Anda di halaman 1dari 52

Peranan Agen Moral Dalam Proses Sosialisasi Individu Pengenalan Sosialisasi adalah proses di mana seseorang individu mempelajari

dan menerima nilai, sikap, kemahiran yang dipunyai oleh masyarakat bagi membentuk personalitinya yang tersendiri untuk menjadi ahli masyarakat tersebut. Sosialisasi adalah proses seumur hidup. Tanpa sosialisasi seseorang tidak dapat berinteraksi, bekerja sebagai satu kumpulan atau melakukan kawalan diri. Sosialisasi bukan sahaja menolong seseorang memainkan peranan sosialnya dengan sempurna tetapi secara keseluruhannya ia juga boleh dikatakan sebagai alat untuk mengekalkan kumpulan dan masyarakat. Idea-idea, nilai-nilai dan pola-pola tingkah laku yang menyatukan masyarakat akan terus kekal walaupun ahli-ahlinya berganti. Sosialisasi berlaku secara sedar atau tidak sedar. Walaupun kanak-kanak diajar secara langsung (delibrate) cara-cara tingkah laku, sikap-sikap dan nilai-nilai yang baik di rumah dan di sekolah, tingkah laku, sikap dan nilai kumpulan dalam masyarakat yang lain secara tidak langsung juga akan dipelajari oleh kanak-kanak hasil daripada tingkah laku-tingkah laku atau perbuatan-perbuatan orang-orang dewasa di sekitarnya. Ramai ahli sosiologi berpendapat bahawa kita tidak dilahirkan sebagai manusia, tetapi kita menjadi manusia melalui proses interaksi sosial atau sosialisasi. Sosialisasi mengubah organisme bilogikal kepada insan sosial. Melalui sosialisasilah seseorang belajar isi kandung kebudayaannya. Melalui sosialisasilah kebudayaan manusia dapat dipindahkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Proses sosialisasi bertujuan untuk : a. mengajar asas-asas kehidupan dalam masyarakat b. menanamkan aspirasi-aspirasi masyarakat c. menyebarkan kemahiran-kemahiran yang penting dalam masyarakat d. mengajar untuk memenuhi peranan-peranan sosial. Tiga perkara mesti berlaku untuk memastikan kejayaan sosialisasi : a. Seseorang mesti faham apa yang diharapkan daripada mereka. Ia mesti tahu tingkah laku apa yang patut dipelajari sebagaimana yang diingini oleh masyarakat. b. Seseorang mesti berusaha memenuhi kehendak-kehendak masyarakat. Untuk bertingkah laku sebagai mana yang dikehendaki, individu boleh mempelajari kemahiran-kemahiran intelektual, sosial dan fizikal daripada ibu bapa, sekolah dan sumber-sumber lain daripada persekitaran. c. Seseorang mesti akur dan rela mengikut peraturan-peraturan masyarakat. Norma Sosial

Norma sosial merupakan kelakuan yang standard yang dimiliki oleh anggota sesuatu kumpulan dan anggota kumpulan itu dijangka akan mematuhinya. Sebagai tingkahlaku yang standard, norma sosial merupakan peraturan yang ditentukan dan dipersetujui oleh sebahagian besar anggota masyarakat dengan mengambil kira mengenai munasabah atau tidaknya tingkah laku itu. Norma sosial boleh dianggap sebagai suatu garis panduan bagi anggota masyarakat bertingkah laku mengikut sesuatu situasi. Penerimaan serta kepatuhan kepada norma sosial adalah penting bagi mewujudkan perpaduan di dalam sesuatu kelompok atau masyarakat. Beberapa norma sosial yang diterima oleh kebanyakan masyarakat ialah seperti larangan terhadap perlakuan membunuh, merogol, mencuri dan merompak. Tanpa norma sosial sistem masyarakat akan terganggu atau menjadi kacau bilau. Apabila sesuatu perlakuan dianggap sebagai satu norma atau bersifat normatif, kita sebenarnya menekankan hakikat bahawa perlakuan itu mematuhi atau bersesuaian dengan jangkaan dan kehendak masyarakat umumnya. Tingkah laku yang tidak mematuhi norma sosial atau bertentangan dengan harapan sebilangan besar ahli masyarakat adalah dianggap sebagai penyimpangan atau deviance atau lencongan. Dalam masyarakat yang menganggap keikhlasan sebagai satu standard kelakuan atau norma, maka penipuan adalah penyimpangan. Norma sosial wujud akibat dari interaksi sosial. Ia mencerminkan jangkaan dan harapan bersama mengenai tingkahlaku yang diingini dalam sesuatu kelompok. Norma sosial dipelajari melalui proses sosialisasi dan penghayatan. Norma sosial bukannya sesuatu yang tetap. Ia berubah dari semasa ke semasa mengikut keadaan masyarakat. Pengetahuan yang baru dan keadaan yang berubah boleh menyebabkan berkembangnya norma-norma baru. Folkways dan mores sesuatu masyarakat mempunyai hubungan rapat dengan norma sosial masyarakat tersebut. Folkways adalah cara-cara bertingkah laku yang dianggap wajar dalam sesuatu masyarakat seperti sikap bersopan santun dan berbudi bahasa. Ia berasaskan kepada adat resam dan tradisi yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi. Folkways berbeza daripada masyarakat kepada masyarakat lain. Ia tidak dikuatkuasakan melalui undang-undang, tetapi oleh kawalan sosial yang tidak formal. Perbuatan yang melanggar folkways biasanya tidak dianggap sesuatu yang serius. Mores pula merupakan norma sosial yang lebih asas bagi kehidupan sosial. Ia menentukan standard moral bagi sesuatu tingkah laku. Anggota sesuatu masyarakat adalah wajib mematuhi mores dan ketidakpatuhan akan mengakibatkan hukuman tidak formal yang keras seperti ejekan, hinaan dan penyingkiran dari kelompok-kelompok yang berkenaan. Jadi mores adalah satu bentuk kawalan sosial. Satu contoh mores yang boleh dikatakan sejagat ialah pantang larang mengenai sumbang kadim. Kawalan Sosial Kawalan sosial adalah cara yang digunakan oleh masyarakat untuk mempengaruhi tingkah laku ahlinya supaya mereka mematuhi norma-norma sosial, tradisi dan pola-pola tingkah

laku yang penting bagi melicinkan perjalanan masyarakat itu. Kawalan sosial boleh bercorak positif atau negatif dan kedua-dua bentuk ini juga boleh bersifat formal atau tidak formal. Kawalan sosial positif adalah ganjaran yang diterima oleh seseorang yang mematuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ganjaran yang diberi boleh jadi dalam bentuk senyuman, hadiah, kenaikan gaji atau pangkat, atau pemberian pingat untuk menunjukkan seseorang itu telah berjasa kepada masyarakat dan negara. Satu bentuk kawalan sosial yang lebih asas adalah bergantung kepada penghayatan individu mengenai norma sosial, nilai dan jangkaan penghayatan individu mengenai norma sosial, nilai dan jangkaan peranannya melalui proses sosialisasi. Akibat daripada proses ini, individu didorong untuk mematuhi norma-norma sosial yang dipercayainya. Kawalan sosial yang negatif adalah berdasarkan kepada amaran serta ancaman terhadap hukuman. Ketakutan terhadap hukuman seperti denda, penjara, kesakitan, kematian dan sebagainya diandaikan dapat menghalang individu daripada melakukan tingkah laku. Peranan Agen-agen Sosialisasi 1. Keluarga Keluarga adalah agen sosialisasi yang banyak mempengaruhi perkembangan kanak- kanak. Lazimnya ibu bapa akan mengajar anak-anaknya mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang. Daripada ibu bapa, kanak-kanak itu akan mempelajari kemahiran, sikap, norma dan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, rajin, bersih dan hormat menghormati. Kanak-kanak semasa dilahirkan diibaratkan seperti sehelai kain putih. Ini bermakna kanak-kanak itu tidak jahat dan tidak baik. Bagaimana personalitinya dibentuk adalah bergantung kepada keluarganya, rakan sebayanya, sekolahnya dan unsur-unsur lain yang terdapat dalam alam sekitarnya. Pada peringkat awal, kanak-kanak menghabiskan sebahagian besar masanya dengan keluarganya. Cara ibu bapa mengasuh anaknya adalah berbeza. Bagi ibu bapa yang garang dan autokratik, anak-anak membesar menjadi individu yang patuh, pasif, takut memberi pandangan dan kurang berinisiatif. Sebaliknya, ibu bapa yang bersifat laissez-faire atau terlalu berlembut dengan anak serta cepat melayani segala permintaan mereka akan mendapati bahawa anak-anak itu akan membesar menjadi individu yang kurang bertanggung jawab, terlalu bergantung kepada orang lain, kurang berikhtiar dan kurang menghormati orang-orang tua. Keluarga yang bersifat demokratik, iaitu di mana ibu bapa sentiasa berbincang secara terbuka, melibatkan anak dalam membuat keputusan seperti menentukan tempat peranginan yang hendak dikunjungi serta menerangkan sebab-sebab mengapa anak-anak dihukum akan berjaya membentuk individu yang lebih tinggi keyakinan dirinya. Selain itu anak-anak itu juga lebih aktif, bersopan santun, gemar berkongsi satu-satu masalah dan lebih bersifat mementingkan hal lahiriah daripada hal batiniah diri sendiri (ektrovert).

Segala nilai dan norma yang ditekankan oleh ibu bapa akan cepat mempengaruhi perkembangan personaliti anak-anak mereka. Sebagai contohnya, Encik Zaidi baru sahaja pulang dari pejabat. Dia berasa letih dan ingin berehat. Tiba-tiba telefon berdering. Anaknya Nasir telah mengetuk pintu biliknya kerana panggilan itu adalah untuknya. Encik Zaidi meminta Nasir memberitahu pemanggil bahawa dia tiada di rumah. Situasi di atas jelas menunjukkan amalan menipu. Kalaulah situasi seperti ini berlaku berulang kali, Nasir akan berpendapat bahawa dalam kehidupan sehari-hari kita, amalan menipu tidaklah salah. Saiz keluarga juga mempengaruhi sosialisasi seseorang individu. Pertuturan dan interaksi adik beradik akan menggalakkan individu itu bertutur dengan lebih cepat dan lebih luas perbendaharaan katanya. Anak-anak dalam keluarganya yang besar mempunyai tugasan masingmasing manakala anak tunggal atau anak keluarga kecil lebih dimanjakan. Nilai- nilai serta sikap yang dihargai oleh adik beradik juga akan mempengaruhi seseorang individu itu. 2. Sekolah Apabila kanak-kanak bersekolah, interaksinya dengan masyarakat menjadi bertambah luas. Ia bukan sahaja sekadar biasa dengan peraturan-peraturan dan amalan-amalan keluarganya, ia akan sedar bahawa alam persekolahan juga mempunyai peraturan- peraturan yang ketat yang memerlukannya berkelakuan baik. Di sekolah kanak-kanak bukan sahaja belajar sosialisasi secara formal yang ditentukan oleh kurikulum sekolah tetapi ia juga melalui kurikulum tersembunyi dengan cara menyesuaikan diri dalam suasana baru sekolah seperti beratur mengikut giliran, mengikut peraturan, bekerjasama dengan orang lain dan bersaing dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Guru-guru dan rakan sebayanya menjadi orang-orang yang penting kepadanya. Adalah didapati guru-guru memainkan peranan yang penting selepas ibu bapa dalam perkembangan moral kanak- kanak. Cara pentadbiran sekolah, persekitaran sekolah. personaliti dan pergaualan guru besar dan guru lain, termasuk kaki tangan sekolah, mempunyai pengaruh terhadap perkembangan moral kanak-kanak di sekolah. 3. Rakan Sebaya Seseorang kanak-kanak juga dipengaruhi oleh rakan sebayanya. Apa yang mereka cakapkan, lakukan, bahasa yang digunakan, semua ini akan meninggalkan kesan ke atas kanak-kanak. Sosialisasi melalui rakan sebaya adalah yang paling efektif berbanding dengan sosialisasi melalui keluarga mereka kerana sosialisasi rakan sebaya berlaku secara tidak formal dan tidak sengaja. Kumpulan rakan sebaya adalah kumpulan yang mengandungi individu yang biasanya mempunyai umur dan taraf yang hampir sama. Kumpulan rakan sebaya boleh jadi kumpulan bermain kanak-kanak, satu geng, atau satu clique. Aktiviti kumpulan rakan sebaya adalah berbentuk sukarela, ahlinya terdiri daripada yang sama taraf dan dipilih

berdasarkan suka sama suka. Dalam kumpulan rakan sebaya mereka suka tanpa diganggu oleh pihak yang lebih berkuasa seperti ibu bapa atau sekolah. Mereka belajar berdikari dan membentuk peraturan, nilai dan norma kumpulan tersendiri. Kumpulan rakan sebaya, terutama peringkat remaja, mempunyai pengaruh kuat ke atas tingkah laku individu. Kesan buruk rakan sebaya boleh berlaku apabila ahli kumpulan dikehendaki menolak nilai-nilai ibu bapa dan masyarakat, dan mengikut nilai norma kumpulannya. Pada peringkat remaja ahli kumpulan rakan sebaya biasanya mempunyai sub-budaya tertentu, mereka mempunyai cara bercakap, jenis-jenis pakaian, muzik, nilai dan norma kumpulan rakan sebayanya. Jurang generasi kerap berlaku pada peringkat ini. Walau bagaimanapun harus diingat bahawa tidak semua kumpulan rakan sebaya membelakangkan nilai dan norma yang dipegang oleh keluarga dan masyarakat, terdapat kumpulan rakan sebaya yang diwujudkan dengan bantuan dan restu daripada keluarga ahli-ahli kumpulan rakan sebaya masing-masing. Adalah didapati kumpulan rakan sebaya hari ini memainkan peranan penting dalam proses sosialisasi individu berbanding dengan masa dahulu. 4. Agama Agama di dapati mempunyai hubungan dengan perlakuan moral. Ramai berpendapat agama adalah penting untuk mencapai perlakuan moral yang baik. Adalah didapati kanak-kanak yang menghadiri kelas-kelas agama lebih jujur daripada kanak-kanak yang tidak menghadiri kelas agama. Ramai berpendapat kanak-kanak menggunakan ajaran agama sebagai petunjuk dalam proses perkembangan moral mereka. Walau bagaimanapun, terdapat juga kes-kes di mana orangorang yang percayakan agama tidak menggunakan prinsip-prinsip moral yang tinggi dalam perlakuan mereka seharian. Ini kerana tidak ada keimanan di dalam diri mereka. Sekiranya kanak-kanak ini diberi didikan agama yang kuat dan berpegang kepada keimanan nescaya mereka tidak melakukan sesuatu yang bercanggah dengan moral manusia malahan agama itulah yang akan membentuk jiwa, moral dan akhlaknya kerana di dalam agama itu ada cara dan kaedah untuk membentuk akhlak-akhlak yang baik dan berjiwa luhur kepada tuhan seperti yang terkandung di dalam agama Islam. 5. Media Massa Ada pendapat yang mengatakan media massa mempunyai pengaruh sosialisasi sama kuatnya seperti pengaruh rakan sebaya dan sekolah. Media massa yang merangkumi surat khabar, majalah, radio dan terutama televisyen boleh meninggalkan kesan yang negatif dan positif ke atas sosialisasi seseorang. Pengaruh baik atau buruk yang diterima oleh kanak-kanak melalui media massa bergantung kepada apakah bahan atau unsur yang didedahkan kepada mereka. Rancangan-rancangan televisyen mempunyai tema yang berbagai. Tema yang baik seperti cerita di mana orang yang baik selalu mendapat kejayaan dan sebaliknya orang jahat menerima

hukuman atau balasan dapat membantu perkembangan pertimbangan moral kanak-kanak. Kanak-kanak patut digalakkan untuk menonton rancangan sedemikian. Sebagai ibu bapa dan guru yang bertanggung jawab adalah menjadi tanggung jawab mereka untuk mendidik kanakkanak supaya mereka tahu memilih apakah rancangan televisyen dan bahan-bahan bacaan yang baik dan sesuai untuk mereka.

http://drabdshatar.blogspot.com/2013/09/peranan-agen-moral-dalam-proses.html Kesimpulan rakan sebaya memainkan peranan yang sangat penting kepada pembentukan dan pembangunan seseorang individu. pengaruh rakan sebaya boleh diterima secara positif dan negatif. ibu bapa berhak mengawal dan mengambil tahu siapa dan dengan siapa anak mereka berkawan.

PENGARUH RAKAN SEBAYA DALAM PERKEMBANGAN MORAL REMAJA Signifikan Rakan Sebaya kepada remaja Klausmerier et. al (1975) para remaja dipengaruhi oleh pendapat dan pandangan rakan sebaya yang lebih tinggi daripada pengaruh ibu bapa. Kadang kala mereka merasa lebih selesa berbincang atau bercerita masalah mereka dengan rakan sebaya mereka Jenis Kelompok Rakan Sebaya Rahil dan Habibah (2002) rakan sebaya terbahagi kepada dua kumpulan iaitu: click crowd Definisi Rakan Sebaya Kamus Dewan Edisi Ke-4 rakan sebaya ialah sahabat yang sama umurnya dan mempunyai lingkungan latar belakang yang sama dan suka bersama dalam pelbagai aktiviti dan matlamat atau dalam kata lain mempunyai minat yang sama Sharifah Alwiah Alsagof (1987) rakan sebaya ini dikenali sebagai sahabat daripada lingkungan umur, latar belakang dan minat yang labih kurang sama. Boleh dikatakan ia seorang sahabat yang selalu bersama

ketika melakukan aktiviti-aktiviti sosial. Berk (1997) rakan sebaya merupakan satu unit sosial yang diwujudkan untuk berkongsi nilai dan perlakuan yang sama serta struktur sosial antara pemimpin dengan pengikut. Santrock (2002) Bagi remaja, rakan sebaya merupakan sumber informasi dan orang yang boleh dipercayai. malahan, mereka lebih mempercayai dan menghormati rakan sebaya mereka berbanding ibu bapa mereka sendiri Jadi, segala perlakuan dan adab mereka akan terbentuk hasil daripada pergaulan mereka Teori Perkembangan Havighurst Pada zaman remaja seseorang individu mengalami beberapa perubahan. Remaja mengalami dan mempelajari cara-cara menyesuaikan diri dengan sekelilingnya persekitaran yang mempengaruhi kanak-kanak dapat dilihat dari segi pemakanan, rakan sebaya, guru, bahan bacaan dan internet. Muhd. Mansur Abdullah et al (1988) menyatakan dengan mencontohi rakan sebayanya, belia kita akan dapat belajar satu tingkah laku baru yang cuba diserap dan disesuaikan pula ke dalam personalitinya.oleh itu rakan sebaya adalah sangat penting. Click satu kumpulan yang rapat, yang mengandungi sekurang-kurangnya enam rakan. sangat akrab kerana persahabatan yang dipilih atas dasar berkongsi minat dan aktiviti yang sama seperti muzik, sukan, bercakap dan rupa fizikal. berkongsi cerita-cerita yang sama berkaitan diri tetapi bukan hal peribadi. sentiasa berjalan bersama-sama dan berbual bersama-sama tanpa mempedulikan orang sekeliling. Crowd jumlah ahli crowd adalah 15 hingga 30 orang yang terdiri dari 2 hingga 4 kumpulan click dalam persatuan tidak formal dan selalunya merupakan kelab, persatuan dan organisasi sukan lebih terancang kegiatan sosial

PERBEZAAN ANTARA CLICK DAN CROWD

1. SAIZ 2. HUBUNGAN 3. JANTINA Click 1. saiz kecil 2. lebih mesra 3. jantina yang sama Crowd 1. saiz besar (kelab, organisasi) 2. kurang mesra (tiada bonding) 3. jantina berbeza TAHAP SATU tahap awal remaja. interaksi remaja bermula dengan pengalaman click bersama. aktiviti bersama-sama seperti membeli-belah, mendengar muzik dan lain-lain. Ahli-ahli click biasanya sebaya, sebangsa dan datangnya dari kelas sosial yang sama. TAHAP DUA bermulalah crowd iaitu terdapat interaksi antara klik-klik perempuan dan lelaki melalui aktiviti kumpulan seperti permainan futsal dan pengayuh basikal. TAHAP TIGA struktur crowd berubah. Tahap ini melibatkan pertemuan antara ketua klik secara individu. Pada tahap ini juga bermulanya janji temu dan pembentukan klik dua jantina. TAHAP EMPAT tahap perkembangan crowd yang sepenuhnya. Setelah wujud interaksi antara dua jantina, klik dengan sendirinya berubah daripada satu jantina kepada dua jantina serta bergabung dengan klik-klik lain membentuk crowd heteroseksual. persahabatan dan aktiviti kumpulan adalah terbatas kepada ahli-ahli dalam crowd sahaja. TAHAP KELIMA ahli-ahli crowd berpecah. Mereka masing-masing mencari pasangan dan tidak lagi berada dalam kumpulan crowd. Pada tahap ini menunjukkan mereka sudah mula berumur di antara 25 tahun dan ke atas.

TAHAP PERKEMBANGAN JENIS RAKAN SEBAYA Oregon Youth Study (Dishion, et.al, 1991)

penolakan daripada rakan sebaya sebab utama remaja terlibat dengan rakan sebaya yang bertingkah laku negatif bahawa kanak-kanak yang berumur 10 tahun yang mengalami keadaan penolakan daripada rakan sebaya mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk terlibat dengan rakan sebaya yang devian pada umur 12 tahun

PENGARUH POSITIF Pengaruh positif rakan sebaya dapat membentuk satu perlakuan serta keperibadian mulia seseorang individu. Membentuk nilai moral dan pertimbangan sosial peringkat ke 3 dalam Teori Perkembangan Kohlberg, Orientasi kanak-kanak baik (Good Boy Nice Girl Orientation) ini adalah berdasarkan apa yang baik melalui persetujuan serta bantuan orang lain. mendorong kepada pencapaian yang cemerlang dalam satu satu mata pelajaran kerana sikap, keperibadian serta personaliti pelajar akan berubah mengikut rentak personaliti rakan sebaya. Mengawal naluri agresif Erikson (1963) menjelaskan bahawa pada zaman remaja, seseorang berhadapan dengan satu cabaran kritis dan kompleks, iaitu pembentukan dan pengembangan identiti diri. contoh, jika seseorang remaja ingin membunuh diri akibat gagal dalam bercinta, mereka mungkin meluahkan masalah itu kepada rakan sebaya terlebih dahulu berbanding kepada ibu bapa. Memperolehi sokongan emosi dan sosial dan belajar berdikari ibu bapa banyak menghabiskan masa dengan kerja yang menyebabkan mereka kurang berinteraksi dengan anak-anak. secara tidak langsung, remaja beralih kepada rakan untuk mendapatkan sokongan emosi dan sosial. contohnya, menerusi pemilihan kerjaya, rakan sebaya yang baik akan membantu untuk membuat pilihan yang tepat. Menyediakan peluang untuk mencuba pemikiran, emosi dan tingkah laku baru penaakulan moral seperti perbualan, berkemungkinan terdapat sedikit sebanyak perkongsian ilmu yang dapat diperoleh. Perdebatan misalnya boleh menambahkan pengetahuan selain meningkatkan tahap keyakinan dalam diri seseorang. Bermula dari perbualan yang ringkas dengan rakan sebaya, ianya berterusan sehingga satu konflik dapat dihasilkan. Peluang menerokai dan memahami diri sendiri (Savin-William & Berndt, 1990, Sullivan, 1953). Seseorang yang memiliki rakan karib cenderung mempunyai sifat yang terbuka dan jujur.

kejujuran bercerita antara satu sama lain menyebabkan rakan sebaya boleh menerapkan nasihat-nasihat yang baik antara mereka. PERGAULAN Kawalan kurang daripada keluarga- masa banyak dihabiskan bersama rakan-rakan sebaya Pemilihan rakan yang tidak bermoral akan mempengaruhi perkembangan moral dan sosial Rakan yang negatif akan mengajak ke arah keburukan seperti melepak, menagih dadah dsb. PENIRUAN Mustafa Fahmi (1971) - remaja cenderung menuruti tingkah laku kumpulan yang mana ia berada di dalamnya Hasil daripada pergaulan, remaja akan meniru tingkah laku rakan sebaya yang tidak bermoral Remaja cenderung untuk meniru perbuatan rakan sebaya mereka Teori pembelajaran sosial -tingkah laku itu boleh dipelajari dengan cara melihat apa yang dilakukan orang lain iaitu dengan cara meniru. PEMIKIRAN Hasil daripada pergaulan dan peniruan daripada rakan sebaya yang negatif, terbentuk satu jenis pemikiran yang tidak rasional Berfikir hanya untuk kepuasan diri sendiri collectivist PERBUATAN Tahap tertinggi hasil daripada pengaruh rakan sebaya Segala bentuk pemikiran akan diluahkan melalui perbuatan yang salah Contohnya delinkuen juvana PENGARUH NEGATIF RAKAN SEBAYA http://prezi.com/n2-4ejztblxf/pengaruh-rakan-sebaya-dalam-perkembangan-moral-remaja/ Mengikut Kamus Dewan (2002), rakan sebaya bererti anak-anak muda yang sama umurnya dalam satu kumpulan. Golongan remaja biasanya lebih mudah meniru, terikut dan terpengaruh dengan rakan sebaya. Pada peringkat umur yang masih mentah ini, pemikiran masih cetek, nalurinya kurang tabah serta sifat ingin mencuba sangat berkobar-kobar. Justeru apabila dipujuk atau dipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya, meraka sudah tentu tidak dapat mengawal perasaannya untuk turut terlibat dalam tabiat negatif tersebut. Kebanyakan remaja lebih cenderung dipengruhi rakan sebaya kerana mereka merasakan diri mereka lebih dihormati atau dihargai oleh rakan-rakan mereka sedangkan keadaan hormatmenghormati ini mungkin kurang berlaku di kalangan ahli-ahli keluarga sendiri. Remaja biasanya akan memilih rakan sebaya yang mempunyai tingkah laku, sikap dan identiti yang

mirip dengan mereka. Menurut Maizatul Akmam Abu Bakar (2007), kajian mendapati bahawa kecenderungan rakan sebaya paling tinggi pada umur 14 hingga 15 tahun. Malah konflik dengan ibu bapa paling banyak berlaku pada tahap ini. Hal demikian kerana kecenderungan menurut tingkah laku anti sosial paling tinggi pada umur ini, sementelah remaja lebih cenderung menurut pengaruh rakan sebaya kerana mereka berada dalam proses membebaskan diri daripada pengaruh ibu bapa dan mereka mula berfikir untuk diri sendiri. Remaja yang terlibat dengan gejala sosial bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi juga keluarga berada, malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yang mempunyai latar belakang yang baik. Oleh itu boleh dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlak yang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan, didikan, bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Selain itu, tekanan hidup, sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak-anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk berbual, berbincang, berdamping antara satu sama lain. Malah ada yang jarang bersua muka, keadaan ini menyebabkan remaja membawa haluan hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. http://ccsgkasai.blogspot.com/2010/01/kajian-sosial.html

A.Pengertian Perkembangan Sosial Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi dan juga untuk meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Dari pengertian diatas bahwa perkembangan sosial mencakup beberapa hal diantaranya norma kelompok, moral, dan tradisi atau kebiasaan yang ada. Semua itu bertujuan untuk menjadikan diri agar bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan lingkungan sosialnya. Kemudian berkaitan dengan itu kalau kita belajar tentang prinsip-prinsip umum perkembangan maka akan kita temukan dua hal yaitu bahwa seeberapa cepat perkembangan individu akan dipengaruhi interaksi bawaan dan faktor lingkungan, dan dalam proses perkembangan individu akan ditentukan oleh interaksi faktor bawaan dan faktor lingkungan. maka dengan faktor tersebut menentukan seseorang itu bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dengan cepat.Pada dasarnya Anak dilahirkan belum bersifat sosial. Dalam arti, dia belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan oranga lain. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkunganya, baik orang tua, saudara, teman sebaya atau orang dewasa lainnya. Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial, atau norma-norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses bimbingan orang tua ini lazim disebut Sosialiasi. Sueann Robinson Ambron (1981) mengartikan sosialisasi itu sebagai proses yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota mayarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Menurut Hurlock (1996) ada tiga proses dalam perkembangan sosial yaitu: 1. Berperilaku dapat diterima secara sosial. Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bersosialisasi, seseorang tidak hanya harus mengetahui perilaku yang dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga ia bisa diterima sebagian dari masyarakat atau lingkungan tersebut.2. Memainkan peran di lingkungan sosialnya. Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya dan setiap anggota dituntut untuk dapat memnuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya.3. Memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorng harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktifitas sosialnya. Jika seseorang disenangi, berarti ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri.

B. Konsep Remaja Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa, pada jenjang ini kebutuhan remaja telah cukup kompleks, cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas.Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, remaja telah mulai memperlihatkan dan mengenal berbagai norma pergaulan, yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarganya, Remaja menghadapi berbagai lingkungan, bukan saja bergaul dengan berbagai umur. Dengan demikian, remaja mulai memahami norma pergaulan dengan kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok dewasa, dan kelompok orang tua.Pada masa remaja, anak mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan. Pergaulan sesama teman lawan jenis dirasakan sangat penting, tetapi cukup sulit, karena di samping harus memperhatikan norma pergaulan, sesama remaja juga terselip pemikiran adanya kebutuhan masa depan untuk memilih pasangan hidup.Kehidupan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Remaja sering mengalami sikap hubungan sosial yang tertutup sehubungan dengan masalah yang dialaminya.Menurut Erick Erison, bahwa masa remaja terjadi masa krisis, masa pencarian jati diri. Dia berpendapat bahwa penemuan jati diri seseorang didorong oleh sosiokultural.Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. C. Kelompok Sebaya Menurut John W Santrock kelompok sebaya ialah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama yang saling berinteraksi dengan kawan-kawan sebaya yang berusia sama dan memiliki peran yang unik dalam budaya atau kebiasaannya. Percepatan perkembangan pada masa remaja berhubungan dengan pematangan seksual yang akhirnya mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial. Sebelum memasuki masa remaja biasanya seorang anak sudah mampu menjalankan hubungan yang erat dengan teman sebayanya. Seiring dengan hal itu juga timbul kelompok anak-anak yang bermain bersama atau membuat rencana bersama. Sifat yang khas pada kelompok anak sebelum masa remaja adalah bahwa kelompok tadi terdiri dari jenis kelamin yang sama. Persamaan kelamin yang sama ini dapat membantu timbulnya identitas jenis kelamin dan juga berhubungan dengan perasaan identifikasi untuk mempersiapkan pengalaman identitasnya. Sedangkan pada masa remaja ini, anak sudah mulai berani untuk melakukan kegiatan dengan lawan jenisnya dalam berbagai macam kegiatan.Selama tahun pertama masa remaja, seorang anak remaja cenderung memiliki keanggotaan yang lebih luas. Dengan kata lain, tetangga atau teman-temannya seringkali menjadi anggota kelompoknya. Biasanya kelompoknya lebih hiterogen daripada berkelompok dengan teman sebayanya. Misalnya kelompok teman sebaya pada masa remaja cenderung memiliki suatu campuran individu-individu dari berbagai kelompok. Interaksi yang semakin intens menyebabkan kelompok bertambah kohesif. Dalam kelompok dengan kohesif yang kuat maka

akan berkembanglah iklim dan norma-norma tertentu. Namun hal ini berbahaya bagi pembentukan identitas dirinya. Karena pada masa ini, dia lebih mementingkan perannya sebagai anggota kelompok daripada pola pribadinya. Tetapi terkadang adanya paksaan dari norma kelompok membuatnyua sulit untuk membentuk keyakinan diri. D. Peran Kelompok Sebaya Terhadap Perkembangan Remaja Remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan diterima oleh teman sebaya. Sebagai akibatnya, mereka akan merasa senang apabila diterima dan sebaliknya merasa tertekan dan cemas apabila dikeluarkan dan diremehkan oleh teman-teman sebayanya. Bagi kebanyakan remaja, pandangan teman sebaya terhadap dirinya merupakan hal yang paling penting. Teman sebaya merupakan anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama. interaksi diantara teman sebaya yang berusia sama sangat berperan penting dalam perkembangan sosial. Pertemanan berdasarkan tingkat usia dengan sendirinya akan terjadi meskipun sekolah tidak menerapkan sistem usia. Remaja dibiarkan untuk menentukan sendiri komposisi masyarakat mereka. Bagaimanapun, seseorang dapat belajar menjadi petarung yang baik hanya jika diantara teman yang seusianya. Salah satu fungsi terpenting dari teman sebaya adalah sebagai sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga. Remaja memperoleh umpan balik mengenai kemampuannya dari teman-teman sebayanya. Dan remaja mempelajari bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih baik. Hubungan yang baik dengan teman sebaya perlu agar perkembangan sosialnya berjalan normal. Hubungan dengan teman sebaya dapat bersifat negatif atau positif.Piaget dan Sullivan menekankan bahwa hubungan dengan teman sebaya memberikan konteks bagi remaja untuk mempelajari modus hubungan timbal balik yang simetris.Hartup menyatakan bahwa hubungan dengan teman sebaya bersifat kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada bagaimana pengukurannya, perumusan hasilnya, dan garis perkembangannya. Kebutuhan remaja terhadap hubungan dengan teman sebaya sangatlah penting untuk perkembangan sosialnya. Maka jika ada keterbatasan hubungan dengan teman sebayanya akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak tersebut, misalnya orang tua yang membatasi anaknya secara berlebihan untuk tidak berhubungan dengan teman sebayanya, hal ini akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, yaitu ketika si anak terjun ke dalam masyarakat. Sehingga ia sulit untuk bersosialisasi di masyarakat. Peranan kelompok sebaya dalam kehidupan remaja yaitu :1. Kelompok sebaya mempunyai peran penting dalam penyesuaian diri remaja, dan persiapan bagi kehidupan di masa mendatang.2. Berperan pula terhadap pandangan dan perilakunya. Sebabnya adalah, karena remaja pada umur ini sedang berusaha untuk bebas dari keluarga dan tidak tergantung pada orang tua. Akan tetapi pada waktu yang sama ia takut kehilangan rasa nyaman yang telah diperolehnya selama masa kanak-kanaknya.3. Kelompok teman sebaya berperan pada saat remaja mengahadapi konflik antara ingin bebas dan mandiri serta ingin merasa aman, pengganti yang hilang dan dorongan kepada rasa bebas yang dirindukannya. Pengganti tersebut ditemukannya dalam

kelompok teman, karena mereka saling dapat membantu dalam persiapan menuju kemandirian emosional yang bebas dan dapat pula menyelamatkannya dari pertentangan batin dan konflik sosial.4. Berperan dalam memberikan persepsi agar ia tidak merasa kerdil diantara orang-orang dewasa umumnya. Karena remaja merasa dirinya kerdil bila berada dekat orang tuanya atau orang dewasa pada umumnya, karena kurang pengalaman, lemahnya pribadi dan kurangnya umur. Hal tersebut menyebabkan remaja menjauh dari orang tua, sebab ia tidak mau dianggap anak-anak lagi, kendatipun ia masih suka bermain dan bersenang-senang. Akan tetapi bila ia berada di tengah-tengah teman sebaya, ia tidak akan merasa kecil atau kerdil, baik dari segi fisik maupun mental.5. Remaja itu bergabung dengan kelompok teman sebaya, karena kebutuhan akan rasa bebas dari orang dewasa dan rasa terikat antara sesama anggota. Apabila semakin terasa keinginan untuk babas, maka semakin terikat hatinya kepada kelompok teman sebaya yang dapat memberikan kepuasan dan kebebasan. Hal inilah yang seringkali dirisaukan oleh orang tua, karena siskap mereka yang semakin menjauh dan kadang benci kepadanya.

E. Jenis dan Fungsi Kelompok SebayaJenis-jenis Kelompok Sebaya Setiap kelompok sebaya mempunyai atauran baik yang bersifat implicit maupun eksplisit, harapan-harapan terhadap anggotanya. Ditinjau dari sifat organisasinya kelompok sebaya dapat dibedakan menjadi: 1. Kelompok sebaya yang bersifat informal. Kelompok sebaya ini dibentuk, diatur, dan dipimpin oleh anak itu sendiri misalnya, kelompok permainan, gang, dan lain-lain. Di dalam kelompok ini tidak ada bimbingan dan partisipasi orang dewasa. 1. Kelompok sebaya yang bersifat formal. Di dalam kelompok ini ada bimbingan, partisipasi atau pengarahan orang dewasa. Apabila bimbingan dan pengarahan diberikan secara bijaksana maka kelompok sebaya ini dapat menjadi wahana proses sosialisasi nilai-nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok sebaya ini misalnya, kepramukaan, klub, perkumpulan pemuda dan organisasi lainnya. Menurut Robbins, ada empat jenis kelompok sebaya yang mempunyai peranan penting dalam proses sosialisasi yaitu kelompok permaianan, gang, klub, dan klik (clique). Kelompok permainan (play group) terbentuk secara spontan dan merupakan kegiatan khas anak-anak, namun di dalamnya tercermin pula struktur dan proses masyarakat luas, sedang gang, bertujuan untuk melakukan kegiatan kejahatan, kekerasan, dan perbuatan anti sosial. Klubadalah kelompok sebaya yang bersifat formal dalam artian mempunyai organisasi sosial yang teratur serta dalam bimbingan orang dewasa. Sementara itu klik (clique), para anggotanya selalu merencanakan untuk mengerjakan sesuatu secara bersama yang bersifat positif dan tidak menimbulkan konflik sosial. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kelompok sebaya sangat berperan penting dalam proses sosialisasi individu terutama kelompok sebaya remaja. Pengaruh kelompok sebaya

tidak hanya berdampak negatif akan tetapi juga berdampak positif. Untuk itu pembentengan diri melalui keluarga masih sangat diperlukan bahwa ketika anak memiliki teman maka kenalilah siapa yang menjadi teman anak kita. Fungsi Kelompok Sebaya Di dalam kelompok sebaya anak belajar bergaul dengan sesamanya. Mula-mula kelompok sebaya pada anakanak itu terbentuk dengan secara kebetulan. Dalam perkembangan selanjutnya masuknya anak ke dalam suatu kelompok sebaya berdasarkan pilihan. Setelah anak masuk ke sekolah kelompok sebayanya dapat berupa teman sekelasnya, klik dalam kelasnya, dan kelompok permainannya. Dalam kelompok sebaya itu anak belajar memberi dan menerima dalam pergaulannya dengan sesama temannya. Partisipasi di dalam kelompok sebayanya memberikan kesempatan yang besar bagi anak mengalami proses belajar sosial (sosial learning). Bergaul dengan teman sebaya merupakan persiapan penting dalam kehidupan seseorang setelah dewasa. Selain itu, di dalam kelompok sebaya anak mempelajari kebudayaan masyarakat. Bahwa melalui kelompok sebaya itu anak belajar bagaimana menjadi manusia yang baik sesuai dengan gambaran dan cita-cita masyarakatnya, tentang kejujuran, keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab. Sehingga kelompok sebaya menjadi wadah dalam mengajarkan mobilitas sosial. Melalui pergaulan di dalam lingkungan kelompok sebaya itu anak-anak yang berasal dari kelas sosial bawah menangkap nilai-nilai, ide-ide, cita-cita, dan pola tingkah laku anak dari golongan menengah ke atas demikian juga sebaliknya. Kelompok sebaya juga masing-masing individu mempelajari peranan sosial yang baru. Anak yang biasa dididik dengan pola dengan otoriter dapat mengenal kehidupan demokratis dalam kelompok sebaya. Di dalam kelompok sebaya mungkin anak berperan sebagai sahabat, musuh, pemimpin, pencetus ide, dan sebagainya. Sehingga di dalam kelompok sebaya anak mempunyai kesempatan melakukan bermacam-macam kelompok sosial. F. Pengaruh Hubungan dengan Kelompok Sebaya Terhadap Perkembangan Sosial Remaja.Menurut gerungan (1986), kenakalan remaja muncul akibat terjadinya interaksi sosial antara individu (remaja) dengan teman sebayanya. Peran interaksi dengan teman sebaya tersebut dapat berupa imitasi, identifikasi, sugesti dan simpati. Remaja dapat meniru (imitasi) kenakalan yang dilakukan teman sebayanya, sementara itu sugesti bahwa kebutkebutan dan penggunaan narkotika adalah remaja ideal, dapat mengakibatkan remaja yang mulanya baik menjadi nakal. Kuatnya pegaruh teman-teman sebaya yang mengarahkan remaja menjadi nakal atau tidak juga ditentukan bagaimana persepsi remaja terhadap teman sebayanya. persepsi memegang peran penting bagi tinggi atau rendahnya kenakalan remja, yang dalam tahapan selanjutnya dapat menjadi aksi nyata berupa perilaku nakal yang merugikan ligkungan dan dapat dikenai sangsi pidana. Dengan kata lain, jika remaja melihat bahwa teman sebayanya adalah media yang tepat untuk menyalurkan keinginan negative atau tujuan negative lainnya, maka tinggi pulalah kecenderungan remaja untuk berperilaku nakal. Penelitian seperti itu tentu saja penelitian negative remaja terhadap teman sebayanya. Persepsi merupakan proses pemahaman terhadap suatu objek yang merangsang panca indra dan memungkinkan individu (remaja) untuk membuat kontruksi dan prediksi tentang

keseluruhan dari stimulus tersebut. Kemudian dari persepsi tersebut, individu dapat menilai kejadian yang ada diluarnya. Remaja yang berpersepsi positif terhadap teman sebayanya, memandang bahwa teman sebaya sebagai tempat memperoleh informasi yang tidak didapatkan di dalam keluarga, tempat menambah kemampuan dan menjadi tempat kedua setelah keluarga untuk mengarahkan dirinya (menuju kepada perilaku yang baik) serta memberikan masukan (koreksi) terhadap kekurangan yang dimilikinya, yang tentu saja akan membawa dampak baik bagi remaja yang bersangkutan (santrock, 1997). Sebaliknya, remaja yang berpersepsi negative terhadap temanteman sebayanya, maka remaja melihat bahwa kelompok teman sebaya adalah sebagai kompensasi penebusan atas kekurangan yang dimilikinya atau sebagai ajang balas dendam terhadap lingkungan yang menolak atau memenuhi dirinya. Remaja yang merasa frustasi (karena ketidakmampuannya menghadapi kekurangan dan penolakan dari lingkungan/merasa dikucilkan) secara spontan saling bersimpati dan tarik-menarik, kemudian menggerombol untuk mendapatkan dukungan moral, dan memuaskan segenap kebutuhannya.Kecenderungan remaja akan rendah ketika remaja mampu berpersepsi bahwa teman sebaya adalah tempat untuk belajar bebas dari orang-orang dewasa (mandiri), belajar kepada kelompok, belajar menyesuaikan diri dengan standar kelompok, belajar bermain dan olahraga, belajar berbagi rasa, belajar bersikap sportif, belajar menerima dan melakanakan tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain, belajar perilaku sosial yang baik, dan belajar bekerja sama. Pengaruh teman sebaya terhadap remaja itu ternyata berkaitan dengan iklim keluarga itu sendiri . Remaja yang memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya(iklim keluarga sehat) cenderung dapat menghindarkan diri dari pengaruh negatif teman sebayanya, dibandingkan dengan remaja yang hubungan dengan orang tuanya kurang baik. PENGARUH POSITIF PERGAULAN1. Lebih mengenal nilai-nilai dan norma social yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam melakukan sesuatu.2. Lebih mengenal kepribadian masing-masing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang masing-masing perlu dihargai.3. Mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatka rasa percaya diri4. Mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu yang pantas diteladani. PENGARUH NEGATIF1. Hilangnya semangat belajar dan cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma social2. Suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam, misalnya: kecanduan narkoba, terlibat dalam tindak criminal dan sebagainya3. Dijauhi masyarakat sekitar karena perilaku tidak sesuai dengan nilai/norma social yang berlaku4. Tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang.

G. UPAYA UNTUK MENANGGULANGI PANGARUH NEGATIFIbarat orang yang terlanjur sakit atau terserang penyakit, tidaklah mudah mengembalikan situasi seperti semula. Tindakan pengobatan atau terapi yang terus menerus diperlukan untuk mengembalikan kondisi pribadi yang terlanjur menyimpang akibat pengaruh pergaulan negatif. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengaruh negatif yang terlanjur mencemari diri individu:1. Membakitkan kesadaran kepada yang bersangkutan bahwa apa yang telah ia lakukan adalah menyimpang. Kadangkala perilaku menyimpang tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan salah. Jika dari yang bersangkutan belum ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan selama ini keliru adalah sia-sia. Misalnya, anak yang tidak menyadari bahwa merokok itu tidak baik bagi kesehatannya akan sulit untuk diarahkan agar ia menjauhi rokok2. Memutuskan rantai yang menghubungkan antara individu dengan lingkungan yang menyebabkan ia berperilaku menyimpang. Hal ini dapat dilakukan dengan memindahkan individu tersebut dari lingkungan pergaulannya dan membawa ke kancah pergaulan baru. Hal ini tidaklah mudah, sebab kadangkala yang bersangkutan tidak mampu menyesuaikan diri di tempat lingkungannya yang baru atau justru lingkungan baru yang tidak mampu menerimanya. 3. Melakukan pengawasan melakat sebagai control secara terus-menerus agar anak terhindar dari perilaku yang menyimpang. Pengawasan harus dilakukan oleh orang yang disegani, sehingga anak tidak berani mengulangi perbuatannya yang salah. 4. Melakukan kegiatan konseling atau pemberian nasihat secara persuasive, sehingga anak tidak merasa bahwa ia dibawah proses pembimbingan. Melibatkan anak dalam kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan yang ia anut merupakan salah satu cara yag dapat dilakukan untuk membuka pikitan anak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. BAB IIIPENUTUP KESIMPULAN Perkembangan Sosial Merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi dan juga untuk meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama.Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa, pada jenjang ini kebutuhan remaja telah cukup kompleks, cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas.Kelompok sebaya ialah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama yang saling berinteraksi dengan kawankawan sebaya yang berusia sama dan memiliki peran yang unik dalam budaya atau kebiasaannya. Peranan Kelompok Sebaya dalam Kehidupan Remaja1. Kelompok sebaya mempunyai peran penting dalam penyesuaian diri remaja, dan persiapan bagi kehidupan di masa mendatang, Berperan pula terhadap pandangan dan perilakunya. 2. Kelompok teman sebaya berperan pada saat remaja mengahadapi konflik antara ingin bebas dan mandiri serta ingin merasa aman, pengganti yang hilang dan dorongan kepada rasa bebas

yang dirindukannya. 3. Berperan dalam memberikan persepsi agar ia tidak merasa kerdil diantara orang-orang dewasa umumnya. 4. Remaja itu bergabung dengan kelompok teman sebaya, karena kebutuhan akan rasa bebas dari orang dewasa dan rasa terikat antara sesama anggota. 5. Pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan remaja sangatlah dominan dalam kehidupannya Jenis dan fungsi kelompok sebayaJenis kelompok sebaya yaitu :1. Kelompok sebaya yang bersifat informal. 2. Kelompok sebaya yang bersifat formal. Fungsi kelompok sebaya :Dalam kelompok sebaya itu anak belajar memberi dan menerima dalam pergaulannya dengan sesama temannya. Partisipasi di dalam kelompok sebayanya memberikan kesempatan yang besar bagi anak mengalami proses belajar sosial (sosial learning). Bergaul dengan teman sebaya merupakan persiapan penting dalam kehidupan seseorang setelah dewasa. di dalam kelompok sebaya anak mempelajari kebudayaan masyarakat. Kelompok sebaya juga masing-masing individu mempelajari peranan sosial yang baruPengaruh Hubungan dengan Teman Sebaya Terhadap Perkembangan Sosial Remaja.Pengaruh positif :1. Lebih mengenal nilai-nilai dan norma social yang berlaku2. Lebih mengenal kepribadian masingmasing orang sekaligus menyadari bahwa manusia memiliki keunikan yang masing-masing perlu dihargai3. Mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang4. Mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima di berbagai lapisan masyarakatPengaruh Negative :1. Hilangnya semangat belajar dan cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma social2. Suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam, misalnya: kecanduan narkoba, terlibat dalam tindak criminal dan sebagainya3. Dijauhi masyarakat sekitar karena perilaku tidak sesuai dengan nilai/norma social yang berlaku4. Tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. Upaya untuk menanggulangi pengaruh negative1. Membakitkan kesadaran kepada yang bersangkutan bahwa apa yang telah ia lakukan adalah menyimpang.2. Memutuskan rantai yang menghubungkan antara individu dengan lingkungan yang menyebabkan ia berperilaku menyimpang.3. Melakukan pengawasan melakat sebagai control secara terus-menerus agar anak terhindar dari perilaku yang menyimpang.4. Melakukan kegiatan konseling atau pemberian nasihat secara persuasive, sehingga anak tidak merasa bahwa ia dibawah proses pembimbingan DAFTAR PUSTAKA Santrock John W. Remaja. Jakarta: ErlanggaSyamsu Yusuf, LN. 2002. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.(http://www.scribd.com/doc/16176402/Persepsi-Remaja-Terhadap-KelompokTeman-Sebaya-Dengan-Kecenderungan-KenakalanRemaja)http://infomakalahkuliah.blogspot.com/2012/10/pengaruh-hubungan-dengan-temansebaya.html

http://plsbersinergi.blogspot.com/2013/08/pengaruh-kelompok-sebaya-dalam.html Definisi Disiplin Sosiologi:

Iaitu satu bidang pelajaran sains sosial yang dianggap teras kepada disiplin sains sosial bagi mengkaji tingkahlaku kelompok manusia yang besar serta moden dan bagaimana kelompok itu berinteraksi di antara satu dengan yang lain yang boleh berlaku di mana-mana tempat dan berbagai-bagai kaum, budaya dan masyarakat. Kajian sosiologi adalah sistematik, ada data dan analisis yang dapat dibuat satu projek yang baik dan menyeluruh seperti sains psikologi. Dalam sains sosial ada cabang-cabangnya, antaranya ialah Sosiologi, Antropologi, Sejarah, Sains politik, Ekonomi, Psikologi. Dalam sosiologi ada cabang-cabangnya iaitu sosiologi pendidikan, kesihatan, perubatan, industri dan pembangunan. Pengertian Sosiologi:

Perkataan sosiologi mula digunakan oleh Auguste Comte (1798-1857) di Perancis melalui karyanya yang bertajuk Positive Philosophy. Perkataan sosiologi ialah daripada perkataan Latin socio yang bermaksud berkongsi dan dalam bahasa Yunani dan Roman bermaksud pengetahuan mengenai masyarakat. Perkataan logos pula bermaksud kajian terhadap sesuatu. Beliau menggabungkan kedua perkataan tersebut menjadi sosiologi. Tetapi menurut Ritzer (1992), seorang sarjana barat, ilmu sosiologi telah ada beratus tahun lamanya sebelum lahirnya perkataan sosiologi yang dikenali sebagai ilm al-Ijtimai yang diasaskan oleh seorang tokoh pemikir Islam iaitu Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, kajian masyarakat adalah merupakan bidang sains yang berdiri sendiri dan memiliki objeknya yang tersendiri iaitu peradaban manusia dan organisasi sosialnya. Menurut beliau lagi, ciri-ciri masyarakat moden itu telah wujud sebelum revolusi perindustrian di Eropah. Ini bererti masyarakat Islam sebenarnya sudah awal mencipta tamadun moden. Buktinya dapat ditinjau melalui karyanya Mukadimah yang ada menyentuh tentang peradaban masyarakat Badwi, pembentukan kerajaan, kewujudan negara kota, perhubungan sosial, perkembangan ekonomi dan tentang ilmu pengetahuan. Pertubuhan sosiologi Amerika Syarikat berpendapat bahawa sosiologi dianggap ilmu yang

saintifik kerana ada kelogikannya, bukti, akal, kajian terbaru, pemerhatian, guna generalisasi, merekod, ada kebenaran, bersistematik, analisis, bersifat objektif (tiada dipengaruhi kepercayaan atau nilai) dan soal selidik. Dengan kata lain, ia adalah bidang baru yang berasaskan kajian secara sistematik dan objektif kajiannya tentang tingkahlaku atau pergaulan masyarakat dan hubungan manusia. Sosiologi bukan sains fizikal atau kemanusiaan tetapi ia terletak di tengah-tengah. Tujuan utama sosiologi ialah untuk mengetahui struktur asas masyarakat manusia dengan mengenal pasti tekanan-tekanan utama yang mengerat atau melemahkan mereka dan mempelajari syarat-syarat yang membentuk kehidupan sosial mereka agar dapat difahami dan dapat menyelesaikan masalah tingkah laku masyarakat dan meramal perubahan masyarakat. Perspektif Sosiologi:

Disiplin sosiologi mempunyai perspektifnya yang tersendiri tentang masyarakat dan tingkahlaku sosial. Persoalan yang dikaji oleh ahli-ahli sosiologi adalah: 1. Berasaskan pada teori, analisis dan tafsiran data secara saintifik. 2. Setiap laporan daripada ahli sosiologi adalah tepat dan seboleh-bolehnya mengelakkan berlakunya berat sebelah. Dengan kata lain, hasil kajian daripada ahli-ahli sosiologi adalah bersifat objektif. 3. Ahli-ahli sosiologi juga menggunakan kaedah empirik dan saintifik untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai tingkahlaku manusia yang disebut perspektif sosiologi sebagaimana menurut T.Marimuthu. 4. Kajian meliputi bidang mikro (kecil) dan makro (besar) yang saling berkaitan. Misalnya, masalah individu seperti penyalahgunaan dadah boleh menyebabkan masalah kecurian di mana melibatkan masalah orang ramai. Maksudnya, ia bukan sahaja memberi kesan yang buruk kepada individu yang berkenaan bahkan juga kepada masyarakat sekeliling.

Sejarah

Perkembangan

Sosiologi:

Perkembangan ilmu sosiologi perlu dikaitkan dengan sarjana Islam iaitu Ibnu Khalsun (13321406). Beliau lahir di Tunis, sangat bijak dalam bidang kemasyrakatan terutamanya bidang sosiologi. Selain itu, beliau menguasai Al-Quran, matematik dan sejarah. Ramai sarjana Islam menegaskan bahawa ilmu sosiologi telah wujud beratus tahun lamanya sebelum lahirnya perkataan sosiologi.

Dalam karyanya Mukaddimah, beliau membincangkan dengan mendalam mengenai peradaban masyarakat Badwi, pembentukan kerajaan, kewujudan negara kota, perhubungan sosial, perkembangan ekonomi dan tentang ilmu pengetahuan. Beliau membezakan antara masyarakat primitif dan moden. Ibnu Khaldun mengkaji berbagai-bagai institusi sosial seprti politik dan ekonomi serta meneliti saling hubungan antara institusi-institusi sosial berkenaan. Malah Ibnu Khaldun telah memperkenalkan beberapa konsep penting sosiologi seperti perbandingan desa dan kota, asabiyah atau solidariti sosial, perubahan sosial serta bidang-bidang berkaitan sosiologi politik, ekonomi dan sejarah. Beliau telah mengkaji masyarakat dengan cara pengkajian yang saintifik dan melakukan penyelidikan empirikal dalam mencari punca-punca fenomena sosial. Beliau adalah merupakan seorang ahli falsafah, ahli pentadbir dan penasihat kerajaan dan dianggap ahli sains sosial serta bapa kepada ilmu sosiologi. Dalam pandangan Islam seperti yang telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, ciri-ciri masyarakat yang dianggap moden itu sebenarnya telah wujud lama sebelum revolusi perindustrian di Eropah. Pada abad pertengahan dunia Islam telah jauh lebih maju berbanding dengan Eropah. Ertinya, masyarakat Islam sebenarnya telah mencipta tamadun moden sebelum Eropah. Kaedah kajian sosial yang digunakan oleh Ibn Khaldun tidak berbeza daripada metodologi kajian yang dianggap saintifik yang dibuat oleh tokoh-tokoh awal barat. Apa yang membezakan adalah sosiologi Islam yang berpandukan dan bermatlamatkan agama sepertimana yang diungkapkannya, Ilmu pengetahuan hanya datang daripada Allah Subhanahu Wataala yang Berkuasa, yang Maha Bijaksana (1993). Berdasarkan sumbangan Ibnu Khaldun itu, kita mungkin dapat merumuskan beliau sebagai bapa sosiologi moden. Pada abad ke-18 dan 19 muncul pula ahli-ahli sosiologi moden di Barat yang mengemudi bidang sosiologi seperti Auguste Comte (Perancis), Herbert Spencer dengan karyanya Principles of Sosiologi (England), Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber dan lain-lain. Karl Marx berpendapat dalam masyarakat itu ada konflik dan tidak percaya ada suatu sistem yang baik. Oleh itu, beliau menyeru kepada ahli-ahli sains sosial supaya bukan sahaja memahami sesuatu masyarakat tetapi perlu juga pada mengubahnya. Max Weber pula berpendapat manusia perlu disatukan dalam kumpulan tertentu agar menjadi unit asas masyarakat. Penyatuan perlu diadakan kerana lapisan atau kelas masyarakat akan wujud akibat daripada tekanan ekonomi, sosial dan juga politik. Pada zaman ini ramai ahli fikir yang mahu memisahkan disiplin sosiologi dengan disiplin lain termasuk falsafah yang berpunca berekoran peristiwa revolusi perindustrian di Eropah dan Amerika Utara yang menjadi titik tolak kepada zaman yang dianggap moden dan memisahkannya dengan zaman tradisi.

Dalam konteks perkembangan sains, kemunculan sosiologi telah memisahkannya dengan kajian antropologi. Revolusi perindustrian telah menyebabkan perubahan dalam cara kehidupan manusia dan merubah corak masyarkat. Pada zaman moden, perubahan-perubahan yang drastik dalam masyarakat telah dilihat oleh tokoh-tokoh sosial dan timbul minat mereka untuk mengkajinya. Ciptaan-ciptaan, teknologi moden, pekerjaan baru, pola pengkhususan dan sebagainya telah merubah begitu sekali masyarakat hinggakan dalam kemajuan yang pesat itu telah wujud juga pelbagai masalah. Ahli-ahli sains pada peringkat permulaan telah cuba mengkaji masyarakt dengan membandingkannya dengan kaedah-kaedah sains yang sedia ada. Sebagai contoh mereka mula memikirkan cara mengatasi masalah sosial moden dengan perbandingan kepada gejala fizikal, misalnya jika masalah banjir boleh diatasi dengan membina empangan, adakah cara yang serupa dapat mengawal wabak sosial yang melanda masyarakat? Di Amerika Syarikat, bidang sosiologi juga berkembang pada penghujung abad ke-19 di mana ia banyak menumpukan pada kajian tentang masyarakt perindustrian, corak hidup, kenakalan remaja, kemiskinan dan juga jenayah. Hal tersebut banyak disentuh oleh Lester F.Ward melalui karyanya Dynamic Sociology. Pada tahun 1896, muncul penyelidikan pertama iaitu The American Journal Of Sociology. Antara kandungannya ialah berkaitan dengan cadangan tentang penyelesaian masalah sosial. Penyelesaian ini penting kerana ketika itu berbagai-bagai masalah sosial wujud akibat daripada perbandaran dan perindustrian. Perkembangan ilmu sosiologi juga dikaitkan dengan penubuhan Jabatan Akademik pertama di Universiti Chicago pada sekitar tahun 1890an. Sejak penubuhan tersebut, ramai ahli sosiologi muncul dengan dikenali sebagai Chicago School yang memfokuskan kepada masalah serta pembaharuan sosial. Antaranya ialah Robert E.Park, W.I.Thomas dan Ernest W.Burgess. Perkembangan ilmu sosiologi di Amerika pada awal abad ke-20 dikaitkan juga dengan tokoh yang bernama Talcott Parson dan Robert K.Merton. Hasil Parson yang terkenal ialah The Structure of Social Action (1957) dan The Social System (1951). Sementara sumbangan penting Merton ialah Social Theory And Social Structure (1949). Parson dan Merton juga bertanggungjawab dalam perkembangan teori fungsionalisme. Pada tahun 1910-1926, perkembangan bidang sosiologi di Amerika Syarikat semakin cepat dan semakin mendapat sambutan ramai di mana kolej dan Universiti Amerika banyak menawarkan kursus sosiologi sehingga tahun 1960an perkembangan sosiologi pendidikan di Amerika Syarikat meningkat sejak penerbitan buku Sociology of Teaching (1932) oleh Waller. Di Malaysia, bidang sosiologi dianggap bidang baru yang diperkenalkan selepas tertubuhnya

universiti tempatan. Pada mulanya, kursus sosiologi diperkenalkan oleh Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya. Pada tahun 1971, bidang sosiologi mula berkembang apabila Universiti Malaya menubuhkan Jabatan Antropologi dan Sosiologi. Di Universiti Sains Malaysia, bidang sosiologi mula diperkenalkan pada tahun 1970 apabila Pusat Pengajian Perbandingan Sains Sosial diperkenalkan. Seterusnya bidang ini diperkenalkan terus di Universiti Kebangsaan Malaysia, Univerisiti Pertanian Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan lain-lain universiti. Sesetengah universiti meletakkan sosiologi di bawah disiplin yang berasingan dan semakin mendapat perhatian umum. Misalnya, Universiti Kebangsaan Malaysia yang meletakkan kursus-kursus yang berkaitan sosiologi di bawah Jabatan Antropologi dan Sosiologi. Antara tenaga pengajarnya ialah Prof. Dr Hood Hj Salleh dan juga Dr Shamsul Amri Baharuddin sehingga hari ini negara Malaysia telah banyak melahirkan tokoh yang membicarakan aspek sosiologi seperti Prof. Mohd. Taib Osman, Syed Hussein Ali, De Jong, Syed Hussein Al-Attas, Kahar Bador dan lain-lain. Sumbangan mereka adalah penting kerana dapat menyelesaikan berbagai krisis sosial yang melanda negara Malaysia. Tokoh Sosiologi Yang Membentuk Perspektif Sosiologi:

Auguste Comte (1798-1857): Seorang ahli falsafah Perancis yang dilahirkan dan dibesarkan di zaman revolusi Perancis yang dianggap bapa sosiologi kerana sumbangannya memperkenalkan perkataan sosiologi. Sosiologi menurut pandangan beliau adalah merupakan ilmu sains yang terakhir sekali diperkenalkan, merupakan yang paling signifikan dan yang paling kompleks berbanding sains-sains yang lain. Comte menekankan supaya pengkajian masyarakat mestilah dibuat secara saintifik dan sistematik. Beliau berharap sosiologi dapat menyumbang ke arah kesejahteraan individu. Oleh itu, beliau mempunyai cita-cita yang tinggi untuk mengubah masyarakat Perancis dan juga dunia dengan motonya yang tersendiri iaitu order and progress. Comte membahagikan pengkajian masyarakat kepada 2 bahagian iaitu: 1. Statik sosial yang merujuk kepada aspek-aspek kehidupan yang ada hubungannya dengan peraturan dan stabiliti yang menyebabkan masyarakat dapat bersatu dan bertahan. 2. Dinamik sosial pula merujuk kepada aspek-aspek kehidupan sosial yang berkaitan dengan perubahan sosial dan corak perkembangan institusi dengan menekankan kepada perkembangan pembahagian tugas dalam masyarakat moden. Menurut Comte, masyarakat berkembang melalui tiga proses evolusi, iaitu: 1. Peringkat teologikal iaitu kepercayaan bahawa semua perkara yang berlaku adalah disebabkan oleh kuasa ghaib (supernatural). Maksudnya, manusia bergantung kepada

kebolehan akal fikiran untuk memahami peristiwa yang dialami dan persekitaran yang diduduki. Secara khususnya, dunia sosial dan fizikal dilihat sebagai dihasilkan oleh tuhan. 2. Peringkat metafizikal yang mana pada peringkat ini semangat yang bersifat perseorangan yang telah membawa kepada kepercayaan terhadap semangat yang abstrak seperti kudrat alam melampaui tuhan-tuhan yang maujud. Ringkasnya, kepercayaan adalah berbentuk virtual (mutlak/sebenarnya). 3. Peringkat positif yang mana ciri utamanya adalah kepercayaan kepada sains. Misalnya, hujan disebabkan adanya awan. Untuk menerangkannya memerlukan kepada fakta. Pada peringkat ini, manusia mula mencari sebab-sebab yang mutlak. Mereka menumpukan pemerhatian kepada dunia sosial dan fizikal dalam menentukan apakah sebenarnya peraturanperaturan yang menyebabkan kewujudan dunia dan segala yang di dalamnya dalam dunia sosial dan fizikal manusia. Di sinilah sosiologi memainkan peranannya dalam semua bidang. Keseluruhan sosiologi Comte adalah berbentuk makro. Beliau telah menyumbangkan banyak perkara yang antaranya penganalisaan struktur sosial dan perubahan sosial, menekankan ciriciri sistematik masyarakat, evolusi dunia, melihat kepentingan konsensus, penekanan terhadap penterorian abstrak, kaedah penyelidikan sosiologikal (pemerhatian, eksperimen dan kajian perbandingan sejarah), pandangan saintifik mengenai masyarakat dan beliaulah orang pertama mempercayai bahawa sosiologi pasti akan menjadi bidang saintifik yang dominan di dunia. Hingga sekarang Comte telah mempengaruhi ramai ahli-ahli sosiologi terutamanya golongan fungsionalisme.

Herbert

Spenser

(Teori

Fungsionalisme):

Beliau seorang ahli falsafah Inggeris yang memberi sumbangan besar dalam pengkajian perubahan sosial. Masyarakat dibina berdasarkan kekeluargaan, penyatuan kumpulan, agama, pendidikan, negara dan ekonomi untuk membentuk kestabilan sosial. Beliau percaya kehidupan masyarakat manusia adalah sebagai satu sistem yang berjalan sendiri yang kuat dan mampu untuk hidup. Ini bererti manusia perlu bersaing dengan persekitaran untuk mendapatkan kemajuan. Masyarakat berkembang melalui penggandaan anggota dan penyatuan kumpulan yang membawa kepada bertambahnya perbezaan struktur sosial dan perbezaan fungis-fungsi yang dimainkan. Perkembangan sosial selalunya menyebabkan perbezaan dan integrasi struktur. Karl Marx (Teori Konflik):

Beliau seorang ahli falsafah, ahli ekonomi dan ahli revolusi berasal dari Jerman yang

meninggal dunia di England setelah dibuang negara kerana idea-ideanya yang radikal. Menurut beliau, perubahan sosial berpunca daripada pengaruh ekonomi. Dalam sistem moden, mereka yang mempunyai modal yang besar mendominasi ekonomi dengan mengawal faktor-faktor pengeluaran sementara yang lain pula sebagai pekerja kerana ketiadaan modal. Akhirnya wujud konflik dan pertentangan antara dua kelas berkenaan.

Emile

Durkheim

(Teori

Funsionalisme):

Beliau berasal daripada keluarga kelas menengah Perancis melihat pentingnya kestabilan dan kesejahteraan kehidupan individu dalam masyarakat. Fenomena sosial berlaku disebabkan oleh faktor sosial yang mempunyai pelbagai perbezaan. Agama dianggap penting untuk penyatuan masyarakat dan pembangunan negara. Keperluan mematuhi peraturan dengan keperluan kebebasan mestilah seimbang. Jika tidak, orang akan hilang arah dan sosiologi pula dianggap sebagai pemandu arah agar manusia tidak terperangkap. Max Weber (Teori Konflik): Beliau seorang ahli sejarah sosial berbangsa Jerman. Sumbangannya yang besar ialah memperkenalkan konsep birokrasi dan menjelaskan ciri-ciri birokrasi yang bersifat unggul seperti ada pembahagian tugas, pekerja dipilih berdasarkan syarat-syarat kelulusan, ada peraturan, pekerja taat setia kepada peraturan, kakitangan bekerja sepenuh masa, ada struktur formal di mana pekerja bertanggungjawab kepada ketuanya dan terdapat pejabat awam.

Antara

Tujuan

Mempelajari

Sosiologi:

1. Untuk memahami situasi sosial memandangkan sosiologi banyak membicarakan tentang kehidupan sosial manusia dan masyarakatnya, sudah pasti dapat membentuk individu yang faham akan erti kehidupan bermasyarakat yang sebenar. 2. Penggubalan polisi memandangkan polisi digubal untuk rakyat. Oleh itu dengan adanya kefahaman dan ramalan tentang masyarakat tentu memudahkan penggubalan polisi yang sesuai. 3. Untuk menilai keberkesanan sesuatu polisi sama ada berjaya atau adanya halangan ataupun gagal. 4. Kesedaran sosial. Sebagai contoh sekiranya dasar-dasar pihak yang mempunyai kuasa tidak membuat keputusan yang adil untuk pihak yang dikuasainya, maka pengetahuan sosiologi dapat melahirkan kesedaran sosial. Pihak yang tertekan bolehlah menyuarakan kepada pihak-pihak berkenaan. Dengan itu tidak mustahil keadilan sosial dapat dicapai. 5. Kesedaran mengenai perbezaan budaya. Kumpulan-kumpulan yang berbeza dalam masyarakat akan lebih memahami antara satu sama lain. Ini sangat penting dalam sebuah negara yang berbilang etnik di mana prejudis terhadap budaya lain dapat dielakkan.

Pendidikan

Dan

Sosiologi

Pendidikan:

Pendidikan formal sudah lama wujud. Sekolah berasal daripada perkataan Greek bermaksud masa lapang atau rekreasi. Arus pendidikan sentiasa berubah-ubah daripada segala aspek bermula daripada peringkat rendah, menengah dan seterusnya IPTA. Pendidikan adalah modal atau aset terpenting kepada masyarakat. Di sekolah rendah, kanak-kanak sudah mula disarankan agar belajar setinggi-tingginya, namun tidak semua murid berjaya mencapainya. Di sinilah kepentingan sosiologi pendidikan itu.

Adolescence atau 'remaja' itu berasal daripada perkataan Latin iaitu "adolescere" yang bermaksud "membesar" atau "membesar menjadi matang" (Rogers, 1981). Dari sini menunjukkan zaman remaja itu merupakan suatu proses dan bukannya satu jangkamasa. Proses yang dimaksudkan di sini ialah proses mencapai atau memperolehi sikap dan kepercayaan yang diperlukan demi penglibatan yang berkesan dalam masyarakat. Zaman remaja ini dilihat sebagai satu zaman yang dimulai dengan akil baligh dan berakhir apabila memasuki alam dewasa. Ia merupakan satu zaman peralihan atau transisi antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa. Definisi remaja ini banyak diperkatakan oleh ahli psikologi dan ada di antaranya mendefinisikan remaja sebagai suatu tempoh perkembangan fizikal, satu konsep yang abstrak, satu fenomena sosiobudaya atau berdasarkan sikap remaja terhadap hidup. Manakala menurut Kamus Dewan ( Edisi Tiga ) remaja merupakan mulai dewasa, sudah akhil baligh, sudah cukup umur untuk berkahwin dan sedang melalui proses inginkan 'cinta'. Persoalan yang sering dikaitkan dengan pencarian identiti adalah merupakan persoalan utama bagi remaja. Persoalan "Siapakah saya?", "Apakah bidang kerjaya yang sesuai dengan saya?", dan sebagainya yang membawa maksud identiti apa yang membuatkan seseorang itu berbeza dengan orang lain. Perkembangan Fizikal Zaman remaja adalah tempoh yang mana seorang individu dikelilingi oleh isu-isu seksual, iaitu keupayaan mengalami ataupun melahirkan perasaan seks. Perubahan kematangan seks dan perubahan hormon yang terlibat adalah asas bagi kematangan seks seorang remaja. Zaman remaja adalah masa mempelajari seks dengan tujuan mencari suatu identiti seks peribadi. Pada peringkat usia ini remaja mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi mengenai misteri alam seks. Pada peringkat ini remaja memikirkan sama ada mereka mempunyai daya tarikan seks, adakah perkembangan mereka berterusan, adakah mereka akan dicintai oleh seseorang dan adakah normal apabila mereka melakukan hubungan seks. Kebanyakan remaja akhirnya menunjukkan perkembangan seksual yang matang tetapi terdapat jangka masa yang mana hadirnya perasaan kekeliruan dan perasaan mudah dilukai sepanjang kehidupan seksual mereka. Mengikut seorang ahli psikologi Stanley Hall (1904) zaman remaja ialah jangka masa seseorang itu mengalami berbagai cabaran dan tekanan ( storm and stress ). Ini bermaksud remaja yang mengalami perubahan fizikal, intelek serta emosi dan terpaksa berhadapan dengan berbagai konflik di dalam dirinya dan juga masyarakat. Perkembangan fizikal remaja perlu diketahui bagi membantu memahami tentang sesetengah remaja yang lambat atau cepat dalam pekembangan mereka dan apakah kesan-kesan

disebaliknya. Ketika ini remaja-remaja lelaki dan perempuan secara sedar atau tidak akan mengalami perubahan dari segi bentuk tubuh badan dan emosi. Perubahan-perubahan ini berlaku akibat tindakan hormon dalam bentuk badan. Kadar pembesaran dan perubahan zaman remaja adalah berbeza di antara remaja lelaki dan perempuan. Malah kadar pembesaran adalah berbeza di antara seorang individu dengan individu yang lain. Kematangan Biologi

Pada awal alam keremajaan, remaja selalunya sibuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan yang berlaku pada tubuhnya. Kesedaran ke atas kejantinaan diri semakin bertambah. Ini sudah pasti memberi kesan kepada imej tubuh serta konsep kendiri. Pada usia beginilah dia terlalu prihatin dengan keadaan tubuhnya. Dia sering membezakan dirinya dengan rakan sebaya yang lain. Remaja yang cepat matang mempunyai beberapa kelebihan apabila dibandingkan dengan yang lambat matang. Mereka terlebih dahulu mengambil tempat dalam masyarakat remaja sementara mereka yang lambat matang perlu bersaing daripada sudut fizikal dan sosial bagi mendapat tempat yang istimewa dalam kelompok remaja. Tingkah Laku Heteroseksual

Remaja zaman dahulu mempunyai sikap yang berbeza ke atas pelbagai aspek seksual berbanding dengan remaja zaman sekarang, terutamanya remaja perempuan. Sebuah kajian ke atas kelompok pelajar sebuah kolej di Amerika Syarikat di antara tahun 1900 dengan tahun 1980 menunjukkan peratusan orang muda yang melakukan hubungan seks meningkat; dan kadar pelajar perempuan yang melakukan hubungan seks meningkat lebih cepat dibandingkan dengan pelajar lelaki. Remaja perempuan belajar mengaitkan seks dengan cinta. Beberapa buah kajian di Barat menunjukkan bahawa cinta adalah faktor utama ramai remaja perempuan melakukan hubungan seks. Keinginan berkahwin dengan pasangan mereka juga wujud di kalangan pelajar wanita tetapi kurang bagi pelajar lelaki. Faktor-faktor lain adalah seperti desakan teman lelaki, perasaan ingin tahu dan keinginan seks yang tidak berkaitan dengan cinta. Akil Baligh

Di akhir zaman kanak-kanak, satu siri perubahan biologi dan psikologi akan berlaku yang membawa mereka ke alam remaja. Alam remaja akan membawa mereka ke dalam kematangan sama ada dari segi fizikal, dan pemikiran mereka turut berubah serta turut berperanan dalam masyarakat. Baligh adalah merupakan perubahan biologi yang menandakan permulaan remaja. Ianya bermula

apabila tahap hormon yang memasuki salran darah meningkat ekoran respon kepada isyarat daripada bahagian otak iaitu hipotalamus. Apabila tahap pertumbuhan hormon bertambaha dalam badan, lonjakan pertumbuhan kanak-kanak dengan tiba-tiba akan berlaku. Lonjakan ini merupakan tanda yang nyata tentang permulaan akhil baligh. Apabila ini berlaku perkara yang paling ketara semasa baligh adalah merupakan perkembangan permatangan seksual iaitu kebolehan pembiakan. Bagi remaja lelaki perubhan yang akan berlaku ialah suara menjadi garau, misai dan janggut mula tumbuh, bahu dan dada menjadi bidang, jerawat mula tumbuh, mengalami mimpi yang menghairahkan sehingga mengeluarkan air mani serta zakar dan buah zakar mula membesar. Pengalaman inilah menunjukkan remaja lelaki telah akil baligh. Bagi remaja perempuan pula perubahan yang akan dialami seperti buah dada (payudara) mula membesar, bulu tumbuh di celah ketiak dan bahagian ari-ari, Punggung melebar menunjukkan ciri-ciri kewanitaan, jerawat mula tumbuh, mula didatangi haid, suara mungkin berubah dari suara keanak-anakan kepada suara yang lebih matang. Teori dan Konsep

Menurut Jean Jacques Rousseau (1712-1778), akil baligh bermula pada usia 15 tahun atau mungkin lebih awal dari yang dianggarkan. Pada masa ini, kanak-kanak melalui peringkat kedua kelahiran, bentuk badan mula berubah dan keinginan muncul dari dalam, "Perubahan angin, kemarahan, perubahan fikiran, membuatkan mereka tidak dapat mengawal". Mula berasa segan atau malu apabila berhadapan dengan kehadiran orang yang berlainan jantina, mereka mula merasai perasaan seksual. Dengan kata lain mereka mula tertarik antara satu sama lain. Remaja juga mengalami perkembangan kognitif. Mereka sudah mampu menghadapi konsep yang lebih abstrak dan mula berminat dalam perkara-perkara yang melbatkan teori dalam pelajaran sains dan moral. Manakala Sigmund dan Anna Freud, awal remaja adalah peringkat yang paling bermasalah disebabkan perubahan dramatik psikologi yang berlaku pada masa ini. Dorongan seksual dan agresif, yang bukan semasa peringkat latensi, sekarang mengganggu ego dan daya tahannya. Zon genital, khasnya didorong tenaga seksual yang hebat, dan remaja ini sekali lagi dilanda fantasi oedipal. Remaja ini mungkin rasa susah atau tidak selesa apabila berada di kalangan ibu bapanya. Stanley Hall (1904) berpendapat perkembanagan seseorang individu ditentukan oleh naluri iaitu tenaga-tenaga biologi dan faktor genetik dan bukannya persekitaran. Beliau mengatakan zaman remaja sebagai zaman 'storm and stress' yang bersifat biologikal yang terhasil daripada perubahan-perubahan yang berlaku semasa baligh yang tidak dapat dielakkan. Mencapai akil

baligh merupakan satu masa apabila emosi menjadi tidak stabil dan tergugat. Hall percaya bahawa hasil daripada tekanan-tekanan dan perubahan tersebut, remaja akhirnya akan menjadi individu yang matang dan bermoral. Perkembangan Psikososial Zaman remaja bukan sahaja suatu jangka masa yang dapat menggugat diri remaja tetapi juga keluarganya. Proses pembesaran dan usaha ke arah kematangan bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Dalam usaha menyatupadukan tuntutan biologi dan sosial (yang mungkin bertentangan), kekeliruan boleh terjana dalam kehidupan seorang remaja. Umpamanya dorongan syahwatnya wajib dikekang menurut ajaran agama serta norma-norma sosial. Perkembangan Identiti Setiap individu mempunyai identiti.. Akan tetapi bukanlah mudah untuk memberi pengertian yang tepat tentang identity. Ini disebabkan setiap identity seseorang itu amatlah rumit dan ia melibatkan pelbagai kualiti dan dimensi. Selain itu erti identiti juga bergantung atas pengalaman subjektif. Dari situ boleh juga secara rengkasnya identity bererti satu set cirri personaliti yang lebih kurang stabil. Individuasi merupakan proses di mana remaja mula mempunyai satu identitii yang berbeza antara dengan yang lain. Proses ini melibatkan empat fasa iaitu perbezaan, amalan dan eksperimen, membaharui perhubungan dan konsolidasi. Fasa perbezaan yang berlaku pada awal remaja, di mana dia akan tahu bahawa wujud perbezaan antaranya dengan ibu bapa dari segi psikologi. Ini akan menjadikan remaja menyoal dan membincang nilai dan nasihat ibu bapa walaupun ianya adalah betul. Mereka tidak akan melakukan perkara yang dicadangkan , ini semakin mendalam apabila remaja itu sedar bahawa ibu bapanya bukanlah begitu sempurna seperti yang dianggapnya semasa kanak-kanak. Semasa amalan dan eksperimen pula, remaja berpendapat dia tahu segalanya dan tidak akan melakukan kesilapan. Remaja pada masa ini tidak akan menerima nasihat dan mencabar kewibawaan ibu bapa dalam keadaan tertentu. Remaja meningkatkan komitmen terhadap rakan sebaya yang memberinya sokongan dan persetujuan yang dicari-carinya. Membaharui perhubungan merupakan fasa yang berlaku pada pertengahan zaman remaja apabila dia telah dapat mengasingkan dirinya daripada ibu bapa. Kesedaran yang menimbulkan sediit rasa gundah dan ketakutan akibat pengasingan ini membawanya kembali ke pangkuan ibu bapa dan menerima semula autoriti ibu bapa tetapi dengan syarat. Selalunya remaja akan mencabar dan pada masa yang lain akan bekerjasama dan berdamai. Pada fasa ini, didapati remaja sering cuba sedaya upaya menerima tanggungjawab di rumah tetapi akan merasa marah dan geram

apabila ibu bapa berkeras untuk memastikan masa untuk balik ke rumah dan harus diberitahu ke mana remaja itu pergi. Konsolidasi pula merupakan fasa keempat yang akan berlarutan sehingga akhir remaja. Pada masa ini remaja akan membina identity personaliti dan ini menjadi asas memahami dirinya dan orang lain serta mengekalkan autonomi, kebebasan dan individulitinya. Sebagai contoh remaja pada fasa ini berumur lingkungan 18 dan 19 tahun boleh menentukan kerjayanya dan berusaha terhadap pencapaian cita-citanya dan boleh membayangkan cara bagaimana untuk menyara dirinya pada masa hadapan. Proses individuasi ini berlanjutan masa zaman remaja dan selalunya sehingga dewasa. Perkembangan Konsep Kendiri Konsep kendiri merupakan satu aspek yang penting kepada kewujudan dan tingkah laku seseorang individu. Persepsi terhadap kendiri ternyata akan menentukan apa yang seseorang itu alami dan bagaimana ia mengalaminya. Konsep kendir juga membenarkan seseorang individu menghubungkan diri dengan persekitaran dengan cara yang tidak akan menggugat keutuhan peribadi. Konsep kendiri amat penting kepada remja kerana pelbagai sebab. Oleh kerana mengalami peningkatan kekuatan fizikal dan tahap autonomi semasa ini, remaja mula mempunyai darjah kebebasan yang tertentu. Jika semasa ini remaja mempunyai konsep kendiri yang tidak betul, maka sudah tentulah ia amat membahayakan kepada diri mereka dan orang lain. Mereka mungkin akan menjadi devian, tiada keyakinan diri, tersisih dan sebagainya. Konsep kendiri remaja juga berkaitan dengan cara remaja itu mempersepsikan dirinya secara fizikal. Ekoran itulah remaja terlalu prihatin dengan bentuk tubuh badannya, fesyen rambut dan baju menjadi symbol diri dan remaja mula gemar merayau-rayau di kompleks membeli-belah. Cara mengukuhkan konsep kendiri antaranya adalah:

Pengukuhan

melalui

kesempurnaan

kendiri

Cara ini merupakan kaedah yang paling asas untukkukuhkan konsep kendiri atau dengan kata lain satu proses menjadikan yang terbaik dan diri yang sebenar. Kesempurnaan kendiri menekankan soal perkembangan potensi kendiri yang membina dan bukannya tumpuan pada halangan-halangan hidup atau penyesuaian seperti takut, bimbang, kecewa dan sedih. Kesempurnaan kendiri ini tidak semua remaja dapat mencapainya. Walaubagaimanapun remaja perlu dibimbing untuk berusaha bergerak untuk mencapainya.

Pengukuhan

melalui

identifikasi

Identifikasi bermaksud kemuncak niali dan tuuan hidup kendiri. Remaja tidak boleh membuat identifikasi dengan orang lain dengan cara keterlaluan kerana dibimbangi mereka tiada identiti kendiri, sukar menyatukan nilai-nilai orang lain dan akan hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Ini sering berlaku kerana remaja sering membuat identifikasi dengan pelakon kesayangan atau penyanyi pujaan mereka yang sebenarnya tidak dikenali. Hakikatnya, remaja perlu sedar tentang kewujudan diri yang unik. Tidak salah membuat identifikasi dengan orang yang terkenal dengan syarat tidak keterlaluan dan jika orang itu membuat remaja berazam untuk berjaya.

Pengukuhan

melalui

kecemerlangan

dan

pencapaian

Salah satu aspek yang dapat menyumbang kepada pengukuhan kendiri remaja ialah kecemerlangan dan pencapaian. Kedua-dua ini merupakan satu desakan untuk bersaing sesama sendiri yang kemudiannya akan menentukan arah kendiri, membuatkan remaja lebih bebas untuk membuat keputusan sendiri, lebih bersedia dengan cabaran dan tuntutan persekitaran dan lebih mempunyai keupayaan daya tindak.

Pengukuhan

melalui

identiti

Identiti tidak sama dengan konsep kendiri. Identiti merujuk kepada perasaan yang seseorang itu berbeza dengan orang lain. Jika seseorang remaja memperolehi identity maka ia jadi individu yang jujur dan unggul yang wujud bukan di bawah bayang-bayang orang lain. Ia kan jadi individu yang bebas dan berkeyakinan. Krisis identiti pula bermaksud satu tempoh masa bergelut atau satu tempoh masa secara aktif remaja mempersoalkan diri dan hidupnya demi memperolehi satu keputusan kerjaya, kepercayaan dan nilai. Perkembangan Kognitif dan Moral Remaja Zaman remaja boleh dikatakan pemikiran mereka mualai berubah dengan cepat dan kadangkadang susah bagi ibu bapa memahaminya. Boleh dikatakan masa ini remaja banyak menyelesaikan masalah melalui cara yang berbentuk logic dan bukan berdasarkan fakta sahaja. Ini selaras dengan pendapat Jean Piaget di mana kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas pemikiran mereka lebih mirip ke arah olahan formal. Pemikiran atau kognisi mengalami banyak peubahan semasa zaman remaja. Bukan sahaja pemikiran remaja berubah dari segi daya penaakulan, tetapi juga pemikiran jadi abstrak serta wuud kognisi sosial. Perkembangan Kognisi Remaja

Apabila remaja mula mentaakul secara abstrak, mereka sering menjadi amat bangga dengan

kemahiran ini kerana berfikir bahawa mereka boleh menyelesaikan segala masalah. Sikap ini menjadikan remaja terlalu idealistic dan kurang menghargai batasan logic (Piaget 1967). Contohnya remaja hairan mengapa ibu bapa tidak sedar beberapa kesilapan yang mereka lakukan semasa membesarkan anak-anak. Perkembangan pemikiran formal juga membawa kepada kekeliruan, iaitu antara pemikirang mereka sendiri dengan pemikiran orang lain. Kekeliruan pandangan merupakan satu bentuk egosentrisme yang menekankan masalah dan pemikiran abstrak. Remaja yang egosentrik ini akan mengandaikan yang orang lain akan terus memikirkan tentang prestasinya secara terperinci seperti apa dia sedang lakukan. Sebenarnya remaja tidak ada bukti tentang wujudnya situasi itu. Perkembangan Moral

Semasa remaja, peraturan sosial mula dipersoalkan kerana remaja mula sedar tentang piawai moral yang bersifat subjektif yang dibina oleh individu-individu tertentu boleh berubah dan boleh ditentang. Peraturan sosial dilihat sebagai jangkaan sosial, sama ada daripada ibu bapa atau masyarakat yang tidak semestinya dipatuhi. Pemikiran Remaja dalam Empat Bidang Kognitif Sosial Domain Tanggapan terhadap orang lain Pengambilan peranan Pemikiran Praremaja Umum, egosentrik, konkrit, tidak tersusun dan tidak menentu Berupaya meletakkan diri di tempat orang lain tetapi sukar memahami bagaimana pandangan seseorang boleh mempengaruhi orang lain Moral berdasarkan peraturan-peraturan konkrit yang dibuat oleh orangorang berautoriti Pemikiran Remaja Boleh dibezakan, objektif, abstrak dan tersusun Boleh menjadi pihak ketiga dan dapat lihat gambaran yang lebih jelas

Penaklukan moral

Moral terbit daripada persetujuan antara individuindividu atau daripada prinsip-prinsip abstrak

* Dari jadual di atas, kita dapat lihat bagaimana pemikiran remaja jadi lebih abstrak, lebih hipotetikal dan relativistic.

Para remaja akhirnya sedar bahawa peraturan sosial itu perlu demi mengawal tingkah laku manusia. Ia mungkin bersifat sementara dan berubah, tetapi kita harus mematuhinya kerana kita semua diharapkan mematuhinya dan bertingkah laku dengan betul atau selaras dengan tuntutan masyarakat. Lama kelamaan remaja juga sedar bahawa peraturan sosial berperanan dalam menyelaraskan interaksi dengan orang lain. Apabila remaja dapat mengatasi egosentrisme dalam perhubungan dengan orang lain, mereka menunjukkan kemajuan secara signifikan dalam penilaian moral, atau pemahaman tentang tindakan yang meningkatkan kebajikan manusia dalam pelbagai situasi. Akan tetapi pengetahuan ini tidak semestinya diterjemahkan kepada tingkah laku sebenar. Walaupun begitu, sekurangkurangnya keadaan akan memperlihatkan ciri itu( Hoffman 1980) Aspek lain dalam perkembangan moral ialah rasa bersalah yang berubah daripada perasaan bersalah kanak-kanak dari segi cirri dan focus. Remaja akan berasa bersalah jikalau tidak melakukan sesuatu atau apabila melakukan sesuatu yang salah. Perubahan berlaku sama ada remaja menilai apa yang dipaparkan dari perbuatan salah atau memperlihatkan situasi dalam hidupnya sendiri. Contohnya tidak menjemput rakan ke rumah boleh melukakan hati rakan kerana kesannya serupa dengan apabila mengkritik rakan secara terbuka. Pandangan ini memerlukan pemikiran formal: iaitu mengenal pasti tentang sesuatu yang mungkin berlaku dan bukan sahaja tentang apa yang dilakukan sebenar. Dari sini jelas bahawa remaja berupayaberfikir secara formal, iaitu kebolehan berfikir tentang idea. Pemikiran formal merupakan kebolehan berfikir tentang kemungkinan, penaakulan saintifk dan kebolehan kombinasi idea secara logic. Decara amnya dapat dikatakan pemikiran formal meningkatkan penyelesaian sistematik kepada banyak masalah kognitif. Tugas Perkembangan Remaja Asal usul tugas perembangan adalah bertitik tolak daripada perkembangan individu itu dari segi fizikal dan psikologi yang mewujudkan pelbagai desakan. Selain itu individu itu juga berhadapan dengan kehendak dan jangkaan masyarakat terhadapnya. Desakan dalaman dan luaran ini mewujudkan satu situasi yang berkehendakkan individu itu menguasai tugas oerkembangan jikalau remaja hendak berjaya dalam hidup. Antara tugas perkembangan remaja adalah:

Menguasai

peranan

jantina

Remaja mesti belajar menerima peranan sosialnya sebagai lelaki atau perempuan mengikut garisan yang ditetapkan oleh masyarakat. Bagi remaja lelaki tugas ini mudah dicapai kecuali mereka yang tidak rol model lelaki dan mempunyai minat seperti kaum perempuan. Bagi remaja perempuan, ramai yang berhati-hati menerima peranannya untuk

menjadi isteri dan ibu, terutama sekali mereka yang ingin melanjutkan pelajaran sebagai persediaan kerjaya. Mereka perlu menyesuaikan diri dengan rakan sebaya dan bekerjasama serta memahami pandangan orang lain dalam perbincangan.

Menerima

dan

mengguna

dirinya

dengan

berkesan

Remaja perlu bangga dengan dirinya, mengguna dan melindungi dirinya dengan berkesan dan memuaskan. Masyarakat banyak mengutamakan rupa fizikal dan pertumbuhan sebagai pengukur sama ada remaja itu cantik, lebih tinggi daripada rakannya atau adik beradiknya untuk mendapat pujian. Kerana masyarakat mengajar remaja menilai diri berasaskan rupa fizikal, maka adalah dijangkakan perkara ini menjadi punca kebanggaan, minat, keyakinan, keraguan, kegelisahan dan perasaan rendah diri di kalangan remaja. Menerima diri seadanya akan membawa kepada kebanggaan dan kepuasan diri.

Mencapai

perhubungan

baru

dan

matang

dengan

rakan

sebaya

Matlamatnya ialah, remaja belajar untuk menganggap perempuan sebagai wanita dan lelaki sebagai lelaki. Mereka mesti belajar sebagai orang dewasa apabila bersama orang dewasa dan belajar bekerjasama dengan orang lain dengan tidak mengambil kira perasaan sendiri.

Mencapai

kebebasan

emosi

Remaja harus mencapai kebebasan emosi daripada ibu bapa tetapi membina kasih saying yang erat serta hormat terhadap mereka dan orang dewasa lain. Remaja yang gagal dalam tugas ini mempunyai tabiat bergantung kepada ibu bapa, tidak berupaya berfikir sendiri tentang perkara penting dan tidak tahu berinteraksi dalam persekitaran orang dewasa kerana masih lagi seperti kanak-kanak dari segi emosi.

Mencapai

kebebasan

ekonomi

Tugas ini lebih kepada remaja lelaki berbanding perempuan walaupun pada masa ini ianya juga penting bagi remaja perempuan bagi menyara diri sendiri.

Memilih

dan

bersedia

untuk

bekerja

Remaja perlu memilih kerjaya yang sesuai dengan kebolehan. Tugas ini anatara perkara penting dan dianggap sukar bagi remaja untuk membuat keputusan.

Bersedia

untuk

berumah

tangga

Bersedia menerima matlamat kehidupan untuk membina sikap positif terhadap hidup

berkeluarga dan mempunyai zuriat, megetahui tentang pengurusan rumahtangga serta cara pemilihan kanak-kanak.

Membina

kemahiran

intelektual

dan

konsep

untuk

kecekapan

sivik

Tugas ini merujuk kepada pembinaan konsep peraturan dan undang-undang, kerajaan, ekonomi, geografi, manusia dan institusi sosial yang sesuai dalam kehidupan moden. Remaja perlu membina kemahiran berlkomunikasi dan kebolehan pentaakulan untuk menyelesaikan masalah dengan berkesan. Minat dan motivasi yang tinggi merupakan asas dalam meningkatkan kebolehan untuk belajar dan ianya berbeza bagi setiap individu. Remaja juga boleh melakukan kesilapan apabila dia tidak berkebolehan dan tidak mempunyai matlamat walaupun dia memiliki perwatakan yang baik. Isu Psikologi Remaja Kebanyakan remaja berjaya melepasi zamannya, tetapi ada juga sebilangan dari mereka mengalami pelbagai masalah psikologi dan tingkah laku yang menggugat bukan sahaja hidup remaja itu sendiri tetapi juga kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Masalah-masalah yang berkaitan seperti penagihan dadah, masalah pemakanan, kemurungan dan masalah tingkah laku. Zaman remaja merupakan zaman serba boleh dan ingin mencuba segala sesuatu bagi remaja. Zaman inilah yang akan menentukan berjaya atau tidak seseorang remaja sekiranya jalan atau cubaan yang dilakukan tepat atau sebaliknya bagi menjamin kesejahteraan hidup mereka kelak. Permasalahan ini perlu dilihat dengan cara perspektif yang betul dan juga terlebih dahulu perlu memahami prinsip-prinsip umum masalah psikososial remaja terlebih dahulu. Achenbach dan Edelbrock (1987) mengatakan bahawa kebanyakan ahli psikologi klinikal dan juga ahli-ahli psikologi yang lain membahagikan dua jenis masalah yang dialami oleh remaja:1. Kecelaruan dalaman

Masalah-masalah remaja bersifat dalaman dan dimanifestasikan dalam bentuk gejala emosi dan kognitif seperti kemurungan atau dalam bentuk gangguan-gangguan psikosomatil. 2. Kecelaruan luaran Masalah-masalah remaja bersifat luaran dan dimanifestasikan dalam bentuk masalahmasalah tingkah laku. Ianya seperti masalah tingkah laku delinkuen, penyalahgunaan dadah dan alcohol serta ponteng sekolah. Pengaruh Rakan Sebaya

Peringkat remaja merupakan masa hubungan sosial bukan terhad yang bukan sahaja melibatkan ibu bapa tetapi juga rakan sebaya. Peringkat kanak-kanak, rakan sebaya mempunyai pengaruh yang terhad, tetapi zaman remaja rakan sebaya mempunyai peranan yang sangat penting dan perhubungan pada masa ini sangat kritikal. Minat mereka selalunya adalah lebih mirip kepada minat rakan daripada ibu bapa. Remaja juga memperolehi kemahiran sosial yang hanya boleh didapati dan dilatih di kalangan rakan sebaya. Bagi remaja, rakan sebaya menjadi sumber maklumat utama tentang dirinya dan juga orang lain. Rakan sebaya menjadi asas untuk membuat perbandingan antara tindakannya, sikapnya, perasaannya dan orang lain. Pada umumnya remaja lelaki dan perempuan yang popular dianggap sebagai suka kepada orang lain, bertoleransi, bersimpati dan suka membantu rakan-rakan dengan membuat mereka rasa diterima dan melibatkan diri dengan merancang dan memulakan aktiviti kumpulan yang menarik dan menyeronokkan. Remaja seperti ini bersikap ceria, bersemangat, baik hati, boleh berjenaka, mempunyai daya usaha, dorongan dan idea yang baik. Remaja yang tidak disanjung dan disingkirkan oleh rakan-rakan mempunyai cirri-ciri yang bertentangan dengan mereka yang popular. Remaja ini merasa kurang yakin pada diri sendiri, penakut dan cuba menjauhkan diri dari rakan sebaya. Remaja yang bersikap agresif, sombong dan terlalu mendesak akan tidak disukai dan kemungkinan ditolak rakan sebaya. Kumpulan sebaya dikatakan menyumbang terhadap perkembangan sosial remaja terutamanya dalam pencapaian identity mereka. Paling penting kumpulan remaja dapat memberi sokongan kepada ahli-ahlinya di samping keluarga mereka. Di sinilah remaja berpeluang mencuba berbagai peranan identity yang akhirnya akan menyumbang kepada personalitinya apabila dewasa kelak. Pengaruh Ibu bapa

Pengaruh ibu bapa dalam tingkah laku dan cir-ciri personaliti remaja boleh dipengaruhi oleh cara didikan semenjak dari kecil lagi. Walaubagaimanapun seringkali timbul masalah antara ibu bapa dan remaja. Perbezaan pemahaman dan pengalaman merupakan masalah yang ketara dan ini dinamakan sebagai jurang generasi. Jurang generasi merupakan salah satu punca konflik antara remaja dan ibu bapa. Ianya adalah perbezaan yang terdapat dalam nilai, sikap dan tingkah laku antara generasi tua dengan generasi yang lebih muda iaitu remaja. Ibu bapa selalu memarahi anak remaja mereka yang dianggap tidak mematuhi kehendak dan peraturan mereka. Perhubungan antara remaja dan ibu bapa akan baik sekiranya mereka berjauhan seperti anak remaja melanjutkan pelajaran ataupun bekerja di tempat lain.

Perhubungan ibu bapa dan remaja yang positif akan membantu remaja menjalani kehidupan yang mencabar dan menyeronokkan. Ini disebabkan remaja akan mempunyai hubungan yang baik dengan ibu bapa mereka dan sering berkongsi masalah serta nilai-nilai yang baik antara satu dengan lain. Hubungan antara tingkah laku dan personaliti remaja adalah dipengaruhi oleh cara didikan ibu bapa mereka. Baumrind (1968) telah mengenal pasti lima kategori gaya keibu bapaan seperti berikut: Ibu bapa autoritarian Cara didikan kategori ini adalah mengawal dan menilai tingkah laku remaja dengan menggunakan standard mutlak atau kawalan ketat. Tidak ada tolak ansur tetapi remaja kena patuh segala arahan mereka. Ibu bapa beranggapan bahawa mereka tahu apa yang baik dan buruk dan perlu patuh tanpa menyoal. Dari sini remaja akan berpegang teguh kepada nilai-nilai tradisional dan terus akur dengan kehendak ibu bapa walaupun ada di kalangan remaja yang marah dan menyimpannya di dalam hati mereka. Individu yang dibesarkan dengan cara ini lebih cenderung untuk mematuhi perintah dan akur kepada pihak berkuasa, mempunyai pemikiran yang konkrit, idea yang konvensional dan menyimpan rasa marah yang terkawal. Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak tidak begitu keras dari segi kawalan dan disiplin anakanak serta tidak tekal dalam amalan mereka. Mereka tidak menerangkan kepada anak-anak mengapa tindakan tersebut dilakukan apabila menghukum atau mendenda dan biasanya ia lebih mengikut mood dan perasaan mereka. Remaja akan tidak dapat membendung rasa marah dan melepaskannya dalam bentuk tingkah laku anti-sosial. Individu yang dibesarkan dengan cara ini akan bertindak melanggar undang-undang dan tidak mematuhi norma masyarakat. Kajian menunjukkan sebilangan besar remaja delinkuen telah dididik dalam keadaan terabai yang akan bertindak secara agresif dan tidak mempunyai kawalan diri seperti ibu bapa mereka. Ibu bapa yang amat melindungi Ibu bapa sukar melepaskan anak-anak mereka melakukan sesuatu dengan sendiri dan sedaya upaya akan menentukan apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak dan bila patut buat. Mereka menggalakkan tingkah laku bergantung dan pasif serta mendisiplinkan mereka dengan cara tidak memberikan kasih saying sekiranya anak-anak tidak mengikut arahan mereka. Individu yang dibesarkan dengan cara ini akan cenderung untuk menjadi bergantung, pasif,

bersopan dan akur. Remaja juga akan menjadi penakut, malu dan kurang keyakinan diri serta sukar untuk memjadi pemimpin dan melakukan aktiviti bersama rakan sebaya. Ibu bapa permisif Ibu bapa membenarkan remaja menggunakan diri mereka sebagai sumber serta mengikut kehendak remaja tanpa mendesak mengikut keinginan mereka. Ibu bapa bukan sebagai orang yang bertanggungjawab dalam membentuk tingkah laku remaja. Remaja yang menerima didikan seperti ini mempunyai tingkah laku agresif dan tidak bertanggungjawab terutamanya remaja lelaki akan menunjukkan tingkah laku buli dan mementingkan diri sendiri. Ibu bapa autoritatif Ibu bapa mesra dengan anak-anak dan menerima mereka dengan baik serta dalam masa yang sama memberi kebebasan kepada anak-anak. Mengikut Baumrind (1971), ibu bapa autoritatif menggunakan budibicara mereka dalam mengawal dan mendisiplin anak-anak supaya dapat disesuaikan dengan keperluan mereka. Ibu bapa menerangkan sebab atas segala tindakan dan sentiasa menjelaskan tentang harapan dan permintaan mereka yang perlu difahami oleh kanakkanak tetapi boleh bertolak ansur dalam hal demikian itu. Di samping itu ibu bapa juga sentiasa memberi pertimbangan kepada pendapat atau maklum balas daripada anak-anak. Ibubapa autoritatif mahu anak-anak mereka hidup bahagia dan mengawal hidup mereka sendiri dan sebagai ibu bapa mereka membantu dari segi persediaan menjadi dewasa yang mempunyai kebebasan. Bersedia mendengar dan mendidik anak-anak dengan tegas supaya anak-anak mereka mempunyai kekuatan ego dan berdisiplin. Didikan seperti ini akan menjadikan remaja cenderung menjadi egen sosial yang aktif dan mempunyai daya usaha, boleh berdikari, disiplin yang tinggi, bertanggungjawab, boleh berfikir untuk diri sendiri dan berpegang teguh kepada nilai dan prinsip hidup. http://shukreyahz.blogspot.com/

A.Pengertian

Perkembangan

Sosial

Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi dan juga untuk meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Dari pengertian diatas bahwa perkembangan sosial mencakup beberapa hal diantaranya norma kelompok, moral, dan tradisi atau kebiasaan yang ada. Semua itu bertujuan untuk menjadikan diri agar bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan lingkungan sosialnya. Kemudian berkaitan dengan itu kalau kita belajar tentang prinsip-prinsip umum perkembangan maka akan kita temukan dua hal yaitu bahwa seeberapa cepat perkembangan individu akan dipengaruhi interaksi bawaan dan faktor lingkungan, dan dalam proses perkembangan individu akan ditentukan oleh interaksi faktor bawaan dan faktor lingkungan. maka dengan faktor tersebut menentukan seseorang itu bisa berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dengan cepat. Pada dasarnya Anak dilahirkan belum bersifat sosial. Dalam arti, dia belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan oranga lain. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkunganya, baik orang tua, saudara, teman sebaya atau orang dewasa lainnya. Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial, atau norma-norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses bimbingan orang tua ini lazim disebut Sosialiasi. (Syamsu Yusuf, Psikologi perkembangan Anak dan Remaja, 2001 hal. 122) Sueann Robinson Ambron (1981) mengartikan sosialisasi itu sebagai proses yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota mayarakat yang bertanggung jawab dan efektif.(Syamsu Yusuf, Psikologi perkembangan Anak dan Remaja, 2001 hal. 123) Menurut 1. Hurlock (1996) ada tiga dapat proses dalam diterima perkembangan secara sosial yaitu: sosial

Berperilaku

Setiap kelompok sosial mempunyai standar bagi para anggotanya tentang perilaku yang dapat diterima. Untuk dapat bersosialisasi, seseorang tidak hanya harus mengetahui perilaku yang

dapat diterima, tetapi mereka juga harus menyesuaikan perilakunya sehingga ia bisa diterima sebagian dari masyarakat atau lingkungan tersebut. 2. Memainkan peran di lingkungan sosialnya.

Setiap kelompok sosial mempunyai pola kebiasaan yang telah ditentukan dengan seksama oleh para anggotanya dan setiap anggota dituntut untuk dapat memnuhi tuntutan yang diberikan kelompoknya. 3. Memiliki sikap yang positif terhadap kelompok sosialnya.

Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, seseorng harus menyukai orang yang menjadi kelompok dan aktifitas sosialnya. Jika seseorang disenangi, berarti ia berhasil dalam penyesuaian sosial dan diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka menggabungkan diri. B. Perkembangan Sosial pada Masa Remaja

Perkembangan sosial pada masa remaja dapat dilihat dari dua ciri khas yaitu dari mulai terbentuknya kelompok dengan teman sebaya baik dengan jenis kelamin yang sama ataupun dengan jenis kelamin yang berbeda dan mulai memisahkan diri dari orang tuanya. A. Teman Sebaya

Teman sebaya ialah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama yang saling berinteraksi dengan kawan-kawan sebaya yang berusia sama dan memiliki peran yang unik dalam budaya atau kebiasaannya. (John w. santrock, Remaja, Hal. 55) Percepatan perkembangan pada masa remaja berhubungan dengan pematangan seksual yang akhirnya mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial. Sebelum memasuki masa remaja biasanya seorang anak sudah mampu menjalankan hubungan yang erat dengan teman sebayanya. Seiring dengan hal itu juga timbul kelompok anak-anak yang bermain bersama atau membuat rencana bersama. Sifat yang khas pada kelompok anak sebelum masa remaja adalah bahwa kelompok tadi terdiri dari jenis kelamin yang sama. Persamaan kelamin yang sama ini dapat membantu timbulnya identitas jenis kelamin dan juga berhubungan dengan perasaan identifikasi untuk mempersiapkan pengalaman identitasnya. Sedangkan pada masa remaja ini, anak sudah mulai berani untuk melakukan kegiatan dengan lawan jenisnya dalam berbagai macam kegiatan. Selama tahun pertama masa remaja, seorang anak remaja cenderung memiliki keanggotaan

yang lebih luas. Dengan kata lain, tetangga atau teman-temannya seringkali menjadi anggota kelompoknya. Biasanya kelompoknya lebih hiterogen daripada berkelompok dengan teman sebayanya. Misalnya kelompok teman sebaya pada masa remaja cenderung memiliki suatu campuran individu-individu dari berbagai kelompok. Interaksi yang semakin intens menyebabkan kelompok bertambah kohesif. Dalam kelompok dengan kohesif yang kuat maka akan berkembanglah iklim dan norma-norma tertentu. Namun hal ini berbahaya bagi pembentukan identitas dirinya. Karena pada masa ini, dia lebih mementingkan perannya sebagai anggota kelompok daripada pola pribadinya. Tetapi terkadang adanya paksaan dari norma kelompok membuatnyua sulit untuk membentuk keyakinan diri. B. Melepaskan Diri dari Orang Tuanya.

Perkembangan sosial pada masa remaja menuntut remaja untuk memisahkan diri dari orang tuanya dan menuju ke arah teman-teman sebayanya. Hal itu merupakan proses perkembangan remaja, yaitu bahwa secara naluriah anak itu mempunyai dorongan untuk berkembang dari posisi dependent (ketergantungan) ke posisi independent (bersikap mandiri). Melepaskan diri dari orang tuanya merupakan salah satu bentuk dari proses perkembangan tersebut. (Syamsu Yusuf, Psikologi perkembangan Anak dan Remaja, 2001 hal. 123) Dalam masa remaja ini, keinginan untuk melepaskan diri dari orang tuanya bertujuan untuk menemukan dirinya sendiri. Menurut Erikson ditinjau dari perkembangan sosial menamakan proses ini sebagai pencarian identitas diri, yaitu menuju pembentukan diri ke arah individualitas yang mantap dimana hal ini merupakan aspek penting dalam perkembangan diri menuju kemandirian. Kemudian kalau kita belajar pentahapan peerkembangan maka akan kita temukan didalamnya yaitu aspek psikologis dan aspek sosiologis. Yang mana pada aspek psikologis pada masa dewasa akan lebih didominasi kontrol diri dan pengarahan diri maksudnya pada masa-masa dewasa, anak tersebut akan lebih cenderung bagaimana terlepas dari kontrol orang tuanya. Artinya perilaku anak tidak lagi diatur atau ditentukan dari orang tua, akan tetapi sudah mulai bisa ditentukan oleh dirinya sendiri. Kemudian pada aspek sosiologis, pada umur 5-8 tahun maka anak tersebut akan lebih cenderung untuk menjalin hubunggn pribadi dengan lingkungan sosial. Dalam aspek sosiaologis ini anak sudah mulai perkembangan bagaimana anaka tersebut untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Usaha remaja dalam mencapai individualitas juga sekaligus menunjukkan pertentangan terhadap orang dewasa dan solidaritas terhadap teman sebaya prinsip emansipasi memungkinkan bahwa kedua gerak antara menuju kemandiriaan dan ketergantungan dengan orang tua menimbulkan jarak antar generasi. Jarak antar generasi yang dimaksudkan disini bukan berarti bahwa tidak ada hubungan baik. Memang pada kenyataannya pada usia anak seperti ini orang tua sering tidak mengerti apa yang dilakukan anak, dan kadang tidak seperti apa yang mereka harapkan. Biasanya pada masa ini mulai muncul bibit-bibit pertentangan antara anak dan orang tua. Berdasarkan hasil penelitian perbedaan pendapat antara anak dan orang tua antara lain

penampilan, pemilihan teman, jam pulang sekolah yang tidak tepat, kurang hormat terhadap orang yang lebih tua, dll. Jadi pada masa remaja ini, anak lebih progresif jika dibandingkan orang tuanya. C. Karakteristik Perkembangan Sosial Remaja

Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang telah mencapai jenjang menjelang dewasa, pada jenjang ini kebutuhan remaja telah cukup kompleks, cakrawala interaksi sosial dan pergaulan remaja telah cukup luas. Dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya, remaja telah mulai memperlihatkan dan mengenal berbagai norma pergaulan, yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya di dalam keluarganya, Remaja menghadapi berbagai lingkungan, bukan saja bergaul dengan berbagai umur. Dengan demikian, remaja mulai memahami norma pergaulan dengan kelompok remaja, kelompok anak-anak, kelompok dewasa, dan kelompok orang tua. Pada masa remaja, anak mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan. Pergaulan sesama teman lawan jenis dirasakan sangat penting, tetapi cukup sulit, karena di samping harus memperhatikan norma pergaulan, sesama remaja juga terselip pemikiran adanya kebutuhan masa depan untuk memilih pasangan hidup. Kehidupan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Remaja sering mengalami sikap hubungan sosial yang tertutup sehubungan dengan masalah yang dialaminya. Menurut Erick Erison, bahwa masa remaja terjadi masa krisis, masa pencarian jati diri. Dia berpendapat bahwa penemuan jati diri seseorang didorong oleh sosiokultural.Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok-kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. (Sari Yunita, Fenomena dan tantangan Remaja Menjelang Dewasa, Brilliant Books, Yogyakarta, 2011, hal 30-31).

D.

Peran

Teman

Sebaya

Terhadap

Perkembangan

Remaja

Remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan diterima oleh teman sebaya. Sebagai akibatnya, mereka akan merasa senang apabila diterima dan sebaliknya merasa tertekan dan cemas apabila dikeluarkan dan diremehkan oleh teman-teman sebayanya. Bagi kebanyakan remaja, pandangan teman sebaya terhadap dirinya merupakan hal yang paling penting. Teman sebaya merupakan anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat

kematangan yang kurang lebih sama. interaksi diantara teman sebaya yang berusia sama sangat berperan penting dalam perkembangan sosial. Pertemanan berdasarkan tingkat usia dengan sendirinya akan terjadi meskipun sekolah tidak menerapkan sistem usia. Remaja dibiarkan untuk menentukan sendiri komposisi masyarakat mereka. Bagaimanapun, seseorang dapat belajar menjadi petarung yang baik hanya jika diantara teman yang seusianya. Salah satu fungsi terpenting dari teman sebaya adalah sebagai sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga. Remaja memperoleh umpan balik mengenai kemampuannya dari teman-teman sebayanya. Dan remaja mempelajari bahwa apa yang mereka lakukan itu lebih baik. (Jhon W. Santrock, Remaja, 2007, hal 55). Hubungan yang baik dengan teman sebaya perlu agar perkembangan sosialnya berjalan normal. Hubungan dengan teman sebaya dapat bersifat negatif atau positif. Piaget dan Sullivan menekankan bahwa hubungan dengan teman sebaya memberikan konteks bagi remaja untuk mempelajari modus hubungan timbal balik yang simetris. Hartup menyatakan bahwa hubungan dengan teman sebaya bersifat kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada bagaimana pengukurannya, perumusan hasilnya, dan garis perkembangannya. Kebutuhan remaja terhadap hubungan dengan teman sebaya sangatlah penting untuk perkembangan sosialnya. Maka jika ada keterbatasan hubungan dengan teman sebayanya akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak tersebut, misalnya orang tua yang membatasi anaknya secara berlebihan untuk tidak berhubungan dengan teman sebayanya, hal ini akan berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, yaitu ketika si anak terjun ke dalam masyarakat. Sehingga ia sulit untuk bersosialisasi di masyarakat. (Jhon W. Santrock, Remaja, 2007, hal 5758). E. Peranan Kelompok Sebaya dalam Kehidupan Remaja

1. Kelompok sebaya mempunyai peran penting dalam penyesuaian diri remaja, dan persiapan bagi kehidupan di masa mendatang. 2. Berperan pula terhadap pandangan dan perilakunya. Sebabnya adalah, karena remaja pada umur ini sedang berusaha untuk bebas dari keluarga dan tidak tergantung pada orang tua. Akan tetapi pada waktu yang sama ia takut kehilangan rasa nyaman yang telah diperolehnya selama masa kanak-kanaknya. 3. Kelompok teman sebaya berperan pada saat remaja mengahadapi konflik antara ingin bebas dan mandiri serta ingin merasa aman, pengganti yang hilang dan dorongan kepada

rasa bebas yang dirindukannya. Pengganti tersebut ditemukannya dalam kelompok teman, karena mereka saling dapat membantu dalam persiapan menuju kemandirian emosional yang bebas dan dapat pula menyelamatkannya dari pertentangan batin dan konflik sosial. 4. Berperan dalam memberikan persepsi agar ia tidak merasa kerdil diantara orang-orang dewasa umumnya. Karena remaja merasa dirinya kerdil bila berada dekat orang tuanya atau orang dewasa pada umumnya, karena kurang pengalaman, lemahnya pribadi dan kurangnya umur. Hal tersebut menyebabkan remaja menjauh dari orang tua, sebab ia tidak mau dianggap anak-anak lagi, kendatipun ia masih suka bermain dan bersenang-senang. Akan tetapi bila ia berada di tengah-tengah teman sebaya, ia tidak akan merasa kecil atau kerdil, baik dari segi fisik maupun mental. 5. Remaja itu bergabung dengan kelompok teman sebaya, karena kebutuhan akan rasa bebas dari orang dewasa dan rasa terikat antara sesama anggota. Apabila semakin terasa keinginan untuk babas, maka semakin terikat hatinya kepada kelompok teman sebaya yang dapat memberikan kepuasan dan kebebasan. Hal inilah yang seringkali dirisaukan oleh orang tua, karena siskap mereka yang semakin menjauh dan kadang benci kepadanya. F. Hubungan antara Orang Tua dan Teman Sebaya

Beberapa penelitian menemukan bahwa orang tua dan remaja menganggap orang tua hanya memiliki sedikit otoritas terhadap pilihan remaja pada sejumlah bidang tertentu, sementara dalam sejumlah bidang lainnya, orang tua memiliki otoritas lebih besar. Sebagai contoh, riset Judith Smetana menemukan bahwa orang tua dan remaja memandang relasi atau hubungan pada teman sebaya merupakan bidang di mana orang tua tidak memiliki banyak otoritas untuk mengatur pilihan remaja, sementara dalam bidang moral, agama, pendidikan, orang tua memiliki otoritas lebih besar. Remaja memiliki motivasi yang kuat untuk berkumpul bersama teman sebayanya dan menjadi sosok yang mandiri. Namun, anggapan yang menyatakan bahwa tidak ada kaitan antara kecenderungan tersebut dan relasi atau hubungan antara orang tua dan remaja, merupakan anggapan yang keliru. Studi yang dilakukan baru-baru ini telah memberikan bukti yang kuat bahwa dunia remaja berkaitan dengan dunia orang tua dan teman sebayanya. Lingkungan rumah yang dipilih dan teman-teman yang dipilih orang tua akan mempengaruhi kalangan teman-teman yang mungkin dipilih oleh remaja. Sebagai contoh, orang tua dapat memilih untuk hidup di lingkungan tempat tinggal yang memiliki lapangan bermain, taman, dan organisasi anak muda atau di lingkungan tempat tinggal yang jarak antara satu rumah dan rumah lain saling berjauhan, tidak banyak dihuni oleh remaja, dan kurang dilengkapi dengan organisasi anak muda yang baik. Orang tua dapat memberi model atau melatih remajanya dalam hal menjalin hubungan dengan

teman sebayanya. Dalam sebuah studi, orang tua menyatakan bahwa mereka merekomendasikan strategi-strategi tertentu yang dapat membantu remaja dalam mengembangkan hubungan yang lebih positif dengan teman-teman sebaya. Sebagai contoh, orang tua berdiskusi dengan remajanya tentang cara mengurangi perselisihan dan mengurangi sifat pemalu. Orang tua juga mendorong remajanya agar lebih toleran dan mampu menolak desakan dari teman-teman sebayanya. Dalam sebuah studi, ditemukan bahwa remaja-remaja kecil lebih sering bercakapcakap dengan ibu dibandingkan dengan ayah untuk masalah-masalah yang menyangkut hubungan dengan teman sebaya. Dengan demikian, kelekatan remaja dengan orang tua berkorelasi dengan perilaku remaja, meskipun korelasi itu tidak besar. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam mengembangkan kelekatan orang tua dan remaja tidak selalu menjalin keberhasilan atau kegagalan dalam menjalin hubungan dengan teman-teman sebaya, Jelasnya, kelekatan yang aman dengan orang tua dapat menjadi modal bagi remaja dan meningkatkan kepercayaan mereka ketika menjalin relasi karib dengan orang lain, serta meletakkan landasan yang kuat untuk mengembangkan keterampilan hubungan yang akrab. Meskipun demikian, terdapat cukup banyak remaja yang berasal dari keluarga yang suportif, mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan dngan teman sebaya karena berbagai alasan, seperti secara fisik tidak menarik, matang terlambat, serta mengalami kesenjangan budaya dan status sosio-ekonomi. Di sisi lain, beberapa remaja berasal dari keluarga bermasalah, ternyata mampu memulai hubungan dengan teman sebaya secara positif, memulai pengalaman baru yang dapat menggantikan pengalaman dengan keluarganya yang bermasalah.

G. Pengaruh Hubungan dengan Teman Sebaya Terhadap Perkembangan Sosial Remaja. a. Teman-teman sebaya menyediakan suatu lingkungan, yaitu dunia tempat remaja dapat melakukan sosialisasi dengan nilai yang berlaku, bukan lagi nilai yang ditetapkan oleh orang dewasa, melainkan oleh teman seusianya, dan tempat dalam rangka remaja menemukan jati dirinya. Namun, apabila nilai yang dikembangkan dalam kelompok sebaya adalah nilai yang negative, maka akan menimbulkan bahaya bagi perkembangan jiwa remaja (Kartono, 2006). b. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Hans Sebald bahwa teman sebaya lebih memberikan pengaruh dalam memilih: cara berpakaian, hobi, perkumpulan(club),dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.( Syamsu Yusuf, Psikologi perkembangan Anak dan Remaja, 2001 hal. 123) c. Kuatnya pengaruh kelopok teman sebaya juga merupakan akibat melemahnya ikatan

remaja

dengan

orang

tua

dan

sekolah (Sihite,

2007).

d. Selain itu, banyaknya waktu yang diluangkan remaja di luar rumah dengan teman sebayanya daripada dengan orang tuanya adalah salah satu alasan pokok pentingnya peran teman sebaya bagi remaja. Peranan teman-teman sebaya terhadap remaja terutama berkaitan dengan sikap, pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku. Remaja sering kali menilai bahwa bila dirinya memakai model pakaian yang sama dengan anggota kelompok yang populer, maka kesempatan baginya untuk diterima oleh teman-teman sebayanya menjadi besar. Demikian pula bila anggota kelompok mencoba minum alcohol, obat-obatan terlarang atau rokok, maka remaja cenderung mengikutinya tanpa memperdulikan perasaannya sendiri dan akibatnya. ( Hurlock, 1980). Teman sebaya adalah lingkungan kedua setelah keluarga, yang berpengaruh bagi kehidupan remaja. Terpengaruh atau tidaknya remaja terhadap teman sebaya tergantung pada persepsi remaja terhadap teman-temannya, sebab persepsi remaja terhadap teman sebayanya akan menentukan keputusan yang diambil oleh remaja itu sendiri, yang nantinya akan mengarahkan pada tinggi atau rendahnya kecenderungan kenakalan remaja ( Kartono, 2006). Menurut gerungan (1986), kenakalan remaja muncul akibat terjadinya interaksi sosial antara individu (remaja) dengan teman sebayanya. Peran interaksi dengan teman sebaya tersebut dapat berupa imitasi, identifikasi, sugesti dan simpati. Remaja dapat meniru (imitasi) kenakalan yang dilakukan teman sebayanya, sementara itu sugesti bahwa kebut-kebutan dan penggunaan narkotika adalah remaja ideal, dapat mengakibatkan remaja yang mulanya baik menjadi nakal. Kuatnya pegaruh teman-teman sebaya yang mengarahkan remaja menjadi nakal atau tidak juga ditentukan bagaimana persepsi remaja terhadap teman sebayanya. persepsi memegang peran penting bagi tinggi atau rendahnya kenakalan remja, yang dalam tahapan selanjutnya dapat menjadi aksi nyata berupa perilaku nakal yang merugikan ligkungan dan dapat dikenai sangsi pidana. Dengan kata lain, jika remaja melihat bahwa teman sebayanya adalah media yang tepat untuk menyalurkan keinginan negative atau tujuan negative lainnya, maka tinggi pulalah kecenderungan remaja untuk berperilaku nakal. Penelitian seperti itu tentu saja penelitian negative remaja terhadap teman sebayanya. Persepsi merupakan proses pemahaman terhadap suatu objek yang merangsang panca indra dan memungkinkan individu (remaja) untuk membuat kontruksi dan prediksi tentang keseluruhan dari stimulus tersebut. Kemudian dari persepsi tersebut, individu dapat menilai kejadian yang ada diluarnya (Branca dalam sari, 2003). Remaja yang berpersepsi positif terhadap teman sebayanya, memandang bahwa teman sebaya sebagai tempat memperoleh informasi yang tidak didapatkan di dalam keluarga, tempat

menambah kemampuan dan menjadi tempat kedua setelah keluarga untuk mengarahkan dirinya (menuju kepada perilaku yang baik) serta memberikan masukan (koreksi) terhadap kekurangan yang dimilikinya, yang tentu saja akan membawa dampak baik bagi remaja yang bersangkutan (santrock, 1997). Sebaliknya, remaja yang berpersepsi negative terhadap temanteman sebayanya, maka remaja melihat bahwa kelompok teman sebaya adalah sebagai kompensasi penebusan atas kekurangan yang dimilikinya atau sebagai ajang balas dendam terhadap lingkungan yang menolak atau memenuhi dirinya. Remaja yang merasa frustasi (karena ketidakmampuannya menghadapi kekurangan dan penolakan dari lingkungan/merasa dikucilkan) secara spontan saling bersimpati dan tarik-menarik, kemudian menggerombol untuk mendapatkan dukungan moral, dan memuaskan segenap kebutuhannya (Kartono, 2006). Kecenderungan remaja akan rendah ketika remaja mampu berpersepsi bahwa teman sebaya adalah tempat untuk belajar bebas dari orang-orang dewasa (mandiri), belajar kepada kelompok, belajar menyesuaikan diri dengan standar kelompok, belajar bermain dan olahraga, belajar berbagi rasa, belajar bersikap sportif, belajar menerima dan melakanakan tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain, belajar perilaku sosial yang baik, dan belajar bekerja sama (Hurlock. 1980).(http://www.scribd.com/doc/16176402/Persepsi-RemajaTerhadap-Kelompok-Teman-Sebaya-Dengan-Kecenderungan-Kenakalan-Remaja) Pengaruh teman sebaya terhadap remaja itu ternyata berkaitan dengan iklim keluarga itu sendiri . Remaja yang memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya(iklim keluarga sehat) cenderung dapat menghindarkan diri dari pengaruh negatif teman sebayanya, dibandingkan dengan remaja yang hubungan dengan orang tuanya kurang baik.( Syamsu Yusuf, Psikologi perkembangan Anak dan Remaja, 2001 hal. 61)

BAB III KESIMPULAN

Perkembangan Sosial

Merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial.

Sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi dan juga untuk meleburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama.

Pada dasarnya Anak dilahirkan belum bersifat sosial. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkunganya, baik orang tua, saudara, teman sebaya atau orang dewasa lainnya.

Menurut Hurlock (1996) ada tiga proses dalam perkembangan sosial yaitu: Berperilaku Memainkan Memiliki sikap dapat peran yang positif diterima di secara lingkungan terhadap kelompok sosial sosialnya. sosialnya

1. 2. 3.

Perkembangan Sosial pada Masa Remaja

Perkembangan sosial pada masa remaja dapat dilihat dari dua ciri khas yaitu :

1. Mulai terbentuknya kelompok dengan teman sebaya baik dengan jenis kelamin yang sama ataupun dengan jenis kelamin yang berbeda. 2. Dan mulai memisahkan diri dari orang tuanya.

Peranan Kelompok Sebaya dalam Kehidupan Remaja

1. Kelompok sebaya mempunyai peran penting dalam penyesuaian diri remaja, dan persiapan bagi kehidupan di masa mendatang, 2. Berperan pula terhadap pandangan dan perilakunya.

3. Kelompok teman sebaya berperan pada saat remaja mengahadapi konflik antara ingin bebas

dan mandiri serta ingin merasa aman, pengganti yang hilang dan dorongan kepada rasa bebas yang dirindukannya. 4. Berperan dalam memberikan persepsi agar ia tidak merasa kerdil diantara orang-orang dewasa umumnya. 5. Remaja itu bergabung dengan kelompok teman sebaya, karena kebutuhan akan rasa bebas dari orang dewasa dan rasa terikat antara sesama anggota. 6. Pengaruh teman sebaya terhadap perkembangan remaja sangatlah dominan dalam kehidupannya

DAFTAR PUSTAKA Santrock John W. Remaja. Jakarta: Erlangga

Syamsu Yusuf, LN. 2002. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja.Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Daradjat zakiah. 2000. Remaja dan Harapan dan Tantangan. Jakarta: Ruhama.

Woolfolk Anita. 2009. Educational Psychology Active Learning Edition Edisi kesepuluh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yuanita Sari. 2011. Fenomena dan Tantangan Remaja Menjelang Dewasa.Yogyakarta: Brilliant Books. http://infomakalahkuliah.blogspot.com/2012/10/pengaruh-hubungan-dengan-teman-sebaya.html