Anda di halaman 1dari 4

1

IMARIFATUL FATHI
(Mengenal Kemenangan)
Pokok-Pokok Bahasan Marifatul Fath :
1. Dasar hukum dan hakekat kemenangan
2. Langkah-langkah untuk mendapatkan kemenangan
1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya
2. Beriman dan beramal sholeh
3. Mensucikan jiwa
4. Mencari jalan pendekatan kepada Allah
5. Berbaiat kepada Rasul
6. Berdzikir kepada Allah
7. Mendapat Ilmu
8. Bertaqwa kepada Allah
9. Mendapat pelajaran dari Allah
10. Menjadi Wali Allah
3. Kepada siapa Allah memberikan kemenangan ?
1. Dasar hukum dan hekekat kemenangan
Q.S. Al Maaidah ayat 119
4~ +.- -EOE- NO4C 7EL4C 4-g~gO- _~;g _
+O eE4E_ O@O^_` }g` E_g^4` NOE_u^- 4g)-E=
.OgOg -44 _ =/@O +.- gu+4N W-O4O4 +OuL4N _
ElgO NeOE^- N7gE^- ^_
Artinya ;
Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran
mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya
selama-lamanya; Allah ridho terhadap mereka dan merekapun ridho terhadap-Nya. Itulah
kemenangan yang paling Agung (Fauzul Adzim)".
Q.S. Al Fath ayat 5
=;NOg 4-gLg`u^- geE4g`u^-4 eELE_
O@O^_` }g` Og^4` NOOgu+- 4g)-E= OgOg
4Og]E:NC4 _uL4N jg@4*j1Ec _ 4p~E4 ElgO ELgN
*.- -eO V1g4N ^)
Artinya :
Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia menutupi
kesalahan-kesalahan mereka. dan yang demikian itu adalah kemenangan yang Agung (Fauzan
Adzim) di sisi Allah,
Q.S. Ash Shaff ayat 13
O4Ou=q4 44^Oclg4q` W O^4^ =}g)` *.- /Eu-4 _UC@O~
)O]E4 4-gLg`u^- ^@
Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan
kemenangan yang dekat (Fathan karib). dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang
yang beriman.
Q.S. Al Fath ayat 1-5
^^) E44 El wu- 4LO)lG` ^ 4Og^4Og El
+.- 4` 4O> }g` C)l^O 4`4 4OE=> OgNC4
+O4Eug^ El^OU4N El4Cgg44 1C4O VO4OG` ^g
E4OOL4C4 +.- -O^4^ -OCjG4N ^@ 4O- -Og~-.- 44O^
OE4OOO- O) OU~ 4-gLg`u^- W-1-E1uO=Og
4LEC) E7E` jg+EC) *.4 1ONLN_ g4OEOO-
^O-4 _ 4p~E4 +.- O)U4N VOEO ^j =;NOg
4-gLg`u^- geE4g`u^-4 eELE_ O@O^_` }g`
Og^4` NOOgu+- 4g)-E= OgOg 4Og]E:NC4
_uL4N jg@4*j1Ec _ 4p~E4 ElgO ELgN *.- -eO
V1g4N ^)
Artinya :
Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata (Fathan
2
Mubin),
Serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu
Dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus,
Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang perkasa
Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin
supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada).
kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana, Supaya Dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya Dia
menutupi kesalahan-kesalahan mereka. dan yang demikian itu disisi Allah adalah kemenangan
yang Agung (Fauzan Adzim),
2. Langkah-langkah untuk mendapatkan kemenangan
1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya
Q.S. Al Ahzab ayat 71
;E)UNC 7 7UE;N Og^4C4 7 74O+^O
}4`4 ;7gCNC -.- N.Oc4O4 ; Ee -eO 1g4N
^_
Artinya :
Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat
kemenangan yang Agung (Fauzan Adzim)
2. Beriman dan beramal sholeh
Q.S. Al Jaatsiyah ayat 30
E` -g~-.- W-ONL4`-47 W-OUg4N4 geE)UO-
_U=;N1 g<4O O) gOg4uO4O _ ElgO 4O-
NeOE^- -)l^- ^@
Artinya :
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh Maka Tuhan mereka
memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya (surga). Itulah keberuntungan yang nyata (Fauzul
Mubin).
Q.S. Al Buruuj ayat 11
Ep) 4g~-.- W-ONL4`-47 W-OUgE4 geE)UO- +O
eELE_ O@O^_` }g` Og^4` NOOgu+- _ ElgO
NeOE^- +OO):^- ^
Artinya :
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Itulah Kemenangan yang besar (Fauzul
Kabir)
3. Mensucikan jiwa
Q.S. Al Alaa ayat 14
;~ EEU^ }4` _O+.4O> ^j
Artinya :
Sesungguhnya menanglah (aflaha) orang yang membersihkan diri
4. Mencari jalan pendekatan kepada Allah
Q.S. Al Maaidah ayat 35
E_GC^4C -g~-.- W-ONL4`-47 W-O4>- -.-
W-EO74--4 gO^O) -Oc4O^- W-)_E_4 O)
g)-O):Ec :^UE ]O)U^> ^@)
Artinya :
3
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan
diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat kemenangan
(Futlihuun).
5. Berbaiat kepada Rasul
Q.S. Al Fath ayat 18
;- _@4O +.- ^}4N --gLg`u^- ^O) C4^ON)C4lNC
=e^4` jE4OEO=- =)UE 4` O) jgjOU~ 44O^
O4L1OO- jgOU4N _4:4 wu- 4:C@O~ ^g
Artinya :
Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia
kepadamu di bawah pohon, Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu
menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi Balasan kepada mereka dengan kemenangan
yang dekat (Fathan Qarib).
Hadits :

Artinya :
Barang Siapa yang ber baiat kepada seorang imam lalu dia memenuhi janji setia dengan
sepenuh hati, hendaklah ia mematuhi imam itu sepenuh daya, jika datang orang lain untuk
memisahkannya maka bunuhlah dia .(HR. Muslim Imarah 3431, dari Abdurrahman bin
Abdurrobbil Kaba ra, dan di kutip dari Kitab Shahih Muslim 4, hal. 23)
6. Berdzikir kepada Allah
Q.S. Al Jumuah ayat 10
-O) ge41_~ 7E_OUO- W-NOg=4^ O) ^O-
W-O74--4 }g` ;_ *.- W-NO7^O-4 -.-
-LOOg1E 7^UE- 4pO)U^> ^
Artinya :
Dan berdzikirlah, ingatlah Allah banyak-banyaknya supaya kamu mendapat kemenangan
(Tuflihuun)
7. Mendapat Ilmu
Q.S. Al Ankabut ayat 49
4 4O- le4C-47 eE4)O4 O) jO -g~-.-
W-O>q =Ug^- _ 4`4 E^_ .4Lg4C4*) )
]O)U-- ^j_
Artinya :
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi
ilmu
8. Bertaqwa kepada Allah
Q.S. An Nabaa ayat 31
Ep) 4-+Ug -eE4` ^@
Artinya :
Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan (Mafazan)
9. Mendapat pelajaran dari Allah
Q.S. Al Baqarah ayat 282
W-OE>-4 -.- W N:ggUENC4 +.- +.-4 ]:)
7/E* _1)U4 ^ggg
Artinya :
Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
10. Menjadi Wali Allah
Q.S. Yunus ayat 62-63
]) 47.41gu *.- +OOE= )_^1U4 4 -
4
]O+^4O^4 ^gg -g~-.- W-ONL4`-47 W-O+^~4 ]O+-4C
^g@
Artinya :
Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak
(pula) mereka bersedih hati. (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.
2. Kepada siapa Allah memberikan kemenangan ?
Q.S. Al Mujaadilah ayat 22
_` 4`O~ ]ONLg`uNC *.) gO4O^-4 @O=E-
]1.-4ONC ;}4` E1.EO -.- N.Oc4O4 O4 W-EO+^~
-47.4-47 u -47.E4 u _4^4Ou=) u
g4OOg=4N _ Elj^q =U4 O) NjgjOU~ =}ECe"-
-E+C4 ENO) +Ou4g)` W _U=;NC4 eELE_ O@O^_`
}g` Og^4` NOE_u^- 4g)-E= E_Og _ _@4O +.-
gu+4N W-O4O4 +Ou44N _ Elj^q CuOgO *.- _
Ep) =uOgO *.- N- 4pO)U^+^- ^gg
Artinya :
Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-
sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu
bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. meraka Itulah
orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka
dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap
mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah
hizbullah (penolong agama Allah). ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah (penolong
agama Allah) itulah yang mendapat kemenangan (Almuflihuun)