Anda di halaman 1dari 22

Mode! Kuriku!u" TK #ntuk dike"bangkan o!

e TK$TK di Jawa Tenga

Logo sekol ! " # Logo k $#% "e&

KURIKULUM TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERKASA


Desa Kedawung ,Kec. Mondokan Kabupaten / Kota Sragen Provinsi Jawa Tenga

PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA SRAGEN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN


TAHUN 2010

LEMBAR PENGESAHAN

KURIKULUM TK PERKASA

Me!a!ui proses sosia!isasi, "onitoring dan eva!uasi, serta va!idasi o!e ti" Penge"bang Kuriku!u" Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Sragen, "aka doku"en Kuriku!u" TK.PERKASA Keca"atan Mondokan, Kabupaten / Kota Sragen. Dengan ini din%atakan sa , dan ber!aku ter itung "u!ai tangga! disa kan.

Disa kan di & Sragen T a n g g a ! & '( Agustus )('(

Ketua Ko"ite TK PERKASA Kepa!a Ta"an Kanak$kanak *TK+

,eru sunarto

Siti -arsina ,S.Pdi

Mengeta ui& Kepa!a Dinas Pendidikan Kab./ Kota Sragen

.i%adi,S,,M.Si
/0P. '12)(1)3 '11)(4 ' ((1

REKOMENDASI /o"or & .................................... 5erdasarkan asi! va!idasi, "onitoring dan eva!uasi disertai bi"bingan pe!aksanaan '. Prinsip dasar Pen%usunan Kuriku!u" Seko!a ). Pedo"an Penge"bangan Kuriku!u" Seko!a 4. Per"endiknas /o.67 Ta un )((1 tentang Standar PA#D 8. Saran dan pendapat Stake o!ders Pendidikan 6. ,asi! Pen%usunan Kuriku!u" Tk.Perkasa Dengan ini Kepa!a #PTD Pendidikan Keca"atan Mondokan dan Pengawas TK/SD, "ereko"endasikan Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak *TK+ Perkasa Keca"atan Mondokan #ntuk diva!idasi o!e Ti" Penge"bang Kuriku!u" Kota/Kab Sragen. serta "endapat pengesa an o!e Kepa!a Dinas Pendidikan Kab. /Kota Sragen.

pen%usunan Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak secara terpadu, dengan "e"per atikan &

Mondokan 4 Agustus )('(

' &g Me(eko)e&* s+k & , Kepa!a #PTD Pendidikan Keca"atan Mondokan Pengawas TK/SD

Dar"anto ,S.pd /0P.'12(()(4 '178(6 ' (()

Suradi Tas!i" ,S.pd /0P.'162(7' 6'133( ' (()

ii

KATA PENGANTAR

5erkat ra "at A!!a S-T, "aka dapat terse!esaikan!a ini, %ang "erupakan Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak Kuriku!u" %ang dike!uarkan 5S/P.

Kuriku!u" TK.PERKASA pendidikan praseko!a

untuk

TK.PERKASA Da!a" pen%usunan kuriku!u" ini "enggunakan acuan Pedo"an Pen%usunan Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak *TK+ Perkasa dike"bangkan sebagai perwu9udan dari kuriku!u" praseko!a .. Kuriku!u" ini disusun o!e satu ti" pen%usun %ang terdiri atas unsur seko!a dan ko"ite seko!a di bawa koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Sragen serta dengan bi"bingan nara su"ber a !i pendidikan dan pe"be!a9aran dari Dinas Pendidikan Kabupaten sragen. Pen%usun "en%adari ba wa tersusunn%a Kuriku!u" TK.PERKASA ini ada!a berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pi ak. :!e karena itu ka"i "engucapkan ban%ak teri"akasi kepada & '. Kepa!a Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Sragen, %ang ban%ak "e"beri dukungan dan saran bagi tersusunn%a Kuriku!u" TK.PERKASA. ). Kepa!a #PTD Pendidikan Mondokan beserta para pengawas "e"berikan "asukan kepada pen%usun. 4. /ara su"ber dari Dinas Pendidikan kabupaten sragen, Ko"ite seko!a , dan Stake o!der %ang "e"berikan saran$saran k usus bagi ke!engkapan dan kese"purnaan Kuriku!u" ini. Se"ua pi ak %ang "e"berikan dukungan da!a" berbagai bentuk . Pen%usun "en%adari adan%a ban%ak keterbatasan , o!e karenan%a kritik dan saran "e"bangun sangat besar artin%a bagi ka"i, de"i perbaikan dan kese"purnaan Kuriku!u" ini. %ang ban%ak

Mondokan '( agustus )('( Kepa!a TK .PERKASA

Siti -arsina ,S.Pdi

iii

DA-TAR ISI

;EM5AR PE/.ESA,A/ .......................................................................................... REK:ME/DAS0......................................................................................................... DA<TAR 0S0 ............................................................................................................... 5A5 0 PE/DA,#;#A/ ............................................................................................. ' A. ;atar 5e!akang .............................................................................................. ' 5. Tu9uan Penge"bangan Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak............................... ) =. Prinsip Penge"bangan Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak............................... 4 5A5 00. T#J#A/............................................................................................................. 6 A. Tu9uan Pendidikan di TK................................................................................ 6 5. >isi TK ........................................................................................................... 6 =. Misi TK ........................................................................................................... 6 D. Tu9uan TK....................................................................................................... 6

i ii iv

KATA PE/.A/TAR .................................................................................................. iii

iv

5A5 000. STR#KT#R DA/ M#ATA/ K#R0K#;#M TK........................................... 2 A. Struktur Kuriku!u" ........................................................................................... 2 5. Muatan Kuriku!u" ........................................................................................... 3 5A5 0>. KA;E/DER PE/D0D0KA/ ............................................................................. '' Se"ester ' .............................................................................................................. ') Se"ester ) .............................................................................................................. '8 LAMPIRAN, Progra" Ta unan Progra" Se"ester Mode! RKM Mode! RK, Ke"e( &g &, ;a"piran tersebut di atas dicetak terpisa dari buku ini.

KURIKULUM TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERKASA


Ds. kedawung Kec. Mondokan KA5./ K:TA SRA.E/ PRO.INSI /A0A TENGAH

BAB I PENDAHULUAN
A1 L " ( Bel k &g Peruba an paradig"a pen%e!enggaraan pendidikan dari sentra!isasi ke desentra!isasi "endorong ter9adin%a peruba an dan pe"baruan pada beberapa aspek pendidikan, ter"asuk kuriku!u". Da!a" kaitan ini kuriku!u" seko!a dasar pun "en9adi per atian dan pe"ikiran$pe"ikiran baru, se ingga "enga!a"i peruba an$peruba an kebi9akan. Kuriku!u" ada!a seperangkat rencana dan pengaturan "engenai tu9uan, isi, dan ba an pe!a9aran serta cara %ang digunakan sebagai pedo"an pen%e!enggaraan kegiatan pe"be!a9aran untuk "encapai tu9uan pendidikan tertentu. 5erdasarkan #ndang$#ndang /o"or )( ta un )((4 tentang Siste" Pendidikan /asiona! Pasa! 42 A%at *)+ ditegaskan ba wa kuriku!u" pada se"ua 9en9ang dan 9enis pendidikan dike"bangkan dengan prinsip diversi?ikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daera , dan peserta didik. Atas dasar pe"ikiran tersebut "aka per!u dike"bangkan Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak. Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak ada!a kuriku!u" operasiona! %ang disusun dan di!aksanakan o!e "asing$"asing TK atau PA#D ?or"a!.. Kuriku!u" pada Jen9ang Pendidikan Anak #sia Dini * PA#D + "engacu pada Per"endiknas /o.67 Ta un )((1 dan berpedo"an pada panduan pen%usunan KTSP dari 5adan Standar /asiona! Pendidikan. Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak *TK+ PERKASA dike"bangkan sebagai perwu9udan dari kuriku!u" praseko!a . Kuriku!u" ini disusun o!e satu ti" pen%usun %ang terdiri atas unsur seko!a dan ko"ite seko!a di bawa koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota Sragen serta dengan bi"bingan nara su"ber a !i pendidikan dan pe"be!a9aran dari Dinas Pendidikan Kabupaten sragen .

'

Penge"bangan kuriku!u" ini didasarkan pada prinsip$prinsip sebagai berikut& '. berpusat pada potensi, perke"bangan, kebutu an, dan kepentingan peserta didik dan !ingkungann%a@ ). beraga" dan terpadu@ 4. tanggap ter adap perke"bangan i!"u pengeta uan, tekno!ogi dan seni@ 8. re!evan dengan kebutu an ke idupan@ 6. "en%e!uru dan berkesina"bungan@ 2. be!a9ar sepan9ang a%at@ dan 3. sei"bang antara kepentingan nasiona! dan kepentingan daera . an%a sebua doku"en, %ang akan "en9adi

Pada ak irn%a kuriku!u" ini tetap

ken%ataan apabi!a di!aksanakan di !apangan da!a" proses pe"be!a9aran %ang baik dan benar. Pe"be!a9aran, baik di ke!as "aupun di !uar ke!as, endakn%a ber!angsung secara e?ekti? %ang "a"pu "e"bangkitkan aktivitas dan kreativitas anak. Da!a" a! ini para pe!aksana kuriku!u" *baca& guru+ %ang akan "e"bu"ikan kuriku!u" ini da!a" proses pe"be!a9aran. Para pendidik 9uga endakn%a "a"pu "enciptakan pe"be!a9aran %ang "en%enangkan dan "engas%ikkan bagi anak, se ingga anak beta di seko!a . Atas dasar ken%ataan tersebut, "aka pe"be!a9aran di Ta"an Kanak$kanak *TK+ endakn%a bersi?at "endidik, "encerdaskan, "e"bangkitkan aktivitas dan kreativitas anak, e?ekti?, de"okratis, "enantang, "en%enangkan, dan "engas%ikkan. Dengan spirit seperti itu!a kuriku!u" ini akan "en9adi pedo"an %ang dina"is bagi pen%e!enggaraan pendidikan dan penga9aran di TK .PERKASA. B1 T#2# & Pe&ge)$ &g & K#(+k#l#) T ) & K & k- k & k Tu9uan Penge"bangan Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak ini untuk "e"berikan acuan kepada kepa!a seko!a , guru, dan tenaga kependidikan !ainn%a %ang ada di seko!a da!a" "ege"bangkan progra"$progra" %ang akan di!aksanakan. Se!ain itu, Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak disusun antara !ain agar dapat "e"beri kese"patan peserta didik untuk & *a+ be!a9ar untuk beri"an dan bertakwa kepada Tu an Aang Ma a Esa, *b+ be!a9ar untuk "e"a a"i dan "eng a%ati, *c+ be!a9ar untuk "a"pu "e!aksanakan dan berbuat secara e?ekti?, *d+ be!a9ar untuk idup bersa"a dan berguna untuk orang !ain, dan *e+ be!a9ar untuk "e"bangun dan "ene"ukan 9ati diri "e!a!ui proses be!a9ar %ang akti?, kreati?, e?ekti? dan "en%enangkan.

31 P(+&s+% Pe&ge)$ &g & K#(+k#l#) T ) & K & k-k & k 11 Be(%#s " % * %o"e&s+4 %e(ke)$ &g &4 ke$#"#! &4 * & ke%e&"+&g & %ese(" *+*+k * & l+&gk#&g &&5 1 Kuriku!u" dike"bangkan berdasarkan prinsip ba wa peserta didik "e"i!iki posisi sentra! untuk "enge"bangkan ko"petensin%a agar "en9adi "anusia %ang beri"an dan bertakwa kepada Tu an Aang Ma a Esa, berak !ak "u!ia, se at, beri!"u, cakap, kreati?, "andiri dan "en9adi warga negara %ang de"okratis serta bertanggung 9awab. #ntuk "endukung pencapaian tu9uan tersebut penge"bangan ko"petensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perke"bangan, kebutu an, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan !ingkungan. Me"i!iki posisi sentra! berarti kegiatan pe"be!a9aran berpusat pada peserta didik.

21

Be( g ) * & "e(% *# Kuriku!u" dike"bangkan dengan "e"per atikan keraga"an karakteristik peserta didik, kondisi daera , 9en9ang dan 9enis pendidikan, serta "eng argai dan tidak diskri"inati? ter adap perbedaan aga"a, suku, buda%a, adat istiadat, status sosia! ekono"i, dan 9ender. Kuriku!u" "e!iputi substansi ko"ponen "uatan wa9ib kuriku!u", "uatan !oka!, dan penge"bangan diri secara terpadu, serta disusun da!a" keterkaitan dan kesina"bungan %ang ber"akna dan tepat antarsubstansi.

61

T &gg % "e(! * % %e(ke)$ &g & +l)# %e&ge" !# &4 "ek&olog+ * & se&+ Kuriku!u" dike"bangkan atas dasar kesadaran ba wa i!"u pengeta uan, tekno!ogi dan seni %ang berke"bang secara dina"is. :!e karena itu, se"angat dan isi kuriku!u" "e"berikan penga!a"an be!a9ar peserta didik untuk "engikuti dan "e"an?aatkan perke"bangan i!"u pengeta uan, tekno!ogi, dan seni.

71

Rele8 & *e&g & ke$#"#! & ke!+*#% & Penge"bangan kuriku!u" di!akukan dengan "e!ibatkan pe"angku kepentingan

*stake o!ders+ untuk "en9a"in re!evansi pendidikan dengan kebutu an ke idupan, ter"asuk di da!a"n%a ke idupan ke"as%arakatan, dunia usa a dan dunia ker9a. :!e karena itu, penge"bangan ketera"pi!an pribadi, ketera"pi!an berpikir, ketera"pi!an sosia!, ketera"pi!an akade"ik, dan ketera"pi!an vokasiona! "erupakan kenisca%aan.

91

Me&5el#(#! * & $e(kes+& )$#&g & Substansi kuriku!u" "encakup kese!uru an di"ensi ko"petensi, kei!"uan dan "ata pe!a9aran %ang direncanakan dan berkesina"bungan antarse"ua 9en9ang pendidikan. bidang ka9ian secara

disa9ikan

:1

Bel 2 ( se% &2 &g ! 5 " Kuriku!u" diara kan kepada proses penge"bangan, pe"buda%aan, dan

pe"berda%aan peserta didik %ang ber!angsung sepan9ang in?or"a!

a%at. Kuriku!u"

"encer"inkan keterkaitan antara unsur$unsur pendidikan ?or"a!, non?or"a!, dan dengan "e"per atikan kondisi dan tuntutan !ingkungan %ang se!a!u berke"bang serta ara penge"bangan "anusia seutu n%a.

;1

Se+)$ &g &" ( ke%e&"+&g & & s+o& l * & ke%e&"+&g & * e( ! Kuriku!u" dike"bangkan dengan "e"per atikan kepentingan nasiona! dan kepentingan daera untuk "e"bangun ke idupan ber"as%arakat, berbangsa, dan arus sa!ing "engisi dan bernegara. Kepentingan nasiona! dan kepentingan daera Kesatuan Repub!ik 0ndonesia */KR0+.

"e"berda%akan se9a!an dengan "otto 5 ineka Tungga! 0ka da!a" kerangka /egara

BAB II TU/UAN A1 T#2# & Pe&*+*+k & *+ TK , Tu9uan pendidikan Ta"an Kanak$kanak ada!a "e"bantu anak didik "enge"bangkan berbagai potensi baik psikis dan ?isik %ang "e!iputi "ora! dan ni!ai$ni!ai aga"a, sosisa! e"osiona!, kogniti?, ba asa, ?isik/"otorik, ke"andirian dan seni untuk siap "e"asuki pendidikan dasar B1 .+s+ TK PERKASA Men%iapkan generasi penerus %ang cerdas,kreati?,dan berkar%a serta beri"an dan bertaBwa. 31 M+s+ TK1PERKASA Menciptakan suasana %ang kondusi? dan "en%enagkan se ingga anak n%a"an.anak dapat be!a9ar sa"bi! ber"ain dan ber"ain sera%a be!a9ar. D1T#2# & TK 1PERKASA Meru9uk pada tu9uan pendidikan Ta"an Kanak$kanak *TK+ tersebut, "aka tu9uan Ta"an Kanak$kanak *TK+ Perkasa ada!a sebagai berikut. '. ). 4. 8. 6. Sete!a !u!us dari Tk.Perkasa anak dapat berke"bang kecerdasann%a secara "aCi"a! Sete!a !u!us dari Tk.Perkasa anak "e"iiki sikap %ag "andiri. Sete!a !u!us dari Tk.Perkasa anak berke"bang kreati?itasn% secara "aCsi"a!. Sete!a !u!us dari Tk.Perkasa anak "e"i!iki ak !ak %ang "u!ia. Sete!a !u!us dari Tk.perkasa anak berbudi !u ur.

BAB III STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM


A1 S"(#k"#( K#(+k#l#) Ruang !ingkup Kuriku!u" TK .Perkasa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan /asiona! /o. 67 Ta un )((1 tentang Standar /asiona! Pendidikan Anak #sia Dini "e!iputi aspek perke"bangan berikut dan penge"bangann%a & '. /i!ai$ni!ai aga"a dan "ora! ). <isik a. Motorik Kasar b. Motorik ,a!us c. Kese atan <isik 4. Kogniti? & a. Pengeta uan u"u" dan sains b. Konsep bentuk warna, ukuran dan po!a c. Konsep bi!angan, !a"bang bi!angan,dan uru? 8. 5a asa a. Meneri"a ba asa b. Mengungkapkan ba asa c. Keaksaraan 6. Sosia! E"osiona! 2. Mu!ok & '. 5a as 9awa ). 5a as 0nggris 4. 5udi pekerti

5erdasarkan ketentuan tersebut di atas, struktur Kuriku!u" TK .Perkasa ada!a sebagai berikut&

Alok s+ 0 k"# NO 1 2 6 7 9 : Ko)%o&e& Kel s

A /i!ai$ni!ai aga"a dan "ora! <isik Kogniti? 5a asa Sosia! e"osiona! Mu!ok. a . 5a asa Jawa b. 5a asa 0nngris c. 5udi pekerti
/#)l !

T E M A T I60 K

T E M A T I 60 K

Keterangan& Ju"!a a!okasi waktu 4( 9a" pe"be!a9aran da!a" satu "inggu Da!a" satu ari 6 9a" pe"be!a9aran terdiri dari & Pe"bukaan 0nti kegiatan 0stira at Penutup 4( "enit * ' 9a" pe"be!a9aran + 2( "enit * ) 9a" pe"be!a9aran + 4( "enit * ' 9a" pe"be!a9aran + 4( "enit * ' 9a" pe"be!a9aran +

B1 M# " & K#(+k#l#) T ) & K & k-k & k Muatan Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak "e!iputi se9u"!a bidang penge"bangan %ang ke!uasan dan keda!a"ann%a "erupakan beban be!a9ar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di sa"ping itu "ateri "uatan !oka! dan kegiatan penge"bangan diri ter"asuk ke da!a" isi kuriku!u". Per"endiknas /o.67 Ta un )((1 %ang "engatur tentang Standar PA#D di da!a"n%a "e"uat Standar Pencapaian perke"bangan berisi kaida pertu"bu an dan perke"bangan anak usia dini se9ak !a ir sa"pai dengan usia ena" ta un. Tingkat perke"bangan %ang dicapai "erupakan aktua!isasi potensi se"ua aspek perke"bangan %ang di arapkan dapat dicapai anak pada setiap ta ap perke"bangann%a, bukan "erupakan suatu tingkat pencapaian kecakapan akade"ik. :!e karenan%a di da!a" kuriku!u" TK ini "engacu pada Per"endiknas /o.67 Ta un )((1 , se ingga "uatan kuriku!u"n%a ada!a sebagai berikut &

11 B+* &g Pe&ge)$ &g & a. 5idang Penge"bangan Pe"biasaan 5idang penge"bangan pe"biasaan "erupakan kegiatan %ang di!akukan secara terus "enerus dan ada da!a" ke idupan se ari$ ari anak se ingga "en9adi kebiasaan %ang baik. a.'. Aspek perke"bangan "ora! dan ni!ai$ni!ai aga"a , bertu9uan untuk "eningkatkan ketakwaan ter adap Tu an Aang Ma a Esa dan "e"bina sikap anak da!a" rangka "e!etakkan dasar agar anak "en9adi warga negara %ang baik. a.). Aspek Perke"bangan sosia! dan ke"andirian , di"aksudkan untuk "e"bina anak agar dapat "engenda!ikan e"osin%a secara wa9ar dan dapat berinteraksi dengan sesa"an%a "aupun dengan orang dewasa dengan baik serta ddapat "eno!ong dirin%a sendiri da!a" rangka kecakapan idup b. 5idang Penge"bangan Ke"a"puan dasar. 5idang Penge"bangan Ke"a"puan dasar "erupakan kegiatan %ang dipersiapkan o!e guru untuk "eningkatkan ke"a"puan dan kreativitas sesuai dengan ta ap perke"bangan anak. 5idang ini "e!iputi& b.'. 5erba asa, bidang ini bertu9uan agar anak "a"pu "engungkapkan pikiran "e!a!ui ba asa %ang seder ana secara tepat, "a"pu berko"unikasi secara e?ekti? dan "e"bangkitkan "inat untuk dapat berba asa 0ndonesia. b.).Kogniti?, Penge"bangan ini bertu9uan "enge"bangkan ke"a"puan berpikir anak untuk dapat "engo!a pero!e an be!a9arn%a, dapat "ene"ukan ber"acas"$"aBca" a!ternati? pe"eca an "asa!a , "e"bantu anak untuk "enge"bangkan ke"a"puan !ogika "ate"atikn%a dan pengeta uan akan ruang dan te!iti. waktu, serta "e"pun%ai ke"a"puan untuk "e"i!a $"i!a , "enge!o"pokkan sertta "e"persiapkan penge"bangan ke"a"puan ber?ikir

b.4.<isik/Motorik, Penge"bangan ini bertu9uan untuk "e"perkena!kan dan "e!ati gerakan "otorik kasar dan "otorik "engontro! gerakan tubu %ang kuat, se at dan tra"pi!. a!us, "eningkatkan ke"a"puan "enge!o!a , dan koordinasi, serta "eningkatkan ketra"pi!an

tubu dan cara idup se at se ingga dapat "enun9ang pertu"bu an 9as"ani

21 M# " & Lok l a. 5a asa Jawa Tu9uan& Agar anak dapat berba sa 9awa %ang benar b. 5a asa 0nggris Tu9uan& Agar anak dapat "engena! kata$kata seder ana dengan "enggunakan 5a asa inggris. c.5udi Pekerti Tu9uan& Agar anak dapat berbudi pekerti %ang baik 61 Pe&g "#( & Be$ & Bel 2 ( 5eban be!a9ar %ang digunakan ada!a s%ste" paket sebagai"ana tertera da!a" struktur kuriku!u", %aitu&

S "# / ) Kel s Pe)$el 2 ( & T " % M#k / Me&+" 60

/#)l ! 2 ) %e)$el 2 ( & Pe(-)+&gg# 60 2 )

M+&gg# E<ek"+< Pe(-" !#& A2 ( & 67 )+&gg#

0 k"# Pe)$el 2 ( & (/ )) Pe(-" !#& 1020 2 )

91 Pe&gelo)%ok & A& k D+*+k Kriteria penge!o"pokan anak didik & 8$ 2 ta un Ke!o"pok 5*' Ke!o"pok+ :1 Ke& +k & Kel s (Pe(%+&* ! & Kelo)%ok ) Kenaikan bagi anak %ang te!a "e"enu i s%arat untuk ke 9en9ang !ebi tinggi *SD+ di !aksanakan pada ak ir ta un pe!a9aran.

;1 Pe&*+*+k & ke= k % & !+*#% a.Mandi dan gosok gigi sendiri Tu9uan& Supa%a anak dapat "erawat dan Men9aga kebersi an dirin%a sendiri b.5uang air 5esar Dan 5uang air keci! sendiri. Tu9uan&Supa%a anak "andiri,5erani dan pun%a rasa "a!u c.Mencuci A!at "inu" dan "akan Tu9uan& Supa%a anak "e"pun%ai rasa tanggung 9awab dan suka "e"bantu. 1

>1 Pe&*+*+k & $e($ s+s ke#&gg#l & lok l * & glo$ l a.5a as a 9awa Tu9uan& Agar anak dapat Menggunakan ba asa 9awa %ang baik dan benar. b.5a asa inggris Tu9uan& Agar anak dapat "engena!."engerti kata seder an dengan ba asa inggris. c. 5udi Pekerti Tu9uan& Agar anak dpat berbudi pekerti %ang baik.

BAB I. KALENDER PENDIDIKAN


Kuriku!u" Ta"an Kanak$kanak dise!enggarakan dengan "engikuti ka!ender pendidikan pada setiap ta un a9aran. Ka!ender pendidikan ada!a pengaturan waktu untuk kegiatan pe"be!a9aran peserta didik se!a"a satu ta un a9aran %ang "encakup per"u!aan ta un pe!a9aran, "inggu e?ekti? be!a9ar, waktu pe"be!a9aran e?ekti? dan ari !ibur.

'(

Alok s+ 0 k"# 1. Permulaan tahun pelajaran ada!a waktu di"u!ain%a kegiatan pe"be!a9aran pada awa! ta un pe!a9aran. 2. Minggu efektif belajar ada!a 9u"!a "inggu kegiatan pe"be!a9aran untuk setiap ta un pe!a9aran pada setiap satuan pendidikan 3. Waktu pembelajaran efektif ada!a 9u"!a 9a" pe"be!a9aran setiap "inggu, "e!iputi 9u"!a 9a" pe"be!a9aran untuk se!uru bidang penge"bangan ter"asuk "uatan !oka!, di ta"ba 9u"!a 9a" untuk kegiatan penge"bangan diri. 4. Waktu libur ada!a waktu %ang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pe"be!a9aran ter9adwa! pada satuan pendidikan %ang di"aksud. -aktu !ibur dapat berbentuk 9eda tenga se"ester, 9eda antar se"ester, !ibur ak ir ta un pe!a9aran, ari !ibur keaga"aan, ari, dan ari !ibur k usus. !ibur u"u" ter"asuk ari D ari besar nasiona!

No '. ). 4. 8. 6.

KEGIATAN Minggu e?ekti? be!a9ar Jeda tenga se"ester Jeda antar se"ester ;ibur ak ir ta un pe!a9aran ,ari !ibur keaga"aan ,ari !ibur u"u" / nasiona! ,ari !ibur k usus Kegiatan k usus / "adrasa

ALOKASI 0AKTU Mini"u" 48 "inggu dan "aksi"u" 47 "inggu seta un Maksi"u" ) "inggu Maksi"u" ) "inggu Maksi"u" 4 "inggu ) D 8 "inggu

KETERANGAN Digunakan untuk kegiatan pe"be!a9aran e?ekti? pada setiap satuan pendidikan Satu "inggu setiap se"ester Antara se"ester 0 dan 00 Digunakan untuk pen%iapan kegiata dan ads"inistrasi ak ir ta un pe!a9aran Daera k usus %ang "e"er!ukan !ibur keaga"aan !ebi pan9ang dapat "engaturn%a sendiri tanpa "engurangi 9u"!a "inggu e?ekti? be!a9ar dan waktu pe"be!a9aran e?ekti? Disesuaikan dengan peraturan pe"erinta #ntuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kek ususan "asing D "asing Digunakan untuk kegiatan %ang di progra"kan secara k usus o!e seko!a / "adrasa tanpa "engurangi "inggu e?ekti? be!a9ar dan waktu pe"be!a9aran e?ekti?

2. 3. 7.

Maksi"u" ) "inggu Maksi"u" ' "inggu Maksi"u" 4 "inggu

KALENDER PENDIDIKAN
TK1PERKASA KE3AMATAN MONDOKAN KABUPATEN/KOA SRAGEN TAHUN PELA/ARAN 2010/2011
Ju!i, )('( Minggu Senin 8 6 ' ' ' ' 7 ' ) 6 ) ,5E ( E.. Kegiatan Tangga! EEE EE... #raian ;ibur Se"ester ) Ta un Pe!a9aran )((1/)('( / ;ibur 5esar ,ari perta"a "asuk seko!a Ta un Pe!a9aran )('(/)(''

''

Se!asa Rabu Ka"is Ju"Fat Sabtu ' ) 4

2 3 7 1 '

) ' 4 ' 8 ' 6 ' 2 '

1 ) ( ) ' ) ) ) 4 )

2 ) 3 ) 7 ) 1 4 ( 4

EE

EEE

Masa :rrientasi Siswa 5aru Ta un Pe!a9aran )('(/)(''

( 3 8 ' Ju"!a ,ari 5e!a9ar E?ekti? *,5E+ Kegiatan Tangga! #raian

Agustus, )('( Minggu Senin Se!asa Rabu Ka"is Ju"Fat Sabtu ' ) 4 8 6 2 3 7 1 ' ( ' ' ' ) ' 4 ' ' 6 ' 2 ' 3 ' 7 ' 1 ) ( ) ) ) ) 4 ) 8 ) 6 ) 2 ) 3 ) ) 1 4 ( 4 '

,5E (

8 ' 7 Ju"!a ,ari 5e!a9ar E?ekti? *,5E+ Kegiatan Tangga! #raian

Septe"ber, )('( Minggu Senin Se!asa Rabu Ka"is Ju"Fat Sabtu ' ) 4 8 6 2 3 7 1 ' ( ' ' ) ' 4 ' 8 ' 6 ' 2 ' 3 ' ' 1 ) ( ) ' ) ) ) 4 ) 8 ) ) 2 ) 3 ) 7 ) 1 4 (

,5E (

' 7 6 Ju"!a ,ari 5e!a9ar E?ekti? *,5E+

')

:ktober, )('( Minggu Senin Se!asa Rabu Ka"is Ju"Fat Sabtu ' ) 4 8 6 2 3 7 1 ' ( ' ' ' ) ' 4 ' 8 ' 6 ' ' 3 ' 7 ' 1 ) ( ) ' ) ) ) ) 8 ) 6 ) 2 ) 3 ) 7 ) 1 4 4'

,5E (

Kegiatan Tangga! #raian

Mengikuti #pacara Kesaktian Pancasi!a Mengikuti #pacara Su"pa Pe"uda

2 4 ( Ju"!a ,ari 5e!a9ar E?ekti? *,5E+

/ope"ber, )('( Minggu Senin Se!asa Rabu Ka"is Ju"Fat Sabtu ' ) 4 8 6 2 3 7 1 ' ( ' ' ' ) ' ' 8 ' 6 ' 2 ' 3 ' 7 ' 1 ) ) ' ) ) ) 4 ) 8 ) 6 ) 2 ) ) 7 ) 1 4 (

,5E (

Kegiatan Tangga! '( #raian Mengikuti #pacara ,ari Pa !awan

4 ( 3 Ju"!a ,ari 5e!a9ar E?ekti? *,5E+

Dese"ber, )('( Minggu Senin Se!asa 6 2 3 ' ) ' 4 ' ' 1 ) ( ) ) 2 ) 3 )

,5E (

Kegiatan Tangga! #raian

)6

;ibur ,ari /ata!

'4

Rabu Ka"is Ju"Fat Sabtu

' ) 4 8

7 1 ' ( '

8 ' 6 ' 2 ' 3 '

' ) ) ) 4 ) 8 )

7 ) 1 4 ( 4 '

' 7 6 Ju"!a ,ari 5e!a9ar E?ekti? *,5E+

Januari, )('' Minggu Senin Se!asa Rabu Ka"is Ju"Fat Sabtu Ju"!a ,ari 5e!a9ar E?ekti? *,5E+

,5E (

Kegiatan Tangga! ' #raian ;ibur Ta un 5aru )(''M

<ebruari, )('' Minggu Senin Se!asa Rabu Ka"is Ju"Fat Sabtu Ju"!a ,ari 5e!a9ar E?ekti? *,5E+

,5E

Kegiatan Tangga! #raian

Maret, )('' Minggu Senin Se!asa Rabu Ka"is Ju"Fat

,5E

Kegiatan Tangga! #raian

'8

Sabtu Ju"!a ,ari 5e!a9ar E?ekti? *,5E+

Apri!, )('' Minggu Senin Se!asa Rabu Ka"is Ju"Fat Sabtu Ju"!a ,ari 5e!a9ar E?ekti? *,5E+

,5E

Kegiatan Tangga! #raian

))

Mei, )('' Minggu Senin Se!asa Rabu Ka"is Ju"Fat Sabtu Ju"!a ,ari 5e!a9ar E?ekti? *,5E+

,5E

Kegiatan Tangga! #raian

Juni, )('' Minggu Senin Se!asa Rabu Ka"is Ju"Fat Sabtu Ju"!a ,ari 5e!a9ar E?ekti? *,5E+

,5E

Kegiatan Tangga! #raian #!angan Se"ester ) Pen%era an Rapor Se"ester ) ;ibur Se"ester )

'6

'2