Anda di halaman 1dari 1

S+K&6$- K+*$23S$$2 K&K K+6. !728 9$K$: *-$,1, K+6$2T$2 No Rujukan T+6 ; <=728!

7>8
Tarikh

: :1 OGOS 2013

Kepada sesiapa yang berkenaan. Tuan/Puan, Pengesahan Praktikum Guru Besar SK Kok Keli Sukacita saya ingin menarik perhatian Tuan/Puan terhadap perkara di atas. 2. telah menjalani praktikum di sekolah saya dari 27 Januari 2 !" hingga !# $pril

2 !" dengan jayanya. ". Sepanjang pemerhatian saya, guru pelatih ini telah dapat menguasai ilmu

pedagoginya dan mempraktikkannya kepada murid % murid di sekolah ini. &leh yang demikian, saya berharap agar guru pelatih ini dapat dilantik dengan ja'atan yang setara( dengan kelulusannya selepas beliau bergraduat. Sekian, terima kasih. )*+,K-./0$T 12T1K 2+3$,$4 Saya yang menurut perintah,

555555555555. (ZULZAIMI BIN DAUD) 3uru *esar, SK Kok Keli.