Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN GURU BERTUGAS Tarikh Hari Guru bertugas : : 4 April 2014 Jumaat : Muhammad Nidzam Bin hari!! !

udin

M"hd #aizul Bin idek $$M Bertugas &ehadiran Guru Guru tidak hadir : : : $n% tephanie Judah Anak Nels"n Atang

''( ') "rang 1% Ha*ah #adilah +,-&. 2% M"hd "!i +Mes/uarat $ega0ai Teknikal M . .

'% M"hd #aizul Bin idek +Mes/uarat $ega0ai Teknikal M 4% haripah N"rliza /ed Alu0i +,-&. 1% hari!ah Husaini +,uti bersalin. &ehadiran Murid $eratus &eselamatan &ebersihan dan : )0( )1 "rang : 2'3 : Baik dan terka0al : &ebersihan ka0asan sek"lah memuaskan%

$enga*aran dan pembela*aran : $d$ ber*alan seperti biasa% Jadual guru ganti telah disediakan pen4erapan "leh pihak pentadbir masih berlangsung% Hal5 hal lain : Ba4aan 6assin bulanan

7ilap"rkan "leh8

55555555555555555555555555555555 +Muhammad Nidzam Bin hari!! #udin .

LAPORAN GURU BERTUGAS Tarikh Hari Guru bertugas : : : 21 september 2012 elasa M"hd uhardi Azemi

Muhammad Nidzam hari!! !udin /%Hanim $$M Bertugas Guru tidak hadir : : N"rbaini M"hamad

1% 9mran + 4uti tanpa rek"d. isteri bersalin 2% /% Hanim +kursus. '% -"haiza +kursus. 4% ha%Husaini +&ursus. 1% #adilah +kursus. :% ;iza Abdullah +kursus. )% ,he &uhaniza +m4. <%Azura +m4.

&ehadiran Murid $eratus &eselamatan &ebersihan

:<1(<1 :213 :Baik dan terka0al : emua baik

$enga*aran dan pembela*aran = 5 &elas :J gabung dengan :M8 p>p kelas :M

7ilap"rkan "leh8

555555555555555555555555555555555 +M"hd uhardi Azemi .

LAPORAN GURU BERTUGAS Tarikh Hari Guru bertugas : : 2: september 2012 -abu : M"hd uhardi Azemi

Muhammad Nidzam hari!! !udin /%Hanim $$M Bertugas Guru tidak hadir : : N"rbaini M"hamad

1% 9mran + 4uti tanpa rek"d. isteri bersalin 2% /% Hanim +kursus. '% -"haiza +kursus. 4% #adilah +kursus. 1% ;iza Abdullah +kursus. :% ,he &uhaniza +m4. )%Azura +m4.

&ehadiran Murid $eratus &eselamatan &ebersihan

:)<(<1 :223 :Baik dan terka0al : emua baik

$enga*aran dan pembela*aran = 5 5 &elas :J gabung dengan :M8 p>p kelas :M &elas 4M gabung dengan 4J8 p>p kelas 4J

7ilap"rkan "leh8

555555555555555555555555555555555 +M"hd uhardi Azemi .

LAPORAN GURU BERTUGAS Tarikh Hari Guru bertugas : : 2) september 2012 &hamis : M"hd uhardi Azemi

Muhammad Nidzam hari!! !udin /%Hanim $$M Bertugas Guru tidak hadir : : N"rbaini M"hamad

1%% /% Hanim +kursua. 2% #adilah +kursus. '% ;iza Abdullah +kursus. 4%Azura +,T-. bersalin 1% Hasrina +kursus.

&ehadiran Murid $eratus &eselamatan &ebersihan

:)2(<1 :<13 :Baik dan terka0al : emua baik

$enga*aran dan pembela*aran = 5 5 &elas pemulihan tutup5 #A9?@; Masuk $-A &elas 4M gabung dengan 4J8 p>p kelas 4J

;ain5lain : Murid tahun enam atas la0atan ke pameran buku isam kuantan $arade

7ilap"rkan "leh8

555555555555555555555555555555555 +M"hd uhardi Azemi .

LAPORAN GURU BERTUGAS Tarikh Hari Guru bertugas : : 2< september 2012 Jumaat : M"hd uhardi Azemi

Muhammad Nidzam hari!! !udin /%Hanim $$M Bertugas Guru tidak hadir : : N"rbaini M"hamad

1%% ,he &u + m4. 2% Azura +,T-. bersalin '% Hasrina +kursus. 4% #Aizul +&ursus. 1% Mazidah +kursus. :% /%Hanim +kursus.

&ehadiran Murid $eratus &eselamatan

:)2(<1 :<13 :Baik dan terka0al

&ebersihan

: emua baik

$enga*aran dan pembela*aran = 5kelas tahun : atas gabung semua8 $>p :MA

;ain5lain : 5< "rang murid tahun enam ke kem m"tiAasi melaka

7ilap"rkan "leh8

555555555555555555555555555555555 +M"hd uhardi Azemi .