Anda di halaman 1dari 3

RINGKASAN PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 TAHUN 2014

MINGGU / TARIKH MINGGU 1 2/1 3/1 MINGGU 2 "/1 1#/1 TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF / EVIDENS skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1 pentaksiran sekola !an pentaksiran pusat (I)IE1 Men*atakan ke!u!ukan relatif sesuatu te+pat (2)1E1 Menentukan ke!u!ukan sesuatu +enggunakan lajur !an &aris (1)1E2 Men*atakan ara +ata angin uta+a (2)1E2 Mengenal pasti lapan ara +ata angin (3)1E1 Menentukan ara &er!asarkan lapan +ata angin !engan +enggunakan ko+pas (1)1E3 Men*atakan jarak +utlak !an jarak relatif (1)1E. Mengenal pasti skala lurus (2)1E3 Melukis skala lurus (3)1E2 Mengukur jarak +enggunakan skala (2)1E1 Mengenal jenis graf &ar +u!a !an graf garisan (3)1E3 Me+&ina graf &ar !an graf garisan (1)1E1 Mengenal si+&ol peta lakar (2)1E. Mengenal si+&ol fi4ikal !an &u!a*a !ala+ peta lakar (.)1E1 Mentafsir peta lakar !an &a an grafik (1)2E1 Mena+akan pel&agai &entuk +uka &u+i !i Mala*sia$ (2)2E1 Men*atakan jenis/-onto &entuk +uka &u+i tana tinggi (3)2E1 Mengenal pasti ta&uran kepel&agaian &entuk +uka &u+i tana tinggi !i Mala*sia$ (2)2E2 Men*atakan jenis/-onto &entuk +uka &u+i tana pa+a (3)2E2 Mengenal pasti ta&uran kepel&agaian &entuk +uka &u+i tana pa+a !i Mala*sia 3UTI /E%7LA8 PENGGAL 1 (2)2E3 Men*atakan jenis/-onto &entuk +uka &u+i pinggir laut (2)2E. Men*atakan jenis/-onto &entuk +uka &u+i !i sepanjang aliran sungai (3)2E3 Mengenal pasti ta&uran saliran !i Mala*sia$ (.)2E1 CATATAN

PENGENALAN

1$# %e!u!ukan a$ %oor!inat &$ 'elatif

MINGGU 3 13/1 1,/1

MINGGU . 2#/1 2./1

MINGGU 1 2,/1 31/1 MINGGU " 3/2 ,/2 MINGGU , 1#/2 2 1./2 MINGGU 5 1,/2 21/2 MINGGU 6 2./2 25/2 MINGGU 1# 2 MINGGU 11 3/3 ,/3 1#/3 1./3 MINGGU 12 1,/3 21/3

2$# Ara a$ E+pa t +ata angin uta+a &$ E+pat +ata angin perantaraan -$ %o+pas 3$# /kala !an 0arak a$ /kala i$ /kala pen*ata ii$ /kala lurus &$ 0arak i$ 0arak relatif ii$ 0arak +utlak .$# Graf Graf &ar +u!a Graf garisan

1$# Peta 3iri fi4ikal 3iri &u!a*a 1$# Peta

1$1 (entuk +uka &u+i a$ Tana tinggi 'angkaian &anjaran Gunung /iste+ gunung lipat

&$ Tana pa+a )ataran uta+a !an %epentingan

22/3 3#/3 MINGGU 13 31/3 ./. MINGGU 1. 2 MINGGU 11 ,/3 11/3 1./3 15/3 MINGGU 1"

-$ !$

Pinggir laut /aliran

1$2

Potensi !an alangan &entuk

2 MINGGU 15 21/ 2 21/. 1/1 6/1

+uka &u+i kepa!a kegiatan +anusia Potensi &entuk +uka &u+i kepa!a kegiatan +anusia

MINGGU 162 MINGGU 2# 12/1 1"/1 16/1 23/1 25/1 11/" MINGGU 21 1"/" 2#/"

8alangan &entuk +uka &u+i kepa!a kegiatan +anusia

Meng uraikan potensi &entuk +uka &u+i 9tana tinggi: tana pa+a : saliran !an pinggir lain; !i negara Mala*sia (.)2E2 Me+&an!ingkan kepentingan &entuk +uka &u+i kepa!a kegiatan +anusia antara Mala*sia !engan negara lain (.)3E1 Meng uraikan kepentingan -iri &entuk +uka &u+i negara Mala*sia$ Men*enaraikan &entuk +uka &u+i *ang +eng alang kegiatan +anusia$

1$3 %esan kegiatan +anusia ter a!ap ala+ sekitar$

MINGGU 22 23/" 2,/" MINGGU 23 3#/" ./,

2$1

Pergerakan &u+i !i !ala+ siste+ suria

3ua-a !an ikli+ negara Mala*sia

3UTI /E%7LA8 PE'TENGA8AN TA8UN <(1)1E2 Me+&uat keputusan *ang rasional !aripa!a +aklu+at geografi *ang !iperole <(")2E2 Men-a!angkan langka 2langka +engurangkan kegiatan +anusia ter a!ap ala+ sekitar (2)3E1 Men*atakan kesan pergerakan &u+i !ala+ siste+ suria ter a!ap -ua-a !an ikli+ (1)3E1 Mena+akan jenis ikli+ !i Mala*sia (2).E1 Men*atakan -iri ikli+ !i Mala*sia (3)3E1 Menjelaskan faktor *ang +e+pengaru i -iri -ua-a !an ikli+ Mala*sia (1)1E1 Me+perse+&a +aklu+at geografi !aripa!a pel&agai su+&er *ang !iperole (3).E1 Menjelaskan pengaru -ua-a !an ikli+ ter a!ap -ara i!up !i Gurun T ar: /i&eria !an Greenlan! (.)2E3 Me+&an!ingkan -ara i!up !i Mala*sia !engan 3 4on ikli+ 9=on Panas: =on /ejuk: =on /e!er ana /ejuk; (.)3E2 Meng uraikan pengaru 9keisti+e>aan; -iri -ua-a !an ikli+ negara Mala*sia Men*enaraikan kesan kegiatan +anusia ter a!ap -ua-a !an ikli+$

MINGGU 2. ,/, 11/, MINGGU 21 1./, 15/,

2$2

Pengaru -ua-a !an ikli+ ter a!ap kegiatan +anusia

MINGGU 2" 21/, 21/, MINGGU 2, MINGGU 26 2/, 1/5 11/5 11/5 MINGGU 3#2 MINGGU 31 15/5 22/5 21/5 26/5 MINGGU 32 1/6 1/6

Pengaru -ua-a !an ikli+ ter a!ap kegiatan ekono+i negara Mala*sia 2$3 Pengaru +anusia ter a!ap -ua-a !an ikli+

2$3 Pengaru +anusia ter a!ap -ua-a !an ikli+

<(1)2E1 Meng asilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan +anusia ter a!ap -ua-a !an ikli+ (1).E1 Mena+akan tu+&u an se+ula ja!i (1).E2 Mena+akan i!upan liar (2)1E1 Men*atakan -iri tu+&u an se+ula ja!i (2)1E2 Men*atakan jenis i!upan liar +engikut a&itatn*a (3)1E1 Menjelaskan faktor *ang +e+pengaru i tu+&u an se+ula ja!i !i Mala*sia 3UTI /E%7LA8 PE'TENGA8AN PENGGAL

Tu+&u an se+ulaja!i !an i!upan liar 3$1 0enis ta&uran tu+&u 2 tu+&u an se+ulaja!i !an i!upan liar

MINGGU 33 5/6 12/6 13/6 21/6

3$2

?aktor2faktor *ang +e+pengaru i pel&agai jenis tu+&u 2 tu+&u an se+ula ja!i

MINGGU 3. MINGGU 31 22/6 2"/6 26/6 3/1# MINGGU 3" "/1# 1#/1# MINGGU 3, 13/1# 1,/1# MINGGU 35 2#/1# 2./1# MINGGU 36 2,/1# 31/1# MINGGU .# 3/11 ,/11

&$

0enis tu+&u 2tu+&u an se+ula ja!i !an i!upan liar !i negara2 negara lain

%E)UA (.)2E1 Me+&an!ingkan -iri tu+&u an negara Mala*sia !engan negara lain

3$3 3$3

%epentingan tu+&u 2 tu+&u an se+ula ja!i %epentingan tu+&u 2 tu+&u an se+ula ja!i %esan kegiatan +anusia ter a!ap tu+&u 2tu+&u an se+ulaja!i !an i!upan liar %esan kegiatan +anusia ter a!ap tu+&u 2tu+&u an se+ulaja!i !an i!upan liar Pe+eli araan !an pe+uli araan tu+&u 2tu+&u an se+ulaja!i !an i!upan liar

3$.

(.)2E. Meng uraikan kepentingan tu+&u an se+ula ja!i !i negara Mala*sia !an negara lain (.)3E3 Meng uraikan keunikan !an keisti+e>aan tu+&u an se+ula ja!i negara Mala*sia Men*enaraikan kesan kegiatan +anusia ter a!ap tu+&u 2 tu+&u an se+ula ja!i !an i!upan liar$ Menjelaskan !engan -onto kesan kegiatan &erikut ter a!ap tu+&u 2tu+&u an se+ula ja!i !an i!upan liar$ (1)3E1 Meli&atkan !iri !ala+ pel&agai akti@iti peringkat sekola / ko+uniti sete+pat +engenai penjagaan ala+ sekitar (")1E1 Me+perse+&a kan i!ea/ !apatan/ -iptaan/pro!uk untuk keseja teraan persekitaran (")2E1 Men-a!angkan langka 2langka pengurusan tu+&u an se+ula ja!i !an i!upan liar (")3E1 Me+pa+erkan sikap/tingka laku +esra ala+ sekitar

3$.

3$1

MINGGU .1 MINGGU .2 1#/11 1./11 1,/11 21/11

3$1 Pe+eli araan !an pe+uli araan tu+&u 2tu+&u an se+ulaja!i !an i!upan liar