Anda di halaman 1dari 7

Nama : .................................................................................................. Kursus : ................................................................................................. Tarikh : ................................................................................................

KUIZ Jawab semua soalan.

1. Propena

polipropena

Apakah proses X yang menukarkan propena kepada polipropena A B ! " Pemvulkanan idrolisis Pempolimeran Nyahpolimeran

#.

An$ara beriku$ yang manakah bukan polimer sin$e$ik A B ! " Kayu Plas$ik Nilon Bakeli$

%. An$ara bahan&bahan beriku$ yang manakah diperbua$ daripada ge$ah sin$e$ik. A B ! " Tayar' sarung $angan dan ba(u hu(an )aske$' bo$ol air mineral dan gam. *inyak' salur paip air dan penapis air akuarium' sarung $angan dan pembungkus makanan

+. An$ara beriku$ yang manakah dikelaskan sebagai polimer sin$e$ik.

A B ! "

Plas$ik dan bukan plas$ik Plas$ik $ermose$ dan plas$ik $ermoplas$ik ,las$omer dan plas$ik $ermose$ ,las$omer dan monomer

-. An$ara beriku$ yang manakah .iri plas$ik $ermose$. A B ! " Boleh dia.u berulang kali Boleh diki$ar semula Tidak mudah pe.ah *elebur apabila dipanaskan /- markah0

1. Perbandingan an$ara ge$ah sin$e$ik dan ge$ah asli. 2engkapkan .ar$a di bawah.

Getah asli Kurang $ahan haba

Ciri Ke$ahanan haba Tindak balas dengan bahan kimia Kebolehan menyerap ge$aran dan $ekanan 3i4a$ kekenyalan dan keregangan Kebolehan menyerap bunyi

Getah sintetik Tahan haba

/+ markah0

5. Padankan monomer beriku$ dengan polimer yang sepadan. Monomer ,$ena 6inil klorida 3$irene *e$il me$akrila$ 3$irena dan bu$adiena Polimer polis$irena poli$ena )e$ah s$irena&bu$adiena 73B89 Polivinil klorida 7P6!9 perspek

/- markah0

:. !ara&.ara pengawalan pembuangan bahan plas$ik. ;sikan $empa$ kosong dengan (awapan yang be$ul.

*engurangkan insinera$or $erbiodegradasi $enaga elek$rik Plas$ik mengi$ar semula

a. *enggunakan plas$ik oleh mikroorganisma.

(enis <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< yang dapa$ diuraikan

b. Bahan&bahan <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< dikumpulkan dihan.urkan dan di$anam disua$u $apak pembuangan yang khas. .. Bahan buangan plas$ik dibakar dalam <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< yang mempunyai sis$em pembersihan udara sebelum asapnya dibebaskan ke udara. d. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< barangan plas$ik pengawalan yang baik un$uk menggunakannya semula. merupakan .ara

e. Bahan&bahan plas$ik dibakar un$uk menghasilkan $enaga haba bagi $u(uan pemanasan a$au pen(anaan <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4. *embawa bekas makanan a$au bakul un$uk <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< penggunaan beg plas$ik semasa membeli belah. /1 markah0

JAWAPAN KUIZ KUIZ Jawab semua soalan.

1. Propena

polipropena

Apakah proses X yang menukarkan propena kepada polipropena A B ! " Pemvulkanan idrolisis Pempolimeran Nyahpolimeran

#.

An$ara beriku$ yang manakah bukan polimer sin$e$ik A Kayu

B ! "

Plas$ik Nilon Bakeli$

%. An$ara bahan&bahan beriku$ yang manakah diperbua$ daripada ge$ah sin$e$ik. A B ! " Tayar' sarung $angan dan ba(u hu(an )aske$' bo$ol air mineral dan gam. *inyak' salur paip air dan penapis air Akuarium' sarung $angan dan pembungkus makanan

+. An$ara beriku$ yang manakah dikelaskan sebagai polimer sin$e$ik. A B ! " Plas$ik dan bukan plas$ik Plas$ik $ermose$ dan plas$ik $ermoplas$ik ,las$omer dan plas$ik $ermose$ ,las$omer dan monomer

-. An$ara beriku$ yang manakah .iri plas$ik $ermose$. A B ! " Boleh dia.u berulang kali Boleh diki$ar semula Tidak mudah pe.ah *elebur apabila dipanaskan /- markah0

1. Perbandingan an$ara ge$ah sin$e$ik dan ge$ah asli. 2engkapkan .ar$a di bawah.

Getah asli Kurang $ahan haba Ber$indak balas Tinggi 8endah Tinggi

Ciri Ke$ahanan haba Tindak balas dengan bahan kimia Kebolehan menyerap ge$aran dan $ekanan 3i4a$ kekenyalan dan keregangan Kebolehan menyerap bunyi

Getah sintetik Tahan haba Tidak ber$indak balas 8endah Tinggi 8endah /+ markah0

5. Padankan monomer beriku$ dengan polimer yang sepadan. Monomer ,$ena 6inil klorida 3$irene *e$il me$akrila$ 3$irena dan bu$adiena =. !ara&.ara pengawalan pembuangan bahan plas$ik. ;sikan $empa$ kosong dengan (awapan yang be$ul. *engurangkan insinera$or $erbiodegradasi $enaga elek$rik Plas$ik mengi$ar semula Polimer polis$irena poli$ena )e$ah s$irena&bu$adiena 73B89 Polivinil klorida 7P6!9 perspek /- markah0

g. *enggunakan plas$ik mikroorganisma.

(enis $erbiodegradasi

yang dapa$ diuraikan oleh

h. Bahan&bahan plas$ik dikumpulkan dihan.urkan dan di$anam disua$u $apak pembuangan yang khas. i. (. Bahan buangan plas$ik dibakar dalam insinera$or yang mempunyai sis$em pembersihan udara sebelum asapnya dibebaskan ke udara. *engi$ar semula barangan plas$ik merupakan .ara pengawalan yang baik un$uk menggunakannya semula.

k. Bahan&bahan plas$ik dibakar un$uk menghasilkan $enaga haba bagi $u(uan pemanasan a$au pen(anaan $enaga elek$rik l. *embawa bekas makanan a$au bakul un$uk menggurangkan penggunaan beg plas$ik semasa membeli belah. /1 markah0