Anda di halaman 1dari 6

1

1. Surat Ash Shaff ayat 10 12 :


Og^4C 4g~-.- W-ONL4`-47
E- 7e1 _O>4N E4OO_g`
71L> ;}g)` -EO4N 7g ^
4pONLg`u> *.) g).Oc4O4
4p)_O_q`4 O) O):Ec *.-
7g4O^`) 7O^4 _
7gO OOE= 7- p) u7+L7
4pO+u> ^ Og^4C 7
74O+^O 7U=;NC4 eELE_
O@O^_` }g` Og^4` NOOgu+-
=}=O4`4 LO4:j1C O) geELE_ p;4N
_ ElgO NeOE^- N7gE^-
^g
10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat
menyelamatkanmu dari azab yang pedih?
11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan
harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
12. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik
di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar.

2. Surat Al Maa-idah Ayat 2 :
Og^4C 4g~-.- W-ONL4`-47
W-OwUg4q` 4OO^EE- *.- 4
4OgO- 4-4OO4^- 4
EO;E- 4 Ej^U^- 4
4-g)`.-47 =e^14l^- 4-4OO4^-
4pO74-:4C 1E;_ }g)` jgjO
L^4O;jO4 _ -O)4 u7+UUEO
W-1C; _ 4 7EL4`@O^_
2

Np4*E4E- `O~ p O= ^}4N
gOE^- g-4OO4^- p
W-4-u> O W-O+^4E>4 O>4N
)O^- O4O^+--4 W 4
W-O+^4E> O>4N ^e"-
p4;N^-4 _ W-OE>-4 -.-
W Ep) -.- CgE- g^- ^g
2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan
jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-
binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu
orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari
Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu.
dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

[389] Syi'ar Allah Ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-
tempat mengerjakannya.
[390] Maksudnya antara lain Ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan
Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya Ialah: dilarang melakukan peperangan
di bulan-bulan itu.
[391] Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk
mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan
kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji.
[392] Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu
telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.
[393] Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan.
keredhaan dari Allah Ialah: pahala amalan haji.

3. Surat An Nisaa Ayat 29 :
3

E_GC^4C -g~-.- W-ON44`-47
W-EOU> 74O^` e:E4uO4
gC4:^) ) p ]O7>
E4OO_g` }4N -4O> 7Lg)` _ 4
W-EOU+^> 7=O^ _ Ep) -.-
4p~E 7) V1gO4O ^g_
29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di
antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.

[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab
membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

4. Surat An Nuur Ayat 37 :
~E}jO jgO)_U> E4OO_g` 4
77^O4 }4N @O^gO *.- g~)4
jE_OUO- g7.4-C)4
jE_OEEO- 4pOC 4`O4C
CU^U4-> gO1g COU^-
NO=-4 ^@_
37. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari
mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka
takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

5. Surat Al Baqarah Ayat 282 :
E_GC^4C -g~-.- W-EONL4`-47
-O) 7+L4C-E> ^E) -O)
E_ O=OG` +O+l+- _
U+-'4O^4 74LuO+ lUg>
;E^) _ 4 =4C RUg>~E p
4

=U+'4C E +OE^U4N +.- _
U+--:4OU )U;N1^4 Og~-.-
gO^OU4N O-E^- -+-4O^4 -.-
+O+4O 4 ECl4C +OuLg` 6*^OE- _
p) 4p~E Og~-.- gO^OU4N O-E^-
_1gEc u Og= u
7OgC4-OEC p EgNC 4O- )U;N1U
+OGOg4 ;E^) _
W-);=4c-4 ^EOjgE+ }g`
:g~E}jO W p) - 4^O74C
u-UN_4O N_4O p>=O-4
}Og` 4pO=O> =}g` g7.-EOgO-
p E_> E_.Eu) 4O]EO+
E_.Eu) O4Ou=1- _ 4 =4C
+7.-EOgO- -O) 4` W-ONN1 _
4 W-EO4*O> p +O+l+'>
-OO= u -OO)l -O)
g)-E_ _ 7gO 7O=O^~ ELgN
*.- N4O^~4 jEEOgOUg
-OE+u14 W-EO+>O> W )
p ]O7> E4OEg> LE4Og~4
E_4^NOCg> :E4uO4 "^1U
7^OU4 NE4LN_ E-O+l+'>
W-)_;-4 -O) +u4C4:> _
4 O._NC _Ug>~E 4 /O)_E- _
p)4 W-OUE^> +O^^) -OOO
:) W-OE>-4 -.- W
N:ggUENC4 +.- +.-4
]:) 7/E* _1)U4 ^ggg
5

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang
penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau
Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan
jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika
tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.
janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian
dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka
tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan
(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan
sebagainya.


6. Surat At Taubah Ayat 24 :
~ p) 4p~E 774.4-47
74.E44 7+^4Ou=)4
7N_4^e4 7>4OOg=4N4
N4O^`4 E-O+-^4O4^~-
E4OO_g`4 4pO4=^C` E-E1=OE
}=O4`4 .E_4^O=O> OUEO
6

:^O) ;g)` *.- g).Oc4O4
l1E__4 O) g)-O)lEc
W-OO+4O4 _/4EO )4C +.-
jjO) +.-4 Ogg4
4O^- --OE^- ^gj
24. Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu,
harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan
tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari
berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". dan
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

7. Surat Al Zalzalah Ayat 7 8 :
}E Eu4C 4u1g` EOO -6O^OE=
+4O4C ^_ }4`4 Eu4C 4u1g`
EOO -+OE- +4O4C ^g
7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat
(balasan)nya.
8. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan
melihat (balasan)nya pula.