Anda di halaman 1dari 4

Pembangunan kapasiti, keupayaan, kebolehan dan kredibiliti guru melalui rasa kepercayaan yang tinggi terhadap guru.

Selaras dengan usaha penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran di sekolah, cabaran lain yang dihadapi oleh pemimpin di sesebuah sekolah adalah usaha kekal bagi melakukan penambahbaikan prestasi akademik secara berterusan di sekolahnya. Penambahbaikan secara berterusan bagi meningkatkan prestasi akademik pelajar memerlukan faktor dalaman yang kukuh terutamanya usaha bagi mendapatkan komitmen tinggi daripada para guru bagi menentukan sama ada sesebuah sekolah itu berstatus sekolah berkesan atau sekolah yang lemah. Untuk menjayakan prinsip ini, kualiti guru merupakan salah satu kunci utama dalam menentukan pencapaian pelajar dan ini merupakan salah satu aspek utama dalam penambahbaikan kualiti pendidikan di sekolah (Peter Trabert Goff et al, 2 !2". Usaha ini akan dapat dicapai melalui meningkatkan moti#asi dan daya semangat guru$ guru dalam usaha menyediakan guru$guru berkualiti dengan pelbagai cara termasuklah program$program pembangunan kapasiti supaya mereka mampu menerima dan mengamalkan pelbagai ino#asi terkini dalam bidang pendidikan. Pengamalan kolaborasi guru kepimpinan dengan transformasional guru$gurunya, yang selain berkesan daripada memerlukan mengukuhkan

besar

tanggungja%ab mereka serta tidak banyak menyekat tugas$tugas mereka proses ini me%ujudkan satu suasana kemesraan diantara kepimpinan sekolah dan juga guru. &antas perkara ini akan me%ujudkan satu hubungan kepercayaan diantara mereka. Pengukuhan hubungan ini membolehkan sesuatu proses pelaksanaan tugas berjalan tanpa pemantauan secara menyeluruh oleh kepimpinan sekolah. Selain itu, kajian yang dilakukan mendapati baha%a kepimpinan transformasional di sekolah mampu memainkan peranannya sebagai pemacu perubahan (driver for change) di sesebuah sekolah. Guru yang bermoti#asi tinggi akan mampu memberi sumbangan

terhadap kejayaan sesebuah sekolah dalam memberi nilai tambah terhadap kecemerlangan pelajarnya. Selain itu, melalui pemupukan keyakinan dan moti#asi oleh kepimpinan sekolah, guru$guru juga secara tidak langsung akan merasa terpangil untuk meningkatkan keupayaan dan kemampuan kerja mereka tanpa disuruh atau dipaksa. Perkara ini sering kali dilihat di dalam persekitaran kerja yang kurang kondusif dan moti#asi, guru sukar memberikan kerjasama dan memerlukan paksaan untuk mengikuti sebarang kursus peningkatan diri. 'alah situasi berdolak dalik dan membuat alasan juga turut terjadi. Sekaligus, hal ini menyebabkan guru$guru sekolah tersebut ketinggalan dari sudut kemahiran$kemahiran baru.

Struktur sistem sekolah yang berbentuk organik dan mempunyai lapisan kepemimpinan bagi setiap unit di sekolah.

'ustafa (elikten (2

!" pula menyatakan baha%a kepimpinan instruksional

perlu dikongsi oleh guru besar dengan pihak$pihak lain sama ada di luar atau di dalam sekolah. )alam hal ini, komitmen guru$guru bagi pencapaian matlamat sekolah mengehendaki guru$guru percaya baha%a matlamat adalah sesuatu yang penting dan mereka berkemampuan untuk mencapainya (&ocke * &atham, !++ ". Sehubungan itu, guru besar hendaklah berkemampuan menyelaras dan memoti#asikan guru$guru dan pelajar$pelajar di sekolahnya dalam usaha untuk mencapai matlamat organisasi serta me%ujudkan sekolah berkesan (,nandu * -.kan, 2 /". Selain itu, dalam usaha bagi menambah keberkesanan kepimpinan ini, guru memerlukan bantuan daripada orang lain bagi membaiki kelemahan besar

kepimpinannya, gaya dan keadaannya. )isinilah kepentingan pengorganisasian dan penstrukturan memainkan peranan dalam memastikan kelancaran proses pentadbiran.

(heng$ 0ong Tan (2 !2" pula berpendapat baha%a dalam usaha untuk menurunkan kuasa kepada guru yang dianggap sebagai guru yang berkemahiran dan profesional dalam abad ke $2!, adalah tidak mencukupi bagi pemimpin sekolah dan guru$guru mempelajari tentang pedagogi dan mengaplikasikannya dengan penuh kesabaran di bilik darjah. Guru besar hendaklah juga sentiasa bekerjasama dengan guru$gurunya bagi menyokong pencapaian tinggi semua pelajar dan sentiasa kelihatan di mana$mana sahaja di ka%asan sekolah, pada semua peristi%a di sekolah dan kerap melakukan la%atan singkat ke bilik$bilik darjah. Perkara ini bertujuan untuk memastikan setiap lapisan struktur sekolah menjalankan tanggungja%ab dan tugas secara konsisten. Untuk memastikan perkara ini suatu amalan yang rele#en dan tidak menyekat perkembangan kemajuan sekolah, seorang pemimpin yang bijak perlu memahami baha%a setiap komuniti sekolah mempunyai konteksnya sendiri yang unik di keadaan kerja yang berbe.a berlaku. Para guru besar hendaklah berusaha supaya mereka perlu menjadi lebih fleksibel dan sentiasa boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai persekitaran tempat kerja bagi menyokong pembelajaran pelajar$pelajar dan guru$guru. Selain itu, para guru besar dan guru hendaklah memahami prasyarat$prasyarat yang menyumbang kepada kesejahteraan kakitangan di tempat kerja. 1anya setelah perkara ini difahami dan diamalkan oleh guru besar, barulah konsep lapisan kepimpinan boleh dijalankan tanpa berlakunya percangahan dan perselisihan. Situasi percangahan yang berlaku akibat pertindahan dalam bidang kuasa dan senioriti perlulah dititikberatkan dalam proses perancangan organisasi sekolah. 2adang kala, akibat ketidakpekaan guru besar yang memandang remeh aspek ini dalam pengorganisasian membuatkan sesuatu situasi seperti pertelagahan dalam kalangan guru yang sepatutnya dapat dielakan berlaku. -leh yang demikian, adalah penting untuk guru besar sebagai pemimpin pentadbiran me%ujudkan suasana yang merangsang perkembangan amalan organisasi. 3ntara peranan yang boleh dilaksanakan ialah dengan me%ujudkan sikap

keterbukaan dan memoti#asikan guru$guru lain untuk turut sama terlibat dalam akti#iti yang dijalankan. Guru sebagai orang ba%ahan sudah semestinya merasa adalah satu keperluan untuk dirinya mengikuti teladan dan sikap positif yang ditunjukan oleh guru besar. 3khir sekali, guru besar hendaklah sedar tentang pentingnya hubungan baik antara pemimpin sekolah dengan guru$guru. 1ubungan baik adalah sangat penting dan merupakan salah satu prasyarat dalam usaha me%ujudkan persekitaran sekolah produktif dan hubungan manusia yang positif di sekolah.