Anda di halaman 1dari 31

MODUL 2 - Teras

ELEKTRONIK 1 Rajah 1 adalah komponen elektronik.

Rajah 1 Apakah komponen tersebut ? A C 2 Kapasitor Perintang tetap B D Transistor Diod Pemancar caha a

Antara berikut! manakah simbol komponen elektronik pada Rajah 1 ? A B

Antara berikut! manakah "ungsi komponen elekrtronik pada Rajah 1 ? A B C D #eninggikan $oltan! arus dan kuasa dalam litar #enukarkan arus elektrik kepada caha a dalam litar #enga%al arus dan mendapatkan susutan $oltan dalam litar #en impan cas elektrik dan melepaskan semula apabila diperlukan

&'
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Rajah ( adalah komponen elektronik .

Rajah ( Apakah komponen tersebut.? A C 5 Kapasitor Perintang tetap B D Transistor Diod Pemancar caha a

Antara berikut! manakah simbol komponen elektronik pada Rajah ( ? A B

Antara berikut! manakah "ungsi komponen elektronik pada Rajah ( ? A B C D #eninggikan $oltan! arus dan kuasa dalam litar #enukarkan arus elektrik kepada caha a dalam litar #enga%al arus dan mendapatkan susutan $oltan dalam litar #en impan cas elektrik dan melepaskan semula apabila diperlukan

&1
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Rajah ) adalah komponen elektronik..

Rajah ) Apakah komponen tersebut.? A B C D 8 Kapasitor Transistor Perintang tetap Perintang boleh laras * +R ,

Antara berikut! manakah simbol komponen elektronik pada Rajah ) ? A B

&(
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Antara berikut! manakah "ungsi komponen elektronik pada Rajah ) ? A B C D #enga%al jumlah arus dalam litar #enukarkan arus elektrik kepada caha a dalam litar #enga%al arus dan mendapatkan susutan $oltan dalam litar #en impan cas elektrik dan melepaskan semula apabila diperlukan

10

Rajah & adalah komponen elektronik.

Rajah & Apakah komponen tersebut ? A C 11 -uis Togel Bu.er Pie.o B D -uis Tekan Bu.er /lektromagnet

Antara berikut! manakah simbol komponen elektronik pada Rajah & ? A B

&)
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

12

Antara berikut! manakah "ungsi komponen elektronik pada Rajah & ? A B C D #enukarkan arus elektrik kepada caha a dalam litar #en ambung dan memutuskan arus elektrik dalam litar #enga%al arus dan mendapatkan susutan $oltan dalam litar #en impan cas elektrik dan melepaskan semula apabila diperlukan

13

Rajah 0 adalah komponen elektronik.

Rajah 0 Apakah komponen elektronik tersebut ? A C 14 -uis Togel Bu.er Pie.o B D -uis Tekan Bu.er /lektromagnet

Antara berikut! manakah simbol komponen elektronik pada Rajah 0 ? A B

&&
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

15

Antara berikut! manakah simbol suis tekan tutup ? A B

16

Antara berikut! manakah simbol suis tekan buka ? A B

17

Antara berikut! manakah "ungsi komponen elektronik pada Rajah 0 ? A B C D #enukarkan arus elektrik kepada caha a dalam litar #en ambung dan memutuskan arus elektrik dalam litar #enga%al arus dan mendapatkan susutan $oltan dalam litar #en impan cas elektrik dan melepaskan semula apabila diperlukan

&0
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

18

Rajah 1 adalah komponen elektronik

Katod Rajah 1 Apakah komponen tersebut ? A C 19 Transistor P2P Transistor 2P2 B D Kapasitor Berkutub

Anod

Kapsitor Tidak Berkutub

Antara berikut! manakah simbol komponen elektronik pada Rajah 1 ? A B

20

Antara berikut! manakah "ungsi komponen elektronik pada Rajah 1 ? A B C D #enukarkan arus elektrik kepada caha a dalam litar #en ambung dan memutuskan arus elektrik dalam litar #enga%al arus dan mendapatkan susutan $oltan dalam litar #en impan cas elektrik dan melepaskan semula apabila diperlukan

21

Rajah 3 adalah sebuah kapasitor.

&1
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Rajah 3 Apakah jenis kapasitor tersebut ? A C 22 Kapasitor seramik Kapasitor elektrolitik B D Kapasitor tantalum Kapsitor berkutub

Antara berikut! manakah simbol kapasitor pada rajah 3 ? A B

23

Apakah "ungsi transistor dalam litar elektronik ? A B C D #enukarkan arus elektrik kepada caha a dalam litar #en ambung dan memutuskan arus elektrik dalam litar #enga%al arus dan mendapatkan susutan $oltan dalam litar #eninggikan $oltan! arus dan kuasa serta sebagai suis ka%alan dalam litar

24

Rajah 4 adalah sebuah komponen elektronik.

&3
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Rajah 4 Apakah komponen tersebut ? A C 25 Transistor PNP Kapasitor Berkutub B D Transistor NPN Kapsitor Tidak Berkutub

Antara berikut! manakah simbol komponen elektronik pada Rajah 4 ? A B

26

Rajah 5 adalah sebuah komponen elektronik.

Rajah 5 Apakah komponen tersebut ?

&4
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

A C 27

Transistor PNP Kapasitor Berkutub

B D

Transistor NPN Kapsitor Tidak Berkutub

Antara berikut! manakah simbol komponen elektronik pada Rajah 5 A B

28

Antara berikut! manakah kapasitor berkutub ? 6 666 A Kapasitor #ika Kapasitor Tantalum 6 dan 66 B 66 6+ Kapasitor -eramik Kapasitor /lektrolitik C 66 dan 6+ D 666 dan 6+

66 dan 666

29

Antara berikut! manakah kapasitor tidak berkutub ? 6 666 A Kapasitor #ika Kapasitor Tantalum 6 dan 66 B 66 6+ Kapasitor -eramik Kapasitor /lektrolitik C 66 dan 6+ D 666 dan 6+

66 dan 666

30

Antara berikut! manakah simbol bu.er umum ? &5

2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

31

Antara berikut! manakah "ungsi bu.er dalam litar elektrik ? A B C D #enukarkan arus elektrik kepada caha a dalam litar #en ambung dan memutuskan arus elektrik dalam litar #enga%al arus dan mendapatkan susutan $oltan dalam litar #enukarkan gelombang elektrik dalam litar kepada gelombang bun i

32

Antara berikut! manakah bu.er pie.o ? A B

33

Antara berikut! manakah bu.er elektromagnet ? 0'

2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

34

Antara berikut! manakah simbol bu.er pie.o ? A B

35

Antara berikut! manakah simbol bu.er elektromagnet ? 01

2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

36

Antara berikut! ang manakah komponen akti" ? 6 66

666

6+

6 dan 66

66 dan 666

666 dan 6+

6 dan 6+

37

Antara berikut! manakah komponen pasi" ? 0(

2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

66

666

6+

A 38

6 dan 66

66 dan 666

666 dan 6+

6 dan 6+

Antara berikut! manakah perbe.aan ang betul! komponen akti" dengan komponen pasi" ? KOMPONEN AKTIF Terdiri dari bahan penebat seperti mika! seramik! kertas atau elektrolit Transistor dan diod pemancar caha a Ber"ungsi sebagai peranti sokongan dalam litar #embantu operasi komponen lain dalam litar KOMPONEN PASIF Dibina dari bahan semikonduktor seperti silikon dan germanium Perintang dan kapasitor Ber"ungsi menga%al arus elektrik dalam litar #embentuk dan menga%al is arat elektrik

A B C D

39 40

Antara berikut! manakah unit asas komponen kapasitor ? A A 7hm 7hm B B Ampere Ampere C C +oltan +oltan D D 8arad * 8 , 8arad * 8 , Antara berikut! manakah unit asas komponen perintang ?

0)
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

41

Rajah 1' menunjukkan sebuah perintang tetap.

(a&na 9itam Perang #erah :ingga Kuning 9ijau Biru ;ngu Kelabu Putih

#a)u& P%&ta*a ' 1 ( ) & 0 1 3 4 5

Kunin

!i"au

#in

Rajah 1' Berapakah nilai rintangan perintang tersebut ? A C 42 &0 ohm &0'' ohm B D &0' ohm &0''' ohm

Rajah 11 adalah perintang tetap.

$n u

P%&a'

(a&na 9itam Perang #erah :ingga Kuning 9ijau Biru ;ngu Kelabu Putih

#a)u& P%&ta*a ' 1 ( ) & 0 1 3 4 5

0&
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

+i&u

M%&a, Rajah 11

Berapakah nilai rintangan perintang tersebut ? A C 31 ohm 31'' ohm B D 31' ohm 31''' ohm

43

Rajah 1( adalah litar skematik projek elektronik.

Rajah 1( Antara berikut! komponen apakah ang terdapat dalam litar tersebut ? A B C D Perintang tetap! transistor! suis tekan tutup! kapasitor dan bu.er Perintang boleh laras! transistor! kapasitor bu.er dan diod pemancar caha a Perintang tetap! transistor! suis tekan buka kapasitor dan bu..er Perintang boleh laras! transistor! suis tekan tutup! kapasitor dan diod pemancar caha a 44 Rajah 1) adalah litar skematik sebuah elektronik.

00
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Rajah 1) Antara berikut! apakah komponen ang terdapat dalam litar tersebut ? 6 A 45 Transistor 2P2 6! 66 dan 666 B 66 Kapasitor Berkutub C 6! 66 dan 6+ D 6! 666 dan 6+ 666 Perintang Boleh <aras 6+ Diod Pemancar Caha a

66! 666 dan 6+

Rajah 1& adalah litar skematik projek elektronik

Rajah 1& Berapakah jumlah perintang tetap ang digunakan dalam litar tersebut ? A 46 ( B & C 1 D 4

Rajah 10 adalah litar skematik projek elektronik.

01
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Rajah 10 Antara berikut! manakah litar bergambarn a ? A B

47

Rajah 11 adalah litar skematik projek elektronik.

03
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Rajah 11 Antara berikut! apakah akan berlaku apabila S 1 ditekan ? A B C D Arus mengalir ke R 1 dan TR 1 Arus mengalir melalui TR 1 ke pembesar suara Arus mengalir melalui TR 2 ke pembesar suara Arus mengalir ke R 2- R 3 dan R 5 untuk mengecas . 2

48

Rajah 13 adalah litar skematik projek elektronik. P /

04
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

R Rajah 13

Antara berikut! manakah ang perlu dipasang mengikut kekutubann a ? A 49 P B / C R D S

Rajah 14 menunjukkan lukisan bergambar dan lukisan skematik projek elektronik.

Rajah 14

Pilih padanan ang 0%tu)1 Lu'i2an 0%& a*0a& 6 P Lu'i2an 2'%*ati' = 05


2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

66 666 6+ A 6 dan 666

> R B 6 dan 6+ C

? @ A 66 dan 666 D 66 dan 6+

Rajah 15 50 Apakah alatan tangan pada Rajah 15 ? A C 51 Pla ar Babung Pla ar #uncung Tirus B D Pemotong -isi Penjalur Aa ar

Antara berikut! manakah "ungsi utama alatan tangan pada Rajah 15 ? A B C D #enjalur %a ar #embentuk kaki komponen #emegang dan mencengkam benda bulat #emotong lebihan kaki komponen pada bod litar

52

Antara berikut! manakah menunjukkan kegunaan pemotong sisi ? A B

1'
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Rajah (' 53 Apakah alatan tangan pada rajah (' ? A C 54 Pla ar Babung Pla ar #uncung Tirus B D Pemotong -isi Penjalur Aa ar

Antara berikut! manakah "ungsi utama alatan tangan pada Rajah (' ? A B C D #enjalur %a ar #emateri kaki komponen #emegang dan mencengkam benda bulat #embengkok kaki komponen dan memotong da%ai halus

55

Antara berikut. manakah menunjukkan kegunaan pla ar muncung tirus ? A B

11
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Rajah (1 56 Apakah alatan tangan pada Rajah (1 ? A C 57 Pla ar Babung Pla ar #uncung Tirus B D Pemotong -isi Penjalur Aa ar

Antara berikut! manakah "ungsi utama alatan tangan pada rajah (1 ? A B C D #enjalur %a ar #embentuk kaki komponen #emegang dan mencengkam benda bulat #encapai komponen di ruang ang sempit

58

Antara berikut! manakah menunjukkan kegunaan penjalur %a ar ? A B

D 1(

2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Rajah (( 59 Apakah alatan tangan pada Rajah (( ? A C 60 Pemateri /lektrik Pla ar #uncung Tirus B D Pemotong -isi Pen edut Pateri

Apakah "ungsi alatan tangan pada Rajah (( ? A B C D #enjalur %a ar #embentuk kaki komponen #emateri hujung %a ar dan kaki komponen #en edut bahan pateri ang berlebihan pada bod litar

1)
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Rajah () 61 Apakah alatan tangan pada Rajah () ? A C 62 Pemateri /lektrik Pla ar #uncung Tirus B D Pemotong -isi Pen edut Pateri

Apakah "ungsi alatan tangan pada Rajah () ? A B C D #enjalur %a ar #embentuk kaki komponen #emateri hujung %a ar dan kaki komponen #en edut bahan pateri ang berlebihan pada bod litar

63

Antara berikut! manakah ang benar tentang komposisi bahan pateri untuk memateri komponen elektronik ? A B C D Campuran 0' C timah dan 0' C plumbum Campuran &' C timah dan 1' C plumbum Campuran 1' C timah dan &' C plumbum Campuran 0' C timah dan 1' C plumbum

1&
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

64

Apakah "ungsi bahan lakur * 8luks , dalam kerja pematerian komponen elektronik ? A B C D #embersihkan hujung bit daripada bahan pateri #embersihkan hujung bit daripada lapisan oksida #emegang bod litar semasa proses pematerian dijalankan #engasingkan lapisan oksida pada tempat ang hendak dipateri

65

Apakah "ungsi kertas las dalam kerja pematerian komponen elektronik ? A B C D #embersihkan hujung bit daripada bahan pateri #embersihkan hujung bit daripada lapisan oksida #emegang bod litar semasa proses pematerian dijalankan #engasingkan lapisan oksida pada tempat ang hendak dipateri

66

Apakah "ungsi span dalam kerja pematerian komponen elektronik ? A B C D #embersihkan hujung bit daripada bahan pateri #embersihkan hujung bit daripada lapisan oksida #emegang bod litar semasa proses pematerian dijalankan #engasingkan lapisan oksida pada tempat ang hendak dipateri

67

Antara berikut! manakah peralatan keselamatan semasa proses memateri ? 6 666 A -pan Pemegang alat pemateri 6 dan 66 B 66 dan 666 66 C Kertas las 666 dan 6+ D 6 dan 6+ 6+ Pemegang bod litar

68

Antara berikut! manakah kaedah membengkok kaki komponen ang betul ? A B

10
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

69

Antara berikut! manakah kaedah memasang komponen ang betul pada bod litar ? A B

70

Rajah (& menunjukkan kerja pematerian komponen elektronik.

Rajah (&

11
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

Apakah "ungsi 3 ? A B C D 71 #en edut bahan pateri ang berlebihan #en angga bod litar semasa proses pematerian #en angga kaki komponen semasa proses pematerian #en erap haba dari kaki komponen semasa proses pematerian

Antara berikut! manakah hasil pematerian ang sempurna ? A B

Rajah (0

13
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

72

Apakah aki$iti ang ditunjukkan pada Rajah (0 ? A B C D #emateri komponen #embersihkan hujung bit pemateri #en edut lebihan bahan pateri dari bod litar #embuang lapisan oksida pada kaki komponen

Rajah (1 73 Rajah (1 menunjukkan komponen ang telah dipateri pada bod litar. Antara berikut! alatan tangan manakah ang digunakan untuk memotong 3 ? A B

14
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

15
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL

MODUL 2 - Teras

3'
2010 Mohd. Zamri Johan GCSMKDBL