Anda di halaman 1dari 32

PENYELIDIK: MAZLI BIN MUHAMMAD NOR

CAWANGAN: JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA NEGERI PERAK

TAJUK: TERNAKAN BURUNG LAYANG-LAYANG KESAN KEPADA HARGA HARTANAH BERKENAAN. (KAWASAN KAJIAN DI BANDAR TELUK INTAN.)

ABSTRAK Sekarang ini satu fenomena baru telah melanda sector hartanah dinegara ini terutamanya kawasan yang terletak ditepi pantai. Fenomena ini adalah berkaitan dengan kegunaan hartanah berkaitan untuk dijadikan tempat burung layang-layang membuat sarang. Penternakan ini telah mendapat sambutan setelah pasaran sarang burung layang-layang ini mendapat pulangan yang agak lumayan kepada pelabur-pelaburnya berikutan dengan permintaan yang tinggi dipasaran sekarang ini. Banyak pelabur telah semata-mata membeli premis dan mengubahnya samada dari rumah kedai, prewar ataupun bangunan yang dibina khas untuk tujuan ini. alaubagaimanapun terdapat dua fenomena yang dijumpai sepanjang kajian ini. !imana ianya berkaitan dengan harga pasaran hartanah dikawasan kajian, dimana terjadinya lonjakan pada harga walaupun dari segi ekonomi lain ianya tidak berdaya maju. Fenomena kedua adalah dari segi kawalan kepada industri ini, dimana sehingga sekarang tiada akta yang nyata dalam mengawalnya, "uma hanyalah pengawasan yang tidak menyeluruh dari pihak berkuasa. !ari sudut aspektasi pelabur didapati ianya adalah satu pelaburan yang menguntungkan tetapi amat berisiko, kerana ianya amat bergantung kepada keadaan alam semulajadi dan naluri burung layang-layang yang tidak dapat dikawal oleh pelabur.

1.0

PENGENALAN 1.1 $ajian ini adalah berkaitan dengan industri ternakan burung layang-layang yang berada di sekitar Bandar %eluk &ntan, dimana ianya adalah bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesannya kepada industri hartanah disitu, terutamanya melibatkan hartanah perniagaan. 1.# 'pa yang dilihat dari kajian ini adalah untuk mengkaji setakat mana keuntungan yang boleh diperolehi dari industri ini jika seseorang ingin melabur dalam industri tersebut. 1.( $ajian ini juga ingin melihat dari sudut penilai dalam menilai hartanah berkenaan dari prospektif perniagaan berkenaan. 1.) Selain dari itu kajian ini juga akan cuba mengupas apa yang diperlukan, halangan-halangan dan kos-kos yang terlibat jika seseorang ingin melabur dalam bidang tersebut.

2.0

TUJUAN KERTAS INI #.1 $ertas ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesan industri ini ke atas hartanah disekitar Bandar %eluk &ntan, terutamanya di kawasan kajian. %umpuan adalah pada rumah kedai dua tingkat.

.0

ULUSAN LITERATUR (.1 %umpuan literature hanyalah tertumpu kepada saluran internat dan buku berkaitan dengan pengenalan burung layang-layang sahaja. &ni adalah kerana industri penternakan burung layang-layang dengan hartanah, terutamanya di *egara +alaysia. (.# alaubagaimanapun disini kajian akan cuba mengupas hubungkait antara kedua-duanya berdasarkan kepada pembacaan berkaitan dengan tabiat burung ini dan kesesuaian lokasi hartanah yang dipilih. (.( Sejarah 'm (.(.1 Bandar %eluk &ntan dengan pendudukan seramai kira-kira #,,,,,, terletak didalam negeri Perak. Sepertimana yang diketahui sebelum ini ianya dikenali sebagi %eluk 'nson pada era pemerintahan British sempena nama pegawai British yang bernama Sir 'rchibald 'nson. Permasyhuran nama %eluk &ntan telah dibuat pada tahun 1-.) oleh kebawah duli yang maha mulia Sultan Perak. (.(.# Pada asalnya %eluk &ntan adalah pelabuhan untuk menge/port getah dan pusat pengagihan minyak. alaubagaimanapun pada era 1-.,an kedua-dua asas ekonomi %eluk &ntan ini telah hilang dengan pembinaan stor penyimpanan minyak di Pelabuhan 0umut yang terletak kira-kira 1, km dari %eluk &ntan dan pemberhentian perkhidmatan keretapi dari %apah ke Bandar %eluk &ntan. Pada tahun 1--,an adalah era kemerosotan ekonomi di %eluk &ntan. !alam hal ini pengantungan ekonomi %eluk &ntan adalah pada sektor pertanian.

(.(.(

&anya terletak di muara Sungai Perak yang mana berlakunya banjir bila air sungai pasang dan hujan lebat. alaubagaimanapun dengan projek penambakan sungai masalah ini dapat dikurangkan.

(.(.)

$awasan ini telah ditadbir urus oleh Pejabat %anah !an !aerah 2ilir Perak dengan keluasan 111,(,1 hektar, dimana ianya merangkumi mukim 0abu $ubong, Sungai +anik, !urian Sebatang, 2utan +elintang, %eluk Bharu, Sungai !urian, Bagan !atoh dan 3ungkup. R!"!# L$%&'($) 1: P*+$ D$*($, H'-'# P*($#

(.(.4

Pembahagian gunatanah di daerah 2ilir Perak adalah 556 pertanian, #(6 kediaman, perniagaan dan industri. !ari keluasan tersebut 556 adalah kawasan pertanian, iaitu 14.46 di tanami dengan kelapa sawit, 14.#6 koko7kelapa dan .6 lain-lain tanaman.

(.)

Sejarah Penternakan Burung 0ayang-layang (.).1 Pada peringkat awal penternakan burung layang-layang tertumpu di gua-gua. !i +alaysia # gua yang utama menghasilkan layang-layang ialah di 8ua *iah di Sarawak dan 8ua 8omentong di Sandakan Sabah. (.).# $egawatan ekonomi yang melanda pada tahun 1--5 dan seterusnya telah menyebabkan banyak bangunan-bangunan, terutamanya bangunan-bangunan perniagaan yang telah siap dibina tidak dapat dijual. $ebanyakan bangunan-bangunan ini berada dalam keadaan terbiar.

(.).(

Suatu yang tidak dijangkakan, bangunan-bangunan terbiar ini telah menarik minat burung layang-layang untuk membuat sarang. !ikatakan burung layang-layang ini berasal dari &ndonesia, akibat dari masalah pencemaran udara di Sumatra, burung-burung ini berpindah ke kawasan-kawasan pantai di Semenanjung +alaysia.

(.).)

Sebenarnya secara tidak resmi telah terdapat beberapa orang pengusaha yang mengusahakan industri ini sebelum masa kegawatan lagi. Bagaimana pun ia tidak begitu ketara dan tidak menarik perhatian ramai. Sepuluh tahun dahulu hanya ada 1 buah bangunan untuk sarang burung, sekarang telah meningkat kepada hampir 1,,,,, buah.

(.).4

'kibat dari pertambahan burung-burung yang mendatang, telah menyebabkan beberapa orang pengusaha mendapatkan nasihat dari pihak-pihak berkaitan di &ndonesia dan juga *egeri Sarawak untuk menjadikan industri sarang burung lebih bersifat komersial.

(.).1

Berdasarkan kepada petikan perbahasan di !ewan 3akyat pada 1171#7#,,1 peningkatan perusahaan ini di seluruh *egara dari 14. buah pada tahun 1--- kepada 51- buah pada tarikh perbahasan.

(.).5

+enurut Pengerusi 9awatankuasa $erajaan %empatan *egeri Perak , !ato: "hang $o ;oun didalam Berita Perak, sehingga !isember #,,) sebanyak )1# pengusaha sarang burung layang-layang di negeri Perak dan sebilangan besarnya beroperasi di %eluk &ntan, Sitiawan, %aiping, Bagan Serai dan Parik Buntar. +enurut beliau lagi ianya telah membantu membangunkan sektor ini di Perak dan membawa banyak keuntungan kepada *egara kerana hasilnya dieksport keluar

*egara seperti Singapura, 'ustralia, "hina dan 2ong $ong. Penternakan R!"!# L$%&'($) 2: K$.$/$) T*()$#$) 0!(!)1 L$2$)1--$2$)1 3' S*%*)$)"!)1 M$-$2/'$ (.).. Berdasarkan kepada persatuan penternak burung layang-layang +alaysia dianggarkan jumlah kawasan ternakan di utara semenjung +alaysia adalah sebanyak

Bandar 7 Pekan 8eorgetown *ibong %ebal %aiping Sitiawan Parit Buntar 'lor Star Bukit +ertajam %eluk &ntan

9umlah Penternak ),, 1,, ),, .,, ),, (,, ),, #,,

(.4 $epentingan Sarang Burung 0ayang-layang (.4.1 Berdasarkan kepada perubatan "ina dimaklumkan sarang burung yang dihasilkan dari air liur burung layang-layang mempunyai khasiat yang tinggi, dimana ianya dalam bentuk gel yang kaya dengan tenaga. (.4.# $epercayaan masyarat "ina pada sarang burung ini adalah bukan sahaja untuk kebaikan dalam badan tetapi juga untuk melicin kulit dan awet muda.

(.4.(

2asil dari kajian makmal didapati sarang burung ini mengandungi <glyco-protein: dan ianya merupakan agen penyerapan untuk system immunisasi. !imana ianya menggalakkan pertumbuhan dan pembaikan tisu badan. Selain dari itu ianya juga menguatkan antibody bagi melawan penyakit.

4.0

PERSOALAN PENYELIDIKAN ATAU HIPOTESIS ).1 %erdapat beberapa persoalan yang dikemukan berdasarkan hipotesis yang dibuat.

).1.1 ).1.#

$enapa ramai yang berminat dalam penternakan ini= 'dakah ianya memberi pulangan yang baik atau sebaliknya kepada pelabur=

).1.(

Bagaimana pelabur boleh mengenalpasti ianya satu pelaburan yang bijak=

).1.)

9ika ramai yang terlibat dalam sektor ini, adakah langkah-langkah pengawalan diambil oleh pihak berkuasa=

).#

!ari persoalan-persoalan ini, beberapa soalan telah dirangka untuk ditujukan kepada pihak yang berkaitan.

5.0

BATASAN PENYELIDIKAN 4.1 Pungutan data adalah secara terus dari pengusaha, pihak berkuasa tempatan %eluk &ntan dan 9abatan Penilaian dan Perkhidmatan 2arta cawangan %eluk &ntan. !ata-data ini adalah dikutip disekitar %eluk &ntan sahaja. 4.# $utipan data dari pengusaha dan pihak berkuasa %eluk &ntan telah dibuat pada bulan +ei #,,1 4.( $utipan data harga di 9PP2 %eluk &ntan adalah dari tahun #,,, hingga 9un #,,1 sahaja. 4.) $eterangan habitat burung adalah berdasarkan kepada bacaan internat dan buku berkaitan burung tersebut sahaja.

6.0

DE7INASI ISTILAH 6.1 BURUNG LAYANG-LAYANG 1.1.1 Burung 0ayang-0ayang yang juga dikenali setengah orang dengan nama burung alit. *ama saintifiknya adalah Aerodramus Fuciphagus. %erdiri dari beberapa jenis burung layang-layang dari sepsis Collocalia, antaranya adalah Aerodramus, Hydrochous, Schoutedenapus dan Aerodramus Fuciphagus, dimana kesemua spesis ini adalah dalam golongan burung liar yang dilindungi sepenuhnya dibawah 'kta Perlindungan 2idupan 0iar 1-5#.

1.1.#

!i

+alaysia

terdapat

1(

spesis

burung

layang-layang,

walaubagaimanapun hanya # spesis yang menghasilkan sarang burung yang boleh dimakan iaitu Aerodramus Fuciphagas dan Aerodramus Maximus.

1,

1.1.(

Bagi Aerodramus Fuciphagas ianya juga dikenali sebagai >dible *est Swiftlet dan Aerodramus Maximus dikenali sebagai Black *est Swiftlet. Biasanya burung-burung ini tidak hinggap ditanah dan mempunyai kuku yang mampu mencengkam dengan kuat.

1.1.)

Sai? burung ini adalah diantara 5.4 cm hingga #( cm bergantung kepada umurnya. Bagi sepsis Aerodramus Fuciphagas ianya mempunyai bulu yang berwarna hitam berkilat dan dadanya berwarna puteh. +empunyai sayap antara 11,cm hingga 1#4cm. Sepsis jenis ini boleh terbang sehingga 5, km sehari.

11

6.2 PERALATAN

YANG

DIGUNAKAN

DALAM

PENTERNAKAN

BURUNG LAYANG-LAYANG 1.#.1 Beberapa peralatan utama yang digunakan bagi industri ini antaranya adalah seperti berikut 1.#.1.1 "! Suara Burung satu set mengandungi ( "! yang

masing-masing berfungi untuk menarik burung layang-layang masuk kedalam rumah, mendiaminya dan membuat sarang serta meningkatkan pengeluaran.

1.#.1.# "! Player !an amplifier set yang masing-masing berfungsi untuk memasang lagi bagi menarik burung layang-layang masuk kedalam rumah, mendiaminya dan membuat sarang serta meningkatkan pengeluaran.

1#

1.#.1.( Speeker utama

setiap set mempunyai # unit yang masing-

masing berfungsi untuk menarik burung layang-layang masuk kedalam rumah. &anya dipasang pada lubang keluar masuk di tingkat paling atas.

1.#.1.) %weeter dalaman

setiap set mempunyai 1, unit yang

masing-masing berfungsi untuk menarik burung layang-layang dan mendiami bangunan tersebut, membuat sarang serta meningkatkan pengeluaran. &anya dipasang diserata bahagian dalam rumah burung. +inima 1, unit dipasang bagi setiap ruang sai? 1, meterpersegi.

1(

1.#.1.4 "ecair SP mendiami

ianya merupakan sejenis semburan khas untuk dan membuat sarang, serta meningkatkan

menarik burung-burung layang-layang masuk kedalam rumah, pengeluaran. &anya disembur atau disapu diserata langit-langit ruang dan kerangka rumah.

1.#.1.1 3am 7 alang. ianya adalah bilahan kayu yang disusun pada langit-langit bagi tujuan burung membuat sarang, dimana sela setiap satu minima ,.( meter - ,.4 meter.

1)

6.

PERUNDANGAN YANG PERLU DIPATUHI OLEH PENTERNAKAN BURUNG LAYANG-LAYANG 1.(.1 Berdasarkan kepada tinjauan yang telah dibuat beberapa peraturan utama perlu dipatuhi oleh pengusaha ternakan burung layang-layang.

'kta $erajaan %empatan 1-51

!imana peraturan diujudkan bagi memastikan segala pembangunan !an akti@iti dilaksanaan mengikut kawalan yang ditetapkan

'kta +akanan 1-.(

&anya bertujuan mengawal dari segi penjualan makanan supaya tiada bahan yang merbahaya.

'kta Pencegahan A Pengawalan Penyakit 1-..

&anya berjangkit. +engawal bagi

berhubung

dengan

pencegahan A pengawalan penyakit

Brdinan Binatang 1-4(

pengimportan dari

pengesportan binatang A burung mengelak sebarang penyakit 4 'kta $ualiti 'lam Sekitar 1-5) &anya bertujuan menyelaras segala akti@iti bagi mencegah A mengawal pencemaran serta melindungi A membaiki kualiti alam sekitar 8.0 METODOLOGI DAN PROSEDUR PUNGUTAN DATA 14

5.1

%erdapat dua jenis data yang telah dikutip dalam penyiapan kertas kerja ini iaituC 5.1.1 !ata berkaitan dengan penternakan burung layang-layang yang telah dibuat secara temu bual. Sampel yang diambil sebanyak empat sampel dengan dua lokasi utama disekitar Bandar %eluk &ntan. Persoalan adalah lebih kepadaC5.1.1.1 Pemilihan lokasi yang sesuai mengikut pandangan penternak 5.1.1.# $os yang terlibat dalam menyediakan tapak untuk dibina sarang burung. 5.1.1.( Pendapatan yang diperolehi oleh pengusaha 5.1.1.) $os yang terlibat dalam menyelenggara pelaburan ini. 5.1.1.4 2alangan-halangan yang dikenalpasti oleh pelabur dalam sector ini yang boleh memberi impak kepada keuntungan yang diperolehi. 5.1.# !ata berkaitan pindahmilik rumah kedai disekitar Bandar %eluk &ntan yang diperolehi dari data pindahmilik D&S 9PP2 %eluk &ntan. %umpuan data adalah pada hartanah perdagangan pada lokasi yang di pilih secara rawak sahaja. Perbandingan juga hanya ditumpukan kepada jenis harta dan lokasi yang sama

9.0

PERSEMBAHAN DAN ANALISA DATA

11

9.1

PENTERNAKAN BURUNG LAYANG-LAYANG DI TELUK INTAN ..1.1 !i %eluk &ntan pada tahun 1--5, ternakan dibuat secara kecil-kecilan sahaja, dimaklumkan hanya terdapat ) buah kawasan pengusahaan sahaja pada masa itu. ternakan. ..1.# $awasan tumpuan utama burung layang-layang di Perak adalah di persisiran pantai dari kawasan Bagan Serai hingga ke kawasan 2utan +elintang di %eluk &ntan. $awasan-kawasan utama penternakan adalah di Pekan Bagan Serai, $ampung $oh di Sitiawan dan Pekan %eluk &ntan. ..1.( Berdasarkan kepada pertanyaan-pertanyaan mengapa burung layanglayang ini memilih kawasan ini sebagai tempat mereka membuat sarang, tidak di tempat-tempat lain seperti di gua-gua Eseperti di *egeri SarawakF ataupun di hutan-hutan keranaC alaubagaimanapun pada tahun #,,4 dianggarkan hampir #,, unit premis telah dijadikan kawasan

..1.)

+akanan utama spesies burung layang-layang ini adalah sejenis rampai laut. $edudukan kawasan ini yang berdekatan dengan laut iaitu kira-kira 1, km adalah sesuai untuk mendapatkan makanan seperti ini.

..1.4

$ebisingan pekan oleh bunyi kenderaan dan lain-lain akti@iti dikatakan menarik minat burung layang-layang kerana ia menjauhkan mereka dari musuh utama iaitu burung hantu.

15

..1.1

$edudukan kawasan ini yang berdekatan dengan Sumatra, tempat asal kebanyakan burung-burung ini. R!"!# L$%&'($) : P-$) L:#$/' /*#'+$( P*#$) T*-!# I)+$)

..1.5

!ianggarkan kos untuk kerja-kerja ubah suai adalah dalam lingkungan 3+(,,,,,.,, bagi setiap premis <pre war: # tingkat yang berukuran ## kaki / 54 kaki Emaklumat dari pengusaha burung layang-layang di Pekan %eluk &ntanF.

alaubagaimanapun kos ini berubah mengikut kualiti sistem bunyi yang dipasang. !imaklumkan oleh pengusaha tersebut, peralatan untuk sistem bunyi yang dipunyai oleh beliau adalah dari negeri "hina, manakala "! adalah keluaran tempatan.

9.2 SKOP PEMERHATIAN BERKAITAN KAWASAN PENTERNAKAN BURUNG LAYANG-LAYANG 9.2.1 PERKARA PEMBINAAN LAYANG !alam membina tempat tinggal burung layang-layang bagi tujuan pengusahaan sarangnya, beberapa faktor perlu diambil kira C..#.1.1 $adar suhu hendaklah stabil iaitu dalam lingkungan #4 " G (4 " ..#.1.# %ahap kelembapan perlulah tinggi iaitu diantara .,6 - -46 YANG PERLU DIAMBILKIRA BURUNG DALAM LAYANG-

TEMPAT

TINGGAL

1.

..#.1.( $awasan dalam rumah tersebut perlulah gelap, tetapi tidak sampai gelap gelita. &aitu terdapat sedikit cahaya dapat masuk. ..#.1.) $eadaan bumbung yang dibuat dari bahan pejal dan tidak panas. ..#.1.4 Bumbung boleh melantun bahang kepanasan matahari dari diserap kedalam bangunan. ..#.1.1 Sistem pengudaraan yang baik didalam kawasan rumah tersebut.

1-

9.2.2

PEMILIHAN LOKASI YANG SESUAI ..#.#.1 $awasan yang sesuai adalah terletak ditepi sungai atau laut, dimana kadar kelembapan adalah tinggi. ..#.#.# $awasan sekitar yang bercampur iaitu kawasan penempatan dan pertanian Eberpokok hijauF. &ni adalah kerana kawasan ini adalah sesuai untuk burung-burung mencari makanan dan ianya tertarik kepada kawasan penempatan.

9.2.

PENGURUSAN TEMPAT TINGGAL BURUNG Beberapa perkara perlu dipatuhi dalam pengurusan tempat tinggal burung layang-layang. ..#.(.1 Pengubahsuaian bangunan kepada tempat tinggal burung perlulah mengikut peraturan di bahawa akta kerajaan tempatan. ..#.(.# $esesuaian bangunan dari segi kelembapan perlulah dikawal kerana burung ini sangat peka kepada perkara tersebut. ..#.(.( Pengusaha perlu memahami tabiat burung layang-layang.

#,

..#.(.) Setiap sarang burung biasanya dibuat secara berpasangan. Burung-burung ini juga akan bertelor dengan jumlah telor biasanya tidak lebih daripada dua biji, mengambil masa kirakira tiga bulan untuk anak-anak burung membesar ..#.(.4 Burung layang-layang agak <penakut: dan lebih suka membuat sarang berdekatan antara satu sama lain. Bermakna jika sesuatu tempat berjaya menarik burung-burung ini masuk maka akan terdapat banyak burung-burung masuk. +anakala temat-tempat yang kurang bilangan burung mungkin akan kehilangan burung-burung yang sedia ada. +enurut Persatuan Peniaga Sarang Burung +alaysia, hanya kira-kira 1,6 sahaja daripada premis-premis sarang burung berjaya menarik burung-burung datang. Seorang pengusaha yang ditemui di Sitiawan juga mengatakan bahawa beliau mengambil masa antara 1 bulan hingga 1 tahun untuk menarik burung masuk ke premis beliau. &tupun bilangan yang sangat kecil. ..#.(.1 2aruslah mengetahui masa yang sesuai untuk memungut sarang burung dan perlu pasti tahap kebersihan tempat tinggal burung bagi memastikan sarang burung yang berkualiti.

9.

KERJA-KERJA UBAHSUAIAN BANGUNAN Hntuk membuat tarikan kepada burung-burung datang ke bangunan, kerjakerja ubahsuaian dibuat ke atas bangunan. 3ingkasan kerja-kerja ubahsuaian berkenaan adalahC-

Bumbung

%iada ubahsuaian. Bagaimana pun pokok-pokok #1

dalam pasu diletakkan untuk menghijaukan kawasan.

Siling

Setiap siling dipasang dengan jaluran kayu bersai? )I / #I dan berjarak kira-kira 1I hingga 1 kaki antara satu sama lain.

!inding

Semua tingkap, pintu serta lubang-lubang angin ditutup. 0ubang-lubang bulat kecil semuat burung layang-layang ditebuk pada dinding. "ahaya dari luar seboleh-bolehnya dapat masuk seminima mungkin. Bertujuan mewujudkan suasana gelap seperti gua dalam bangunan. !isamping itu pemidang yang berwarna hitam juga dipasang pada dinding-dinding untuk menutup warna dinding yang cerah warna catnya. !i bawah tangga dalam dengan di pasang jaluran kayu sama seperti pada siling. dan agak dingin. %empat ini dikatakan sangat digemari kerana ianya gelap

0antai

!ijadikan sebagai takungan air.

Pintu Pintu-

pintu dihadang dengan binaan batu bata setinggi -I untuk membentuk takungan. 'ir dimasukkan ke dalam bangunan dan bertakung dalam takungan ini. Bertujuan untuk menyejukkan suasana dalam

##

bangunan.

3uang %angga C Belakang Bangunan Pendawaian C

!iletakkan pokok-pokok hijau dalam pasu. +ewujudkan suasana hutan atau suasana hijau. Pendawaian untuk memasang sistem bunyi dalam bangunan, bergantung kepada jumlah spekar luaran dan dalam yang akan dipasang.

9.4 CONTOH BANGUNAN YANG DIJADIKAN TEMPAT PENTERNAKAN BURUNG LAYANG-LAYANG BAGI MENGHASILKAN SARANGNYA. R!"!# L$%&'($) 4

#(

9.5 7AKTA PENGHASILAN SARANG BURUNG LAYANG-LAYANG ..4.1 Hntuk mendapat satu kilogram EkasarF sarang burung memerlukan kira-kira 1,,,, ekor burung. +asa yang diambil adalah tiga bulan untuk menjadi satu sarang. Biasanya setiap satu sarang burung mempunyai berat dalam lingkungan 1,, gram.

..4.#

2arga pasaran semasa bagi satu kilogram sarang burung EbersihF adalah antara 3+4,,,,.,, hingga 3+5,,,,.,,. 'da pengusaha di %eluk &ntan boleh mendapatkan hasil antara 3+#,,,,,.,, hingga 3+(,,,,,.,, setiap kali tuaian. Bermakna beliau mendapat antara 3+.,,,,,.,, hingga 3+1#,,,,,.,, setahun.

..4.(

alaupun hasil nampak lumayan, seorang pengusaha mengambil masa lebih 4 tahun untuk mendapatkan hasil seperti dinyatakan. pengusaha membuat aspitasi risiko sebanyak 4,6 - 546. Biasanya dalam jangkamasa ) tahun pertama tiada penghasilan. Biasanya

9.6 PENDAPATAN PENGUSAHA BURUNG LAYANG-LAYANG ..1.1 Berdasarkan kepada maklumat yang diberi oleh seorang pengusaha yang telah membeli premis <pre war:# tingkat, beralamat 1(1, 9alan ah $heng 9ooi pada #5 september #,,) dengan harga 3+-,,,,,.,,. $os ubah suai yang dibelanja oleh beliau adalah 3+(,,,,,.,, keseluruhannya.

#)

!engan membuat andaian burung akan datang bersarang sepertimana yang disasarkanC 9umlah Pinjaman Faedah Pinjaman %empuh Pinjaman 'nsuran Bulanan C C C C 3+1#,,,,,.,, 56 14 tahun 3+1,),,.,, J 3+11,.,,.,, setahun +odal Pusingan Setahun $os %enaga Buruh A "ukai >lektrik dan air 3+ 1,,,,.,, 3+ 1,,,,.,, C

anggaran ini tidak mengambilkira lain-lain faktor yang boleh menaik dan menurunkan keuntungan seperti keanjalan harga sarang burung dipasaran, saingan dengan pengusaha lain , mutu sarang burung, masa untuk memanggil burung datang kesarang, jumlah penghijrahan burung dan lain-lain lagi. R!"!# L$%&'($) 5 : A)11$($) C$/, 7-:. &*)1!/$,$

..1.#

Berdasarkan kepada maklumat yang diberi oleh seorang pengusaha yang telah membeli premis rumah kedai # tingkat, beralamat 144, 9alan Sg *ibong pada ( 9ulai #,,1 dengan harga 3+##,,,,,.,,. $erja ubah suai telah siap dibuat. 3ujuk 0ampiran 1 untuk Plan 0okasi. R!"!# L$%&'($) 8 : A)11$($) C$/, 7-:. &*)1!/$,$

#4

9.8 HARGA HARTANAH DI KAWASAN KAJIAN ..5.1 2arga harta yang terpilih disekitar Bandar %eluk &ntan R!"!# L$%&'($) 9 ..5.# 2arga harta sekitar kawasan kajian P*-$0!($) I
Alamat 36 6 $ &#, &&2 &36 & # & Jalan Jln Wah Kheng Jooi Jln Wah Kheng Jooi Jln Wah Kheng Jooi Jln Wah Kheng Jooi Jln Wah Kheng Jooi Jln Wah Kheng Jooi Jln Wah Kheng Jooi Jln Wah Kheng Jooi Jenis Harta Pre War Pre War Pre War Pre War Pre War Pre War Pre War Pre War Tkt 2 2 2 2 2 2 2 2 tarikh !O"t!2##2 2(!)ar!2##( 2(!A*r!2##( &&!O"t!2## $!)a-!2##( 2+!.e*!2## 3&!Jul!2##6 &$!Jun!2##6 Luas bgn 2$2%&# 3&#%66 &+3%6# &+3%6# &+3%6# &+3%6# &66%+6 &(6%$& Harga &##'###%# # 3 '###%# # $#'###%# # &6#'###%# # ,#'###%# # $#'###%# # &6#'###%# # &##'###%# # Analisa Harga (OB) 3 2%3( &#$% (&,% 3 $2&%66 6#%,3 (&,% 3 $($% $ 63+%32

P*-$0!($) II
Alamat &(( 32,& 32,6 ,$ 3 32231 32231 Jalan Jln .g /ibong Jln .g /ibong Jln .g /ibong Jln .g /ibong Jln .g /ibong Jln .g /ibong Jenis Harta Ke0ai ke0ai ke0ai ke0ai ke0ai ke0ai Tkt 2 2 2 2 2 2 tarikh 3!Jul!2##6 &(!Jan!2##2 &!O"t!2## &,!)a-!2## &3!)ar!2##3 &!Jun!2##6 Luas bgn 2(#%++ 2(+%(( 2(+%(( 2(#%++ 223%3# 223%3# Harga 22#'###%## & ('###%## &6('###%## &(#'###%## &(('###%## &+#'###%## Analisa Harga (OB) ,++%3# (63%## 6 #%6( ($,%&6 6$ %&3 +6&%3&

#1

9.9 ANALISA DATA ....1 2ubungkait lokasi harta dengan kehadiran burung Emengikut pemerhatian pengkajiF ....1.1 Berdasarkan kepada pemerhatian yang telah dibuat di lokasi kajian dua kawasan utama telah dikenalpasti sebagai lokasi yang sesuai yang boleh memberi pulangan yang agak lumayan kepada pelabur iaitu di boleh dikatakan hampir keseluruhan sekitar Bandar %eluk &ntan. Bermula dari Bandar Baru %eluk &ntan hingga ke Pekan 2utan +elintang. ....# 2ubungkait industri dengan harga rumah kedai Eberdasarkan data jual beli yang di rekod oleh 9PP2 %eluk &ntanF ....#.1 Berdasarkan kepada soal selidik yang dibuat dan data jual beli yang telah di rekod oleh 9PP2 %eluk &ntan punca utama dua kawasan dipilih oleh pelabur dalam membina sarang burung layang-layang iaitu di 9alan Sungai *ibong dan 9alan ah $heng 9ooi.

....#.# &ni adalah kerana kedua-dua kawasan ini harga hartanya lebih rendah kerana akti@iti perniagaan agak kurang kerana di 9alan Sungai *ibong penghujungnya adalah jalan mati, manakala di 9alan sungai. ....#.( !isamping itu bila berlaku air pasang besar, kawasan ini akan digenangi dengan limpahan air sungai. !an akan membantut kesemua akti@iti perniagaan. alaubagaimanapun kejadian ini agak ah $heng 9ooi ianya tiada jalan masuk kerana jalan asalnya telah dihakis oleh

#5

berkurangan setelah pihak kerajaan membuat tambatan banjir. *amun begitu preksi pelabur masih lagi tidak dapat dikikis. ....( 2ubungkait industri dengan aspektasi pelabur Eberdasarkan jumlah burung dengan cash flow yang dijangka oleh pengusahaF ....(.1 !ari harga jualan berbanding dengan jangkaan oleh pengusaha lingkungan 4,6 hingga 546 risiko, jangkaan julat pendapatan harta berkenaan antara awal pelaburan dengan akhir pelaburan adalah ....(.( P*-$0!( 1 pelaburan 14 tahun 'khir pajakan 9ulat 4,6 $atakan 546 $atakan 9.9. .2 P*-$0!( II pelaburan 14 tahun 'khir pajakan 9ulat 4,6 $atakan 546 3+ ##,,,,,.,, 3+ G .5,1,5.(5 3+ 1-1,5,-.#5 3+ )51,5,-.#5 3+ #(4,.4).1) 3+ #(4,,,,.,, 3+ 11.,,,,.,, 3+ 1#,,,,,.,, 3+ G 15,15#.., 3+ (5),-4(.-1 3+ #4),-4(.-1 3+ 1#5,)51.-. 3+ 1#5,,,,.,, 3+ 1(,5(..)3+ 1),,,,.,,

#.

....)

Berdasarkan kepada pembuktian yang telah dibuat secara matematik didapati keuntungan tidaklah sebanyak yang dijangka.

....4

%empoh keuntungan adalah panjang berbanding dengan yang dijangkakan terdahulu.

;.0

RUMUSAN ;.1 KESAN-KESAN INDUSTRI -.1.1 Pemerhatian yang dibuat mendapat usaha-usaha fi?ikal industri ini adalahC

-.1.1.1 Bangunan-bangunan lama yang terbengkalai mula diubahsuai untuk tujuan ini.

-.1.1.# %erdapat bangunan-bangunan yang menjalankan perniagaan di tingkat bawah dan mengubahsuai tingkat atas bangunan.

-.1.1.( Pemandangan yang kurang selesa. Pelbagai cara dilakukan untuk menarik burung-burung datang. 'da pengusaha yang menggantungkan botol-botol minuman berwarna hijau didinding-dinding bangunan luar, meletakkan pasu-pasu pokok berdaun hijau di kaki lima.

-.1.1.) +engganggu perniagaan lot bersebelahan, kedai-kedai makan kurang selesa dengan kehadiran burung yang bising dan najis di merata-rata. Perniagaan-perniagaan yang membawa kepada gangguan seperti bunyi bising dan lain-lain kepada burung#-

burung juga terjejas.

Pengusaha industri sarang burung

kurang senang dengan keadaan ini.

-.1.1.4 Peruntukan undang-undang juga terlibat. !i segi kedudukan dan kegunaan premis, ia terletak di bawah Pihak Berkuasa %empatan E+ajlis Perbandaran %eluk &ntan G 'kta $erajaan %empatanF. +anakala pemeliharaan burung pula melibatkan 9abatan Perlindungan 2idupan 0iar dan %aman *egara EP>32&0&%'*F G 'kta Perlindungan 2idupan 0iar.

-.1.1.1 Bilangan burung yang ada menjadi persoalan. 'dakah jumlah dan kadar pembiakan burung ini dapat menampung kepada keperluan industri ini=

-.1.#

$esan-kesan terhadap hartanah pula dilihat sebagaiC

-.1.#.1 2arga-harga yang mahal ditawarkan di kawasan-kawasan tertentu dari segi lokasinya tidak logik. -.1.#.# +ungkin menjejaskan penggunaan premis-premis berkenaan oleh sebab kesihatan, pemandangan dan sebagainya. +enjatuhkan nilai. -.1.#.( %erdapat juga pengusaha yang tidak berjaya memikat burung untuk memasuki rumah burung yang dibina, dan ini mengakibatkan pengusaha berkenaan mengalami kerugian.

(,

-.1.#.) 9ika pelaburan hartanah lain menumpu kepada taburan penduduk dan jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah hartanah yang ditawarkan, dalam industri ini lebih kepada jumlah penghijrahan burung dan harga sarang burung dipasaran. ;.2 KESIMPULAN Berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang dinyatakan, kesimpulan yang dapat dibuat adalahC -.#.1 &ndustri ini merupakan pelaburan untuk jangka panjang dan berisiko tinggi. Bagi 1-5 tahun pertama pengusaha terpaksa mendapatkan sumbersumber lain untuk pembayaran bulanan kerana dalam tempoh ini hasil tidak mencukupi untuk membayar ansuran berkenaan. Selepas 4 tahun, dengan andaian telah berjaya menarik banyak bilangan burung. Pengusaha memerlukan penghasilan kira-kira 1., kilogram sarang burung sebulan atau perlukan sekurang-kurangnya 1,,,, ekor burung di premis beliau.

-.#.#

2anya pembeli-pembeli istimewa sahaja yang mampu untuk menjalankan industri ini. Pembeli istimewa ini adalah orang yang sanggup menghadapi risiko tinggi dan mempunyai <tunai: untuk dilaburkan.

(1

-.#.(

Biasanya institusi kewangan tidak akan meminjamkan jumlah pinjaman yang tinggi, jumlah pinjaman adalah bergantung kepada hartanah yang akan dicagarkan.

-.#.)

9ika usaha-usaha pembiakan burung ini dibuat dan penjagaan habitat burung ini dikekalkan dijangkakan industri ini boleh berkembang luas lagi dan akan memberi kesan tertentu kepada industri hartanah.

-.#.4

alaupun harga dipasaran agak tinggi tetapi, perusahaan ini masih di kuasai oleh orang tengah.

-.#.1

Berdasarkan kepada pertanyaan dari pihak bank, pinjaman hanya diberikan berdasarkan kepada cagaran premis tersebut, bukannya berdasarkan kepada potensi perusahaan tersebut. &a juga berkaitan dengan lokasi dimana harta tersebut.

10.0

CADANGAN 1,.1 $egunaan untuk nilaian. 1,.1.1 $aedah ini boleh digunakan dalam menilai hartanah yang mengusahakannya tetapi seseorang penilai itu perlu mahir dengan pasaran, lokasi dan kenal dengan habitat burung layang-layang dikawasan berkenaan. 1,.1.# ;ang pentingnya penilai perlu tahu kualiti sarang burung yang dihasilkan.

(#