Anda di halaman 1dari 11

TAMADUN ISLAM: KONSEP

ASAS, SUMBER DAN


KEUNIKAN
DISEDIAKAN OLEH;
SAG 2007
Pendahuluan
Tamadun Islam diertikan sebagai manifestasi
kecermelangan masyarakat Islam dalam
pelbagai dimensi yang merangkumi spritual,
intelektual dan fizaikal secara bersepadu, yang
terkesan secara langsung dari penghayatan
Islam itu sendiri.
Kelahiranya pada 610M di kota Mekah
Tanpa Islam tamadun Islam tidak akan wujud
Konsep Asas Tamadun Islam
1. Faham Agama
Umumnya agama adalah p’hubungan manusia dengan
Tuhan
Ahli sosiologi barat (Max Weber dan Fraser) ialah
sebahagian drp kebudayaan iaitu sosial, eko, pol,
pegentahuan dan teknik, seni dan falsafah
Agama menurut perspektif Islam ialah, agama adalah al-
din yang bermaksud;
– Manusia yang terhutang diri, budi dan daya kepada Allah
– Menyerah diri dan mematuhi kehendah hukum dan udg2
– Berperikemanusiaan, kerana al-din menaikkan manusia ke
tahap beradab, menghalusi budi pekerti dll
Ringkasnya Islam tidak mengalami perubahan,
perkembangan dan kemerosotan
Sambungan
2. Faham Tuhan
Asas kepada ajaran Islam adalah kepercayaan kepada
Tuhan yang satu yakni Allah
Tiada sekutu, setanding sama ada dhatNya, sifatNya
dan perbuatanNya

3. Faham Manusia
Manusia adalah hamba kepada Tuhan
Manusia tidak memiliki yang memiliki adalah Tuhan
Taraf hamba bukan penghinaan tetapi manusia
mempunyai kelebihan berbanding makhluk-makhluk lain
Keutamaan dan Kelebihan Manusia
i. Manusia adalah Khalifah Allah di muka bumi
Bermula dengan Nabi Adam dan keturunannya yang silih berganti
setiap masa bagi menyeru kearah kebaikan
ii. Manusia dikurniakan Akal
Akal tidak ternilai harganya dan ia m’bezakan dng makhluk lain
iii. Kelebihan Kejadian Manusia
Dari sudut pancaindera yang mempunyai fungsi tersendiri
iv. Kelebihan Manusia dalam Tempat Tinggal, Rezeki dan Harta
Manusia memanfaatkan tanah, air dan udara dalam memilih tempat
kediaman dan juga dalam mencari rezeki
v. Kelebihan Manusia dan Keturunannya
Islam membentuk undang-undang keluarga bagi memelihara
keturunan manusia dan masyarakat
vi. Hidup Bermasyarakat
Manusia semulajadi suka bermasyarakat, saling bertolongan dll
Sambungan
4. Faham Alam
Alam bermaksud alam sejagat yang terdiri langit, bumi
dan segala isi kandunganya
Dalam konteks Islam, manusia digesa mengkaji,
memikirkan dan merenung kejadian alam

5. Hubungan antara Allah, Manusia dan Alam


Manusia tidak mampu melampui kekuasaan Allah
Hubungannya adalah antara hamba dengan pencipta
Manusia mempunyai sifat kelemahan yang perlu kepada
pertolongan Allah
SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM

1. Sumber Utama
b. Al-Quran
 Ia mengandungi 114 surah, 30 juzud dan tidak kurang dari 6000
ayat
 Ia adalah mukjizat kepada Nabi Muhammad dan membacanya
dikira ibadah
b. Al-Sunnah/Al-Hadith
 Apa-apa yang disandarkan kepada nabi Muhammad sama ada
perkataan , perbuatan, persetujuan, sifat kejadian, akhlak dan
sirah
 Ia adalah penterjemah kepada al-Quran
 Antara kitab-kitab Hadith ialah kutub al-Sittah (Sahih Bukhari,
Muslim, Ahmad b. Hanbal, Ibn Majah, al-Tirmizi dan sahih Abu
Daud)
2. Sumber Sekunder
a. Al-Ijmak (Al-Ijma’)
 Ia adalah kesepakatan seluruh ulamak Islam pada
suatu masa sesudah kewafatan Nabi Muhammad
terhadap hukum Syara’
b. Al-Ijtihad
 Pencurahan daya pemikiran secara bersungguh-
sungguh untuk mendapatkan hukum syara’ mengenai
masalah yang tidak terdapat dalam hukum dalam al-
Quran dan al-Sunnah
c. Tamadun-Tamadun Asing
 Islam bersifat terbuka yang tidak menolak tamadun
asing yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai Islam
KEUNIKAN DAN KEISTIMEWAAN
TAMADUN ISLAM
1. Tamadun Islam bersifat Kewahyuan
 Ia bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah yang tidak
berdasarkan akal dan nafsu tetapi kedua-dua berada
dibawah bimbingan wahyu
2. Tamadun Islam Berorientasikan Kemanusiaan
 Tumpuan utamanya ialah membangunkan roh, akal
dan jasad yang akhirnya membentuk keluarga,
masyarakat dan negara
3. Seimbangan dan Sepadu
 Islam tidak menyisihkan kebendaan
 Jelasnya dilihat dari sudut kepercayaan, ibadah,
kerohanian dan kebendaan, individu dan masyarakat
serta batas kebebasan individu
Sambungan
4. Tamadun yang bermatlamat
Bukan sahaja di dunia bahkan di akhirat

5. Tamadun yang bersifat universal (menyeluruh) dan syumul


(sempurna)
Bermaksud tidak merujuk kepada bangsa tertentu tetapi milik
semua manusia
Manfaatnya bukan sahaja untuk umat islam sahaja tetapi semua
manusia, meliputi semua zaman, peringkat kejadian dan
sebagainya

6. Terbuka Kepada semua Tamadun


Ia bersifat memberi dan mengambil
Ini menjadikan Tamadun islam sentiasa berkembang dan maju dan
menjamin kewujudannya sepanjang zaman
THE END