Anda di halaman 1dari 2

U N I V E R S I T A S I S L A M

D I R E K T O R A T P E N E L I T I A N D A
P U S A T K U L I A H K E R J A N Y A T A
U n i t 6 8 M o d e l E k s t e n s i D u s u n / K e l u r a h a n K a l i s o r
S l e m a n P r o p i n s i D I Y

Nomor : 15/KKN UNIT 68/DPPM-UII/III/2009


Lamp :
Hal : Permohonan Bantuan Kepada yang kami hormati,

DPPM - UII

Di –
YOGYAKARTA

Assalamu’alaikum wr. wb.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-
Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad
SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.
Sehubungan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Direktorat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat UII, maka kami selaku Mahasiswa KKN unit 39 mengajukan permohonan bantuan
yang berupa bibit tanaman untuk kelancaran kegiatan tersebut.

Sedangkan bibit tanaman yang kami butuhkan sebanyak :

• 30 buah bibit

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahit taufiq wal hidayah


Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 25 Maret 2009

KKN UNIT 39

DIREKTORAT PENELITIAN DAN


PENGEMBANGAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IMAM SEMBODO ANTOK


KEPALA DUKUH KETUA UNIT

Sekretariat Komplek Masjid Ulil Albab Auditorium Kahar Mudzakkir Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km 14,4 Yogyakarta
Telp (0274) 7000696 – (0274) 7005136
U N I V E R S I T A S I S L A M
D I R E K T O R A T P E N E L I T I A N D A
P U S A T K U L I A H K E R J A N Y A T A
U n i t 6 8 M o d e l E k s t e n s i D u s u n / K e l u r a h a n K a l i s o r
S l e m a n P r o p i n s i D I Y

Sekretariat Komplek Masjid Ulil Albab Auditorium Kahar Mudzakkir Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km 14,4 Yogyakarta
Telp (0274) 7000696 – (0274) 7005136