti j0 an&a alakjban, o%& %ondoskodjk %&er!eke boldo%s%r0l$ =a!upip2kt2l !osto aan&ja ne z !unkt s ltsz0la% !e%old atatlan feladatok teljestst k>1eteli$ A t>rtnet felleti szintjn arr0l allunk, o%&an tallja !e% =a!upip2ke az 2 kirl&fijt, !indannak ellenre, a!it a !osto aan&a tesz 1ele$ Ne a tudattalanban, kl>n>sen a kis%&er!ekben, az FellenreG i%en %&akran e%&et jelent azzal, o%& Fazrt, !ertG$ =a ne! kn&szertettk 1olna a F=a!upip2keG;szerepre, a 2sn2 sose le etett 1olna a kirl&fi !en&asszon&aQ a t>rtnetb2l ez teljess%%el n&il1n1al0$ A oz, o%& a 2sn2 !e%szerezze sze!l&es identitst, o%& a le et2 le%!a%asabb szinten 1al0stsa !e% >n!a%t, !indkett2re szks% 1an, lltja a !ese S az eredeti j0 szl2kre, s a ks2bbi F!osto aG szl2kre, akik Fke%&etlenlG s FrzketlenlG k>1etel!n&eket t!asztanak a %&er!ekkel sze!ben$ A kett2 e%&tt alkotja =a!upip2ke t>rtnett$ =a a j0 an&a e%& id2re ne! 1ltozott 1olna t a %onosz !osto 1, ne! lenne !e% a %&er!ekben a !oti1#i0 a oz, o%& >nll0 njt kialaktsa, o%& felfedezze a j0 s rossz k>zti kl>nbs%et, o%& kifejlessze kezde!n&ez2kszs%t s !e% atrozza >n!a%t$ .i%&eljk !e%: a !osto an21rek, akik sz!ra a !osto a !ind1%i% a j0 an&a !arad, sose rik el !indezt, res bbuk !aradnak$ 3ikor a #ipell2 ne! illik a n21rekre, ne! 2k kezde!n&ezik a !e%oldst, ane! an&juk paran#sol rjuk$ 3indezt to1bb an%sKl&ozza az a !ozzanat, o%& a n21rek trale12 letkre !e%1akulnak S azaz rzketlenekk 1lnakQ ez rszben jelkpe, rszben lo%ikus k>1etkez!n&e a t>rtnetben annak, o%& ne! alaktottk ki >nll0 sze!l&is%ket$ A oz, o%& az >nll0 indi1iduu!! fejl2ds le ets%ess 1ljk, szilrd alapra 1an szks%, arra az F2sbizalo!raG, !el&et #sak a #se#se!2 s a j0 szl2k k>z>tti kap#solat biztost az e%&n sz!ra$ Ne a oz, o%& az indi1idualiz#i0 fol&a!ata 1al0ban le ets%es s szks%es le%&en S iszen a elkerl etnnk, ne! pr0blkoz nnk !e% 1ele, !i1el tKls%osan fjdal!as S, a j0 szl2nek e%& id2re t kell 1ltoznia %onosz, k>1etel2dz2 F!osto 1G, aki a %&er!eket arra kn&szerti, o%& osszK 1eken t e%&edl 1ndoroljon sajt sze!l&nek si1ata%ban, aki ltsz0la% Fk!letlenl k>1etelG, anlkl o%& a %&er!ek kn&el!1el t>r2dne$ Ne a a %&er!ek ezekre a ne zs%ekre azzal rea%l, o%& >nll0an kifejleszti sajt njt, akkor S #sodlatos !0don S a j0 szl2 Kjra !e%jelenik$ =asonlt ez a el&zet a oz, a!ikor a serdl2 %&er!ek e%&ltaln ne! rti !e% szlei 1iselkedst, e%szen addi%, !% feln2tt ne! rett !a%a is$ A F=a!upip2keG azokat a fokozatokat brzolja a sze!l&is% fejl2dsben, !el&eken t alad1a az e%&n eljut az >n!e%1al0stsi%Q s !int i%azi tndr!ese, ol&an for!ban brzolja 2ket, o%& !indenki !e%rti, !ire 1an szks% a oz, o%& teljes rtkL e!beri ln& 1ljk bel2le$ ?z korntse! !e%lep2, iszen a tndr!ese S ezt szerette! 1olna e k>n&1ben bebizon&tani S rendk1l pontosan jelenti !e% a pszi# !Lk>dst: o%& !il&en pszi# ol0%iai probl!kkal kzdnk, s o%&an le et a le%jobban !e%oldani 2ket$ ?rikson az e!beri let#iklusr0l alkotott !odelljben utal r, o%& az idelis e!beri ln& fejl2dse K%&ne1ezett Ffzisspe#ifikus pszi# oszo#ilisG 1ls%okon keresztl !e%& 1%be, s az e%&nnek !inden e%&es e%&!sra k>1etkez2 fzisban el kell rnie az illet2 mfzisra jelle!z2 idelis #lt$ 4orrendben ezek a fzisok a k>1etkezz z2k: el2sz>r az 2sbizalo! fzisa: =a!upip2ke letben ezt az eredeti j0 an&a jelkpezi, 1ala!int annak =a!upip2ke lelkben !e%%&>keresedett kpe$ 3sodik az auton0!ia fzisa: =a!upip2ke elfo%adja a neki sznt szerepet, s ki ozza bel2le a le%jobbat$ =ar!adik a kezde!n&ezs fzisa: =a!upip2ke kezde!n&ez2kszs%e akkor fejl2dik ki, a!ikor ellteti az %at, s sze!l&es rzel!ei, k>nn&ei s i!i se%ts%1el ne1eli fel$ )e%&edik a szor%alo! fzisa: ezt jelkpezi a ne z !unka, a!it =a!upip2knek 1%eznie kell, pldul a len#se ki1lo%atsa$ It>dik az identits !e%szerzsnek fzisa: =a!upip2ke elsz>kik a blr0l, elrejt2zik a %ala!bdK#ban s a k>rtefn, s ra%aszkodik ozz, o%& a kirl&fi =a!upip2keknt, ne%at1 identitsban is !e%is!erje, !iel2tt a kirl&fi !en&asszon&aknt fel1enn pozit1 identitstQ iszen !inden 1al0di identitsnak ppK%& !e%1annak a ne%at1, !int a pozit1 >sszete12i$ ?rikson rendszernek !e%felel2n, !iutn idelis !0don !e%oldotta a fenti pszi# ol0%iai krzis el&zeteket azltal, o%& elrte az el2bb felsorolt sze!l&is%je%&eket, kszen ll arra, o%& i%azn !e% itt kap#solatra lpjen e%& !sik 175 sze!ll&el$ =a e%& %&er!ek !e%fi%&eli, !il&en kl>nbs% 1an a !osto an21rek sorsa s =a!upip2k k>z>tt S az

el2bbiek !ind1%i% a Fj0 szl2k >zG k>t2dnek, s ne! !e%& bennk 1%be se!!ifle fejl2ds, =a!upip2ke pedi% !indenfle ne zs%eken s jelentken& bels2 fejl2dsen !e%& keresztl, a!ikor az eredeti Fj0 szl2ketG fel#serli a !osto aszl2kre S, a !ese a se%ts%re le et abban, o%& felis!erje: e%& id2re sajt rdekben szks% 1an arra, o%& akr a le%szeret2bb szl2ket is 1isszautast0 s k>1etel2z2 F!osto aszl2knekG rezze, s ezt !e%rtik a szl2k is$ =a a F=a!upip2keG atssal 1an a szl2kre is, se%t et elfo%adtatni 1elk, o%& ez a fzis szks%es lps a %&er!ek 1al0di retts% fel 1ezet2 Ktjn, o%& e%& id2re a %&er!eknek K%& kell reznie, o%& szlei FrosszakkG 1ltoztak$ A t>rtnetb2l az is kiderl, o%& a!ikor a %&er!ek !r !e%szerezte 1al0di identitst, a j0 szl2k kpe Kjjled benne, sokkal atal!asabbnak bizon&ul a rossz szl2k kpnl, s !ind>r>kre fel#serli azt$ A F=a!upip2keG te t 1i%asztalst knl a szl2knek, akiknek erre szks%k is 1an, azzal, o%& !e%tantja nekik, o%& !irt tLnnek fel e%& id2re rossz sznben %&er!ekeik el2tt, s o%& !il&en #l rdekben 1an erre szks%$ A %&er!ek pedi% azt tanulja !e% a F=a!upip2kG;b2l, o%& a oz, o%& eln&erje a Fkirl&s%otG, e%& idei% =a!upip2keknt kell lnie, s ez ne!#sak az ezzel az llapottal jr0 nlkl>zst jelenti, ane! azt is, o%& bon&olult feladatokat kell >nll0an el1%eznie$ Att0l f%%2en, pszi# ol0%iai fejl2dse !el&ik fzisban 1an ppen a %&er!ek, a kirl&s%, !el&et =a!upip2ke eln&er, 1a%& a korltlan kiel%ls le et2s%t jelenti sz!ra, 1a%& az indi1idualits s az tla%on felli e%&ni teljest!n& elrst$ "udattalanul a %&er!ekek s a feln2ttek a F=a!upip2kG;ben knlt !s jelle%L btortsra is rea%lnak, arra, o%& a ltsz0la% pusztt0 >diplis konfliktusok ellenre, !el&ek =a!upip2kt ala#son& sorba tasztottk, s az ellenkez2 ne!L szl2 okozta #sal0ds, a j0 an&a !osto 1 1lsa ellenre, =a!upip2ke sorsa 1%l is j0ra fordul: jobb lete lesz, !int szleinek 1olt$ 3i t>bb, a t>rtnet afel2l is !e%n&u%tat, o%& a kasztr#i0s szoron%sok is #sak a %&er!ek szoron%0 kpzeletnek a ter!keiQ e%& j0 zass%ban a feleknek !% azok a szeJulis 1%&ai is kiel%lnek, !el&ek !e%1al0st atatlan l!oknak tLn ettek: a frfi eln&eri az aran& 1a%int, a n2 t!enetile% a pniszt$ A F=a!upip2keG a %&er!eket le%na%&obb #sal0dsait0l S az >diplis kibrndulst0l, a kasztr#i0s szoron%st0l, sajt !a%r0l alkotott rossz 1le!n&t2l, !el& !sok felttelezett rossz 1le!n&nek a k>1etkez!n&e S auton0!ijnak kialaktsa fel irn&tja: fi%&el!ezteti, o%& szor%al!asnak kell lennie, s !e% kell szereznie sajt pozit1 identitst$ =a!upip2ke a t>rtnet 1%re 1al0ban kszen ll a boldo% zass%ra$ Ne szereti;e 1ajon a kirl&fitM ?zt a !ese se ol ne! lltja$ A !esben addi% k>1etjk =a!upip2ke sorst, !% a kirl&fi tn&Kjtja neki az aran& #ipell2t, a!el& akr az aran& je%&%&LrL is le etne W!int a o%& a F=a!upip2keG e%&es 1ltozataiban 178 1al0ban %&LrL szerepelU , s ezzel elje%&zi$ Ne ne! kell;e 1ajon =a!upip2knek !% 1ala!i !st is !e%tanulniaM 3il&en to1bbi tapasztalatokra 1an szks%e a oz, o%& a !ese all%at0ja felis!erje, !it is jelent i%azn szeretniM X krdsre a t>rtnetek itt utols0knt tr%&alt #iklusban talljuk !e% a 1laszt: az llat12le%n&; #iklusban$

A T6N,RMESK LLATV"LEGNYD2IKL7SA K;&Felem $& 'rett('5'rt 3ikor =0fe rkt !a%1al 1iszi a kirl&fi, a ln& lettelenl fekszik a kopors0jbanQ puszta 1letlen, o%& felk> >%i a torkn akadt !r%ez2 al!adarabot, s letre kel$ <sipker0zsika #sak azrt bred et fel, !ert szerel!ese !e%#s0kolja$ =a!upip2ke !e%pr0bltatsai akkor rnek 1%et, a!ikor kiderl, o%& rillik a lbra a #ipell2$ X t>rtnetek !inde%&ikben S s !% sok !s !esben is S a !e%!ent2 ki!utatja 1ala!il&en for!ban leend2 !en&asszon&a irnt rzett szerel!t$ A 2sn2k rzel!eir2l azonban ne! tudunk !e% se!!it$ Abb0l, a o%& a Gri!! test1rek el!ondjk a t>rtnetet, ne! derl ki, szereti;e 1ajon =a!upip2ke a kirl&fit, br abb0l a tn&b2l, o%& ro!szor is el!e%& a blba, o%& tallkozzk 1ele, le1on atunk bizon&os k>1etkeztetseket$ <sipker0zsika rzel!eir2l !ind>ssze ann&it tudunk !e%, o%& Fbarts%osanG r!osol&%ott arra, aki !e%szabadtotta a 1arzslat al0l$ =asonl0kppen =0fe rkr2l is #sak ann&it tudunk !e%, o%& Fbarts%otG rzett a frfi irnt, aki letre keltette$ V%& tLnik, ezek a !esk szndkosan kerlik azt az lltst, o%& a 2sn2 szerel!es lenneQ az a ben&o!sunk, o%& !% a tndr!esk se! i%en bznak az Fels2 ltsraG kialakul0 szerele!ben$ ? el&ett arra utalnak, o%& a szerele! ez sokkal t>bb kell, !int o%& az e!bert letre keltse 1a%& ki1lassza e%& kirl&fi$

A !e%!ent2k a 2sn2be annak szps%e !iatt szeretnek bele, a!i t>kletess%t jelkpezi$ 3i1el szerel!esek, a 2s>knek akt11 kell 1lniuk, be kell bizon&taniuk, o%& !lt0ak a n2re, akit szeretnek, s ez er2sen kl>nb>zik att0l, a o%& a 2sn2 passz1an elfo%adja, o%& szeretik$ A F=0fe rkG;ben a kirl&fi kijelenti, o%& ne! l et =0fe rke nlkl, !e%%ri a t>rpknek, o%& !inden k1ns%ukat teljesti, #sak adjk neki a ln&t, s 1%l azok !e%en%edik neki, o%& !a%1al 1i%&e$ <sipker0zsika kr2je pedi% e%&enesen az lett ko#kztatja, a!ikor t atol a tskebokrok faln, o%& !e%tallja <sipker0zsikt$ A F=a!upip2kdben a kirl&fi lele!n&es ter1et eszel ki, o%& fo%l&ul ejtse a ln&t, s a!ikor #sak a #ip2jt sikerl !e%szereznie, %en;f>ld>n kutat a ln& utn$ A t>rtnetek !int a arra utalnnak, o%& beleszeretni 1alakibe, ez #sak K%& !e%t>rtnik az e!berrel, de szeretni 1alakit, e ez !r sokkal t>bb kell$ Ne !i1el a !e%!ent2 frfiak ezekben a t>rtnetekben a %&!olt0 szerept jtsszk, se!!i kl>n>set ne! tudunk !e% a 1iselkedskb2l arr0l, !it is jelent 1oltakppen szeretni 1alakit !i1el jr a Fszerel!esnek lenniG elk>telezett llapota$ Az eddi% tr%&alt t>rtnetek !ind arra fi%&el!eztettek, a oz, o%& az e%&n !e%tallja njt, o%& inte%er sze!l&is%% 1ljk s biztostsa sajt identitst, ne z fejl2dsi fol&a!aton kell keresztl!ennie: ne zs%eket kell elszen1ednie, 1eszl&ekkel kell sze!benznie, %&2zel!eket kell aratnia$ <sak %& 1l at 1alaki sajt sorsnak ur1, #sak %& n&er eti el a Fkirl&s%otG$ A!i a !eskben a 2s>kkel s 2sn2kkel t>rtnik, >ssze asonlt at0 S s t>rtntek is il&en >ssze asonltsok S azokkal a feln2tt a1atsi szertartsokkal, a ol az ifjK, tudatlanul s kialakulatlanul kezd bele a szertartsba, a 1%re azonban a lt ol&an !a%asabb szintjre jut el, a!ir2l ne! is l!odott szent utazsnak kezdetn, !el&nek sorn eln&eri jutal!t 1a%& d1>ss%t$ 3ikor 1al0ban >n!a%1 1lt, a 2s 1a%& 2sn2 arra is rde!ess 1lt, o%& szeressk$ Ne br!il&en rtkes is ez a fejl2dsi fol&a!at, >n!a%unk !e%talls, s no a se%t et !e%!enteni tulajdon lelknket, a boldo%s% oz !% ne! el%$ A oz arra 1an szks%, o%& az e%&n tKljusson az elszi%etelts%en, s kap#solatot tere!tsen e%& !sik sze!ll&el$ A fejletts% br!il&en !a%as szintjn fol&jk is az lete, az ?n a Te nlkl !a%n&os$ A tndr!esk befejezse, !ikor a !ese 2s !e%tallja lettrst, enn&it elrul$ Ne arra ne! tantanak !e%, !it kell tennie az e%&nnek a oz, o%& !iutn eln&erte >nll0 njt, !e% aladja elszi%etelts%t$ 4e a F=0fe rkeG, se a F=a!upip2keG Wa Gri!! test1rek feldol%ozsbanU ne! beszl arr0l, o%&an alakult a !ese 2s>k lete zass%uk utnQ se!!it se! tudunk !e% arr0l, o%&an ltek aztn boldo%an trsukkal$ ?zek a t>rtnetek, a ol a 2sn2t2l az i%az szerele! ksz>bn kell elbK#sKznunk, ne! ruljk el, !il&en sze!l&is%fejl2ds szks%es a szeretett sze!ll&el 1al0 e%&esls ez$ A teljes tudatoss% oz s kap#solattere!tsi kszs% ez szks%es alapok !e%tere!tse ne! lenne teljes, a a tndr!ese e%&idejLle% ne! kszten fel a %&er!eket arra is, o%& !il&en talakulsokra 1an szks% a oz, o%& az e!ber szeressen 1alakit, s o%& ez a szeretet !a%a !il&en talakulst oz ltre az e%&nben$ 4ok ol&an !ese 1an, a!el&ik azon a ponton kezd2dik, a ol a F=a!upip2keG s a F=0fe rkeG 1%et r, s azt is!ertetik fel 1elnk, o%& br!il&en kelle!es dolo% is, a szeretik az e!bert, !% az se! %arantlja a boldo%s%ot, a e%& kirl&fi szeret 1alakit$ =o%& a szerele!ben s a szerele! se%ts%1el az e%&n kiteljesed essk, e ez ne! is e%& talakulsra 1an szks%$ )e! el% pusztn ann&i, o%& az e%&n >n!a%a le%&en, !% akkor se, a ezt ol&an ne z ar#ok se%ts%1el rte el, !int =0fe rke 1a%& =a!upip2ke$ Az e%&n #sak akkor 1lik teljes e!beri lnn&, ol&ann, aki !inden le et2s%t !e%1al0stotta, a azonk1l, o%& !e%tallta >n!a%t, e%&szers!ind >n!a%a S s boldo% S tud lenni e%& !sik sze!ll&el is$ A oz, o%& ezt az llapotot elr essk, sze!l&is%nk le%!l&ebb rte%eit kell !e%!oz%atnunk$ 3int !inden ol&an 1ltozsnak, a!el& ln&nk le%!l&t rinti, ennek is !e%1annak a !a%a 1eszl&ei, !el&ekkel btran sze!be kell nznnk, s ez is ol&an probl!kat t!aszt, !el&eken fell kell kerekednnk$ X !esk tanuls%a az, o%& fel kell adnunk infantilis !a%atartsunkat, s rett kell 1lnunk, a ol&an !e% itt kap#solatot akarunk ltre ozni e%& !sik sze!ll&el, a!el& !indkt fl sz!ra tart0s boldo%s%ot %r$ A !esk erre K%& ksztenek fel, o%& le et21 teszik a %&er!ek sz!ra ol&an dol%ok tudatel2ttes szintL !e%rtst, !el&ek na%&!rtkben !e%za1arnk, a tudatosan felfi%&elne rjuk$ Ne azutn ezek a tudatel2ttesbe 1a%& tudattalanba be%&az0d0 %ondolatok az e%&n rendelkezsre llnak, a!ikor elj>n az ideje, o%& a %&er!ek !e%rtse 2ket$ 3iutn a !esk !indezt szi!bolikus n&el1en fejezik ki, a %&er!eknek !0djban ll, o%& fi%&el!en k1l a%&ja !indazt a!inek befo%adsra !% ne! rett !e%, s #sak a !ese felszni jelentsre rea%ljon$ Ne arra is kpes, o%& rte%r2l rte%re kifejtse a szi!b0lu! !>%>tt rejl2 jelentseket, a o%& fokozatosan el% rett 1lik a oz, o%& !e%rtse s sajt asznra fordtsa 2ket$

(l& !0don a !ese n&Kjtja az esz!n&i szeJulis ne1elst: a %&er!ek kornak s fejletts%i szintjnek !e%felel2t$ Br!il&en szeJulis fel1il%osts, a!el& t>bb;ke1sb k>z1etlen, !% akkor is, a a %&er!ek sajt n&el1re fordtja le k>zlend2jt, s ol&an fo%al!akkal dol%ozik, !el&et a %&er!ek is !e%rt, ne! en%ed a %&er!eknek !s le et2s%et, !int azt, o%& elfo%adja, a!it all, !% akkor is, a !% ne! ll kszen a befo%adsra, s ezrt rendk1l f>lzaklatja 1a%& >sszeza1arja$ Da%& a ne! ez t>rtnik, a %&er!ek K%& 1di !e% !a%t att0l, o%& ol&an infor!#i0kkal rasszk el, !el&eknek befo%adsra !% ne! ll kszen, o%& eltorztja 1a%& elfojtja azt, a!it all, a!i aztn rendk1l rtal!as k>1etkez!n&ekkel jr at, akr a jelen pillanatban, akr a j>12ben$ A !esk arra utalnak, o%& 1%l elj>n az az id2, a!ikor !e% kell tanulnunk, a!it korbban ne! tudtunk, 1a%& S o%& a pszi# oanalzis n&el1n fejezzk ki !a%unkat S fel kell sz!olnunk a szeJualitssal kap#solatos elfojtsainkat$ A!it r%ebben 1eszl&esnek, utlatosnak, !e%1etend2nek talltunk, annak !ost !e% kell 1ltoznia ol&ann&ira, o%& 1al0ban szpnek lt assuk$ Bs a szeretet az, a!i le et21 teszi, o%& ez %& le%&en$ 3% az elfojtsok felszabadtsa s a szeJualits !e%lsnek fol&a!ata paralel fol&a!atok a 1al0s%ban, a !esk kl>n; kl>n tr%&aljk 2ket$ <sak ritkn j>n ltre irtelen: %&akrabban osszK fejl2dsi fol&a!atot jelent, !el& arra a felis!ersre 1ezet, o%& a szeJualits 1ala!i e%szen !s, !int a!inek korbban lttuk$ Dannak te t ol&an tndr!esk, !el&ek a 1ratlan felis!ers boldo% !e%lepets1el is!ertetnek !e% !inket, !% !sok szerint osszK kzdele!re 1an szks% a oz, o%& elrkezznk arra a pontra, !ikor erre a 1ratlan felis!ersre sor kerl et$ 4ok !esben a rettent etetlen !ese 2s srkn&t >l, 0risokkal szll sze!be, sz>rn&ete%ekkel, boszorkn&okkal s 1arzsl0kkal kzd !e%$ Az rtel!es %&er!ek 1%l is el%ondolkodik rajta: 1oltakppen !it akarnak ezek a !ese 2s>k bebizon&tani$ =a ne! %&elnek tulajdon biztons%ukra, o%&an n&Kjt atnak biztons%ot a 2sn2nek, akit !e%!entenekM 3i t>rtnt ter!szetes szoron%sukkal, s !irtM "ud1n, o%& 2 !a%a !enn&ire ajla!os a flele!re s rette%sre, de azt is, o%& !il&en %&akran pr0blja !e% ezt leta%adni, a %&er!ek arra a k>1etkeztetsre jut, o%& 1ala!i oknl fo%1a ezeknek a !ese 2s>knek be kell bizon&taniuk !indenki sz!ra S sajt !a%ukat is belert1e S, o%& !inden flele! in&zik bel2lk$ Azokban a !eskben, a ol a 2s>k srkn&t >lnek, s bajba jutott szps%eket !entenek !e%, a %&er!ek >diplis fantzii testeslnek !e%, !el&ekben di#s2s%r2l l!odozik$ Y%&anakkor a %&er!ek sz!ra ezek a !esk az >diplis szoron%sok leta%adst is jelentik, belert1e a szeJulis ter!szetL szoron%sokat is$ ?zek a !ese 2s>k, a!ikor !inden szoron%sukat elfojtjk, K%& o%& a 1%n teljess%%el flele! nlklinek ltszanak, att0l is !e%1dik !a%ukat, o%& felfedezzk: !it2l is flnek pontosan$ A szeJulis n&u%talans% id2nknt felbukkan a rendk1li btors%%al kap#solatos fantziakpek !>%l: !iutn a flele! nlkli 2s eln&erte a kirl&kisasszon&t, elkerli a ln&t, !int a btors%a #sak a ar#ra tette 1olna kpess, arra !r ne!, o%& szeressen$ Az e%&ik il&enfle t>rtnetben, FA oll0G #!L Gri!!;!esben a 2s ro! e%&!st k>1et2 alkalo!!al alszik el akkor, a!ikor szerel!ese !e%lto%atni kszl 2t$ 3s !eskben WFA kt kirl& %&er!ekeiG ( s FA dobosG #!L Gri!!;!eskbenU a 2s !l&en alszik e%sz jszaka, !ik>zben ked1ese ott ll l0szobjnak ksz>bn s sz0 lon%atja, s #sak a ar!adik jszaka sikerl f>lbresztenie$ A F=ro! alkuG #!L !es1el kap#solatban e%&fajta rtel!ezst !r knltunk arr0l, !irt fekszik Pa#k !ozdulatlanul az %&ban !en&asszon&a !ellettQ !s szinten Pa#k !ozdulatlans%a S az, o%& ne! k>zeledik a kirl&ln& oz S a 2s szeJulis szoron%st jelkpezi$ A!i ltsz0la% rzel!ek in&a, 1al0jban Lr, a!i az rzel!ek elfojtsa !iatt keletkezik, s ezt az elfojtst kell felsz!olnia, !iel2tt a zaslet boldo%s%a, a!ibe a szeJulis boldo%s% is belertend2, ltrej> etne$ F3ese a fiKr0l, aki 1il%% !ent, o%& !e%is!erje a flel!et$G 4ok !esben ol1as atunk ol&an 2s>kr2l, akik szks%t rzik, o%& !e%tanuljanak flni$ =aj!ereszt2 kalandokon !e etnek keresztl anlkl, o%& szoron%st reznnek, de addi% ne! talljk !e% a n&u%al!ukat az letben, a!% 1issza ne! n&erik a flele! rzsnek kpess%t$ 4ok !esben a 2s a flele! in&t kezdetben 1ala!ifle fo%&atkoss%nak tartja$ ?z a el&zet annak a Gri!!;!esnek a 2s1el, !el&nek #!e F3ese a fiKr0l, aki 1il%% !ent, o%& !e%is!erje a flel!etG$ 3ikor az apja azt krdi t2le, !i lesz bel2le, a 2s azt feleli: F4zeretnk !e%tanulni borzon%ani, !ert e ez e%&ltaln ne! rtek$G ?nnek rdekben a 2s !indenfle ijeszt2 kalandba bo#stkozik, de ne! rez se!!it$ Aendk1li er21el s akkora btors%%al, o%& e!berfelettinek kellene ne1ezni, a kpes lenne flel!et rezni, a 2s !e%szabadtja a kirl& kastl&t a %onosz 1arzslat al0l$ A kirl& k>zli 1ele, o%& jutal!ul !e%kapja a ln&a kezt$ FP0l 1an, j0l S feleli a 2s S, de !% !indi% ne! tudo!, o%&an kell borzon%ani$G A 1laszb0l kiderl, a 2s felis!erte, o%& a!% ne! kpes flel!et rezni, ne! rett !e% a zass%ra$ ?zt t!asztja al az is, o%& a t>rtnetb2l !e%tudjuk: br!enn&ire szerette is a 2s a feles%t, to1bbra is e%&re azon tpel2d>tt: FBr#sak tudnk borzon%ani$G D%l is a it1esi %&ban tanulja !e%, o%&an kell borzon%ani$ A feles%e

tantja !e% r e%&ik jszaka$ /e Kzza r0la a takar0t, s le>nti e%& 1eder apr0 allal$ A o%& a 1ona%l0 ala#skk bebortjk e%sz testt, a 2s felkilt: FZ, o%& borzon%ok, ked1es feles%e!] (%en, !ost !r tudo!, o%& kell borzon%ani]G .eles%nek la, e t>rtnet 2se a it1esi %&ban !e%tallja, a!i eddi% in&zott az letb2l$ A %&er!ek sz!ra taln !% 1il%osabb, !int a feln2tt sz!ra, o%& az e!ber #sak ol&as!it tall at !e%, a!it el2z2le% el1esztett$ "udattalan szinten a t>rtnet arra utal, o%& a flele! nlkli 2s azrt 1esztette el a borzon%s kpess%t, o%& ne kelljen sze!benznie azokkal az rzsekkel, !el&ek a it1esi %&ban elfo%jk S azaz szeJulis ter!szetL rzel!ei1el$ Ne S !int azt a t>rtnet kezdett2l fo%1a e%&fol&tban bizon&%atja S ezek nlkl az rzel!ek nlkl ne! teljes sze!l&Q !% !e% zasodni se! akar addi%, a!% ne! kpes borzon%ani$ A t>rtnet 2se azrt ne! tud borzon%ani, !ert elfojtotta szeJulis rzel!eit S ezt bizon&tja az a tn& is, o%& a!int 1isszan&erte a szeJulis flele! rzst, kpes boldo% lenni$ ?z ol&an fino! rn&alata a t>rtnetnek, a!el& f>l>tt tudatos szinten k>nn&L elsiklani, br tudattalan szinten ali% a kerl etjk el, o%& asson rnk$ A t>rtnet #!b2l !e%tudjuk, o%& a !ese 2se azrt indult Ktnak, o%& !e%tanuljon flni$ Ne a t>rtnetben 1%i% szinte !indentt borzon%sr0l 1an sz0, s ne! flele!r2l: a 2s err2l lltja, o%& se o%&an se! rti, o%&an kell #sinlni$ A szeJulis szoron%st le%%&akrabban 1iszol&%sknt ljk !e%Q a szeJulis aktust0l a szoron%0 sze!l&t Fborzon%sG fo%ja el, br t>bbn&ire ne! kelt benne akt1 flel!et$ Akr felis!eri a !ese all%at0ja, o%& a szeJulis szoron%s !iatt ne! kpes a 2s borzon%ani, akr ne!, o%& 1%l is !it2l sikerl borzon%ania, az le%!l&ebb flel!eink j0#skn irra#ionlis ter!szetre utal$ =iszen ol&an flele!r2l 1an sz0, a!ib2l #sak a feles%e %&0%&t atja ki jszaka S ez #sak el% 1il%os utals e szoron%s 1al0di ter!szetre$$$ A %&er!ek sz!ra, akit jszaka az %&ban szokott le%inkbb elfo%ni a flele!, de 1%l rj>n, !il&en irra#ionlisak 1oltak e szoron%sai, a !ese azt a tanuls%ot knlja a le%n&ltabb szinten, o%& abban az e!berben, aki azzal di#sekszik, o%& 2 sose fl, rejt1e rendk1l retlen, s2t %&erekes flel!ek l etnek, !el&ek tudatosodst !e%akadl&ozza$ Ne br o%& rti is a all%at0 a !est, az !indenkppen azt lltja, o%& a zaslet boldo%s% oz arra 1an szks%, o%& az e%&n sz!ra ozzfr et21 1ljanak bizon&os rzel!ei, a!el&ek a zass% el2tt rejt1e 1oltak el2le$ 3e%tudjuk azt is, o%& a n2i szerepl2nek sikerl 1%l is el2#salo%atnia a frfib0l az e!beri ter!szetet S iszen flni e!beri, aki ne! kpes flni, ne! is e%szen e!beri$ A t>rtnet a !eskben szoksos !0don k>zli 1elnk: a oz, o%& rett sze!l&is%% 1ljunk, a 1%s2 fzisban fel kell sz!olnunk elfojtsainkat$

A& 4ll$t*<le5'n> P01al npszerLbbek s %&akoribbak azok a !esk, !el&ek anlkl, o%& utalnnak azokra az elfojtsokra, a!el&ek a szeJualitssal sze!beni ne%at1 belltotts%ot okozzk, e%&szerLen arra tantanak, o%& a szerele! ez s a szeretet ez arra 1an szks%, o%& az e!ber radiklisan !e%1ltoztassa korbbi 1iszon&t a szeJualits oz$ =o%& ez !i !0don !e%& 1%be, azt a !ese S szoksa szerint ;rendk1l atsos kppel fejezi ki: 1ala!il&en llat na%&szerL e!beri sze!ll& 1ltozik$ Br!enn&ire kl>nb>zzenek is ezek a t>rtnetek, !inde%&ikben k>z>s az a !ozzanat, o%& a szeJulis partnert a 2s 1a%& 2sn2 el2sz>r llat alakban is!eri !e%Q ezrt a !esknek ezt a #iklust a szakirodalo! az Fllat12le%n&GS 1a%& FllatfrjG;#iklusknt szokta e!le%etni$ WAzokat a !anaps% ke1sb is!ert t>rtneteket, !el&ekben a j>1end2 n2i partner !utatkozik el2sz>r llat alakban, az Fllat!en&asszon&G;#iklusba soroljuk$U A le%is!ertebb az ebbe a #iklusba tartoz0 !esk k>z>tt !anaps% FA szp 175 len& s a sz>rn&G$ ?z a !ot1u! 1il%szerte ol&an npszerL, o%& taln e%&etlen !s !ese t!jra se! kszlt 17enn&i 1ltozat$ Az llat12le%n& #iklusba tartoz0 !esknek ro! tipikus k>z>s 1onsuk 1an$ ?l2sz>r, o%& ne! derl ki, !ikor s !irt 1ltoztattk a 12le%n&t llattQ annak ellenre, o%& ezt a le%t>bb !ese k>z>lni szokta$ 3sodszor, aki a %onosz 1arzslatot 1% ez1itte, !indi% 1arzsl0n2, de ne! bLn 2dik !e% %onosz tettrt$ =ar!adszor, a 2sn2 az

apa krsre #satlakozik a sz>rn& >zQ a ln& apja irnti szeretetb2l 1a%& en%edel!ess%b2l !e%& a sz>rn& lak0 el&re, az an&nak a felsznen se!!ifle jelent2s szerepe nin#sen$ =a a !l&llektan felis!erseit alkal!azzuk erre a ro! !ot1u!ra, r>1idesen rj>1nk, o%& a!it el2sz>r sKl&os in&oss%nak tekintettnk, !il&en !l& s rzken& jelentst ordoz 1al0j ban$ )e! tudjuk !e%, !irt kellett a 12le%n&nek rKt llat alakjt >ltenie, 1a%& o%& ez a neki okozott baj !irt ne! ozott bntetst a baj okoz0jra$ ?z arra utal, o%& ez az t1ltozs, !el&nek sorn a 2s el1esztette Fter!szetesG 1a%& szps%es !e%jelenst, a !r etetlenl t1oli !Kltban jtsz0dott le, a!ikor !% ne! sejtettk, !i !irt t>rtnik 1elnk, !% akkor se, a a le et2 le%sKl&osabb k>1etkez!n&ei 1oltak$ Da%& !ondjuk taln azt, o%& a szeJualits elfojtsa ol&an r%en t>rtnt, o%& ne! is e!lksznk rM 4enki se! e!lkszik r, lete !el&ik pillanatban 1ltozott sz!ra a szeJualits 1ala!i llatiass, 1ala!i flel!etess, titkoland01, !e%1etend21, t>bbn&ire tKls%osan korn 1lik tabu1$ 3% e!lkez etnk r, o%& ne! is ol&an r%en, a k>zposztl&beli szl2k azt !ondtk a %&er!ekeiknek, o%& !ajd a!ikor !e% zasodnak, akkor lesz itt az ideje, o%& !e%tudjk, !i is a szeJualits 1oltakppen$ ?nnek tudatban ali% a !e%lep2, o%& FA szp len& s a sz>rn&G;ben a kirl&fi1 1ltozott sz>rn& azt !ondja a szp len&nak: F?%& %onosz tndr eltkozott, o%& !indaddi% !aradjak llati alakban, !% e%& szps%es len& bele ne! e%&ezik, o%& ozz! j>n feles%l$G <sak a zass% tette a szeJualitst !e%en%ed et21, #sak az 1ltoztatta t 1ala!i llatiasb0l ol&an k>telkk, !el&et a zass% szents%e !e%szentelt$ 3i1el an&ink S 1a%& dadink S 1oltak els2 ne1el2ink, 1al0sznL, o%& el2sz>r 2k tettk sz!unkra tabu1 a szeJualitst 1ala!il&en for!ban, ezrt n2 az, aki a j>1end2beli 12le%n&t llatt 1ltoztatja$ ?%& !ese !indenesetre 1an az llat!en&asszon&;#iklusban, !el&b2l !e%tudjuk, o%& a %&er!ek Frosszas%aG !iatt 1ltozott llatt, s o%& !a%a az an&ja 1ltoztatta t$ FA oll0G #!L Gri!!;!ese %& kezd2dik: F?%&szer 1olt, ol ne! 1olt, 1olt e%&szer e%& kirl&n, s annak 1olt e%& ln&a, aki ol&an ki#si 1olt !%, o%& j0for!n karon l2 #se#se!2 1olt$ ">rtnt e%&szer, o%& a %&er!ek fol&ton #sak #sintalankodott, se o%&an se! akart n&u%ton !aradni, !ond atott neki az an&ja br!it$ D%tre is az an&ja el1esztette a trel!t, s !ikor !e%ltta, o%& a palota f>l>tt oll0k r>plnek el, kin&itotta az ablakot, s azt !ondta: [Br#sak oll01 1ltoznl s elreplnl, o%& e%& kis n&u%to! le%&en]\ =t ali% o%& ezt ki!ondta, a %&er!ek !ris oll01 1ltozott$$$G V%& tLnik, ne! !e%alapozatlan az a k>1etkeztets, o%& a FrosszalkodsG, a!it a %&er!ek ne! akart abba a%&ni, 1ala!i !e%ne1ez etetlen, elfo%ad atatlan, >szt>n>s szeJulis #selekedet le etett, ez za1arta !e% ann&ira az an&t, o%& tudat alatt K%& rezte, a kisln& ol&an, !int az llat, s %& akr llatt is 1ltoz at$ =a a %&er!ek e%&szerLen #sak zaklatta 1olna az an&jt, 1a%& kiablt 1olna, akkor ezt a !ese k>z>ln 1elnk, 1a%& az an&a ne! !ondott 1olna le ol&an k>nn&en a %&er!ekr2l$ Az llat12le%n&;#iklus oz tartoz0 !eskben 1iszont a felsznen e%&ltaln ne! tallkozunk an&afi%ur1alQ !%is jelen 1an annak a 1arzsl0n2nek az alakjban, aki %ondoskodott r0la, o%& a %&er!ek a szeJualitst 1ala!i llatiasnak tekintse$ 4zinte !inden szl2 tabu1 teszi a szeJualitst 1ala!il&en for!ban, s ez ol&ann&ira ltalnos S s bizon&os foki% szks%es, elkerl etetlen S a %&er!ekne1els sorn, o%& nin#s !irt !e%bntetni azt a sze!l&t, aki a szeJualitst llatiass teszi a %&er!ek sze!ben$ ?zrt ne! bLn 2dik !e% a t>rtnet 1%n a 1arzsl0n2, aki a 12le%n&t llatt 1ltoztatta$ A sz>rn&et a 2sn2 szeretete s odaadsa 1ltoztatja 1issza e!berr$ A %onosz 1arzs #sak akkor oszlik el, a a 2sn2 i%azn !e%szereti a sz>rn&et$ A oz, o%& e%& ln& 1al0ban, teljesen !e%szeresse frfi partnert, t kell 1innie r korbbi, apja irnti infantilis rzel!eit$ ?zt k>nn&en !e%te eti, a apja, br n!i abozs utn, belee%&ezik a dolo%ba S !int a o%& FA szp len& s a sz>rn&G;ben a szp len& apja el2sz>r ne! akar belee%&ezni, o%& ln&a el!enjen a sz>rn& >z, s ezzel !e%!entse az lett, de aztn en%edi, o%& !e%%&2zzk r0la: a ln&nak ezt kell tennie$ A ln& %& t tudja 1inni S s t tudja alaktani S apja irnti >diplis szeretett, s ezt szabadon s boldo%an te eti !e%, !i1el szubli!lt for!ban ez a !e%olds apja irnti %&er!eki rzel!einek ksleltetett beteljesedst jelenti, u%&anakkor beteljeslst jelent a !e%felel2 korK partner irnt rzett rett szerel!e sz!ra is$ A szp len& apja irnti szeretett2l indttat1a !e%& el a sz>rn& >z, de a o%& szeretete rettebb 1lik, !e%1ltozik f2 tr%&a is, br S !int a t>rtnetb2l !e%tudjuk S ez ne! !e%& !inden ne zs% nlkl$ D%l is a ln& szeretetn keresztl !ind az apa, !ind a frj 1isszan&eri az lett$ =a netn a t>rtnetnek ez az rtel!ezse !% to1bbi alt!asztsra szorul, akkor fontoljuk !e% a !esnek ezt a rszlett, a!ikor a szp len& arra kri apjt, o%& ozzon neki e%& r0zsaszlat, az apa pedi% az lett ko#kztatja, o%& ele%et te essen len&a k1ns%nak$ Az, o%& a szp len& r0zst k1n, o%& az apa !e%szerzi neki, s 2 t1eszi t2le, azt fejezi ki, o%& a szp len& to1bbra is szereti az apjt, s az is 2t S annak jelkpe, o%& ezt a szeretetet !indketten letben tartottk$ ?z a szeretet, !el& e%&

pillanatra se! szLnt !e% 1ir%ozni, teszi le et21, o%& a szp len& ol&an k>nn&en t1i%&e rzel!eit a sz>rn&re$ A !esk tudattalanunk oz beszlnek, s rezzk, o%& 1ala!i fontosat k>z>lnek 1elnk, f%%etlenl att0l, !il&en ne!Lek 1a%&unk !i 1a%& a !ese 2s$ Ne azrt rde!es !e%je%&ezni, o%& a le%t>bb n&u%ati !esben a sz>rn& frfi, s #sak e%& n2 1lt atja !e% a %onosz 1arzs al0l$ =o%& pontosan !il&en llat is a sz>rn&, ez orsz%r0l orsz%ra 1ltozik, a el&i 1iszon&oknak !e%felel2en$ ?%& bantu WkafferU !esben pldul e%& krokodil 1ltozik 1issza e!beri 17, alakjba, a!ikor e%& ln& !e%n&alja az ar#t$ 3s !eskben a sz>rn& !e%jelen et diszn0, oroszln, !ed1e, sza!r, bka, k%&0 stb$ alakjban, s ezt az llatot 1ltoztatja e!berr e%& ln& szerel!e$ .el kell tennnk, o%& e !esk kitall0i K%& 1lekedtek: a boldo% kap#solat rdekben a n2nek kell lekzdenie !a%ban azt az rzst, o%& a szeJualitst undort0nak s llatiasnak tallja$ Dannak ol&an n&u%ati !esk is, a ol a 2sn2t 1ltoztatjk t 1ala!il&en llatt, s akkor 2t kell a 2snek szerel!e s kitartsa se%ts%1el feloldania a %onosz 1arzslat al0l$ Ne az llat!en&asszon&;#iklusban 1oltakppen e%&ltaln ne! tallkozunk ol&an !es1el, a ol a 2sn2 llat alakjban br!i 1eszl&es 1a%& 1isszataszt0 1ons lenne, ellenkez2le%, llatfor!jukban i%en szpek$ FA oll0G;t !r e!ltettk$ ?%& !sik Gri!!;!esben, FA dobosG;ban a 2sn2 att&K1 1ltozik$ V%& tLnik te t, o%& a !esk szerint a szerele! nlkli szeJualits llatias u%&an, le%albbis a n&u%ati kultKrk>rben, de a a n2 a szerele! nlkli szeJualits tr%&a, ezek az llatias 1onsok e%&ltaln ne! fen&e%et2ek, s2t bjosak, #sak a szeJualits frfi oldala 1adllati$

.#+=eh'r)e '( R+&($1iro()$0 Br az llat12le%n& szinte !inden esetben 1isszataszt0 1a%& 1ren%z2 llat, n n& t>rtnetben, ra%adoz0 ter!szete ellenre, szelden 1iselkedik$ A F=0fe rke s A0zsapiroskaG #!L Gri!!;!esre is i%az ez: a benne szerepl2 !ed1e barts%os, e%&ltaln ne! ijeszt2 1a%& undort0$ Ne ezek a 1adllati tulajdons%ok se! in&oznak a t>rtnetb2l: e%& dur1a kis !an0 sze!l&ben 1annak jelen, aki a kirl&fit !ed11 1arzsolta$ ?bben a t>rtnetben !inden f2szerepl2 kt sze!l&re asadQ a 2st !e%!ent2 ln&ok is ketten 1annak: =0fe rke s A0zsapiroskaQ !srszt ott 1an a ked1es !ed1e s a 1isszataszt0 !an0$ A kt ln& an&juk btortsra >sszebartkozik a !ed11el, s se%tenek a bajba kerlt !an0n, akr!il&en undort0 is$ 'tszer !entik !e% a !an0t 1ala!il&en na%& 1eszl&i% b2i azltal, o%& le1%nak e%& darabot a szakllb0lQ a ar!adik, utols0 alkalo!!al pedi% letpnek e%& darabot a kabtjb0l$ ?bben a t>rtnetben a ln&ok ro!szor !entik !e% a !an0t, !iel2tt a !ed1e !e%>l etn, s !e%szabadulna a %onosz 1arzslat al0l$ "e t, br az llat12le%n& szeld s j0indulatK, a ln&WokUnak !%is !e% kell szabadtaniWukU llatias ter!szett2l, !el& a !an0 alakjt 1iseli, annak rdekben, o%& az llati jelle%L kap#solat e!beri1 1l asson$ A t>rtnet arra utal, o%& ter!szetnknek !e%1annak !ind a j0indulatK, !ind a 1isszataszt0 aspektusai, s o%& a az ut0bbiakt0l !e% tudunk szabadulni, kszen llunk a boldo%s%ra$ A t>rtnet 1%re a !ese 2s eredeti e%&s%e el&rell: =0fe rkt a kirl&fi, A0zsapiroskt a kirl&fi fi1re 1eszi feles%l$ Az llat12le%n&;#iklus !esi arra tantanak, o%& f2knt a n2nek kell !e%1ltoztatnia a szeJualitssal sze!ben tanKstott !a%atartst: t>bb ne! szabad 1isszautastania, ane! !a% oz kell >lelnie, !i1el !indaddi%, a!% sz!ra a szeJualits #sKfnak, llatiasnak tLnik, addi% az a frfi sz!ra is llatias !arad, azaz addi% ne! szabadul fel a %onosz 1arzslat al0l$ A!eddi% az e%&ik fl undorodik a szeJualitst0l, a !sik se! tall atja benne >r>!tQ a!eddi% az e%&ik fl llatiasnak tekinti, addi% a !sik rszben llat !arad !ind >n!a%a, !ind trsa sze!ben$

.A 9')$)ir4l>0 ) n& !ese arra fi%&el!eztet, !il&en osszK s bon&olult fejl2dsi fol&a!atra 1an felttlenl szks% a oz, o%& uralo!ra te%&nk szert ter!szetnk ltsz0la% llatias rsze f>l>tt, !% !s !esk, ppen ellenkez2le%, arr0l a !e%rzk0dtatsr0l beszlnek, a!it az a felis!ers okoz, o%& a!i llatiasnak ltszott, irtelen az e!beri boldo%s% forrsaknt !utatkozik !e%$ A bkakirl& #!L Gri!!;!ese ez ut0bbi kate%0riba tartozik$ )o a ne! ol&an r%i, !int az llat12le%n&;#iklus n n& !sik !esje, A bkakirl& e%& 1ltozatt !r a l((($ szzadban e!ltik bizon&os forrsok$ Az 1587;ben r0dott =om*laynt o' #cotlan!)ben (#k6cia *anasza@ szerepel e%&

111 asonl0 t>rtnet, FA 1il%1%i kKtG #!!el$ A Gri!! test1rek feldol%ozsban A bkakirly 1815;ben kin&o!tatott 1ltozata ro! n21rrel kezd2dik$ A kt id2sebbik %2%>s s rzketlenQ #sak a le%fiatalabb all%atja !e% a bka k>n&>r%st$ A !anaps% le%is!ertebb Gri!!;1ltozatban a 2sn2 szintn a le%fiatalabb kirl&ln&, de azt ne! k>zli a !ese, n& n21re 1an$ FA bkakirl&G K%& kezd2dik, o%& a le%kisebb kirl&kisasszon& aran&labdj1al jtszadozik a kKt k>zelben$ A labda beleesik a kKtba, s a ln& 1i%asztal atatlan$ ?kkor !e%jelenik e%& bka, s !e%krdezi a kirl&kisasszon&t, !i bntja$ .elajnlja, o%& 1isszaszerzi neki az aran&labdt, a belee%&ezik, o%& ezutn a trsa le%&en: !ellette lj>n az asztalnl, i%&k a po arb0l, e%&k a tn&rjb0l, s 1ele aludjk az %&ban$ A kirl&ln& !e%%ri, !ert azt %ondolja !a%ban, o%& e%& bka K%&se le et e%& e!bernek a trsa$ A bka fel ozza neki az aran&labdt$ 3ikor aztn arra kri, 1i%&e aza !a%1al, a kirl&ln& elszalad, s r>1idesen !e% is feledkezik a bkr0l$ Ne !snap, !ikor a kirl&i ud1ar ppen ebdel, !e%jelenik a bka, s kri, =o%& eresszk be$ A kirl&kisasszon& be#sapja az orra el2tt az ajt0t$ A kirl& szre1eszi, o%& a ln&nak 1ala!i baja 1an, s !e%krdezi t2le, !i bntja$ A ln& !e%!ondja neki, s a kirl& ra%aszkodik ozz, o%& tartsa !e%, a!it %rt$ A ln& ajt0t n&it t a bknak, de !% !indi% ne! akarja fele!elni az asztalra$ A kirl& !e%int rsz0l, o%& tartsa !e% az %rett$ A kirl&ln& !% e%&szer !e%pr0blja !e%sze%ni az %rett, a!ikor a bka arra kri, o%& 1i%&e !a%1al az %&ba, de a kirl& !ost !r ara%osan fi%&el!ezteti, o%& ne! szabad !e%1etnie azokat, akik a se%ts%re siettek, a!ikor bajban 1olt$ A!int azonban a bka a kirl&ln& !ell !szik az %&ba, a ln& ann&ira !e%undorodik t2le, o%& a fal oz 1%ja, s ekkor a bka kirl&fi1 1ltozik$ A le%t>bb 1ltozatban ez #sak akkor t>rtnik !e%, a!ikor a bka !r ro! jszakt t>lt>tt a kirl&lnn&al$ Az eredeti 1erzi0 pedi% !% ennl is n&ltabb: a kirl&ln&nak !e% kell #s0kolnia az %&ban !ellette fek12 bkt, s !% %& is ro! eti e%&ttal1sra 1an szks% a oz, o%& a bka kirl&fi1 116 1ltozzon$ ?bben a t>rtnetben az rs fol&a!ata rendk1l fel%&orsul$ A !ese elejn a kirl&kisasszon& szps%es kisln&, aki %ondtalanul labdzik$ W3e%tudjuk, o%& a kisln& ol&an szp, o%& !% a nap se! ltott il&en szpet$U 3inden a labda !iatt t>rtnik$ A labda ktszeresen is a t>kletess% jelkpe: !int %>!b, s !i1el aran&b0l, te t a le%rtkesebb an&a%b0l kszlt$ A labda a !% retlen, nr#isztikus pszi# t jelkpeziQ !e%1an !r benne !inden le et2s%, de !% e%&ik se! 1al0sult !e%$ A!ikor a labda beleesik a !l&, s>tt kKtba, a llek el1eszti rtatlans%t, s :andora szelen#je felpattan$ A kirl&ln& le%albb ol&an kts%beesetten %&szolja %&er!eki rtatlans%t, !int a labda el1esztst$ <sak a rKt bka ad atja 1issza az el1eszett t>kletess%et S a labdt S, #sak 2 oz atja fel a s>tts%b2l, !el&be a 2sn2 pszi# jnek jelkpe ullott$ Az let, a o%& kezdi felfedni s>ttebb oldalait, #sKff s bon&olultt 1lik$ 3% !indi% az >r>!el1et k>1et1e, a ln& !indenflt !e%%r, a !e%kapja, a!it szeretne, s ne! t>r2dik a k>1etkez!n&ekkel$ Ne a 1al0s%r0l ne! le et tudo!st ne! 1enni$ A ln& !e%pr0bl el!eneklni el2le: be1%ja az ajt0t a bka orra el2tt$ Ne !ost k>zbelp a felettes n a kirl& alakjban: !inl inkbb i%&ekszik a kirl&ln& el!eneklni a bka k>1etel2zse el2l, annl inkbb ra%aszkodik ozz a kirl&, o%& a ln&a tartsa be, a!it %rt$ A!i jtkosan kezd2d>tt, !ost rendk1l ko!oll& 1likQ a kirl&ln&nak fel kell n2nie, !ikor arra kn&szerl, o%& 1llalja %reteinek k>1etkez!n&eit$ A !ese 1il%osan fel1zolja, !il&en lpsekre 1an szks% e%& !sik sze!ll&el 1al0 !e% itt kap#solat kialakts oz$ ?l2sz>r a kirl&ln& e%&edl labdzik$ A bka beszl%etni kezd 1ele, !e%krdi, !i bajaQ jtszik is 1ele, a!ikor 1isszaadja a labdt$ Azutn lto%at0ba rkezik, lel !ell, eszik 1ele, utna!e%& a szobjba, s 1%l !ellje fekszik az %&ban$ 3inl k>zelebb kerl fizikaila% a bka a ln& oz, az annl n&u%talanabb lesz, annl jobban undorodik t2le, kl>n>sen akkor, a!ikor ozzr$ A szeJualits bredse ne! !entes az undort0l s a szoron%st0l, de !% a d t2l se!$ A szoron%s d 1 s %&Ll>lett alakul, s a kirl&ln& a fal oz 1%ja a bkt$ ?zltal er2teljesen kifejezi az rzseit, s 1llalja az ezzel jr0 ko#kzatot S olott korbban e%&szerLen !e%pr0blt kibKjni k>telezetts%ei al0l, azutn pedi% #sak az apai paran#snak en%edel!eskedett S, s ezltal !e% aladja a szoron%st, s a %&Ll>let szeretett 1ltozik$ Bizon&os rtele!ben a !ese arr0l sz0l, o%& a oz, o%& 1alaki szeretni tudjon, el2sz>r kpesnek kell lennie rezni, !% akkor is, a ezek az rzel!ek ellens%esek, !ert !% az is jobb, !int e%&ltaln ne! rezni$ 'ezdetben a er#e%n2 kizr0la% >n!a%ra >sszpontostQ se!!i ne! rdekli, #sak a labdja$ )e! rez se!!it, a!ikor elter1ezi, o%& !e% fo%ja sze%ni a bknak tett %rett, e%&ltaln ne! %ondol r, o%& annak !it fo% ez jelenteni$ 3inl

k>zelebb kerl ozz a bka testile% s sze!l&esen, annl er2sebbek lesznek az rzsei, s ezltal e%&re inkbb >nll0 sze!ll& 1lik$ ?%& osszK idei% tart0 fejl2dsi szakaszban #sak en%edel!eskedik az apjnak, de e%&re er2sebben rezQ 1%l pedi% f%%etlens%r2l tesz tanKbizon&s%ot azzal, o%& !e%sze%i apja paran#st$ A!int %& a kirl&ln& >n!a%1 1lik, azz 1lik a bka is: kirl&fi1 1ltozik$ ?%& !sik szinten a t>rtnet arr0l sz0l, o%& ne! re!l etjk, o%& els2 erotikus kap#solataink kelle!esek lesznekQ e ez tKls%osan bon&olultak, tKl sok szoron%ssal jrnak$ Ne a az t!eneti ellenszen1 utn se! a%&unk fel 1elk, s en%edjk, o%& a !sik !ind !e% ittebb kap#solatba kerlj>n 1elnk, akkor a teljes e%&ttltben e%&szer #sak boldo% !e%d>bbenssel is!erjk fel a szeJualits 1al0di szps%t$ FA bkakirl&G e%&ik 1ltozatban Faz e%&tt t>lt>tt jszaka utn, !ikor felbredt, a kirl&ln& az elkpzel et2 le%#sinosabb fiatal Krie!bert ltta !a%a !ellett az 115 %&banG $ ?bben a t>rtnetben te t az e%&tt t>lt>tt jszaknak k>sz>n et2 Ws k>nn&en kitall atjuk, !i t>rtnt ezen az jszaknU, o%& a 2sn2 kpe a !sikr0l S aki !ost !r zastrsnak tekint et2 S ol&an %&>keresen !e%1ltozott$ 4 !indazok a 1ltozatok, !el&ekben az t1ltozs oz e%& jszakt0l ro! ti% terjed2 id2re 1an szks%, trele!re intenek: id2re 1an szks% a oz, o%& a k>zels%b2l szeretet le%&en$ FA bkakirl&G;ban is, !int az llat12le%n&;#iklus ol&an sok !s !esjben, az apa ozza >ssze a ln&t leend2 frj1el$ Az 2 szi%orKs%nak k>sz>n et2, o%& a boldo% e%&esls 1%l is ltrej>n$ A szl2i irn&ts atsra alakul ki az e%&nben a felettes n S az e!ber ne! sze%i !e% az %reteit, br!il&en el a!arkodottan tette is 2ket S, azaz kifejl2dik benne a felel2ss%tudat$ 4 erre szks% is 1an a boldo% lelki s szeJulis e%&esls ez, !i1el a az e%&n ne! rendelkezne rett felel2ss%tudattal, a kap#solat ne! le etne i%azn ko!ol& s tart0s$ Ne !i a el&zet a bk1alM Annak is rnie kell, !iel2tt le ets%ess 1lna a kirl&lnn&al 1al0 e%&esls$ A!i a bk1al t>rtnik, azt bizon&tja, o%& az an& oz fLz2d2 szeretetteljes, f%%2 kap#solat alapfelttele annak, o%& e!berr 1ljunk$ 3int !inden %&er!ek, a bka is teljes szi!bi0zisban !e%lt letfor!ra 1%&akozik$ 3el&ik %&er!ek ne k1nna an&a >lbe lni, enni a tn&rjb0l, inni a po arb0l, s !el&ik %&er!ek ne! bKjt !% an&a !ell az %&ba, o%& 1ele aludjonM Ne e%& id2 utn a %&er!ekt2l !e% kell ta%adni az an&1al 1al0 szi!bi0zist, !ert az akadl&ozn, o%& 1ala a is indi1iduu!! 1ljon$ Br!enn&ire is szeretne a %&er!ek an&a !ellett !aradni az %&ban, az an&nak ki kell F ajtaniaG S ez u%&an i%en fjdal!as l!n&, de elkerl etetlen, a 1ala a is >nll0 sze!l&is%% akar 1lni$ <sak a a szlei rkn&szertettk, o%& t>bb ne ljen szi!bi0zisban 1elk, akkor 1l at a %&er!ek lassanknt >n!a%1, akr#sak a bka, aki az %&b0l Fki ajt1aG felszabadul az retlen letfor! oz 1al0 k>t2ds al0l$ A %&er!ek tudja, o%& neki is, akr a bknak, e%& !a%asabb ltszintre kell eljutnia, e%&re f>ljebb kell t>rekednie$ ?z a fol&a!at t>kletesen rendjn l12, iszen a %&er!ek lete e%& ala#son&abb szinten kezd2dikQ ezrt is ne! szorul !a%&arzatra, !irt bukkan fel a 2s ala#son&rendL llat alakban az llat12le%n&;#iklus !esinek elejn$ A %&er!ek is tudja, o%& el&zete ne! 1ala!il&en %onosz #selekedetnek 1a%& e%& rosszindulatK atalo! r!n&kodsnak az ered!n&e, ane! a dol%ok ter!szetes rendje$ A bka a 1zi letb2l e!elkedik ki, a o%& a %&er!ek szletsekor kilp a 1il%ba$ A !esk 1oltakppen 1szzadokkal !e%el2ztk !ai e!briol0%iai is!ereteinket, !el&ek szerint az e!beri !a%zat a szlets el2tt kl>nfle fejl2dsi stdiu!okon !e%& t, a o%& a bka is !eta!orf0zison !e%& keresztl fejl2dse sorn$ Ne 1ajon az >sszes llat k>zl !irt ppen a bka W1a%& a 1aran%&, !int a F=ro! tollG;banU a szeJulis kap#solat jelkpeM :ldul <sipker0zsika fo%antatst is e%& bka j0solja !e%$ Az oroszlnokkal 1a%& e%&b 1adllatokkal ellenttben, a bka W1a%& a 1aran%&U ne! kelt flel!et, e%&ltaln ne! fen&e%et2 llat$ =a a ozz fLz2d2 l!n&nk !%is ne%at1, akkor az undor rzst kelti, akr#sak FA bkakirl&G 2sn2jben$ )e z ennl alkal!a sabb !0dot tallni arra, o%& a %&er!ekkel k>z>ljk: ne! kell flnie a szeJualits Wsz!raU 1isszataszt0 aspektusait0l$ A bka t>rtnete S a o%& 1iselkedik, !i jut a kirl&ln& eszbe r0la, s a!i 1%l t>rtnik a bk1al s a lnn&al S !e%er2stik benne, o%& el&n1al0 dolo%, a 1alaki a szeJualitst 1isszataszt0nak tallja !indaddi%, a!% ne! rett !e% r, de felkszti arra, o%& a!ikor !e%rett r az id2, k1natosnak tallja !ajd$ Br a pszi# oanalzis tantsai szerint a szeJulis ksztetsek letnk kezdett2l fo%1a atssal 1annak #selekedeteinkre s 1iselkedsnkre, 0risi kl>nbs% 1an ak>z>tt, a o%& ezek a ksztetsek a %&er!ekben, s a o%& a feln2ttben n&il1nulnak !e%$ A t>rtnet, a!ikor a bkaszi!b0lu!ot alkal!azza Wl1n a bka ol&an llat, a!el& lete kezdetn ebi alknt e%szen !s for!ban ltezik, !int rettebb korbanU, a %&er!ek tudattalanj oz fordul, s se%t neki elfo%adni a szeJualitsnak azt a for!jt, a!el&ik !e%felel a kornak, e%&szers!ind fo%konn& teszi

arra a %ondolatra is, o%& a!ikor !ajd feln2, a sajt rdekben szeJualitsnak is t kell !ennie 1ala!il&en !eta!orf0zison$ Ad0dnak ezenk1l !s, k>z1etlenebb kpzettrstsok is a bka s a szeJualits >sszef%%sr2l, ezek azonban tudattalanok !aradnak$ "udatel2ttes szinten a %&er!ek azt a n&irkos, tapad0s rzst, a!it a bka W1a%& a 1aran%&U kelt benne, azokkal a asonl0 rzsekkel ozza kap#solatba, !el&eket a ne!i szer1ek bresztenek benne, A bknak az a kpess%e, o%& a!ikor iz%atott, felfK10dik, a pnisz erek#i0kpess%1el kap#solatos S szintn tudattalan S kpzettrstsokat kelt$ Br!il&en 1isszataszt0 is a bka S !int azt A bkakirly is lerja S, a t>rtnet biztost r0la bennnket, o%& !% e%& il&en n&lks, 1isszataszt0 llat is 1ala!i %&>n&>rL1 1ltoz at, felt1e, o%& !inden a !e%felel2 !0don s a !e%felel2 id2ben t>rtnik$ A %&er!ekek eredend2en 1onz0dnak az llatok oz, s %&akran sokkal k>zelebb rzik !a%ukat ozzjuk, !int a feln2ttek ez, s sz1esen osztoznnak az llatok letben, !ert K%& %ondoljk, o%& az k>nn&ebb s l1ezetesebb, !int az >1k: az llat szabadjra en%ed eti >szt>neit$ Ne a 1onz0dssal szoron%s is jr e%&tt: a %&er!ek att0l fl, o%& tn ne! ann&ira e!ber, !int lennie kellene$ A !esk !e%%&2zik a %&er!eket, o%& flel!e alaptalan, bebizon&t1a, o%& az llati lt az a bb, a!el&b2l !ajd a le et2 le%1onz0bb sze!l&is% kel ki$ Aendk1l rtal!as k>1etkez!n&ekkel jr at, a >n!a%unk szeJulis aspektusait llatiasnak tekintjkQ ol&ann&ira, o%& n n& e!ber e%sz lete sorn se! tud !e%szabadulni att0l, o%& sajt S 1a%& !sok S szeJulis l!n&eir2l il&en !0don %ondolkodjk$ A %&er!ekeket te t !e% kell %&2znnk r0la, o%& a szeJualits el2sz>r taln 1isszataszt0an llatiasnak tLn et, de a!int e%&szer a el&es !e%k>zeltst !e%talljuk ozz, a taszt0 klszn !>%l el2bukkan a szps%$ ?bben a krdsben a !ese, anlkl o%& br ol is kifejezetten utalna a szeJulis l!n&ekre >n!a%ukban, 1a%& akr #sak #lozna rjuk, sokkal jobban !e%felel a llektani i%azs%nak, !int a tudatosan alkal!azott szeJulis ne1els na%& rsze$ A !odern szeJulis fel1il%osts !e%pr0bl !e%tantani arra, o%& a szeJualits nor!lis, l1ezetes, s2t %&>n&>rL dolo%, s o%& n&il1n1al0an szks% 1an r az e!beri ne! fenn!arads oz$ Ne !i1el ne! annak a !e%rtsb2l indul ki, o%& a %&er!ek a szeJualitst 1isszataszt0nak tall atja, s o%& ennek a nzetnek fontos 1del!ez2 szerepe le et sz!ra, a !odern szeJulis ne1elst a %&er!ek ne! !indi% tallja !e%%&2z2nek$ ?zzel sze!ben a !ese, a!ikor e%&etrt a %&er!ekkel, o%& a bka W1a%& br!il&en llat, a!el&ik pp ezt a szerepet jtsszaU #saku%&an 1isszataszt0, eln&eri a %&er!ek bizal!t, s ezltal ellteti benne azt a szilrd itet, o%& S !int azt a !ese lltja S !ikor elj>n !ajd az ideje, a 1isszataszt0 bkr0l kiderl, o%& 2 a le et2 le%1onz0bb trs az letben$ Bs ezt a !esnek K%& sikerl !e%rtetnie a %&er!ekkel, o%& se ol se! utal k>z1etlenl a szeJualitsra$

.Amor '( ?(>%h'0 A bkakirl& le%is!ertebb 1ltozatban a szerele! atsra ltrej>tt t1ltozs abban a pillanatban t>rtnik !e%, a!ikor a !ese 2sn2je er2teljesen, n&ltan kifejezi ellens%es rzel!eit, !el&eket a lelke le%!l&ebb rte%eit !e%!oz%at0 undor keltett benne$ A!int ezeket az rzel!eket 1ala!i e%&szer rendk1l er2sen felka1arta, azok irtelen az ellenkez2jkre 1ltanak t$ A t>rtnet !s feldol%ozsai arr0l beszlnek, o%& ro! jszakra 1a%& ro! tre 1olt szks% a oz, o%& a szerele! 1%re ajt assa a !a%a #sodatettt$ Az llat12le%n& tpusK !esk n!el&ikben pedi% e%&enesen osszK 1eken t tart0 %&>trel!ek rn sikerl #sak elrni az i%azi szerele! ez$ FA bkakirl&G;ban az t1ltozs e%& pillanat alatt lejtsz0dikQ e t>rtnetek 1iszont arra fi%&el!eztetnek, o%& katasztroflis k>1etkez!n&ei le etnek, a !e%pr0bljuk siettetni a dol%okat a szeJualitsban 1a%& a szerele!ben S a siet1e s #sellel pr0bljuk !e%tudni e%& !sik sze!l& 1a%& a szerele! FtitktG$ Az llat12le%n&;!ot1u! eur0pai t>rtnete Apuleius FE!or s :s&# G;j1el kezd2dik, a!el& az i$ sz$ (($ 115 szzadban keletkezett, de Apuleius is !s, r%ebbi forrsokb0l !ertette$ X t>rtnet e%& na%&obb !L, az FEt1ltozsokG rsze, s e k>n&1 S !int azt #!e is !utatja S azzal fo%lalkozik, !il&en bea1attatsokra 1an szks% az il&en t1ltozsok oz$ Br az FE!or s :s&# G;ben E!or istens%, a t>rtnetnek i%en fontos k>z>s 1onsai 1annak az llat12le%n& tpusK !eskkel$ E!or :s&# sz!ra lt atatlan !arad$ :s&# t kt %onosz n21re flre1ezeti, s ezrt a len& azt iszi, o%& szerel!ese S s 1ele e%&tt !a%a a szeJualits S 1isszataszt0, Fe%& osszan teker%2z2 atal!as k%&0$G E!or isten, s :s&# is istenn21 leszQ s Ap rodit, e%& istenn2 az, aki :s&# irnti fltken&s%1el elindtja az ese!n&eket$ 3a az FE!or s :s&# G #sak !toszknt s ne! !eseknt is!eretes$ Ne

!i1el atssal 1olt az llat12le%n&;#iklusba tartoz0 eur0pai !eskre, itt kell tr%&alnunk$ ?bben a t>rtnetben a kirl&nak ro! len&a 1an$ A le%fiatalabbik, :s&# , ol&an rendk1li szps%, o%& felkelti Ap rodit fltken&s%tQ az istenn2 ezrt !e%paran#solja finak, ?r0sznak, o%& bntesse !e% :s&# t: ejtse szerele!be a 1il% le%1isszataszt0bb e!ber1el$ :s&# szlei, akik a%%0dnak, !ert ln&uk !% !indi% ne! tallt frjet, Apoll0 j0sdjnak tan#st krik$ Az k>zli 1elk, o%& :s&# t ki kell 1innik e%& !a%as szikla #sK#sra, o%& ott e%& k%&0szerL sz>rn&ete% prdj1 1ljon$ 3i1el ez a 1%et jelenti a ln& sz!ra, :s&# t te!etsi !enetben ksrik a kijel>lt el&re, s 2 felkszl a allra$ Ne e%& k>nn&L szell2 l%&an fele!eli :s&# t a sziklr0l, s e%& lakatlan palotba 1iszi, a ol !inden k1ns%a teljesl$ (tt ?r0sz S an&ja paran#sa ellenre S :s&# t ked1eseknt rejte%eti$ Az jszaka s>ttjben, e%& titokzatos ln& lru jban ?r0sz :s&# 1el !int frje l e%&tt$ Ne iba 1an rsze :s&# nek !inden kn&ele!ben, !a%n&osnak rzi !a%t napk>zbenQ ?r0szt !e% atja :s&# k>n&>r%se, s le et21 teszi, o%& :s&# t iri%& n21rei !e%lto%at assk$ A n21rek puszta fltken&s%b2l !e%%&2zik :s&# t, o%& aki1el e%&tt l, s akit2l %&er!eket 1r, az e%& F osszan teker%2z2 0risi k%&0G S s 1%l is a j0sda is u%&anezt lltotta$ A n21rek rbeszlik :s&# t, o%& e%& kssel fejezze le a sz>rn&ete%et$ :s&# en%ed a rbeszlsnek, s br ?r0sz !e%paran#solta neki, o%& sose pr0blja 2t 1il%osban !e%pillantani, !% alszik, :s&# olaj!#sest s kst fo%, o%& !e%>lje a sz>rn&ete%et$ A o%& a fn& ?r0szra esik, :s&# e%& %&>n&>rL, al10 ifjKt lt az %&ban$ )a%& za1arban :s&# nek re!e%ni kezd a keze, s e%& forr0 olaj #sepp ull ?r0szraQ az felbred, s ott a%&ja :s&# t$ :s&# elkeseredsben >n%&ilkoss%%al pr0blkozik, de !e%!entik$ 3i1el Ap rodit ara%ja s fltken&s%e to1bbra is ld>zi, :s&# nek borzaszt0 !e%pr0bltatsok sorozatt kell elszen1ednieQ !% az al1il%ba is le kell ereszkednie$ WA %onosz n21rek !e%pr0bljk bet>lteni :s&# el&t, s azt re!l1e, o%& 2ket is ?r0sz palotjba 1iszi !ajd a l%& szell2, leu%ranak a sziklr0l, s allra zKzzk !a%ukat$U D%l ?r0sz, akinek sebe eddi%re be%&0%&ult, s !e% atja :s&# bLnb nata, rbeszli Ceuszt, o%& te%&e a ln&t al atatlann$ Az Hl!poszon >ssze zasodnak, s %&er!ekk szletik: Ir>!$ ?r0sz n&ila ellenll atatlan szeJulis 1%&akat breszt$ Apuleius az istens% latin ne1t, a <upid0t W d E!orU asznlja, de a!i a szeJulis 1%&ak okozst illeti, a kt istens% szerepe e%& s u%&anaz$ :s&# a llek %>r>% ne1e$ Az FE!or s :s&# G;ben az Kjplatonista Apuleius 1al0sznLle% e%& 2si %>r>% !esb2l !ertett, !el&ben e%& %&>n&>rL ln& e%& k%&0szerL sz>rn&ete% ez !e%& feles%l, s ol&an alle%0ri1 alaktotta, !el& S Aobert Gra1es 11szerint S a ra#ionlis llek Ktjt jelkpezi az intellektulis szeretet fel$ ?z i%az is, de ez az rtel!ezs ne! fejezi ki el%%, !il&en jelents%azda% ez a t>rtnet$ ?l2sz>r is, a j0slat, !el& szerint :s&# t e%& borzal!as k%&0 fo%ja !ajd elra%adni, kpi for!t ad a tapasztalatlan len& alaktalan szeJulis szoron%sainak$ Az, o%& :s&# t te!etsi !enet ksri 1%zetes Ktjra, arra utal, o%& a szzess% el1esztse ol&an 1esztes%, a!ibe ne! k>nn&L belet>r2dni$ Bs o%& :s&# t n21reinek !il&en k>nn&en sikerl rbeszlnik, o%& 1%ezzen ?r0sszal, aki1el e%&tt l, arra !utat, o%& e%& fiatal ln&ban er2s ellens%es rzsek l etnek azzal sze!ben, aki 2t szzess%t2l !e%fosztotta$ Az a ln&, aki !e%>lte benne az rtatlan len&t, !e%rde!li, o%& bizon&os foki% !e%fosszk frfiass%t0l S !int a o%& 2t !e%fosztottk szzess%t2l S, ezt jelkpezi :s&# ter1e, o%& le1%ja ?r0sz fejt$ Az a kelle!es, br unal!as let, !el&et :s&# a palotban lt, a o1 a szl 1itte, s a ol !inden k1ns%t teljestettk, !l&s%esen nr#isztikus let 1oltQ :s&# lelke S a 2sn2 ne11el ellenttben S !% ne! bredt >ntudatra$ A szeJualits rtatlan, %&er!ete% l1ezete na%&on kl>nb>zik a tudson, tapasztalatokon, s2t szen1edsen alapul0 rett szeretett2l$ A b>l#sess%et S tantja a t>rtnet S ne! le et eln&erni az let korai, %&er!eki >r>!einek se%ts%1el$ :s&# akkor indul el a tuds !e%szerzse fel, a!ikor a fi%&el!eztets ellenre r1il%t ?r0szra$ Ne a t>rtnet arra fi%&el!eztet, o%& ko!ol& k>1etkez!n&ei le etnek, a 1alaki !% retlenl 1a%& r>1id Kton szeretn !e%szerezni a tudstQ a tudatoss%ot ne! le et e%& #sapsra !e%szerezni$ =a az e!ber rett >ntudatra k1n szert tenni, e%sz lett kell ko#kra tennie, a o%& :s&# is teszi, a!ikor >n%&ilkoss%ot ksrel !e%$ :s&# nek i etetlenl na%& !e%pr0bltatsokon kell keresztl!ennieQ ez arra utal, !il&en na%& ne zs%ekkel kell !e%kzdenie annak, aki a le%!a%asabb lelki !in2s%eket W:s&# tU akarja a szeJualitssal W?r0sszalU ar!0niba illeszteni$ )e! a test, ane! a szelle! e!bernek kell Kjjszletnie a oz, o%& ltrej>jj>n a szeJualits s a b>l#sess% F zass%aG$ ?zt jelkpezi, o%& :s&# nek le kell szllnia az al1il%ba, s onnan is!t 1isszatrnieQ a az e!ber ltnek kt oldalt e%&esteni akarjuk, e ez Kjj kell szletnnk$ (tt !e% kell e!ltennk a t>rtnet e%&ik jelent2s%teljes rszlett$ Ap rodit ne! e%&szerLen #sak !e%paran#solja a

finak, o%& 1%ezze el el&ette a Fpiszkos !unktG, el is #sbtja szeJulisan, o%& erre r1e%&e$ Bs fltken&s%e akkor a le%na%&obb, a!ikor rj>n, o%& ?r0sz ne!#sak e%&szerLen !e%sze%te a paran#st, ane! S a!i sokkal rosszabb S beleszeretett :s&# be$ A !ese szerint !% az istenek se! !entesek az >diplis probl!kt0lQ !e, e%& istenn2, !int fia irnt >diplis szerel!et tpll0, fltken& an&a$ Ne ?r0sznak is rnie kell, a zass%ot akar k>tni :s&# 1el$ 3iel2tt tallkozna 1ele, 2 a le%felel2tlenebb s le%fkez etetlenebb a kisebb istens%ek k>zl$ .%%etlens%re 1%&ik, s ezrt sze!besze%l Ap rodit paran#s1al$ <sak akkor jut el a tudatoss% !a%asabb szintjre, !iutn :s&# !e%sebzi, s !e%indtja a ln& szen1edse$ Az FE!or s :s&# G ne! !ese, ane! !tosz, br 1annak bizon&os !eseszerL 1onsai$ ?l2sz>r is, az e%&ik f2szerepl2 istens%, a !sik pedi% al atatlann 1lik: ez e%&etlen !esealakkal se! fordul el2$ D%i% a t>rtneten keresztl az istenek belesz0lnak az ese!n&ekbe, akr akkor, a!ikor :s&# >n%&ilkoss%t kell !e%akadl&ozni, akr akkor, a!ikor !e%pr0bltatsokat r0nak ki r, 1a%& se%ts%et n&Kjtanak neki, o%& szeren#ssen tKllje ezeket$ E!or az e%sz t>rtnet fol&a!n 1%i% sajt alakjt 1iseliQ ebben is kl>nb>zik az llat12le%n&;#iklusban szerepl2 !e%felel2it2l$ <sak :s&# , akit flre1ezetett a j0slat s %onosz n21rei S 1a%& sajt szeJulis szoron%sa S kpzeli sz>rn&ete%nek$ 3%is ez a !tosz befol&solta a n&u%ati 1il% >sszes ks2bbi llat12le%n& tpusK !esjt$ (tt tallkozunk el2sz>r a kt %onosz n21r !ot1u!1al, akik azrt %onoszak, !ert fltken&ek a K%ukra, !ert az szebb s ern&esebb, !int 2k$ A n21rek !e%pr0bljk elpuszttani :s&# t, 2 azonban %&2zedel!eskedik a t>rtnet 1%n$ Ne addi% na%& ne zs%ekkel kell !e%birk0znia$ 3i t>bb, a tra%ikus fejle!n& annak a k>1etkez!n&e, o%& az ifjK feles% ne! en%edel!eskedik frje fi%&el!eztetsnek, aki 01a inti att0l, o%& !e%pr0blja 2t !e%is!erni W o%& rnzzen, o%& !e%1il%tsaU, s !iutn !e%sze%te frje paran#st, be kell jrnia az e%sz 1il%ot, o%& 1isszaszerezze$ Ne !% ezeknl is fontosabb az llat12le%n&;#iklusba tartoz0 !esknek az a sajtoss%a, !ell&el itt tallkozunk el2sz>r: a frj nappal e%sz nap t1ol 1an, s #sak az jszaka s>ttjben jelenik !e%$ Ellt0la% nappal llatfor!ban l, s #sak az %&ban 1eszi fel e!beri alakjtQ r>1iden: kl>n1lasztja e%&!st0l nappali s jszakai njt$ A t>rtnetb2l ne! ne z rj>nni: a szeJualitst lete !inden !s rszt2l el akarja 1lasztani$ A n2 pedi%, akr!il&en j0ltben s kn&ele!ben l is, resnek tallja az lett: ne! ajland0 elfo%adni, o%& az let pusztn szeJulis rsze elkl>nlj>n s elszi%etel2dj>n a t>bbit2l$ 3e%pr0blja az letszfrkat er2szakkal e%&esteni$ =onnan is tudn, o%& e ez a le et2 le%ne ezebb, le%kitart0bb erk>l#si s fizikai er2fesztsre 1an szks%] Ne a!int e%&szer :s&# elindul azon az Kton, o%& !e%pr0blja >sszekap#solni a szeJualitst, a szeretetet s az letet e%&etlen e%&s%%, t>bb ne! trl !e%, s 1%l %&2zedel!eskedik$ =a ne! az e%&ik le%2sibb !es1el 1olna dol%unk, er2s lenne a ksrts, o%& azt lltsuk: az e #iklusba tartoz0 !esk tanuls%a rendk1l id2szerL: iba a fen&e%et2zs a le%sz>rn&Lbb k>1etkez!n&ekkel, !el&ekkel k1n#sis%ukrt bLn 2dni fo%nak, a n2k ne! ajland0k tudatlanok !aradni a szeJualits s az let titkai ban$ Br!il&en kn&el!es le%&en is 1iszon&la%os tudatlans%ban lni, ez az let res, s ne! szabad elfo%adni$ Br!il&en ne zs%eken kell is keresztl!ennie a n2nek a oz, o%& a teljes tudatoss% s e!bers% szintjn szlessen Kjj, a t>rtnet ne! a%& kts%et afel2l, o%& ezt kell tennie$ 'l>nben ol !aradna a t>rtnet: az el!ondsra rde!es !ese, a !e%lsre rde!es letM A!int a n2 feladta azt a felfo%st, o%& a szeJualits 1ala!i llatias dolo%, t>bb ne! ri be azzal, o%& pusztn szeJulis tr%& le%&en, ne! en%edi, o%& kizrjk az let fontosabb dol%aib0l, s belekn&szertsk a %ondtalans%ba s 1iszon&la%os tudatlans%ba$ 3indkt fl boldo%s% oz arra 1an szks%, o%& a 1il%ban 1al0 letk teljes le%&en, s e%&!ssal e%&enl2knt lljanak sze!ben$ X t>rtnetek azt is k>zlik, o%& ez !indkettejk sz!ra rendk1l ne z feladatot jelent, de ne! kerl etik !e%, a 1ala a is boldo%ok akarnak lenni az letben s e%&!ssal$ ?z az llat12le%n&#iklus sok !esjnek rejtett zenete, s FA szp len& s a sz>rn&G;b2l ez taln ne! is derl ki ol&an e%&rtel!Len, !int n n& !sik t>rtnetb2l$

.A& el*$r4&(olt Fi(&n+0 11, FAz el1arzsolt diszn0G e%& !anaps% ke1ss is!ert ro!n !ese$ Arr0l sz0l, o%& 1an e%& kirl& s annak ro! ln&a$ A kirl&nak el kell !ennie a borKbaQ !e% a%&ja t a ln&ainak, o%& 1iselkedjenek j0l, s

%ondoskodjanak !indenr2l, de fi%&el!ezteti 2ket, o%& e%& bizon&os ts0 szobba ne o%& belpjenek, !ert kl>nben na%& baj ri 2ket$ A kirl& t1ozsa utn e%& darabi% !inden rendben !e%&, 1%l azonban a le%id2sebb ln& !e%pr0blja rbeszlni K%ait, o%& lpjenek be a tiltott szobba is$ A le%fiatalabb kirl&ln& tiltakozik, de a k>zps2 #satlakozik a n21r ez: kin&itjk a lakatot, s belpnek az ajt0n$ A szobban !ind>ssze e%& na%& asztalt tallnak, rajta e%& n&itott k>n&1et$ ?l2sz>r a le%id2sebb ln& ol1assa el, !i 1an r1a a k>n&1ben: e%& keleti kirl&fi fo%ja feles%l 1enni$ A !sik ln& lapoz, s azt ol1assa, o%& neki e%& n&u%at fel2l rkez2 kirl&fi lesz !ajd a frje$ A le%fiatalabb ne! akarja !e%sze%ni az apai paran#sot, de kt n21re rkn&szertiQ 2 azt ol1assa a k>n&1ben, o%& e%& diszn0 fo% rte j>nni szakr0l, az 1eszi feles%l$ A kirl& azatr, s 1%l is a kt n21r frj ez !e%& K%&, a o%& a k>n&1ben r1a llt$ ?zutn e%& atal!as diszn0 rkezik szakr0l, s feles%l kri a le%fiatalabb kirl&kisasszon&t$ A kirl&nak en%ednie kell a diszn0 k1ns%nakQ azt tan#solja a ln&nak, o%& n&u%odjon bele a sorsba$ %& is t>rtnik$ Az esk12 utn, azafel az Kton, a diszn0 belefekszik a !o#srba, s !e% e!pere% a srban$ ?kkor arra kri a feles%t, o%& #s0kolja !e%$ A ln&nak eszbe jut apja paran#sa, s en%edel!eskedik a frjnek, de el2bb a zsebkend2j1el !e%t>rli a diszn0 or!n&t$ A!ikor jszaka e%&tt lnak, a ln& szre1eszi, o%& az %&ban a diszn0 e!berr 1ltozik, de re%%elre is!t 1issza1ltozik diszn01$ A ln& tan#sot kr e%& boszorkn&t0l, aki1el 1letlenl >sszetallkozik, !it te%&en, o%& a frje ne 1ltozzon t>bb 1issza diszn01$ A boszorkn& azt tan#solja neki, k>ss>n a frje lbra e%& szl #rnt jszaka, ez !ajd !e%akadl&ozza benne, o%& is!t 1issza1ltozzon diszn01$ A ln& !e%fo%adja a tan#sot, a frje azonban felbred, s k>zli 1ele: a!irt !e%pr0blta siettetni a dol%okat, el kell o%& a%&ja 2t, s ne! is tallkoznak Kjra !indaddi%, Fa!% el ne! ordasz ro! pr 1as#ip2t, s el ne! koptatsz e%& 1asbotot, !ik>zben en%e! kereselG$ ?l is tLnik, s a kirl&ln&, 1% nlkli 1ndorKtja sorn, !% frjt keresi, eljut a oldra, a napra s a szl ez$ 3ind ro! el&en #sirke Kssal knljk, de fi%&el!eztetik, o%& te%&e flre a #sirke #sontjt$ Azt is !e%!ondjk neki, !erre !enjen to1bb$ Bs 1%l, !ire el ordja a ro! pr 1as#ip2t, s !% a 1asbotja is elkopik, !e%rkezik e%& e%& lb oz: !e%tudja, o%& a frje odaf>nn lakik a e%&en$ A kirl&ln& ne! tudja, o%& jusson f>l a e%&re, !% 1%re eszbe jut, o%& a %ondosan !e%2rz>tt #sirke#sontok taln se%tenek$ Isszerakja a #sontokat, s azok >sszeilleszkednek$ A #sontokb0l kt osszK ru dat, a rudakb0l pedi% ltrt kszt, azon pedi% fel!szik a e%&tet2re$ Ne az utols0 ltrafok !% in&zik, ne! el% a #sirke#sont, el21esz t e%& kst, s le1%ja a kisujj t$ ?bb2l lesz az utols0 ltrafok, ennek se%ts%1el jut a frj ez$ '>zben letelt az az id2 is, !el&et a frjnek a %onosz 1arzslat atsra diszn0b2rben kellett t>ltenie$ A fiatal pr >r>kli a ln& apjnak kirl&s%t, s FK%& uralkodtak, a o%& #sak azok a kirl&ok szoktak, akik sok !indenen testekG$ Aitka !esben szerepel il&esfajta rszlet, !int az, a ol a 2sn2 !e%pr0blja a frjt !e%szabadtani llatias ter!szett2l ol& !0don, o%& e%& !adza%%al k>t>zi ozz e!beri for!j oz$ 4okkal %&akoribb az a !ot1u!, o%& az asszon&nak ne! szabad 1il%oss%ot %&Kjtania 1a%& kilesnie a frfi titkt$ Az FE!or s :s&# G;ben az olaj!#ses 1et fn&t a tiltott ltni1al0ra$ ?%& nor1% !esben Wa #!e: F'eletre a )apt0l, n&u%atra a =oldt0lGU %&ert&afn&ben ltja !e% a feles%, o%& a frje ne! az a fe r !ed1e, akinek napk>zben !utatkozik, ane! e%& 118 %&>n&>rL kirl&fi, de ezutn a frjnek el kell 2t a%&nia$ A #! arra utal, o%& !il&en !esszire kell el1ndorolnia ennek a 2sn2nek, !iel2tt Kjra tallkoz at a frj1el$ ?zekb2l a t>rtnetekb2l az is kiderl, o%& a frj !indenkppen 1isszan&erte 1olna e!beri for!jt a k>zelj>12ben: a !ed1e a F'eletre a )apt0l, n&u%atra a =oldt0lG #!L !esben e%& 1en bell, az el1arzsolt diszn0 pedi% ali% ro! napon bell S a a feles% addi% uralkodni tudott 1olna a k1n#sis%n$ (%en sok az ol&an t>rtnet, a!el&ikben a feles% azzal k>1eti el a 1%zetes ibt, o%& !e%1il%tja a frjetQ az ol1as0 rbred, o%& a feles% frje llati ter!szetr2l akart t>bbet !e%tudni$ ?zt a t>rtnet ne! !ondja ki n&ltan, ane! 1ala!el&ik szerepl2 szjba adja, azba, aki rbrja a feles%et, o%& sze%je !e% a frj utastst$ Az FE!or s :s&# G;ben a j0sda s a n21rek itetik el :s&# 1el, o%& E!or e%& rettenetes k%&0Q a F'eletre a )apt0l, n&u%atra a =oldt0lG #!L !esben a ln& an&ja iteti el a 2sn21el, o%& a !ed1e 1al0sznLle% e%& kobold S s ebb2l 1il%osan k>1etkezik, o%& a ln& j0l teszi, a 1i%&z !a%ra, s kiderti az i%azs%ot$ FAz el1arzsolt diszn0G 2sn2jnek szintn id2sebb asszon&, a boszorkn& ja1asolja, o%& k>ss>n zsine%et a frje lbra$ A !ese te t fino!an utal r, o%& az id2sebb n2k ltetik el a ln&ok lelkben azt a %ondolatot, o%& a frfiak llatokQ o%& a ln&ok szeJulis szoron%sa ne! sajt tapasztalataik ered!n&e, ane! annak, a!it !sokt0l allottak$ A t>rtnetekb2l az is kiderl, o%& a a ln&ok az il&en ijeszt%etsre odafi%&elnek s el iszik, akkor zasletk boldo%s%a 1eszl&be kerl$ A %onosz 1arzslatot, !el& a frjet llatt 1ltoztatta, szintn e%& id2sebb n2 idzte el2:

Ap rodit akarta, o%& :s&# t t!adja !e% e%& sz>rn&Ls%es 1adllatQ a !osto aan&a 1ltoztatta a kirl&fit fe r !ed11Q e%& boszorkn& 1arzsolta diszn01 a fiKt$ 3indezek a tn&ek !e%is!tlik a fenti !ot1u!ot: az id2sebb n2k itetik el a fiatal ln&okkal, o%& a frfiak llatiasak$ =a az Fllat12le%n&G azonban !%is a fiatal len& szeJulis szoron%snak a jelkpe, f%%etlenl att0l, o%& ezt a szoron%st sajt !a%a idzte;e el2, 1a%& azok a dol%ok, a!iket id2sebb n2kt2l allott, az e!ber azt 1rn, o%& az llatfrj jszaka le%&en llat, ne pedi% nappal$ 3it fejeznek ki ezek a t>rtnetek azzal, o%& az llatfrj nappal a 1il% sz!ra jelenik !e% llat alakban, jszaka a feles%e sz!ra 1iszont 1onz0, %&>n&>rLs%es for!t >ltM Azt isze!, ezek a !esk i%en !l& pszi# ol0%iai i%azs%ot is!ertek fel$ (%en sok n2, aki tudatosan 1a%& tudattalanul FllatiasG;nak rzi a szeJualitst, s ara%ot rez a frfi irnt, a!irt !e%fosztotta 2t a szzess%t2l, e%szen !skpp rez, !ikor jszaka e%&tt l a frfi1al, akit szeret$ Ne a!int !a%ra !arad, a nappali 1il%oss%ban 1isszatrnek a r%i szoron%sok s ellenrzsek, k>ztk az e%&ik ne! fltken&s%e a !sik irnt$ A!i jszaka szpnek ltszott, nappal e%szen !s fn&ben tLnik fel, kl>n>sen, a a n2 sze!besti a 1il%nak a szeJulis >r>!>kre 1onatkoz0 eltl2 1le!n&1el Waz an&a fi%&el!eztets1el, o%& a frj esetle% FkoboldGU$ A frfiak k>z>tt is akad, aki e%szen !skpp 1iszon&ul tulajdon szeJualits oz szeJulis l!n&ei k>zben, !int ks2bb, a!ikor ar# aikus szoron%sait s ellenrzseit ne! #sillaptja a pillanat >r>!e$ Az llatfrjr2l sz0l0 t>rtnetek !e%n&u%tatjk a %&er!eket: flel!e att0l, o%& a szeJualits 1ala!i 1eszl&es s llatias dolo%, korntse! e%&edlll0: sok e!ber rzett !r e ez asonl0an$ Ne a o%& a !ese szerepl2i id21el f>lfedezik, o%& szoron%saik ellenre szeJulis partnerk ne! 1isszataszt0, ane! 1onz0 s szeretetre !lt0 ln&, u%&an%& felfedezi !ajd ezt a %&er!ek is$ "udatel2ttes szinten ezek a !esk azt k>zlik a %&er!ekkel, o%& ezt a szoron%st a feln2ttekt2l allott dol%ok ltettk el benneQ s o%& a el&zet e%szen !skpp fo% !ajd festeni, a!ikor k>z1etlenl !e%tapasztalja, !int !ost, a!ikor #sak k1lr2l ltja$ ?%& bizon&os szinten a t>rtnetek arr0l beszlnek, o%& a 1alaki fn&t dert ezekre a dol%okra, bebizon&osod at u%&an, o%& szoron%sa alaptalan 1olt, de ne! oldja !e% a probl!t$ ? ez id2re 1an szks% S s a 1alaki id2nek el2tte pr0blkozik !e% 1ele, #sak to1bb alaszt0dik a !e%olds S s !indenekel2tt ke!n& !unkra$ =o%& le%&2z essk a szeJulis szoron%st, fel kell n2nnk, s sajnlatos !0don, ennek a n>1ekedsi fol&a!atnak na%& rsze szen1edssel jr$ A t>rtnet e%&ik n&il1n1al0 tanuls%a !a taln ke1sb fontos, !int azokban az id2kben 1olt, a!ikor !% az 1olt a szoks, o%& a frfiak ud1aroltak a n2knek S a diszn0 pldul !esszi tjr0l rkezik, o%& eln&erje ud1arls1al a kirl&ln&tQ a fe r !ed1nek pedi% !indenflt !e% kell %rnie, o%& feles%l kapja a ln&t$ A t>rtnetek szerint ez ne! el% a boldo% zass% oz$ A n2nek ppK%& er2fesztseket kell tennie a kap#solat rdekben, !int a frfinakQ neki is akt1an kell a frfi eln&ersre t>rekednie, le%albb ann&ira, !int a frfinak 2rte, taln !% jobban is$ A t>rtnet n n& !s llektani fino!s%a esetle% elkerli az ol1as0 fi%&el!t, de azrt tudat alatt ezek is atst %&akorolnak r, s %& rzken&ebb teszik azokra a tipikus ne zs%ekre, !el&ek, a ne! rtjk !e% 2ket, !e%ne eztik az e!beri kap#solatokat$ :ldul, a!ikor a diszn0 szndkosan !e% e!per%2zik a srban, azutn arra kri ifjK feles%t, o%& #s0kolja !e%: nos, ez az ol&an e!berek jelle%zetes 1iselkedse, akik att0l flnek, o%& a !sik ne! fo%adja el 2ket, s ennek kipr0blsa rdekben le et2 le%rosszabb for!jukat !utatjk: #sak a a !sik ebben a for!ban is elfo%adja 2ket, akkor rzik !a%ukat biztons%ban$ ?zekben a t>rtnetekben te t ne!#sak a n2 szoron% a szeJualits llatias !i1oltt0lQ ott ll ezzel sze!ben a frfi flel!e att0l, o%& n&erses%e kibrndt0an at a n2re$ ?%szen !s 1iszont az a rszlet, !el&nek se%ts%1el az el1arzsolt diszn0 feles%e Kjra rtall a frjre$ =o%& a le%utols0 lpst is !e%te esse ennek rdekben, arra 1an szks%, o%& le1%ja a kisujjt$ ?z a 1%s2, le%sze!l&esebb ldozat, !el&et boldo%s%rt oz, a boldo%s% Fkul#saG$ 3i1el a t>rtnetben se!!i ne! utal arra, o%& a keze #sonka !aradt 1a%& 1rzett 1olna, ldozata n&il1n1al0an szi!bolikus ter!szetL: azt jelkpezi, o%& 119 e%& j0 zass%ban a kap#solat !% a test teljes inte%ritsnl is fontosabb$ 3e% kell !% !a%&arznunk, !it jelent 1oltakppen a titkos szoba, !el&be ne! szabad belpni, !ert abb0l 1ala!i baj szr!azik$ ?nnek !a%&arzatt le%jobb, a e%& ol&an t>rtnetben keressk, a ol a k>1etkez!n&ek sokkal

tra%ikusabbak, !int a!il&enek br!el&ik !s t>rtnetben rik a tilalo! !e%sze%2jt$

.K')(&$)4ll0 'kszakll a le%sz>rn&Lbb s a le%%onoszabb a !eskben szerepl2 >sszes frjek k>zl$ A t>rtnet 1oltakppen ne! is tekint et2 tndr!esnek, iszen a let>r>l etetlen 1rfolttal szenn&ezett kul#son, 1ala!int azon a !ozzanaton k1l, o%& 'kszakll feles%e belp a tiltott szobba, se!!i 1arzslatos 1a%& ter!szetfeletti ne! szerepel benne$ ?nnl is fontosabb, o%& e%&ik szerepl2 se! fejl2dikQ br a t>rtnet 1%n a %onosz !e%bLn 2dik, ez >n!a%ban ne! el% se! a Ffel%&0%&uls ozG, se! a 1i%asztals oz$ A F'kszakllG t>rtnett :errault tallta kiQ nin#s k>z1etlen el2z!n&e a np!eskben, le%albbis ne! tudunk 167 r0la$ P0 n n& tndr!esben szerepel a titkos ka!ra !ot1u!a, a o1 ne! szabad belpni, !ert !e%%&ilkolt asszon&okat 2riznek benne$ ) n& orosz 1a%& skandin1 !esben e%& llatfrj tiltja !e% a feles%nek, o%& belpjen ebbe a szobbaQ ez arra utal, o%& 1an bizon&os kap#solat az Fllat12le%n&G tpusK !esk s a F'k; szakllG tpusKak k>z>tt$ A le%is!ertebb il&en tndr!esk k>z tartozik a FA0ka KrG #!L an%ol s FA !adrG #!L 161 Gri!!;!ese$ FA !adrG;ban e%& 1arzsl0 elrabolja ro! n21r k>zl a le%id2sebbet$ "udtra adja, o%& !inden szobba belp et a zban, ki11e e%&et, a!el&iket #sak a le%esle%kisebb kul##sal le et kin&itni$ =a ebbe a szobba belp, alllal bLn 2dik$ A 1arzsl0 ezenk1l !% e%& tojst is tad a ln&nak, s !e%paran#solja, o%& !indi% tartsa !a%nl, !ert na%& szeren#stlens%et jelent, a el1eszti$ A ln& belp a tiltott szobba, s ltja, o%& az telis;tele 1an 1rrel s alott e!berekkel$ (jedtben leejti a tojstQ a tojsra 1r tapad, s t>bb ne! le et let>r>lni r0la$ 3ikor a 1arzsl0 1isszatr, !e%ltja a 1res tojst, s rj>n, o%& a ln& a tiltott szobban jrt, !e%>li t 2t is, !int a t>bbieket$ ?zutn a k>zps2 ln&t rabolja el S ez is u%&anil&en sorsra jut$ D%l a le%kisebbik ln&t is elrabolja a 1arzsl0, s a zba 1iszi$ Ne a ln& tKljr a 1arzsl0 eszn, %ondosan elrejti 1ala o1 a tojst, !iel2tt felfedez2 Ktra indul a zban$ Isszerakja a n21rei darabjait, s felt!asztja 2ket$ 3ikor a 1arzsl0 1isszatr, el iszi, o%& a ln& Ls%esen !e%tartotta a paran#sait, s k>zli 1ele, o%& jutal!ul feles%l 1eszi$ A ln& !% e%&szer tKljr az eszn: szeren#ssen aza1iszi a n21reit S e%& raks arann&al e%&tt S a szleik ez$ ?zutn tollakat ra%aszt a testre, !int a 1ala!i fur#sa !adr 1olna S innen a t>rtnet #!e S, s %& sikerl el!eneklnie$ A 1arzsl0 s trsai 1%l tLzben pusztulnak el$ Az il&en tpusK tndr!eskben az ldozatok !indi% 1isszan&erik eredeti alakjukat, a bLn>s pedi% ne! e!beri ln&$ Azrt fo%lalkoztunk itt ppen a F'kszakllG;lal s FA !adrral, !ert !indkt t>rtnetben le%szls2s%esebb for!jban tallkozunk azzal a !ot1u!!al, o%& a n2 !e%bz at0s%nak az a !r#je, o%& ne akarjon a frfi titkaiba betekintst n&erni$ A n2 azonban k1n#sis%t0l >szt>n>z1e !%is !e%teszi, s ezzel bajt okoz !a%nak$ FAz el1arzsolt diszn0G #!L !esben a ro! ln& be atol a tiltott szobba, s az ott tallt k>n&1b2l j>12jket ol1assk ki$ FAz el1arzsolt diszn0G;nak ez a !ot1u!a k>z>s a F'kszakllG tpusK !esk1el, ezrt ezeket a t>rtneteket e%&tt tr%&aljuk, o%& !e%1il%tsuk a tiltott szoba !ot1u!nak jelent2s%t$ FAz el1arzsolt diszn0G;ban a titkos szobban tallt k>n&1ben a ln&ok j>1end2 zass%ukr0l ol1as atnak$ =o%& a tiltott is!eret a zass%ra 1onatkozik, arra utal, o%& apjuk a testi tuds !e%szerzst2l tiltotta el 2ket S !int a o%& !% !a is !e%esik, o%& bizon&os, szeJulis is!ereteket tartal!az0 k>n&1ekt2l eltiltjk a fiatalokat$ Akr a F'kszakllG;r0l, akr FA !adrG 1arzsl0jr0l 1an is sz0, ann&i n&il1n1al0, o%& a!ikor a frfi tadja a n2nek e%& bizon&os szoba kul#st, s u%&anakkor a lelkre k>ti, o%& a szobba ne! szabad belpnie S ez a n2 Ls%nek pr0bja$ A frfi !e% akar bizon&osodni r0la, o%& a n2 Ls%esen k>1eti;e az utastsait, azaz S t%abb rtele!ben S Ls%es;e 2 ozz$ Azutn ezek a frfiak K%& tesznek, !int a el!ennnek ott onr0l, 1a%& 1al0ban el is !ennek e%& id2re, o%& !e%bizon&osodjanak partnerk Ls%r2l$ 3ikor 1ratlanul 1isszatrnek, azt ltjk, o%& bizal!ukkal 1isszaltek$ A 1isszals ter!szetre a bntetsb2l S allbntetsb2l ;k>1etkeztet etnk$ A 1il%

bizon&os rszein a r%i id2kben a n2ket #sak e%&fajta #salsrt bntet ette alllal a frj: a szeJulis Ltlens%rt$ ?zt szben tart1a, nzzk !e%, !ib2l derl ki a n2 bLn>ss%e: FA !adrG;ban e%& tojs, a F'kszakllG;ban e%& kul#s se%ts%1el$ 3indkt t>rtnetben 1arzserejL tr%&r0l 1an sz0: a!int e%&szer 1r ri 2ket, azt t>bb ne! le et le!osni$ ?z a !ot1u! i%en r%i, br ol bukkan is fel, bizon&os, o%& 1ala!i %onosztett S t>bbn&ire %&ilkoss% S t>rtnt$ A tojs a n2i szeJualits jelkpe: FA !adrG;ban S K%& ltszik S ezt kellene a ln&oknak srtetlenl !e%2riznik$ A kul#s, !el& e%& titkos szoba ajtajt n&itja, a frfi ne!i szer11el kap#solatos asszo#i#i0kat kelt, kl>n>sen az els2 k>z>sls jut r0la esznkbe, !ikor a szLz rt&t tszaktja s be1rez2dik$ =a ez is a !ot1u! e%&ik rejtett jelentse, akkor !e%1an az oka, o%& !irt ne! le et r0la le!osni a 1rt: a deflor#i0 1issza#sinl atatlan$ FA !adrG;ban a ln&ok Ls%t teszi pr0bra a 1arzsl0, !iel2tt feles%l 1enn 1ala!el&iket$ A le%fiatalabbat azrt akarja el1enni, !ert az tKljr az eszn, s el iteti 1ele, o%& ne! sze%te !e% a paran#st$ :errault F'kszakllKjban azt ol1as atjuk, o%& a!ikor 'kszakll K%& tett, !int a elutazott 1olna, feles%e na%& !ulats%ot rendezett, s 1end%ek rkeztek a zba, akik sose !ertk 1olna betenni a lbukat, a!ikor a z ura ott on 1olt$ A !ese kpzeletnkre bzza, !i fol&t a z asszon&a s a 1end%ek k>z>tt, !% 'kszakll t1ol 1olt, de ann&i n&il1n1al0, o%& !indenki kitLn2en rezte !a%t$ A tojsra ull0 1r s a kul#s azt jelkpezik, o%& a 2sn2nek szeJulis ter!szetL kap#solatai 1oltak, %& !r rt et2, o%& szoron%sban ol&an n2k olttestt ltja kpzeletben, akiket azrt >ltek !e%, !ert S ozz asonl0an S Ltlenek 1oltak$ X !esket all1a, r>%t>n n&il1n1al0, o%& a n2 er2s ksrtst rez, o%& elk>1esse, a!it !e%tiltottak neki$ )e z jobb !0dszert elkpzelni 1alakinek az el#sbtsra, !int azt, a %& sz0lunk ozz: F?l!e%&ek ott onr0lQ t1ollte!ben !inden szobt 1%i%nz etsz, e%&et ki11e$ (tt a kul#sa annak a szobnak, a!el&et ne! szabad !e%nzned$G ?%& bizon&os szinten te t a F'kszakllG a szeJulis #sbtsr0l sz0l, br a t>rtnet ijeszt2 rszletei k>nn&en elterelik a fi%&el!et err2l$ ?%& !s szinten, sokkal n&il1n1al0bb !0don, a F'kszakllG a szeJualits pusztt0 aspektusair0l sz0l$ Ne a az e!ber 1%i%%ondolja a t>rtnet ese!n&eit, fur#sa k>1etkezetlens%ekre bukkan$ :ldul :errault !esjben a feles%, a!ikor f>lfedezi a szoba borzaszt0 titkt, ne! kr se%ts%et a 1end%ekt2l, olott azok a !ese szerint !% !indi% a zban 1annak$ )e! !ondja el Anne;nak, a n21rnek se, !it ltott, s ne! is kr t2le se%ts%et$ 3ind>ssze arra kri, o%& nzzen k>zl, ne! j>nnek;e !% a fi1rei, akik aznapra %rkeztek$ D%l pedi% 'kszakll feles%e ne! 1lasztja a le%kzenfek12bbnek tLn2 !e%oldst: ne! !enekl el a zb0l, ne! rejt2zik el, ne! >lt l>lt>zetet$ 3indez !e%t>rtnik FA !adrG;ban s e%& !sik, asonl0 Gri!!;!esben, a FAabl012le%n&benG, a ol a ln& el2sz>r elrejt2zik, aztn el!enekl, s 1%l r1eszi a %&ilkos rabl0kat, o%& 1e%&enek rszt e%& lako!n, a ol leleplez2dnek$ 'kszakll feles%nek 1iselkedsre ktfle !a%&arzat knlkozik: o%& a!it a tiltott szobban lt, az !ind>ssze szoron%0 fantzijnak ter!keQ s o%& !e%#salta u%&an a frjt, de abban bzik, o%& az ne! j>n r$ Ne akr el&tll0ak ezek az rtel!ezsek, akr ne!, ann&i bizon&os, o%& a F'kszakllG kt, ne! felttlenl >sszetartoz0 rzsnek ad for!t, s ezek e%&ike se ide%en a %&er!ekekt2l: el2sz>r is fltken& szeretetr2l ol1as atunk, a!ikor 1alaki ann&ira szeretn !e%tartani >r>kre, akit szeret, o%& inkbb elpuszttja, se! o%& el1iselje, o%& az !st szeressen$ 3sodszor pedi% arr0l, o%& a szeJualitssal kap#solatos rzel!ek rendk1l iz%al!asak s ksr;t2ek le etnek, u%&anakkor na%&on 1eszl&esek is$ '>nn&L a F'kszakllG npszerLs%t az er2szak s szeJualits benne szerepl2 ke1erknek tulajdontani, 1a%& annak, o%& a szeJulis bLn#selek!n&ek !indi% is lnken fo%lalkoztattk az e!berek fantzijt$ A %&er!ek sz!ra S 1le!n&e! szerint S a t>rtnet 1onzerejnek e%& rsze abban rejlik, o%& i%azolja azt a sejtst, o%& a feln2tteknek borzal!as szeJulis titkaik 1annak$ Az is kiderl a !esb2l, a!it a %&er!ek na%&on is j0l tud sajt tapasztalataib0l: a szeJulis titkok akkora ksrtst jelentenek, o%& !% a feln2ttek is a le et2 le%na%&obb ko#kzatot 1llaljk, o%& k1n#sis%ukat kiel%tsk$ "o1bb, o%& az a sze!l&, aki il&en ksrtsbe 1isz !sokat, !e%rde!li az il&en ter!szetL bntetst$ Azt isze!, o%& tudatel2ttes szinten a %&er!ek !e%rti, o%& a le!os atatlan 1r a kul#son s a F'kszakllG !s rszletei azt jelentik, o%& 'kszakll feles%e 1ala!i szeJulis !e%%ondolatlans%ot k>1etett el$ A t>rtnet azt !ondja, o%& br e%& fltken& frj K%& rez eti, o%& a feles%e a le%sKl&osabb bntetst S akr a allt S rde!el eti ezrt, e%&ltaln nin#s i%aza$ 'srtsbe esni S !ondja a t>rtnet S a le et2 le%e!beribb dolo%$ Bs a

fltken& sze!l&, aki K%& iszi, o%& sajt kezbe kell 1ennie az tlkezst, s e !e%%&2z2dse szerint #selekszik, !e%rde!li, o%& elpusztuljon$ A zastrsi Ltlens%, !el&et a tojsra 1a%& kul#sra tapad0 1r jelkpez, ol&as!i, a!it !e% kell bo#stani$ =a a partner ezt ne! rti !e%, 2 fo% szen1edni !iatta$ Br!il&en ko!or is ez a t>rtnet, az ele!zs sorn kiderl, o%& !int !inden !ese, a F'kszakllG is S br, !int !r e!ltettk, ne! tekint etjk 1al0di tndr!esnek S 1ala ol !l&en e%& !a%asabb erk>l#sis%et 1a%& e!bers%et tant$ Aki ke%&etlenl !e% akarja bosszulni zastrsa Ltlens%t, !e%rde!elten pusztul el, !i1el a szeJualitst #sak pusztt0 oldalr0l rzkeli$ Az e!bers%esebb erk>l#s az, a!el& !e%rti s !e%bo#stja a szeJulis ki %sokat S a t>rtnetnek ez a le%fontosabb !ondand0jaQ :errault is kifejti a !es ez fLz>tt !sodik Ftanuls%G; ban$ Azt rja: FP0l ltjuk, o%& ez a t>rtnet a r%i id2kb2l 1al0Q t>bb nin#senek il&en rettenetes frjek, akik a le etetlent k>1etelikQ !% a!ikor el%edetlenek 1a%& fltken&ek, akkor is ud1ariasan bnnak a feles%kkel$G Br o%& rtel!ezzk is a F'kszakllG;t, !indenkppen tan!es1el 1an dol%unk, a!el& arra fi%&el!eztet: n2k, ne en%edjetek szeJulis k1n#sis%otoknak] .rfiak, ne a%&jtok, o%& eluralkodjon rajtatok a d , a!irt szeJulisan !e%#saltak benneteket] A t>rtnetben nin#s se!!i kl>n>sebb llektani fino!s%, s f2knt ne! fejl2dnek a szerepl2k az e!bers% !a%asabb szintjre$ A !ese 1%n a 2s>k, !ind 'kszakll, !ind a feles%e, pontosan u%&anazok az e!berek, akik a !ese elejn 1oltak$ Dil%ren%et2 dol%ok jtsz0dtak le a t>rtnetben, s senki ne! lett t2lk jobb, le%feljebb taln a 1il%, !ert 'kszakll ne! l t>bb benne$ =o%& e%& 1al0di !ese o%&an dol%ozza fel a tiltott szoba !ot1u!t, !el&be a !ese 2s a fi%&el!eztets ellenre belp S ez a !esk e%szen na%& #soportjb0l derl ki, t>bbek k>z>tt pldul a F3iasszon&unk %&er!ekeG #!L Gri!!;!esb2l$ A!ikor a 2sn2 tizenn%& 1es lesz S azaz eljut a szeJulis retts% korba S, e%& kul#s#so!0t kapQ a kul#sok a z !inden szobjt n&itjk, de a 2sn2t fi%&el!eztetik, o%& az e%&ik szobba ne! szabad belpnie$ '1n#sis%t0l Lz1e kin&itja ennek a szobnak az ajtajt, de ks2bb leta%adja, o%& ott jrt, iba fa%%atjk is!telten$ Bntetskppen a ln& !e%n!ul, !i1el a beszd kpess%t rosszra: azu%s%ra asznlta$ 4ok !e%pr0bltatson !e%& keresztl, !%ne! 1%l be1allja, o%& azudott$ ?kkor Kjra !e%sz0lal, !i1el Faki !e%bnja a bLneit, s be1allja 2ket, annak !e%bo#stanakG$

.A (&'1 le4n> '( $ (&3rn>0 A F'kszakllG a szeJualits 1eszl&es aspektusr0l sz0l, arr0l, !il&en fur#sa titkok rejlenek benne, s o%& !il&en k>zeli kap#solatban ll a 1ad s ro!bol0 indulatokkalQ r>1iden: a szeJualitsnak arr0l a s>tt oldalr0l, !el&et el&esebb lland0an bezrt ajt0 !>%>tt, biztons%osan elrejt1e tartani$ A!i a F'kszakllGf;ban t>rtnik, annak se!!i k>ze a szerele! ez$ 'kszakll, aki ra%aszkodik ozz, o%& keresztl1i%&e az akaratt, s partnert birtoktr%&nak tekinti, ne! tud szeretni senkit, de 2t se tudja szeretni senki$ A #!e ellenre FA szp len& s a sz>rn&G;ben se!!i effle sz7rnyAsg nin#sen$ A szp len& apjt !e%fen&e%eti u%&an a sz>rn&, de az ol1as0 !indjrt a !ese elejn tisztban 1an 1ele, o%& ez !ind>ssze res fen&e%ets, s #sak azt a #lt szol%lja, o%& a sz>rn& eln&erje a szp len& trsas%t s ks2bb a szerel!t, s ezzel e%&tt !e%szabaduljon llatalakjt0l$ ?bben a t>rtnetben a ro! f2szerepl2 S a szp len&, az apja s a sz>rn& S e%&!s irnti rzel!ei s 1iselkedse tele 1annak %&>n%ds%%el s szeretetteljes odaadssal$ A !ese#iklus kezdett jelent2 !toszban Ap rodit >diplis szeretete fia irnt ke%&etlen s ro!bol0 atsKQ a szp len& apja irnti >diplis szeretetnek azonban, a!int azt t1iszi leend2 frjre, #sodlalatos %&0%&t0 atsa 1an abban a !esben, a!el& a #iklus !esinek #sK#st s kiteljesedst jelenti$ Az albbiakban FA szp len& s a sz>rn&G tartal!t 3ada!e /eprin#e de Beau!ont 1,5,;ben !e%jelent 1ltozata alapjn is!ertetjk$ ?z a 1erzi0 e%& korbbi fran#ia feldol%ozsonS 3ada!e de Dilleneu1e;n S alapszikQ a !ese !a 166 ebben a 1ltozatban k>zis!ert$ A !ese le%t>bb feldol%ozst0l eltr2en, a 3ada!e /eprin#e de Beau!ont;fle FA szp len& s a sz>rn&G;ben a %azda% keresked2nek ne!#sak ro! len&a, ane! ro! fia is 1an, ezek azonban ali% jtszanak 1ala!el&es szerepet a !esben$ 3ind ro! ln& i%en #sinos, kl>n>sen a le%kisebbQ 2t Fa kis 4zps%G;nek ne1ezi !indenki, s ett2l n21rei na%&on fltken&ek r$ A kt id2sebb ln& iK s >nz2, azaz ppen az ellentte a szp len&nak, !i1el 2

szern&, bjos s !indenki ez ked1es$ Az apa 1ratlanul !inden 1a%&ont el1eszti, s a #sald elsze%n&edikQ a n21rek ezt i%en rosszul tLrik, de a szp len& jelle!e #sak !% jobban su%rzik a ne z k>rl!n&ek k>z>tt$ Az apnak el kell utaznia, s !e%krdezi a ln&ait, !it ozzon nekik$ 3i1el abban re!n&kednek, o%& az utazs sorn apjuk 1isszaszerzi 1a%&ona e%& rszt, a kt n21r arra kri, ozzon nekik dr%a ru kat, a szp len& azonban se!!it se! kr t2le$ 3ikor apja er2sk>dik, o%& krjen 1ala!it, a szp len& e%& szl r0zst k1n$ (d21el kiderl, o%& 1a%&ona 1isszaszerzse iK re!n& 1olt, s az apa ol&an sze%n&en tr 1issza, a o%& Ktnak indult$ Az Kton elt1ed e%& atal!as erd2s%ben, s !r #sakne! kts%be esik, a!ikor irtelen !e%pillant e%& palottQ itt lel!et s szllst tall, de senki1el ne! tallkozik a palota lak0i k>zl$ 3snap re%%el, a!ikor t1ozni kszl, az apa szre1esz n n& %&>n&>rL r0zst, s eszbe jut, !it k1nt t2le a szp len&, t>r t neki n n& szlat$ ?kkor azonban felbukkan e%& flel!etes sz>rn&ete%, s rripakodik, a!irt ellopta a r0zsit, olott ol&an b2kezLen ltta 1end%l a kastl&ban$ Bntetskppen az apnak !e% kell alnia, !ondja a sz>rn&$ Az apa kri, k!lje !e% az lett, s elrulja, o%& a r0zskat a ln&nak szedte$ A sz>rn& belee%&ezik, o%& az apa el a%&ja a kastl&t, a 1ala!el&ik ln&a ajland0 elfo%lalni a el&t, s elszen1edni azt a sorsot, a!it a sz>rn& az apnak sznt$ Ne a erre e%&ik ln&a se 1llalkozik, a keresked2nek ro! 0napon bell 1issza kell trnie, o%& !e% aljon$ 3iel2tt elindulna, a sz>rn& e%& arann&al teli ldt n&Kjt t neki$ A keresked2nek eszbe se! jut, o%& felldozza 1ala!el&ik ln&t, a ro! 0napos aladkot azonban elfo%adja, o%& !% e%&szer lt assa 2ket, s tad assa nekik az aran&at$ 3ikor azar, tadja a szp len&nak a r0zst, de ne! tudja !e%llni, o%& el ne !ondja neki, !i t>rtnt$ A keresked2 fiai felajnljk, o%& !e%keresik s !e%>lik a sz>rn&et, de az apjuk ezt ne! en%edi, !ond1n, o%& elpusztulnnak, a !e%pr0blnk$ A szp len& ra%aszkodik ozz, o%& 2 !e%& el apja el&ett a sz>rn& >z$ Br!it !ond is neki az apja, br o%&an is pr0blja !e% rbrni el atrozsa !e%!stsra, a ln& ne! all%at rQ ra%aszkodik ozz, o%& le%albb 1ele e%&tt !enjen a sz>rn& >z$ Az aran&, a!it az apa a sz>rn&t2l kapott, le et21 tette a kt id2sebb ln&nak, o%& el2kel2 zass%ot k>ssenek$ 3ikor letelik a ro! 0nap, az apa elindul a sz>rn& kastl&a felQ s iba tiltakozik, a szp len& is 1ele tart$ A sz>rn& !e%krdi a szp len&t, o%& sajt szabad akaratb0l j>tt;e, s !ikor az i%ennel 1laszol, !e%paran#solja az apnak, o%& !enjen azaQ az 1%l, br ne z sz11el, el a%&ja a sz>rn& palotjt$ A szp lenn&al a sz>rn& K%& bnik, !int e%& kirl&n21elQ 1arzslatos !0don !inden k1ns%a azonnal teljesl$ 3inden este 1a#soraid2ben !e%lto%atja a sz>rn&$ (d21el a szp len& kezdi >r>!!el 1rni az estt, !i1el kl>nben !a%n&osnak rzi !a%t$ ?%&edl az n&u%talantja, o%& a sz>rn& !inden lto%atsa 1%n !e%kri, le%&en a feles%eQ a szp len&, ol&an ked1esen, a o%& #sak t2le telik, de !indi% 1isszautastja a sz>rn& krst, az pedi% ett2l rendk1l elkeseredik$ =ro! 0nap telik el %&, s a!ikor a szp len& !e%int e%&szer kijelenti, o%& ne! akar a sz>rn& feles%e lenni, az arra kri, o%& akkor le%albb ann&it %rjen !e%, o%& so a ne! a%&ja el$ A ln& ezt !e%%ri, de arra kri a sz>rn&et, en%edje !e%, o%& !e%lto%assa az apjtQ e%& 1arzstk>rben u%&anis lt atja a 1il% !s rszn t>rtn2 ese!n&eket, s tudja, o%& az apja !ajd elsor1ad, ann&ira bnk0dik utna$ A sz>rn& e%& etet ad neki a lto%atsra, de fi%&el!ezteti, o%& a az e%& t lejrt1al ne! tr 1issza, akkor 2 elpusztul$ 3snap re%%el a szp len& ott on tallja !a%t apja zbanQ az pedi% azt se tudja, !it #sinljon >r>!ben$ A bt&jai nin#senek ott on, a adsere%ben szol%lnak$ )21rei pedi%, akik boldo%talan zass%ban lnek, fltken&s%b2l azt ter1ezik, o%& az e%& ten tKl is ott tartjk K%ukat, !ert azt iszik, o%& akkor a sz>rn& elj>n rte, s elpuszttja$ 4ikerl rbeszlnik a szp len&t, o%& !aradjon !% e%& ti%Q de a ln& a tizedik jszakn a sz>rnn&el l!odik, s az el al0 an%on sze!re n&st tesz neki$ A ln& azt k1nja, br Kjra a sz>rn& palotjban le etne, s abban a pillanatban ott is tere!$ A szp len& a sz>rn&et fl oltan talljaQ !e%szakadt a sz1e, !ert 2 ne! tartotta be az %rett$ 3ialatt ott on 1olt, a szp len& rj>tt, !il&en er2sen ra%aszkodik a sz>rn& >zQ a!ikor aldokolni ltja, rj>n, o%& szereti, s !e%!ondja neki, o%& ne! tud nlkle lni, s ozz akar !enni feles%l$ ?rre a sz>rn& irtelen kirl&fi1 1ltozikQ r>1idesen #satlakozik ozzjuk a szp len& boldo% apja s a #sald t>bbi rsze is$ A %onosz n21rek szoborr 1ltoznak, s !indaddi% szobrok !aradnak, a!% !e% ne! bnjk bLneiket$ FA szp len& s a sz>rn&G;b2l ne! tudjuk !e%, !il&en llat alakjt 1iselte a sz>rn&Q a !ese ezt a kpzeletnkre bzza$ 4ok eur0pai orsz%ban is!eretes e%& ol&an !ese#soport, a!el&ben az llat12le%n&, az FE!or s :s&# G !toszt utnoz1a, k%&0alakot 1isel$ ?tt2l eltekint1e, e t>rtnetek ese!n&ei #sakne! teljesen !e%e%&eznek a !r e!ltettek1el, e%&etlen ki1telt2l eltekint1e$ A!ikor a 2s 1isszan&eri e!beri alakjt, k>zli, o%& azrt 1ltozott bntetsl k%&01, !ert el#sbtott e%& r1aln&t$ 3i1el ki asznlta ldozata te etetlens%t, o%& szeJulis 1%&ait kiel%tse, #sak az ol&an >nzetlen szerele! 1lt atja !e%, a!el& ajland0 felldozni !a%t a szeretett sze!l&rt$ A kirl&fi azrt ppen k%&01 1ltozott, !i1el ez az llat fallikus szi!b0lu!: az ol&an szeJulis 1%&at jelkpezi, a!el& e!beri kap#solat !e%tere!tse nlkl t>r sajt kiel%lsre, s ldozatt kizr0la% sajt #ljaira asznlja fel,

!int a k%&0 tette az denben$ A!ikor ennek a #sbtsnak tadjuk !a%unkat, akkor 1esztjk el az rtatlans% llapott$ FA szp len& s a sz>rn&G;ben a 1%zetes fordulatot az idzi el2, o%& az apa r0zst lop le%ked1esebb, le%kisebbik ln&nak$ ?z a #selekedete e%&idejLle% jelkpezi az apa ln&a irnti szeretett, s azt, o%& a ln& el fo%ja 1eszteni szzess%t, !i1el a let>rt 1ir% S kl>n>sen a let>rt r0zsa S ltalban a szzess% el1esztsnek szi!b0lu!a$ ?z !ind az apa, !ind a ln& sz!ra K%& tLn et, o%& a ln& Fsz>rn&LG l!n&eken fo% keresztl!enni$ A t>rtnet azonban k>zli 1elnk, o%& ez a flele! alaptalan, a sz>rn&Lnek, llatiasnak itt l!n&r2l kiderl, o%& !l& e!bers% s szeretet atja t$ =a a F'kszakllG;t >ssze asonltjuk FA szp len& s a sz>rn&G;n&el, azt !ond atjuk, o%& az els2 a szeJualits pri!it1, a%ressz1 s >nz2, destrukt1 aspektusait !utatja beQ ezeket az rzel!eket kell az e%&nnek !e% aladnia a oz, o%& a szerele! ki1ir%oz assk$ A !sodik !ese pedi% arr0l beszl, !i is 1al0jban az i%azi szerele!$ A 'kszakll K%& 1iselkedik, a o%& azt 1szj0sl0 !e%jelense alapjn el1rjuk t2leQ 1isszataszt0 klseje ellenre a sz>rn& u%&anol&an 1onz0 sze!l&is%, !int a szp len&$ ?z a t>rtnet arr0l %&2zi !e% a all%at0jt, o%& br!il&en kl>nb>z2 is a frfi s a n2, 1al0jban t>kletesen >sszeillenek, a !e%felel2 partnerek e%&!s sz!ra, a!i a sze!l&is%ket illeti, s a a szeretet szlai fLzik 2ket >ssze W!% a a %&er!ek tartott is t2le, o%& ez ne! %& 1anU$ 3% a F'kszakllG;b0l kiderl, o%& a %&er!ek le%rosszabb flel!ei a szeJualitssal kap#solatban korntse! alaptalanok, FA szp len& s a sz>rn&G;b2l ele%end2 er2t !ert et a oz, o%& rbredjen: flel!ei tulajdon szoron%0 szeJulis fantzijnak ter!kei 1oltak$ 3% a szeJualits els2 pillantsra llatiasnak tLn et, a 1al0s%ban a frfi s a n2 k>z>tti szerele! !inden rzele! k>zl a le%kiel%t2bb, s az e%&etlen, !el& a tart0s boldo%s% alapjul szol%l at$ X k>n&1ben t>bb el&tt e!ltettk, o%& a !esk se%tenek a %&er!eknek !e%rteni >diplis ne zs%ei ter!szett, s re!n&t n&Kjtanak sz!ra, o%& ezeknek a ne zs%eknek f>lbe fo% kerekedni$ A F=a!upip2keG a le%jobb plda r, !il&en 1eszl&ekkel jr a %&er!ek sz!ra a szl2k !e%oldatlan s pusztt0 !0don kilt >diplis fltken&s%e$ ?%&etlen !s !esb2l se! derl ki ol&an 1il%osan, !int FA szp len& s a sz>rn&G;b2l, o%& a %&er!ek >diplis kap#sol0dsa a szl2 >z ter!szetes, k1natos, s !inden rdekelt sz!ra a le et2 le%ked1ez2bb k>1etkez!n&ekkel jr, felt1e, o%& a feln2tt rs fol&a!n talakul, s !s tr%&at tall !a%nak: a a %&er!ek le1lik a szl2r2l, s rzel!eit a szerel!esre >sszpontostja$ Idiplis kap#sol0dsaink ne!#sak le%na%&obb rzel!i ne zs%eink forrsai Wbr azokk 1l atnak, a ne! !ennek t a !e%felel2 fejl2dsen a feln2tt 1ls sornU, ane! bel2lk fakad tart0s boldo%s%unk is, a a !e%felel2 fejl2dsen s talakulson !ennek keresztl$ A t>rtnetb2l kiderl, o%& a szp len& >diplisan k>t2dik apj ozQ erre utal e%&rszt az, o%& r0zsaszlat kr t2le, de az is, o%& S !int !e%tudjuk S !% n21rei blba jrtak s ud1arl0kat tartottak, 2 !indi% ott on lt, s a 1alaki ud1arolni pr0blt neki, azzal rtotta el, o%& !% tKl fiatal, s F!% n n& 1i% az apj1al szeretne !aradniG$ A szp len& #sak apja irnti szeretetb2l #satlakozik a sz>rn& >zQ azt szeretn, a kap#solatuk !entes !aradna a szeJualitst0l$ A sz>rn& palotja, a ol a szp len& !inden k1ns%a azonnal teljesl, a %&er!ekek tipikus nr#isztikus fantziakpei k>z tartozik W!int azt !r az FE!or s :s&# G;1el kap#solatban kifejtettkU$ Aitka az ol&an %&er!ek, aki sose 1%&akozna ol&an let utn, a ol so a se!!it ne! k>1etelnek t2le, s !inden k1ns%a, a!int ki!ondja 2ket, azonnal teljesl$ A !ese arra tant, o%& ez a fajta let ne!#sak o%& ne! tesz boldo%%, ane! r>1idesen ress s unal!ass 1lik S ol&ann&ira, o%& a szp len& e%& id2 utn ali% 1rja a sz>rn& esti lto%atsait, olott el2sz>r rette%ett t2lk$ =a se!!i ne! szaktan flbe ezt a nr#isztikus lo!letet, ne! lenne !ir2l t>rtnetet !ondaniQ a nr#iz!us, tantja a !ese, br!il&en 1onz0nak tLnjk is, 1al0jban ne! boldo% let, ane! e%&ltaln ne! is let$ A szp len& akkor bred letre, a!ikor !e%tudja, o%& az apjnak szks%e 1an r$ A !ese e%&es 1ltozataiban az apa sKl&os bete%s%be esikQ !sutt a ln&a el1esztse !iatti bnatt0l sor1adozik, is!t !s 1ltozatokban na%& bajba kerl$ A!ikor a szp len& err2l rtesl, nr#isztikus llete e%& #sapsra >sszeo!likQ #selekedni kezd, s ett2l 2 !a%a S s a t>rtnet S is!t felled$ A!ikor konfliktus el&zetbe kerl S apja irnti szeretete s a sz>rn& ra%aszkodsa k>z>tt kell 1lasztania S, a szp len& el a%&ja a sz>rn&et, s 1isszatr az apj oz$ Ne ekkor rbred, !enn&ire szereti a sz>rn&et S ez annak a jele, o%& !e%lazultak azok a szlak, !el&ek apj oz fLztk, s szeretett t1itte a sz>rn&re$ <sak a!ikor a szp len&

K%& d>nt, o%& el a%&ja apja zt, s 1isszatr a sz>rn& >z S azaz !iutn felsz!olta az apj oz fLz2d2 >diplis rzele! szlait S, 1lik sze!ben az azel2tt 1isszataszt0nak rzkelt szeJualits %&>n&>rL1$ A !ese 1szzadokkal el2zi !e% .reudnak azt a felis!erst, o%& a %&er!eknek !indaddi% undort0nak kell reznie a szeJualitst, a!% szeJulis 1%&ai a szl2 >z kap#sol0dnak, !i1el #sak a szeJualits irnti ne%at1 belltotts% 2riz eti !e% a 1rfert2zstabu !e%t>rst2l, s ezltal az e!beri #sald stabilitsnak !e%rendlst2l$ Ne a!int e%&szer le1lt a szl2r2l s korban ozz ill2 partnerre irn&ul, azaz a a nor!lis fejl2dsi fol&a!at 1%be!e%&, akkor S ppen ellenkez2le% S az e%&n %&>n&>rLnek fo%ja rezni a szeJualitst$ FA szp len& s a sz>rn&G a %&er!ek >diplis rzel!einek pozit1 oldalait sze!llteti, de azt is be!utatja, !il&en 1ltozsokon kell ezeknek az rzel!eknek keresztl!ennik a feln2tt rs sornQ a !ese !e%rde!li a di#sretet, !ell&el (ona s :eter Hpie el al!ozza a The =lassic 8airy Tales W'lasszikus tndr!eskU #!L tanul!n&k>tetben$ 4zerintk a F=a!upip2keG utn Fez a le%jelkpesebb tndr!ese, s rzel!ile% is a le%kiel%t2bbG$ FA szp len& s a sz>rn&G a !ese kezdetn azt az retlen felfo%st tkr>zi, o%& az e!ber S !int llat s !int llek S kett2s letet lj s az ut0bbit jelkpezi a szp len&$ A feln2tt rs fol&a!n azonban e!beri !i1oltunknak ezek a !esters%esen szt1lasztott aspektusai e%&eslnek: e%&edl ennek se%ts%1el r etjk el e!beri kiteljesedsnket$ FA szp len& s a sz>rn&G;ben t>bb nin#senek is!eretlens%re kr oztatott szeJulis titkok, !el&ek felfedezs ez a 2snek !e% kell jrnia az >nis!eret ez 1ezet2 osszK s ne z utat, !iel2tt a boldo% befejezs le ets%ess 1lna$ Bppen ellenkez2le%: FA szp len& s a sz>rn&G;ben nin#senek rejtett titkok, ane! na%&on is k1natos, o%& a sz>rn& 1al0di ter!szetre fn& derlj>n$ A!ikor a 2sn2 rbred, !il&en is a sz>rn& 1al0jban, pontosabban: a!ikor rj>n, !il&en ked1es s szeret2 sz1L ln&, tstnt !inden j0ra fordul$ A t>rtnetben ne!#sak az a fontos, o%&an szereti !e% fokozatosan a szp len& a sz>rn&et, !% #sak ne! is az, o%&an 1iszi t apja irnti szeretett a sz>rn&re, ane! az, o%& 2 !a%a !il&en fejl2dsen !e%& keresztl !indezek sorn$ 'ezdetben azt iszi, 1lasztania kell apja irnti s a sz>rn& irnti szeretete k>z>ttQ le%na%&obb >r>!re azonban, a szp len& rd>bben, o%& retlen felfo%sra 1all azt inni, o%& ez a ktfle szeretet ellenttben ll e%&!ssal$ 3ikor apja irnti, eredeti >diplis szerett t1iszi leend2 frjre, a to1bbiakban a szp len& apjt azzal a fajta szeretettel szereti, a!i neki is a le%jobb$ ?z adja 1issza !e%%&en%lt e%szs%t, s boldo% letet biztost sz!ra szeretett ln&a k>zelben$ ?z adja 1issza a sz>rn&nek is e!beri for!jt, s le ets%ess 1lik, o%& boldo% zass%ban ljen e%&tt a szp lenn&al$ A szp len& zass%a az e%&kori sz>rnn&el jelkpes ese!n&: annak a 1eszl&es szakadknak az t idalst jelenti a!el& az e!ber ltnek FllatiasG s F!a%asabbG oldalai k>z>tt tton%$ ?z a szakadk 1a%& elszakads a 5 !esben bete%s% for!jban jelenik !e%: a!ikor el2sz>r az apa, !ajd a sz>rn& elszakad a szp len&t0l s !indatt0l, a!it jelkpez, !indkett2 !ajdne! elpusztul$ Y%&anakkor ez a szeJualits nk>zpontK, retlen Wfallikus; a%ressz1, destrukt1U szakasznak is 1%t jelenti, s az ol&an szeJualits kialakulsnak kezd2pontjt, a!el& !l& szereteten s elk>telezetts%en alapul0 e!beri kap#solatban tallja !e% kiel%lst$ A sz>rn& #sakne! bele al, a!ikor el kell 1lnia a szp len&t0l, aki e%&idejLle% a szeretett n2 s :s&# , az e!beri llek$ ?z a pri!it1, >nz2a%ressz1 szeJualits 1%t jelenti, s ol&annak a kezdett, a!el& kiel%lst e%& szabadon 1llalt, szeretetteljes kap#solatban tallja !e%$ ?zrt a sz>rn& #sak akkor e%&ezik bele abba, o%& a szp len& el&ettestse apjt, a!ikor a ln& biztostja r0la: szabad akaratb0l !arad 1eleQ s ezrt is kri is!telten feles%l, de a!ikor a ln& 1isszautastja, ne! ll rajta bosszKt, s ne! k>zeledik ozz, !iel2tt !a%a a ln& ne! k>zli 1ele !a%t0l, o%& szereti$ =a a tndr!ese k>lt2i n&el1t lefordtjuk a pszi# oanalzis k>znapi n&el1re, akkor a szp len& s a sz>rn& zass%a az >szt>n;n szo#ializ#i0jt s u!aniz#i0jt jelenti a felettes n ltal$ 3enn&ire tall0 te t, o%& az FE!or s :s&# G;ben ennek az e%&eslsnek a %&!>l#st, E!or s :s&# %&er!ekt Ir>!nek 1a%& G&>n&>rLs%nek ne1ezik: ez az FnG teszi le et21 sz!unkra a boldo% let ez szks%es el%edetts%et$ A !toszt0l eltr2en, a !esnek nin#s r szks%e, o%& il&en n&ltan fo%al!azza !e%, !il&en d1>s atssal 1an az e%&esls a kt !ese 2sre$ =atsosabb kpet asznl ennek kifejezsre: e%& ol&an 1il%t, !el&ben a j0k boldo%an lnek, de a rosszak S a n21rek S el2tt is n&it1a ll a ja1uls, a !e%1lts Ktja$ 3inden !ese ol&an 1arzstk>r, a!el& bels2 1il%unk 1ala!el&ik >sszete12jt tkr>zi, s azt az utat, !el&et !e% kell jrnunk, o%& eljussunk az retlens%t2l az retts%i%$ Aki ajland0 bele!erlni abba a !l& i%azs%ba, !el&et a !esk k>z>lnek 1elnk, el2sz>r #sak e%& !l&, #s>ndes 1zfelletet fo% ltni, a!el& sajt kpt tkr>zi 1isszaQ r>1idesen azonban felfedezi a !l&ben lelke bels2 zLrza1art, de !e%ltja azt is, !il&en Kton n&er eti el a bkt

>n!a%1al s a 1il%%al: kzdel!einknek u%&anis ez a jutal!a$ Az itt tr%&alt !esket >nkn&esen 1lasztotta! ki, br bizon&os foki% befol&solt, !enn&ire k>zis!ert az illet2 !ese$ 3i1el !inden t>rtnet az e!beri llek fejl2dsnek 1ala!el&ik llo!st brzolja, a k>n&1 !sodik rsze ol&an !esk ele!zs1el kezd2dik, !el&ekben a %&er!ek f%%etlens%rt kzd: akr kelletlenl, s #sak akkor, a!ikor a szlei akarata ellenre rkn&szertik, !int a FPan#si s PuliskaG;ban, 1a%& spontnabb !0don, !int FAz %i% r2 paszul&G;ban$ :iroska a farkas %&o!rban s <sipker0zsika az ors01al 1al0 ksrletez%etse k>zben a kelletnl korbban szerzett ol&an tapasztalatokat, !el&ekre !% ne! kszlt felQ !indketten !e%tanuljk, o%& !e% kell 1rniuk, !% feln2tt rnek, s azt is, o%& e ez !it kell tennik$ A F=0fe rkeG;ben s a F=a!upip2keG; ben a %&er!ek #sak akkor 1lik >n!a%1, a!ikor le%&2zte a szl2t$ =a k>n&1e!et e t>rtnetek br!el&ik1el fejezte! 1olna be, K%& tLn etett 1olna, o%& a ne!zedki konfliktusnak, !el& S !int a !esk is tanKstjk S ol&an r%i, !int !a%a az e!beris%, nin#s ked1ez2 !e%oldsa$ Ne a !esk azt is k>zlik, o%& a ol il&en konfliktus j>n ltre, az a szl2 nk>zpontKs%nak a k>1etkez!n&e, annak, o%& rzketlen a %&er!ek jo%os i%n&ei irnt$ 3a%a! is szl2 l1n, sz1esebben fejezte! be k>n&1e!et e%& ol&an !es1el, a!el& arr0l sz0l, o%& a szl2i szeretet is ol&an r%i, !int !a%a az e!beris%, akr#sak a %&er!ek szeretete szlei irnt$ Bs ebb2l a %&>n%d szeretetb2l fejl2dik ki azutn az a !sfajta szeretet, a!el& a %&er!eket, a feln2, !ajd szerel!es ez fLzi$ Br!i le%&en is a el&zet a 1al0s%ban, a tndr!est all%at0 %&er!ek K%& rzi, o%& irnta 1al0 szeretetb2l szlei letket is ko#kztatnk, o%& !e%szerezzk neki, a!ire 1%&ik$ Ne a %&er!ek azt is iszi, o%& !e% is rde!li ezt az odaad0 szeretetet, !ert 2 !a%a is ajland0 felldozni az lett a szl2rt$ %& a %&er!ek, feln>1eked1e, !% azok sz!ra is bkt s boldo%s%ot oz, akik sKl&os lelki torzulsaik !iatt szinte ol&anok, !int az llatok$ 4 a!ikor ezt teszi, !ind !a%nak, !ind lettrsnak boldo%s%ot szerez, s e%&szers!ind boldo%% teszi a szleit is$ Bkben fo% lni >n!a%1al s a 1il%%al$ ?z is e%& abb0l a sokfle i%azs%b0l, !el&eket a !esk k>z>lnek 1elnk, s !el&ek irn&tani tudjk az letnketQ s ez az i%azs% ppK%& r1n&es !a, !int e%&szer, 1ala!ikor r%es;r%ene

A /OR,!T MEG-EGYZSE Az an%ol Ffair& taleG sz0 szerinti fordtsa u%&an Ftndr!eseG, s a k>tetben tr%&alt !esk t>bbs%e a katalo%izls a%&o!n&ai szerint 1al0ban tndr!ese, t%abb rtele!ben azonban e%&szerLen F!estG jelent, s a szerz2 is le%%&akrabban il&en rtele!ben asznlja, te t a Ffair& taleG;t a sz>1e%ben le%t>bbsz>r F!esG;nek fordtotta!$ A je%&zetek k>z>tt a !e%felel2 el&en feltntette! az e%&es !esk 1a%& e%&b idzett !L1ek !a%&ar fordtsnak biblio%rfiai adatait, persze #sak akkor, a e%&ltaln kiadtk 2ket s a fordtsok pontosak$ )e! tette! !e% ezt a Gri!!;!esk esetben, !ert le%t>bbjknek S sajnos S nin#s !e%bz at0 s pontos !a%&ar fordtsa$ A Gri!!; !eskb2l 1al0 idzeteket, a ol le etett, A0na& G&>r%& k>zis!ert tdol%ozsaib0l 1ette! t, de sokszor 1ltoztatsokkal, iszen az tdol%ozs ter!szetnl fo%1a pontatlan$ A !a k>zkzen for%0 kiadsok k>zl sz>1e% Lnek !ond at0 a Bigetsz*e #!L 1lo%ats, a!el&ben uszon>t Gri!!;!ese jelent !e% Yrbn ?szter fordtsban W?ur0pa '>n&1kiad0, 1959U, ez azonban ne! tartal!azza a le%t>bbsz>r idzett !esket$

-EGYZETEK 1$ Ni#kensnek a F:iroska s a farkasG;ra 1onatkoz0 !e%je%&zsei1el s a !eskre 1onatkoz0 nzetei1el kt k>n&1 is fo%lalkozik: An%us gilson: The Corl! o' =harles :ickens W/ondon, 4eeker and garbur%, 19,7U s 3i# ael <$ 'otzin: :ickens an! the 8airy Tale WBo*lin% Green, Bo*lin% Green Yni1ersit& :ress, 19,6U$ 6$ /ouis 3a#)ei#e: Varieties o' Parable W)e* +ork, <a!brid%e Yni1ersit& :ress, 19-5U$ A Vzibabk < arles 'in%sle& The Cater ;abies W18-5U #!L k>n&1e$ 5$ G$ '$ < esterton: 3rtho!o4y W/ondon, Po n /ane, 1979U ;!a%&arul is !e%jelent DgazsgotE #!!el 1966;ben S, s <$ 4$ /e*is: The Allegory o' Bo,e WHJford, HJford Yni1ersit& :ress, 195-U$ 8$ An%olul FPa#k t e Giant 'illerG$ ?z a !ese, 1ala!int a FPa#kG;#iklus t>bb !s darabja is 'at erine 3$ Bri%%s A :ictionary o' ;ritish 8olk Tales #!L n%&k>tetes !L1ben 1an kin&o!tat1a$ A k>n&1e!ben e!ltett an%ol np!esk !ind itt tall at0k$ Az an%ol !esk !sik fontos %&Ljte!n&e Posep Pa#obs !L1e: English 8airy Tales W/ondon, Na1id )utt, 1897U s $ore English 8airy Tales W/ondon, Na1id )utt, 1895U$ 5$ F" e !i% t& opes t at !ake us !en$G A$ "enn&son: Dn $em6rim, /lllD$ -$ FA alsz s az ifritG tr%&alsnl Az ezeregyjszaka mesinek Burton ltal ksztett an%ol fordtst asznlta!$ WA !a%&ar sz>1e% =onti Aezs2 fordtsb0l idz: Az ezeregy jszaka mesi, Vj 3a%&ar '>n&1kiad0, Bp$, 195-$U FA pala#kba zrt szelle!G a Gri!! test1rek Fin!er) un! Gausm%rchen #!L %&Ljte!n&ben jelent !e%$ ?zt a k>n&1et sokszor lefordtottk an%olra, de ezek k>zl #sak ke1s L az eredeti ez$ Az elfo%ad at0ak k>z tartozik: >rimm.s 8airy Tales W)e* +ork, :ant eon Books, 1988U s The >rimm.s >erman 8olk Tales W<arbondale, 4out ern (llinois Yni1ersit& :ress, 19-7U$ Dala!enn&i Gri!!;!ese eredett, 1il%szerte f>llel et2 1ltozatait s !s !esk ez s le%endk oz 1al0 kap#solatt stb$ ta%lalja Po annes Boite s Geor% :oli1ka k>n&1e: Anmerkungen zu !en Fin!er) un! Gausm%rchen !er ;r !er >rimm W5 k>tet, =ildes ei!, Hl!s, 19-5U$ FA pala#kba zrt szelle!G azt illusztrlja, o%&an breszt a szl2i !a%atarts a %&er!ekben ol&an fantzikat, !el&ekben rendk1li atalo!ra tesz szert, s tKlszrn&alja apjt$ A t>rtnet 2snek abba kellett a%&nia az iskolt, !ert #saldja na%&on sze%n& 1olt$ .elajnlja, o%& se%t a !unkban apjnak, a sze%n& fa1%0nak, az azonban ne! sokra tartja a fit, s azt !ondja neki: F)e! K%& 1an az, des fia!, ne! szoktl a ne z !unk oz, ne! is brnd$G Ne azrt elindulnak, s !iutn e%sz dlel2tt dol%oztak, dlben az apa ja1asolja, o%& ebdeljenek, s pi enjenek e%&et$ A fiK azt !ondja, o%& 2 inkbb jr e%&et az erd2ben, s !adrfszket keres, !ire apja kifakad: FZ, te perna ajder, addi% l0tsz;futsz, !% a 1%n !ajd !o##anni se! tudsz a fradts%t0l$G Az apa te t ktszer is

albe#sli fit: el2sz>r kts%be 1onja alkal!ass%t a ne z !unkra, !sodszor pedi% S no a a fiK !r bebizon&totta rter!etts%t S !e%1et2en rezteti 1ele, o%& ne! tudja fel asznlni a szabad idejt$ (l&en tapasztalatok utn 1ajon !el&ik serdl2 fiK ne! szeretn bebizon&tani apjnak, o%& t1ed, o%& 2 sokkal jobb annl, a!il&ennek apja %ondoljaM A !esben ez a 1%&, ez a fantzia !e%1al0sul$ A!int a fiK fszkeket keres%l az erd2ben, e%&szer #sak an%ot all: F?n%edj ki]G %& tallja !e% a pala#kba zrt szelle!et, a!el&ik azonban el2sz>r el akarja puszttani, bosszKb0l, !ert il&en osszK id2re bezrtk$ A fiK ra1aszul r1eszi a szelle!et, o%& bKjjon 1issza a pala#kba, na%&jb0l K%&, a o%& a alsz az Ezeregyjszaka !esjben, s #sak akkor en%edi ki Kjra, a!ikor e%& ron%&darabot kap t2le jutal!ul, a!el&ik e%&ik 1%1el beforraszt !indenfle sebet, !sik 1%1el pedi% !indent ezstt 1ltoztat$ Az ezstt 1ltoztatott tr%&akkal a fiK j0ltet tere!t apjnak s !a%nak, s F!i1el !inden sebet be tudott %&0%&tani, 2 lett a le% resebb or1os az e%sz 1il%onG$ A pala#kba zrt %onosz szelle! !ot1u!a !r 2si jKdeai;perzsa le%endkban is !e%tall at0, !el&ekben 4ala!on kirl& az eretnek 1a%& en%edetlen szelle!eket %&akran 1asldikkba, rzpala#kokba 1a%& borost>!l2kbe zrta, s ezeket aztn a ten%erbe dobta$ FA alsz s az ifritG is rszben ebb2l a a%&o!n&b0l tpllkozikQ erre utal az a rsz, a!ikor az ifrit el!esli a alsznak, o%& e%&szer fellzadt 4ala!on ellen, aki ezrt bntetsb2l pala#kba zrta 2t, s a ten%erbe 1etette$ FA pala#kba zrt szelle!G;ben ez az 2si !ot1u! e%&beol1adt kt !sik a%&o!nn&al$ Az e%&ik S j0lle et !a%a is 4ala!on kirl& le%endib0l ered S k>zpkori elbeszls az >rd>%r2l, akit 1ala!el&ik szent e!ber fo%l&ul ejt asonl0 k>rl!n&ek k>z>tt, azutn kiszabadt, s arra kn&szerti, o%& szol%lja 2t$ A !sik e%& t>rtnel!i sze!l&is% alakja k>r sz2tt !eskb2l tpllkozikQ ez ne! !s, !int " eop rastus Bo!bastus :ara#elsus 1on =o en ei!, a rne1es s1j#i;n!et or1os, aki a lD($ szzadban lt, s #sodasz!ba !en2 %&0%&tsai 1szzadokon t iz%attk az eur0pai kpzelet1il%ot$ Az e%&ik il&en t>rtnet szerint :ara#elsust e%&szer e%& fen&2fb0l kiszLr2d2 an% a ne1n sz0ltotta$ A tud0s felis!eri, o%& a an% az >rd>%, aki p0k for!jban beleszorult a fba, .elajnlja az >rd>%nek, o%& kiszabadtja, a ad neki e%& ol&an or1oss%ot, a!el& !inden bete%s%et !e%%&0%&t, 1ala!int e%& ol&an fol&adkot, a!el& !indent arann& 1ltoztat$ Az >rd>% rll az alkura, azutn el akar ro anni, o%& !e%>lje azt a szent e!bert, aki 2t beszortotta a fba$ :ara#elsus, o%& ezt !e%akadl&ozza, an%osan !orfondrozni kezd, !ond1n, ne! rti, o%&an 1ltoz at a atal!as >rd>% ol&an apr0#ska llatt, !int a p0k$ Az >rd>% !e%!utatja neki, 1issza1ltozik p0kk, !ire :ara#elsus is!t beszortja a fba$ ?z a t>rtnet is e%&bknt e%& Dir%ilius ne1L 1arzsl0r0l sz0l0, j01al r%ebbi t>rtnetb2l szr!azik WBolt s :oli1ka, i$ !$U$ ,$ A !ese!ot1u!ok S k>ztk a pala#kba zrt szelle!ek 1a%& 0risok S le%teljesebb felsorolst a k>1etkez2 kt !L tartal!azza: Antti A$ Aarne: The Ty*es o' the 8olktale W=elsinki, 4uo!alainen "iedeakate!ia, 19-1U s 4tit " o!pson: $oti' Dn!e4 o' 8olk Biterature W- k>tet, Bloo!in%ton, (ndiana Yni1ersit& :ress, 1955U$ " o!pson katal0%usban a pala#kba ra1aszs%%al 1issza#salo%atott szelle! stb$ !ot1u!a N1687, N61,,$1, A181, ',1, s ',66 sorsz!ok alatt tall at0$ Ynal!as 1olna, a a k>n&1e!ben szerepl2 1ala!enn&i !ese!ot1u! katal0%ussz!ait felsoroln!, tekint1e, o%& a fenti kt kzik>n&1b2l br!el&ik !ot1u! k>nn&Lszerrel 1isszakeres et2$ 8$ =erkules !tosznak s a t>bbi %>r>% !tosznak tr%&alsakor Gusta1 4# *ab k>n&1re t!aszkodo!: >o!s an! GeroesH $yths an! E*ics o' Ancient >reece W)e* +ork, :ant eon Books, 198-U$ 9$ 3ir#ea ?liade: ;irth an! "ebirth W)e* +ork, =arper and Brot ers, 1958UQ $yth an! "eality W)e* +ork, =arper n Ao*, 19-5U$ /sd !% :aul 4aint&1es: Bes =ontes !e Perrault et les rcits *arallIles W:aris, 1965U es Pan de Dries: ;etrachtungen zum $%rchen beson!ers in seinem Verh%ltnis zu Gel!ensage un! $ythos W=elsinki, .olklore y .ello*s <o!!uni#ations )o$ 157, 1958U$ 17$ gil el! /aiblin $%rchen'orschung un! Tie'en*sychologie WNar!stadt, gissens# aftli# e Bu# %esells#aft, 19-9U #!L k>n&1nek #ikkei !l&pszi# ol0%iai alapon tr%&aljk a !esket, kl>nfle irn&zatok rt2 !e%k>zeltsb2l$ <sakne! teljesnek !ond at0 biblio%rfit is k>z>l$

11$ A !esk alapos s rszletes pszi# oanalitikus ele!zst !% senki ne! 1%ezte el$ .reud ezzel a t!1al kap#solatban kt r>1id #ikket publiklt 1915;ban: F3ese;an&a%ok felbukkansa az l!okbanG s FA ro! ldika t!jaG$ A F:iroska s a farkasG s FA farkas s a t ke#ske%idaG #!L Gri!!;!esk fontos szerepet jtszanak .reud res !L1ben S F?%& %&erekkori neur0zis t>rtnetb2lG S, a!el& FA farkase!berG #!en 1lt k>zis!ertt$ /sd 4i%!und .reud: The #tan!ar! E!ition o' the =om*lete Psychological Corks W/ondon, =o%art :ress, 1955U 16$ s 1,$ k>tetben$ 4ok !s pszi# oanalitikus !unka is fo%lalkozik a !eskkel, ann&i, o%& itt fel se! le et sorolni 2ket, de !ajdne! !ind felletesen, !int pldul Anna .reud The Ego an! the $echanisms o' :e'ence #!L k>n&1e is W)e* +ork, (nternational Yni1ersities :ress, 198-U$ A kifejezetten !eskkel fo%lalkoz0 freudista tanul!n&ok k>zl a k>1etkez2ket kell !e%e!ltene!: Htto Aank: Psychoanalytische ;eitr%ge zur $ythen'orschung WB#s, Neuti#ke, 1919UQ Alfred ginterstein: :ie Pubert%tsriten !er $%!chen un! ihre #*uren im $%rchen (Dmago, Dol$ 18$ 1968U$ ?zenk1l n n& !est kl>n is ele!eztek pszi# oanalitikus nz2pontb0l S pldul 4teif Bornstein a F<sipker0zsi; kG;t (Dmago, Dol$ 19$1955$UQ P$ .$ Grant Nufa F=0fe rkG;t Wuo$ Dol$ 67$ 1958$UQ /illa Desz&;ga%ner a F:iroska s a far;kasG;t (The Psychoanalytic 8orum, Dol$ 1$ 19--UQ Ber&l 4and;ford a F=a!upip2ktG Wuo$ Dol$ 6$ 19-,U$ ?ri# .ro!! a The 8orgotten Banguage W)e* +ork, Aine art, 1951U #!L k>n&1ben t>bbsz>r is i1atkozik !eskre, kl>n>sen a F:iroska s a farkasG;ra$ 16$ 3a%a Pun% s a jun%ianus analitikusok j01al alaposabban fo%lalkoznak a !eskkel$ ?bb2l a terjedel!es irodalo!b0l sajnos i%en ke1eset fordtottak le an%olra$ A jun%inus pszi# oanalitikusok !esertel!ezsnek jelle%zetes pldja 3arie /ouise 1on .ranz Dnter*retation o' 8airy Tales W)e* +ork, 4prin% :ubli#ations, 19,7U #!L !unkja$ ?%& res !ese jun%inus sze!pontK ele!zsnek taln le%jobb pldja ?ri# )eu!ann !L1e: Amor an! Psyche W)e* +ork, :ant eon, 195-U$ Pun%i alapokon a !esk le%tfo%0bb feldol%ozst =ed*i% 1on Beit 1%ezte el ro!k>tetes !L1ben: #ymbolic !es $%rchens s >egensatz un! Erneuerung im $%rchen WBern, A$ .ran#ke, 1956 s 195-U$ 3rskeltebben doktriner !unka Pulius ?$ =eus# er rsa: A Psychiatric #tu!y o' 8airy Tales W4prin%field, < arles " o!as, 19-5U$ 15$ FA ro! kis!ala#G 1ltozatait lsd Bri%%snel Wi$ !U$ A !ese ele!zsekor a le%els2 n&o!tatott kiadst 1ette! alapul: P$ H$ =alli*ell: Jursery "hymes an! Jursery Tales W/ondon, 1885U$ A kt kisebbik !ala# #sak a ks2bbi 1ltozatok n!el&ikben !arad letben, a!i jelent2sen #s>kkenti a !ese atst$ 3s 1ltozatokban pedi% a !ala#oknak ne1k 1an, a!i !e%za1arja a %&er!eket abban, o%& a !ala#okban a fejl2ds ro! stdiu!t lssa$ 3srszt azonban 1annak ol&an feldol%ozsok is, a!el&ek ki!ondjk, o%& a kisebb !ala#ok az >r>!>k keresse !iatt ne! tudtak !a%uknak er2sebb s biztons%osabb ott ont pteni: a le%kisebb srb0l ptette, !ert szeretett benne e!pere%ni, a k>zps2 pedi% kposztb0l, !ert ez a ked1en# tele 1olt$ 18$ Az ani!isztikus %ondolkodsra 1onatkoz0 idzet Aut Encyclo*e!ia o' the #ocial #ciences W)e* +ork, 3a#!illan, 1988U$ Benedi#t FAni!iz!usG #!L #ikkb2l 1al0:

15$ Az ani!isztikus %ondolkods %&er!ekkori fokozatai1al, 1ala!int tizenkt 1es kori% tapasztal at0 do!inan#ij1al kap#solatban lsd Pean :ia%et: The =hil!.s =once*t o' the Corl! W)e* +ork, =ar#ourt, Bra#e, 1969U$ 1-$ A F'eletre a )apt0l, n&u%atra a =oldt0lG nor1% np!ese$ An%ol fordtsban Andre* /an% The ;lue 8airy ;ook W/ondon, /on%!ans, Green, 1889U #!L %&Ljte!n&ben ol1as at0$ W3a%&arul is !e%jelent G$ Bek 3ar%it fordtsban a F T n!rek, t7r*k, tltosok+ #!L !essk>n&1ben, 30ra 'iad0, Bp$ 19,5$U 1,$ FA szp len& s a sz>rn&G na%&on r%i !ese, s i%en sok 1ltozata is!eretes$ A le%jobban elterjedt 1ltozatok

k>z tartozik 3ada!e /eprin#e de Beau!ont !esje, a!el& (ona s :eter Hpie The =lassic 8airy Tales W/ondon, HJford Yni1ersit& :ress, 19,8U #!L 1lo%atsban ol1as at0$ FA bkakirl&G a Gri!! test1rek !esje$ 18$ :ia%et el!leteinek >ssze%zst P$ =$ .la1ell k>n&1ben ol1as atjuk: The :e,elo*mental Psychology o' Kean Piaget W:rin#eton, Dan )ostrand, 19-5U$ 19$ )Kt istenn2r2l b21ebben lsd ?ri# )eu!ann: The >reat $other W:rin#eton, :rin#eton Yni1ersit& :ress, 1955U$ FB%boltknt fedi be f>ldi tere!t!n&eit, akr a #sibit 010 t&Kk$G 'pi brzolsa Yres ;)ofer Wlll$ dinasztiaU e%&ipto!i szarkof%jnak fed2lapjn lt at0 a )e* +ork;i 3etropolitan 3Kzeu!ban$ 67$ 3i# ael :olan&i: Personal FnoLle!ge W< i#a%o, Yni1erit& of < i#a%o :ress, 1958U$ 61$ 4i%!ond .reud: F?%& %&erekkori neur0zis t>rtnetb2lG, i$ !, 66$ )e! is!erek u%&an e%&etlen tanul!n&t se!, a!el& a !eseillusztr#i0k za1ar0 !i1oltt ele!eznQ !sfajta ol1as!n&okkal kap#solatban azonban ezt !r sokszor bebizon&tottk$ /sd pldul 4$ P$ 4a!uels FAttention :ro#ess in Aeadin%: " e ?ffe#t of :i#tures on t e A#Ruisition of Aeadin% AesponsesG #!L tanul!n&t (Kournal o' E!ucational Psychology, Dol$ 58$ 19-,U s erre a probl!ak>rre 1onatkoz0 >sszefo%lal0 re#enzi0jt: F?ffe#ts of :i#tures on /earnin% to Aead, <o!pre ension, and AttitudeG ("e,ieL o' E!ucational "esearch, Dol$ 87$ 19,7U$ 65$ P$ A$ A, "olkien: Tree an! Bea' WBoston, =ou% ton 3ifflin, 19-5U$ 68$ "ekintl&es !enn&is%L szakirodalo! fo%lalkozik az lo!!e%1ons k>1etkez!n&ei1el S pldul < arles .is er F:s&# oanal&ti# (!pli#ations of Ae#ent Aesear# on 4leep and Nrea!in%G #!L #ikke (Kournal o' the American Psychoanalytic Association, Dol$ 15$ 19-5U s /ouis P$ gest, =erbert =$ Panszen, Bo&d '$ /ester s .lo&d 4$ <ornelison Pr$ tanul!n&a: F" e :s&# osis of 4leep Nepri1ationG (Annals o' the JeL <ork Aca!emy o' #cience, Dol$ 9-$ 19-6U$ 65$ < esterton, i$ !$ 6-$ 4i%!und .reud: FA neurotikus e!ber #sald;fantzijaG WF" e .a!il& Ao!an#e of t e )euroti#GU, i$ !$ Dol$ 17, 6,$ A F=ro! k1ns%G Bri%%s szerint Wi$ !$U eredetile% sk0t !ese$ 3int !r e!ltette!, ez a !ot1u! kl>nfle 1ltozatokban, az e%sz 1il%on !e%tall at0$ ?%& indiai !esben pldul e%& #saldnak teljesl et ro! k1ns%a$ Az asszon& az els2 k1ns%ot arra asznlja, o%& #sodlatos szpp te%&e >n!a%t, s a!ikor ez teljesl, !e%sz>kik e%& er#e%%el$ A d >s frj erre azt k1nja, o%& az asszon& 1ltozzon diszn01Q 1%l a fiuknak kell az utols0 k1ns%%al az asszon&t eredeti llapotba 1issza1ltoztatni, 68$ Y%&anez az ese!n&sor !s rtel!ezs szerint szi!bolikusan azt fejezi ki, o%& a!ikor #s>kken az >szt>n;n ksztetsei el2tt 1al0 be 0dols 1eszl&e S a o%& a ti%ris s a farkas ltal kp1iselt llati 1ads% az 2z ltal szi!bolizlt szelds%% alakul S, e%&Kttal %&en%l az n s a felettes n fenn at0s%a az >szt>n;n felett$ Ne !int o%& a fiK a !esben !e% is indokolja el atrozst, o%& inni fo% a ar!adik forrsb0l, !%pedi% a k>1etkez2 sza1akkal: F!ond atsz, a!it akarsz, ol&an szo!jas 1a%&ok, o%& ne! bro! to1bbG, a sz>1e%ben k>z>lt rtel!ezs 1al0sznLle% k>zelebb ll a t>rtnet !l&ebb jelents ez$ 69$ FA ten%erjr0 4zindbd s a te er ord0 4zindbdG tr%&alsnl az Ezeregyjszaka Burton ltal ksztett fordtsra t!aszkodta! (The Arabian Jights. Entertainments@5 WA !a%&ar fordts =onti Aezs2 fordtsra ji$ !$b t!aszkodik$U 57$ Az Ezeregyjszaka s kl>n>sen az 177l;es sz! t>rtnetr2l s jelentsr2l lsd Don der /e& en: :ie Celt !es $%rchens 1;6$ WNsseldorf, ?u%en Niederi# , 1955U$ M 51$ Az 1771 t>rtnet keretl szol%l0 !es1el kap#solatban lsd ?!!anuel <osRuin Be Prologue)=a!re !es $ille et Nne Juits #!L rst az ?tu!es 8olkloriOues W:aris, < a!pion, 1966U #!L k>tetben$

P0!a%a! a kerett>rtnettel kap#solatban Po n :a&ne fordtsra t!aszkodta! W/ondon, 1918U$ 56$ Az 2si e%&ipto!i !es1el kap#solatban lsd ?!anuel de Aou%e: F)oti#e sur un !anus#rit %&ptienG ("e,ue archologiOue Dol$ 8$ 1856UQ g$ .$ :trie: Egy*tian Tales, Dol$ 6$ W1895UQ s Boite s :oli1ka, i$ !$ s 55$ FA kt test1rG kl>nfle 1ltozatait 'urt Aanke ele!zi :ie zLei ;r !er #!L tanul!n&ban (8olk Bore 8elloL =ommunications, Dol$ 118$ 1958U$ 58$ 3e%le et2sen szokatlan, o%& e%& !ese enn&ire pontosan !e%ne1ezze a el&sznt$ Akik fo%lalkoztak ezzel a krdssel, arra a k>1etkeztetsre jutottak, o%& az il&en !ese e%& 1al0s%os ese!nn&el ll 1ala!il&en kap#solatban$ =a!eln 1rosban pldul e%&szer 1al0sznLle% elraboltak n n& %&er!eket, a!ib2l ks2bb kialakult a a!elni Fpatkn&fo%0G t>rtnete, a!el& a 1rosbeli %&er!ekek eltLnst beszli el$ ?z a t>rtnet inkbb pldzat, !intse! i%azi WtndrU!ese, !i1el in&zik bel2le a kibontakozs s a app& end$ Az il&esfle t>rtnel!i utalsokat tartal!az0 t>rtnetek azonban ln&e%ket tekint1e #sak e%& 1ltozatban is!eretesek$ FA ro! n&el1G !ot1u!nak szles k>rL elterjedse s sz!os, kl>nfle 1ltozata ellene sz0l annak, o%& e !esnek t>rtnel!i alapja 1olna$ Y%&anakkor azonban sszerLnek ltszik, o%& e%& 41j#ban kezd2d2 t>rtnet er2sen an%sKl&ozza ro! kl>nb>z2 n&el1 !e%tanulsnak s !a%asabb szinten 1al0 inte%rlsnak fontoss%t, iszen 41j#ban n%& n&el1 l e%&!s !ellett: a n!et, a fran#ia, az olasz s a rtoro!n$ 3i1el e n&el1ek e%&ike S 1al0sznLle% a n!et \ 1olt a 2s an&an&el1e, lo%ikusnak ltszik, o%& ro! kl>nb>z2 el&re kldtk el ro! kl>nb>z2 n&el1et tanulni$ A!it a s1j#i !ese all%at0 a felsznen K%& rt, o%& a kl>nfle n&el1et beszl2 e!bereknek !a%asabb e%&s%et S 41j# S kell alkotniuk, !l&ebb szinten az e!ber kl>nfle bels2 tenden#iinak inte%r#i0jt is jelenti$ 55$ A tollak le1e%2be fKjsnak szokst abb0l a #lb0l, o%& az e!ber eld>ntse, !erre !enjen, lsd Bolt s :oli1ka, i$ !, Dol$ 6$ 5-$ "olkien, i$ !$ 5,$ /sd pldul Poe& t>rtnett Bruno Bettel ei! The Em*ty 8ortress W)e* +ork, .ree :ress, 19-,U #!L k>n&1ben$ 58$ Pean :ia%et:,,^e 3rigins o' Dntelligence in =hil!ren W)e* +ork, (nternational Yni1ersities :ress, 1956U s The =onstruction o' "eality in the =hil! W)e* +ork, Basi# Books, 1958U$ 59$ gatt& :iper: The Bittle Engine That =oul! W?au <laire, gis#onsin, ?$ 3$ =ale, 1958U$ 87$ A$ A$ 3ilne 1ersnek #!e FNisobedien#eG a Chen Ce Cere Very <oung #!L k>tetb2l W)e* +ork, ?$ :$ Nutton, 1968U, 81$ A l0 ne1e, F.aldaG, a !ese 2si eredetre utal$ A =hanson !e "olan! WAoland;nekU 2snek lo1t Dalantin, Dalantis, Dala;tin stb$ n1en ne1ezik, s .alda ne1e 1al0sznLle% ebb2l szr!azik$ 3% ennl is 2sibb a beszl2 l0 !ot1u!a, "a#itus rta, o%& a %er!nok lo1ai llt0la% !e% tudtk j0solni a j>12t, s orkulu!nak asznltk 2ket$ Y%&anez a felfo%s elterjedt a skandin1 npek k>z>tt is$ 86$ A FAos*al s /illianG;nal kap#solatban lsd Bri%%s, i$ !$ Az i%azi !en&asszon& el&t elfo%lalja e%& %onosz bitorl0, akit 1%l lelepleznek s !e%bntetnek, de k>zben az i%azi !en&asszon& jelle!t ne z pr0bknak 1etik al S ez a !ot1u! az e%sz 1il%on elterjedt$ /sd$ :$ Arfert: :as $oti, ,on !er unterschobenen ;raut in !er internationalen Erz%hlungsliteratur WAosto#k, Nissertation, 189,U$ A rszletek a kl>nb>z2 orsz%okban, de !% e%& kultKrn bell is !sok s !sok, a!i a !eskkel kap#solatban ltalban is i%az, !ert az alap!ot1u!okat !inden ol el&i 1onsokkal s szoksokkal %azda%tjk$ 85$ "o1bbi n n& sor u%&anabb0l a fejezetb2l is!t #sak azt i%azolja, !il&en !e% atroz0 atst %&akorolnak

a !esk a k>lt2kre$ =eine a !eskre e!lkez1n %& rQ 3il& bLbjosn #sen%1e ull az des dajka;sz0 rnk] s: A dalr0l, aj , esze!be jut szerel!es, dr%a dajk!, f>l1illan barna kpe s a sLrL rn# az ar#n$ Dn !nsterlandi nne 1olt, !eslni sose fradt, szjn a r! ist0ria s a npdal e%&re radt$ The Poems o' Geine W/ondon, G$ Bell$ and 4ons, 191-U$ W3a%&arul: Jmetorszg, 3a%&ar =elikon, Bp$, 19-6, 'ardos /szl0 fordtsa$U 88$ FA libapsztorln&G e!ltett 1ltozatai1al kap#solatban, 1ala!int a t>bbi Gri!!;!esre 1onatkoz0 to1bbi adatokrt lsd Bolt s :oli1ka, i$ !$ 85$ "olkien, i$ !$ 8-$ 3ar& P$ <ollier;?u%ene /$ Gaier: FAdult Aea#tions to :referred < ild ood 4toriesG =hil! :e,elo*ment, Dol$ 69$ 1958U$ 8,$ < esterton, i$ !$ 3auri#e 3aeterlin#k: The ;lue ;ir! W)e* +ork, Nodd, 3ead, 1911U$ 3a%&arul: A kk ma!r, 3a%&ar =elikon, Bp$, 19-1$ 88$ A t>r>k !eskr2l s kl>n>sen (szkender t>rtnetr2l lsd b21ebben Au%ust )its# ke: :ie ;e!rohung W4tutt%art, ?rnst 'lett, 19,6U$ ?z a k>n&1 a !esk !s sajtoss%ait is tr%&alja, kl>n>sen azt, !il&en szerepet jtszik a fen&e%ets az >n!e%1al0sts s ezltal a szabads% ki11sban, s o%& !i a szerepe a se%t2ksz bartnak$ 89$ Do! Dater abf i# die 4tatur Nes /ebens ernstes . ren, Do! 3tter# en die .ro natur Ynd /ust zu fabulieren$ Goet e: Pahme Qenien W4zeld lnikU, D($ 57$ Arr0l, o%& Goet e an&ja o%&an !eslt finak, Bettina 1on Arni! r >oethe.s ;rie'Lechsel mit einem, Fin!e #!L k>n&1ben WPena, Niederi# s, 197-U$ 51$ Fger 1ieles brin%t, *ird !an# e! et*as brin%enG S Goet e: 8aust5 56$ < arles :errault: Gistoires ou =ontes !u tem*s *ass, a,ec !es $oralitez W:aris, 1-9,U$ ?ls2 an%ol fordtsa, !el&et Aobert 4a!ber ksztett, 1,69;ben jelent !e% /ondonban: Gistories or Tales o' Past Times5 ?zek k>zl a le%is!ertebbeket lona s :eter Hpie is kiadta idzett !1ben$ 4zerepelnek Andre* /an% !essk>n&1eiben is: a F:iroska s a farkasG benne 1an a The ;lue 8airy ;ookban, i$ !$ 55$ Pelent2s terjedel!L irodalo! fo%lalkozik :errault;1al s !esi1el$ A le%jelent2sebb !unka S asonl0 Bolt s

:oli1ka !L1 ez, a!el& a Gri!!;!esket dol%ozza fel S 3ar# 4oriano k>n&1e: Bes =ontes !e Perrault W:aris, Galli!ard, 19-8U$ Andre* /an%: Perrault.s Po*ular Tales WHJford, <larendon :ress, 1888U #i!L k>n&1ben i%& ir: F=a a [:iroska s a farkas\ !inden 1ltozata K%& 1%z2dne, !int :errault;, ne! 1olna rde!es fo%lalkoznunk 1ele, le%feljebb ann&it fLz etnnk ozz, o%& a t>rtnet masinrijt azok az id2k !oz%atjk, [a!ikor az llatok beszlni tudtak\, 1a%& le%albbis ezt feltteleztk r0luk$ '>ztudott azonban, o%& a [:iroska\ n!et 1ltozata Wa Gri!! test1rekU ne! a farkas %&2zel!1el 1%z2dik$ :iroska s a na%&!a!a letre kel, s a farkas pusztul #l$ /e et, o%& ez 1olt a !ese eredeti befejezse, a!it :errault #sak azrt a%&ott el, !ert tKls%osan 1al0sznLtlenl an%oz atott a l(D$ /ajos korabeli %&er!ekszobkban, de az is le et, o%& a %&er!ekek k>1eteltk ki !a%uknak, o%& a !esnek Fj0 le%&en a 1%eG$ Akr o%& 1olt is, a n!et $%rchen !e%2riz e%& 1il%szerte elterjedt !itikus ese!n&t: l2 e!berek felbukkanst annak a sz>rn&nek a belsejb2l, a!el& felfalta 2ket$G 58$ A F:iroska s a farkasG fran#ia 1ltozatai k>zl kett2 !e%jelent a $elusine)ban WDol$ 5$ 188-;,, s Dol$ -$ 1896; 5U$ 55$ Dbi!5 5-$ Njuna Barnes: JightLoo! W)e* +ork, )e* Nire#tions, 195,U$ "$ 4$ ?liot be1ezet2jt a JightLoo!hoz lsd$ uo$ 5,$ 8airy Tales Tol! Again, Gusta1e Nor illusztr#i0i1al W/ondon, <assel, :etter and Galpin, 18,6U$ A sz0ban for%0 illusztr#i0t k>z>lte Hpie s Hpi# is, i$ !$ 58$ A F:iroska s a farkasG e%&b 1ltozatait lsd Bolt s :oli1ka, i$ !$ 59$ Gertrude <ra!pton: Tootle the Engine W)e* +ork, 4i!on and 4# uster, 198-U, a F/ittle Golden BookG sorozatban$ -7$ A kl>nfle Pa#k;!esket, belert1e FAz %i% r2 paszul&G WFPa#k and t e BeanstalkGU 1ltozatait lsd Bri%%snl, i$ !$ -1$ A "antalosz !tosz1al kezd2d2 #iklussal kap#solatban S a!el&nek k>zppontjban Hidipusz ll, s a!el& a Geten Thebai ellen)nel s Anti%on all1al 1%z2dik S lsd 4# *ab, i$ !$ -6$ A F=0fe rkeG 1ltozatai1al kap#solatban lsd Bolt s :oli1ka, i$ !$ -5$ A F=0fe rkeG ele!zse a Gri!! test1rek 1ltozatn alapszik$ -8$ A F" e +oun% 4la1eG a !sodik nap n&ol#adik !esje Basile Pentamerone)jbm, a!el&et 1-5-;ban adtak ki el2sz>r$ An%olul: The Pentamerone o' >iambattista ;asile W/ondon, Po n /ane t e Bodle& =ead, 1956U$ -5$ A r!as sz! kap#solatt a szeJualitssal a tudattalanban b21ebben tr%&alo! a 578$ oldalon kezd2d2 rszben$ --$ A t>rpket s a t>rpk el&t a folkl0rban tr%&alja j0 n n& sz0#ikkben, k>ztk a PLerge un! "iesen #!Lben is =ans Bh# told;4thubli: Gan!L7rterbuch !es !eutschen Aberglaubens WBerlin, de Gru&ter, 196,;86U #!L kzik>n&1e$ Brdekes #ikkeket tartal!az a !eskr2l s a !ese!ot1u!okr0l is$ -,$ Anne 4eJton: Trans'ormations WBoston, =ou% ton 3ifflin, 19,1U$ -8$ FA ro! !ed1eG els2 n&o!tatott 1ltozatt lsd Bri%%s, i$ !$ -9$ ?rik =$ ?rikson: D!entity <outh an! =risis W)e* +ork, g$ g$ )orton, 19-8U$ M ,7$ (Ba ;elle au bois !ormant+, lsd :errault, i$ !$Q a F<sipker0zsikaG an%ol fordtsait lsd /an%: The ;lue 8airy

;ook)jban, s Hpie s Hpie, i$ !$;ben$ A FNornr>s# enG;t lsd Gri!! test1rek, i$ !$ ,1$ A F)ap, =old s "aliaG Basile, i$ !$;ben az >t>dik nap >t>dik !esje$ ,6$ A F<sipker0zsikaG el2futrait lsd Bolt s :oli1ka, i$ !$, s 4oriano, i$ !$ ,5$ Azzal a tnn&el kap#solatban, o%& a F=a!upip2keG a le%is!ertebb 1ala!enn&i tndr!ese k>zl, lsd 8unk an! Cag)nalls :ictionary o' 8olklore W)e* +ork, .unk and ga%nalls, 1957U$ /sd Hpie es Hpie, i$ !$ is$ =o%& e%&ben a le%ked1eltebb !ese is, lsd <ollier s Gaier, i$ !$ ,8$ A le%els2 =a!upip2ke;tpusK knai !es1el kap#solatban lsd Art ur gale& F< inese <inderella 4tor&G #!L #ikkt (8olklore, Dol$ 58$ 198,U$ ,5$ A lbbelik, belert1e a szandlok s papu#sok t>rtnett, lsd A$ "$ gil#oJ: The $o!e o' 8ootLear W)e* +ork, 1988U$ A Nio#letianus rendelett is tartal!az0, az el2bbinl is rszletesebb !unka ?$ Paefert k>n&1e: #komo! och skotill,erkning 'rRn me!elti!en till ,ara !agar W4to#k ol!, 1958U$ ,-, Az FAs# enbr>delG eredet1el s jelents1el, 1ala!int a t>rtnet sok !s rszlet1el kap#solatban lsd Bolt s :oli1ka, i$ !$, s Anna B$ Aoot : The =in!erella =ycle W/und$ Gleerup, 1951U, ,,$ Barnes, i$ !$ ,8$ B$ Aubenstein: F" e 3eanin% of t e <inderella 4tor& in t e Ne1elop!ent of a /ittle GirlG, American Dmago, Dol$ 16, W1955U$ ,9$ (Ba >atta =enerentola+ az els2 nap atodik !esje Basile Pentamerone)jben, i$ !$ 87$ Aendk1l ritkn fordul el2, o%& 1alakit K%& >lnek !e%, o%& e%& lda fedel1el kit>rik a n&akt, j0lle et ez t>rtnik FA bor0kafen&2G #!L Gri!!;!esben is, a ol a %onosz !osto a %& >li !e% !osto afit$ A !ot1u!nak alkal!asint t>rtnel!i el2z!n&ei 1annak$ "ours;i 4zent Ger%el& WGre%oriusU a frankok t>rtnett tr%&al0 !unkjban S Gistory o' the 8ranks W)e* +ork, <olu!bia Yni1ersit& :ress, 191-US el2adja, o%& .rede%und kirl&n2 Waki 59,;ben alt !e%U %& akarta !e%>lni tulajdon ln&t, Ai%undist, de a ln&t !e%!entettk a se%ts%re siet2 szol%k$ .rede%und kirl&n2 azrt pr0blta !e% elpuszttani a ln&t, !ert az kijelentette, o%& an&ja el&e 2t illetn !e%, !ert 2 a FjobbG S 1a%&is !ert az 2 szlei !r kirl&ok 1oltak, !% an&ja szobaln&knt kezdte a pl&jt$ "e t a ln& >diplis arro%an#ija S Fen%e! illet !e% jobban an&! el&eG S ki 1ja az an&a >diplis bosszKjtQ a szl2 !e%pr0blja !e%>lni a el&re aspirl0 %&er!ekt$ 81$ (Ba mala matrI+, lsd A$ de )ino: Nsi e costumi abruzzesi, Dol$ 5$ 8iabe W.irenze, 1885;,U$ 86$ A =a!upip2ke;!ot1u!ot tartal!az0 !esket ele!zi 3arian A$ <oJ =in!erellaH Three Gun!re! an! 8orty)'i,e Variants #!L !unkjban W/ondon, Na1id )utt, 1895U$ 85$ ?zt illusztrl atja az a ne1ezetes t1eds is, a!el& a pszi# oanalzis korai id2szakban e%& idei% elfo%adtatta !a%t$ .reud annak alapjn, a!it a n2i p#iensek !ondtak el neki pszi# oanalzisk sorn S l!aikat, szabad asszo#i#i0ikat, e!lkeiket S, arra a k>1etkeztetsre jutott, o%& %&er!ekkorukban !inde%&iket el#sbtotta az apja, s ez 1olt az oka neur0zisuknak$ .reud #sak akkor is!erte fel, o%& az apai #sbts 1al0sznLle% ne! ol&an %&akori, !int a o%& 2 azt itte, a!ikor ol&an p#iensek is asonl0 l!n&ekr2l sz!oltak be, akiknek j0l is!erte %&er!ekkort, s tudta, o%& az el#sbts ne! t>rtnt !e%$ ?kkor n&il1n1al0 lett sz!ra S a!it az0ta sz!talan eset alt!asztott S, o%& a sz0ban for%0 n2k ne! 1al0s%os l!n&eiket, ane! 1al0s%osnak !e%lt 1%&aikat idztk fel$ 'isln& korukban, az >diplis szakasz idejn !ind azt szerette 1olna, a apja fli% szerel!es bel, a le%sz1esebben feles%l 1enn, 1a%& le%albbis a szeret2je 1olna$ ?zt ol&an szen1edl&esen k1ntk, o%& lnken el is kpzeltk$ 's2bb ol&an rzel!i intenzitssal idztk fel ezeket a fantzikat, o%& azt ittk, ennek ne! le et !s oka, !int az, o%& az ese!n&ek 1al0ban !e%t>rtntek$ Elltottk s szentl ittk, o%& 2k se!!i1el se! pro1okltk az apai #sbtstQ az apk a felel2sek !indenrt$ ?%&sz01al: 2k ppol&an rtatlanok 1oltak, !int =a!upip2ke$

3iutn .reud felis!erte, o%& a #sbtsnak ezek az e!lkkpei ne! 1al0s%os ese!n&ekre, ane! #sak fantzikra 1onatkoznak, s ezrt a tudattalan !l&ebb rte%einek !e%is!ers ez se%tik ozz a p#ienseket, n&il1n1al01 1lt, o%& ne!#sak e%& 1%&at tekintettek betelj esltnek, ane! ezek a p#iensek kisln& korukban korntse! 1oltak rtatlanok$ ?l#sbtsukat ne!#sak k1ntk s 1al0snak kpzeltk, ane! %&er!ekes !0don !a%uk is !e%pr0bltk el#sbtani apjukat S pldul K%&, o%& !uto%attk !a%ukat, 1a%& !s asonl0 !0dszerrel pr0bltk breszt%etni az apa szerel!t$ W4i%!und .reud: FAn Autobio%rap i#al 4tud&G, JeL Dntro!uctory Bectures to Psychoanalysis stb$ i$ !$, Dols$ 67$, 66$U 88$ /sd !% pldul: F<ap of Aus esG, Bri%%s, i$ !$ 85$ :errault F=a!upip2kG;jt Hpie es Hpie, i$ !$ k>zli$ 4ajnos S a le%t>bb an%ol fordts oz asonl0an S 2k is ki a%&tk a !ese tanuls%t >sszefo%lal0 1erset, az FAs# enputtelG;t lsd Gri!!, i$ !$ 8-$ FAas in <oatieG, Bri%%s, i$ !$ WAz idzett 1ersike A0na& G&>r%& fordtsa$U 8,$ 4tit " o!pson: $oti' Dn!e45$$, i$ !$, s The 8olk Tale W)e* +ork, Nr& den :ress, 198-U$ 88$ A a!u ritulis jelent2s%1el, 1ala!int a !e%tisztulsban s a %&szban jtszott szerep1el kap#solatban lsd az FAs esG W=a!uU sz0#ikket Pa!es =astin%s Encyclo*e!ia o' "eligion an! Ethics #!L k>n&1ben W)e* +ork, 4#ribner, 1917U$ A a!u folklorisztikus jelents1el s asznlat1al, 1ala!int a !eskben bet>lt>tt szerep1el kap#solatban pedi% lsd az FAs# eG sz0#ikket Bh# told;4thubli, i$ !$;ben$ 89$ A FAas in <oatieG;t 1a%& e%& ozz na%&on asonl0 !est !e%e!lt a =om*laynt o' #cotlan! W1587U, a!el& 3urra& szerkesztsben jelent !e% 18,6;ben$ 97$ ?rr2l az e%&ipto!i !esr2l Aen Basset rt: =ontes *o*ulaires !.A'riOue W:aris, Guil!oto, 1975U$ 91$ ?rik =$ ?rikson: D!entity an! the Bi'e =ycle, Psychological Dssues, Dol$ 1$ W)e* +ork, (nternational Yni1ersities :ress, 1951U$ 96$ ?%& izlandi F=a!upip2kG;ben a alott an&a !e%jelenik a !e%alzott 2sn2 l!ban, s e%& 1arzserejL tr%&at ad neki, a!el& tse%ti a ne zs%eken, a!% e%& kirl&fi !e% ne! tallja a #ipell2jt stb$ Pon Arnason: 8olk Tales o' Dcelan! W/eipzi%, 18-6;-8U s Dcelan!ic 8olktales an! Begen!s WBerkele&, Yni1ersit& of <alifornia :ress, 19,6U$ 95$ =a!upip2ke feladatait lsd Aoot , i$ !$ 98$ 4oriano, i$ !$ 95$ :errault, !iutn el!ondta a !est, az >sszefo%lal0 tanuls%ban S 4oriano sza1ai1al: FkeserL ir0ni1alG S ne1ets%ess teszi =a!upip2ke t>rtnett$ Azt !ondja, o%& el2n&>s, a 1alaki intelli%ens, btor s e%&b j0 tulajdons%okkal br, de !indezek ne! sokat rnek ((ce seront choses ,aines+@, a nin#s ozz j0 keresztapja 1a%& keresztan&ja, aki r1n&t szerez nekik$ 9-$ <oJ, i$ !$ 9,$ Bruno Bettel ei!: #ymbolic Coun!s WGlen#oe, " e .ree :ress, 1958U$ 98$ A odope t>rtnett 4trabo el!ondsban is!erjk: The >eogra*hy o' #trabo, /oeb <lassi#al /ibrar& W/ondon, =eine!ann, 1956U$ 99$ Aoot , i$ !$ 177$ Aa&!ond de /o& Pa!eson: Three Bectures on =hinese 8olklore W:eipin%, :ubli#ations of t e <olle%e of < inese 4tudies, 1956U$ Ai%re!ont: (8uss& un! #chuh)#ymbolik un! Erotik+., Anthro*o*yteia, Dol$ 5$ W/eipzi%, 1979U$

171$ F"read softl& be#ause &ou tread on !& drea!sG, idzet gillia! Butler +eats F=e *is es for t e <lot s of =ea1enG #!L 1ersb2l, The =ollecte! Poems W)e* +ork, 3a#!illan, 195-U, 176$ Po%%al a%%0d atnnk pldul, a e%& %&er!ek tudatosan felis!ern, o%& az aran&papu#s a 1a%ina szi!b0lu!a is le et, a o%&an az se! 1olna j0, a tudatosan !e%rten a k>zis!ert an%ol %&er!ek1ers szeJulis !ondani1al0jt: <o#k a doodle do] 3& da!e as lost er s oeQ 3& !asterfs lost is fiddle sti#kQ And t e& donft kno* * at to do] W3a%&arul kb$: =ajajajj] Gazdasszon&o! el1esztette a #ip2jtQ %azdura! el1esztette e%edL1on0jtQ s !ost ne! tudjk, !it #sinljanak]U :edi% az els2 sz0 ar%0 jelentst !a !r a %&er!ekek is j0l is!erik WF#o#kG d pniszU$ A 1ersikben a #ip2 szi!bolikus jelentse u%&anaz, !int a F=a!upip2kG;ben$ =a a %&er!ek !e%rten, !ir2l sz0l a 1ers, 1al0ban Fne! tudn, !it #sinljonG] Y%&anez 1olna a el&zet, a rten a F=a!upip2keG !inden rejtett jelentst S a!it e%&etlen %&er!ek se! rt S, s a!el&ek k>zl n n&at, s azokat is #sak bizon&os foki%, itt !e%pr0blta! kifejteni$ 175$ ?rikson: D!entity an! the Bi'e =yclek, i$ !$Q D!entity, <outh an! =risis, i$ !$ 178$ F=a!upip2keG;t>rtnetek, !el&ekben #ip2 el&ett %&LrL 1ezet a 2sn2 felis!ersre Wt>bbek k>z>ttU: F3aria (ntaulataG s F3aria (ntauraddaG, !indkett2t lsd Archi,io *er lo #tu!io !elle Tra!izioni Po*ulari, Dol$ 6$ W:aler!o, 1886U s F/es 4ouliersG Au%uste Nozon: =ontes Albanais W:aris, 1881U #!L %&Ljte!n&ben$ 175$ FA szp len& s a sz>rn&G !a 3ada!e /eprin#e de Beau!ont 1ltozatban a le%is!ertebb, a!el& an%olul el2sz>r a The <oung $isses $agazine)ban jelent !e% 1,-1;ben$ Vjra kiadta Hpie s Hpie, i$ !$ 17-$ Az llat12le%n& !ot1u!nak szles k>rL elterjedst tr%&alja /utz A> ri# : $%rchen un! Cirklichkeit Wgiesbaden, 4teiner, 19,8U #!L rsa$ 17,$ A kafper !est lsd :ictionary o' 8olklore, i$ !$, es G$ 3$ "eal: Fa''ir W/ondon, .olk 4o#iet&, 188-U$ 178$ :ie $%rchen !er Celtliteratur, $alaiische $%rchen, szerk$: :aul =a!bru# WPena, Niederi# s, 1966U$ 179$ /eo .robenius: AtlantisH Volksm%rchen un! Volks!ichtungen aus A'rika WPena, Niederi# s, 1961;8$ Dol$ 1;17$U$ 117$ Hpie es Hpie, i$ !$ 111$ F" e gell of t e gorldfs ?ndG, lsd Bri%%s, i$ !$ 116$ FA bkakirl&G eredeti 1ltozatt, !el&et a Gri!! test1rek ne! adtak ki, lsd Posep /efftz: $%rchen !er ;r !er >rimmH Nr'assung W=eidelber%, <$ ginter, 196,U$ 115$ Bri%%s, i$ !$ 118$ 4eJton, i$ !$ 115$ Az FE!or s :s&# G; ez lsd ?ri# )eu!ann: Amor an! Psyche, i$ !$ A t>rtnet 1ltozatait lsd ?rnst "e%et off: #tu!ien zum $%rchenty*us ,on Amor un! Psyche WBonn, 4# roeder, 1966U$ Az il&en !ot1u!ot tartal!az0 !esket felsorolja Boite s :oli1ka is Wi$ !$U FA tn#os;dalos kis pa#sirtaG #!L Gri!!;!ese tr%&alsnl$

11-$ Aobert Gra1es: A*uleius $a!aurensis H The Trans'ormations o' Bucius W)e* +ork, .arrar, 4traus n +oun%, 1951U, 11,$ FAz el1arzsolt diszn0G;t lsd Andre* /an%: The "e! 8airy ;ook W/ondon, /on%!ans, Green, 1897U s 3ite 're!nitz: "um%nische $%rchen W/eipzi%, 1886U$ 118$ F'eletre a )apt0l, n&u%atra a =oldt0lG, lsd Andre* /an%: The ;lue 8airy ;ook, i$ !$ 119$ ?bben is pr uza!ot is!er etnk fel a szLz rt&a el1eszts1el, 1a%&is azzal, o%& els2 szeJulis l!n&e sorn a n2nek fel kell ldoznia testnek e%& kis rszt$ A #sirke#sont !int 1arzserejL tr%& s !int a !a%asra %s eszk>ze ann&ira szokatlan s 1al0sznLtlen, o%& inkbb a kisujj le1%s ut0la%os i%azolsaknt kerl etett a !esbe, 1a%& o%& !e%%&2z2bb te%&e a kisujjnak !int utols0 ltrafoknak asznlatt$ Ne a o%& !r a F=a!upip2keG ele!zsnl e!ltette!, az esk12i szertarts e%&ik szi!bolikus jelentse ppen az, o%& a sikeres zaslet rdekben a n2nek le kell !ondania arr0l a 1%&r0l, o%& sajt fallosza le%&en, s be kell rnie frj1el$ A kisujj le1%sa te t se!!ikppen se! >nkasztr#i0t jelkpez, ane! inkbb azt, o%& a n2nek bizon&os fantzikr0l le kell !ondania, a >rlni akar annak, o%& ol&an, a!il&en, s o%& a frje is pp ol&an, a!il&en, 167$ F'kszakallG, lsd :errault, i, !$ ?ls2 an%ol fordtst Hpie s Hpie Wi$ !$U k>zli Kjra$ P01al :errault el2tt is lteztek !r ol&an !esk, !el&ekben a tiltott szobba 1al0 belps !essze!en2 k>1etkez!n&ekkel jrt$ ?z a !ot1u! jelenik !e% pldul FA ar!adik !n%orl0 t>rtnetbenG az Ezeregyjszakban s a Pentamerone ne%&edik napjnak atodik !esjben$ 161$ F3r$ .oJG, lsd Bri%%s, i$ !$ 166$ FA szp len& s a sz>rn&G; >z lsd Hpie s Hpie, i$ !$

(AHNA/H3 A !esk s a sz>1e%ben e!ltett e%&b irodalo! biblio%rfiai adatait a Pe%&zetekben k>zl>!, s itt nem is!tle! !e%$ A !eseirodalo! ol&an atal!as, o%& !inden !est !% senki ne! pr0blt !e% e%&be%&Ljteni$ An%olul a le%sz!1onalasabb s a le%k>nn&ebben elr et2 %&Ljte!n&t Andre* /an% adta ki a The ;lue, ;roLn, =rimson, >reen, >rey, Bilac, 3li,e, 3range, Pink, "e!, Violet s <elloL 8airy ;ook sorozat tizenkt k>tetben$ A sorozatot 1889;t2l kezd1e a /on%!ans, Green and <o$ adta ki /ondonbanQ 19-5;t2l pedi% Kj kiadsban jelenteti !e% a No1er :ubli#ations )e* +orkban$ ?zen a tren a le%a!bi#i0zusabb 1llalkozs a :ie $%rchen !er Celtliteratur #!L n!et %&Ljte!n&$ A sorozatot 1916;ben indtotta el a Niederi# s kiad0 Pnban, szerkeszt2je .riedri# 1on der /e& en s :aul Caunert 1olt$ ?ddi% !inte%& et1en k>tete jelent !e%$ ) n& ki1telt2l eltekint1e, !inden k>tet e%& n&el1 1a%& kultKra !esit tartal!azzaQ %& aztn az adott n&el1terlet !esinek #sak i%en szLk kereszt!etszett !utat atja be$ =o%& #sak e%& pldt ozzak^ /eo .robenius 1lo%atsa: AtlantisH Volksm%rchen un! Volks!ichtungen aus A'rika W3n# en, .ors# un%sinstitut fr 'ultur!orp olo%ie, 1961;1968U tizenkt k>tetb2l ll, s !% %& is #sak e%& i%en kis rszt !utatja be az adott f>ldrsz !esinek$ A !eskr2l sz0l0 irodalo! !ajdne! ol&an terjedel!es, !int !a%a a !eseirodalo!$ Az albbiakban felsorolok n n& ltalnos rdekl2dsre sz!ot tart0 k>n&1et, to1bb n n& ol&an !unkt is, !el&ek asznosnak bizon&ultak k>n&1e! rsakor, s !el&eket a Pe%&zetekben !% ne! e!ltette!$

IRO,ALOM AAA)?, A)""( q$, The Ty*es o' the 8olktale5 =elsinki: 4uo!a; lain#n "ied#akat#!ia, 19-1$ Archi,io *er lo #tu!io !elle Tra!izioni Po*ulari5 68$ 1ols$ :aler!o, 1897;1916$ AA)A4H), PH), Dcelan!ic 8olktales an! Begen!s5 Berkele&: Yni1ersit& of <alifornia :ress, 19,6$ Br<="H/N;4"rYB/(, =A)4, ed$, Gan!L7rterbuch !es !euu sehen Aberglaubens5 17 1ols$ Berlin: de Gru&ter, 196,;86, BA4(/?, G(A3BA""(4"A, The Pentamerone5 S 1ols$ /ondon: Po n /ane t e Bodle& =ead, 1956$ BA44?", A?)B, =ontes *o*ulaires ;erbIres5 6 1ols$ :aris: Guil; !oto, 188,$ B?N(?A4, PH4?:=, Bes 8abliau45 :aris: Bouillou, 1895$ BH/"?, PH=A))?4 and G?HAG :H/(D'A, Anmerkungen zu !en Fin!er) un! Gausm%rchen !er ;r !er >rimm5 T 1ols$ =ildes ei!: Hls!, 19-5$ BA(GG4, 'A"=?A()? 3$, A :ictionary o' ;ritish 8olk Tales5 8 1ols$ Bloo!in%ton: (ndiana Yni1ersit& :ress, 19,7$ BYA"H), A(<=AAN, The Arabian Jights.Entertainments5 15 1ols$ /ondon: =$ 4$ )i# ols, 1898;9,$ <Hl, 3AA(A) AHA/.?, =in!erellaH Three Gun!re! an! 8orty S 'i,e Variants5 /ondon: " e .olk;/ore 4o#iet&, Na1id )utt, 1895$ 8olklore 8elloLs =ommunications5 ?d$ for t e .olklore .ello*s, A#ade!ia 4#ientiaru! .enni#a, 191 Hff$ 8unk an! Cagnails :ictionary o' 8olklore5 S 1ols$ )e* +ork: .unk and ga%nalls, 1957$ GA(33, "=? BAH"=?A4, >rimm.s 8airy Tales5 )e* +ork: :ant eon Books, 1988$ S, The >rimm.s >erman 8olk Tales5 <arbondale, 111$: 4out ern (llinios Yni1ersit& :ress,

19-7$ =A4"()G4, PA3?4, Encyclo*e!ia o' "eligion an! Ethics5 15 1ols$ )e* +ork: 4#ribnerfs 1917$ PA<HB4, PH4?:=, English 8airy Tales5 /ondon: Na1id )utt, 1897$ S, $ore English 8airy Tales5 /ondon: Na1id )utt, 1895$ Kournal o' American 8olklore5 A!eri#an .olklore 4o#iet&, Boston, 1888 ff$ /A)G, A)NA?g, ed$, The 8airy ;ooks5 16 1ols$ /ondon: /on%!ans, Green, 1889 ff$ S, Perrault.s Po*ular Tales5 HJford: At t e <larendon :ress, 1888$ /?.."C, P$, $%rchen !er ;r !er >rimmH Nr'assung5 =eidelber%, <$ ginter, 196,$ /?+?), .A(?NA(<= DH) N?A, and :AY/ CAY)?A", eds$, :ie $%rchen !er Celtliteratur5 ,7 1ols$ Pena: Niederi# s, 1916a"$ 3A<'?)4?), /Y"C, ed$, Gan!L7rterbuch !es !eutschen $%rchens5 S ,ols5 ;erlinH !e >ruyter, UVMW)XW5 $elusins5 17 1ols$ :aris$ 18,8;1971$ H:(?, (H)A and :?"?A, The =lassic 8airy Tales5 /ondon: HJford Yni1ersit& :ress, 19,8$ :?AAAY/", <=AA/?4, Gistoires ou =ontes !u tem*s *ass5 :aris, 1-9,$ 4A()"+D?4, :AY/, Bes =ontes !e Perrault et les rcits *arallIles5 :aris: ?$ )ourr&, 1965$ 4<=gAB, GY4"AD, >o!s an! GeroesH $yths an! E*ics o' Ancient >reece5 )e* +ork: :ant eon Books, 198-$ 4HA(A)H, 3AA<, Bes =ontes !e Perrault5 :aris: Galli!ard, 19-8$ 4"AA:AAH/A, G(HDA))( .AA)<?4<H, The 8acetious Jights o' #tra*arola5 8 1ols$ /ondon: 4o#iet& of Bibliop iles, 1971$ "=H3:4H), 4"("=, $oti' Dn!e4 o' 8olk Biterature5 - 1ols$ Bloo!in%ton: (ndiana Yni1ersit& :ress, 1955$ S, The 8olk Tale5 )e* +ork: Nr&den :ress, 198-$

BA"?/3?CB4?' BAY4()G?A, =?A3A)), (Aschen*uttelH Pum Problem !er $%rchen)#ymbolik+, Peitschri't ' r Volkskun!e, ,ol5 TS (UVTT@5 B?(", =?Ng(G DH), #ymbolik !es $%rchens s >egensatz un! Erneuerung im $%rchen5 Bern: A$ .ran#ke, 1956 and 195-$ B(/C, PH4?:=()?, ($archengeschehen un! "ei'ungs,org%nge unter tie'en*sychologischem >eischts*unkt+, in B ler and Bilz, :as $%rchen un! !ie Phantasie !es Fin!es5 3n# en: Bart , 1958$ B("")?A, GY?)"=?A, (Yber !ie #ymbolik Leiblicher "ei'ung im Volksm%rchen+ Pra4is !er Fin!er*sychologie un! Fin!er*sychiatrie, 1ol$ 16 W19-5U$

BHA) 4"?(), 4"?.., (:as $%rchen ,om :ornr7schen in *sychoanalytischer :arstellung+, Dmago, 1ol$ 19 W1955U$ BO=/?A, <=AA/H""?, :as $%rchen un! !ie Phantasie !es Fin!es5 ;eihe'te zur Peitschri't ' r angeLan!te Psychologie, 1ol$ 1,W1918U$ <HH', ?/(CAB?"=, The 3r!inary an! the 8abulousH An Dntro!uction to $yths, Begen!s, an! 8airy Tales 'or Teachers an! #torytellers5 )e* +ork: <a!brid%e Yni1ersit& :ress, 19-9$ N(?<'3A)), =A))4, $%rchen un! Tr%ume als Gel'er !es $enschen5 4tutt%art: Adolf Bonz, 19--$ FVert !es $%rchens ' r !ie seelische EntLicklung !es Fin!es+, Pra4is !er Fin!er*sychologie un! Fin!er *sychiatrie, 1ol$ 15 W19--U$ =A)N4<=();)()<', 3AA(A))?, (Zltester un! K ngster im $%rchen+M Pra4is !er Fin!er*sychologie un! Fin!er*sychiatrie, ,ol5 T (UVT[@5 PH//?4, A)NA?, Ein'ache 8ormen, Nar!stadt: gissens# aftli# e Bu# %esells# aft, 19-9$ '(?)/?, G$, (:as $%rchen in !er Psychothera*ie+., Peitschri't ' r Psychothera*ie un! me!izinische Psychologie, UVTV5 /A(B/(), g(/=?/3, (:ie #ymbolik !er Erl7sung un! Cie!ergeburt im !eutschen Volksm%rchen+, Pentralblatt ' r Psychothera*ie un! ihre >renzgebiete, UVXM5 /?B?A, GABA(?/?, (Yber tie'en*sychologische As*ekte ,on $%rchenmoti,en+@ Pra4is !er Fin!er*sychologie un! Fin!er*sychiatrie, 1ol$ 8$ W1955U$ /?+?), .A(?NA(<= DH) N?A, :as $%rchen5 /eipzi%: suelle und 3e&er, 1965$ /H?../?A;N?/A<=AYl, 3$, Be #ymbolisme !es contes !e 'es5 :aris, 1989$ /O"=(, 3Al, Es Lar einmal S Vom Cesen !es Volksm%rchens5 G>ttin%en: Danden oe#k n Aupre# t, 19-6$ S, $%rchen5 4tutt%art: 3etzler, 19-6$ S, Volksm%rchen un! Volkssage5 Bern: .ran#ke, 19-1$ 3A//?", <AA/;=?()C, (:ie zLeite un! !ritte Jacht im $%r)chen :as >ruseln+, (Pra4is !er M Fin!er*sychologie un! Fin!er*sychiatrie, 1ol$ 18 W19-5U$ 3?)N?/4H=), P$, (:as Tierm%rchen un! seine ;e!eutung als Aus!ruck seelischer EntLicklungsstruktur+, Pra4is !er Fin!er*sychologie un! Fin!er*sychiatrie, 1ol$ 17 W19-1U$ S, (:ie ;e!eutung !er Volksm%rchens ' r !as seelische Cachstum !es Fin!es+, Pra4is !er Fin!er*syhologie un! Fin!er *sychiatrie, 1ol$ ,W1958U$ HB?)AY?A, 'AA/ PY4"Y4, :as $%rchen, :ichtung un! :eutung5 .rankfurt: 'loster!ann, 1959$ 4A)"Y<<(, /Y(G(, :as Fin! & #ein $ythos un! sein $%rchen5 Gano,erH #chroe!el, UV[X5 "?G?"=H.., ?A)4", #tu!ien zum $%rchenty*us ,on Amor un! Psyche5 Bonn: 4# roeder, 1966$ C(//()G?A, G$ (Pur 8rage !er Angst un! !er :arstellung *sy)chose4ueller "ei'ungsstu'en im $%rchen ,om

>ruseln+, Pra4is !er Fin!er*sychologie un! Fin!er*sychiatrie, 1ol$ 16 W19-5U$