Anda di halaman 1dari 4

Amalan Pembuka Amalan Pembuka Pintu Rezeki Allah Pintu Rezeki Allah SWT SWT Senin,08Agustus2011 Mari Bersholawat

i 02!"0 Amalan Pembuka Pintu Rezeki Allah SWT #a$ian kali ini a alah mengenai amalan %embuka %intu rezeki Allah SWT! Amalan & amalan 'ang $ika kita laksanakan engan iklash han'a ke%a a allah maka ins'a allah akan menambah karunia rezeki ke%a a kita! A%a sa$a amalan&amalan tersebut ((( #ita akan mengka$in'a ber asarkan Al)uran an *a its Rasulullah SAW! Selamat Mengka$i!!!!!! Semoga Berman+aat! Amalan Pembuka Pintu Rezeki Allah SWT , ,
,

Sesungguhn'a Allah SWT telah men$amin bahwa semua makhluk&-'a, 'ang besar mau%un 'ang ke.il, hewan, tumbuh /tumbuhan, an sebagain'a termasuk manusia, akan men a%atkan rezeki ari Allah SWT tan%a mengurangi keka'aan&-'a se ikit%un! Allah SWT ber+irman 01S! *uu 21134 564 ! " $ $ ,,,, % & ,'( # )* + & & , , $ -+ . ! (/ * $ 0 , ,1 ,, * , ,$ Artin'a4 7an ti ak a a suatu binatang melata %un i bumi melainkan Allah&lah 'ang memberi rezkin'a, an 7ia mengetahui tem%at ber iam binatang itu an tem%at %en'im%anann'a! Semuan'a tertulis alam #itab 'ang n'ata 08auh mah+uzh6! Setia% kita ti ak %erlu khwatir akan rezekin'a, karena semuan'a telah iatur oleh Allah SWT ketika irin'a masih beru%a $anin i kan ungan ibun'a, bahkan su ah iatur $auh sebelum unia ini i.i%takan! Allah SWT ber+irman 01S! Ar Ra9 u 21"3 4 2564 2 , * $ 5 ! 6 7 5 8 9 , : 9 , : $ 8 / ! <; 1 = , 5 : 43 Artin'a4 Allah meluaskan rezki an men'em%itkann'a bagi sia%a 'ang 7ia kehen aki! Mereka bergembira engan kehi u%an i unia, %a ahal kehi u%an unia itu 0 iban ing engan6 kehi u%an akhirat, han'alah kesenangan 0'ang se ikit6! Allah SWT 'ang mela%angkan atau men'em%itkan, memberikan atau menahan rezeki seseorang! 7ia 'ang men.uku%kan rezeki bagi sia%a sa$a 'ang ikehen akin'a, an 7ia $uga 'ang ti ak men.uku%kan rezeki ke%a a sia%a 'ang ikehen akin'a! Semua itu a alah sunnatullah, u$ian ke%a a manusia, kita termasuk hamba&-'a 'ang bers'ukur, sabar, atau takabur an sombong ((( Allah SWT ber+irman 01S! Az&:hukhru+ 2;"3 4 "26 & > ? = / ! ,9 : @ ! 5 ! 8 * < , $ @ 8 9 @ % , 1 0 C A B / ,B ,$ D A , 6 E F F G H ? I G , J * & K / 4 ? ( Artin'a4 A%akah mereka 'ang membagi&bagi rahmat Tuhanmu( #ami telah menentukan antara mereka %enghi u%an mereka alam kehi u%an unia, an kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 'ang lain bebera%a era$at, agar sebagian mereka a%at mem%ergunakan sebagian 'ang lain! 7an rahmat Tuhanmu lebih baik ari a%a 'ang mereka kum%ulkan! Setelah kita su ah 'akin bahwa 'ang mengatur rezeki itu a alah Allah SWT! Selan$utn'a bagaimana( Allah SWT, -abi Muhamma SAW, %ara ulama telah memberikan %etun$uk ke%a a kita bagaimana .ara mengga%ai rezeki Allah SWT! 7iantara %etun$uk %embuka %intu&%intu rezeki Allah SWT a alah sebagai berikut4 1! Men'em%urnakan ikhtiar, berusaha sebaik&baikn'a!

Sebagai orang beriman, kita %erlu men.ari sebab&sebab 'ang membawa ke%a a kemu ahan rezeki! Misaln'a ingin men a%atkan rezeki untuk bia'a keluarga, anak, istri, berarti kita %erlu men.ari %eker$aan 'ang halal an menger$akan %eker$aan kita engan isi%lin an sebaik&baikn'a 'ang bisa kita lakukan! <ngin %un'a anak sholih an sholihah, kita %erlu men.ari istri=suami 'ang sholihah=sholih an men i ik anak kita engan akhla) <slam! Para -abi an sala+ul sholih %un $uga beker$a4 >Sesungguhn'a -abi 7au ti ak makan ke.uali ari hasil $erih %a'ahn'a sen iri?! 2*R Bukhari3! >Ti aklah seseorang memakan makanan 'ang lebih baik ari memakan hasil $erih %a'ahn'a sen iri, an sesungguhn'a -abi 7au makan ari hasil $erih %a'ahn'a sen iri?! 2*R Bukhari3! >:akari'a Alaihissallam ulu a alah seorang tukang ka'u?! 2*R Muslim3! >7an :ainab 0binti @ahs'6 a alah wanita %engra$in tangan, ia men'amak kulit an melobangi 0serta men$ahit6n'a untuk ibuat khu+ atau lainn'a! 8alu ia bersha a)ah i $alan Allah Subhanahu wa Ta9ala!? 2*R Al *akim3 >Ti aklah Allah mengutus seorang nabi %un melainkan %ernah menggembala kambing!? Para sahabat bertan'a,?7an engkau sen iri(? Beliau Shallallahu Aalaihi wa sallam men$awab,?Ba, aku $uga ulu menggembalakan 0kambing&kambing6 milik %en u uk Mekkah engan u%ah bebera%a )irath!? 2*R Al Bukhari3 2! Ber%agi / %agi alam memulai berakti+itas! 7ian$urkan memulai akti+itas iberkahi Allah SWT! i mulai %agi&%agi hari, karena meru%aka waktu 'ang

"! Beriba ah ke%a a Allah SWT! *a ist 1u si4 >Wahai anak A am, sem%atkanlah untuk men'embah&#u maka Aku akan membuat hatimu ka'a an menutu% ke+akiranmu! @ika ti ak melakukann'a maka Aku akan %enuhi tanganmu engan kesibukan an Aku ti ak menutu% ke+akiranmu!? 0Riwa'at Ahma , Tirmizi, <bnu Ma$ah an al&*akim ari Abu *urairah r!a!6?! ;! Mem%erban'ak <stigh+ar! >Barang sia%a mem%erban'ak istigh+ar maka Allah s!w!t akan mengha%uskan segala ke ukaann'a, men'elesaikan segala masalahn'a an memberin'a rezeki ari arah 'ang ti ak isangka!? 0Riwa'at Ahma , Abu 7au , an&-asa9i, <bnu Ma$ah an al&*akim ari Ab ullah bin Abbas r!a!6 C! Mem%erban'ak Sholawat ke%a a -abi Muhamma SAW! DBa.alah shalawat untukku, maka ba.aan shalawatmu untukku itu, men$a i %enebus osa an kesu.ian untuk irimu, maka sia%a 'ang memba.a shalawat untuk 1 kali, Allah akan bershalawat ke%a an'a 10 kali, 0'aitu rahmat Allah turunkan %a an'a 10 kali li%at6!DMan shalla ala''a shalaatan shallaahu alaihi bihaa as'ran?! 5! Mem%erban'ak memba.a ?8a hawla wala )uwwata illa billah?! >Barang sia%a 'ang lambat rezekin'a hen aklah ban'ak mengu.a%kan 8a hawla wala )uwwata illa billah 0*R!At&Tabrani6! E! Memba.a surat Al&<khlas! >Barangsia%a 'ang memba.a surah al&<khlas ketika masuk rumah, maka 0berkah ba.aan6 menghilangkan ke+akiran ari %enghuni rumah an tetanggan'a? 0*R!Tabrani6! 8! Melaksanakan sholat huha!

>Wahai anak A am, $angan sekali&kali engkau malas menger$akan em%at rakaat %a a waktu %ermulaan siang 0solat 7huha6, nanti %asti akan Aku .uku%kan ke%erluanmu %a a %etang harin'a!? 0Riwa'at al&*akim an Thabrani6! F! Memba.a surat Al Wa)iah! >Barangsia%a memba.a surah al&Wa)i9ah setia% malam, maka ti ak akan kesem%itan hi u%?! 0*R! Baiha)i alam S'u9ab al&<man6! 10! Men$aga Silaturrahmi! >Barang sia%a ingin ila%angkan rezekin'a an ilambatkan a$aln'a maka hen aklah ia menghubungi sanak&sau aran'a!? 0Riwa'at Bukhari6 11! Mengamalkan zikir asmaul husna an a'at&a'at Al)ur9an tertentu! Misaln'a, ua a'at terakhir surah at&Taubah 0a'at 128&12F6 $ika iba.a se.ara rutin tu$uh kali setia% selesai solat, ikatakan bias men$a i sebab Allah SWT la%angkan kehi u%an Q/H an murahkan rezeki! @ $ L M N 4 $ , O *@ O 4 M P 9C 4 , $ : 1 + ;K RS 4 4 , , F!128! Sungguh telah atang ke%a amu seorang Rasul ari kaummu sen iri, berat terasa olehn'a %en eritaanmu, sangat menginginkan 0keimanan an keselamatan6 bagimu, amat belas kasihan lagi %en'a'ang terha a% orang&orang mukmin! BT ! ,, / , , U / V ) X W E , +/ U / 0 /0 Q ,, -1 ! , F!12F! @ika mereka ber%aling 0 ari keimanan6, maka katakanlah4 DGuku%lah Allah bagikuH ti ak a a Tuhan selain 7ia! *an'a ke%a a&-'a aku bertawakkal an 7ia a alah Tuhan 'ang memiliki IArs' 'ang agungD! Memba.a asmaul husna >Baa Allahu, Baa Rozza)u? artin'a Allah SWT 'ang Maha memberi rezeki! >Baa Allahu, Baa Jhoni''u? artin'a Allah SWT 'ang Maha #a'a! 12! 7an $angan lu%a, BKRTAWA#A8! Allah SWT ber+irman 01S! At&Thala) 25C3 4 "6! / ! $ , Y +/ * * 8 Z $ F : -M ; &[ \ : - K , , ] ^ $ C , , B ,,,, Artin'a4 7an memberin'a rezki ari arah 'ang tia a isangka&sangkan'a! 7an barangsia%a 'ang bertawakkal ke%a a Allah nis.a'a Allah akan men.uku%kan 0ke%erluan6n'a! Sesungguhn'a Allah melaksanakan urusan 'ang 0 ikehen aki6-'a! Sesungguhn'a Allah telah menga akan ketentuan bagi tia%&tia% sesuatu! Semoga engan amalan&amalan sholih tersebut! Allah SWT memberikan rezeki an kela%angan $alan hi u% ke%a a kita semua kaum muslimin, khususn'a untuk sau ara& sau ari kami 'ang se ang ber$iha beker$a i Taiwan, amin! Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh! Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh! Berbagi Tambahkan komentar 1 komentar4 itim%a

7KL<A-TM 1F Maret 201" 05!20 Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh! Alham ulillah semoga sa'a a%at mengamalkan se.ara isti)omah, terimakasih atas tulisan 'ang sangat berman+aat ini Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh! Balas