Anda di halaman 1dari 11

Refleksi Keseluruhan Olahraga

Pada semester pertama, pihak Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang telah menawarkan mata pelajaran Gerak Kerja Kokurikulum yang

merangkumi kursus Olahraga kepada semua guru pelatih DPLI semester 1 !ntuk itu, saya perlu mengikuti kursus olahraga ini pada setiap hari Isnin setiap minggu yang dikelola oleh pensyarah dari !nit Kokurikulum iaitu "n #ohanaraju $nnamalai %e&agai seorang guru pelatih, kursus ini dapat mem&antu saya meningkatkan pengetahuan saya &erkaitan dengan olahraga %emasa mengikuti kursus olahraga ini, saya mempelajari 'ara ( 'ara mengajar dan melatih pelajar untuk mengikuti sesuatu a'ara &alapan dan a'ara padang atau le&ih dikenali se&agai olahraga %aya telah mempelajari latihan ) latihan ansur maju yang &oleh mem&ina ke'ekapan dan stamina murid untuk mengikuti sesuatu olahraga Di samping itu, saya juga dapat mempelajari 'ara untuk mengukur dan mem&ina &alapan di padang rumput ataupun le&ih dikenali se&agai penyediaan trek %epanjang sesi olahraga ini, saya juga telah mengetahui 'ara)'ara pengelolaan sesuatu a'ara sukan mahupun a'ara merentas desa dengan mengikuti prosedur yang &etul dan selamat

Refleksi #inggu Pertama Interaksi *$RIK+, 1- .anuari /01/ #$%$, 1 00 ( 10 00 pagi *"#P$*, Padang IPG Kampus Pulau Pinang

Pada minggu pertama interaksi ini, kami telah didedahkan tentang sejarah dan perkem&angan olahraga di #alaysia dan juga di peringkat antara&angsa 2ertempat di Padang Institut, saya telah di&eri penerangan tentang latar &elakang olahraga dan juga perkem&angannya di #alaysia dan juga di peringkat antara&angsa Penerangan &ermula dengan perkem&angan awal olahraga pada 3aman klasikal hingga ke 3aman moden, &adan)&adan dunia yang terli&at dalam perkem&angan olahraga di dunia dan juga di #alaysia Kami juga telah mempelajari &e&erapa topik &erkaitan olahraga seperti jenis)jenis a'ara olahraga, peralatan dan ukuran,a'ara &alapan, dan juga a'ara padang Kami juga telah di&eri penerangan ser&a ringkas tentang peraturan)peraturan am KO$# yang meliputi peraturan pakaian, kasut dan nom&or serta peralatan, trek dan stadium olahraga Keseluruhannya, interaksi kali pertama ini &anyak mem&eri maklumat dan mem&eri pendedahan awal kepada kami &erkaitan tentang olahraga ini se&elum mempelajari kursus ini dengan le&ih mendalam lagi

Refleksi #inggu Kedua Interaksi *$RIK+, 41 .anuari /01/ #$%$, 1 00 ( 10 00 pagi *"#P$*, Padang IPG Kampus Pulau Pinang

Pada interaksi kali kedua, kami telah mempelajari a'ara &alapan yang pertama iaitu a'ara Lari Pe'ut 100 meter Kami telah diterangkan tentang sejarah a'ara larian ini &ermula pada 3aman olimpik kuno dan &erkem&ang sehinggalah ke 3aman moden Pada interaksi ini juga, pensyarah telah menerangkan tentang latar &elakang a'ara ini seperti peraturan)peraturan, fasa)fasa dan teknik)teknik lari pe'ut Pensyarah telah mem&eri &e&erapa demonstrasi tentang gaya larian pe'ut seperti gaya &erdiri dan gaya dekam Pensyarah juga menunjukkan 'ara &e&erapa fasa)fasa dan teknik)teknik larian pe'ut seperti fasa permulaan, larian dan juga penamat %elain itu, &eliau juga menerangkan &e&erapa teknik yang terdapat dalam a'ara lari pe'ut ini seperti gaya peluru, gaya sederhana dan gaya panjang Pada sesi interaksi ini juga kami dikehendaki melakukan &e&erapa teknik dan gaya yang telah dipelajari $kti5iti ini telah mengukuhkan lagi kefahaman kami tentang a'ara ini memandangkan dengan tunjur ajar daripada pensyarah se'ara teori sahaja &elum mampu mem&erikan kefahaman yang menyeluruh kepada saya Keseluruhan interaksi pada kali kedua ini &erlangsung dengan &aik di Padang Institut walaupun pada ketika itu, trek &alapan masih &elum siap di&uat

Refleksi #inggu Ketiga Interaksi *$RIK+, 16 7e&ruari /01/ #$%$, 1 00 ( 10 00 pagi *"#P$*, Padang IPG Kampus Pulau Pinang

%esi interaksi pada kali ketiga ini diteruskan dengan a'ara &alapan yang kedua iaitu masih lagi &erkisar tentang a'ara larian pe'ut iaitu Lari Pe'ut /00 meter dan 600 meter Kali ini saya telah mempelajari 'ara memulakan larian tanpa &lok permulaan dan menggunakan &lok permulaan seperti gaya peluru, gaya sederhana, dan gaya panjang Kemudian saya juga di&eri penerangan tentang teknik larian di selekoh *eknik ini saya rasakan amat penting dalam larian pe'ut memandang pelari perlu mengekalkan kelajuan mereka walaupun ketika &erlari di selekoh %etelah di&eri penerangan, akti5iti mempraktikkan apa yang dipelajari dilaksanakan oleh semua pelajar $gak sukar untuk para pelajar melakukan amali ini memandangkan keadaan trek yang agak tidak rata Dengan sedikit tunjuk ajar daripada pensyarah, pelajar yang melakukan kesilapan telah dapat menguasai teknik)teknik larian ini Pada keseluruhannya, sesi amali pada hari terse&ut &erlangsung dengan lan'ar dengan keseluruhan pelajar amat teruja dengan pelajaran yang dipelajari pada hari terse&ut

Refleksi #inggu Keempat Interaksi

*$RIK+, /1 7e&ruari /01/ #$%$, 1 00 ( 10 00 pagi *"#P$*, Padang IPG Kampus Pulau Pinang

Pada sesi interaksi yang keempat ini, pelajaran kami diteruskan dengan a'ara &alapan seterusnya iaitu a'ara lari jarak sederhana iaitu larian jarak 100 meter dan 1800 meter Kami diterangkan tentang komponen)komponen yang terli&at dalam a'ara larian jenis ini Kami juga diterangkan tentang teknik)teknik larian &erkisar tentang kedudukan &adan, pergerakan tangan dan juga pergerakan kaki Kami juga telah diterangkan tentang jenis)jenis latihan khusus yang &oleh dilakukan untuk menyertai a'ara ini seperti larian lam&at se'ara &erterusan, larian pantas &erterusan, latihan jeda, latihan 7artlek dan larian &erulang !ntuk sesi amali, pensyarah telah meminta kami untuk melakukan latihan &erlari lam&at se'ara &erterusan dengan &erlari perlahan mengelilingi padang se&anyak tiga kali pusingan %esi amali ini walaupun agak ringan,tetapi ianya amat memenatkan Keseluruhan sesi interaksi kali keempat ini &erlangsung dengan &aik memandangkan semua pelajar mem&eri kerjasama dengan &aik walaupun agak memenatkan $'ara &alapan yang terakhir iaitu a'ara lari &erganti)ganti akan dipelajari pada sesi interaksi yang seterusnya

Refleksi #inggu Kelima Interaksi

*$RIK+, /1 7e&ruari /01/ #$%$, 1 00 Pagi *"#P$*, Padang IPG Kampus Pulau Pinang

Pada /1 7e&ruari /01/ yang lalu, saya telah menghadiri kelas olahraga dimana pada waktu itu "n #ohanaraju telah mengajar mengenai tajuk lari &erganti) ganti "n #ohan telah menerangkan kepada saya dan rakan)rakan mengenai a'ara lari &erganti)ganti 2eliau &erkata a'ara ini di&ahagikan kepada dua jenis iaitu 69100 meter dan 69600 meter $'ara 69/00 meter dan a'ara khas 691:00 meter juga &oleh diadakan %emasa a'ara 69600 meter, 'ara &aton dihantar adalah dengan dua orang pelari &erlari pada tahap maksimum *eknik penghantaran &aton tanpa lihat &oleh diguna dan pertukaran &aton adalah dalam 3on pertukaran &aton iaitu sepanjang /0 meter dan a'ara 69600 meter pula tidak ada 3on pertukaran &aton ;ikgu #ohan juga menerangkan &ahawa terdapat tiga gaya penukaran &aton iaitu gaya selang)seli tanpa pandang, gaya selang)seli 'ara pandang <69600 meter= Dua teknik asas dalam penukaran &aton ialah teknik &awah)atas dan teknik atas)&awah Gaya selang)seli, aliran &aton ialah dari kanan)kiri)kanan)kiri ;ikgu #ohan menerangkan &ahawa pelari pertama mem&awa &aton dengan tangan kanan dan pelari kedua &erdiri di luar lorong akan menerima &aton dengan tangan kiri Pelari ketiga pula di &ahagian dalam lorong menerima &aton dengan tangan kanan dan pelari keempat &erdiri di &ahagian luar lorong dan menerima &aton dengan tangan kiri

;ikgu mohan juga &erkata untuk a'ara lari &erganti)ganti, jika ingin menukar &aton mesti di&uat dalam 3on penukaran &aton panjang /0 meter $'ara 69100 meter pula, murid perlu mem&uat 3on pe'utan sepanjang 100 meter dan mendahului 3on penukaran &aton >on ini digunakan untuk pelari mulakan larian &ila pem&awa &aton menghampiri titik tanda Penukaran &iasanya &erlaku pada jarak 1/)1: meter dalam 3on penukaran %etelah selesai mem&uat penerangan terse&ut kami mem&uat latihan dan teknik penukaran &aton dan 3on pertukaran &aton &ersama rakan)rakan yang lain %aya &erpendapat latihan ini amat penting supaya le&ih faham tentang teknik ini dengan le&ih terperin'i dan dapat dipraktikkan di sekolah nanti

Refleksi #inggu Keenam Interaksi

*$RIK+, : #a' /01/ #$%$, 6 00 Petang *"#P$*, Padang Lontar Peluru IPG Kampus Pulau Pinang

Pada petang : #a' /01/, kami diajar mengenai lontar peluru %emasa kelas terse&ut kami di&eri penerangan tentang gaya melontar peluru dan fasa melontar peluru Kami juga di&eri penerangan tentang peraturan melontar peluru dan &erat peluru &agi pelajar perempuan dan lelaki Kami juga diajar &agaimana untuk mengukur jauh lontaran yang telah di&uat dengan menggunakan pita pengukur dan paku yang telah disediakan "n #ohan mem&eritahu kami &ahawa &erat peluru adalah &er&e3a &agi setiap jantina Kami dikehendaki mengenalpasti ke&eratan peluru terse&ut supaya tidak tersilap semasa mem&er penerangan kepada murid) murid nanti 7asa melontar peluru ter&ahagi kepada empat fasa iaitu pegangan peluru dan lakuan sedia, lungsuran, lontaran dan pulihan %etiap fasa lontaran ditunjukkan oleh "n #ohan dengan sangat &aik Kami sangat gem&ira keranan selepas di&eri penerangan terse&ut kami dikehendaki men'u&a mem&uat / lontaran %aya dan rakan)rakan &erjaya mem&uat lontaran dengan sangat &aik %elepas itu, kelas &ersurai pada pukul : petang

Refleksi #inggu Ketujuh Interaksi

*$RIK+, /0 #a' /01/ #$%$, 1 00 Pagi *"#P$*, Padang Lompat .auh IPG Kampus pulau Pinang

Pada /0 #a' /01/ ;ikgu #ohan mengajar tentang 'ara lompat jauh Pada waktu terse&ut saya tidak sihat kerana demam hanya dapat mendengar penerangan yang di&erikan oleh "n #ohan "n #ohan menerangkan tentang 'ara lompat jauh Dia juga menerangkan tentang 'ara untuk mengira jarak yang perlu diukur selepas murid mem&uat lompatan #enurut "n #ohan lompat jauh ini mempunyai mempunyai empat fasa iaitu fasa penujuan, lonjakan, pener&angan?layangan dan pendaratan %etiap fasa ditunjukkan oleh "n #ohan dengan &aik dan kami sangat teruja mendengar penerangan terse&ut %elepas di&eri penerangan tentang fasa terse&ut setiap antara kami dikehendaki melompat dengan tekanik yang &etul Kami juga di&eri akti5iti tam&ahan dengan 'ara melompat di atas kayu yang diletakkan di atas kon %etiap antara kami dikehendaki melompat di atas kayu terse&ut tanpa mengenai kayu terse&ut #enurut "n #ohan 'ara ini adalah salah satu teknik latihan yang &agus untuk mengajar a'ara lompat jauh kepada murid sekolah rendah Kelas pada hari itu ditamatkan pada pukul 10 00 pagi

Refleksi #inggu Kelapan Interaksi

*$RIK+, /- #a' /01/ #$%$, 1 00 Pagi *"#P$*, Padang IPG Kampus Pulau Pinang

%emasa /- #a' /01/ kami semua &erada di padang dan "n #ohan menerangkan tentang a'ara lempar 'akera Kami diterangkan dengan 'ara memegang 'akera iaitu dengan 'ara 'akera diletakkan di atas tapak tangan dan rimnya dipaut oleh ruas pertama jari)jari tangan I&u jari diletakkan di atas muka 'akeraa dan jari)jari lain direngangkan selesa Pergelangan tangan tidak di&engkokkan dan tidak menyentuh 'akera Pelempar 'akera hendaklah &erdiri

tegak atau dengan lutut di&engkokkan sedikit di &ahagian &elakang &ulatan dan mem&elakangkan kawasan lemparan Kaki di&uka sedikit le&ih luas dari luas &idang &ahu Kedudukan ini seharusnya seim&ang dan dalam keadaan relaks %elepas itu ;ikgu #ohan menerangkan 'ara hayunan awal, 'ara mem&uat pusingan dan 'ara lemparan 'akera terse&ut ;ikgu #ohan juga telah mem&entukkan kami kepada &e&erapa kumpulan ke'il Dan setiap kumpulan mendapat satu 'akera Kami dikehendaki mem&uat latihan 'ara melempar 'akera &ersama rakan)rakan dalam &ulatan ke'il %aya &erpeluang mem&uat latihan terse&ut dan mendapati &ahawa latihan melempar 'akera ini sangat mudah dan &oleh dipelajari dengan senang %elepas itu, ;ikgu #ohan menyuruh kami mem&uat lemparan 'akera seorang demi seorang dan dia mem&etulkan 'ara lemparan kami %aya &erasa sungguh gem&ira

kerana dapat mem&uat lemparan 'akera dengan agak &aik %etelah semua kumpulan mem&uat lemparan, kelas pada hari itu ditamatkan pada pukul 10 00 pagi

Anda mungkin juga menyukai