Anda di halaman 1dari 2

Pengurusan Sekolah Berkesan

Pendidikan era ke 21 memerlukan pengetua berperanan sebagai pengurus dan pemimpin profesional yang berkesan. Bolam (1999) dalam Bush (2008) mendefinisikan pengurusan pendidikan sebagai fungsi eksekutif dalam melaksanakan dasar yang diberi mandat. Sapre (2002) dalam Bush uga menyatakan pengurusan ialah satu set akti!iti yang mengarahkan kepada ke"ekapan dan keberkesanan penggunaan sumber organisasi dalam usaha men"apai matlamat organisasi. #leh yang demikian$ pengurusan yang berkesan memerlukan hubungan yang elas di antara matamat$ strategi dan operasi pengurusan (Bush$ 2008) %alam konteks pengurusan sekolah$ amat sukar dan abstrak untuk menentukan sesebuah sekolah itu berkesan atau tidak. &alaubagaimanapun terdapat teori yang memberikan panduan kepada pengetua untuk menyediakan pengurusan sekolah berkesan$ iaitu 'odel 'atlamat ((oal 'odel) dan 'odel Sistem Sumber (System)*esour"e 'odel) (+oy dan 'iskel$ 2001). #leh yang demikian$ apabila menguruskan sekolah pengetua sebagai pengurus sekolah akan berpandukan kepada perkara2 berikut dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan sekolah. 1. Penetapan matlamat/ Visi secara bersama. Pengetua harus bersama2 dengan penolong kanan$ guru2 kanan matapela aran$ guru "emerlang$ ketua panitia$ pela ar dan ibu bapa untuk berdiskusi se"ara kolaboratif bagi menetapkan matlamat,!isi se"ara kolektif. Penetapan matlamat se"ara bersama ini akan membina misi dan !isi sekolah yang sepunya oleh semua komuniti dan -arga sekolah. (+oy dan 'iskel$ 2001. Bush$ 2001). Penetepan misi dan !isi sekolah seharusnya adalah untuk meningkatkan pen"apaian pembela aran pela ar)pela ar ('a"baeth$ 200/) 2. Penyebaran misi dan visi kepada warga sekolah. Pengetua dengan ker asama semua penolong kanan dan guru)guru harus menyebarkan misi dan !isi sekolah untuk dihayati oleh semua pela ar$ ibu bapa$ staf sokongan$ peker a pembersihan s-asta$ penga-al keselamatan$ pengusaha kantin dan komuniti setempat. Penyebaran misi dan !isi sekolah haruslah dilaksanakan dengan menggunakan komunikasi yang berkesan. Pengetua$ penolong kanan$ dan guru)guru haruslah berkomunikasi dengan laras bahasa yang sesuai di setiap peringkat lapisan guru$ peker a sekolah dan komuniti. 0. Pembangunan kapasiti, keupayaan, kebolehan dan kredibiliti guru melalui rasa kepercayaan yang tinggi terhadap guru. 1eper"ayaan terhadap guru untuk melaksanakan tugas bagi men"apai misi dan !isi sekolah. 1eper"ayaan yang diberikan oleh pengetua terhadap guru apabila meran"ang dan mengelola pro ek,program,akti!iti yang dilaksanakan untuk membantu menambahbaik pembela aran$ membangunkan kapasiti dan meningkatkan personaliti pela ar se"ara holistik. Pengetua sebagai pengurus sekolah haruslah menyedari setiap guru mempunyai pelbagai latarbelakang$ kelayakan akademik$ kemahiran$ dan personaliti yag boleh dimanfaatkan untuk membantu sekolah untuk men"apai misi dan !isi sekolah.

2. Struktur sistem sekolah yang berbentuk organik dan mempunyai lapisan kepemimpinan bagi setiap unit di sekolah. Struktur yang berbentuk organik ini akan mengurangkan hirarkikal di sekolah yang boleh membataskan kreati!iti dan pembangunan kapasiti guru dan murid. Pengetua uga sebagai pengurus sekolah akan lebih menghargai sumber)sumber yang ada di sekolah dan di luar sekolah yang boleh membantu mema ukan sekolah. Sehubungan dengan itu$ pengetua sekolah hari ini harus men alankan peranan sebagai pengurus yang berkesan apabila meran"ang$ mengelola$mengarah$ melaksana dan membuat penilaian untuk penambahbaikan. &alaubagaimana pun$ peranan pengetua sebagai pengurus tidak men"ukupi untuk mema ukan sekolah dan men"apai prestasi sekolah yang tinggi. Pengetua di samping sebagai pengurus yang "ekap dan berkesan untuk men"apai misi dan !isi sekolah harus uga berperanan sebagai pemimpin untuk memba-a perubahan ke dalam sekolah. Perubahan yang di ba-a seharunya adalah untuk menambahbaik dan melon akkan ke"emerlangan dan pen"apaian pela ar dalam bidang akademik$ kokurikulum dan pembinan sahsiah pela ar. 1e"merlangan murid dalam ketiga)tiga bidang akan memba-a kepada ke"emerlangan sekolah. %alam hal yang demikian$ untuk bertindak sebagai pemimpin pengetua harus mempunyai pengaruh yang dapat memba-a bersama semua -arga sekolah untuk bergerak meningkatkan keberkesanan dan penambahbaikan sekolah bagi melahirkan sekolah yang berprestasi tinggi.