Anda di halaman 1dari 11

Persediaan Mengajar Model Pembelajaran Berasaskan Masalah Bidang : Sukatan dan Geometri Tajuk : Jisim Masa : 2 waktu (60

minit)

Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk : 11.3 Menganggar dalam unit gram dan kilogram

Standard Pembelajaran : Murid berupa a untuk : (i) Menganggar !isim sesuatu ob!ek dalam unit gram dan kilogram dan bandingkan anggaran dengan timbangan sebenar

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

Persediaan Pemerhatian dan Analisis

a. Murid diberi kotak 1. #paka" ba"an ang mengandungi dua tersebut$ ba"an mau!ud. 2. Manaka" lebi" b. Seorang murid berat$ diminta mengambil ba"an mau!ud dan bersoal!awab tentang !isim berat ba"an tersebut.

Murid diba"agikan kepada 3 kumpulan. ii. Setiap kumpulan diberi beberapa bi!i pemadam% sebua" buku% dan beberapa batang pensel Imaginasi dan menulis !awapan dalam kertas ang Penjanaan Idea diedarkan .(Jadual 1) Sintesis Idea iii. Murid diminta menganggar !isim Mencari barang&barang alternatif tersebut dalam gram en!elesaian dan kilogram. i'. Murid bersoal !awab Mencari dengan guru tentang en!elesaian !isim barang tersebut. '. Murid men atakan !isim barang ang ringan bole" ditimbang dalam gram manakala barang ang berat ditimbang dalam kilogram.

i.

i.

ii.

iii.

i'.

'.

#paka" ob!ek ang lebi" berat$ #paka" ob!ek ang lebi" ringan$ (nit apaka" ang digunakan untuk timbangan berat$ #paka" !isim barang ang berat$ #paka" !isim barang ang ringan$

Guru memberi satu situasi ()ampiran 1) dan meminta murid men elesaikann a Perkembangan dalam kumpulan dengan Penambahbaikan menggunakan kreati'iti masing&masing.. Menilai *etua *umpulan bentangkan dapatan. *umpulan men+eritakan dapatan dan ulasan mereka. Murid meng"ubungkaitkan operasi tamba"% darab dan ba"agi dalam masala" ang di selesaikan. .

Melakukan o erasi Menilai en!elesaian masalah

Murid mempersemba"kan "asil tugasan. Murid membuat penilaian dan perbandingan di antara kumpulan : *umpulan mana ang lebi"$ *umpulan mana ang kurang$

,agaimana +ara murid mendapat !awapan$ *ita bole" men elesaikan sesuatu masala" dengan ban ak +ara.

Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Membuat refleksi en!elesaian !ang dibuat"

Murid menun!ukkan +ara #daka" +ara ang mereka mendapat !awapan . kamu lakukan dapat men elesaikan masala" ang diberi$ #daka" kamu berpuas "ati dengan "asil ker!a kamu$ Murid men!awab soalan dalam lembaran ker!a ()ampiran 2) Guru meli"at bagaimana murid men!awab soalan sambil membimbing.

Pentaksiran

#ilai dan Sika

,eker!asama semasa melakukan akti'iti dalam kumpulan. Si-at kepimpinan semasa pembentangan.

$adual % Bahan Anggaran

&AMPI'A# %

2 kg

Majlis (ari $adi Peter akan mengadakan majlis hari jadin!a !ang ke)* ada minggu de an" +ia ingin menjem ut ,, orang ka-an datang ke rumahn!a" Sekiran!a lima orang boleh makan ,kg sa!a a!am" Anggarkan jisim berat sa!a a!am !ang erlu disediakan untuk semua tetamu !ang dijem ut oleh Peter.

)ampiran 2

.isediakan ole" *umpulan 2 S* (lu Sg. Siong S* *pg. ,an ok SJ* /"ai *wang SJ* 0ong 1"eng SJ* *iew 2ang

Anda mungkin juga menyukai