Anda di halaman 1dari 5

Ujian Pra dan Post Modul Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Tahun Dua

ARAHAN : SILA TANDAKAN ( √ ) MENGIKUT SKALA DI BAWAH.

1 : TIDAK SETUJU 2 SETUJU 3 : SANGAT SETUJU

NAMA SEKOLAH :
Ujian Pra Ujian Post
SKALA SKALA
BIDANG PERKARA
BIL 1 2 3 1 2 3

1
Saya tahu kepentingan mata pelajaran.

Saya tahu kepentingan membaca


2
AKADEMIK Saya tahu kaedah mengingat dengan betul
3
4 Saya tahu kaedah mengingat dengan betul
Saya tahu cara menguruskan masa dengan
5 berkesan.

6 Saya boleh menyatakan jenis pekerjaan.

7 Saya tahu bidang tugas sesuatu pekerjaan.


KERJAYA Saya tahu kepentingan pekerjaan kepada
8 manusia.
Saya memahami fungsi setiap peralatan
9 berkaitan dengan pekerjaan.
Saya boleh menceritakan jenis pekerjaan
10 dan bidang tugas pekerjaan tersebut.
Saya dapat menyatakan ciri-ciri anak
cemerlang.
Melengkapkan lembaran kerja yang
diberikan
Saya menghormati dan menghargai kasih
11 ibu
KEIBUBAPAAN Saya memahami kepentingan hormat-
menghormati dalam keluarga dan
12 masyarakat.
Saya memahami peranan dan
13 tanggungjawab ahli keluarga.
Saya boleh menyatakan ciri fizikal ahli
14 keluarga saya
Saya dapat membezakan di antara
15 tingkahlaku positif dan negatif.
Saya perlu menghormati orang lain dan
16 mengamalkan adab sopan dalamkehidupan.
PSIKOSOSIAL DAN
Senaman membantu saya mengurus
KESEJAHTERAAN
17 MENTAL tekanan dengan lebih baik.
Saya boleh menerima diri saya dengan
18 seadanya.
Saya boleh menerima kelebihan dan
19 kekurangan rakan.
Ujian Pra Ujian Post
SKALA SKALA
BIDANG PERKARA
BIL 1 2 3 1 2 3
Saya memahami kepentingan memelihara
20
keselamatan tubuh badan sendiri.
PEMBANGUNA
N DIRI MURID Saya tahu perbezaan minat dan
21 kecenderungan di antara rakan sekelas.
Saya menyedari kepentingan menguruskan
22 diri.
Saya kepentingan membina komunikasi
23 yang baik dalam kehidupan seharian.
Saya tahu adalah perlu untuk menyayangi
24 dan menghargai harta benda sekolah.
Saya mengetahui minuman beralkohol
25 membahayakan kesihatan.
Saya mengetahui pergaulan bebas boleh
membawa kepada penyakit yang
26 merbahaya
Saya mengetahui bahawa ada bahan yang
PENDIDIKAN
PENCEGAHAN dihidu
27 DADAH / HIV memberi kesan kepada pancaindera.
Saya boleh menyatakan keburukan
28 pengambilan dadah.

29
Saya mengetahui bahaya rokok.
Saya boleh membuat pilihan terbaik untuk
30 tidak melibatkan diri.

71% - 100% = Sangat Baik

31 % - 70% = Memuaskan

0% - 30 % = Sangat Lemah
Ujian Pra / Pos Modul Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
Tahun Dua

ARAHAN: SILA TANDAKAN ( / ) MENGIKUT SKALA DI BAWAH

1 : TIDAK SETUJU 2: SETUJU 3 : SANGAT SETUJU


NAMA SEKOLAH:

BIL BIDANG PERKARA 1 2 3 SKALA %

Pra Post Pra Post Pra Post Pra Post Pra Post

Saya tahu kepentingan mata


pelajaran.
1

Saya tahu kepentingan membaca


2
AKADEMIK Saya tahu kaedah mengingat dengan
betul
3

Saya tahu kaedah mengingat dengan


betul
4

Saya tahu cara menguruskan masa


dengan berkesan.
5

Saya boleh menyatakan jenis


11 pekerjaan.

Saya tahu bidang tugas sesuatu


12 pekerjaan.
Saya tahu kepentingan pekerjaan
KERJAYA
13 kepada manusia.
Saya memahami fungsi setiap
peralatan berkaitan dengan
14 pekerjaan.
Saya boleh menceritakan jenis
pekerjaan dan bidang tugas
15 pekerjaan tersebut.
Saya dapat membezakan di antara
tingkahlaku positif dan negatif.
17

Saya perlu menghormati orang lain


dan mengamalkan adab sopan
dalamkehidupan.
KEIBUBAPAAN
18
Senaman membantu saya mengurus
19 tekanan dengan lebih baik.

Saya boleh menerima diri saya


dengan seadanya.
20
Saya boleh menerima kelebihan dan
21 kekurangan rakan.
Saya memahami kepentingan
PEMBANGUNAN
DIRI MURID memelihara keselamatan tubuh
22 badan sendiri.
Saya tahu perbezaan minat dan
kecenderungan di antara rakan
sekelas.
23

Saya menyedari kepentingan


menguruskan diri.
24
Saya kepentingan membina
komunikasi yang baik dalam
25 kehidupan seharian.
Saya tahu adalah perlu untuk
menyayangi dan menghargai harta
26 benda sekolah.
Saya mengetahui minuman
27 beralkohol membahayakan kesihatan.
Saya mengetahui pergaulan bebas
boleh membawa kepada penyakit
28 yang merbahaya
Saya mengetahui bahawa ada bahan
PENDIDIKAN
yang dihidu
PENCEGAHAN
29 DADAH memberi kesan kepada pancaindera.
Saya boleh menyatakan keburukan
30 pengambilan dadah.
Saya mengetahui bahaya rokok.
31
Saya boleh membuat pilihan terbaik
32 untuk tidak melibatkan diri.

71% - 100% = Sangat Baik

31 % - 70% = Memuaskan

0% - 30 % = Sangat Lemah

Beri Nilai