Anda di halaman 1dari 1

T5 - Soalan Konsep

Soalan konsep biasanya disoal pada awal soalan. Soalan konsep bertanyakan maksud/istilah sesuatu perkara. Soalan konsep popular untuk soalan sktuktur dan juga soalan esei. Biasanya markah yang diperuntukkan untuk soalan berbentuk konsep adalah di antara 1 markah hingga 4 markah. Contoh soalan: Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme? ! markah" #awapan: $arkah diberi kepada kata kunci yang dapat menghurai maksud imperialisme. % meluaskan pengaruh 1 markah" % meluaskan wilayah 1 markah" % menjajah negara lain 1 markah" % untuk kepentingan sendiri/tertentu 1 markah" % berlaku sejak empayar &unani dan 'om 1 markah"

Sejarah SPM Contoh Soalan Konsep


1. Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme? ! markah" (. Apakah yang dimaksudkan dengan beban orang putih? ! markah" !. Apakah yang dimaksudkan dengan )nion *ndo+hinoise? ! markah" 4. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem residen? ! markah" ,. Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme? ! markah" -. Apakah yang dimaksudkan dengan birokrasi? ! markah" .. Apakah yang dimaksudkan dengan /awasan /esemakmuran Asia? ! markah" 0. Apakah yang dimaksudkan dengan gerakah islah? ! markah" 1. Apakah yang dimaksudkan dengan 2erakan 3an%*slamisme? ! markah" 14. Apakah yang dimaksudkan dengan $elayu 'aya atau *ndonesia 'aya? ! markah" 11. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep negara? ! markah" 1(. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ahli? ! markah" 1!. Apakah yang dimaksudkan dengan pakatan murni? ! markah" 14. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep 2anyang $alaysia? ! markah" 1,. Apakah yang dimaksudkan dengan 3erlembagaan? ! markah" 1-. Apakah yang dimaksudkan dengan jemaah menteri? ! markah" 1.. Apakah yang dimaksudkan dengan 'ukun 5egara? ! markah" 10. Apakah yang dimaksudkan dengan 6asar /ebudayaan /ebangsaan? ! markah" 11. Apakah yang dimaksudkan dengan 7awasan (4(4? ! markah" (4. Apakah yang dimaksudkan dengan blok dunia? ! markah" (1. Apakah yang dimaksudkan dengan 3erang 6ingin? ! markah" ((. Apakah yang dimaksudkan dengan hubungan bilateral? ( markah" (!. Apakah yang dimaksudkan dengan hubungan multilateral? ( markah" (4. Apakah yang dimaksudkan dengan pertubuhan serantau? ! markah" (,. Apakah yang dimaksudkan dengan 6asar 3andang ke 8imur? 4 markah" (-. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep 9:3;A5? 4 markah" (.. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep AS<A5 = !? 4 markah" (0. Apakah yang dimaksudkan dengan /oridor 'aya $ultimedia? ! markah"