Anda di halaman 1dari 9

Proses pembuatan dasar penswastaan.

Penstrukturan masalah

peramalan

pengesyoran

pengawasan

penaksiran

Penentuan agenda dasar. - Dasar penswastaan ini digubal bertujuan untuk mengurangkan beban pentadbiran kerajaan khususnya dari segi kakitangan dan juga tanggungan kewangan. - Selain itu,Perbelanjaan sektor awam telah meningkat dengan begitu besar sekali dari 28 % pada tahun 1975 kepada 36 % pada tahun 1982 dan ini merupakan satu beban kewangan yang besar untuk ditanggung oleh kerajaan. - Tambahan pula, keadaan ekonomi meleset juga menjadi faktor-faktor utama yang membawa kepada Dasar Penswastaan ini diperkenalkan.

Penstrukturan masalah

Peramalan dan alternatif


Didalam proses peramalan dan alternatif, aktor yang terlibat harus mengkaji bagaimana masalah ini ditafsirkan, apakah matlamatnya, apakah pilhan dan pelbagai pilihan boleh membawa kebaikkan dan keburukan. Antara kebaikkan yang dikenal pasti jika melaksanakan dasar penswastaan seperti: 1. Mengurangkan beban kewangan kerajaan 2. Meninggikan kecekapan dan penghasilan kerja 3. Menggalakkan pertumbuhan ekonomi 4. Pengagihan sumber secara cekap 5. Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB.

Dalam proses ini, aktor perlu membuat dasar akan menghasilkan pengetahuan yang releven mengenai faedah dan kos daripada alternatif yang telah dipilih berdasarkan pertimbangan ramalan yang telah dibuat. Beberapa candangan perlu diambil langkah segera. Seorang aktor atau yang lain akan mengemukakan beberapa cadangan sebelum dasar itu dibahas dan dibentangkan. Antara aktiviti yang terlibat dalam proses perancangan ialah perbincangan, perundingan dan strategi-strategi baru.

Perancangan dasar.

Bagi memahami proses perancangan yang betul, ianya melibatkan tiga cara iaitu: 1. Pertama: - Mempermudahkan pencapaian matlamat. - Program-program yang akan dilaksanakan termasuk melibatkan kos dan untung. - Menentukan dasar dilaksanakan dengan sempurna. - Bersifat sederhana tetapi disusun secara sistematik mengikut keadaan dan persekitaran. - Mengambil kira risiko pada masa akan datang. 2. kedua. - Melibatkan beberapa pertanyaan seperti apa, dimana, bila, bagaimana, siapa dan kenapa. 3. Mencadangkan proses sebagai suatu masalah yang perlu dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk membolehkan ciptaan rancangan yang baik.

Perlaksaan dasar (pengawasan)


Semua keputusan yang dibuat oleh kerajaan dan pembuat dasar tidak akan berjaya selagi ianya tidak sampai kepada semua lapisan masyarakat. Maka, pihak kerajaan telah melaksanakannya dalam bentuk program, projek, rancangan, undang-undang dan penguatkuasaan peraturan serta ianya perlu dilaksanakan secara adil dan saksama tanpa sebarang diskriminasi. Dalam perlaksaan dasar penswastaan, antara mekanisme yang dijalankan seperti: 1. Penjualan aset atau ekuiti 2. Pajakan 3. Kontrak pengurusan 4. Bina Kendali Pindah (BKP) atau Build Operate Transfer (BOT) dan Bina Kendali (BK) Build Operate (BO)

Penilaian dilakukan setelah sesuatu dasar itu dilaksanakan. Ianya dilakukan bertujuan untuk menganalisis sejauh manakah sesuatu dasar itu telah mencapai objektif yang telah digariskan dalam perancangan. Maka, penilaian dasar berkaitan dengan tanggungjawab pihak kerajaan. Oleh itu, herman l. boschken (2006) menyifatkan penilaian dasar adalah suatu yang penting untuk menilai akauntabiliti kerajaan. Akauntabiliti kerajaan adalah berdasarkan kepda kecekapan, keberkesanan dan produktiviti sesuatu dasar yang telah dijalakan.

Penilaian dasar (penaksiran).

Antara pencapian perlaksaan dasar penswastaan ialah: 1. Kawalan pertumbuhan saiz sektor awam (1983-1996) sebanyak 53 agensi dan 108,531 anggota yang terlibat. 2. Perbelanjaan kerajaan dikawal. 3. Hasil negara dipertingkatkan melalui perlaksaan cukai. 4. Perlaksanaan pelbagai projek. 5. Peningkatan kecekapan perkhidmatan. contohnya: - Terminal kontena LPK - Sistem televisyen tv3