Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENDAFTARAN PENGESAHAN TAMAT LATIHAN INDUSTRI

( SILA ISI 1 SALINAN SAHAJA )

Nama Pelajar No. Pendaftaran Jabatan Tarikh

: ....... : ... : Program : .... : *KEJ. AWAM / KEJ. ELEKTRIK / KEJ. MEKANIKAL /PERDAGANGAN

Dokumen-dokumen yang wajib dan perlu diserahkan semasa pendaftaran pengesahan tamat Li Jenis dokumen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Laporan Akhir Latihan Industri Reflective Journal Surat @ Salinan Pengesahan Tamat LI Markah Practical Task App. 1 Markah Reflective Journal App. 2 My Internship Reflection Slide Pembentangan Latihan Industri Salinan Pengesahan Penarafan Bintang Cetak Borang App. 4 dan App. 5 Salinan Pengesahan Perlaksanaan Kajian LISA
(sila tandakan ( ) untuk dokumen yang telah dilengkapkan Telah siap dijilid

( Catatan )

... ...
Tidak dibenarkan sebarang pindaan markah yang telah dilengkapkan oleh organisasi latihan. Pelajar diwajibkan membawa semasa hari pendaftaran pengesahan tamat latihan industri . Untuk semakan sahaja,tidak perlu dihantar ke UPLI PSAS Bilangan slide wajib memenuhi tempoh pembentangan selama 15 minit. Untuk semakan sahaja,tidak perlu dihantar ke UPLI PSAS

Untuk penilaian Li dan bukti pengesahan pendaftaran tamat Li Syarat Wajib tambahan semasa pengesahan pendaftaran tamat Li bagi pelajar DKA-LISA sahaja

Disediakan oleh : .. ( Tandatangan Pelajar ) UNTUK SEMAKAN UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI Disahkan bahawa pelajar ini * TELAH / BELUM menghantar semua dokumen yang diperlukan seperti yang dinyatakan di atas. Catatan lain : ...
(Jika ada)

Diterima dan disahkan oleh : ( .. (Nama dan Tandatangan) )

* Potong yang mana tidak berkenaan .

Anda mungkin juga menyukai