Anda di halaman 1dari 37

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN EMPAT

DRAF
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN)

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN EMPAT

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Cetakan Pertama 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

SENARAI KANDUNGAN

TAJUK

MUKA SURAT

PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM FOKUS MATA PELAJARAN PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU PENTAKSIRAN PERLAKSANAAN PdP DAN PENAKSIRAN SEKOLAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PRESTASI

1 1 1 2 3 3 4 6 6 7 7 10 12

DRAF PENDAHULUAN menyediakan pendidikan berkualiti secara optimum untuk murid bermasalah pembelajaran supaya mereka menjadi insan yang Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dibina selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan berlandaskan prinsip-prinsip pendekatan bersepadu, perkembangan individu secara menyeluruh, peluang pendidikan dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid dan pendidikan seumur hidup. KSSR Pendidikan Khas Masalah Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran digubal dengan matlamat untuk MATLAMAT seimbang, berdikari dan berjaya dalam kehidupan.

Pembelajaran adalah bersifat holistik, tidak terlalu akademik dan tidak membebankan murid, ini selaras dengan teras kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.

mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu serta bersesuaian dengan tahap kefungsian murid. Perkembangan ini juga meliputi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan

Bagi

memenuhi

keperluan

individu

proses

pengajaran

dan

berakhlak mulia.

pembelajaran di Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Pembelajaran dibentuk secara fleksibel dan ini bertepatan dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas. ii. KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran membolehkan murid: i. mengamalkan tingkah laku dan sikap positif dalam OBJEKTIF

menguruskan kehidupan seharian yang lebih bermakna serta menjadi warganegara yang berguna

KSSR Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dibina supaya pembelajaran yang diperolehi di dalam bilik darjah dapat

mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran serta dapat berdikari dalam kehidupan seharian

diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Kurikulum ini juga 1

DRAF iii. menunjukkan kemahiran dan keterampilan ke arah i. ii. iii. iv. v. vi. Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri

kehidupan berkerjaya iv. mengamalkan penjagaan kesihatan dan keselamatan diri dengan sempurna v. menggunakan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan menepati tatasusila masyarakat majmuk vi. mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi yang beragama Islam vii. viii. ix. x. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian melibatkan diri dalam aktiviti riadah menghargai keindahan alam dan warisan budaya menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan

komunikasi seiring dengan perkembangan semasa

STANDARD KURIKULUM BERASASKAN TUNJANG

Organisasi

Kurikulum modal

Berasaskan insan yang

Tunjang

dibina

bagi dan

membangunkan

berpengetahuan

berketerampilan. Tunjang merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: 2 Bentuk Kurikulum Transformasi

DRAF KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21 ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk berupaya bersaing pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 5.1 Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh 1994 dengan memperkenalkan Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif Tinggi (KBKK). Kemahiran berfikir ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun 2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Kemahiran boleh diukur bagi Standard Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan dan nilai untuk dalam

diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai.

persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. 5.2 Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang Kandungan.

mengaplikasikan

pengetahuan,

kemahiran

membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT adalah merujuk menilai kepada dan kemahiran seperti mengaplikasi, Jadual 1.

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Kurikulum kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,

menganalisis,

mencipta

bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir,

DRAF murid berfikir. Murid diberi tanggungjawab di atas pembelajaran mereka. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Dalam KBSR terdapat beberapa elemen merentas kurikulum telah diperkenalkan seperti Bahasa, Pendidikan Alam Sekitar, Patriotisme, Kemahiran Berfikir, Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, Pencegahan Rasuah, Pendidikan Pengguna dan dan keputusan pengalaman, Keselamatan Jalanraya. Elemen Merentas Kurikulum dalam KBSR dikekalkan dan ditambah dengan memperkenalkan elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

KBAT Mengaplikasi

Penerangan Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk

melaksanakan sesuatu perkara Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami serta hubung dengan kait lebih antara

mendalam Menilai

bahagian berkenaan Membuat pertimbangan

menggunakan pengetahuan, Mencipta

kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi menghasilkan idea atau produk atau

kaedah yang kreatifKBAT dan inovatif Jadual 1: Penerangan Kreativiti dan Inovasi Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran. Kreativiti dan inovasi adalah dua perkara yang berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi pula ialah proses menjana KBAT boleh diaplikasikan di dalam bililik darjah melalui aktiviti idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Elemen kreativiti dan inovasi merupakan salah satu elemen yang iberi penekanan dalam KSSR untuk menyediakan murid dalam menangani cabaran abad ke-21. Kreativiti dan inovasi murid perlu d dipupuk dan dibangunkan ke tahap optimum supaya mereka berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti, dan

berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hats serta penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan

DRAF seterusnya menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan Memformulasikan keusahawanan; dan Mengamalkan keusahawanan. nilai, moral dan etika baik dalam konsep, proses atau produk

warganegara Malaysia pada masa hadapan. Bagi mencapai matlamat ini penulisan standard pembelajaran bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Suaian) yang berkaitan dengan pemupukan kreativiti dan inovasi dinyatakan secara tersurat. Walau bagaimanapun guru juga digalakkan menerapkan elemen kreativiti dan inovasi di mana-mana topik yang difikirkan sesuai jika elemen ini tidak dinyatakan secara tersurat. Guru haruslah menyediakan aktiviti yang meningkatkan minat dan kreativiti. Murid pula perlu dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan alat yang membolehkan mereka membangunkan kreativiti dan memupuk sikap dan personaliti individu kreatif.

Semua ciri dan amalan ini dilaksanakan bersesuaian dengan tahap kebolehan murid sekolah rendah. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan mata untuk

memperkukuhkan

pembelajaran

sesuatu

pelajaran.

Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, komputer, Internet, perisian komputer, perisian kursus dan antara muka berkomputer

Keusahawanan Dalam Model Baru Ekonomi, antara ciri Malaysia pada tahun 2020 adalah inovatif dan keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan dalam KSSR bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Ciri dan amalan keusahawanan ini boleh dibentuk dengan: Mengamalkan sikap keusahawanan; Mengaplikasikan pemikiran keusahawanan; Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran

menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer membantu dalam mempelajari konsep yang sukar dan abstrak, dan boleh

dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Elemen TMK merupakan satu elemen yang diberi penekanan dalam KSSR. Terdapat tiga pendekatan dalam menggunakan TMK iaitu: Belajar mengenai TMK Belajar melalui TMK Belajar dengan TMK

pengurusan perniagaan;

DRAF FOKUS MATA PELAJARAN iv. v. 6.1 Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual vi. menghayati keindahan alam dan warisan budaya menghasilkan karya seni yang kreatif menimba ilmu sebagai persediaan ke arah kerjaya masa depan Matlamat PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendidikan Seni Visual memberi fokus kepada usaha mencungkil dan mengembangkan bakat juga potensi murid supaya dapat mengamalkan kemahiran yang dipelajari seterusnya melahirkan murid-murid yang berkeyakinan, berkemahiran, berketerampilan serta bersikap positif dalam kehidupan. Pendidikan Seni Visual boleh menjadi lebih kreatif dan menjadikan pengajaran dan Dalam melaksanakan

pembelajaran lebih seronok serta membentukdan guru dan murid inovatif.

pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual, guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard

Aspek yang diberi penekanan adalah perkembangan motor halus dan motor kasar. Kemahiran menggambar, mencorak, membentuk dan membina serta penghargaan kepada hasil kraf tradisional boleh dimasukkan ke.dalam perkembangan motor halus dan motor kasar Proses ini memberi keutamaan kepada aktiviti-aktiviti bagi

Kandungan dan Standard Pembelajaran. Antaranya adalah: Pembelajaran kendiri Kolaboratif Pembelajaran berasaskan projek Inkuiri-penemuan Penyelesaian masalah Pembelajaran masteri Konstruktivisme Pembelajaran Penerokaan

memenuhi kehendak tajuk berdasarkan kebolehan, kreativiti dan inovasi.

Objektif i. ii. iii. Pendidikan Seni Visual membolehkan murid menunjukkan kemahiran kognitif, psikomotor dan sosial mengembangkan bakat, kreativiti dan inovasi. 6

DRAF RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU RPI memperincikan antara lain: i. Definisi Rancangan Pendidikan Individu: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) adalah satu dokumen ii. iii. iv. v. Tahap prestasi sedia ada murid Perancangan akademik dan bukan akademik Matlamat pendidikan tahunan yang boleh dicapai murid Objektif pendidikan yang boleh diukur Objektif, prosedur dan urutan pentaksiran bagi

bertulis yang menjelaskan matlamat perancangan pendidikan yang dirancang untuk setiap murid berkeperluan khas dan dijadikan panduan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan boleh menyatakan tahap pencapaian murid. (Buku Panduan Rancangan Pendidikan (RPI) Individu Murid-Murid Berkeperluan Khas, 2000)

mengenalpasti perkembangan dalam pencapaian vi. vii. Perkhidmatan yang diperlukan oleh murid Perancangan, jangkamasa dan tarikh sesuatu

perkhidmatan dapat disediakan untuk murid, dan viii. Perancangan dan persediaan bagi membantu dan membimbing murid berinteraksi dengan persekitaran mereka.

RPI ialah suatu program pengajaran berasaskan penilaian pelbagai disiplin yang disediakan bagi memenuhi keperluan murid

pendidikan khas. RPI dirancang khusus bagi individu murid, dan dokumentasi dilakukan tentang segala pengubahsuaian dan PENTAKSIRAN SEKOLAH

penerapan ke atas program pembelajaran dan perkhidmatan yang disediakan. Justeru, RPI memaklumkan ibubapa dan pihak sekolah tentang keperluan individu murid dan bagaimana keperluan tersebut dirancang untuk dipenuhi. Bagi mencapai tujuan tersebut, perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pihak sekolah, ibubapa, dan murid itu sendiri, dengan dibantu oleh pegawai pendidikan peringkat negeri dan daerah, dan individu dari agensi atau khidmat sokongan lain.

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah salah satu komponen utama dalam PdP kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam PdP. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula dengan perancangan, pembinaan item dan instrumen pentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan atau 7

DRAF penskoran, perekodan hingga pelaporan. PS penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS merupakan aktiviti berterusan yang menuntut komitmen yang tinggi, dan hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk Standard Prestasi diguna untuk melihat kemajuan dan Pentaksiran Rujukan Standard

pertumbuhan (growth) pembelajaran, serta prestasi seseorang murid. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses

memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. PS mempunyai ciri-ciri berikut:

mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan sedemikian standard tidak prestasi yang ditetapkan. pencapaian

Holistik menyeluruh

iaitu

mampu

memberi

maklumat pengetahuan,

Pentaksiran

membandingkan

tentang

penguasaan,

seseorang murid dengan murid lain. Prestasi murid dilaporkan dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalam pembelajaran. Murid dinilai secara adil dan saksama

kemahiran, dan pengamalan nilai murni; Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan PdP; Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai

sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pihak sekolah berupaya mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif. Maklumat yang diperolehi membolehkan pihak yang

mengikut kesesuaian dan kesediaan murid; dan Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. PS boleh dilaksanakan secara:

bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai, mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan PdP. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran, semester atau tahun. negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masingmasing.

DRAF Tahap Penguasaan (TP) merujuk kepada aras penguasaan tertentu yang disusun secara hierarki, dan diguna bagi tujuan pelaporan. TAHAP PENGUASAAN 3 Jadual 1 menyenaraikan maksud dan tafsiran umum tentang setiap TP. Jadual 2 pula menyediakan tafsiran tentang TP yang diguna pakai dalam mentafsir prestasi murid bagi mata pelajaran TMK (Suaian) 4 Tafsiran Umum Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan TAHAP PENGUASAAN 1 MAKSUD Tahu TAFSIRAN UMUM Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan asas atau 5 Beradab

MAKSUD Tahu, Faham dan Boleh Buat

TAFSIRAN UMUM Murid pengetahuan melaksanakan kemahiran situasi. Murid melaksanakan pada menggunakan untuk sesuatu suatu

sesuatu kemahiran dengan beradab, prosedur sistematik. iaitu atau mengikut secara

Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

Murid sesuatu situasi mengikut secara

melaksanakan kemahiran baharu, prosedur sistematik, pada dengan atau serta

kemahiran

memberi respons terhadap perkara yang asas. 2 Tahu dan Faham Murid menunjukkan 6

tekal, dan bersikap positif. Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Murid berupaya

kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau serta menterjemah

menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk situasi digunakan baharu pada secara

menjelaskan apa yang telah dipelajari.

DRAF TAHAP PENGUASAAN TAHAP MAKSUD TAFSIRAN UMUM sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif, serta boleh dicontohi. Jadual 1: Maksud dan tafsiran umum tentang Tahap Penguasaan 6 PENGUASAAN dalam penghasilan karya yang kreatif. Menzahirkan idea kreatif berpandukan TAFSIRAN

kemahiran bahasa seni visual, media ,proses dan teknik yang betul dalam penghasilan karya serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan

TAHAP PENGUASAAN 1

TAFSIRAN

sejarah seni, tokoh seni dan warisan seni negara.

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya.

Jadual 2: Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran TMK(Suaian) PELAKSANAAN PdP DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik pada karya.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. Setiap guru perlu melaksanakan proses PdP dalam bilik darjah dengan merujuk kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Kebijaksanaan guru adalah perlu dalam merancang dan melaksanakan PdP secara berkesan dan bersesuaian. Pada waktu yang sama, guru perlu mentaksir dan menentukan tahap keupayaan murid berdasarkan Standard Prestasi yang telah

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan media yang betul

disusun mengikut kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran. Guru seharusnya memberi peluang kepada setiap

10

DRAF muridnya untuk mencapai tahap keupayaan yang lebih baik Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari. Standard Pembelajaran merangkumi perkara yang perlu dipelajari dan disampaikan dalam PdP. Standard Prestasi pula mengandungi panduan untuk mentaksir murid mengikut tahap penguasaan seperti yang dihasratkan. Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran mengintegrasikan standard pentaksiran sekolah dalam satu dokumen. kurikulum dan Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Esei: Esei mempamerkan maklumat tentang secara kemahiran saintifik murid untuk menyampaikan dan sistematik. folio.

dengan melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan.

11

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN 1 (Murid boleh.) TAFSIRAN

1.1 Melakar secara spontan untuk menghasilkan imej.

1.1.1 Menghasilkan lakaran dengan teknik gosokan.

Mengecam pensel dan pensel warna untuk membuat gosokan. Memilih dua bahan yang boleh menghasilkan corak dengan teknik gosokan. Menghasilkan gosokan bebas menggunakan : pensel pensel warna Menghasilkan lakaran corak dengan teknik gosokan menggunakan : pensel pensel warna Menghasilkan imej bercorak dengan teknik gosokan menggunakan gabungan pensel dan pensel warna.

2 i. pensel 3

ii. pensel warna

Menghasilkan gabungan corak dengan teknik gosokan menggunakan pelbagai media secara kreatif.

12

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN 1 1.1 Melakar secara spontan untuk menghasilkan imej. 1.1.2 Menghasilkan lakaran teknik gurisan pada doh dengan menggunakan. 2 Menyatakan dua alatan dan kegunaannya dalam teknik gurisan. pensel pembaris ranting kayu Membuat lakaran pada sebarang permukaan menggunakan teknik gurisan. (contohnya : tanah liat, polisterin) dengan menggunakan : pensel pembaris ranting kayu Menghasilkan lakaran imej secara spontan dengan teknik gurisan pada doh dengan menggunakan : pensel pembaris ranting kayu (Murid boleh.) TAFSIRAN Mengecam doh, pensel, pembaris dan ranting kayu.

i.

pensel

ii. pembaris iii. ranting kayu 3

13

DRAF STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN 5 (Murid boleh.) TAFSIRAN

Menggunakan gabungan dua alatan bagi menghasilkan imej dengan teknik gurisan pada doh.

Menghasilkan lakaran atau corak menggunakan teknik gurisan dengan pelbagai alat dan bahan secara kreatif.

14

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN (Murid boleh.) TAFSIRAN

1.2 Menghasilkan gambar.

1.2.1 Menghasilkan gambar dengan teknik kolaj menggunakan.

Mengecam bahan dan alatan bagi menghasilkan kolaj. Menghasilkan lakaran gambar bebas menggunakan pensel. Membentuk cebisan kertas dengan teknik : memotong mengoyak menggunting Menghasilkan gambar menggunakan : kertas warna, kertas surat khabar kertas majalah dengan teknik kolaj

i.

kertas warna 3

ii. kertas surat khabar iii. kertas majalah

Menghasilkan gambar dengan teknik menggunakan gabungan ketiga-tiga bahan. kertas warna, kertas surat khabar kertas majalah

kolaj

15

DRAF STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN (Murid boleh.) TAFSIRAN

Menghasilkan gambar menggunakan teknik kolaj dengan bahan kitar semula secara kreatif.

16

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN (Murid boleh.) TAFSIRAN

1.2 Menghasilkan gambar.

1.2.2 Menghasilkan gambar dengan menggunakan teknik montaj.

Mengecam alatan dan media untuk menghasilkan gambar menggunakan teknik montaj.

2 i. menggunting, menyusun dan menampal 3

Menyatakan kegunaan alatan dan media bagi menghasilkan gambar menggunakan teknik montaj.

Menghasilkan gambar dengan teknik montaj. i. menggunting, menyusun dan menampal Menghasilkan gambar bertema menggunakan teknik montaj.

Menghasilkan gambar dengan teknik montaj mengikut tema dengan gabungan pelbagai media dan alatan.

Menghasilkan gambar dengan teknik montaj dengan menggunakan gabungan pelbagai bahan kitar semula secara kreatif.

17

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN (Murid boleh.) TAFSIRAN

1.3 Mewarna.

1.3.1 Mengenal warna asas. i. biru

Mengecam warna asas: biru, kuning dan merah mengikut rupa organik dan rupa geometri.

ii. kuning iii. merah

Melakar rupa organik dan rupa geometri

1.3.2 Mewarna rupa organik dengan menggunakan warna asas.

Mewarna rupa organik menggunakan warna asas.

atau

rupa

geometri

4 1.3.3 Mewarna rupa geometri dengan menggunakan warna asas. 5

Menghasilkan gambar rupa organik dan rupa geometri menggunakan warna asas.

Menghasilkan corak menggunakan rupa organik dan rupa geometri menggunakan warna asas dengan pelbagai teknik. Menghasilkan perspektif rupa organik geometri menggunakan warna asas. dan rupa

18

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN 1 (Murid boleh.) TAFSIRAN

1.4 Meneroka unsur seni.

1.4.1 Mengenal jenis-jenis garisan.

Mengecam 4 jenis garisan

i. ii. iii. iv. v. vi.

garisan titik-titik garisan putus-putus garisan berlingkar garisan beralun garisan berbulu garisan zig-zag 3 2

Menghasilkan lakaran bebas menggunakan i. garisan titik-titik ii. garisan putus-putus iii. garisan berlingkar iv. garisan beralun v. garisan berbulu vi. garisan zig-zag Menghasilkan gambar menggunakan gabungan tiga jenis garisan. Menghasilkan gambar tunggal menggunakan jenis-jenis garisan Menghasilkan corak bertema menggunakan gabungan jenis-jenis garisan.

1.4.2 Menghasilkan gambar dengan menggunakan gabungan jenis-jenis garisan.

19

DRAF STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN 6 (Murid boleh.) TAFSIRAN

Menghasilkan gambar atau corak menggunakan gabungan jenis-jenis garisan dengan pelbagai teknik dan media secara kreatif.

20

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN 1 1. 4 Meneroka unsur seni. 1.4.3 Mengenal jenis-jenis jalinan. 2 (Murid boleh.) TAFSIRAN

Mengecam jenis-jenis jalinan tampak dan jalinan sentuh Menyatakan sifat-sifat jalinan tampak dan jalinan sentuh : kasar berbulu berduri Menghasilkan sifat-sifat jalinan tampak menggunakan media kering Menghasilkan sifat-sifat jalinan sentuh dengan menggunakan unsur dua dimensi dan tiga dimensi. Menghasilkan jalinan sentuh dan jalinan tampak menggunakan pelbagai teknik dan media.

i.

jalinan tampak

ii. jalinan sentuh

1.4.4 Mengenal sifat-sifat jalinan.

4 i. kasar ii. berbulu iii. berduri 5

1.4.5 Menghasilkan sifat-sifat jalinan menggunakan pelbagai teknik dan media.

Menghasilkan model menggunakan gabungan sifat-sifat jalinan sentuh dan jalinan tampak secara kreatif.

21

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN 1 (Murid boleh.) TAFSIRAN

2.1

Mereka corak secara tidak terancang.

2.1.1

Menghasilkan corak dengan teknik capan menggunakan. i. ii. iii. iv. v. buah-buahan sayur-sayuran keratan batang dedaun bahan kitar semula

Mengecam bahan yang sesuai dengan teknik capan.

Menghasilkan capan bebas.

Menghasilkan capan corak buah-buahan, sayuran, keratan batang dan dedaun.

sayur-

Menghasilkan corak capan menggunakan pelbagai bahan kitar semula.

Menghasilkan corak capan menggunakan gabungan semua bahan.

Menghasilkan corak pada kotak hadiah menggunakan gabungan corak capan dan kolaj secara kreatif.

22

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN 1 (Murid boleh.) TAFSIRAN

2.2 Mereka corak secara terancang.

2.2.1 2.2.2

Mengenal rupa positif. Mengenal rupa negatif.

Mengecam rupa positif dan rupa negatif.

Menghasilkan lakaran rupa

2.2.3

Menghasilkan rupa positif. 3

Mewarna rupa positif dengan warna cerah dan warna gelap.

2.2.4

Menghasilkan rupa negatif. 4

Mereka corak ulangan menggunakan rupa positif dan rupa negatif.

Menghasilkan corak cerminan rupa positif dan rupa negatif menggunakan teknik capan.

Menghasilkan corak rupa positif dan rupa negatif dengan menggunakan pelbagai teknik dan media secara kreatif.

23

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN 1 (Murid boleh.) TAFSIRAN

2.3 Membuat projek.

2.3.1

Menghasilkan corak menggunakan teknik i. ii. stensilan kolaj

Mengecam alatan dan bahan bagi menghasilkan projek.

Menyatakan kegunaan alatan dan bahan bagi menghasilkan projek:

Menghasilkan projek menggunakan corak stensilan.

Menghasilkan projek gabungan corak stensilan dan kolaj.

Menghasilkan pelbagai corak dengan menggunakan teknik : stensilan kolaj

Menghasilkan pelbagai corak dan media dengan gabungan teknik stensilan dan teknik kolaj secara kreatif.

24

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN (Murid boleh.) TAFSIRAN

3.1 Membuat binaan mudah

3.1.1

Menghasilkan origami i. ii. iii. bentuk kenderaan bentuk bunga bentuk haiwan 2 3 1

Mengecam origami: bentuk kenderaan bentuk bunga bentuk haiwan Menyatakan alatan dan bahan untuk menghasilkan origami. Menghasilkan origami mudah secara bebas. Menghasilkan origami: bentuk kenderaan bentuk bunga bentuk haiwan

Menghias origami dengan pelbagai bahan dan alat.

Menghasilkan model bentuk kenderaan, bentuk bunga dan bentuk haiwan dengan teknik origami secara kreatif.

25

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN 1 Mengecam mobail. (Murid boleh.) TAFSIRAN

3.1 Membuat binaan mudah.

3.1.2

Menghasilkan mobail.

Menyatakan alatan dan bahan untuk menghasilkan mobail.

Menghasilkan mobail menggunakan hasil kerja sedia ada.

Menghasilkan semula:

mobail

menggunakan

bahan

kitar

Menghias mobail secara kreatif menggunakan pelbagai bahan.

Menghasilkan mobail dan stabail pelbagai bahan dan alat secara kreatif.

menggunakan

26

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN 1 (Murid boleh.) TAFSIRAN

3.2 Membuat projek.

3.2.1

Menghasilkan model robot dengan teknik asemblaj.

Mengecam model robot.

Menyatakan empat bahan yang digunakan untuk menghasilkan model robot dengan teknik asemblaj.

Menghasilkan model robot dengan teknik asemblaj.

Menghias dan mempamerkan model robot.

Menghasilkan model robot dengan teknik asemblaj menggunakan gabungan pelbagai teknik dan media secara kreatif.

Menghasilkan asemblaj kreatif

27

DRAF TEMA: ALAM SEMULAJADI / ALAM BENDA STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN (Murid dibimbing untuk..) STANDARD PEMBELAJARAN (Murid berupaya untuk..) TAHAP PENGUASAAN Mengecam jenis wau : layang-layang wau bulan wau kucing (Murid boleh.) TAFSIRAN

4.1 Mengenal Kraf Tradisional.

4.1.1 Mengenal jenis wau. 1 i. ii. iii. layang-layang wau bulan wau kucing 2

Memilih motif flora dan motif fauna.

3 4.1.2 Menghias wau dengan Motif. i. ii. flora fauna 4

Menghias dan membuat kemasan akhir wau dengan : motif flora motif fauna

Menghias dan membuat kemasan akhir wau dengan gabungan motif flora dan motif fauna.

Menghasil dan menghias lain-lain jenis wau dengan pelbagai motif.

Mereka cipta wau secara kreatif.

28

TERBITAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM ARAS 4-8 BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917 http//www.moe. gov.my/bpk

Anda mungkin juga menyukai