Anda di halaman 1dari 7

PENDIDIKAN MUZIK Kod Band Kod Deskriptor Kod Evidens B1 D1 E1 Deskriptor : boleh mengenal pasti elemen mu ik Evidens : boleh

memberi tindak balas dengan !ara menga"uk atau men#ebut nama elemen mu ik D$ E1 Deskriptor : boleh mengha#ati 1 nilai daripada nilai%nilai berikut& "u"ur' ra"in' bers#ukur' prihatin' ker"asama' menghargai masa' kasih sa#ang' bertolak ansur' hormat menghormati' patriotik' men#an"ung buda#a' menghargai alam sekitar Evidens : boleh menun"ukkkan pengha#atan 1 nilai daripada nilai%nilai berikut& "u"ur' ra"in' bers#ukur' prihatin' ker"asama' menghargai masa' kasih sa#ang' bertolak ansur' hormat menghormati' patriotik' men#an"ungi buda#a' menghargai alam sekitar B$ D1 E1 Deskriptor : boleh mengenal pasti dan menerangkan elemen mu ik Evidens : boleh men"elaskan elemen mu ik se!ara lisan dalam kui E$ Deskriptor : boleh mengenal pasti dan menerangkan elemen mu ik Evidens : boleh men"elaskan elemen mu ik dalam u"ian bertulis D$ E1 Deskriptor : boleh mengha#ati $ hingga ( nilai daripada nilai%nilai berikut& "u"ur' ra"in' bers#ukur' prihatin' ker"asama' menghargai masa' kasih sa#ang' bertolak ansur' hormat menghormati' patriotik' men#an"ung buda#a' menghargai alam sekitar Evidens : boleh menun"ukkkan pengha#atan $ hingga ( nilai daripada nilai%nilai berikut& "u"ur' ra"in' bers#ukur' prihatin' ker"asama' menghargai masa' kasih sa#ang' bertolak ansur' hormat menghormati' patriotik' men#an"ungi buda#a' menghargai alam sekitar B( D1 E1 Deskriptor : boleh memberi respon kepada elemen mu ik Evidens : boleh bergerak mengikut tempo !epat dan lambat E$ Deskriptor : boleh memberi respon kepada elemen mu ik Evidens : boleh membandingkan pi! tinggi dan rendah E( Deskriptor : boleh memberi respon kepada elemen mu ik Evidens : boleh membandingkan )arna ton suara manusia lelaki dan perempuan

E* Deskriptor : boleh memberi respon kepada elemen mu ik Evidens : boleh menepuk detik E+ Deskriptor : boleh memberi respon kepada elemen mu ik Evidens : boleh membandingkan bun#i pan"ang dan pendek E, Deskriptor : boleh memberi respon kepada elemen mu ik Evidens : boleh membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis D$ E1 Deskriptor : boleh men#an#i sambil membuat gerakan Evidens : boleh men#an#i mengikut detik E$ Deskriptor : boleh men#an#i sambil membuat gerakan Evidens : boleh men#an#i mengikut tempo E( Deskriptor : boleh men#an#i sambil membuat gerakan Evidens : boleh men#an#i dengan dinamik kuat dan lembut D( E1 Deskriptor : boleh mengha#ati * hingga + nilai daripada nilai%nilai berikut& "u"ur' ra"in' bers#ukur' prihatin' ker"asama' menghargai masa' kasih sa#ang' bertolak ansur' hormat menghormati' patriotik' men#an"ung buda#a' menghargai alam sekitar Evidens : boleh menun"ukkkan pengha#atan * hingga + nilai daripada nilai%nilai berikut& "u"ur' ra"in' bers#ukur' prihatin' ker"asama' menghargai masa' kasih sa#ang' bertolak ansur' hormat menghormati' patriotik' men#an"ungi buda#a' menghargai alam sekitar B* D1 E1 Deskriptor : boleh memberi respon kepada elemen mu ik dengan betul Evidens : boleh bergerak mengikut tempo !epat dan lambat se!ara betul E$ Deskriptor : boleh memberi respon kepada elemen mu ik dengan betul Evidens : membandingkan pi! tinggi dan rendah dengan betul E(

Deskriptor : boleh memberi respon kepada elemen mu ik dengan betul Evidens : boleh membandingkan )arna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul E* Deskriptor : boleh memberi respon kepada elemen mu ik dengan betul Evidens : boleh menepuk detik dengan betul E+ Deskriptor : boleh memberi respon kepada elemen mu ik dengan betul Evidens : boleh membandingkan bun#i pan"ang dan pendek dengan betul E, Deskriptor : boleh memberi respon kepada elemen mu ik dengan betul Evidens : boleh membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul D$ E1 Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi dengan betul Evidens : boleh memainkan perkusi mengikut detik dengan betul E$ Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi dengan betul Evidens : boleh memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul E( Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi dengan betul Evidens : boleh memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul E* Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi dengan betul Evidens : boleh memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat se!ara betul E+ Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi dengan betul Evidens : boleh men#an#i dengan dinamik kuat dan lembut se!ara betul D( E1 Deskriptor : boleh mengha#ati , hingga - nilai daripada nilai%nilai berikut& "u"ur' ra"in' bers#ukur' prihatin' ker"asama' menghargai masa' kasih sa#ang' bertolak ansur' hormat menghormati' patriotik' men#an"ung buda#a' menghargai alam sekitar Evidens : boleh menun"ukkkan pengha#atan , hingga - nilai daripada nilai%nilai berikut& "u"ur'

ra"in' bers#ukur' prihatin' ker"asama' menghargai masa' kasih sa#ang' bertolak ansur' hormat menghormati' patriotik' men#an"ungi buda#a' menghargai alam sekitar B+ D1 E1 Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik dengan betul dan tepat Evidens : boleh bergerak mengikut tempo !epat dan lambat se!ara betul dan tepat E$ Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik dengan betul dan tepat Evidens : boleh membandingkan pi! tinggi dan rendah dengan betul dan tepat E( Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik dengan betul dan tepat Evidens : boleh membandingkan )arna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat E* Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik dengan betul dan tepat Evidens : boleh menepuk detik dengan betul dan tepat E+ Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik dengan betul dan tepat Evidens : boleh membandingkan bun#i pan"ang dan pendek dengan betul dan tepat E, Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik dengan betul dan tepat Evidens : membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat D$ E1 Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Evidens : boleh memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat E$ Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Evidens : boleh memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat E( Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Evidens : boleh memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat E*

Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Evidens : boleh memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat se!ara betul dan tepat E+ Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi dengan betul dan tepat Evidens : boleh men#an#i dengan dinamik kuat dan lembut se!ara betul dan tepat D( E1 Deskriptor : boleh mengha#ati . hingga / nilai daripada nilai%nilai berikut& "u"ur' ra"in' bers#ukur' prihatin' ker"asama' menghargai masa' kasih sa#ang' bertolak ansur' hormat menghormati' patriotik' men#an"ung buda#a' menghargai alam sekitar Evidens : boleh menun"ukkkan pengha#atan . hingga / nilai daripada nilai%nilai berikut& "u"ur' ra"in' bers#ukur' prihatin' ker"asama' menghargai masa' kasih sa#ang' bertolak ansur' hormat menghormati' patriotik' men#an"ungi buda#a' menghargai alam sekitar B, D1 E1 Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik se!ara kreati0 dengan betul dan tepat Evidens : boleh bergerak mengikut tempo !epat dan lambat se!ara betul dan tepat E$ Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik se!ara kreati0 dengan betul dan tepat Evidens : boleh membandingkan pi! tinggi dan rendah dengan betul dan tepat E( Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik se!ara kreati0 dengan betul dan tepat Evidens : boleh membandingkan )arna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat E* Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik se!ara kreati0 dengan betul dan tepat Evidens : boleh mengekspresi mud dengan betul dan tepat E+ Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik se!ara kreati0 dengan betul dan tepat Evidens : boleh menepuk detik dengan betul dan tepat E,

Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik se!ara kreati0 dengan betul dan tepat Evidens : boleh membandingkan bun#i pan"ang dan pendek dengan betul dan tepat EDeskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik se!ara kreati0 dengan betul dan tepat Evidens : boleh men!ipta dan memainkan !orak irama dengan betul dan tepat E. Deskriptor : boleh memberi respon kepada semua elemen mu ik se!ara kreati0 dengan betul dan tepat Evidens : boleh membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat D$ E1 Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi se!ara kreati0 dengan betul dan tepat kepada rakan #ang lain Evidens : boleh memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat E$ Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi se!ara kreati0 dengan betul dan tepat kepada rakan #ang lain Evidens : boleh memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat E( Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi se!ara kreati0 dengan betul dan tepat kepada rakan #ang lain Evidens : boleh men#an#i dengan mud #ang betul dan tepat E* Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi se!ara kreati0 dengan betul dan tepat kepada rakan #ang lain Evidens : boleh memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat E+ Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi se!ara kreati0 dengan betul dan tepat kepada rakan #ang lain Evidens : boleh memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat se!ara betul dan tepat E, Deskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi se!ara kreati0 dengan betul dan tepat kepada rakan #ang lain

Evidens : boleh men!ipta dan memainkan !orak irama dengan betul dan tepat EDeskriptor : boleh menun"uk !ara n#an#ian dan permainan alat perkusi se!ara kreati0 dengan betul dan tepat kepada rakan #ang lain Evidens : boleh men#an#i dengan dinamik kuat dan lembut se!ara betul dan tepat D( E1